Document

advertisement
DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 maja 2003 r.
zmieniająca decyzję 2002/677/WE w zakresie programów zwalczania salmonelli
odzwierzęcej
(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1640)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2003/394/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w
dziedzinie weterynarii1, ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 806/20032, w
szczególności jej art. 24 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Decyzja Komisji 2002/677/WE z dnia 22 sierpnia 2002 r. ustanawiająca standardowe
wymagania w odniesieniu do sprawozdań dotyczących programów zwalczania i
kontroli chorób zwierząt współfinansowanych przez Wspólnotę i uchylająca decyzję
2000/322/WE3 nie obejmuje programów zwalczania salmonelli odzwierzęcej
współfinansowanych przez Wspólnotę.
(2)
Decyzja 90/424/EWG stanowi, że po wprowadzeniu wspólnotowych reguł zwalczania
chorób odzwierzęcych, Państwa Członkowskie mogą starać się o wkład finansowy
Wspólnoty, w ramach ich krajowych programów zatwierdzonych przez Komisję.
(3)
Wspólnotowe reguły zwalczania odzwierzęcej salmonelli drobiu zostały przewidziane
w dyrektywie Rady 92/117/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. dotyczącej środków
ochrony przed określonymi chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami
chorobotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, w celu
zapobieżenia zakażeniom i zatruciom przenoszonym przez żywność4 ostatnio
zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 806/2003. W następstwie przyjęcia tej
dyrektywy, Komisja zatwierdziła wiele krajowych programów zwalczania salmonelli
przedłożonych przez Państwa Członkowskie. Współfinansowanie wspólnotowe zostało
przyznane dla niektórych zatwierdzonych programów krajowych.
(4)
Istotne jest wprowadzenie systemu sprawozdań do celów oceny postępu poczynionego
1
Dz.U. L 224 z 18.08.1990, str. 19.
Dz.U. L 122 z 16.05.2003, str. 1.
3
Dz.U. L 229 z 27.08.2002, str. 24.
4
Dz.U. L 62 z 15.03.1993, str. 38.
2
w trakcie realizacji krajowych programów zwalczania salmonelli współfinansowanych
przez Wspólnotę. Należy ujednolicić systemy sprawozdań w celu zgromadzenia
istotnych i porównywalnych informacji.
(5)
System sprawozdań powinien odpowiadać wymaganiom ustanowionym w decyzji
2002/677/WE. Jednakże, niezbędne jest ustanowienie określonych wymagań
szczególnych dotyczących sprawozdań w odniesieniu do salmonelli odzwierzęcej.
(6)
Decyzja 2002/677/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.
(7)
Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds.
Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
W decyzji 2002/677/WE wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„W odniesieniu do salmonelli odzwierzęcej, sprawozdania cząstkowe zawierają co
najmniej informację określoną w załączniku Va.”;
2)
W art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„W odniesieniu do salmonelli odzwierzęcej, sprawozdania końcowe zawierają co
najmniej informację określoną w załącznikach Va, VI i VII.”;
3)
załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;
4)
załączniki VI i VII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2003 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK I
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WSTĘPNEJ OCENY TECHNICZNEJ I
FINANSOWEJ
Państwo Członkowskie: ..............................................................................................................
Data: ............................................................................................................................................
Choroba/choroba odzwierzęcaa: ..................................................................................................
Gatunek zwierząt .........................................................................................................................
Minimalne elementy oceny:
1.
ocena techniczna i finansowa:
1.1. potwierdzenie, że wszelkie akty prawne dotyczące stosowania programu pozostawały
w mocy w chwili rozpoczęcia programu (jeśli nie, ocena sytuacji);
1.2. ocena stosowania wymagań budżetowych niezbędnych do realizacji programu;
1.3. szacunek środków pieniężnych już wydanych w kontekście programu na środki
współfinansowane;
1.4. szacunek środków pieniężnych, które mają być wydane w ciągu całego roku
sprawozdawczego na środki współfinansowane.
a
Choroba/choroba odzwierzęca i gatunek zwierząt w razie potrzeby.
ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK Va
DANE NA TEMAT SALMONELLI ODZWIERZĘCEJ
Państwo Członkowskie: ............................................................................................................................................
Data: .........................................................................................................................................................................
Rok: ..............................................................................................................................................................
Okres sprawozdawczy:
Sprawozdanie cząstkowe
Serotypy salmonellia: ................................................................................................................................................
Gatunek zwierząt: .....................................................................................................................................................
Region: .........................................................................................................................................................
Sprawozdanie końcowe
Łączna
Łączna Łączna
Rodzaj
liczba stad
liczba
liczba
stadab
objętych
stadc zwierząt
programem
Łączna liczba
zwierząt ubitych
lub
zlikwidowanych
Ilość jaj
Ilość jaj
przeznaczonych na
zlikwidowanych
produkty jajeczne
(liczba lub kg)
(liczba lub kg)
Łączna
liczba
Liczba stad
zwierząt
zbadanychd
objętych
S.
S.
Inne S. E. lub Inne S. E. lub Inne S. E. lub Inne S. E. lub Inne
programem
Enteriti- Typhimur
serotypy S.T.f serotypy S. T.f serotypy S.T.f serotypy S. T.f serotypy
dis
-ium
Liczba stad z wynikiem
dodatnime
Liczba stad
zlikwidowanych
Serotypy objęte programami zwalczania, np. S. Enteritidis, S. Typhimurium, inne seroptypy.
Na przykład stada hodowlane, stada użytkowe, stada kur niosek, itp. Stada oznaczają również trzody.
c
Łączna liczba stad w regionie włącznie ze stadami kwalifikującymi się i stadami nie kwalifikującymi się do programu.
d
Badanie oznacza przeprowadzenie testów na obecność salmonelli w stadach w ramach programu. W tej kolumnie stado nie powinno być liczone dwukrotnie nawet jeśli
zostało zbadane więcej niż jeden raz.
e
Jeżeli stado zostało zbadane zgodnie z przypisem d, więcej niż jeden raz, próbkę dodatnią należy uwzględnić tylko raz.
f
Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.
a
b
ZAŁĄCZNIK VI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH
Państwo Członkowskie: ..............................................................................................................
Data: ............................................................................................................................................
Choroba/choroba odzwierzęcaa: ..................................................................................................
Gatunek zwierząt: ..................................................................
b
Sprawozdanie zawiera co najmniej
1.
Dostarczenie danych (załącznik II, III, IV, V i Va, w zależności od przypadku)
2.
Techniczna ocena sytuacji:
2.1. Mapy epidemiologiczne każdej choroby/zakażenia;
2.2. Informacja o zastosowanych badaniach diagnostycznych (tabela A):
Tabela A
Choroba / gatunek
Próba
zerowac
Rodzaj
próbkid
Rodzaj
testue
Liczba
przeprowadzonych
testów
2.3. Dane o zakażeniu:
Choroba / gatunek
Liczba zakażonych stad
Liczba zakażonych
zwierząt
2.4. Przyczyny zawieszenia statusu stada wolnego lub oficjalnie wolnego w
odniesieniu do każdej choroby (tabela B):
Tabela B
Choroba/gatunek
Przyczynaf
Liczba stad zawieszonych
Choroba lub choroba odzwierzęca i gatunek zwierząt w razie potrzeby.
W przypadku programów dotyczących salmonelli odzwierzęcej należy uwzględnić wyłącznie pkt. 1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.6, i 3.
c
Określić: próba skórna, RB, FC, iELISA, cELISA, izolacja, PCR, analiza bakteriologiczna, inne (wymienić).
d
Określić w razie potrzeby: surowica krwi, krew, osocze, mleko, zbiornik na mleko, podejrzane uszkodzenia,
płód, odchody, jaja, padłe kurczęta, smółka, inne (wymienić).
e
Określić: badanie przesiewowe, badanie potwierdzające, badanie uzupełniające, badanie rutynowe, inne
(wymienić).
f
Określić motyw:
- brak negatywnego wyniku w badaniu dignostycznym,
- niezadowalająca częstotliwość badania rutynowego,
- wprowadzenie do stada zwięrząt o niewystarczającym statusie,
- występuje podejrzenie choroby,
- inne (wymienić).
a
b
2.5. Osiągnięcie celów i trudności techniczne;
2.6. Dodatkowa
informacja
epidemiologiczna:
informacja
o
wywiadzie
epidemiologicznym, poronienia, uszkodzenia wykryte w rzeźni lub podczas
autopsji, przypadki odnotowane u ludzi, itp.
3.
Aspekty finansowe:
3.1. Wypełnione tabele z załącznika VII;
3.2. Przegląd środków pieniężnych wydanych w ramach programu;
3.3. Szczegółowy wykaz kosztów.
ZAŁĄCZNIK VII
KOŃCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WNIOSEK O ZAPŁATĘ
(oddzielna tabela dla każdej choroby (choroby odzwierzęcej) / każdego gatunku)
Państwo Członkowskie: ............................................................................................................................................
Data: ..........................................................................................................................................................................
Rok: ............................................................................................................................................................
Okres sprawozdawczy:
Sprawozdanie cząstkowe
Choroba/choroba odzwierzęca: .................................................................................................................................
Gatunek: ....................................................................................................................................................................
Sprawozdanie końcowe
Środki kwalifikujące się do współfinansowaniab
a
Region
1
Rekompensata
Analiza laboratoryjna lub
inne badania diagnostyczne
Szczepionki
Inne (proszę wymienić)
Inne (proszę wymienić)
2
3
4
5
6
Łącznie
a Region określony w zatwierdzonym programie eliminacji chorób Państwa Członkowskiego.
b Dane wyrażone w walucie krajowej, bez VAT.
Ja niżej podpisany, zaświadczam, że powyższe dane są prawidłowe i nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tych środków.
……………………………………
……………………………………
(Miejsce, data)
(Podpis)”
Download