***n***********n******en*******n***n***n***n***n**)*******+

advertisement
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ
Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ
Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8 A
tel. + 48 82 560 40 50 fax. +48 82 560 31 11
e-mail: [email protected], http://wssm.pl
Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok.
Federacja Rosyjska
Granica morska
232 km
Republika Litewska
104 km
395 km
Gdańsk
Szczecin
Białystok
Bydgoszcz
Miasto Chełm liczy 67324 mieszkańców,
jest miastem na prawach powiatu,
znajduje się w odległości 50 km od
granicy z Białorusią i 29 km od granicy Warszawa
z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego
w Dorohusku, oraz w Zosinie 72 Łódź
Kielce
km.
Miasto jest ważnym węzłem
komunikacyjnym
–
tędy
przebiega
międzynarodowy szlak komunikacyjny
Paryż – Berlin – Warszawa – Chełm –
Kijów łączący najkrótszą trasą Europę Kraków
Zachodnią z Ukrainą. Chełm jest po
Lublinie drugim co do liczby ludności
miastem w województwie lubelskim. Jako
miasto przygraniczne pełni rolę centrum
usługowo – tranzytowego.
Republika Białoruś
418 km
Lublin
Chełm
Rzeszów
Ukraina
535 km
BIAŁORUŚ
WARSZAWA
LUBLIN
Sławatycze
Chełm
KIJÓW
ZOSIN
ŁUCK
Zamość
Dołhobyczów
WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I
WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ
ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST
ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ
DR MICHAŁ GOŁOŚ
Uczelnia utworzona została w roku 2004
na mocy Decyzji DSW-3-4001-578/TT/04
i wpisana do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr 155
NASZA KADRA NAUKOWA…
Warszawa
Lublin
Wrocław
CHEŁM
Łuck
Kielce
Kraków
Lwów
Preszow
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej jest jedną z 11 wyższych
uczelni niepublicznych w województwie lubelskim.
Pozostałe uczelnie umiejscowione są w Lublinie,
Zamościu, Chełmie, Puławach, Łukowie, Rykach.
W województwie lubelskim funkcjonują placówki
akademickie i szkoły wyższe podległe MNiSW:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej,
Chełmie, Zamościu,
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
W Lublinie swoją siedzibę ma również największa uczelnia
Iniepubliczna - Katolicki Uniwersytet Lubelski.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Podstawową jednostką organizacyjną
WSSMIKS jest Wydział Nauk Społecznych.
Podstawowy kierunek – Politologia.
.
Specjalności na studiach I stopnia:
•Polityka obsługi ruchu granicznego,
•Zarządzanie projektami Unii Europejskiej,
•Polityka samorządowa i administracja,
•Polityka bezpieczeństwa państwa,
•Media i komunikowanie społeczne,
•Polityka obsługi ruchu turystycznego,
•Polityka migracyjna.
Studia licencjackie: wpis z 30 lipca 2004
Specjalności na studiach II stopnia:
Polityka transgraniczna,
Komunikacja społeczna,
Samorząd terytorialny i polityka kadrowa,
Polityka migracyjna i obsługa cudzoziemców
Studia magisterskie: wpis z 2 lipca 2010
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
NEW!
Program naukowy będzie skorelowany z programem
„Ekonomia” Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
18 X 2012r. WSSMiKS otrzymała zgodę na utworzenie tego kierunku –
studia w przygotowaniu…
CELE STRATEGICZNE UCZELNI:
1. Tworzeniu nowych kierunków studiów we współpracy ze
środowiskami naukowymi, pracodawcami i ekspertami z kraju i
zagranicy przy tworzeniu programów studiów
2. Zwiększenie udziału obcokrajowców wśród studentów i kadry
dydaktycznej;
3. Zwiększenie aktywności zagranicznej studentów WSSMiKS;
4. Wykorzystanie usytuowania uczelni na jednym z głównych
szlaków komunikacyjnych.
5. Dostosowanie kierunków kształcenia do zwiększającej się ilości
cudzoziemców zasilających rynek pracy, intensyfikacji migracji
tranzytowych, coraz większej ilości cudzoziemców wybierających
jako miejsce osiedlania się region lubelski
6. Kształcenia specjalistów w dziedzinie profesjonalnej obsługi
cudzoziemców.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ
STUDENCI Z ZAGRANICY W WSSMiKS
W LATACH 2004 - 2012
IV
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Ukraina
 Studenci
Białoruś w innych uczelniaCH
Słowacja
Litwa
Chorwacja
Armenia
Kazachstan
Uzbekistan
Uzbekistan
Armenia
14
ILOŚĆ STUDENTÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ W UCZELNIACH
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
NAZWA UCZELNI
LICZBA STUDENTÓW
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
273
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona
Szymonowica w Zamościu
252
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
179
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i
Komunikacji Społecznej w Chełmie
133
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
131
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
93
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
Biała Podlaska
43
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
37
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
30
Politechnika Lubelska
17
IV Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
4
IV
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
ZAGRANICZNE PLACÓWKI NAUKOWE I OŚWIATOWE
WSPÓŁPRACUJĄCE Z WSSMIKS:
UKRAINA :
Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku,
Wołyński Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku,
Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (wspólna ekonomia)
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w
Drohobyczu,
 Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im.
Bohdana Chmielnickiego w Chmielnickim,
 Cztery szkoły średnie w Łucku i cztery w Nowowołyńsku.




SŁOWACJA:
Uniwersytet Preszowski w Preszowie.
LITWA:
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach,
Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Wołyński Narodowy
Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w
Łucku
Podpisanie porozumienia z
Centrum Szkolenia Straży
Granicznej w Kętrzynie
Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny im. Iwana Franki
w Drohobyczu,
Uniwersytet Preszowski
w Preszowie.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Uniwersytet Iwana Franki
we Lwowie
Narodowa Akademia Państwowej Służby
Granicznej Ukrainy w Chmielnickim
Założenia i realizowane
przedsięwzięcia w zakresie
promocji migracji
studentów do Polski
IV
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
PROMOCJA MIGRACJI STUDENTÓW DO
POLSKI
1. WSSMiKS włącza się aktywnie w procesy
współpracy międzynarodowej i transgranicznej
z państwami trzecimi.
2. Wizyty ambasadorów
3. Współpraca
w
ramach
„Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu BUG”
4. Instytut Studiów Azjatyckich
5. Towarzystwo Polsko – Chorwackie
6. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej
IV
Przyjaźń – Dustlik”
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
25 II 2012 – wizyta JE NGUYENA HOANGA
Ambasadora Republiki Wietnamu w Warszawie
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
30 IX 2012
– druga wizyta JE IVANA DEL VECHIO
Ambasadora Republiki Chorwacji w Warszawie
i powołanie w Chełmie - w siedzibie WSSMiKSOddziału Towarzystwa Polsko-Chorwackiego
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
27 X 2012 – wizyta JE IURIE BODRUGA
Ambasadora Republiki Mołdawii w Warszawie
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
UCZELNIANY PROGRAM –
„POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Warszawa
CHEŁM
Bruksela
Strasburg
Kijów
Praga
Wiedeń
Budapeszt
UCZELNIANY PROGRAM
„POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Bruksela
UCZELNIANY PROGRAM
„POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Kijów
UCZELNIANY PROGRAM –
„POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Strasburg
UCZELNIANY PROGRAM –
„POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Wiedeń
Niewielka ilość studentów… to nasz atut!
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie kierownictwa
uczelni (efektywne możliwości eliminacji problemów adaptacyjnych)
Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie instytucji
specjalistycznych - Straż Graniczna, Policja, Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców, Instytut na Rzecz Państwa Prawa
Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie
służb dyplomatycznych kraju swego zamieszkania
Stały punkt informacyjno-prawny dla cudzoziemców w siedzibie uczelni prowadzony
przez instytucję zewnętrzną (Instytut na Rzecz Państwa Prawa)
Kursy i szkolenia instytucjonalne ( Straż Graniczna, Policja, Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców)
Niewielka ilość studentów…
to nasz atut!
IV
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
PROBLEMY Z UZYSKANIEM JESIENIĄ 2012r.
WIZ STUDENCKICH W ŁUCKU
„
http://www.polandvisa-ukraine.com
Siedziba VFS Global w Łucku, ul.Riwnenska,26
Opinie interesantów zob. np. „Wprost” nr 36 z 2012r.
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ
IMIGRACJA STUDENTÓW
ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ
Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ
Download