Slide 1

advertisement
Ekonomiczna analiza
Bankowego Tytułu Egzekucyjnego
Piotr Buława
29 marca 2009
Warszawa ul. Długa 44/50
Spis treści
•
•
•
•
•
Wstęp – co to jest BTE
Koszty społeczne
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
BTE v. Urkundenprozess
Zakończenie - wnioski
Wstęp
• Prezes NBP: BTE jest najszybszą i najtańszą metodą zaspokojenia roszczeń
przez banki.
• W roku 2003 nadano klauzule wykonalności 507602 Bankowym Tytułom
Egzekucyjnym.
• W roku 2003 banki dochodziły 98% swoich wierzytelności w drodze
Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.
Wstęp
• Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest instytucją istniejącą tylko w polskim
systemie prawnym i funkcjonuje już od ponad 70 lat.
• Podobne instytucję w Europie istnieją w Danii i na Węgrzech, jednakże dla
swej ważności wymagają aktu notarialnego.
• Bankowy Tytuł Egzekucyjny był przyczyną wydania ponad 30 orzeczeń przez
Trybunał Konstytucyjny.
Wstęp
Bankowy Tytuł Egzekucyjny:
• jest wystawiany wyłącznie przez bank lub instytucję kredytową,
• służy dochodzeniu roszczeń wynikających z czynności bankowej,
• może być wydany wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia o poddaniu
się egzekucji w drodze BTE. Oświadczenie jest składane podczas zawierania
czynności bankowej.
• jest tytułem egzekucyjnym na równi z orzeczeniem sądowym.
Wstęp
Typowe postępowanie z BTE.
• Zawarcie czynności bankowej przez bank z kredytobiorcą i złożeniu przez
kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w drodze
BTE.
• Powstanie zwłoki po stronie osoby trzeciej w związku z powyższą czynnością
bankową.
• Wystawienie BTE przez bank przeciwko osobie trzeciej.
• Wniosek banku do sądu o nadanie BTE klauzuli wykonalności.
Wstęp
• W postępowaniu o nadanie BTE klauzuli wykonawczej sąd bada tylko:
1. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
2. tytuł egzekucyjny, czyli BTE,
3. oświadczenie dłużnika o poddanie się egzekucji.
• Zgodnie z art. 97. 3 Prawa bankowego sąd rozpoznaje wniosek niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. W praktyce średnio 3
miesiące.
• Tytuł wykonawczy jest podstawą egzekucji.
Wstęp
Możliwość obronny dłużnika przed BTE:
• Powództwo przeciwegzekucyjne – ograniczone do zarzutów formalnych.
• Postępowanie o ustalenie stosunku prawnego – nie wstrzymuje egzekucji.
• Zwykłe postępowanie sądowe o bezpodstawne przeprowadzenie
egzekucji – nie wstrzymuje egzekucji.
Koszty społeczne
• Ekonomiczna analiza BTE nie może ograniczyć się tylko do wykazania
korzyści po stronie instytucji kredytowej, gdyż proste przesunięcie kosztów z
instytucji kredytowej na dłużnika nie powinno być objęte ochroną prawną.
• Wystawienie BTE przez instytucję kredytową powinno prowadzić do lepszej
efektywności Pareto. Efektywność taka może zostać osiągnięta wtedy, kiedy
nie jest możliwa poprawa pozycji jednego podmiotu, bez pogorszenia pozycji
innego podmiotu.
Koszty społeczne
• Możliwość wystawienia BTE, zamiast stosowania innych instytucji prawnych
w celu windykacji wierzytelności przez instytucję kredytową, nie może
spowodować pogorszenia ogólnej sytuacji dłużnika banku.
• Sam fakt wystawienia BTE powoduje negatywne skutku dla dłużnika
przez pogorszenie jego sytuacji procesowej.
Koszty społeczne
• Pozycje instytucji kredytowej i dłużnika są wzajemnie powiązane. Obniżenie
kosztów po stronie instytucji kredytowej, działającej na rynku
charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością, powoduje obniżenie ceny
kredytu dla klienta.
• W praktyce obniżenie kosztów kredytu nie jest równe obniżeniu cen kredytu,
dlatego aby spełnić kryteria efektywności Pareto, możliwość wystawienia BTE
powinna prowadzić do obniżenia kosztów społecznych.
Koszty społeczne
• Obniżenie kosztów społecznych w przypadku BTE nastąpi, jeśli obniżona
zostanie suma poniesionych kosztów przez bank i kredytobiorcę.
• Suma powyższych kosztów składa się nie tylko z kosztów
postępowania przed sądem, ale także z kosztów spowodowanych
wystawieniem bezpodstawnego BTE.
BTE v. zwykłe postępowanie
sądowe
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Ekonomicznym celem postępowania cywilnego jest zminimalizowanie sumy
kosztów administracyjnych i kosztów błędu.
• Koszty społeczne spowodowane konkretnym postępowaniem cywilnym „Kp”
składają się z kosztów administracyjnych „ka” i kosztów błędu „kb”.
Kp = ka + kb
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Koszty zwykłego postępowania sądowego nie są obarczone kosztami błędu,
gdyż egzekucja jest dokonywana po wydaniu wyroku w procesie sądowym.
• Koszty administracyjne składają się z:
- wydatków stron w postępowaniu przed sądem (PS)
- kosztów banku, które są związane z utrzymaniem lokat (L), z których muszą
być utworzone rezerwy na należności nieuregulowane.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Rezerwa na należności nieregulowane:
- w okresie od 1 miesiąca do 3 miesięcy wynosi 20% całej należnej kwoty,
- w okresie od 4 miesiąca do 6 miesiąca wynosi 50% całej należnej kwoty,
- w okresie powyżej 6 miesięcy wynosi 100% całej należnej kwoty.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Należy uwzględnić art. 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, który dopuszcza
zerwanie umowy przez bank dopiero po niezapłaceniu dwóch rat kredytu przez
konsumenta (zazwyczaj raty płaci się co miesiąc) oraz po 30 dniowym okresie
wypowiedzenia.
• Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności trwa średnio do 3 miesiący.
• Z tej przyczyny pułap 20% i 50% rezerwy zostanie pominięty w dalszych
wyliczeniach.
• Jeśli należność nieregulowana istnieje dłużej niż 6 miesięcy (t) rezerwa musi
wynosić 100% całej należności z kredytu.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Oprocentowanie lokat 1 miesięcznych w banku X wynosi od 1% do 2%.
• Jeśli kwota lokaty jest wyższa niż 99 999 PLN to oprocentowanie wynosi 2%.
• Depozyt taki musi być co miesiąc odnawiany co powoduje, że oprocentowanie
w okresie dłuższym niż 1 miesiąc nie jest stałe i wynosi:
(1+L)t
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
Kp1 = PS + L x (1+pl)t
Kp1 – koszty zwykłego postępowania sądowego
PS – wydatki stron związane z postępowaniem przed sądem
pl – oprocentowanie lokaty
L – wysokość lokaty
t – czas trwania lokaty liczony w miesiącach
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Koszty postępowania sądowego z BTE są znacząco niższe. Na koszty
administracyjne składają się tylko koszty związane z postępowaniem o nadanie
klauzuli wykonalności oraz postępowaniem egzekucyjnym.
• Koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności oraz postępowania
egzekucyjnego w postępowaniu z BTE są takie same jak w przypadku
postępowania bez BTE dlatego koszty te zostaną pominięte w dalszych
rozważaniach.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• W postępowaniu z BTE pojawiają się koszty związane z wystawieniem
bezpodstawnego BTE.
• Wystawienie bezpodstawnego BTE skutkuje wszczęciem procesu sądowego
przez dłużnika przeciwko bankowi. Koszty takiego procesu są generalnie takie
same jak w przypadku postępowania bez BTE (PS). Jedyną różnicą jest
przełożenie ciężaru finansowania procesu sądowego z banku na dłużnika.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Z powodu wystawienia BTE dłużnik musi bezwarunkowo uiścić kwotę
określoną w BTE na rzecz banku lub kwota ta zostanie ściągnięta w
postępowaniu egzekucyjnym przez komornika.
• Brak takiej kwoty pieniędzy można by zniwelować przez zaciągnięcie kredytu
o wysokości równej kwocie w BTE, na okres do zakończenia postępowania
cywilnego.
• Kredyt (KR) taki nie byłby tani i w pewnych sytuacjach wręcz niemożliwy do
otrzymania.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Zgodnie z art. 359 par 21 k.c. maksymalna wysokość odsetek wynikających z
czynności prawnych nie może w stosunku rocznym przekraczać
czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Obecnie stopa
lombardowa NBP wynosi 5%, dlatego należy przyjąć, że koszt takiego kredytu
wynosiłby 20% w skali roku. Z powodu wystawienia BTE dłużnik musi
bezwarunkowo uiścić kwotę określoną w BTE na rzecz banku lub kwota ta
zostanie ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez
komornika.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Zwykły kredyt spłaca się w ratach, co nie zapewnia dłużnikowi posiadania
całej kwoty z BTE do czasu wygrania postępowania sądowego.
• Rozwiązaniem jest zaciąganie przez dłużnika krótkoterminowych kredytów
np. 1 miesięcznych.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Zgonie z opinią Prezesa NBP z dnia 14 września 2004 r. liczba przypadków
kwestionowania przez dłużnika zasadności egzekucji prowadzonej na
podstawie BTE w trybie art. 189 i art. 840 k.p.c. oraz zażalenia na
postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności wynosi 1% wszystkich
przypadków.
• Na potrzeby badania przyjęty został współczynnik błędu, czyli
prawdopodobieństwa wystawienia bezpodstawnego BTE, w wysokości 1%
(R).
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
Kp2 = R x (PS + KR x (1 + pk)t)
Kp2 – koszty postępowania sądowego z BTE
R – współczynnik prawdopodobieństwa wystawienia bezpodstawnego BTE
PS – koszty stron związane z postępowaniem przed sądem
KR – wysokość kredytu
pk – oprocentowanie kredytu
T - czas rolowanie kredytu liczony w miesiącach
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
Kp1 > Kp2
PS + L (1 +pl)t > R x (PS + KR x (1+pk)t )
PS + L x 1,02t > 0,01 x (PS + KR x 1,2t ) | x 100
100 x PS +L x 1,02t > PS + KR x 1,2t | - PS
99 x PS + L x 1,02t > KR x 1,2t | – 1,2t
L x 1,02t – KR x 1,2t + 99 x PS > 0
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
L x 1,02t – KR x 1,2t + 99 x PS > 0
• Wysokość lokaty jest równa wysokości kredytu.
• Powyższa nierówność nie pokazuje jednoznacznie, czy stosowanie BTE obniża
koszty społeczne, gdyż nie dla każdej zmiennej „t” lewa strona nierówności
będzie miała wartość dodatnią.
• Nierówność ta jednakże, ze względu na pomnożenie kosztów postępowania
przez 99, będzie prawdziwa dla relatywnie krótkiego procesu sądowego.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Zakładając, że koszty postępowania sądowego wynoszą 5000 PLN, zaś kwota
na BTE 50 000 PLN, można ustalić relację pomiędzy odsetkiem
bezpodstawnie wystawionych BTE, a długością postępowania sądowego
L x 1,02t – KR x 1,2t + 99 x PS > 0
5000 PLN + 50 000 PLN (1+ 0,00166)t = R x (5000 PLN + 50 000 PLN x (1 +
0,0166)t)
f(t) = (5000 + 50000 x 1,00166t) / (5000 + 50000 x 1,0166t
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Tabela ilustruje zależność pomiędzy dopuszczalnym błędem banku przez
wystawienie bezpodstawnego BTE, a okresem postępowania sądowego
liczonego w miesiącach.
BTE v. zwykłe postępowanie sądowe
• Celem wykresu jest pokazanie, że nawet przy bardzo wysokim odsetku
bezpodstawnie wystawionych BTE, instytucja ta wpływa pozytywnie na obniżenie
kosztów postępowania sądowego, a w konsekwencji powoduje lepszą alokację dóbr
w społeczeństwie.
BTE v. Urkundenprozess
BTE v. Urkundenprozess
• Niemieckie banki nie posiadają własnego przyśpieszonego postępowania
egzekucyjnego, jednakże mogą korzystać z ogólnych przyśpieszonych
postępowań przewidzianych niemieckim kodeksem postępowania cywilnego
(ZPO).
• W celu egzekucji wierzytelności z działalności bankowej najczęściej
stosowanym postępowaniem przez banki jest Urkundenprozess. Procedura jest
regulowana art. 592-600 ZPO.
BTE v. Urkundenprozess
• Postępowanie może być wszczęte w celu egzekucji:
a. płatności określonej sumy pieniędzy,
b. świadczenie konkretnej rzeczy w ustalonym zakresie,
c. świadczenie z papierów wartościowych.
• Urkundenprozess
zostanie
wszczęty,
jeśli
na
podstawie
przedstawionych przez powoda dokumentach można ustalić wszystkie
fakty, które są niezbędne do stwierdzenia istnienia roszczenia.
BTE v. Urkundenprozess
• W celu przyśpieszenia postępowania poza przesłuchaniem stron
dopuszczalne są tylko dowody z dokumentów (schriftliche
Beweismittel).
• Postępowanie dowodowe może dotyczyć tylko autentyczności
dokumentów stwierdzających istnienie rozszczenia lub faktów
ustanawiających roszczenia.
• Rozszerzenie postępowania dowodowego może nastąpić tylko za zgodą
powoda.
BTE v. Urkundenprozess
• W wyniku postępowania sąd wydaje wyrok zastrzeżony (Vorbehaltsurteil),
który nie jest wyrokiem ostatecznym (Endurteil), gdyż pozwany może wszcząć
postępowanie w trybie zwykłym (Nachverfahren)
• Chociaż wyrok nie jest wyrokiem ostatecznym to jest jednak tytułem
egzekucyjnym. Jest to podstawowa różnica między Urkundenprozess, a polskim
postępowaniem nakazowym, gdzie po wniesieniu sprzeciwów sąd wyznacza
rozprawę.
BTE v. Urkundenprozess
• Urkundenprozess
jest
kompromisem
między
możliwością
przeprowadzenia szybkiej egzekucji należności, a ochroną dłużnika
przed nadużyciami drugiej strony.
• Warunkiem koniecznym efektywności niniejszego postępowania jest
sprawnie działający system sądowniczy.
• W praktyce jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od wszczęcia
postępowania otrzymanie tytułu egzekucyjnego
BTE v. Urkundenprozess
• Urkundenprozess umożliwia tylko częściową merytoryczną kontrole
postępowania i pozwala wyeliminować tylko oczywiście nieuzasadnione
roszczenia banków przeciwko swoim dłużnikom, dlatego Urkundeprozess będzie
generował koszty błędu w procesie sądowowy.
• Urkundenprozess generuje koszty administracyjne związane z wszczęciem
procesu sądowego.
• Postępowanie z BTE nie generuje kosztów administracyjnych i przy niskim
odsetku bezpodstawnych BTE należy uznać, że niższe prawdopodobieństwo
błędu w procesie sądowym nie zrekompensuje kosztów administracyjnych
Zakończenie
•
BTE generuje niższe koszty społeczne niż zwykłe
postępowanie sądowe.
•
Efektywność BTE jest tym wyższa, im szybsze jest
zwykłe postępowanie sądowe.
•
Urkundenprozess może generować niższe koszty
społeczne, jeśli odsetek wystawianych bezpodstawnych
BTE byłby wysoki, zaś opłaty sądowe relatywnie
wysokie.
Dziękuje za uwagę
Download