Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich

advertisement
Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2011/2012 na kierunku fizjoterapia
1. Katedra Fizjoterapii
l.p.
1.
Promotor
Prof. dr hab. Tadeusza Skolimowski
2.
Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof.
nadzw.
3.
Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
Temat (zagadnienie) pracy magisterskiej
1.
2.
Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w schorzeniach narządu ruchu.
Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz
w obrębie kończyn dolnych.
3. Charakterystyka lub ocena sposobu utrzymywania równowagi w schorzeniach narządu ruchu.
4. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu, charakterystyka
lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w schorzeniach
narządu ruchu.
2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz
w obrębie kończyn dolnych.
3. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu człowieka.
4. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu człowieka.
1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych
schorzeniach narządu ruchu.
2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy ciała u osób prowadzących siedzący tryb
życia, u osób uprawiających czynnie sport, w wybranych grupach dzieci, młodzieży (uściślenie
tematu w zależności od grupy badawczej)
3. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu u osób prowadzących
siedzący tryb życia, u osób uprawiających czynnie sport, w wybranych grupach dzieci,
młodzieży (uściślenie tematu w zależności od grupy badawczej)
4. Wpływ czynników endo i/lub egzogennych na stan funkcjonalny narządu u osób
prowadzących siedzący tryb życia, u osób uprawiających czynnie sport, w wybranych grupach
dzieci, młodzieży (uściślenie tematu w zależności od grupy badawczej)
5. Rola wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w wybranych schorzeniach w wieku
dziecięcym. młodzieży (uściślenie tematu w zależności od grupy badawczej)
6. Ocena zapotrzebowania na wybrane zabiegi fizjoterapuetyczne w zależności od czynników
środowiskowych.
7. Ocena efektywności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w zależności od stopnia
zaawansowania choroby w obrębie narządu ruchu (uściślenie tematu w zależności od grupy
badawczej).
8. Ocena efektywności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w zależności od płci i wieku
pacjentów cierpiących na choroby w obrębie narządu ruchu (uściślenie tematu w zależności od
grupy badawczej)
9. Zabiegi fizjoterapeutyczne w kosmetologii.
10. Ocena częstotliwości stosowania i łączenia wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w
zależności od rodzaju schorzenia.
4.
Dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
5.
Dr hab. Bożena Ostrowska
ZZSK
1.
2.
3.
4.
5.
Wpływ rozgrzewki na stabilność układu równowagi (SUR).
Wpływ siły kończyn dolnych na SUR.
Kontrola równowagi na podłożach niestabilnych.
Znaczenie informacji wzrokowej w kontroli równowagi.
Zachowania posturalne podczas wychwiań ciała.
Kontrola równowagi na pochyłym podłożu.
Znaczenie instrukcji dla badanych w ocenie SUR.
Dekompozycja widma wychwiań ciała na składowe sensoryczne.
Związki pomiędzy tradycyjnymi a nieliniowymi miarami SUR.
Co mierzy entropia procesu utrzymywania równowagi?
Kontrola równowagi podczas stania na gąbce.
Znaczenie lekkiego dotyku w kontroli równowagi.
Wpływ ograniczenia pola podparcia na SUR.
Wpływ lęku przed wysokością na SUR.
Czy pora dnia wpływa na SUR?
Związek umiejętności równoważnych w różnych zadaniach posturalnych.
Interakcje pomiędzy zadaniami posturalnymi a kognitywnymi.
Analiza posturalna czynności wstawania i siadania.
Związek deficytu równowagi z podatnością na upadki.
Kształtowanie się postawy ciała pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
Stan czynnościowy narządu ruchu pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów
kręgosłupa w zależności od aktywności choroby.
Ocena ryzyka upadków pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
Ocena 6-miesiecznej interwencji fizjoterapeutycznej na poprawę stanu funkcjonalnego
pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
Analiza związku między parametrami radiologicznymi a miarami fotogrametryczmi kifozy
piersiowej pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
Cukrzyca
6.
7.
8.
Analiza równowagi posturalnej u osób chorych na cukrzycę typu 2.
Ocena czynników ryzyka upadków u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Mobilność stawów u pacjentów typu 2.
Osteoporoza
9.
Związek między mobilnością kręgosłupa a wielkością krzywizn przednio-tylnych chorych na
osteoporozę
10. Ocena fizjologicznych czynników ryzyka upadków u pacjentów z osteoporozą.
11. Związek między ruchomością kręgosłupa a występowaniem upadków u kobiet
z osteoporozą.
Otyłość
12. Analiza równowagi posturalnej u osób z otyłością brzuszną.
13. Związek między BMI a kontrolą stabilności posturalnej.
Starsze osoby
6.
Dr ArlettaHawrylak
7.
Dr Joanna Anwajler
8.
Dr Tomasz Sipko
9.
Dr Dorota Wojna
10.
Dr Katarzyna Barczyk-Pawelec
14. Upadki u aktywnych starszych osób słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wyniki
rocznej obserwacji.
1. Ocena efektów usprawniania osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa ze
szczególnym uwzględnieniem metody Mc Kenzie.
2. Wpływ wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na niektóre parametry czynnościowe
narządu ruchu osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
3. Ocena ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych osób uprawiających wybrane
dyscypliny sportowe.
4. Ocena symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej studentów wybranych uczelni wyższych.
5. Ocena budowy i postawy ciała w płaszczyźnie czołowej oraz strzałkowej dzieci w młodszym
wieku szkolnym.
6. Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na zachowanie się ruchomości kręgosłupa studentów
wybranych uczelni wyższych.
1. Zmiany funkcjonalne w skoliozach.
2. Zmiany funkcjonalne w wadach postawy ciała.
3. Ocena skuteczności ćwiczeń leczniczych stosowanych w usprawnianiu skolioz.
4. Ocena skuteczności ćwiczeń korekcyjnych stosowanych w wadach postawy ciała.
5. Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na parametry funkcjonalne narządu ruchu.
6. Wpływ wybranej dyscypliny sportu na postawę ciała.
1. Wpływ trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa na uciskowy próg bólowy więzadeł
kręgosłupa na podstawie badań algometrycznych u osób bez objawów bólowych.
2. Uciskowy próg bólowy więzadeł kręgosłupa na podstawie badań algometrycznych
u osób z zespołem bólowym w dolnym odcinku kręgosłupa.
3. Efekty terapii manualnej podrażnienia tkanek miękkich okolicy szyjnej kręgosłupa na
podstawie badań algometrycznych.
4. Występowanie objawów przeciążeniowych narządu ruchu u kobiet w ciąży na podstawie
badań algometrycznych.
5. Granice stabilności ciała u pacjentów z zespołem bólowym w dolnym odcinku kręgosłupa.
6. Charakterystyka biomechaniczna zmian pozycji z siedzącej do stojącej
u pacjentów z zespołem bólowym w dolnym odcinku kręgosłupa.
1. Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, osób dorosłych
i starszych.
2. Wpływ specjalistycznego treningu sportowego na postawę ciała.
3. Kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu u osób z wadami postawy ciała
4. Wpływ aktywności fizycznej na jakość postawy ciała.
5. Kształtowanie się postawy ciała i sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym.
6. Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu wad postawy ciała w
płaszczyźnie strzałkowej, skolioz i wad kończyn dolnych.
1. Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa u dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Ocena wielkości i częstości występowania asymetrii w obrębie tułowia u dzieci w młodszym
wieku szkolnym.
3.
4.
11.
Dr Ewa Boerner
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
12.
Dr Waldemar Andrzejewski
13.
Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
14.
Dr Krzysztof Kassolik
15.
Dr Barbara Ratajczak
6.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16.
Dr Dominika Zawadzka
1.
2.
3.
4.
5.
Ocena stopnia asymetrii w obrębie tułowia i ustawienia kończyn dolnych w płaszczyźnie
czołowej u dzieci w wieku szkolnym.
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na wybrane parametry czynnościowe narządu ruchu
pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Charakterystyka postawy ciała uczniów w wieku gimnazjalnym.
Zastosowanie metody fotogrametrycznej do oceny postawy ciała dzieci w wieku szkolnym.
Ocena skuteczności krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa
w odcinku lędźwiowym.
Ocena skuteczności światła laserowego w terapii przeciwbólowej osób
z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Porównanie skuteczności światła laserowego i krioterapii zastosowanych u pacjentów z
chorobą zwyrodnieniowo- zniekształcającą stawów kolanowych.
Porównanie skuteczności ultradźwięków i jonoforezy wapniowej zastosowanych
u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo- zniekształcającą stawów kolanowych.
Wpływ magnetoterapii i krioterapii miejscowej na poziom bólu u pacjentów
z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
Porównanie skuteczności laseroterapii i ultradźwięków u pacjentów z ostrogą piętową.
Wpływ różnych technik masażu klasycznego na napięcie skóry.
Zmiana wrażliwości uciskowej mięśni pod wpływem masażu klasycznego.
Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu ostrogi piętowej.
Termowizyjna ocena temperatury powierzchni skóry po zastosowaniu terapii skojarzonej.
Ocena wrażliwości uciskowej z wykorzystaniem algometru w wybranych zespołach bólowych.
Ocena zależności strukturalnej pomiędzy wybranymi mięśniami i powięziami za pomocą
pomiaru przenoszenia wibracji.
Porównanie skuteczności fonoforezy z woltarenem w terapii UD u pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową-zniekształcającą stawów kolanowych.
Ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy z woltarenu i fonoforezy z fastum u pacjentów
z chorobą zwyrodnieniową-zniekształcającą stawów kolanowych.
Wpływ TENS konwencjonalnego i TENS akupunkturowego na poziom bólu w zespole
bólowym odcinka L-S kręgosłupa.
Zmiany temperatury tkanek pod wpływem wybranych zabiegów elektroterapeutycznych u
osób zdrowych.
Ocena zmian temperatury tkanek przy użyciu kamery termowizyjnej pod wpływem UD o fali
ciągłej i impulsowej u osób zdrowych.
Porównanie skuteczności przeciwbólowej prądów interferencyjnych o różnych
częstotliwościach bazowych w zespole bólowych LS odcinka kręgosłupa.
Wybrane formy terapii zajęciowej w usprawnianiu dzieci autystycznych.
Ocena skuteczności metody Weroniki Sherborne u dzieci z autyzmem.
Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój sprawności ruchowej dzieci uczestniczących w
sesjach Ruchu Rozwijającego.
Wybrane metody usprawniania u dzieci ze spectrum autyzmu.
Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych w wodzie na postawę ciała dzieci.
6.
17.
Dr Czesław Giemza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
17.
Dr Ewa Bieć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ocena skuteczności ćwiczeń korekcyjnych w wodzie u dzieci z bocznym skrzywieniem
kręgosłupa.
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na usprawnianie w dysfunkcjach narządu ruchu.
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na poziom sprawności człowieka.
Zastosowanie metody DBC w usprawnianiu osób z dolegliwościami bólowymi górnego
odcinka kręgosłupa.
Zastosowanie metody DBC w usprawnianiu osób z dolegliwościami bólowymi dolnego
odcinka kręgosłupa.
Porównanie skuteczności różnych sposobów terapii pacjentów z dolegliwościami bólowymi
dolnego odcinka kręgosłupa.
Porównanie skuteczności różnych sposobów terapii pacjentów z dolegliwościami bólowymi
górnego odcinka kręgosłupa.
Ocena równowagi ciała u osób z dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa.
Ocena stabilności ciała u dzieci w wieku szkolnym.
Ocena stabilności ciała z reumatoidalnym zapaleniem stawów z uwzględnieniem stopnia
zaawansowania choroby.
Stabilność ciała u dzieci z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Wpływ zadań umysłowych na stabilność ciała u osób trenujących piłkę nożną.
Ocena równowagi ciała osób z wykorzystaniem testu „Stars”.
3. Katedra Podstaw Fizjoterapii
1.
Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
1.
Skład ciała i jakość życia w ocenie efektów postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentek po
mastektomii.
2. Preferencje spożywania różnych grup produktów żywnościowych w aspekcie aktywności
fizycznej przez studentów wrocławskich uczelni.
3. Zachowania żywieniowe u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.
4. Terenoterapia – jako metoda uzupełniająca stosowana w uzdrowiskach.
5. Terenoterapia- na przykładzie Jedliny Zdroju, lub innego uzdrowiska na Dolnym Śląsku.
6. Skład ciała w ocenie efektów postępowania fizjoterapeutycznego w różnych grupach pacjentów.
7. Jakość życia pierworódek – uczestniczek szkoły rodzenia.
8. Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, uczestniczących w
różnych formach aktywności fizycznej np.
- Aqua aerobik,
- Nordic walking
- Uczestniczących w zabiegach SPA
- Stosujące różne programy dietetyczne
- Siłownia
9. Antropometria żywieniowa w fizjoterapii.
10. Wskaźniki lipidowe we krwi pacjentów kardiologicznych.
11. Zmiany zwyczajów żywieniowych wśród studentów AWF.
2.
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
3.
Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski
3.
Dr Małgorzata Socha
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
Dr Agnieszka Chwałczyńska
6.
1.
2.
4.
Dr Dorota Jakubiec
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Zmiany składu ciała u osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych.
Ocena składu ciała na podstawie wskaźników BMI i WHR.
Kondycja zdrowotna seniorów uczestników UTW przy AWF Wrocław.
Motywacyjne wyznaczniki sukcesu rehabilitacji u wybranych grup pacjentów.
Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty. Wybrane aspekty.
Postawy fizjoterapeutów wobec wybranych zagadnień bioetycznych: eutanazja.
Regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty. Studium porównawcze.
Społeczne ograniczenia aktywności osób niepełnosprawnych.
Wpływ fizjoterapii, na jakość życia pacjentów z zaburzeniami odżywiania.
Wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie w życiu codziennym chorych na cukrzycę.
Sezonowość aktywności fizycznej u otyłych kobiet.
Urazowość w sporcie pływackim zależności od etapu treningowego.
Wpływ leczenia psychiatrycznego na otyłość.
Wiedza o cukrzycy wśród chorych i ich rodzin.
Skład ciała i jakość życia osób w wieku 55-60, słuchaczy UTW przy AWF we Wrocławiu.
Zmiany komponentów tkankowych u kobiet i mężczyzn uczestniczących w różnych formach
treningu zdrowotnego.
Skład ciała i jakość życia osób po sześćdziesiątym roku życia (np. pensjonariusze domów opieki).
Aktywność fizyczna i skład ciała pacjentów cierpiących na wybrane choroby cywilizacyjne.
Zmiany masy mięśniowej mierzonej przy pomocy modułu BodyScan w kończynach osób
uczestniczących w wybranych formach aktywności fizycznej.
Aktywność fizyczna i skład ciała kobiet po mastektomii.
Aktywność fizyczna, jako element jakości życia młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych,
integracyjnych i ogólnodostępnych – porównanie
Aktywność fizyczna, jako element profilaktyki zaburzeń odżywiania młodzieży w wieku
gimnazjalnym
Poziom finansowania usług rehabilitacyjnych w zależności od rejonu Polski
Porównanie systemów opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Porównanie systemów opieki zdrowotnej w zależności od źródła finansowania
Porównanie systemu nauczania i wykonywania zawodu „fizjoterapeuta” w Polsce i na Świecie.
Preferencje częstości spożycia napojów słodzonych aspartamem u studentów wrocławskich
uczelni.
Zachowania żywieniowe u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu.
Wykorzystanie żywności wygodnej w diecie młodzieży w wieku uczącej się.
Wpływ wieku, płci i obciążenia wysiłkiem fizycznym na postawy żywieniowe.
4. Katedra Kinezjologii
1.
prof. dr hab. Artur Jaskólski
1.
2.
3.
4.
Wpływ ćwiczeń inercyjnych na czynność elektromiograficzną mięśnia czworobocznego.
Wpływ ćwiczeń inercyjnych na sztywność mięśnia czworobocznego.
Wpływ ćwiczeń inercyjnych oraz siłowych na sztywność mięśnia czworobocznego.
Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na sztywność mięśni szkieletowych
2.
prof. dr hab. Anna Jaskólska
3.
dr Jarosław Marusiak
4.
dr Katarzyna Kisiel – Sajewicz
5.
dr Stanisław Solnik
5. Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na czynność elektromiograficzną mięśni szkieletowych.
6. Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych na wielkość skurczu pojedynczego.
1. Sztywność pasywna mięśnia dwugłowego ramienia u osób z chorobą Parkinsona w „fazie ON” i
w „fazie OFF”.
2. Sztywność pasywna mięśnia dwugłowego ramienia a spoczynkowa wartość kąta w stawie
łokciowym u osób z chorobą Parkinsona badanych w „fazie ON”.
3. Sztywność pasywna mięśnia dwugłowego ramienia a spoczynkowa wartość kąta w stawie
łokciowym u osób z chorobą Parkinsona badanych w „fazie OFF”.
4. Sztywność pasywna mięśnia dwugłowego ramienia a spoczynkowa wartość kąta w stawie
łokciowym u osób z chorobą Parkinsona w porównaniu do osób zdrowych w wieku starszym.
1. Spoczynkowa czynność bioelektryczna i stan funkcjonalny mięśnia dwugłowego ramienia a
spoczynkowa wartość kąta w stawie łokciowym u osób starszych.
2. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego a parametry sztywności mięśnia u osób zdrowych i chorych.
1. Wpływ szybkości narastania siły na aktywność bioelektryczną prostowników stawu
kolanowego.
2. Szybkości relaksacji a aktywność bioelektryczna prostowników stawu kolanowego.
3. Różnice aktywności bioelektrycznej mięśnia prostego uda podczas narastania siły i relaksacji.
4. Strategia aktywacji mięśni synergistycznych stawu kolanowego przy różnych poziomach
rozwijanego momentu siły.
1. Ocena procesów sterowania ruchem u osób zdrowych i chorych w sygnałach biomedycznych.
2. Koaktywacja mięśniowa w ruchach dowolnych człowieka.
4. Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
1.
Prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
1.
Leczenie przewlekłych zespołów korzeniowych na bazie chorych leczonych w uzdrowisku
Cieplice.
2. Miejsce krioterapii w leczeniu pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo – zniekształcającymi na
bazie uzdrowiska Cieplice.
3. Analiza zespołów bólowych w pozastawowych częściach narządu ruchu na bazie uzdrowiska
Cieplice.
4. Statyczne zniekształcenia kończyn dolnych u młodzieży klas gimnazjalnych (kolana szpotawe,
kolana koślawe, stopa płaska statycznie, stopa poprzecznie płaska i palec koślawy).
5. Analiza zakresu ruchomości kończyny górnej u osób po złamaniu kości promieniowej w miejscu
typowym leczonych zachowawczo.
6. Analiza zakresu ruchomości kończyny górnej u osób po złamaniu kości promieniowej w miejscu
typowym leczonych operacyjnie.
7. Analiza zachowania się obrzęku w obrębie kończyny górnej po zdjęciu unieruchomienia u osób
po złamaniu kości promieniowej w miejscu typowym leczonych zachowawczo.
8. Funkcja stawu kolanowego po operacyjnym leczeniu złamania rzepki.
9. Funkcja stawu kolanowego po złamaniu plateau piszczeli.
10. Przegląd metod leczenia w zespole algodystroficznym bark – ręka na przykładzie uzdrowiska
Cieplice.
2.
Prof. dr hab. Marian Golema
3.
Dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof.
nadzw.
4.
Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.
11. Przegląd metod leczenia zespołu Sudecka w obrębie stopy u osób po złamaniu w obrębie
kończyny dolnej.
12. Zespoły bólowe górnego odcinka kręgosłupa (rwa ramienna) – metody leczenia.
13. Analiza zachowania się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u osób z obustronnymi zmianami
zwyrodnieniowo – zniekształcającymi stawów biodrowych.
14. Ocena jakości życia osób po implantacji endoprotezy stawu kolanowego.
1. Porównanie parametrów stabilograficznych u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.
2. Porównanie wartości parametrów stabilograficznych dzieci i osób dorosłych.
3. Wartość parametrów stabilograficznych u osób w starszym wieku.
4. Charakterystyka parametrów stabilograficznych u osób z implantowaną endoprotezą stawu
biodrowego.
5. Ocena procesu utrzymywania równowagi u kobiet po mastektomii.
6. Ocena wartości zakresu stabilności u dzieci.
7. Ocena zmian wartości składowej siły pionowej u osób w średnim wieku.
8. Ocena zmian wartości składowej siły pionowej u dzieci.
9. Ocena poziomu życia osób po amputacji kończyn dolnych.
10. Ocena poziomu życia osób z chorobą Parkinsona.
11. Ocena poziomu życia ludzi po przebytym zawale serca.
12. Ocena poziomu życia osób w starszym wieku przebywających w domach opieki społecznej.
13. Ocena poziomu życia kobiet po amputacji piersi.
14. Ocena poziomu życia osób w starszym wieku nieprzebywających w domach opieki społecznej.
1. Świadomość czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób po zabiegu pomostowania
naczyń wieńcowych.
2. Ocena aktywności fizycznej osób z chorobami układu krążenia.
3. Skuteczność edukacji zdrowotnej osób z chorobami układu krążenia.
4. Zmiany samopoczucia pacjentów po incydentach kardiologicznych w okresie
wewnątrzszpitalnym.
5. Ocena rehabilitacji kardiologicznej pacjentów na podstawie 6 – minutowego testu
korytarzowego.
6. Rehabilitacja kardiologiczna jako poprawa jakości życia u chorych po by-passach.
7. Częstość występowania depresji po zabiegach kardiochirurgicznych.
8. Czynniki ryzyka chorób serca oraz stopień świadomości u osób z wybranym rodzajem patologii
w tej grupie chorób.
9. Wykorzystanie nordic walking w rehabilitacji kardiologicznej.
10. Rehabilitacja dzieci z wrodzoną wadą serca.
11. Powrót pacjentów do pracy zawodowej po przebytym zawale serca.
12. Zastosowanie komory pneumatycznej w leczeniu rozstrzenia oskrzeli u dzieci.
13. Porównanie parametrów chemodynamicznych krwi w treningu marszowym oraz treningu
metodą nordic walking.
14. Stan świadomości chorych operowanych po chorobach serca.
1. Kompleksowa rehabilitacja w rzadkich zespołach genetycznych u dzieci
2. Kompleksowa rehabilitacja w rzadkich zespołach genetycznych na przykładzie Zespołu Aparta,
Choroby Pelizaeusa-Merzbachera, Zespołu 46XX del(2)(q36) oraz Zespołu Cantrella- Hallera-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.
Dr hab. n. med. Janusz Mierzwa, prof.
nadzw.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6.
Dr hab. Małgorzata Mraz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ravitscha
Zróżnicowanie własności siłowo-prędkościowych u sportowców w zależności od uprawianej
dyscypliny sportowej
Zróżnicowanie własności siłowo-prędkościowych u sportowców uprawiających dyscypliny
siłowe
Analiza jakości życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF Wrocław kwestionariuszem
WHOQOL
Analiza zależności czucia powierzchniowego a siły mięśni ręki u studentów AWF Wrocław
Analiza zależności czucia powierzchniowego a siły mięśni ręki u pacjentów z uszkodzeniami w
obrębie barku
Analiza składu ciała w zależności od wieku, płci i aktywności fizycznej
Analiza zależności Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ) i Jakości Życia (WHOQOL) pacjentów
korzystających z zabiegów krioterapii ogólnousprawniającej
Ocena siły mięśni przedramienia i ręki u osób starszych z zespołem bolesnego barku.
Jakość życia chorych z chorobą Parkinsona.
Jakość życia chorych z chorobą Alzheimera.
Efekty krioterapii miejscowej w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Porównanie wybranych sposobów rehabilitacji u chorych po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa.
Porównanie efektów usprawniania chorych z dyskopatią lędźwiową leczoną zachowawczo i
operacyjnie.
Jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
Jakość życia chorych po udarze krwotocznym mózgu.
Problemy metod usprawniania noworodków i małych dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
okolicy lędźwiowej.
Porównanie wybranych sposobów usprawniania dzieci z porażeniem mózgowym.
Efekty usprawniania chorych po urazowym uszkodzeniu nerwu twarzowego.
Problemy rehabilitacyjne usprawniania chorych z jamistością rdzenia.
Trudności usprawniania dzieci leczonych z powodu wodogłowia.
Analiza czynników ryzyka udaru mózgu wśród czynnych sportowców
Efekty różnych metod usprawniania osób z chorobą zwyrodnieniowo – zniekształcającą
kręgosłupa.
Stabilność posturalna osób z SM po zastosowaniu wibracji całego ciała (rezonans stochastyczny SRT).
Wydolność chodu osób z SM po zastosowaniu wibracji całego ciała (rezonans stochastyczny SRT).
Stabilność posturalna osób po udarze mózgu po zastosowaniu wibracji całego ciała (rezonans
stochastyczny - SRT).
Ocena ryzyka upadków po zastosowaniu wibracji całego ciała (rezonans stochastyczny - SRT) u
osób z SM.
Ocena ryzyka upadków po zastosowaniu wibracji całego ciała (rezonans stochastyczny - SRT) u
osób po udarze mózgu.
Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem wibracji całego ciała (rezonans
stochastyczny - SRT) na stabilność postawy osób z SM.
7.
7.
Dr Janusz Bolanowski
8.
Dr Beata Skolimowska
9.
Dr Dorota Wójtowicz
Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem wibracji całego ciała (rezonans
stochastyczny - SRT) na stabilność postawy osób po udarze mózgu.
8. Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem wibracji całego ciała (rezonans
stochastyczny - SRT) na stabilność postawy osób z chorobą Parkinsona.
9. Zmiany w obrazie stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na podstawie
badania posturograficznego.
10. Zmiany w obrazie stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych spowodowane
czynnikami destabilizującymi na podstawie badania posturograficznego.
11. Ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej u młodzieży i osób dorosłych na podstawie
posturograficznego testu dynamicznego.
12. Ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej u osób dorosłych na podstawie badania
posturograficznego wykorzystującego wirtualną rzeczywistość (posturograficzne gry
komputerowe).
13. Wpływ wybranych technik metody PNF zastosowanych we wzorcach ruchowych kończyn
dolnych i tułowia na stabilność posturalną osób z SM.
14. Stabilność posturalna osób z SM po zastosowaniu ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej z
wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
15. Stabilność posturalna osób z chorobą Parkinsona po zastosowaniu ćwiczeń koordynacji
wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
1. Analiza ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych ocenianych za pomocą systemu
SCORE w populacji mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie gminy Jelcz-Laskowice.
2. Porównanie rozpoznawania zespołu metabolicznego przy użyciu kryteriów IDF i NCEP-ATP
III- R w populacji mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice.
3. Wpływ wykształcenia i stanu cywilnego na częstość występowania zespołu metabolicznego u
kobiet zamieszkujących gminę Jelcz-Laskowice.
4. Wpływ wykształcenia i stanu cywilnego na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych ocenianego
za pomocą systemu SCORE.
5. Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na czynniki ryzyka układu sercowonaczyniowego.
6. Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na aktywność markerów reakcji zapalnej.
1. Ocena obciążenia stóp u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo – zniekształcającymi
stawów biodrowych.
2. Ocena zmian termicznych mięśni kończyn górnych i dolnych u chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów.
3. Ocena funkcji chwytnej ręki i określenie poziomu bólu u pacjentów chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów.
4. Ocena stopnia otyłości u dzieci przedszkolnych w wieku 4-5 lat.
5. Analiza wpływu aktywności ruchowej na procesy psycho- somatyczne pensjonariuszy
Domu Opieki Społecznej.
6. Analiza wpływu aktywności ruchowej na postawę ciała dziewcząt gimnazjalnych w wieku
13 -16 lat.
1. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym u niemowląt do 3 miesiąca życia
w pozycji leżenia przodem.
2.
10.
Dr Marzena Chantsoulis
11.
Dr Małgorzata Stefańska
12.
Dr Grzegorz Konieczny
Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym u niemowląt do 3 miesiąca życia
w pozycji leżenia tyłem.
3. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym u niemowląt od 3 do 6 miesiąca
życia w pozycji leżenia tyłem.
4. Ocena pozycji siedzącej dzieci w wieku od 1 - 1,5 roku życia przy pomocy badania
podoskopowego.
5. Ocena pozycji siedzącej niemowląt.
6. Ocena funkcji podporowej kończyn górnych u niemowląt do 7-go miesiąca życia
1. Ocena jakości życia osób operowanych z powodu spondylozy szyjnej w okresie późnym.
2. Ocena jakości życia osób operowanych z powodu spondylozy lędźwiowej w okresie późnym.
3. Ocena jakości życia osób operowanych z wykorzystaniem stabilizacji dynamicznej w odcinku
lędźwiowym.
4. Ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa pacjentek po implantacji dysku dynamicznego w
okresie późnym-opisy przypadków.
5. Wertebroplastka jako alternatywa leczenia złamań kompresyjnych w przebiegu osteoporozy.
6. Aspekt afazji w fizjoterapii pacjentów z uszkodzeniami OUN.
1. Ocena równowagi ciała u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
2. Efektywność treningu równowagi z wykorzystaniem biofidback’u u pacjentów po udarze
niedokrwiennym mózgu.
3. Ocena siły kończyn dolnych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
4. Ocena siły kończyn górnych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
5. Ocena równowagi ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo – zniekształcającą stawów
biodrowych.
6. Ocena równowagi ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo – zniekształcającą stawów
kolanowych.
1. Ocena możliwości funkcjonalnych pacjentów po rekonstrukcji ACL w okresie wczesnym.
2. Ocena możliwości funkcjonalnych pacjentów po rekonstrukcji ACL w okresie późnym.
3. Ocena możliwości odciążenia kończyny dolnej podczas lokomocji o jednej kuli.
4. Ocena funkcji ręki u pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka.
5. Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na zmiany temperatury tkanek okolicy mięśnia prostego
brzucha.
6. Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na zmiany temperatury tkanek okolicy mięśnia prostownika
grzbietu.
5. Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
1.
Dr hab. Eugeniusz Bolach prof. nadzw.
1.
2.
3.
Wielkości obciążeń treningowych w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych
tenisistów stołowych.
Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych zawodników
uprawiających tenis ziemny.
Porównanie sprawności fizycznej wszechstronnej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim i z normalnym intelektem.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
Dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw.
3.
Dr Bartosz Bolach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Porównanie sprawności fizycznej wszechstronnej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim i dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym.
Ocena sprawności fizycznej wszechstronnej u osób po 65 roku życia.
Ocena jakości życia chorych na cukrzycę typu II.
Wpływ aktywności fizycznej na sprawność motoryczną osób biorących udział w zajęciach w ramach
Uniwersytetu III wieku.
Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u pacjentów po by-passach.
Test marszowy w ocenie tolerancji wysiłku u chorych kardiologicznych.
Motywacja zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych do uprawiania tenisa stołowego.
Wielkość obciążeń treningowych w u niepełnosprawnych siatkarzy w okresie bezpośredniego
przygotowania specjalnego (BPS).
Ocena depresji u chorych po zabiegu torakochirurgicznym.
Wpływ leczenia szpitalnego na sprawność funkcjonalną i lokomocyjną kobiet z RZS w okresie
zaostrzenia choroby.
Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
i umiarkowanym.
Wpływ treningu ciągłego na ergometrze rowerowym na wydolność chorych na POCHP
Wpływ treningu ciągłego o dwóch poziomach intensywności na wydolność chorych na POCHP
Wpływ treningu ciągłego z narastaniem obciążenia na wydolność chorych na POCHP
Wpływ treningu ciągłego ze stabilizacją tętna na wydolność chorych na POCHP
Wpływ treningu interwałowego na wydolność chorych na POCHP
Wpływ treningu ciągłego na ergometrze rowerowym na wydolność chorych po zawale serca
Wpływ treningu ciągłego o dwóch poziomach intensywności na wydolność chorych po zawale serca
Wpływ treningu ciągłego z narastaniem obciążenia na wydolność chorych po zawale serca
Wpływ treningu ciągłego ze stabilizacją tętna na wydolność chorych po zawale serca
Wpływ treningu interwałowego na wydolność chorych po zawale serca
Testy marszowe w ocenie tolerancji wysiłku chorych pulmonologicznych
Testy marszowe w ocenie tolerancji wysiłku chorych kardiologicznych
Efekty fizjoterapii chorych po zabiegu CABG
Ocena przydatności wskaźnika BODE w kwalifikacji do rehabilitacji chorych pulmonologicznych.
Wpływ wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na normalizowanie się ciśnienia i tętna u
pacjentów po by-passach we wczesnym okresie.
Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na zachowanie się VC u pacjentów po by-passach we
wczesnym okresie.
Ocena jakości życia u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych.
Wielkość obciążeń fizycznych u niepełnosprawnych pływaków w bezpośrednim przygotowaniu
startowym.
Ocena sprawności fizycznej u dzieci niedowidzących w młodszym wieku szkolnym w porównaniu z
dziećmi widzącymi.
Ocena sprawności fizycznej u dzieci głuchych w młodszym wieku szkolnym w porównaniu z
dziećmi słyszącymi.
7. Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
1.
Prof. dr hab. Marek Woźniewski
2.
Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof.
nadzw.
3.
Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba
4.
Prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wpływ wysiłku fizycznego na proces karcinogenezy u szczurów.
Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój raka piersi u szczurów.
Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na sprawność fizyczną dzieci.
Aktywność ruchowa dzieci po leczeniu nowotworów złośliwych.
Wpływ leczenia chorób nowotworowych na sprawność fizyczną osób dorosłych
Aktywność ruchowa osób dorosłych po leczeniu nowotworów złośliwych
Aktywność ruchowa a sprawność fizyczna osób leczonych z powodu chorób nowotworowych.
Związek aktywności ruchowej z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe
Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na czynność mięśni.
Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na tolerancję wysiłkową osób po leczeniu chorób
nowotworowych.
11. Wpływ aplikacji kinesio taping na poziom bólu i sprawność fizyczną po wybranych operacjach
chirurgicznych.
12. Wpływ leczenia niewydolności nerek na sprawność fizyczną i aktywność ruchową osób
dorosłych.
13. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni osób po leczeniu
nowotworów złośliwych.
1. Wpływ ćwiczeń jogy na funkcję wentylacyjną i siłę mięśni wdechowych u młodych osób
zaczynających treningi.
2. Ocena wpływu syropu tussipect na wybrane parametry wentylacji płuc
3. Ocena morfologiczna u astmatyków w fazie zaostrzenia.
4. Ocena morfologiczna pacjentów z POChP w stadium zaawansowanym (III i IV stopień)
5. Ocena parametrów wentylacyjnych płuc i siły mięśni. wdechowych u pacjentów z chorobą
Parkinsona.
6. Ocena występowania czynników ryzyka chorób krążeniowo-oddechowych u studentów AWF.
7. Ocena efektywności treningu mięśni wdechowych u pacjentów z astmą oskrzelową w fazie
szpitalnej.
1. Badanie biomechaniki chodu u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kkd.
2. Ocena efektów treningu Nordic Walking u pacjentów z niedokrwieniem kkd
3. Ocena siły wybranych grup mięśniowych kkd u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem.
1. Fizjoterapia a jakość życia w schorzeniach układu krążenia.
2. Fizjoterapia a jakość życia po zabiegach kardiochirurgicznych.
3. Rehabilitacja kardiologiczna a lęk w schorzeniach układu krążenia.
4. Wpływ odżywiania oraz regularnych wysiłków fizycznych na samopoczucie Psychofizyczne
mieszkańców Dolnego Śląska.
5. Samopoczucie i jakość życia studentów fizjoterapii.
6. Schorzenia układu ruchu a samopoczucie pacjentów.
7. Współczesne rozumienie pojęcie prozdrowotnego trybu życia.- badanie ankietowe.
8. Fizjoterapia w zaburzeniach otępiennych a funkcjonowanie psychofizyczne.
9. Cukrzyca: znaczenie wysiłku fizycznego a jakość życia.
5.
Doc. dr Grażyna Dąbrowska
6.
Dr Katarzyna Pawłowska
7.
Dr Iwona Malicka
8.
Dr Wioletta Dziubek-Rogowska
9.
Doc. dr Maciej Mraz
10. Rehabilitacja kardiologiczna a depresja w schorzeniach układu krążenia.
11. Rehabilitacja w chorobie Alzheimera.
12. Psychofizjoterapia w chorobach wieku podeszłego.
1. Ocena efektywności rehabilitacji kardiologicznej chorych po zabiegach kardiochirurgicznych w
etapie poszpitalnym wczesnym (okres sanatoryjny) w uzdrowisku Polanica Zdrój.
2. Ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej sanatoryjnej chorych na nadciśnienie tętnicze.
3. Ocena efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem
tętniczym kończyn dolnych.
4. Aktywność fizyczna a jakość życia kobiet po 60 roku życia (mieszkanek Wrocławia lub innego
miasta).
5. Aktywność fizyczna a jakość życia seniorów, mężczyzn, słuchaczy UTW we Wrocławiu.
6. Wpływ treningu zdrowotnego na sprawność fizyczną i jakość życia seniorów – słuchaczy UTW
we Wrocławiu.
1. Wpływ rodzaju bandażowania kończyn górnych na subiektywne odczucie pacjenta.
2. Zróżnicowanie aktywności fizycznej kobiet po leczeniu raka piersi w zależności od miejsca
zamieszkania.
3. Aktywność fizyczna dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej kości.
4. Ocena poziomu szybkości (bieg na 60m) u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej
krwi.
1. Wpływ stanu emocjonalnego na postawę ciała kobiet po leczeniu raka piersi.
2. Jakość życia kobiet będących w trakcie leczenia z powodu raka piersi.
3. Ocena poziomu aktywności ruchowej kobiet po leczeniu z powodu raka piersi.
4. Ocena poziomu aktywności ruchowej kobiet leczonych z powodu raka piersi w trakcie
radioterapii.
5. Ocena siły mięśniowej w obrębie kończyn górnych u kobiet leczonych z powodu raka piersi.
6. Wpływ różnych form aktywności fizycznej na obrzęk chłonny kończyny górnej u kobiet
leczonych z powodu raka piersi.
1. Wpływ treningu oporowego na czynność wybranych mięśni u pacjentów z przewlekłą
niewydolnością nerek.
2. Wpływ treningu wytrzymałościowego podczas zabiegu dializy na czynność wybranych mięśni
oraz sprawność fizyczną u pacjentów dializowanych.
3. Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
4. Ocena funkcjonalna pacjentów po udarze mózgu.
5. Ocena równowagi i chodu u pensjonariuszy ZOL we Wrocławiu.
6. Ocena aktywności fizycznej grupy Seniorów z Wrocławia.
1. Wpływ wybranych zabiegów wspomagających kaszel na skuteczność toalety
drzewa oskrzelowego
2. Wpływ bólu spowodowanego drenażem opłucnej na ruchomość obręczy barkowej.
3. Wpływ bólu pooperacyjnego na akceptację procesu fizjoterapii.
4. Akceptacja fizjoterapii przedoperacyjnej jako elementu wspomagającego leczenie chirurgiczne.
5. Ograniczenia ruchomości obręczy barkowej po operacjach torakochirurgicznych.
6. Problemy terapeutyczne związane z przewlekłym leczeniem ropniaka opłucnej.
10.
Dr Joanna Szczepańska-Gieracha
11.
Doc. dr Ryszard Jasiński
1. Rola zaburzeń depresyjnych i lekowych w ocenie efektów wczesnej rehabilitacji kardiologicznej.
2. Porównanie skuteczności rehabilitacji kardiologicznej w grupach kobiet i mężczyzn.
3. Analiza czynników wpływających negatywnie na końcowe efekty wczesnej rehabilitacji
kardiologicznej po zabiegach kardiochirurgicznych.
4. Ocena objawów depresyjnych i lękowych w grupie pacjentów po zabiegach
kardiochirurgicznych.
5. Analiza objawów depresyjnych i lękowych oraz poziomu akceptacji choroby w grupach kobiet po
operacyjnym leczeniu raka piersi i angioplastyce wieńcowej.
6. Rola wsparcia społecznego w procesie zdrowienia kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi
oraz kobiet po zabiegach kardiochirurgicznych.
1. Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych i dolnych w zależności od
charakteru wykonywanego wysiłku u kobiet i mężczyzn.
2. Wpływ Nordic Walking na stan reografii krwi kończyn górnych i dolnych u kobiet i mężczyzn.
3. Możliwości terapeutyczne w niewydolności krążenia kończyn dolnych i górnych.
4. Badania diagnostyczne i funkcjonalne układu żylnego i chłonnego, ich zastosowanie w
fizjoterapii.
5. Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego
kończynach górnych.
6. Zaburzenia funkcji układu naczyniowego kończyn górnych u kobiet po mastektomii.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards