Rozkład materiału nauczania

advertisement
Rozkład materiału nauczania
dla klasy 1
(zakres podstawowy)
numer dopuszczenia DKOS-4015-89/02
Siatka godzin w poszczególnych latach
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Razem
Fizyka a filozofia
Ruch, jego powszechność i względność
Oddziaływania w przyrodzie
Energia i jej przemiany
Własności materii
Porządek i chaos w przyrodzie
Światło i jego rola w przyrodzie - optyka
geometryczna
Światło i jego rola w przyrodzie - optyka
falowa i kwantowa
Jedność mikro- i makroświata
Budowa atomu i jądra atomowego
Budowa i ewolucja wszechświata
:
2 godz.
18 godz.
13 godz.
8 godz.
6 godz.
8 godz.
11 godz.
4 godz.
3 godz.
12 godz.
5 godz.
33 godz.
33 godz.
24 godz.
90 godz.
L.p.
1.
Temat lekcji Zakres treści –
zagadnienia programowe
Obserwacja, doświadczenia i zadania
dla uczniów
Czym zajmuje
się fizyka?
1. Rozmowa dydaktyczna na temat metodologii nauki
2. Dyskusja na temat zakresu stosowalności teorii fizycznych
3. Poznanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanych
na zajęciach fizyki
1. Rozmowa dydaktyczna na temat rozwoju nauk fizycznych
w XX w.
2. Dyskusja na temat znaczenia odkryć w fizyce dla rozwoju
cywilizacji
3. Ukazanie różnych źródeł informacji na temat odkryć
w dziedzinie fizyki
Osiągnięcia
naukowe XX w.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Laboratoria
współczesnych
fizyków
Rozwój poglądów
na ruch i jego
przyczyny
Wyznaczanie
wartości prędkości
w ruchu
jednostajnym
prostoliniowym
1. Elementy metodologii nauk
2. Determinizm i indeterminizm
w opisie przyrody
3. Zakres stosowalności teorii fizycznych
1. Teoria względności
2. Odkrycie jądra atomowego
3. Elektronika
4. Fizyka kwantowa
5. Fizyka cząstek elementarnych
6. Nadprzewodnictwo i nadciekłość
7. Astronomia
1. Fizyka teoretyczna
2. Akceleratory
3. Detektory cząstek elementarnych
4. Narzędzia fizyki jądrowej
1. Pojęcie ruchu w historii filozofii
2. Opis ruchu według Galileusza
1. Badanie ruchu jednostajnego po linii
prostej
2. Przedstawienie na wykresach
zależności s(t) i v(t) w ruchu
jednostajnym po linii prostej
Ruch jednostajny
1. Względność ruchu
względem różnych 2. Wyznaczanie prędkości wypadkowej
układów odniesienia ciała biorącego udział w dwóch ruchach
wzdłuż jednej prostej
Ruch jednostajny
1. I zasada dynamiki Newtona
i jego przyczyny
2. Inercjalne układy odniesienia
według Newtona
3. III zasada dynamiki Newtona
1. Pogadanka o znaczeniu finansowania badań naukowych
2. Zapoznanie się (na podstawie różnych źródeł informacji) z
narzędziami pracy współczesnych fizyków
1. Rozmowa dydaktyczna na temat ewolucji poglądów na
zjawisko ruchu
2. Analiza doświadczeń Galileusza
1. Doświadczalne wyznaczanie wartości prędkości
w ruchu jednostajnym
2. Analiza wykresów zależności s(t) i v(t) w ruchu
jednostajnym po linii prostej
3. Obliczanie wartości drogi przebytej przez ciała
poruszające się ruchem jednostajnym
1. Obliczanie wartości, kierunku i zwrotu prędkości ciała
względem różnych układów odniesienia
1. Doświadczenie potwierdzające I zasadę dynamiki
Newtona
2. Analiza ruchu ciał w inercjalnych układach odniesienia
3. Doświadczenie potwierdzające III zasadę dynamiki
Newtona
Zasada zachowania 1. Zasada zachowania pędu
1. Doświadczenie potwierdzające zasadę zachowania pędu
pędu
2. Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu
Wyznaczanie
1. Badanie ruchu jednostajnie
1. Doświadczalne wyznaczanie wartości przyspieszenia w
wartości
przyspieszonego po linii prostej
ruchu jednostajnie przyspieszonym
przyspieszenia
2. Przedstawienie na wykresach zależności 2. Analiza wykresów zależności s(t), v(t) i a(t) w ruchu
w ruchu jednostajnie s(t), v(t) i a(t) w ruchu jednostajnie
jednostajnie przyspieszonym
przyspieszonym
przyspieszonym
3. Obliczanie wartości drogi przebytej przez ciała
poruszające się ruchem jednostajnie zmiennym
Ruchy zmienne
1. II zasada dynamiki Newtona
1. Analiza ruchu odbywającego się pod wpływem siły
według Newtona
2. Wyznaczanie siły wypadkowej działającej na dane ciało
Nieinercjalne układy 1. Ruch ciał względem nieinercjalnych
1. Analiza ruchu ciał w nieinercjalnych układach odniesienia
odniesienia
układów odniesienia
Ruch jednostajny
1. Kinematyka ruchu po okręgu
1. Badanie siły powodującej ruch po okręgu.
po okręgu
2. Siły powodujące ruch ciała po okręgu
2. Analiza ruchu po okręgu
Opory ruchu
1. Siły tarcia
1. Doświadczalne badanie własności sił tarcia statycznego i
kinetycznego
2. Analiza ruchu obywającego się pod wpływem siły tarcia
Praca i moc
1. Definicje pracy, mocy i sprawności
1. Obliczanie wartości mocy, pracy i sprawności
Energia
mechaniczna
1. Energia kinetyczna
2. Energią potencjalna:- ciężkości,sprężystości
3. Związek między pracą a energią
Zasada zachowania 1. Zasada zachowania energii
energii mechanicznej mechanicznej
Mechanizm
1. Mechanizm rozchodzenia się fali
rozchodzenia się
mechanicznej
fali mechanicznej
2. Transport energii w ruchu falowym
1. Analiza zależności między pracą a energią
2. Obliczanie wartości energii oraz wartości pracy
1. Analiza przemian energii mechanicznej
1. Analiza doświadczenia ilustrującego mechanizm
rozchodzenia się fali
2. Obliczanie parametrów fali
L.p. Temat lekcji Zakres treści - zagadnienia
programowe
18.
Fala nośnikiem
informacji
Czas i przestrzeń
19.
Dylatacja czasu
i skrócenie odcinka
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Relatywistyczny
wzrost masy ciała
1. Mechanizm rozchodzenia się fali
akustycznej
2. Prędkość dźwięku
3. Prędkość światła
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
2. Podstawowe założenia szczególnej teorii
względności
1. Dylatacja czasu
2. Paradoks bliźniąt
3. Relatywistyczne skrócenie odcinka
1. Relatywistyczne prawo składania
prędkości
2. Relatywistyczny wzrost masy ciała
3. Równoważność masy i energii
1. Planety Układu Słonecznego
2. Prawa Keplera
Obserwacja, doświadczenia
i zadania dla uczniów
1. Pogadanka na temat mechanizmu rozchodzenia się fali
mechanicznej
2. Zapoznanie się (na podstawie różnych źródeł informacji)ze
sposobami wyznaczenia wartości prędkości światu
1. Analiza wyniku doświadczenia Michelsona-Morleya
2. Pogadanka na temat czasu i przestrzeni w szczególnej teorii
względności
1. Pomiar czasu dokonywany przez obserwatorów znajdujących
się w układach odniesienia: spoczywającym i poruszającym się
(doświadczenie myślowe)
2. Pomiar odległości dokonywany przez obserwatorów
znajdujących się w układach odniesienia: spoczywającym i
poruszającym się (doświadczenie myślowe)
1. Wyznaczanie wartości prędkości względnych.
2. Analiza równoważności masy i energii
3. Obliczanie wartości masy poruszającego się ciała
1. Charakterystyka planet Układu Słonecznego (na podstawie
różnych źródeł informacji)
2. Analiza ruchu planet wokół Słońca (na podstawie praw
Keplera)
Prawo powszechnej 1. Prawo powszechnego ciążenia
1. Analiza jakościowa prawa powszechnego ciążenia
grawitacji
2. Siła grawitacji jako siła rządząca ruchem 2. Obliczanie wartości siły grawitacji
całego wszechświata
3. Analiza ruchu po orbitach kołowych pod wpływem siły
3. Pole grawitacyjne
grawitacji
Ruch ciał w polu
1. Swobodny spadek ciała
1. Analiza ruchu ciała puszczonego swobodnie w jednorodnym
grawitacyjnym
2. Rzut poziomy
polu grawitacyjnym
2. Analiza ruchu ciała rzuconego poziomo w jednorodnym polu
grawitacyjnym
Nieważkość
1. Prędkości kosmiczne
1. Historia lotów kosmicznych (na podstawie różnych źródeł
i przeciążenie
2. Stan nieważkości
informacji)
3. Przeciążenie
2. Analiza przyczyn stanu nieważkości i przeciążenia
Prawo Coulomba
1. Prawo Coulomba
1. Opis sił działających na ładunki elektryczne
2. Pole elektryczne
2. Obserwacja kształtu linii sił pola elektrycznego
3. Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego, którego źródłem
jest pojedynczy ładunek
4. Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego zgodnie z zasadą
superpozycji natężeń
Ruch ładunku
1. Ruch ładunku w jednorodnym
1. Analiza ruchu ładunku
w polu elektrycznym polu elektrycznym
elektrycznego w jednorodnym polu elektrycznym.
Pole magnetyczne
1. Źródła pola magnetycznego
1. Obserwacja kształtu linii pola magnetycznego.
wokół przewodnika 2. Wektor indukcji pola magnetycznego. 2. Wyznaczanie zwrotu indukcji pola magnetycznego za pomocą
z prądem
reguły prawej dłoni.
Ruch ładunku w polu 1. Ruch ładunku elektrycznego w polu
1. Obserwacja toru ruchu elektronów
magnetycznym
magnetycznym.
w polu magnetycznym.
2. Siła Lorentza.
2. Wyznaczanie kierunku i zwrotu siły Lorentza za pomocą
3. Cyklotron.
reguły lewej dłoni.
3. Analiza fizycznych podstaw działania cyklotronu.
Indukcja
1. Strumień indukcji pola magnetycznego. 1. Wzbudzanie prądów indukcyjnych.
elektromagnetyczna 2. Prawo indukcji Faradaya.
2. Wyznaczanie kierunku prądów indukcyjnych.
3. Reguła Lenza.
Prawa Maxwella
1. Prawa Maxwella.
1. Wyznaczanie kierunku prądów indukcyjnych za pomocą praw
Maxwella.
Fale
1. Mechanizm emisji fal
1. Obserwacja schematu mechanizmu
elektromagnetyczne elektromagnetycznych.
rozchodzenia się fal mechanicznych.
2. Widmo fal elektromagnetycznych.
Oddziaływanie silne 1. Doświadczenie Rutherforda.
1. Analiza wyników doświadczenia Rutherforda.
i oddziaływanie
2. Własności oddziaływania silnego.
2. Omówienie własności oddziaływania jądrowego.
słabe
3. Własności oddziaływania słabego.
3. Omówienie własności oddziaływania.
Ruch planet
dookoła Słońca
Czesław Kondro
Download