UMOWA

advertisement
UMOWA
zawarta w dniu .......................... pomiędzy:
mgr farm. ............................................................., prowadzącym aptekę ogólnodostępną p.n.
................................................................................ w ...............................................................
ul. ........................................................................... zwaną dalej Zleceniodawcą
a
mgr farm. .................................................................prowadzącą aptekę ogólnodostępną p.n.
................................................................... w ..................................., ul. ..................................
zwaną dalej Zleceniobiorcą
§1
Umowa określa zasady wykonywania przez Zleceniobiorcę na zamówienie Zleceniodawcy
leków w warunkach aseptycznych dla potrzeb pacjentów.
§ 2.
1. Zleceniodawca składa telefoniczne lub ustne zamówienie na wykonanie leku w
warunkach aseptycznych, dostarczając Zleceniobiorcy oryginał recepty oraz uiszczając
opłatę.
2. Fakt zlecenia wykonania leku oraz dostarczenia oryginału recepty zostaje potwierdzony ja
jej kserokopii, którą ewidencjonuje Zleceniodawca w aptece.
3. Zleceniobiorca dokonuje otaksowania recepty, wykonania i wydania leku Zleceniodawcy,
który kwituje jego odbiór na oryginale recepty.
4. Zleceniodawca dokona wydania leku pacjentowi, pobierając opłatę za wykonany lek
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3.
Zleceniobiorca może odmówić wykonania usługi tylko w sytuacjach wyjątkowych,
akceptowanych przez Zleceniodawcę.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zapewnia wykonanie leku w czasie uzgodnionym przy składaniu
zamówienia, jednak nie dłuższym niż 24 godziny.
2. Za terminowy odbiór wykonanego leku, warunki jego transportu do apteki Zleceniodawcy
oraz przekazanie leku pacjentowi odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.
3. Zleceniodawca prowadzi odrębny rejestr Leków Aseptycznych w postaci
przechowywania kserokopii recept wydanych Zleceniobiorcy.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo jej
rozwiązania za 30 dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
następnego.
§ 6.
Zleceniobiorca zapewnia, że leki będą wykonywane w warunkach zgodnych z § 8 ust. 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinien odpowiadać lokal apteki Dz. U. Nr 171, poz. 1395.
Zleceniobiorca przechowuje oryginał recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
Wynagrodzeniem Zleceniobiorcy za realizację dostarczonych recept jest opłata, o której
mowa w § 2 ust. 1 obciążająca pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszt dowozu recepty i odbioru leku aseptycznego pokrywa Zleceniodawca.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz kodeksu cywilnego.
§ 9.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Podpisy stron
Zleceniodawca
Podpis właściciela
Pieczątka firmowa
Zleceniobiorca
Podpis właściciela
pieczątka firmowa
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards