pytania - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich : PROW

advertisement
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”
objętego PROW 2014–2020
ŚBRR KIELCE
•
ile naborów na inwestycje z zakresu budowy dróg
jest planowanych w PROW 2014-2020?
•
czy rozpoczęcie inwestycji (wybór wykonawcy
robót budowlanych) - dokumentacja wykonana i
zapłacona przed złożeniem wniosku – koszty te
będą uznane za kwalifikowalne?
•
czy wykonanie kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej w drodze jest kosztem
kwalifikowanym?

czy wymagane jest publikowanie zapytań/ postępowań na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego czy ŚBRR? - wymóg taki istnieje dla
RPOWŚ.

czy tytuł operacji ma być jak na dokumentacji technicznej np.: Budowa
drogi gminnej - ul. Malachitowa w Miedzianej Górze czy może być inny np.
Budowa drogi gminnej - ul. Malachitowa w Miedzianej Górze w celu
poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego
regionu
Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla gminy która nie może
odzyskać podatku VAT?

Czy koszty wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego zaliczyć
można do kosztów kwalifikowalnych: inwestycyjnych czy ogólnych?

Czy w jednym wniosku można ująć kilka odcinków dróg
(nie są ze sobą powiązane)?

Jeśli można kilka odcinków dróg w jednym wniosku to
jak jest to punktowane, gdy jedna z dróg nie łączy się z
drogą wyższego rzędu (są równorzędne)?

Jak punktowane jest nałożenie nawierzchni asfaltowej
na asfaltową?

Jakie
są
wymagania
dotyczące
parametrów
technicznych nowych dróg i czy będzie to sprawdzane?

Czy razem z wnioskiem musimy mieć projekt, prawo
własności, prawo do dysponowania? Czy te załączniki
można dostarczyć w późniejszym czasie?

Czy koszt dotyczący strategii rozwoju gminy
(obligatoryjny załącznik wniosku) będzie uznany jako
koszt kwalifikowany?

Czy w ramach operacji można wyremontować chodnik/
utworzyć chodnik w ciągu drogi (bez poszerzania pasa
drogowego)? Czy taki zakres może być realizowany
samodzielnie, tzn. bez prac związanych z przebudową
jezdni?

Czy
można
kupić
koparkę
–
niższe
koszty
„samodzielnego” wykonania rowów odwodnieniowych

Czy studium uwarunkowań musi być dostarczone razem
z decyzją o lokalizacji inwestycji (jako swoisty komplet
dokumentów)? Tak wynika z zapisów instrukcji
wypełniania WOPP, ale decyzji nie wydadzą w
odniesieniu do prac realizowanych w oparciu o
zgłoszenie.

Czy z drogą wyższego rzędu ma się łączyć bezpośrednio
remontowany kawałek drogi czy ogólnie remontowana
droga?

Czy droga gminna musi mieć nadany numer?

Co stanie się jeśli koszty kwalifikowalne przekroczą 1 000 000 zł?

Kryterium regionalne dotyczące zmiany nawierzchni – czy punkty
przyznawane są tylko w przypadku samej zmiany nawierzchni
(zakres 7.3 z WOPP), czy również wówczas gdy zmiana nawierzchni
wykonana będzie w ramach przebudowy drogi (zakres 7.2 z WOPP)?

Czy w ramach uzupełnień można dostarczyć wszystkie załączniki?

Jaka powinna być szczegółowość zapisów w dokumentach
planistycznych, strategicznych, finansowych – ogólnie „budowa i
remont dróg” czy konkretnie realizowany zakres (tak jak było to
poprzednio w POM-ach)?

Czy koszty ogólne operacji muszą być oszacowane w oparciu o
oficjalne zapytania ofertowe, czy też wystarczy oświadczenie
wójta o sposobie oszacowania, albo po podpisaniu umowy będą
oszacowane zgodnie z regulaminem gminy?

Czy koszty oświetlenia drogi mogą być kwalifikowalne w ramach
operacji?

Czy sieć szerokopasmowa/szkieletowa, itp. Musi być bezpośrednio
związana z remontowana / budowana drogą / odcinkiem objętym
operacją, czy całą drogą, której odcinek realizujemy?

Czy w uchwale budżetowej należy zabezpieczyć całość środków na
realizację operacji (środki własne + środki UE)?

Co oznacza konieczność zapewnienia środków na utrzymanie
inwestycji w okresie związania celem tj. 5 lat od dokonania
płatności końcowej?

Czy umowa o dzieło lub dodatek specjalny dla pracowników
urzędu gminy za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy będzie
uznany jako koszt kwalifikowany?

Czy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest obowiązkowa w
przypadku zgłoszenia robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na
budowę?

Czy kosztem kwalifikowanym operacji będzie zakres przebudowy dróg
wraz z wykonaniem chodników, ścieżki rowerowej, elementy odwodnienia
drogi, wykonania oświetlenia, oznakowania drogi ?

Jako koszt kwalifikowany wskazujemy koszty brutto ?

Jak należy interpretować - co to jest kanał technologiczny ?

Czy istnieje obowiązek występowania o wydanie Interpretacji
Indywidualnej z izby Skarbowej w sprawie Podatku VAT ?

Jeśli chodzi o punkt mówiący o sieci szerokopasmowej - jak mamy
rozumieć ? Mamy w gminie kilka miejscowości, w których jest
wybudowana sieć dostępowa

(szerokopasmowa w ramach projektu e- świętokrzyskie) jakie dokumenty
należy przedłożyć, aby wykazać powiązanie? i co w sytuacji kiedy
wpiszemy, że jest planowana budowa sieci, a na dzień złożenia wniosku o
płatność, z przyczyn od Gminy niezależnych sieć taka nie będzie jeszcze
wykonana?

Dla budowy nowej drogi należy mieć dokumentacje projektową i
pozwolenie na budowę (prawomocne na dzień złożenia
wniosku?),czy dokumenty te należy załączyć do wniosku, czy do
wniosku o płatność?

Czy w przypadku przebudowy drogi , poprawy parametrów
technicznych wykonywanej na zgłoszenie robót (gdzie nie jest
wymagana dokumentacja projektowa) należy mieć
potwierdzenie zgłoszenia z organu na dzień złożenia wniosku czy
w chwili ewent. uzupełnienia wniosku.?

Jak wykazać że inwestycja prowadzi do ob. użyteczności
publicznej - czy mapy szkice, czy oświadczenie beneficjenta
wystarczy?

Czy porozumienie pomiędzy np. gminą a powiatem należy
rozumieć przez wspólny udział w finansowaniu zadania
(na podstawie zawartego porozumienia, czy tylko poprzez
wspólne łączenie odcinków dróg - drogi gminnej z
powiatową)?

Czy połączenie drogi gminnej z drogą wyższego rzędu
jest punktowane zgodnie z paragrafem 11 .
rozporządzenia (pkt.1 ppkt. 5) 3 punkty, bez względu na
to czy to byłaby droga powiatowa czy krajowa (droga
wyższego rzędu) ? i czy później punktowana jest jakby
drugi raz w kryterium regionalnym ?

Paragraf 4 pkt 6 rozporządzenia - co będzie
dokumentem planistycznym - czy na terenach wiejskich
wystarczy studium uwarunkowywań - oczywiście z
ogólnym zapisem , że jeśli chodzi o remonty/
przebudowy , budowy dróg to wpisują się one w cele i
należy przedłożyć wyciąg ze studium ?

Dokładnie to samo ze strategią - czy należy wskazać, że
wpisujemy się zakresem w cele strategii (np. cel
szczegółowy 2.2 Wzrost atrakcyjności warunków do
zamieszkania, działanie priorytetowe 2.2.3
Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni
publicznej) i przedłożyć wyciąg ze strategii.?

Na jaką kwotę dofinansowania może być złożony
wniosek czy są jakieś limity kwotowe np. do 500 000 /
miejscowość, czy to może być kwota 3 mln zł.?

czy zapis suma kosztów kwalifikowanych nie może
przekroczyć 1 mln euro to mam rozumieć w przypadku
Vat kwalifikowanego, że mój projekt (koszt całkowity)
nie może przekroczyć 1mln euro.?

Jeżeli droga gminna nie jest drogą publiczną tylko np.
wewnętrzną dojazdową i realizując inwestycję
(przebudowa) poprawie jej parametry techniczne ,
zmienię nawierzchnię i wówczas zaliczę do kategorii
dróg publicznych na podst. Uchwały Rady Miejskiej i
wówczas wystąpię o nadanie numeru drogi. To kiedy
mam obowiązek przedłożenia dokumentów?

Biorąc pod uwagę dłuższy proces nadawania nr. dróg i
wejścia w życie Uchwał (Uchwała Rady Miejskiej
wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Św.)

Czy wniosek można wycofać na etapie przed podpisaniem umowy czy
po podpisaniu umowy (przyznaniu dofinansowania) też?

Wniosek uzupełniamy tylko raz ale w ciągu 7 dni czy 14.?

czy do wniosku należy dać obligatoryjnie nr drogi, czy można
przedłożyć oświadczenie o złożeniu wniosku o nadanie numeru i w
chwili uzyskania przedłożymy.

Jak interpretować zapis kryteriów regionalnych dot. zmiany
nawierzchni drogi (w zakresie przyznania punktów): Gmina planuje
zmodernizować drogę, której łączna długość wynosi ok. 900 mb.
Odcinek długości ok. 120 m łączący się z drogą wojewódzką obecnie
ma nawierzchnię asfaltową w tragicznym stanie i wymaga położenia
nowej nakładki, dalej mamy nawierzchnię asfaltową dł. ok. 400 mb,
która jest OK, zaś ostatni odcinek długości ok. 380 mb to droga
gruntowa, którą chcielibyśmy utwardzić. Tak więc będziemy mieć dwa
odcinki: jeden - położenie nowego asfaltu na istniejącym, drugi nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gruntowej. Czy zakres taki
spełnia kryterium regionalne?

Jak interpretować zapis kryteriów (w zakresie przyznania
punktów) "droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do
obiektów użyteczności publicznej": Czy obiekty te mają być
zlokalizowane przy wnioskowanej drodze, czy też wystarczy, że
np. wnioskowana droga łączy się np. z droga powiatową gdzie
te obiekty się znajdują (w odległości ok. 100 m od
skrzyżowania)?

Beneficjent zamierza złożyć wniosek o udzielenie pomocy o
wartości kosztów kwalifikowanych oscylujących w granicach 1 mln
euro (oczywiście poniżej tego progu). Z pełną świadomością tego, iż
dofinansowanie w takiej sytuacji de facto stanowić będzie
maksymalną kwotę dofinansowania w ramach określonego
poddziałania (2 mln drogi, 3 mln wod-kan, 500 tys. odnowa), a nie
iloczyn kwoty kosztów kwalifikowanych oraz poziomu pomocy
finansowej (63,63 %). I tutaj rodzą się dwa pytania:

czy w przypadku gdy wartość kosztów kwalifikowanych po rozstrzygnięciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekroczy jednak 1 mln euro,
Beneficjent będzie mógł zaniżyć wartość kwalifikowalną operacji poniżej
programowego progu, a więc kwota stanowiącą nadwyżkę ponad próg 1 mln euro
stanowić będzie koszt niekwalifikowany, natomiast pozostała kwota koszt
kwalifikowany?

Wątpliwości budzi zasadność weryfikowania wysokości kosztów kwalifikowalnych w
zakresie maksymalnego progu wartości kosztów kwalifikowalnych operacji (1 mln
euro) na etapie weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku gdy będziemy mieli
do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym w ramach umowy o udzielenie
zamówienia, może dojść do sytuacji, że wartość kosztów kwalifikowanych
przekroczy jednak dopuszczalny próg 1 mln euro. Biorąc pod uwagę powyższe, czy
Beneficjent będzie mógł zaniżyć wartość kwalifikowalną operacji poniżej
programowego progu, a więc kwota stanowiącą nadwyżkę ponad próg 1 mln euro
stanowić będzie koszt niekwalifikowany, natomiast pozostała kwota koszt
kwalifikowany?

Jakie zasady należy przyjąć do uchwalania planu odnowy
miejscowości, czy tak jak było w PROW 2007-2013?

- pkt 6.6: Liczba mieszkańców miejscowości, którym
zapewniono dostęp do sieci drogowej. Czy chodzi tu o liczbę
mieszkańców mieszkających przy wnioskowanej drodze, czy też
o liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie
realizowana operacja ( zgodnie z załącznikiem nr 1)?
Jeśli ta pierwsza interpretacja: to jak odnieść się do sytuacji,
gdy Gmina wydała warunki zabudowy na budowę domów
jednorodzinnych przy wnioskowanej drodze, bądź też są
pozwolenia na budowę, ale jeszcze ci mieszkańcy nie są tam
zameldowani?

Czy drogi mają odpowiadać standardom
wyznaczonym przez rozporządzenie MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie?

Czy cmentarz to obiekt użyteczności
publicznej?

Czy obiekt użyteczności publicznej może być
zlokalizowany przy drodze, z która łączy się droga
objęta operacją, w odległości ok 200 m od
skrzyżowania (czy mogę wówczas wpisać i zaznaczyć, iż
droga prowadzi bezpośrednio do tego obiektu)?

Czy wniosek może obejmować kilka dróg, w tym drogi z
różnych miejscowości?

ile wniosków może złożyć jedna Gmina?

Czy w momencie składania WoPP zgłoszenie robót budowlanych
musi być już z oświadczeniem lub potwierdzeniem że organ nie
wniósł sprzeciwu? czy może być z uzupełnieniami? ile może być
uzupełnień (1 lub 2) i w jakim terminie (7 czy 14 dni)?

Czy w ramach operacji jest możliwość zakupu maszyny do koszenia
rowów?

Czy kwestia uwzględnienia w planie finansowym inwestycji będzie
weryfikowana na etapie wniosku o dofinansowanie czy przy
podpisaniu umowy?

Kiedy droga ma się stać drogą publiczną? Jak będzie to
weryfikowane i w jakim czasie?

Pytanie dotyczące poddziałania 7.2. zakres gospodarka
wodno- ściekowa.
 Punkt
8.2.7.3.2.6.- Warunki kwalifikowalnościoperacja realizowana będzie w miejscowościach
poza aglomeracjami zdefiniowanymi w ramach
KPOŚK.
 Ponieważ
KPOŚK dotyczy planów inwestycyjnych w
zakresie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a
więc nie ma przeciwskazań aby np. w ramach
operacji zrealizować przedsięwzięcie polegające na
przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości
objętej KPOŚK oraz budowie sieci kanalizacyjnej w
miejscowości która nie została zdefiniowana w
ramach KPOŚK?

Czy funkcjonuje już strona internetowa, na której
należy umieszczać zapytania ofertowe poniżej 30 000
euro?

Jakie procedury należy stosować do zamówień poniżej
20 000 zł?

Czy punkty za kryteria dodatkowe dla województwa
świętokrzyskiego tj. zmianę nawierzchni zostaną
przyznane nawet gdy we wniosku zostanie zaznaczony w
pkt.III.7.1 tj, budowa drogi bądź III.7.2 przebudowa
drogi?

Czy droga wewnętrzna musi uzyskać min. kategorię
drogi gminnej do momentu złożenia końcowego wniosku
o płatność?

Czy zgłoszenie robót budowlanych na dzień złożenia
wniosku musi zawierać oświadczenie, że w terminie 30
dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu lub z potwierdzeniem właściwego organu, że
nie wniósł sprzeciwu?

Czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w
budżecie gminy muszą być zagwarantowane środki na
realizację operacji?

Czy nie mając podpisanej umowy o dofinansowanie, a
ponosząc koszty ogólne w projekcie np. na
dokumentację Gmina powinna uwzględnić w oddzielnym
systemie rachunkowości albo wykorzystywać odpowiedni
kod rachunkowy tak, by w przyszłości wydatek mógł
zostać uznany za kwalifikowalny?
Download