I. Definicje Pojęcia opisane w Kodeksie Dobrych Praktyk

advertisement
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK wynikający z zasady niedyskryminacji
I. Definicje
Pojęcia opisane w Kodeksie Dobrych Praktyk oznaczają:
Część detaliczna PTK – działalność Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, zwanej dalej „PTK”; polegająca na świadczeniu usług uŜytkownikom końcowym PTK;
Część detaliczna TP – działalność TP polegająca na świadczeniu usług uŜytkownikom końcowym
TP.
Część hurtowa TP – działalność TP polegająca na świadczeniu usług hurtowych, Części Detalicznej
TP, spółkom z Grupy TP oraz Operatorom alternatywnym.
Dane chronione – informacje pozyskane przez TP oraz PTK w związku ze świadczeniem Usług
regulowanych lub usług detalicznych, co do których wprowadzono zakazy ich przekazywania do
poszczególnych komórek organizacyjnych TP lub PTK lub innych spółek z Grupy TP. Wykaz danych
chronionych zawiera pkt IV.
Grupa TP – TP oraz spółki, w stosunku do których jest ona spółką dominującą w rozumieniu art. 4
pkt 3 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Oferty Ramowe – zatwierdzone lub wprowadzone przez Prezesa UKE lub Prezesa URTiP oferty TP
określające ramowe warunki świadczenia usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego.
Operator – TP lub Operator alternatywny.
Operatorzy alternatywni (OA) – przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący obecnie lub w
przyszłości usługi telekomunikacyjne w oparciu o usługi hurtowe TP.
Polityka bezpieczeństwa informacji w Grupie TP – dokument wprowadzony uchwałą nr 69/08
Zarządu TP S.A. z dnia 28 maja 2008 r.
Porozumienie – Porozumienie zawarte w dniu 22 października 2009 r. pomiędzy Prezesem Urzędu
Komunikacji Elektronicznej a Telekomunikacją Polską S.A.
Pracownik – osoba wykonująca obowiązki na rzecz TP na podstawie umowy o pracę. Obowiązki
przewidziane w niniejszym dokumencie dla pracownika mają odpowiednie zastosowanie do osób lub
podmiotów wykonujących czynności na rzecz TP na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Usługi detaliczne - usługi telekomunikacyjne świadczone uŜytkownikom końcowym.
Usługi regulowane – usługi w przedmiocie dostępu telekomunikacyjnego, świadczone przez TP na
poszczególnych rynkach właściwych, na których TP została wyznaczona jako operator posiadający
znaczącą pozycję rynkową lub do których świadczenia TP obowiązana jest z mocy prawa, w
szczególności: połączenia sieci i udogodnień towarzyszących (IC), hurtowego dostępu do sieci
(WLR), dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU), dostępu do strumienia bitów (BSA), dzierŜawy
łączy telekomunikacyjnych (LL), dostępu do kanalizacji kablowej.
Usługi hurtowe – usługi telekomunikacyjne, świadczone przez część hurtową TP na rzecz OA lub
części detalicznej TP lub spółek z Grupy TP, w celu ich dalszego świadczenia przez OA, TP lub
spółki z Grupy TP, uŜytkownikom końcowym.
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
UŜytkownik końcowy – osoba fizyczna lub podmiot, którym operator świadczy usługi
telekomunikacyjne.
Zasada niedyskryminacji – równe (równowaŜne) traktowanie OA, części detalicznej TP i spółek z
Grupy TP, w szczególności przez oferowanie OA jednakowych warunków w porównywalnych
okolicznościach, w tym takŜe oferowanie usług regulowanych na nie gorszych warunkach, w
szczególności cenowych, jakościowych i ilościowych, niŜ części detalicznej TP lub w stosunkach ze
spółkami z Grupy TP oraz nie później niŜ części detalicznej TP lub w stosunkach ze spółkami z Grupy
TP, a takŜe udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego
przedsiębiorstwa lub w stosunkach ze spółkami z Grupy TP, w tym nie później, niŜ części detalicznej
TP lub spółkom z Grupy TP.
II. Zagadnienia wprowadzające
Podstawowym zadaniem Kodeksu Dobrych Praktyk jest realizowanie postanowień Porozumienia.
W ramach realizacji Porozumienia, TP zobowiązała się m.in. do:
a. wyłączenia pracownikom części detalicznej TP, a takŜe spółek z Grupy TP, moŜliwości dostępu do
systemów informatycznych i informacji obejmujących dane, którymi posługuje się część hurtowa TP,
a które nie są na zasadach niedyskryminujących udostępniane OA,
b. stworzenia i przestrzegania procedur przyznawania i odbierania konkretnym pracownikom
uprawnień do dostępu do danych chronionych, określonych w załączniku Nr 6 do Porozumienia;
c. przeniesienia części detalicznej TP i części hurtowej TP do odrębnych pomieszczeń, w
szczególności odseparowania pracowników z uprawnieniami określonymi w punkcie b;
d. stosowania zasady, zgodnie z którą pracownik części hurtowej nie moŜe być zatrudniany ramach
stosunku pracy lub na podstawie innego stosunku prawnego w innych częściach TP lub spółkach z
Grupy TP;
e. zapobiegania wymianie niedozwolonych informacji pomiędzy pracownikami jednostek, o których
mowa w załączniku Nr 6 (pkt I), za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji, a w szczególności z
pominięciem zabezpieczeń dostępu do danych chronionych określonych w dalszej części załącznika
Nr 6.
PowyŜsze zobowiązania TP realizuje w drodze odrębnych wewnętrznych aktów normatywnych.
Kodeks stanowi zbiór zasad, których przestrzeganie jest niezbędne do wypełnienia postanowień
Porozumienia oraz zapewnienia zasad uczciwej konkurencji. TP ma obowiązek zapewnić skuteczne
zapoznanie się z niniejszym Kodeksem pracowników, a takŜe właściwych kontrahentów i
przedstawicieli.
TP ma obowiązek zobowiązać osoby oraz inne podmioty z którymi zawiera umowy cywilnoprawne
do stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk przez te osoby lub przez osoby wykonujące obowiązki na
rzecz tych podmiotów. TP ma równieŜ obowiązek skutecznego zabezpieczenia wykonania ww.
obowiązku poprzez stosowanie odpowiednich zapisów o karach umownych.
Zgodnie z przyjętymi w Grupie TP wartościami działamy w sposób uczciwy i przyjazny. Zasady te
dotyczą specyficznych biznesowych relacji z operatorami alternatywnymi. W tych relacjach jesteśmy
zobowiązani do przestrzegania zasady niedyskryminacji.
Kodeks Dobrych Praktyk jest dokumentem powiązanym z dokumentem Polityka bezpieczeństwa
informacji w Grupie TP oraz wprowadza kategorie danych chronionych.
Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk. Obowiązki
przewidziane w niniejszym dokumencie dla pracownika mają równieŜ zastosowanie do osób lub
podmiotów wykonujących czynności na rzecz TP na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Współpraca w ramach Grupy TP, wymiana doświadczeń oraz informacji nie moŜe naruszać ustawy
Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o ochronie danych
osobowych lub innych przepisów prawa oraz nie moŜe naruszać obowiązków nałoŜonych na te
podmioty aktami administracyjnymi.
Kodeks Dobrych Praktyk dotyczy:
przestrzegania przez pracowników zasady niedyskryminacji,
zasad ochrony i przekazywania danych chronionych,
indywidualnych zachowań pracowników.
III. Postanowienia szczegółowe
1. Pracownicy obsługujący TP i operatorów alternatywnych oraz inni pracownicy mający wpływ na
obsługę OA, zobowiązani są do przestrzegania zasady niedyskryminacji operatorów alternatywnych
poprzez oferowanie im tych samych co podmiotom z Grupy TP:
warunków świadczenia usług regulowanych, w tym tych samych wzorów umów, zawierających te
same postanowienia w odniesieniu do tego samego przedmiotu, min: czasu reakcji na zgłoszenie
awarii, czasu rozpatrywania zamówień itp., cen i warunków rozliczeń, w tym tych samych warunków
płatności, takich jak termin płatności, warunki naliczania odsetek itp., a takŜe tych samych zasad
zabezpieczenia roszczeń, albo rezygnacji z ustanawiania ich zabezpieczania.
informacji w zakresie i na warunkach niezbędnych do świadczenia usług na rzecz uŜytkowników
końcowych z wykorzystaniem usług regulowanych oraz udostępnianie ich w niedyskryminujący
sposób.
2. Dane chronione są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z Polityką bezpieczeństwa
informacji w Grupie TP.
3. Pracownicy mający dostęp do danych chronionych są zobowiązani przestrzegać zasady wynikające
z procedur obowiązujących w Grupie TP ze szczególnym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji.
4. Dane chronione, które są pozyskiwane przez TP lub przekazywane przez OA na potrzeby realizacji
usług regulowanych zamawianych przez tych operatorów mogą być wykorzystywane przez
pracowników wyłącznie w celu realizacji tych usług. Część detaliczna TP nie jest uprawniona do
posiadania tych danych, natomiast kaŜda ze spółek z grupy TP moŜe posiadać wyłącznie te dane, które
sama przekazała.
5. Pracownicy mogą przekazać dane chronione jedynie pracownikom, którzy z racji pełnionych
obowiązków słuŜbowych mają prawo dostępu do tych danych. Uprawnienie do dostępu do
poszczególnych rodzajów danych wynika z zatrudnienia pracownika w określonej jednostce
organizacyjnej oraz zakresu jego obowiązków. Za określenie zakresu dostępu do informacji
odpowiada przełoŜony pracownika zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji TP. Wraz z
przekazaniem danych, naleŜy powiadomić odbiorcę, Ŝe są to dane chronione.
6. Pracownikom Części detalicznej TP oraz spółek grupy TP zabrania się podejmować próby
uzyskania dostępu do danych chronionych pozyskanych od operatorów alternatywnych. W przypadku
uzyskania dostępu do tych danych zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób.
Równocześnie kaŜdy przypadek uzyskania takiego dostępu musi być zgłoszony zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie VI ust. 2.
IV. Katalog Danych chronionych oraz zasady ich udostępniania.
1. Wykaz niedozwolonych informacji przekazywanych ze wszystkich innych komórek TP do części
detalicznej TP, obejmuje w szczególności informacje i dane:
1) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa operatorów alternatywnych, w tym informacje o usługach
świadczonych przez część hurtową TP na rzecz OA (LLU, WLR, BSA, dzierŜawa linii i łączy,
kolokacja, dzierŜawa kanalizacji);
2) o wolumenie świadczonych usług hurtowych na rzecz OA umoŜliwiających identyfikację
poszczególnych OA;
3) o organizacyjnych i technicznych warunkach świadczenia usług dla OA;
4) o usługach świadczonych do uŜytkowników końcowych, dla których OA świadczy usługi z
wykorzystaniem infrastruktury TP z wyłączeniem zakresu usług zamówionych przez uŜytkowników
końcowych bezpośrednio w części detalicznej TP;
5) o składanych przez OA zamówieniach, zmianach opcji świadczonych usług;
6) o wywiadach technicznych zlecanych przez OA w tym powiązanych danych o uŜytkownikach
końcowych, dla których one były prowadzone;
7) o danych rozliczeniowych i bilingowych, sposobach rozliczeń, karach umownych dotyczących
usług hurtowych świadczonych na rzecz OA;
8) o reklamacjach, awariach, i interwencjach zgłaszanych przez OA;
9) o planach i wolumenie wynikającym ze zgłaszanych przez OA prognoz i zapotrzebowań w ramach
realizacji ofert ramowych;
10) o prowadzonych negocjacjach i warunków zawieranych umów z OA na świadczenie usług
regulowanych i hurtowych;
11) o planowanych do wprowadzenia przez TP nowych usługach regulowanych w zakresie
wykraczającym poza informacje udzielone OA.
2. Wykaz niedozwolonych informacji przekazywanych z części detalicznej TP do komórek TP
obsługujących zlecenia części detalicznej TP i zlecenia OA, obejmuje w szczególności następujące
informacje i dane:
1) identyfikujące źródło pochodzenia zlecenia (czy dane zlecenie pochodzi z części detalicznej TP,
czy od innego OA), z wyjątkiem sytuacji gdy ta informacja będzie niezbędna do realizacji zlecenia lub
świadczenia usługi, wykonywania obowiązków przewidzianych prawem, sprawozdawczych i
regulacyjnych;
2) wszelkie inne informacje umoŜliwiające w sposób pośredni zidentyfikowanie źródła pochodzenia
polecenia (np. wskazanie trybu realizacji zastrzeŜonego dla wyróŜnionego operatora, wskazanie osoby
odpowiedzialnej za realizację zlecenia po stronie zleceniodawcy itp.) z wyjątkiem sytuacji gdy ta
informacja będzie niezbędna do realizacji zlecenia lub świadczenia usługi lub wykonywania
obowiązków przewidzianych prawem, sprawozdawczych i regulacyjnych.
3. Wykaz niedozwolonych informacji przekazywanych z TP do części detalicznej PTK Centertel,
obejmuje w szczególności następujące informacje i dane:
1) wszystkie wymienione w ust. 1 powyŜej a dotyczące innych (aniŜeli PTK Centertel) OA;
2) które mogłyby być wykorzystane przez część detaliczną PTK Centertel do uzyskania przewagi
konkurencyjnej nad OA, w szczególności:
a) informacje i dane OA o architekturze sieci telekomunikacyjnej, moŜliwościach jej konfigurowania i
parametrach technicznych,
b) informacje i dane OA o planowanych do wprowadzenia przez TP usługach regulowanych w
zakresie większym niŜ przekazywany do wszystkich OA,
c) informacje i dane OA o planach inwestycyjnych w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
d) informacje i dane związane z obsługą uŜytkowników końcowych, w szczególności tych, będących
abonentami TP, z wyjątkiem sytuacji gdy uŜytkownik końcowy wyraził na to udokumentowaną zgodę
uzyskaną po 22 października 2009 r.
4. Wykaz niedozwolonych informacji przekazywanych z PTK Centertel do części detalicznej TP,
obejmuje w szczególności następujące informacje i dane, które mogłyby być wykorzystane przez
część detaliczną TP do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad OA, w szczególności:
1) informacje i dane OA o architekturze sieci telekomunikacyjnej, moŜliwościach jej konfigurowania i
parametrach technicznych,
2) informacje i dane OA o planach inwestycyjnych w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
3) informacje i dane związane z obsługą uŜytkowników końcowych, w szczególności tych, będących
abonentami PTK, z wyjątkiem sytuacji gdy uŜytkownik końcowy wyraził na to udokumentowaną
zgodę uzyskaną po 22 października 2009 r.
5. Nie są danymi chronionymi i informacjami niedozwolonymi:
1) informacje lub dane do których dostęp przewidziany jest przez bezwzględnie obowiązujący przepis
prawa;
2) informacje lub dane pozyskane w wyniku zakupu baz marketingowych z wyłączeniem baz
pochodzących od Spółek Grupy TP;
3) informacje nie pozyskane z jednostek wewnętrznych, ale w postaci dobrowolnych zgód
uŜytkownika końcowego. Dla kaŜdego takiego jednostkowego przypadku wymagany jest dowód
wskazujący na źródło pozyskania danych oraz odpowiednie zgody uŜytkownika końcowego uzyskane
po 22 października 2009 r.
4) informacje i dane publicznie dostępne.
V. Sankcje i kary dla pracowników
W przypadku niewykonywania obowiązków pracowniczych, poleceń przełoŜonych lub wykonywania
ich bez naleŜytej staranności w zakresie stosowania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk i
stosowania zasady niedyskryminacji, pracodawca moŜe zastosować wobec pracownika przewidziane
przepisami prawa pracy i postanowieniami Regulaminu pracy kary porządkowe:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
Niewykonywanie postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk jest naruszeniem podstawowych
obowiązków pracowniczych i zgodnie z Kodeksem Pracy moŜe stanowić podstawę do rozwiązania
stosunku pracy.
Natomiast raŜące naruszenie postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk stanowi cięŜkie naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych i zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem pracy moŜe
stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są w ramach prowadzonych szkoleń poszerzać wiedzę o
obowiązkach regulacyjnych nałoŜonych na TP, w tym odbyć obowiązkowe szkolenia. Dodatkowe
informacje na ten temat dostępne są na portalu pracowniczym TP pod adresem: www.porozumienie.
Pytania dotyczące obowiązków regulacyjnych i sposobu realizacji Porozumienia moŜna kierować na
skrzynkę email * Porozumienie_ZadajPytanie ([email protected])
2. Pracownicy zobowiązani są zgłaszać wszelkie przypadki lub podejrzenia naruszeń Kodeksu
Dobrych Praktyk do:
bezpośredniego przełoŜonego,
menadŜera wyŜszego szczebla,
Departamentu Audytu Wewnętrznego Grupy TP.
NiezaleŜnie od zgłoszenia przypadku lub podejrzenia naruszenia Kodeksu Dobrych Praktyk w ww.
trybie, pracownicy zobowiązani są zgłosić sprawę bezpośrednio lub za pomocą anonimowej skrzynki
e-mail na adres * Niedyskryminacja ([email protected]) lub anonimowej linii
telefonicznej 22 622 29 87.
3. W przypadku wątpliwości etycznych, kaŜdy pracownik GTP w dowolnym momencie powinien
zwrócić się do Komisji ds. Etyki GTP. Podstawową rolę w rozwiązywaniu dylematów etycznych, w
tym tych związanych z zasadą niedyskryminacji, pełnią menedŜerowie. Komisja słuŜy radą i pomocą
szczególnie w przypadkach nietypowych, trudnych czy mogących wymagać rozwiązań systemowych
– kontakt z Komisją moŜliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego * Zapytaj_etyka
([email protected])
4. W kaŜdym przypadku zaistnienia wątpliwości co do sposobu zachowania, dopuszczalności
pozyskania lub przekazania informacji, pracownik zobowiązany jest skontaktować się z bezpośrednim
przełoŜonym, menadŜerem wyŜszego szczebla albo jeŜeli bezpośredni przełoŜony lub menadŜer
wyŜszego szczebla nie podjął kroków wyjaśniających wątpliwość, powinien skontaktować się z
Komisją ds. Etyki Grupy TP.
5. Kodeks Dobrych Praktyk stanowi wewnętrzny akt normatywny, o którym mowa w § 7 pkt 5
Regulaminu pracy. Nieprzestrzeganie zapisów wynikających z wewnętrznych aktów normatywnych,
w tym Kodeksu Dobrych Praktyk, stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i
moŜe skutkować sankcjami przewidzianymi w Kodeksie Pracy i Regulaminie pracy.
6. W przypadku, gdy naruszone zostaną postanowienia niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk, TP
zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych i odpowiednich działań zmierzających do poprawy
sytuacji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards