Kodeks Przedszkolaka

advertisement
„Kodeks Przedszkolaka”
czyli
normy i zasady postepowania obowiązujące
w Miejskim Przedszkolu Nr 76 w Katowicach
Opracowały:
mgr Ewa Lach
mgr Beata Błaszczyk
mgr Angelika Czerniawska
Katowice 2014 r.
Mając na uwadze bezpieczeństwo, a także dobre wychowanie w Miejskim Przedszkolu
nr 76 zostały wypracowane normy i zasady pobytu dzieci w przedszkolu nazwane
„Kodeksem Przedszkolaka „
Tak czytelnie i jasno nakreślone granice dają dzieciom wiedzę, czego od nich oczekujemy,
oraz określają konsekwencje nieprzestrzegania zasad i norm -ich świadome łamanie .
normy i zasady dotyczą:
-zachowania w sali
-zachowania w łazience
-zachowania w szatni
-zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
-zachowania podczas wycieczek i spacerów
1. Zasady zachowania się w sali
- wchodząc do sali witam się mówiąc „dzień dobry”, a wychodząc „do widzenia”
- poruszam się spokojnie,
- siedzę poprawnie na dywanie w czasie zajęć zorganizowanych,
- podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć,
- dzielę się materiałami i zabawkami z innymi dziećmi,
- po skończonej zabawie, sprzątam zabawki i odkładam je na swoje miejsce,
- książki oglądam przy stoliku,
- pełnię obowiązki na rzecz grupy: dyżur przez dzieci 5-6 letnie/łazienka, szatnia, kąciki
zabaw/
- wrzucam śmieci do kosza
- zachowuję się po cichu, gdy:
-inni pracują, bawią się
-inni odpoczywają
- gdy słuchamy czytanych lub nagranych bajek, muzyki relaksacyjnej
2. Zasady zachowania się podczas spożywania posiłków
- siadając do stolika podnoszę krzesełko lekko do góry obiema rękami, następnie siadam
i przysuwam się do stolika
-przy stoliku siedzę prosto z nogami pod stolikiem,
Strona | 1
-kiedy czekam na posiłek nie bawię się sztućcami, by nie zrobić krzywdy sobie bądź koledze
obok
-zaczynam posiłek, kiedy pani powie „smacznego” a my odpowiemy „dziękujemy”
-prawidłowo trzymając łyżkę bądź widelec nabieram małe porcje jedzenia, wkładam do buzi,
przeżuwam, a następnie je połykam
-staram się zjadać całe porcje, ponieważ wiem, jakie to jest ważne dla mojego prawidłowego
rozwoju
-w czasie posiłków nie rozmawiam, aby się nie zakrztusić
-to, czego nie lubię, nie zrzucam na podłogę lub stolik, ale odkładam na brzeg talerza
-po skończonym posiłku układamy z talerzy piramidkę na środku stołu
-odchodząc od stolika przysuwam krzesełko
3. Zasady zachowania się w łazience i korzystania z toalety
-ustawiam się w rzędzie i cierpliwie czekam na swoją kolej
-przestrzegam ustalonej kolejności: najpierw korzystam z toalety załatwiając potrzeby
fizjologiczne, a następnie dokładnie myję ręce
-zawsze po sobie spłukuję wodę w toalecie
-nie wychodzę z toalety nie ubrany/a
-staram się tak myć ręce, aby nie nachlapać na podłogę
-oszczędnie zużywam wodę, mydło
-jeśli potrzebuję pomocy, zgłaszam się do pani
-jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć, informuję o tym nauczyciela
4. Zasady zachowania się w szatni
-przed wejściem do budynku otrzepuję buty z piasku, błota lub śniegu i wycieram
o wycieraczkę
-zachowuję się cicho, spokojnie
-w szatni poruszam się ostrożnie , nie biegam , nie skacze z ławeczek
-pamiętam o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży
-odzież wieszam na wieszaku oznaczonym moim znaczkiem
-pamiętam, aby pomóc młodszym kolegom
-nie ruszam rzeczy w szafkach kolegów
Strona | 2
5. Zasady zachowania się w ogrodzie przedszkolnym
-przed wyjściem do ogrodu, korzystam z toalety
-do i z ogródka wchodzę i wychodzę ustawiony w pary
-bawię się we wcześniej ustalonej przez nauczyciela przestrzeni
-nie oddalam się od grupy
-słucham poleceń pani i zawsze przychodzę na jej wezwanie
-bawię się tak, by nie stwarzać zagrożenia innym
-nie sypię piaskiem na inne dzieci
-bawię się zgodnie, dzieląc się zabawkami
-na zjeżdżalnię wchodzę pojedynczo, bez popychania innych dzieci, z właściwej strony
-na skałkę i na karuzelę wchodzą za zgodą pani
6. Zasady zachowania się podczas wycieczek i spacerów
-idę grupą, para za parą jedną stroną chodnika na wyznaczone miejsce
-pilnuję się pani i grupy
-słucham poleceń nauczyciela
-nie rozmawiam z osobami nieznanymi i nie biorę od nich żadnych słodyczy lub zabawek
-kiedy chcę skorzystać z toalety, informuję o tym nauczyciela
-do toalety idę tylko pod opieką osoby dorosłej
-do autokaru wchodzę pojedynczo
-w autokarze siadam na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu
-podczas przejazdu wyłącznie siedzę na swoim miejscu
7. Zasady nagradzania i karania
Nagradzamy dzieci za:
-
wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka)
-
podporządkowanie się wspólnie ustalonym i przyjętym umowom, zasadom, nakazom
-
bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków
-
bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętami i roślinami oraz
wszystkimi, którzy takiej opieki i pomocy potrzebują
-
wykonanie zadania domowego
Formy nagród:
-
pochwała indywidualna
-
pochwała przed grupą
Strona | 3
-
oklaski
-
dostęp do atrakcyjnej zabawki, układanki
-
sprawianie dzieciom przyjemności np. dziecko jest asystentem nauczyciela lub
przejmuje rolę nauczyciela podczas prowadzenia zabawy
-
pochwała w postaci czerwonego serduszka .,
-
pochwała przed rodzicami
 Dzieci ponoszą konsekwencje za:
-
nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów
-
wyzywanie ,obrażanie kolegów
-
stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych
-
agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i na przedmioty
-
niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych
-
niewłaściwe zachowanie w czasie spożywania posiłków / plucie, obrzydzanie,
wkładanie palców do posiłku kolegi/
Stosowane konsekwencje:
-przeproszenie
-
zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, w miarę możliwości naprawienie szkody
-
słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad)
-
upomnienie na forum grupy
-
odsunięcie na krótki czas od zabawy
-
siedzenie na smutnym krzesełku; czas do 7 minut , w zależności od wieku dziecka/
- ostrzeżenie w postaci szarego serduszka/ grupa Smerfy/
-
przyznanie czarnego serduszka ( w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej
informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka z informacją ,że
zawsze ma szanse na poprawę postepowania i uzyskanie czerwonego serduszka )
-
poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka
Strona | 4
KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 107
W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania
ustalonych wspólnie z nauczycielem norm i zasad postępowania w grupie.
Co roku dzieci zapoznawane są z owymi normami i zasadami. Na ich podstawie, na
początku roku szkolnego tworzony jest wspólny dla całej grupy kodeks przedszkolaka.
Dzieci podpisują się pod zasadami zawartymi w kodeksie poprzez odciskanie swoich dłoni.
To znak ich aprobaty i wyraz gotowości do przestrzegania zasad i norm w nim zawartych.
 Staramy się
 używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, poproszę, dzień dobry,
do widzenia
 szanować kolegów
 być kochanym i umieć kochać
 być uprzejmi i uczciwi
 bawić się zgodnie
 szanować własność innych
 słuchać poleceń dorosłych
 dbać o książki i zabawki
 dbać o czystość i porządek podczas zabawy i pracy
 szanować pracę innych
 okazywać to, co myślimy i czujemy
 dbać o czystość i schludność swojego wyglądu
 bawić się bezpiecznie
Strona | 5
 spożywać wszystkie posiłki w przedszkolu
 Nie możemy
 bić, popychać, wyrządzać krzywdę innym
 przezywać innych
 wyśmiewać się z innych
 przeszkadzać innym w zabawie i pracy
 niszczyć pracy innych
 zabierać cudzej własności bez pytania
 oszukiwać, kłamać
 krzyczeć, hałasować
 biegać po sali
 niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
 mówić brzydkich słów
Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy, ustalony został również system nagród
i kar czyli konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych zasad.
Skutecznych środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartości
pobudzające i zachęcające do wysiłku. Nagrody (wzmocnienia pozytywne) zwiększają
częstotliwość zachowań pożądanych u dzieci, natomiast kary (wzmocnienia negatywne)
pozwalają wyeliminować zachowania niepożądane u dzieci aż do całkowitego ich zaniku.
Kary dają dzieciom do zrozumienia, że pewne zachowania nie są właściwe i nie wolno ich
powielać, dają dziecku informację, że nie idzie ono właściwą drogą. Dobrą drogę pokazują
dzieciom nagrody, które w naszym przedszkolu stosujemy wobec wychowanków bardzo
często. Nigdy natomiast, nie stosujemy kar cielesnych.
 Nagradzamy dzieci za:
-
wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka)
-
podporządkowanie się wspólnie ustalonym i przyjętym umowom, zasadom, nakazom
-
bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków
-
bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętami i roślinami oraz
wszystkimi, którzy takiej opieki i pomocy potrzebują
Strona | 6
Formy nagród:
-
pochwała indywidualna
-
pochwała przed grupą
-
pochwała przed rodzicami
-
oklaski
-
pochwała w postaci emblematu, odznaki, orderu itp.,
-
dostęp do atrakcyjnej zabawki, układanki
-
sprawianie dzieciom przyjemności np. dziecko jest asystentem nauczyciela lub
przejmuje rolę nauczyciela podczas prowadzenia zabawy
 Dzieci ponoszą konsekwencje za:
-
nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów
-
stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych
-
agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty
-
niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych
Stosowane konsekwencje:
-przeproszenie
-
zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, w miarę możliwości naprawienie szkody
-
słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad)
-
poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka
-
odsunięcie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej
informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka)
-
upomnienie na forum grupy
-
siedzenie na smutnym krzesełku/ /grupa Misie siedzenie na słoniku /grupa Smerfy/
czas do 10 minut , w zależności od wieku dziecka/
Strona | 7
KODEKS RODZICÓW
ZADANIA WYCHOWAWCZE RODZICÓW
 współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
i utrwalania efektów pracy wychowawczej nauczycieli
 angażować się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia
swoich kompetencji wychowawczych
 wspomagać dziecko w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub
specjalistów
 przekazywać nauczycielom oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy przedszkola
Oczekujemy:

podmiotowego traktowania naszego dziecka

dostarczania nam informacji na temat zachowania naszego dziecka, jego osiągnięć
i niepowodzeń

udzielania nam rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem w domu, jeżeli
zaistnieje taka potrzeba

umożliwienie nam częstych kontaktów z nauczycielami dziecka

znalezienia wspólnych środków zaradczych i poczynienia wspólnych ustaleń, gdy
wystąpią problemy z naszym dzieckiem
Strona | 8

zapoznania nas z normami i zasadami panującymi w grupie oraz środkami ich
respektowania
Zobowiązujemy się do:

przestrzegania zapisów statutowych przedszkola

interesowania się osiągnięciami, niepowodzeniami dziecka, wspomagania go w razie
niepowodzeń

współdziałania z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
i utrwalenia efektów pracy wychowawczej nauczycieli

angażowania się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia swoich
kompetencji wychowawczych

informowania nauczyciela o zmianach w zachowaniu dziecka – pozytywnych jak
i negatywnych

informowania nauczyciela o dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu

zapoznawania się z treścią ogłoszeń zamieszczanych w „Kąciku dla rodziców”, tablicach
grup oraz na stronie internetowej przedszkola

angażowania się w prace społeczne na rzecz przedszkola i grupy

przyprowadzania i odbierania dziecka w określonych godzinach, tylko przez osoby
pełnoletnie pisemnie do tego upoważnione

przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola

respektowania uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców
WSPÓLNE WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
1. Bądźcie konsekwentni, róbcie to, co mówicie i mówcie o tym, co robicie.
2. Bądźcie świadomi, czego uczycie.
3. Bądźcie żywym przykładem właściwego zachowania.
4. Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci.
5. Dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości.
6. Połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i możliwości.
7. Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.
Strona | 9
8. Nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność.
Zmiany wymagają czasu.
9. Bądźcie cierpliwi – pamiętajcie, że pośpiech szkodzi.
Normy i zasady obowiązujące w przedszkolu
Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu
Ustalony został „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich
dzieci w przedszkolu normy, dotyczące:
-
zachowania podczas posiłków,
-
zachowania w łazience,
-
zachowania w szatni,
-
zachowania w sali,
-
zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
-
zachowania podczas wycieczek i spacerów.
Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:
1. Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie
wkładamy do ust.
Strona | 10
2. Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia
może być przyczyną zadławienia.
3. Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest
niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
4. Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według
ustalonych wzorów.
5. Po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.
6. Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy,
zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
Reguły zachowań w łazience
Mycie rąk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.
Moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.
Trę namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.
Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
Zakręcam kran.
Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.
Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.
Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik.
Odwijam rękawy i zapinam je (gdy ktoś ma kłopoty, prosi o pomoc kolegę lub panią).
Myjemy ręce:
-
przed oglądaniem książek,
-
przed posiłkami i po ich spożyciu,
-
po wyjściu z toalety.
Pielęgnacja zębów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
2-, 3-krotnie płuczemy usta.
Na szczotkę wyciskamy pastę.
Myjemy zęby okrężnymi ruchami, przypominającymi rysowanie małych kółek.
Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.
Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.
Strona | 11
Higiena potrzeb fizjologicznych:
1. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
2. Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
Reguły zachowań w szatni:
1. Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.
2. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie –
jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku,
błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
4. Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż
przy ubieraniu).
5. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.
6. Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.
Zasady zachowania się w sali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nie biegaj po sali.
Dziel się wszystkim.
Mów umiarkowanym głosem.
Graj uczciwie.
Nie bij innych.
Sprzątaj po sobie.
Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
Postaraj się nie mówić głośno:
-
gdy inni cicho pracują,
-
gdy inni się bawią,
-
gdy czytamy i słuchamy,
-
gdy inni są zmęczeni,
-
gdy inni odpoczywają.
Stosowane nagrody:
-
pochwała indywidualna,
-
pochwała przed całą grupą,
Strona | 12
-
pochwała przed rodzicami,
nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa
zabawka, ulubiona gra dziecka itp.).
Stosowane kary:
-
kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
-
odmówienie dzieciom przyjemności,
-
czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
„krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu
przemyślenia swojego postępowania.
Strona | 13
Download