FIRMA SYMULACYJNA "POLTECH" sp

advertisement
FIRMA SYMULACYJNA "POLTECH" sp.z o.o.
Zapisy na zajęcia w r.ak. 2007/2008
SEMESTR ZIMOWY 2007/2008
Zajęcia trwają 12 tygodni i obejmują 60 godzin zajęć praktycznych w małej grupie (do 12
osób). Zajęcia odbywają się 1* w tygodniu w sali 403 (Gmach B) w godz. 16.30 – 20.15.
Wybór dnia należy do uczestnika szkolenia. Jako narzędzie pracy studenci wykorzystują
wersję edukacyjną komputerowego programu SYMFONIA firmy SAGE SYMFONIA.
Zajęcia zaczną się w zależności od grupy: 5 albo 7 marca i będą trwały 12 tygodni.
Pracą studentów, w ramach działów, kierują dobrani zawodowo trenerzy (praktycy):
- dział handlu i sprzedaży - trener ds. handlu i sprzedaży - mgr Marek Łęczowski;
- dział księgowy - trener ds. księgowości - dr Justyna Kujawska;
- dział personalny - trener ds. personalnych - mgr Piotr Bukowski;
W trakcie kursu każdy student będzie przechodził przez wszystkie trzy działy, tj. handlu,
księgowości i personalny. W rezultacie po zakończeniu kursu, student Politechniki Gdańskiej
będzie lepiej przygotowany do konfrontacji z rynkiem pracy i docelowo do podjęcia
samodzielnej działalności gospodarczej np. w Inkubatorze Gospodarczym Politechniki
Gdańskiej.
ZAPISY: Zainteresowani kursem proszeni są o zapisywanie się osobiście w Biurze Karier
Studenckich. Do biura pok. 402a należy się zgłosić wraz z dowodem wpłaty na wskazane
konto Politechniki Gdańskiej.
Odpłatność za udział w projekcie: uczestnik szkolenia opłaca 200 zł za całe szkolenie.
Pozostała kwotę uiszcza Politechnika Gdańska.
Podajemy numer konta, na które należy dokonywać wpłat za uczestnictwo w firmie
symulacyjnej:
Właściciel rachunku: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Nr rachunku bankowego: Bank PKO BP S.A. I Oddział Regionalny Gdańsk 38 1020 1811
1022 7188 3600 1100
Proszę podać imię i nazwisko uczestnika firmy oraz dopisek: Kurs Firma Symulacyjna nr
zad. 015 918
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik Firmy Symulacyjnej otrzyma następujące
certyfikaty:
- Certyfikat Politechniki Gdańskiej;
- Certyfikat firmy SAGE SYMFONIA (wiodącego producenta i dostawcy
specjalistycznego oprogramowania i usług informatycznych dla biznesu) sponsora
programu Symfonia, będzie dotyczył informacji o przeszkoleniu w wybranym zakresie
programu „SYMFONIA” .
Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia studentów w
warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej. Jej istotą
jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w
którym wszystkie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami
prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze są fikcyjne. Studenci stając się
pracownikami firmy zostają w niej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
podpisują listę obecności, otrzymują zakresy obowiązków i prowadzą
dokumentację. Pracując przechodzą przez wszystkie działy firmy, dzięki czemu
łatwiej im zrozumieć zachodzące procesy biznesowe oraz strukturę i
funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlowego.
Zajęciom o charakterze symulacyjnym towarzyszy poznanie zagadnień
związanych z ekonomiką i organizacją firm na wolnym rynku, prawem handlowym,
procedurami zamówień publicznych, uregulowaniami prawnymi i normatywnymi w
Unii Europejskiej.
Tabela 1. Terminy zajęć poszczególnych grup.
Godziny
zajęć
1630-2015
Poniedziałek Środa
A
B
ZAKRES PROGRAMOWY ZAJĘĆ FIRMA SYMULACYJNA "POLTECH" sp. z o.o.
Dział Personalny
Rola i funkcje działu personalnego
Przegląd teorii organizacji
Charakterystyka struktur organizacyjnych
Rola działu personalnego w firmie
Planowanie personelu
Analizowanie i opisywanie wybranych stanowisk pracy.
Przygotowanie profilu kandydatów na wybrane stanowiska.
Przygotowanie ogłoszenia prasowego.
Proces rekrutacji
Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
Dokonanie analizy i selekcji nadesłanych aplikacji.
Techniki rekrutacji
Zatrudnianie
Wprowadzenie do obsługi programu Symfonia Kadry i Płace Premium.
Podstawy prawne zatrudniania pracowników.
Przygotowanie akt osobowych.
Zapoznanie się z regulaminem pracy.
Prawne aspekty dotyczące rodzaju umów, czasu pracy, urlopów, dyskryminacji i
mobbingu., nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace Premium
Zatrudnianie pracowników przy wykorzystaniu programu Symfonia.
Przygotowanie listy płac dla pracowników firmy.
Rodzaje ubezpieczeń społecznych.
Jakie obowiązki względem ZUS ma osoba prowadząca działalność gospodarczą i
pracodawca.
Sposoby naliczania składek ZUS. Wystawianie deklaracji ZUS: zgłoszeniowych,
rozliczeniowych i wyrejestrowujących.
Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowujących ZUS.
Przygotowywanie raportów w programie Symfonia.
Dział Handlowy
Opis technik planowania, organizowania i kontroli promocji oraz dystrybucji, ze
szczególnym uwzględnieniem elementów sprzedaży produktów i usług
1. Wybór odpowiedniej grupy produktów – podział na 4 grupy asortymentowe.
2 Reklama – opracowanie katalogów produktów dla wybranej grupy asortymentowej.
3 Określenie głównych kierunków sprzedaży – wybór firm symulacyjnych.
Dystrybucja: kanały dystrybucji, uczestnicy kanału, projektowanie kanału
1 Przygotowanie zapytania ofertowego.
2 Przygotowanie zamówienia.
3 Przyjęcie towaru do magazynu i wystawienie PZ.
Sposoby ustalenie wielkości granicznych wydatków na promocję i dystrybucję
1 Sporządzanie pism handlowych: oferty sprzedaży, zapytania ofertowego, zamówienia,
potwierdzenia zamówienia.
2 Samodzielne przygotowanie oferty handlowej i skierowanie jej do wybranych firm
symulacyjnych.
3 Treść i forma umowy sprzedaży.
4 Samodzielne opracowanie projektu umowy handlowej.
5 Rejestracja pism handlowych: rejestr ofert, rejestr zamówień, rejestr umów.
6 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jego ewidencja.
Budżetowanie działań i techniki kontroli działań
1 Sprzedaż – samodzielne wystawienie WZ oraz faktury VAT sprzedaży.
2 Wystawianie dokumentów rejestrujących sprzedaż towarów: dokumenty sprzedaży –
faktury VAT, faktury korygującej VAT.
3 Prowadzenie gospodarki magazynowej na podstawie dokumentów przyjęcia (PZ) i
wydania (WZ) zewnętrznego.
4 Kontrola stanów magazynowych.
Dział Księgowości
Cel-Zapoznanie się ogólnymi zasadami rachunkowości przedsiębiorstw-wstęp
do księgowości komputerowej
1 Przedsiębiorca-formy prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym
metody jego opodatkowania-księgi podatkowe a księgi rachunkowe.
2 Istota aktywów i pasywów w ustawie o rachunkowości i praktyce.
3 Elementy składowe rachunkowości, zakładowy plan kont, dzielenie i łączenie kont,
prowadzenie ksiąg.
4 Zasady działania konta księgowego.
5 Ćwiczenie podsumowujące zajęcia.
Cel-Zapoznanie z zasadami działania programu Symfonia
1 Zapoznanie z ogólnymi zasadami działania programu.
2 Plan kont firmy symulacyjnej.
3 Zasady dekretowania oraz wprowadzania dowodów księgowych.
4 Wprowadzenie przykładowych dowodów zakupu i sprzedaży.
Cel-zrealizowanie księgowań, dokonanych przez działy płac i handlu, operacji
gospodarczych
1 Zaksięgowanie dowodów zakupu i sprzedaży.
2 Księgowanie dowodów prostych i poleceń księgowania.
3 Księgowanie listy płac.
4 Zasady księgowania podatku od towarów i usług.
Cel-poznanie zasad analizy kont i zestawień księgowych oraz podstawowych
operacji na rachunkach bankowych
1 Analiza salda i obrotów konta po dokonanych księgowaniach.
2 Zestawienie obrotów i sald.
3 Wykonania przelewów, płac, zobowiązań oraz podatków.
4 Księgowanie otrzymanych należności.
5 Analiza zestawienia obrotów i sald. Interpretacja księgowanych danych.
Cel – Poznanie zasad rejestracji, zamknięcia miesiąca i sprawozdawczości
podatkowej
1 Ćwiczenie umiejętności korzystania z internetowych zasobów druków
sprawozdawczych.
2 Wykonanie sprawozdań PIT- płatnika podatku dochodowego) CIT-2 ( podatku
dochodowego od osób prawnych).
3 Wykonanie zestawień zakupu i sprzedaży, rozliczenie podatku VAT sporządzenie
deklaracji podatkowej VAT-7.
Download