ROLA_KURATORA

advertisement
ROLA KURATORA SPOŁECZNEGO W PROCESIE WYCHOWAWCZYM OSOBY
NIELETNIEJ
opracował mgr A. Justyński
Kurator rodzinny sprawuje nadzór nad nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz nieletnimi
którzy dopuścili się czynów karalnych.
Nadzór kuratora ma dwie zalety - pozostawia nieletniego w środowisku rodzinnym, oraz
sprawia, że osoba spoza kręgu rodziny, (przygotowana do pracy resocjalizacyjnej) ma wpływ
na wychowanie podopiecznego i oddziałuje na jego środowisko.
Kurator musi poznać sytuację życiową podopiecznego, a większość informacji
dotyczących jego problemów uzyskuje podczas rozmów z nieletnim i jego rodziną.
Współpracując z wychowankiem oraz z osobami z jego najbliższego otoczenia, może swoją
postawą zdobyć jego zaufanie i szacunek, co pomaga w nawiązaniu właściwych relacji.
Natomiast poznając talenty, marzenia i plany na przyszłość swego podopiecznego, może być
pomocny w określeniu jego życiowej drogi.
Podczas systematycznych spotkań kurator społeczny ma za zadanie:
- poznać sytuację rodzinną wychowanka
- podtrzymywać prawidłowe relacje w rodzinie podopiecznego
- wpływać na wzajemne, właściwe komunikowanie się
- wspierać podopiecznego i jego rodziców (zwłaszcza w niepowodzeniach i trudnościach
życiowych)
- czuwać nad procesem wychowawczym podopiecznego
- interesować się jego postępami w nauce (przede wszystkim powinien być uczulony na
wypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz na przypadki wagarowania dziecka)
- kontaktować się z nauczycielami oraz innymi osobami związanymi z podopiecznym
- rozbudzać w podopiecznym poczucia własnej wartości (co sprzyja zmianie postaw wobec
otoczenia)
- akceptować wychowanka mimo jego nieprawidłowych zachowań, zmieniać jegonastawienie
i równocześnie wspierać go w codziennym życiu
- informować kuratora zawodowego i sąd o swej pracy z podopiecznym
Rodzice !
- nie obawiajcie się wizyt kuratora i współpracujcie z nim dla dobra waszego dziecka
- informujcie go o wszelkich nieprawidłowych zachowaniach i problemach swego dziecka
- troszczcie się o swoje dziecko, szanujcie je i opiekujcie się nim
- kurator podpowie wam, gdzie udać się po pomoc (np. po wsparcie psychologiczne,
finansowe, materialne)
- możecie porozmawiać z kuratorem o własnych problemach i zapytać go o radę.
Literatura:
1. Gromek K. , Strażnik, wychowawca czy opiekun, Niebieska Linia,
2. Świerczek A. , Relacje między kuratorem a nieletnim, Opieka
3. Paszkiewicz A. , Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora
sądowego.
Download