Standardy zawodowe

advertisement
Standardy zawodowe
Technik radiolog
Spis treści
Wstęp 1
Wprowadzenie 3
Standardy zawodowe 7
Wstęp
Z przyjemnością przedstawiam standardy zawodowe dla techników
radiologów przygotowane przez Health and Care Professions Council
(radę zawodów medycznych i opiekuńczych).
Po raz pierwszy opublikowaliśmy standardy zawodowe dla techników
radiologów, gdy została utworzona nasza dokumentacja, w lipcu 2003r.
Zweryfikowane standardy zostały opublikowane w 2007r. Regularnie
weryfikujemy standardy, aby sprawdzić, jak działają, i upewnić się, że w
dalszym ciągu odzwierciedlają obecnie stosowaną praktykę w
kontrolowanych przez nas zawodach.
Te nowe zweryfikowane standardy to efekt najnowszego przeglądu
standardów zawodowych. W efekcie pierwszego etapu przeglądu i
konsultacji publicznych uaktualniliśmy ogólne standardy odnoszące się
do zawodów przez nas kontrolowanych. Uaktualnione standardy
opierają się obecnie na 15 ogólnych stwierdzeniach. Nowa struktura
oznacza, że możemy zachować standardy, które odnoszą się do
wszystkich kontrolowanych przez nas zawodów, pozwalając nam
równocześnie na elastyczność w szczegółowym opisie standardów
odnoszących się do jednego konkretnego zawodu.
Zawarte w tym dokumencie standardy odnoszące się do zawodu
technika radiologa zostały przygotowane we współpracy z
odpowiednimi organizacjami zawodowymi i biorąc pod uwagę opinie
wszystkich zainteresowanych podczas konsultacji publicznych. Proces
przeglądu standardów i konsultacji pozwolił nam na zebranie cennych
opinii i jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy poświęcili czas, aby
pomóc nam w opracowaniu nowych standardów.
Wprowadziliśmy kilka zmian do ogólnych standardów, aby
odzwierciadlały one najnowsze osiągnięcia w edukacji i praktyce
zawodowej, wyjaśniały nasze intencje i aby skorygować jakiekolwiek
błędy czy niedomówienia.
Dokonaliśmy również niewielkich zmian we wprowadzeniu, przede
wszystkim w celu wyjaśnienia języka używanego w standardach.
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
1
Jestem pewna, że standardy spełniają swój cel i odzwierciedlają
bezpieczny i skuteczny sposób pracy techników radiologów.
Niniejsze standardy obowiązują od wtorku 28 maja 2013r.
Anna van der Gaag
Przewodnicząca
2
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
Wprowadzenie
Niniejszy dokument wyznacza standardy kompetencji, które z kolei
wyznaczają bezpieczny i skuteczny sposób pracy w zawodach przez
nas kontrolowanych. Są to progowe standardy, które uważamy za
konieczne w celu ochrony obywateli. Opisują one, co student musi
wiedzieć, rozumieć i umieć zrobić przed zakończeniem szkolenia, aby
móc ubiegać się o rejestrację w naszej organizacji. Po zarejestrowaniu u
nas, członkowie muszą spełniać standardy kompetencji odnoszące się
do dziedzin, w których pracują.
Oczekujemy również, że będą przestrzegać standardów dotyczących
zachowania, wypełniania obowiązków oraz etyki, jak również
standardów dotyczących ciągłego rozwoju zawodowego. Publikujemy je
w osobnym dokumencie, który znajduje się na naszej stronie
internetowej.
Standardy kompetencji w niniejszym dokumencie to zarówno elementy
ogólne, które odnoszą się do wszystkich zarejestrowanych u nas osób,
jak również elementy dotyczące konkretnego zawodu, które odnoszą się
do naszych członków wykonujących jeden z zawodów, które obecnie
kontrolujemy. Standardy ogólne napisane są wytłuszczonym drukiem, a
standardy odnoszące się do konkretnego zawodu napisane są normalną
czcionką. Standardy odnoszące się do techników radiologów diagnostów
lub terapeutów są napisane na niebiesko.
Standardy są ponumerowane, aby ułatwić korzystanie z nich. Nie mają
one hierarchii i wszystkie są tak samo ważne przy wykonywaniu zawodu.
Nasze oczekiwania wobec Państwa
Aby się u nas zarejestrować, muszą Państwo spełniać wszystkie standardy
kompetencji i standardy odnoszące się do wykonywanych przez Państwa
czynności, aby zachować rejestrację w naszej organizacji.
Proszę przeczytać niniejszy dokument i upewnić się, że
Państwo go zrozumieli. Jeśli Państwa działania zawodowe
zostaną poddane w wątpliwość, weźmiemy pod uwagę te
standardy (oraz nasze standardy zachowania, wypełniania
obowiązków oraz etyki) przy podejmowaniu decyzji, czy i jakie
działanie zostanie podjęte.
Standardy zawarte w tym dokumencie uzupełniają informacje i
wskazówki wydane przez inne organizacje, takie jak Państwa
organizacja zawodowa lub Państwa pracodawca. Mamy świadomość,
jak ważną rolę pełnią organizacje zawodowe udzielając wskazówek i
porad na temat dobrych praktyk, co może pomóc Państwu spełnić
standardy zawarte w tym dokumencie.
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
3
Zakres działań zawodowych
Zakres działań zawodowych to dziedzina lub dziedziny w Państwa
zawodzie, w których mają Państwo wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
aby wykonywać pracę zgodnie z prawem, bezpiecznie i skutecznie, w
sposób spełniający nasze standardy i nie narażający na niebezpieczeństwo
Państwa, ani innych osób.
Zdajemy sobie sprawę, że zakres działań zawodowych zarejestrowanych u
nas osób z czasem ulega zmianie, i że działania naszych doświadczonych
członków często stają się bardziej wyspecjalizowane i skupione na jednej
dziedzinie, niż działania nowo zarejestrowanych członków. Może to wynikać
ze specjalizacji w konkretnej dziedzinie lub z konkretną grupą klientów, lub z
nowego stanowiska w zarządzaniu, edukacji lub badaniach naukowych. Za
każdym razem, gdy będą Państwo odnawiać rejestrację w naszej
organizacji, poprosimy o podpisanie deklaracji, że w dalszym ciągu spełniają
Państwo standardy odnoszące się do Państwa działań zawodowych.
Państwa konkretne działania zawodowe mogą oznaczać, że nie są
Państwo już w stanie wykazać, że spełniają Państwo wszystkie
standardy odnoszące się do całego zawodu. Nie będzie to stanowiło
problemu, jeśli dopilnują Państwo, żeby wykonywać swoją pracę
bezpiecznie i skutecznie i nie podejmować działań w dziedzinach, w
których nie mają Państwo kompetencji. Jeśli chcą Państwo wyjść poza
zakres działań zawodowych, muszą Państwo być pewni, że są Państwo
w stanie pracować zgodnie z prawem, bezpiecznie i skutecznie.
Oznacza to, że muszą Państwo sami ocenić sytuację biorąc udział w
niezbędnych szkoleniach i nabywając doświadczenie, przed zmianą
zakresu czynności zawodowych.
Spełnianie standardów
Jest niezwykle ważne, aby spełniali Państwo nasze standardy i mogli
wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem, bezpiecznie i skutecznie.
Nie narzucamy jednak sposobu, w jaki powinni Państwo spełnić nasze
standardy. Zwykle istnieje więcej niż jeden sposób spełnienia każdego
standardu, a sposoby spełniania przez Państwa standardów mogą z
czasem ulec zmianie ze względu na nowe osiągnięcia technologiczne
lub zmiany w sposobie wykonywania pracy.
4
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
Często otrzymujemy od naszych członków pytania, gdyż niepokoją się
oni, że coś, o co zostali poproszeni, zasady czy sposób wykonywania
przez nich pracy mogą oznaczać, że nie spełniają oni naszych
standardów. Często martwią się, że może to mieć wpływ na ich
członkostwo w naszej organizacji.
Jako niezależni specjaliści, muszą Państwo podjąć rozsądne i
wyważone decyzje odnośnie Państwa działań zawodowych, aby
upewnić się, że spełniają Państwo standardy, które się do Państwa
odnoszą. Może to oznaczać prośbę o poradę i wsparcie od instytucji
edukacyjnych, pracodawców, kolegów z pracy, organizacji i
związków zawodowych, aby dopilnować, że przez cały czas
chronione jest dobro użytkowników naszych usług. Jeśli zrobią to
Państwo i będą Państwo mogli uzasadnić swoje decyzje, bardzo
mało prawdopodobne jest, że nie spełnią Państwo naszych
standardów.
Język
Zdajemy sobie sprawę, że członkowie naszej organizacji pracują w wielu
różnych miejscach, w tym w bezpośredniej praktyce, w zarządzaniu,
edukacji, badaniach naukowych oraz na różnorodnych stanowiskach w
przemyśle. Zdajemy sobie również sprawę, że do terminologii można
podchodzić bardzo emocjonalnie.
Nasi członkowie pracują z wieloma różnymi ludźmi i używają różnej
terminologii, aby opisać grupy, które korzystają z ich usług, lub na
które te usługi mają wpływ. Niektórzy nasi członkowie pracują z
pacjentami, inni z klientami, jeszcze inni z odbiorcami usług.
Terminologia, której Państwo używają, będzie zależała od tego, jak i
gdzie Państwo pracują. W niniejszych standardach używamy
terminów, które naszym zdaniem najlepiej odzwierciedlają grupy, z
którymi Państwo pracują.
W standardach kompetencji używamy słów takich jak "rozumieć",
"wiedzieć" i "być w stanie". Ma to na celu zapewnienie, że standardy
będą odnosiły się zarówno do obecnie zarejestrowanych u nas osób
weryfikując, czy w dalszym ciągu mogą wykonywać swoje obowiązki,
jak również do naszych przyszłych członków, którzy jeszcze nie
rozpoczęli pracy i starają się o członkostwo po raz pierwszy.
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
5
Niniejsze standardy mogą w przyszłości ulec
zmianie
Przygotowaliśmy niniejsze standardy po rozmowach ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami i po przeprowadzeniu formalnych
konsultacji publicznych.
W dalszym ciągu będziemy słuchali zainteresowanych stron i będziemy
stale uaktualniali nasze standardy. W związku z tym w przyszłości
możemy dokonać kolejnych zmian, aby wziąć pod uwagę modyfikacje w
sposobie wykonywania zawodu.
Za każdym razem opublikujemy zmiany w standardach, na przykład
zamieszczając zawiadomienia na stronie internetowej lub informując
organizacje zawodowe.
6
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
Standardy zawodowe
Zarejestrowani technicy radiolodzy muszą:
1
być w stanie bezpiecznie i skutecznie podejmować
działania zawodowe
1.1
znać ograniczenia działań zawodowych i wiedzieć, kiedy poprosić o
poradę lub skierować do innego specjalisty
1.2
być stanie skutecznie zarządzać ilością pracy i zasobami i
odpowiednio wykonywać swoją pracę
2
być w stanie działać w prawnych i etycznych
ramach zawodu
2.1
rozumieć konieczność działania w najlepszym interesie użytkowników
usług w każdym przypadku
2.2
rozumieć, jakie oczekiwania ma względem nich Health and Care
Professions Council
2.3
rozumieć konieczność uszanowania i zachowania praw, godności,
wartości i niezależności użytkowników usług, w tym ich roli w procesie
diagnostycznym i terapeutycznym i w utrzymaniu zdrowia i dobrego
samopoczucia
2.4
zdawać sobie sprawę, że stosunki z użytkownikami usług powinny
opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu i być w stanie
zachować wysokie standardy opieki nawet w sytuacji niezgodności
charakterów
2.5
wiedzieć o obecnie obowiązujących aktach prawnych
odnoszących się do pracy w danym zawodzie
2.6
być w stanie pracować zgodnie z obecnie obowiązującym
prawem dotyczącym używania promieniowania jonizującego i
niejonizującego do celów medycznych i innych.
2.7
rozumieć, jak ważna jest świadoma zgoda pacjenta, i być w stanie
ją uzyskać
2.8
być w stanie wypełnić zawodowy obowiązek dochowania staranności
2.9
rozumieć ramy prawne, zasady, etykę i badania naukowe, które
stanowią podstawy, dostarczają dane i wpływają na wykonywanie pracy
technika radiologa
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
7
8
3
być w stanie dotrzymać zasad i warunków dotyczących praw
do wykonywania zawodu
3.1
rozumieć konieczność utrzymania wysokich standardów zachowania
zawodowego i osobistego
3.2
rozumieć, jak ważne jest zachowanie zdrowia
3.3
rozumieć zarówno konieczność uaktualniania wiedzy i umiejętności,
jak również ciągłego dokształcania się
4
być w stanie wykonywać obowiązki jako niezależny
specjalista podejmujący samodzielne decyzje zawodowe
4.1
być w stanie ocenić sytuację zawodową, określić rodzaj i powagę
problemu, odwołać się do odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
aby rozwiązać problem
4.2
być w stanie podjąć rozsądne decyzje dotyczące rozpoczęcia,
kontynuacji, modyfikacji lub zaprzestania radioterapii lub obrazowych
badań diagnostycznych i odpowiednio zapisać te decyzje i ich powody
4.3
być w stanie rozpocząć rozwiązywanie problemów i wykazać się
inicjatywą
4.4
zdawać sobie sprawę, że są osobiście odpowiedzialni za swoje
decyzje i muszą być w stanie je uzasadnić
4.5
być w stanie wypisywać i otrzymywać odpowiednie skierowania
4.6
rozumieć, jak ważne jest uczestnictwo w szkoleniach, obserwacjach i
doradztwie
5
mieć świadomość wpływu kultury, równości i
różnorodności na wykonywanie zawodu
5.1
rozumieć konieczność dostosowania sposobu wykonania pracy do
potrzeb różnych grup i konkretnych osób
5.2
rozumieć emocje, zachowania i potrzeby psychospołeczne zarówno
osób poddających się radioterapii lub obrazowemu badaniu
diagnostycznemu, jak również ich rodzin i opiekunów
5.3
być w stanie przekazać odpowiednie informacje i wsparcie
użytkownikom usług poprzez radioterapię i opiekę lub przez obrazowe
badania diagnostyczne
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
6
być w stanie wykonywać swoje obowiązki w sposób nikogo nie
dyskryminujący
7
rozumieć, jak ważna jest poufność i być w stanie jej dochować
7.1
mieć świadomość ograniczeń pojęcia poufności
7.2
rozumieć zasady zarządzania informacjami i mieć świadomość
bezpiecznego i skutecznego korzystania z informacji dotyczących
zdrowia i opieki społecznej
7.3
być w stanie rozpoznać i odpowiednio zareagować w sytuacjach,
gdzie konieczne jest przekazanie informacji, aby chronić
użytkowników usług i innych obywateli
8
być w stanie skutecznie się komunikować
8.1
być w stanie wykazać skuteczne i odpowiednie umiejętności
werbalne i niewerbalne przy przekazywaniu informacji, porad,
poleceń i opinii zawodowej użytkownikom usług, kolegom z pracy i
innym osobom.
8.2
być w stanie porozumiewać się po angielsku na poziomie 7
międzynarodowego systemu sprawdzania znajomości angielskiego
(International English Language Testing System), przy czym żaden z
elementów nie może być na poziomie niższym niż 6,51
8.3
rozumieć, w jaki sposób umiejętności komunikacyjne wpływają na ocenę i
zaangażowanie użytkowników usług, i w jaki sposób należy modyfikować
sposoby komunikacji, aby ustosunkować się do i wziąć pod uwagę
czynniki takie jak wiek, funkcję, możliwości intelektualne i fizyczne
8.4
mieć świadomość cech charakterystycznych i konsekwencji
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, i w jaki sposób mogą na nią
wpływać czynniki takie jak wiek, przynależność kulturowa, etniczna,
płeć, status socjoekonomiczny oraz wierzenia duchowe i religijne
8.5
rozumieć konieczność przekazania użytkownikom usług lub osobom
działającym w ich imieniu informacji koniecznych do umożliwienia im
podjęcia świadomej decyzji
1
The International English Language Testing System (IELTS) sprawdza znajomość
angielskiego. Osoby ubiegające się o członkostwo, które zdobyły kwalifikacje poza Wielką
Brytanią, dla których angielski nie jest językiem ojczystym i które nie są obywatelami kraju
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, muszą przedstawić
dowody, że osiągnęły niezbędne standardy. Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej.
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
9
10
8.6
rozumieć konieczność pomocy użytkownikom usług w ich
potrzebach komunikacyjnych, na przykład przez korzystanie z
odpowiedniego tłumacza, jeśli tylko jest to możliwe
8.7
mieć świadomość konieczności korzystania z umiejętności
interpersonalnych, aby zachęcić użytkowników usług do aktywnego
udziału
8.8
być w stanie poinformować innych specjalistów opieki zdrowotnej o
dostosowaniu do potrzeb danego użytkownika usług konkretnego
rodzaju radioterapii lub badań obrazowych i o sposobie ich
przebiegu
8.9
być w stanie sformułować i przekazać użytkownikom usług
informacje na temat leczenia lub badań obrazowych i procedur i
regularnie w zależności od przypadku oceniać potrzeby
informacyjne
9
być w stanie odpowiednio pracować z innymi osobami
9.1
być w stanie pracować, jeśli to możliwe, w partnerstwie z
użytkownikami usług, innymi specjalistami, personelem
pomocniczym i innymi osobami
9.2
rozumieć potrzebę budowania i utrzymywania relacji
zawodowych zarówno jako niezależny specjalista, jak i
wspólnie jako członek zespołu
9.3
rozumieć konieczność włączenia użytkowników usług i ich
opiekunów w planowanie i ocenę badań diagnostycznych i
procedur interwencyjnych lub we wstępne planowanie radioterapii,
leczenia i wizyt kontrolnych
9.4
mieć świadomość konieczności zmotywowania użytkowników usług
do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących
radioterapii lub diagnostycznych badań obrazowych
9.5
być w stanie wnieść wartościowy wkład do prac w ramach zespołu
multidyscyplinarnego
9.6
być w stanie zrozumieć, zinterpretować i działać na podstawie
informacji od innych pracowników służby zdrowia, aby jak
najbardziej zwiększyć korzyści dla zdrowia przy zminimalizowaniu
dawki promieniowania dla odbiorcy usług
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
10
być w stanie prowadzić odpowiednią dokumentację
10.1
być w stanie prowadzić dokładną, pełną i zrozumiałą dokumentację
zgodnie z obowiązującym prawem, protokołami i wskazówkami
10.2
zdawać sobie sprawę z konieczności zarządzania dokumentacją i
innymi informacjami zgodnie z obowiązującym prawem, protokołami i
wskazówkami
11
być w stanie przemyśleć i dokonać przeglądu obowiązujących
praktyk
11.1
rozumieć wartość przemyśleń dotyczących obowiązujących praktyk
i konieczność zanotowania wyników takich przemyśleń
11.2
zdawać sobie sprawę z wartości przeglądów dokonywanych przez
zespoły multidyscyplinarne i z innych sposobów dokonywania
przeglądów
12
być w stanie zapewnić wysoką jakość działań zawodowych
12.1
być w stanie wykonywać działania zawodowe oparte na badaniach
naukowych, systematycznie oceniać wykonywane działania i
uczestniczyć w audytach klinicznych i innych
12.2
być w stanie zebrać komentarze i informacje, które pomagają w
ocenie opinii użytkowników usług na temat otrzymanej opieki
12.3
rozumieć zasady kontroli jakości i gwarancji jakości, gdyż dotyczą one
działań zawodowych w radiologii diagnostycznej lub terapeutycznej
12.4
mieć świadomość roli audytu i przeglądu w zarządzaniu jakością, w
tym w kontroli jakości, gwarancji jakości i odpowiednich pomiarów
wyników
12.5
być w stanie prowadzić skuteczny dziennik kontroli i dążyć do
ciągłego usprawniania działań zawodowych
12.6
mieć świadomość i być w stanie uczestniczyć w programach
gwarancji jakości, jeśli mają one zastosowanie w danej sytuacji
12.7
mieć świadomość konieczności kontroli i oceny jakości działań
zawodowych i istoty wnoszenia wkładu do zbierania danych w celu
gwarancji jakości i usprawniania programów
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
11
13
rozumieć kluczowe pojęcia wiedzy odnoszącej się do
danego zawodu
13.1
rozumieć filozofię leżącą u podstaw rozwoju zawodu technika
radiologa
13.2
rozumieć pojęcie przywództwa i jego zastosowanie w praktyce
13.3
rozumieć rolę technika radiologa w promowaniu zdrowia i edukacji
prozdrowotnej w odniesieniu do zdrowego trybu życia i badań
przesiewowych
13.4
mieć świadomość roli innych zawodów i usług w opiece zdrowotnej i
społecznej
13.5
rozumieć budowę i funkcję ciała ludzkiego, jak również
posiadać odnoszącą się do danego zawodu wiedzę z zakresu
zdrowia, chorób, zaburzeń i dysfunkcji
13.6
rozumieć zasady radiobiologiczne, na których oparte są działania w
radiologii
13.7
rozumieć filozofię stosunku ryzyka do korzyści i zasady obowiązujące
w radiologii diagnostycznej i terapeutycznej
13.8
mieć świadomość zasad i zastosowania badań naukowych, w tym
oceny skuteczności leczenia i procesu prowadzenia badań
13.9
rozumieć i być w stanie zastosować fizyczne zasady tworzenia
promieniowania jonizującego, interakcji z materią, modyfikacji
wiązki i ochrony promieniowania w badaniach obrazowych i
radioterapii.
13.10 znać fizyczne i naukowe zasady, na których oparte jest
tworzenie obrazu przy użyciu promieniowania jonizującego i
niejonizującego
13.11 rozumieć dozymetrię promieniowania i zasady obliczania
dawek
13.12 rozumieć teoretyczne zasady leżące u podstaw oceny pacjenta
przed i w trakcie radioterapii i badań diagnostyki obrazowej
12
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
13.13 rozumieć możliwości, zastosowanie i rodzaje sprzętu używanego w
diagnostyce obrazowej i radioterapii
13.14 być w stanie rozróżnić widoczne podczas badanie obrazy w
granicach normy od tych poza nią wykraczających
13.15 znać pojęcia i zasady regulujące działalność w diagnostyce
obrazowej i radioterapii i wiedzieć w jaki sposób wpływają one na
bezpośrednią ocenę kliniczną i podejmowanie decyzji
13.16 znać farmakologię leków używanych w diagnostyce obrazowej i w
radioterapii
13.17 rozumieć sposoby podawania leków
13.18 być w stanie poprawnie, bezpiecznie, skutecznie i delikatnie
zdjąć i ponownie założyć opatrunki i stabilizatory
13.19 rozumieć proces gwarancji jakości w diagnostyce obrazowej lub
radioterapii
13.20 mieć świadomość nowych odkryć i trendów w teorii i praktyce
radiologii
Wyłącznie technicy radiolodzy diagnostyczni
13.21 rozumieć budowę i funkcję ciała ludzkiego w zdrowiu, chorobie i przy
urazie, jak również najczęstsze patologie i mechanizmy chorobowe i
urazowe, w tym:
– układ mięśniowo-szkieletowy
– organy tkanki miękkiej
– miejscowa i przekrojowa anatomia głowy, szyi, klatki piersiowej,
miednicy i brzucha
– układ sercowo-naczyniowy, oddechowy, moczowo-płciowy i
nerwowo-hormonalny
13.22 rozumieć objawy i symptomy choroby lub urazu, na podstawie których
zostaje wydane skierowanie na badanie obrazowe
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
13
Wyłącznie technicy radiolodzy terapeutyczni
13.23 rozumieć budowę i funkcję ciała ludzkiego w zdrowiu i w
chorobie, w tym:
– miejscową i przekrojową anatomię głowy, szyi, klatki
piersiowej, miednicy i brzucha
– najczęściej spotykane patologie i mechanizmy chorobowe ze
szczególnym uwzględnieniem raka, histologii, hematologii i
oraz układu limfatycznego i odpornościowego
13.24 rozumieć:
– onkologię, patofizjologię litych i systemowych nowotworów złośliwych
– epidemiologię
– etiologię
– zarządzanie chorobą nowotworową i jej skutki
13.25 znać fizjologiczne objawy i symptomy, badania kliniczne i procedury
diagnostyczne, na podstawie których wydawane jest skierowanie na
radioterapię
13.26 znać biochemię patofizjologii promieniowania
13.27 rozumieć wpływ terapii wspomagających, w tym operacji i
chemioterapii na przepisywane dawki promieniowania, czas
radioterapii i komplikacje po jej zakończeniu
14
14
być w stanie korzystać z odpowiedniej wiedzy i umiejętności,
aby podejmować właściwe działania zawodowe
14.1
być w stanie bezpiecznie i dokładnie przeprowadzić odpowiednie
procedury diagnostyczne i kontrolne, prowadzić leczenie, terapię i
podejmować inne działania
14.2
być w stanie sformułować szczegółowe i odpowiednie plany
zarządzania obejmujące miejsce i ramy czasowe
14.3
być w stanie skontaktować się z użytkownikiem usług, monitorować
go i otoczyć opieką przed, w trakcie i po badaniu diagnostyki
obrazowej lub radioterapii
14.4
być w stanie niezależnie sprawdzić i potwierdzić tożsamość
użytkownika usług przed rozpoczęciem badania diagnostyki
obrazowej lub radioterapii
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
14.5
być w stanie przeprowadzić lub zorganizować odpowiednie kontrole
14.6
być w stanie przeprowadzić i zapisać dokładną, szczegółową ocenę
kliniczną zawierającą poufne dane, wybierając odpowiednie techniki
i sprzęt i korzystając z nich
14.7
być w stanie zebrać odpowiednie informacje
14.8
być w stanie używać fizycznych, graficznych, werbalnych i
elektronicznych metod w celu zebrania i analizy informacji z różnych
źródeł, w tym z historii choroby użytkownika usług, diagnostyki
obrazowej i opisów, badań patologicznych i wyników, zapisów dawek
i systemów kontroli leczenia
14.9
być w stanie zadawać pytania i przetwarzać dane i informacje
zebrane w odpowiedni sposób, aby przeprowadzić badanie
diagnostyki obrazowej lub radioterapię najbardziej dopasowaną do
potrzeb użytkownika usług
14.10 być w stanie ocenić informacje z obrazu pod kątem objawów
klinicznych i dokładności technicznej i w razie potrzeby podjąć
dalsze działania
14.11 być w stanie zarządzać złożonymi i nieprzewidzianymi
sytuacjami w tym być w stanie zmodyfikować zaplanowane
badania diagnostyki obrazowej, interwencje lub leczenie
14.12 być w stanie wykazać logiczne i systemowe podejście do
rozwiązywania problemów
14.13 być w stanie w razie potrzeby zmodyfikować działania zawodowe,
aby wziąć pod uwagę nowe odkrycia, technologie i zmienny
kontekst
14.14 być w stanie używać badań naukowych, rozumowania i umiejętności
rozwiązywania problemów w celu ustalenia właściwych działań
14.15 mieć świadomość różnorodnych metodologii badawczych
14.16 mieć świadomość wartości badań naukowych dla krytycznej
oceny działań zawodowych
14.17 być w stanie ocenić badania naukowe i inne dowody, aby podjąć
decyzje dotyczące działań zawodowych
14.18 być w stanie bezpiecznie i dokładnie obsługiwać sprzęt do
radioterapii lub diagnostyki obrazowej
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
15
14.19 być w stanie wykazać świadomość przestrzeni, precyzję wizualną i
zręczność manualną poprzez precyzyjną i bezpieczną obsługę
sprzętu do leczenia, badań obrazowych lub sprzętu pomocniczego
14.20 być w stanie sprawdzić, czy sprzęt działa odpowiednio, zgodnie
ze specyfikacjami, i podjąć odpowiednie kroki w przypadku
stwierdzenia wadliwego działania sprzętu
14.21 być w stanie używać technologii informacyjnych i komunikacyjnych
związanych z działaniami zawodowymi
14.22 być w stanie zastosować filozofię stosunku ryzyka do korzyści przy
wystawieniu na promieniowanie, aby chronić zarówno
indywidualnych odbiorców usług, jak i pulę genów całej populacji
14.23 być w stanie wybrać i wyjaśnić powody wyboru konkretnych metod
badania i leczenia oraz procedur unieruchomienia, które odpowiadają
wymaganiom fizycznym i związanym z zarządzaniem chorobą
danego użytkownika usług
14.24 być w stanie poprawnie ustawić i unieruchomić użytkowników usług,
aby można było bezpiecznie i dokładnie przeprowadzić badanie
diagnostyki obrazowej lub radioterapię
Wyłącznie technicy radiolodzy diagnostyczni
14.25 być w stanie zaplanować odpowiednie badania diagnostyki obrazowej
14.26 być w stanie obliczyć dawki promieniowania i naświetlanie oraz
zapisać i zrozumieć znaczenie dawki promieniowania
14.27 być w stanie przeprowadzić pełen zakres badań standardowego
obrazowania i przy użyciu kontrastu, w tym badania przeprowadzane
na użytkownikach usług cierpiących na ostre urazy i przypadki, gdy
potrzeby medyczne, psychiczne lub związane ze zdrowiem
psychicznym użytkownika usług wymagają, aby badanie zostało
przeprowadzone w niestandardowych warunkach
14.28 być w stanie modyfikować naświetlanie i parametry zapisu obrazu,
aby uzyskać optymalny efekt
14.29 być w stanie z jak najlepszym skutkiem używać technologii
procesowej i pokrewnej wspierającej systemy obrazowania
16
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
14.30 być w stanie zarządzać fluoroskopijnymi badaniami diagnostycznymi
oraz procedurami interwencyjnymi i asystować przy nich, również w
przypadku, gdy są one złożone i wymagają podania kontrastu
14.31 być w stanie przeprowadzić standardowe badanie tomografii
komputerowej głowy, asystować przy badaniach tomografii
komputerowej kręgosłupa, klatki piersiowej i brzucha przy ostrych
urazach, i wnosić wartościowy wkład do innych badań tomografii
komputerowej
14.32 być w stanie asystować przy standardowych badaniach rezonansem
magnetycznym
14.33 być w stanie asystować przy badaniach ultrasonograficznych
14.34 być w stanie asystować przy badaniach obrazowych przy użyciu
radionuklidów
14.35 być w stanie rozróżnić podczas badania obrazowego procesy
chorobowe i urazowe
Wyłącznie technicy radiolodzy terapeutyczni
14.36 być w stanie zaplanować odpowiednie procedury radioterapii
14.37 być w stanie stworzyć plan leczenia i sprawdzić parametry
leczenia, dopilnowując, aby zaordynowana radioterapia została
wykonana optymalnie
14.38 być w stanie z jak najlepszym skutkiem używać technologii
przetwarzania obrazu i pokrewnej w tym technologii obrazowania
komputerowego dla radioterapii
14.39 być w stanie dokładnie i bezpiecznie wykonać pełen zakres
procesów i technik radioterapii
14.40 być w stanie obliczyć dawki promieniowania i naświetlania
14.41 być w stanie ocenić i zinterpretować przepisaną radioterapię tak,
aby leczenie było przeprowadzone dokładnie i w powtarzalny
sposób
14.42 być w stanie zarządzać procedurami fluoroskopijnymi i asystować przy
nich, również w przypadku, gdy wymagają podania kontrastu
14.43 być w stanie asystować przy standardowych procedurach planowania
tomografii komputerowej
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
17
14.44 być w stanie asystować przy budowie odpowiednich narzędzi
unieruchamiających dostosowanych do konkretnych potrzeb każdego
pacjenta i do przepisanego leczenia
14.45 być w stanie przeprowadzić skomplikowane obliczenia dawki
promieniowania, uwzględniając różne rodzaje promieniowania i
energii
14.46 być w stanie dokładnie zlokalizować obszar napromieniany w
stosunku do zewnętrznych powłok i anatomicznych znaczników
referencyjnych przy użyciu różnorodnych technik, w tym
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
14.47 być w stanie modyfikować naświetlanie i parametry zapisu obrazu,
aby uzyskać optymalny efekt, jak również zinterpretować i ocenić
obrazy zebrane podczas planowania radioterapii i samego leczenia
14.48 być w stanie zinterpretować i ocenić obrazy zebrane
podczas planowania radioterapii i samego leczenia
14.49 być w stanie zidentyfikować na obrazach organy zagrożone i
przekazać te informacje w celu zaplanowania radioterapii
14.50 być w stanie rozpoznać zmieniające się objawy, symptomy i postęp
choroby, i podjąć odpowiednie decyzje o kolejnej ocenie przed
kontynuacją leczenia
18
15
rozumieć konieczność stworzenia i utrzymania bezpiecznego
środowiska pracy
15.1
rozumieć konieczność zapewnienie bezpieczeństwa zarówno
użytkownikom usług, jak i osobom sprawującym nad nimi opiekę
15.2
mieć świadomość obowiązujących przepisów BHP, zasad
bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w miejscu pracy, jak na
przykład dotyczących zgłaszania wypadków i być w stanie działać
zgodnie z nimi
15.3
rozumieć konieczność ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa
fizycznego i związanego z promieniowaniem wszystkim osobom w
bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy
15.4
być w stanie stworzyć bezpieczne miejsce pracy, w którym
zminimalizowane jest ryzyko dla użytkowników usług, osób ich
leczących i innych w tym korzystać z kontroli niebezpieczeństw, a w
szczególności z kontroli infekcji
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
15.5
być w stanie bezpiecznie pracować, w tym wybrać odpowiednie
metody kontroli niebezpieczeństw i zarządzania ryzykiem, techniki
redukcji i eliminacji w bezpieczny sposób i zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP
15.6
być w stanie wybrać odpowiednie środki ochrony osobistej i
poprawnie ich używać
15.7
być w stanie wykonać podstawowe techniki utrzymania przy życiu i
bezpiecznie działać w nagłych przypadkach klinicznych
15.8
znać i być w stanie zastosować odpowiednie techniki
przenoszenia i podnoszenia
15.9
znać właściwe zasady i zastosowanie środków dezynfekujących,
metod sterylizacji i dezynfekcji, oraz zasady dotyczące właściwego
usuwania odpadów i wycieków
15.10 mieć świadomość wymogów dotyczących szczepień i roli
medycyny pracy
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
19
Uwagi
20
Standardy zawodowe – Technik Radiolog
Park House
184 Kennington Park
Road London SE11 4BU
tel +44 (0)845 300 6184
faks +44 (0)20 7820 9684
www.hcpc-uk.org
Na żądanie niniejszy
dokument dostępny jest w
innych formatach i w języku
walijskim
Prosimy o telefon +44 (0)20 7840 9806
lub e-mail [email protected]
© Health and Care Professions Council 2013
Kod publikacji 20130301LPOLPUB (wydrukowano w sierpniu 2013r.)
Niniejsza publikacja została wydrukowana na papierze z drzew z lasów o zrównoważonej gospodarce i z masy makulaturowej.
Download