Kamera monitorująca WLAN/LAN

advertisement
 I N S T R U K C J A
Najpierw należy odłączyć zasilanie od gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest zasilacz (wyłączyć połączony z nim wyłącznik bezpieczeństwa lub wyjąć
bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy, by gniazdko
elektryczne było całkowicie odłączone od zasilania).
U Ż Y T K O W A N I A www.conrad.com
Kamera monitorująca WLAN/LAN
Wersja 05/15
Nr zam. 1337846
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do nadzoru za pośrednictwem zintegrowanej kamery. Praca urządzenia może
przebiegać bezpośrednio poprzez sieć 10/100MBit (gniazdko RJ45) albo bezprzewodowo poprzez WLAN.
Kamera jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz, jednak nie należy dopuścić do zawilgocenia lub zamoczenia wtyczki na końcu kabla (gniazdo
zasilające niskiego napięcia RJ45) oraz przycisków.
Następnie należy odłączyć zasilacz od gniazda zasilania. Zaleca się pozbyć
uszkodzonego zasilacza w sposób przyjazny dla środowiska; nie powinno się go
więcej używać. Należy wymienić go na identyczny zasilacz.
c) Obsługa
•Produkt nie jest zabawką. Urządzenia, które do działania potrzebują zasilania sieciowego, powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy
zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci.
Montaż oraz uruchomienie urządzenia należy przeprowadzić w taki sposób, aby
dzieci nie mogły się do niego dostać.
Zasilanie przebiega przy pomocy dołączonego zasilacza. Nie należy dopuścić do jego zawilgocenia lub zamoczenia i należy podłączać i użytkować go w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
•Użytkowanie kamery nie zastępuje osobistego nadzoru nad dziećmi lub ludźmi,
którzy wymagają szczególnej opieki, służy natomiast tylko jako pomoc w prowadzeniu takiego nadzoru.
Należy pamiętać, że obserwowanie za pomocą tej kamery osób trzecich bez ich wiedzy i zgody
jest przestępstwem. Należy stosować się do regulacji i przepisów kraju, w którym kamera jest
użytkowana.
•Kamera jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych oraz na
zewnątrz, jednak nie należy dopuścić do zawilgocenia lub zamoczenia wtyczki na
końcu kabla oraz przycisków.
•Nie należy jednak nigdy zanurzać kamery w wodzie, w ten sposób można ją zniszczyć.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i danych technicznych!
Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodatkowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: zwarcie, pożar, porażenie prądem itd. Modyfikacja
oraz przebudowa produktu są zabronione!
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość zestawu
• Kamera
Nie należy dopuścić do zawilgocenia lub zamoczenia zasilacza i należy podłączać
i użytkować go w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed podłączeniem i użytkowaniem produktu, należy najpierw pozwolić, aby
osiągnął on temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.
• Antena WLAN
• Kabel sieciowy
• Uchwyt montażowy z materiałem montażowym
• Zasilacz
• Płyta CD (z oprogramowaniem i instrukcją użytkowania producenta)
• Skrócona instrukcja użytkowania
Zasady bezpieczeństwa
W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym
użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.
a) Informacje ogólne
•Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/lub
modyfikacja produktu na własną rękę nie jest dozwolona. Produktu nie należy
nigdy demontować.
•Konserwacja i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez fachowca.
•Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
•W przypadku użytkowania przemysłowego należy przestrzegać przepisów dotyczących urządzeń elektrycznych, urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wydanych przez Związek
Stowarzyszeń Zawodowych.
•Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które odpowiedzi nie można znaleźć
w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami lub z innym specjalistą.
b) Zasilacz
•Budowa zasilacza jest zgodna z II klasą ochronności. Można używać tylko jednego, odpowiedniego gniazda wtykowego do zasilania urządzenia.
•Gniazdo wtykowe, do którego podłączany jest zasilacz, musi być łatwo dostępne.
•W celu zasilania kamery należy korzystać jedynie z dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego.
•Nigdy nie należy odłączać zasilacza sieciowego z gniazda chwytając za kabel.
Należy uchwycić go po bokach obudowy, a następnie wyjąć z gniazda.
•Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, nie należy go dotykać, stwarza to bowiem
poważne zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
•Nie wolno używać produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego pomieszczenia do ciepłego. Powstała wówczas skroplona woda może w pewnych okolicznościach spowodować uszkodzenie urządzenia. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem przez zasilacz!
•Należy unikać następujących niekorzystnych warunków środowiskowych w miejscu instalacji lub w czasie transportu:
- pył lub łatwopalne gazy, opary lub rozpuszczalniki
- silne wibracje, wstrząsy, uderzenia
- silne pola magnetyczne, na przykład w pobliżu maszyn lub głośników
•Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że kable nie są załamane ani
zmiażdżone.
•Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.
•Jeśli kamera używana jest w połączeniu z innymi urządzeniami (np. monitorem),
należy przestrzegać również instrukcji użytkowania i zasad bezpieczeństwa dotyczących tych urządzeń.
•Podczas okresu dłuższego nieużytkowania kamery (np. podczas przechowywania) należy odłączyć produkt od zasilania, wyjmując wtyczkę zasilacza z gniazdka
sieciowego.
• Przyjmuje się, że bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa, jeśli:
- produkt posiada widoczne uszkodzenia
- urządzenie nie działa
-urządzenie było przechowywane w niekorzystnych warunkach przez dłuższy
czas
- doszło do poważnych uszkodzeń podczas transportu
Włączenie, podłączenie poprzez RJ45
Przed zamontowaniem/przyśrubowaniem kamery na stałe na dołączonym uchwycie
w żądanym miejscu należy najpierw ją przetestować.
Kamerę należy najpierw podłączyć do komputera poprzez RJ45,
aby bez problemu skonfigurować wszystkie ustawienia. Dopiero gdy tak podłączona
kamera funkcjonuje bez zarzutu, można ustawić użytkowanie poprzez WLAN.
Aby ułatwić konfigurację, bezwzględnie zaleca się, aby w sieci aktywny był serwer
DHCP (np. zawarty w każdym routerze).
• Antenę WLAN należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka na tyle kamery.
•Gniazdo RJ45 kamery (na końcu kabla) należy połączyć za pomocą kabla sieciowego 1:1 z
siecią np. switchem sieciowym.
•Do okrągłego gniazda niskonapięciowego kabla podłączeniowego kamery należy podłączyć
właściwą wtyczkę dołączonego zasilacza, a następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
Wtyczka RJ45 posiada dwie kolejne diody LED: Prawa górna dioda LED wskazuje na status
połączenia (połączenie kabla sieciowego), podczas gdy lewa dolna dioda LED na przesyłanie danych poprzez kabel LAN.
• Należy włożyć dołączoną płytę do odpowiedniego napędu komputera.
Na płycie CD znajduje się oprogramowanie („IP Camera Search Tool“), za pomocą którego
można wyświetlić adres IP kamery (przydzielany kamerze w sieci za pomocą serwera DHCP
w sposób automatyczny).
Wskazówki i porady
•Jeśli sieć ma własnego administratora systemu lub sieci (np. w większej firmie), należy pozostawić mu podłączenie i instalację sterownika, nie zaleca się podłączać kamery samodzielnie!
•Po uruchomieniu oprogramowania (lub wcześniejszej instalacji lub skopiowaniu na komputer) wyszuka ono dostępnych kamer w sieci.
•Diody IR LED włączają się automatycznie w ciemności, promieniowanie podczerwone nie
jest widoczne dla ludzkiego oka. Należy pamiętać, że obraz w nocy będzie tylko czarno/biały,
a nie kolorowy.
Uwaga: W sieci musi być aktywny serwer DHCP (np. serwer DHCP routera). Komputer należy tak skonfigurować, aby automatycznie otrzymywał swój adres IP.
•Dalsze informacje są dostępne w anglojęzycznej instrukcji użytkowania producenta na dołączonej płycie CD.
W zależności od ustawień bezpieczeństwa oprogramowania Windows pojawi się
ostrzeżenie o zaporze Firewall Windows. Należy zezwolić na interwencję oprogramowania, w przeciwnym wypadku produktu nie będzie można użytkować.
Gdy kamerze wskazany zostanie właściwy adres IP, należy go dwukrotnie kliknąć.
•Na ekranie pojawi się zapytanie o nazwę użytkownika i hasło. Jako nazwę użytkownika należy podać „admin“ (z małych liter i bez cudzysłowu), pole hasła pozostaje puste (nie należy
nic wpisywać).
Konserwacja i czyszczenie
Niniejszy produkt jest bezobsługowy.
Do czyszczenia wystarczy sucha, czysta i miękka ściereczka; przed czyszczeniem należy
odłączyć produkt od zasilania, wyjmując wtyczkę zasilacza z gniazdka.
Soczewkę należy czyścić bardzo ostrożnie, aby zapobiec powstaniu rys.
•Następnie należy kliknąć na „OK“, a w kolejnym oknie na właściwy przycisk „Login“, w zależności od używanej przeglądarki internetowej.
Nie należy używać żadnych agresywnych środków czyszczących, aby nie doszło do przebarwienia obudowy.
•Podczas pierwszego uruchomienia, w zależności od systemu operacyjnego, przeglądarki
internetowej i istniejących ustawień bezpieczeństwa pojawi się komunikat systemowy, że
wymagana jest instalacja oprogramowania. Jest to konieczne do prawidłowego wyświetlania
obrazu z kamery.
Deklaracja zgodności (DOC)
Ponadto, aby oprogramowanie mogło działać bez zarzutu, wymagane może być wprowadzenie zmian do ustawień programów antywirusowych lub Firewall.
Ze względu na mnogość takich programów, dokładny opis postępowania nie jest niestety
możliwy.
Dodatkowe informacje na temat oprogramowania można znaleźć w anglojęzycznej
instrukcji użytkowania producenta znajdującej się na dołączonej płycie CD. Jest dostępna w pliku w formacie PDF. Aby otworzyć plik PDF, potrzebny jest odpowiedni
program obsługujący ten format np. „AcrobatReader“, który można pobrać za darmo
ze strony www.adobe.com.
Podłączenie poprzez WLAN
Przed podłączeniem poprzez WLAN należy skonfigurować rozmaite ustawienia w
menu kamery.
W tym celu należy najpierw podłączyć kamerę za pomocą kabla sieciowego RJ45
do sieci (sposób postępowania został opisany w poprzednim rozdziale) i ustawić
użytkowanie poprzez WLAN. Następnie można rozpocząć wymaganą konfigurację
w menu ustawień oprogramowania/kamery.
Przykładowo należy wybrać szyfrowanie adresu WLAN kamery, ustawienie adresu
IP WLAN kamery itd.
Dopiero wtedy użytkowanie poprzez WLAN będzie możliwe!
Tak jak w przypadku wielu innych urządzeń WLAN, ustawienia zależne są od istniejącego
sprzętu WLAN i jego konfiguracji.
Ze względu na mnogość różnych urządzeń i ich konfiguracji niemożliwe jest załączenie dokładnego opisu postępowania podczas instalacji kamery.
Ustawianie kamery poprzez WLAN jak i istniejących urządzeń WLAN wymaga bardzo dobrej znajomości systemów sieciowych.
Należy stosować się do instrukcji użytkowania producenta zawartej na dołączonej
płycie CD.
Producent deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklarację zgodności dla tego produktu można znaleźć pod adresem
www.conrad.com.
Utylizacja
Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Dane techniczne
a) Kamera
Napięcie robocze....................12 V/DC
Czujnik obrazu........................8,5 mm (1/3“), CMOS
Rozdzielczość czujnika...........1280 x 720
Kąt rozwarcia kamery.............70° (poziomo)
Ogniskowa..............................2,8 mm
Diody LED IR..........................1 (High-Power)
Zasięg IR................................do 20 m
WLAN.....................................802.11b/g/n
LAN.........................................10/100 MBit
Stopień ochrony......................IP66
Miejsce montażu.....................wewnątrz/na zewnątrz (gniazda podłączeniowe lub przyciski na
końcu kabla muszą znajdować się w suchych, zamkniętych pomieszczeniach)
Warunki otoczenia..................temperatura od -20 °C do +50 °C, względna wilgotność powietrza 10% - 85%
Montaż
Wymiary..................................155 x 92 x 86 mm (Dł. x Szer. x Wys., bez uchwytu/anteny)
Po poprawnym pierwszym uruchomieniu kamerę można umocować w żądanym miejscu na
dołączonym uchwycie np. na ścianie.
b) Zasilacz
Podczas wiercenia lub wkręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli ani
przewodów!
Wyjście...................................12 V/DC, 1 A
Napięcie zasilania...................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Nie należy dopuścić do zawilgocenia lub zamoczenia gniazd na końcu kabla (gniaz-
do zasilające niskiego napięcia RJ45 itp.) oraz przycisków, w przeciwnym wypadku
może dojść do ich uszkodzenia (korozja ze względu na wilgoć).
Także zasilacz nie może zostać wystawiony na wilgoć, ponieważ wiąże się to z
ryzykiem śmiertelnego porażenia prądem!
Długość kabla sieciowego pomiędzy kamerą a routerem/switchem może wynosić maksymalnie
100 m. Należy wykorzystywać wyłącznie kable CAT5 lub CAT5e.
Podczas korzystania z połączenia WLAN, zanim kamera zostanie zamontowana na stałe do
żądanego miejsca, zaleca się najpierw sprawdzić odbiór.
Bliskość części metalowych, kabli lub elektrycznych/elektronicznych urządzeń ma negatywny
wpływ na zasięg.
To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau,
Niemcy (www.conrad.com).
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania
danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.
Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.
V1_0515_01/HD
Download