UMOWA NR ……………….. (PROJEKT) zawarta w dniu

advertisement
UMOWA NR ……………….. (PROJEKT)
zawarta w dniu …………………. w …………………… pomiędzy
1. Sądem Rejonowym w Świebodzinie z siedzibą: Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin,
NIP: 927-15-07-810, Regon: 000325541, w imieniu którego występuje:
- Dyrektor Sądu – Beata Paszkiewicz
działającym wspólnie w porozumieniu z
Panem Bernardem Krzysztofem Dmuchem - Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym
w Świebodzinie, prowadzącym Kancelarię Komorniczą
z siedzibą: Al. Niepodległości 9, 66-100 Sulechów, PESEL: 61092000510, NIP: 929-106-64-73
zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….
zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowiązek
sprawowania nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
w pełnym zakresie wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym nad realizacją zadania
pn.
„Remont
budynku
Sądu
Rejonowego
w
Świebodzinie
zlokalizowanego
przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie”.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że posiada wymagane przez prawo kwalifikacje
i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie określonym w niniejszej umowie
oraz, że nadzór będzie sprawował osobiście w zakresie posiadanych uprawnień .
3. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 2 powyżej Strony dopuszczają, iż:
a) nadzór inwestorski w zakresie branży budowlanej z ramienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonywać będzie ............ (imię i nazwisko nr telefonu ...........)
b) nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej z ramienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonywać będzie ............ (imię i nazwisko nr telefonu ...........)
c) nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej z ramienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonywać będzie ............ (imię i nazwisko nr telefonu ...........)".
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że osoby o których mowa w pkt 3 powyżej
posiadają wymagane przez prawo kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie określonym w niniejszej umowie. Kopia kwalifikacji i uprawnień oraz
zobowiązanie do współpracy osób, o których mowa w pkt 3 powyżej, stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
5. Inspektor
Nadzoru
Inwestorskiego
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
działanie
lub zaniechanie osób, o których mowa w pkt 3 powyżej.
§ 2
1. Zamawiający
zleca, a
Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje
do
wykonania
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie:
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, umową Zamawiającego z wykonawcą robót
budowlanych oraz harmonogramem prac, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania,
b) sprawdzania
jakości
a w szczególności
wykonywanych
zapobieganie
robót i wbudowanych wyrobów
zastosowaniu
wyrobów i
budowlanych,
materiałów
budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie
Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach,
c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych
obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie
Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) udziału w odbiorach częściowych robót budowlanych, próbach i rozruchach urządzeń
zamontowanych w ramach przeprowadzonego remontu oraz sprawdzanie kompletności
dokumentów dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych przy odbiorach
oraz udział w odbiorze końcowym,
f) wydawanie poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót w formie pisemnej,
to jest wpisem do dziennika budowy oraz dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika
budowy dotyczących przebiegu nadzorowanych robót budowlanych,
g) sprawdzania
zgodności
faktur
za
wykonanie
poszczególnych
etapów
robót
oraz potwierdzanie kwoty do wypłaty w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania
o wpływie faktury,
h) sporządzania niezbędnych protokołów w trakcie realizacji zadania,
i)
sprawdzania kosztorysów i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającego,
j)
wizytowania terenu budowy minimum 2 razy w tygodniu, a przy prowadzeniu robót zanikowych
na bieżąco oraz na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego lub
wykonawcy robót budowlanych – potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
k) dokonania rozliczeń w wypadku przerwania robót budowlanych w trakcie ich realizacji,
l)
współpracy z Inspektorem Nadzoru Konserwatorskiego,
m) sporządzenia
inwentaryzacji
prac
wykonanych
wraz
z
podaniem
ich
wartości
w przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem na przykład
z uwagi na zmianę wykonawcy robót budowlanych, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego lub wystąpienie zdarzenia losowego,
n) informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania.
§3
1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełny
zakres czynności określonych w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późniejszymi zmianami).
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę,
posiadającego
odpowiednie
uprawnienia
budowlane
i
doświadczenie
zawodowe
w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków .
3. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.
§4
1. Zakres prac, których dotyczy pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje realizację całego
zadania pn. „Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego
przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie”, a w szczególności:
Etap I – izolacja wewnętrzna ścian strefy przyziemia, budowa szybu wewnętrznej windy dla osób
niepełnosprawnych z poziomu piwnicy na poziom I piętra, izolacja zewnętrzna ścian strefy
przyziemia, regulacja gospodarki ogólnościekowej,
Etap II – remont dachu,
Etap III – remont elewacji wraz z rozbiórką komina dobudowanego do elewacji wschodniej
budynku oraz instalacją nowego komina.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia
i odbioru robót budowlanych (przewidywany termin – nie później niż do 31 grudnia 2016r.).
§5
1. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót
dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem
podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony
do wydania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych,
skutkujących wypłatą dodatkowego wynagrodzenia.
3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych,
niezbędnych
ze
względu
na
bezpieczeństwo
lub
zabezpieczenie
przed
awarią,
to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót
budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o dokonaniu takiego wpisu.
§6
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
pełnym zakresem robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej realizowanych
w ramach zadania pn. „Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego
przy
Alei
Niepodległości
9
w
Sulechowie”
ustala
……………………………………………………..
złotych
się
w
wysokości:
brutto
(słownie:………………………………………………………………………).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w częściach po zakończeniu
poszczególnych etapów prac budowlanych, które odpowiadają etapom nadzoru wskazanym w
niniejszej umowie w następujących wartościach procentowych:
a) 50% po zakończeniu I etapu prac
b) 20 % po zakończeniu II etapu prac
c) 30% po zakończeniu III etapu prac.
3. Rozliczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za realizację zamówienia nastąpi
na podstawie faktur wystawionych na Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po wykonaniu usługi w każdym z etapów określonych w ustępie
poprzedzającym w sposób następujący:
a) dla Sądu Rejonowego w Świebodzinie, na kwotę stanowiącą równowartość 63 % wynagrodzenia
za zamówienie określonego w ust. 1,
b) dla Bernarda Krzysztofa Dmucha – Komornika Sądowego w Sulechowie na kwotę stanowiącą
równowartość 37 % wynagrodzenia za zamówienie określonego w ust. 1.
4. Płatność dokonana będzie w złotych polskich, na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie 30 dni po wykonaniu i odbiorze bez zastrzeżeń poszczególnego
etapu przedmiotu zamówienia i daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Zamawiającego – odrębnie dla Sądu Rejonowego w Świebodzinie i dla Komornika
Sądowego w Sulechowie, potwierdzonej przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego
w Świebodzinie lub Komornika Sądowego w Sulechowie.
5. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy o roboty budowlane przez Zamawiającego lub
wykonawcę robót budowlanych wynagrodzenie należne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zostanie określone na podstawie odrębnych ustaleń i przeprowadzonych negocjacji pomiędzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Zamawiającym.
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
150 % wartości robót budowlanych brutto, których wykonanie zatwierdzi niezgodnie
ze stanem faktycznym.
7. Strony
zastrzegają
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
a) jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjął wykonywania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
na okres dłuższy niż jeden tydzień – bez usprawiedliwienia,
b) jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny
z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,
c) jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu
czynności.
d) w razie postawienia przedsiębiorstwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w stan likwidacji
lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z tytułu
pełnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej
z uzasadnieniem. Odstąpienia można dokonać w terminie 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała
się o okoliczności będącej podstawą odstąpienia.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego zlecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiający poniesie szkodę to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się pokryć tę szkodę
w pełnej wysokości.
§8
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań
zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym
pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie
powołuje.
4.
Dla
potrzeb
niniejszej
umowy
przez
siłę
wyższą
rozumie
się
takie
zdarzenie
lub okoliczność o charakterze zewnętrznym, którym strona powołująca się na nie, nie mogła zapobiec
przy dołożeniu należytej staranności, a które uniemożliwiły wykonanie lub należyte wykonanie
zobowiązań.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
ZAMAWIAJĄCY
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Download