Program Śródmiejskiego Ośrodka Kultury oraz podległych klubów

advertisement
Program działalności
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
i podległych placówek
na 2011 r.
1
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2, 31 - 027 Kraków
tel. 4220814, 4221955
fax 4311931
www.lamelli.com.pl
e-mail [email protected]
 dyrektor - Janusz Paluch
 główna księgowa – Włodzimiera Szolc
 Dział merytoryczny - kierownik Teresa Feliks
 Dział administracyjny - kierownik Roma Wojnarowska
 Sprawozdawczość – Monika Dudek
Podległe placówki:
 Klub Kazimierz, ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków
tel. 4221089, e-mail: [email protected]
kierownik – Dariusz Łanocha
 Klub Muzyki Współczesnej Malwa, ul. Dobrego Pasterza 6,
31-416 Kraków
tel./fax 4116116, e-mail: [email protected],
kierownik - Jan Baryła
 Klub Strych, ul. Masarska 14,
tel. 4218992, e-mail: [email protected]\
kierownik - Małgorzata Czapik
 Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych
„Piwnica pod Baranami”
ul. św. Tomasza 26, Kraków
tel. 421-25-00
kierownik – Bogdan Micek
 Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, ul. Szczepańska 1, 30-698 Kraków
kierownik – Grażyna Potoczek
2
LITERATURA
Nagroda "Krakowska Książka Miesiąca"
Kontynuacja rozpoczętego w 1995 roku cyklu mającego na celu wyłonienie najbardziej wartościowych książek spośród ukazujących się na krakowskim rynku wydawniczym i umożliwienie czytelnikom bliskiego kontaktu z nowościami wydawniczymi oraz z autorami książek. W
skład jury wchodzą: prof. Stanisław Burkot, Stanisław Dziedzic, dr Karolina Grodziska, red.
Wacław Krupiński prof. Adam Małkiewicz, red. Jan Pieszczachowicz (przewodniczący),
Stanisław Stabro , prof. Jacek Wojciechowski, Elżbieta Zechenter-Spławińska, oraz Janusz
Paluch. Tytuł "Krakowskiej Książki Miesiąca" przyznawany jest przez powołane Jury dziełom autorów krakowskich lub książkom poświęconym Krakowowi. Wszystkim spotkaniom
towarzyszą koncerty muzyczne uczniów lub studentów szkół muzycznych, co stanowi promocję młodych talentów. Wśród laureatów nagrody „Krakowskiej Książki Miesiąca” w roku
2010 znaleźli się następujący autorzy i ich książki: Aniela Agata - "SM Smak Młodości"; Jerzy Nowak, Maria Andruszkiewicz-Nowak"- Książka o miłości"; Katarzyna Turaj-Kalińska "Bracia Strach i inne opowiadania"; Jacek Cygan - "Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda
Kozłowskiego Kleinmana"; Andrzej K. Banach "Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861- 1917/1918"; Marcin Fabiański "Złoty Kraków"; Wiesław Wójcik - "Sabała". Patronat medialny: Dziennik Polski, Miesiąc w
Krakowie.
Wykłady z zakresu literatury i teatru, spotkania, promocje – w ramach grupy
HiKryTe
Grupa HiKryTe skupia młodych historyków, krytyków i teoretyków literatury. W skład grupy
wchodzą studenci polonistyki, jak również absolwenci, często kontynuujący swój naukowy
rozwój na studiach doktoranckich. Działalność grupy opiera się na spotkaniach związanych z
dyskusjami na temat nowości wydawniczych, ważnych problemów natury historyczno- i teoretycznoliterackiej, organizacji konferencji, wykładów i spotkań z pisarzami i poetami. W
najbliższym czasie zaprosić chcemy Olgę Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka. W organizowanych
przez ŚOK i Grupę HiKryTe wykładach i spotkaniach udział wziąć może każdy, kto interesuje się literaturą, filmem czy teatrem, wiek słuchaczy jest mało istotny.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Zanurzeni w historii – Zanurzeni
w kulturze”
Konferencja „Zanurzeni w historii – Zanurzeni w kulturze” z założenia jest inicjatywą długodystansową, którą chcemy podejmować corocznie, w tym samym czasie. W jej ramach przypominać będziemy sylwetki artystów, których twórczość związana była w jakiś sposób z historią, była przez nią determinowana i z niej wynikała, lub też stała się przedmiotem (tematem) tej twórczości. W centrum naszego zainteresowania znajdują się również pewne fenomeny kulturowe, które zapisały się w pamięci widzów czy słuchaczy, zyskując miano kultowych. W tym roku naszą konferencją chcemy wpisać się w Rok Miłoszowski proponując konferencję naukową poświęconą autorowi „Zniewolonego umysłu” oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Pokłosiem konferencji ma być oczywiście, podobnie jak wcześniej, tom pokonferencyjny.
„Transpoetica”
Transpoetica powstała z myślą stworzenia miejsca stałej prezentacji literatury mało znanej, z
różnych obszarów kulturowych. Ma być okazją do zaprezentowania poezji obcej zarówno w
przekładzie na język polski, jak i w języku oryginalnym. Poezja bowiem to nie tylko treść, ale
3
i rytm, melodia, którą tłumaczenie może zniekształcić. Inną cechą projektu jest to, że dążymy
by w ramach spotkań prezentowana była poezja klasyczna i współczesna.
Poczynając od kwietnia 2007 zaprezentowaliśmy poezję Japonii, Korei, Wietnamu, Chin,
Iranu, Indii, Szwecji, Węgier, Serbii, Indian Ameryki Północnej, Francji, Sri Lanki, Ukrainy.
Gościliśmy poetów: Surendera Bhutaniego, Lam Quang My, Ratnasiri Suriya Arachchi [Suri],
Aleksandra Gordona, Janinę Wołosiecka-Al-Koni, krytyka Eugeniusza Barana.
Recytacji poezji towarzyszy zazwyczaj program dodatkowy: taniec, pokaz kaligrafii, piosenka
poetycka, muzyka. Wiersze prezentowane są w języku oryginalnym przez obcokrajowców i w
przekładzie przez aktorów (Annę Warchał, Jakuba Kosiniaka). Są one opatrywane komentarzem przez specjalistów, zazwyczaj profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy najczęściej opracowują program merytorycznie, łącznie z wyborem utworów poetyckich.
Transpoetica cieszy się dużym zainteresowaniem, ma już także stałych uczestników. Patronat
medialny nad projektem objęli: Radio Kraków, TVP 3.
Wokół poezji – edycja IV
Konferencja, imprezy towarzyszące ogłoszeniu wyników Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego „Dać Świadectwo” (Wokół poezji)
Konferencja, imprezy towarzyszące ogłoszeniu wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać Świadectwo
Program „Wokół poezji”:
1. Uroczyste rozstrzygnięcie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego DAĆ
ŚWIADECTWO
z udziałem Jurorów
2. Konferencja o poezji (plus wydanie publikacji pokonferencyjnej)
3. Wydarzenie specjalne: spotkanie z wybitnym poetą, koncert etc.
Do tej pory przy „Wokół poezji” współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich
(prof. Wojciechem Ligęzą, prof. Stanisławem Stabrą), Fundacją im. Tislowitzów. W konferencjach brali udział naukowcy z Małopolski, w roku 2011 planujemy zaprosić prelegentów z
całej Polski. Wydane publikacje pokonferencyjne wybitnie świadczą o wysokim poziomie
dotychczasowych referatów.
Wieczory literackie w Klubie Kazimierz
Obejmują spotkania ze znanymi autorami krakowskimi, poetami a także, cykliczne już, spotkania z pracownikami Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, którzy przedstawiają nowości
wydawnicze oraz zachęcają do lektury ciekawych książek. Planowane są też imprezy wspomnieniowe, poświęcone wybitnym twórcom literatury polskiej.
Salon Artystyczny Dettloffów
Nawiązuje do tradycji XIX wiecznego salonu Łucji Dettloff na Prądniku Czerwonym. Spotkania artystyczne przy filiżance herbaty w Klubie Muzyki współczesnej „Malwa”, na które
zapraszani są literaci, historycy, malarze, muzycy i naukowcy rożnych dziedzin. Każdemu
spotkaniu towarzyszy muzyka.
Wieczory literackie w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”
Klub opiera swą działalność na współpracy i tradycji związanej ze środowiskami dziennikarskimi Krakowa, jest siedzibą i miejscem spotkań Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Organizuje wieczory literackie (spotkania z pisarzami i
poetami), spotkania z animatorami kultury, ciekawymi ludźmi regionu krakowskiego, z nestorami dziennikarstwa krakowskiego – jubileusze. W Sali Fontany odbywają się spotkania promujące książki i autorów, w kooperacji z sąsiadującym Instytutem Książki.
4
HISTORIA
Filmowy Klub Historyczny
Cykl filmów dotyczących najnowszej historii Polski, imprezy realizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.
Spotkania z książką historyczną
Cykliczne spotkania z autorami i ich książkami, tematyka publikacji zawierająca się w pozycjach uniwersyteckich czyli od pozycji historycznych po popularno- historyczne. Będziemy
również promować publikacje o charakterze historyczno-naukowym z bogatej oferty wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej.
Naród-Historia-Współczesność
Konferencja popularno-naukowa mająca na celu promowanie naszej historii, bo czym jest
współczesne społeczeństwo bez pamięci o swych korzeniach. Celem projektu jest przez spotkania, wykłady, publikacje przypomnienie chwalebnych czynów naszych przodków, młodzieży, by była dumna z tego, z jakiego wywodzi się narodu.
ŚWIAT U STÓP – spotkania podróżnicze i etniczne
Krakowski Klub Podróżnika
Odbywające się dwa razy w miesiącu spotkania z podróżnikami to ich relacje z różnych zakątków świata, połączone z pokazem przezroczy lub projekcją filmów. Spotkania te cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem i gromadzą liczną publiczność.
Poprzez Kresy
Comiesięczne spotkania prowadzone przez autora programu – Piotra Korpantego. Każde spotkanie to prelekcja bogato ilustrowana przeźroczami poświęcona historii i architekturze zabytków kresowych. Spotkania te cieszą się ogromną popularnością również wśród młodzieży
interesującej się historią sztuki.
Opowieści Lwowskie
Cykl spotkań multimedialnych przybliżających historię i współczesność Lwowa i dawnej Galicji. Wykłady i pokazy slajdów prezentowane przez Przemysława Włodka – lekarza medycyny, podróżnika, autora przewodników po Lwowie i Wilnie.
Inny czyli człowiek
Seria co miesięcznych spotkań popularyzujących kulturę, historię a także literaturę poświęconą Innemu czyli szeroko rozumianemu człowiekowi o odmiennej tradycji aby zrozumieć nasz
przebogaty świat.
Ekstremalne wyprawy
Spotkania multimedialne, mające na celu propagowanie piękna gór, dachów świata, gdzie
przygoda łączy się czasami z ekstremalnym wysiłkiem.
Festiwal Indiański Ani-yun-wiya
W roku 1996 Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizował ferie Indiańskie dla dzieci pt. „Aniyun-wiya. Prawdziwi Ludzie”. Następstwem tego było powstanie Klubu Miłośników Rdzen5
nej Ludności Ameryki Północnej i Południowej Ani-yun-wiya. Celem klubu jest organizacja
konferencji naukowych wraz z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (2006:
„Rdzenna ludność Stanów Zjednoczonych-tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość”,
2007: „Aboriginal People of North America and European Colonization-400th Anniversary of
the Founding of Jamestown”), wykładów, prezentacji multimedialnych, konwersatoriów rozwijających wiedzę z zakresu historii, kultury i życia współczesnego rdzennej ludności obu
Ameryk. Wśród prelegentów byli między innymi: prof. Bruce E. Johansen, dr Bartosz Hlebowicz, dr Alicja Froń, dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Radosław Palonka, pisarze
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Aleksander Sudak, Marek Hyjek, Mariusz Wollny, prof.
Zdzisław J. Ryn. Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie poprzez spotkania wiedzy na temat pierwszych narodów czyli Indian obu Ameryk wśród młodzieży, studentów i mieszkańców miasta Krakowa.
TEATR I WIDOWISKA MUZYCZNE
Krakowskie Miniatury Teatralne
W lipcu 2010 roku Śródmiejski Ośrodek Kultury rozpoczął nowy cykl spotkań teatralnych,
zatytułowany "Krakowskie Miniatury Teatralne”. Lipcowe prezentacje, to małe formy zarówno teatralne jak i muzyczne, etiudy, monodramy, duety. W ramach nowego cyklu planujemy
prezentację 10 spektakli. Po każdym spektaklu będzie spotkanie z wykonawcami, które poprowadzi red. Wacław Krupiński. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się w ubiegłym roku: Zbigniew Wodecki, Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Artyści Teatru Polskiego z
Warszawy, Wojciech Pszoniak, Jacek Kawalec, Anna Chodakowska i Cezary Kosiński. Spektakle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem licznej publiczności
Teatralne piątki (spektakle teatralne)
Piątki, to w Śródmiejskim Ośrodku Kultury dni teatralne. W naszej misji teatralnej celujemy
raczej w promowanie młodych twórców, o nieustalonej jeszcze pozycji na rynku artystycznym, u nas rozpoczynających zmagania z Melpomeną, jednakże pragnęlibyśmy zapraszać
również twórców profesjonalnych i z dorobkiem. W ten sposób chcielibyśmy stawiać za wzór
ich spektakle i pracę z nimi związaną młodym artystom (często nieprofesjonalnym), a widzom
przybliżać teatr na wysokim poziomie artystycznym (Wojciech Pszoniak „Belfer”, Joanna
Szczepkowska, "Goła baba", Michał Żebrowski, "Dr Haust", Jerzy Stuhr „Kontrabasista”).
Szerzenie kultury wysokiej w społeczeństwie nastawionym raczej na masowość powinno być,
i w naszym przypadku jest, priorytetem. Ponadto nie chcielibyśmy pominąć artystów związanych z artystycznym światem Krakowa i również im zaproponować możliwość zaprezentowania się na deskach teatralnej sceny ŚOK-u (Nina Repetowska, Ziuta Zającówna, Lidia Bogacz).
MUZYKA
Audycje muzyczne, koncerty promujące młodych muzyków
Zacieśniająca się współpraca z krakowskimi szkołami muzycznymi widoczna jest podczas
licznych audycji uczniów tych szkół w naszym Ośrodku. Koncertować też będą, jak co roku,
studenci Akademii Muzycznej w Krakowie. Występy są promocją młodych talentów, często
laureatów krajowych i zagranicznych konkursów. Towarzyszą też często wręczaniu nagród
Krakowskiej Książki Miesiąca.
6
Nieuchwytne…
Cykl koncertów lipcowych, które zawsze mają spójny program, aczkolwiek zmieniany z roku
na rok. W 2008 roku cykl obejmował występy aktorek-wokalistek, m.in. Beaty Paluch, Magdy
Sekuły, Agnieszki Grochowicz. W 2009 roku zaproponowaliśmy słuchaczom inną stylistykę:
improwizację opartą o inspiracje z odległych kultur. Udział wzięli: Karpaty Magiczne, Marcin
Urzędowski i Wojciech Sochaczewski, Balkan Sevdah Entertainment Trio (Warszawa), Janek
Kubek i Michał Czachowski (Tychy). Koncerty o wysokiej wartości estetycznej cieszyły się
uznaniem słuchaczy, którzy domagali się powtórzenia występów. Tym samym na rok 2011
chcielibyśmy zaproponować cykl koncertów, które bliżej będą edycji 2009 a jednocześnie
znów pokażą jeszcze inne oblicze muzyki. Pragniemy zorganizować 5 spotkań z muzyką eksperymentalną, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zamierzamy zaprosić do projektu
Marka Chołoniewskiego, Tadeusza Sudnika, Zbigniewa Karkowskiego, Jaceszka, Emitera,
Arszyna.
„Kino, kabarety i śpiew”
W 2010 roku Śródmiejski Ośrodek Kultury zainicjował cykl koncertów zatytułowany "Kino,
kabarety i śpiew”. Zapraszamy twórców zarówno naszych rodzimych, krakowskich, jak i zespoły spoza naszego terenu. W styczniu i lutym 2010 roku gościliśmy Maję i Andrzeja Sikorowskich z promocją najnowszej płyty „Sprawa rodzinna” oraz światowej klasy zespół akordeonistów „Motion Trio”. W marcu odbył się koncert dla Anny Jantar w 30 rocznicę śmierci z
udziałem Natalii Kukulskiej, Katarzyny Jamróz oraz artystów Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej. Następnie zaprezentowalismy zespół KROKE z Mają Sikorowską, Jana Kantego Pawluśkiewicza z projektem „Małe kino w Camerino”, Agatę Zubel, Andrzeja Bauera i Cezarego Duchnowskiego w projekcie „El Derwid”, Janusza Radka z zespołem, Tadeusza Wodniaka
oraz Max Klezmer Band.
Koncerty chórów i zespołów własnych
Występy zespołów działających przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury – zarówno na terenie
Ośrodka jak i poza nim (kościoły, sale koncertowe poza Krakowem) – prezentacja całorocznej
pracy. Udział w przeglądach i konkursach, zarówno na terenie miasta jak i ogólnopolskich.
Do tradycji już weszły koncerty Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej pod dyr. Wiesława
Grzegorskiego, koncerty Zespołu Muzyki Dawnej „Canticum Novum” pod dyrekcją Elżbiety
M. Ptak w Ogrodzie Botanicznym, czy występy w Busku Zdroju chóru „Hejnał” działającego
przy klubie „Kazimierz”. Często w Śródmiejskim Ośrodku Kultury prezentuje swój program
zespół flamenco Tajo de Plata i zespół młodzieżowy Almoraima pod kierownictwem Małgorzaty Drzał.
Muzyczne wędrówki etniczne
Seria koncertów przybliżające różne gatunki muzyczne, tradycje kulturowe nawet z odległych
stron, w myśl zasady że muzyka przełamuje bariery i zbliża odmienne światy.
Salonik Pani Ewy, Tea time
Cykle koncertów muzyki operowej i klasycznej, promujące młodych muzyków rozpoczynających kariery artystyczne. Często oprócz muzyków „saloniki” goszczą artystów scen krakowskich, młodych poetów i plastyków. Programowo wypełnia je głównie muzyka klasyczna,
operowa i operetkowa. Bywalcy mają okazję poznać sztukę odtwórczą i wybitnych artystów i
debiutantów, a także popularnych zespołów muzycznych i aktorskich oraz ciekawe osobistości świata kultury. Gospodarzami wieczorów są - Ewa Warta-Śmietana oraz Jacek Chodorowski.
7
Koncerty na Prądniku
Wybudowane w ostatnim czasie koncertowe organy kościelne w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela na Prądniku stwarzają możliwość prezentacji muzyki kościelnej a w szczególności organowej dla mieszkańców tej dzielnicy Krakowa. Planuje się cykl 4 koncertów z udziałem organistów krakowskich m.in. Krzysztofa Latały i Marka Stefańskiego.
Droga Jakubowa
Oratorium poświęcone Jakubowi Apostołowi
Odtwarzanie pielgrzymkowych szlaków Jakubowych w ostatnich latach świadczy o coraz
większym zainteresowaniu św. Jakubem jak i szlakami prowadzącymi do Santiago de Compostela. Małopolski szlak prowadzi z Sandomierza do Krakowa. Tej tematyce chcielibyśmy
poświęcić oratorium pt. Droga Jakubowa. Napisanie libretta podjął się O. Andrzej Zając –
franciszkanin. Muzyka zostanie napisana przez jednego z kompozytorów współpracującym z
Klubem Malwa. Miejsce koncertu: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Jubileusz 20. lecia Klubu Muzyki Współczesnej MALWA
W grudniu 2011 roku minie 20 lat działalności Klubu Muzyki Współczesnej MALWA.
W ramach obchodów Jubileuszu planowane jest wydanie płyty DVD o działalności klubu oraz
uroczysty koncert.
Festiwal „Święto Ogrodów 2011”
Święto Ogrodów organizowane jest we współpracy z Ogrodem Botanicznym UJ oraz Stowarzyszeniem „Ogrody Sztuki”. Celem Festiwalu jest kreowanie modelu spędzania wolnego
czasu w ogrodach dających odpoczynek i możliwość uczestniczenia w imprezach kulturalnych. Podczas Święta Ogrodów będzie można odwiedzić różne ogrody, często na co dzień
niedostępnych, wziąć udział w interesujących spotkaniach, posłuchać muzyki w niecodziennym otoczeniu, zapoznać się z osiągnięciami ogrodniczymi.
Spotkania z Muzyką Perkusyjną
Od dwóch lat organizowane są Spotkania z Muzyką Perkusyjną przez Filharmonię Krakowską. Pomysłodawca imprezy – Ryszard Haba zaprosił Klub Muzyki Malwa do uczestnictwa w
imprezie w następnym roku.
Naszym udziałem byłoby zorganizowanie wystawy historycznych instrumentów perkusyjnych
oraz koncert muzyki perkusyjnej.
Koncerty dla seniorów, Wieczory muzyczne w Domach Pogodnej Jesieni,
To propozycje Klubu Muzyki Współczesnej „Malwa” z udziałem orkiestry „Orfeusz” pod
dyrekcją Jana Baryły i solistów. (Klub Muzyki Współczesnej „Malwa”)
Letnie Koncerty Chopinowskie
w klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, organizowane w lipcu z myślą o turystach spędzających czas w Krakowie.
Koncerty muzyki kameralnej
Cykle koncertów organizowane w klubie „Kazimierz”i w klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” - z udziałem artystów instrumentalistów i wokalistów krakowskich .
Muzykolandia – „Spotkania z muzyką”
Koncerty umuzykalniające dla dzieci. W koncertach, które mają charakter edukacyjnozabawowy występują zarówno muzycy profesjonalni jak i dzieci. Tematyka tych koncertów
8
jest różnorodna np. prezentacja różnych instrumentów, stylów muzycznych, muzyki różnych
narodów. Tematem cyklu w 2009/10 roku „Spotkania z muzyką” będzie prezentacja muzyki
prezentowanej w różnych miejscach (muzyka w teatrze, muzyka na dancingu, muzyka w
szkole …). Dla uczestników Muzykolandii organizowane są również konkursy: całoroczny o
„Złote Klucze Muzykolandii” i comiesięczny ogłaszany w biuletynie. (Klub Malwa).
PLASTYKA , SZTUKI PIĘKNE
Wystawy - Galeria Lamelli, Mini Galeria
Profil Galerii Lamelli i związanej z nią Mini Galerii zorientowany jest na współczesne osiągnięcia sztuki polskiej, promocję najciekawszych zjawisk młodej sztuki i współpracę z artystami debiutującymi, absolwentami i studentami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Działalność galerii wzbogacają prezentacje artystów międzynarodowych. Program wystawienniczy galerii uzupełniają kuratorskie przedsięwzięcia realizowane we współpracy z młodymi historykami sztuki, krytykami i kuratorami.
Działalność wystawienniczą prowadzą również kluby: „Kazimierz”, Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” oraz Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”.
Wykłady i spotkania z cyklu sztuka współczesna
Cykle spotkań i wykładów prezentujące najciekawsze osiągnięcia polskiej i międzynarodowej
sztuki nowoczesnej i aktualnej, zorientowane wokół aktualnych dyskursów i problematyk
badawczych oraz wydarzeń w Galerii Lamelli.
PROPOZYCJE dla dzieci i młodzieży
Ferie zimowe 2011
To propozycja spędzania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście
Ferie „Bałkany z bliska” - dwutygodniowe zajęcia dla dzieci: warsztaty muzyczne, taneczne,
wokalne, plastyczne związane z poznaniem kultury bałkańskiej poprzez naukę, zabawę, gry,
konkursy. W czasie ferii zostanie zorganizowana okolicznościowa wystawa.
Ferie na Strychu
Cykl imprez organizowany w okresie ferii zimowych adresowany zarówno do stałych klubowiczów jak i do dzieci i młodzieży z osiedla. Organizowane są turnieje gier strategicznych dla
początkujących w których udział bierze młodzież z całego Krakowa jak i dla zaawansowanych, konkursy wiedzy o komiksie, mandze i anime (japoński komiks i film animowany). W
pracowni internetowej organizowane są gry i zabawy dla dzieci pod okiem instruktora oraz
turnieje gier komputerowych dla młodzieży. Celem imprez jest zapewnienie aktywnego spędzania wolnego czasu w okresie przerwy zimowej dla tej młodzieży, która nie wyjeżdża na
ferie i pozostaje w mieście. (Klub Strych)
Dzień Dziecka na Małym Rynku
Impreza plenerowa dla dzieci (koncerty, konkursy, zabawy).
Mikołaj na Mikołajskiej
Impreza plenerowa dla dzieci, na Małym Rynku – widowisko muzyczne i spotkanie z Mikołajem.
9
Liga gier strategicznych
Szereg cyklicznych imprez adresowanych do młodzieży z Koła Gier Strategicznych. Strategiczne gry figurkowe polegają na zbieraniu i malowaniu kilkudziesięciu sztuk kilkucentymetrowych figurek, z których kompletuje się armie i toczy bitwy według specjalnych zasad.
Każdorazowo liga trwa około 1-2 miesięcy, grający w niej klubowicze rywalizują pomiędzy
sobą o miano najlepszego stratega, jednocześnie podnoszą swoje zdolności strategiczne i uczą
się od siebie nawzajem nowych taktyk.(klub Strych)
Imprezy dla dzieci i młodzieży w pracowni internetowej
Szereg imprez organizowanych w pracowni komputerowej dla dzieci i młodzieży których
celem jest oswojenie się z pracą przy komputerze poprzez zabawę. W trakcie imprez młodzi
ludzie bawiąc się i grając w specjalne gry sieciowe uczą się kooperacji i współpracy. Organizowane są również dla młodzieży różnorodne turnieje gier komputerowych. – w Klubie
Strych
WYDAWNICTWA
Seria wydawnicza „DAĆ ŚWIADECTWO”
Edycja tomu wierszy Laureata XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Dać świadectwo" (2008)
Dotychczas w serii tej ukazały się:
Krzysztof Lisowski :"99 haiku . Inne wiersze". (1993),
Stefan Szczygłowski:" Płot." (1994),
Maciej Melecki: "Te sprawy" ( 1995),
Jagoda Cieszyńska : "Skład mebli i luster"(1996),
Cezary Zalewski: "Wyjeżdżaj w nocy" (1997),
"Wybór wierszy laureatów Ogólnopolskiego konkursu Poetyckiego "Dać świadectwo" z lat
1993 – 1997" ( 1997)
Marek Grala "Niepotrzebne nikomu do szczęścia" (1998)
"Poeci polscy w Norymberdze i Pradze" – czterojęzyczny tomik laureatów pięciu edycji konkursu "Dać świadectwo"(1998)
Marek Baczewski " Wiersze żebrane"(1999)
Maciej Woźniak „Wiersze” (2000)
Barbara Krężołek - Paluchowa „W zwierciadle mojego czasu” (2001)
Henryk Liszkiewicz „W sprawie czerni” (2002)
Justyna Palomek „Jesteśmy jak drzewa”(2003)
Sławomir Tomczak „Czekanie na cud” (2004)
Monika Mostowik „Weź mnie w garść” (2005)
Krzysztof Konopa „Sierpień z deszczem” (2006)
"Wybór wierszy laureatów Ogólnopolskiego konkursu Poetyckiego "Dać świadectwo" z lat
2002-2007" ( 2007)
Andrzej Jakub Mularczyk „Liczenie mrówek” (2007)
s. Agnieszka Koteja – Szkiełka gaworzą ze światłem (2008)
Bogumił Staszek (2009)
Seria wydawnicza „Poeci Krakowa”
Śródmiejski Ośrodek Kultury wydał jak dotąd 15 tomików poezji autorstwa krakowskich poetów: Józefa Barana, Henryka Cyganika, Jerzego Piątkowskiego, Andrzeja Warzechy, Krzysztofa Lisowskiego, Stanisława Stabro, Adama Ziemianina, Aleksandra Jasickiego, Andrzeja
Krzysztofa Torbusa, Krystyny Szlagi, Bronisława Maja oraz Leszka Aleksandra Moczulskie10
go, Elżbiety Zechenter-Spławińskiej, Wojciecha Kawińskiego, Juliana Kornhausera, Beaty
Szymańskiej. Kontynuując piękną serię wydawniczą Poeci Krakowa, zamierzamy wydać następujące zbiory poezji: Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Leszka Długosza, Jolanty Stefko i Marcina Świetlickiego.
Książka w ramach serii wydawniczej „Debiuty Lamelli”
Seria Wydawnicza „debiuty lamelli” stanowi dopełnienie dotychczasowych poczynań Śródmiejskiego Ośrodka Kultury na niwie upowszechniania twórczości młodych poetów i prozaików. W 2010 roku planujemy wydać zbiór wierszy Jakuba Szatki – laureata V Wojewódzkiego Konkursu Młodej Poezji 2009 (WBP w Krakowie), od wielu lat udzielającego się w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie.
Kwartalnik FRAGILE
Pismo kulturalne „Fragile”
Wydawca: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Pierwszy numer: czerwiec 2008
Nakład: 900 egz., liczba stron 100 (format 185 na 270 mm)
Strona własna: www.fragile.net.pl
Adres redakcji: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 012-08-14, e-mail: [email protected]
Podstawowym celem „Fragile” jest stworzenie miejsca na wypowiedzi o wysokiej wartości
merytorycznej, dotyczące kultury aktualnej, a także popularyzacja wiedzy o kulturze i wzbudzanie chęci oraz potrzeby aktywnego w niej uczestnictwa na wielu polach poprzez atrakcyjne
i przyjazne jej prezentowanie. Dążymy do popularyzacji osiągnięć współczesnej kultury polskiej i zagranicznej, analizy ważnych i aktualnych problemów (społecznych, estetycznych) w
sposób interdyscyplinarny. Pragniemy zainspirować czytelników do własnych przemyśleń,
poprzez udostępnienie interpretacji zjawisk kulturowych, dokonanych przez autorytety
w różnych dziedzinach.
Zespół redakcyjny: Anna Gregorczyk - redaktor naczelna; Tomasz Gregorczyk – muzyka;
Agnieszka Kwiecień – sztuka; Radosław Palonka – archeologia; Janusz M. Paluch, Marek
Górka – varia. Współpracownicy: Alexandra Hołownia, Magdalena Jankosz, Małgorzata Lebda.
Kwartalnik Cracovia - Leopolis
W ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich klub „Zaułek” uczestniczy w pracach przygotowawczych, redakcyjnych i edytorskich znanego w całej Polsce kwartalnika „Cracovia Leopolis”. Pismo poświęcone jest problemom kresów - dziejom i współczesności a przede wszystkim historycznym i współczesnym związkom ziem lwowskiej i krakowskiej oraz ich stolicom. (Klub Zaułek)
Informator ŚOK „Lamelli”
Wydawany comiesięcznie informator służy celom reklamowym. Zawiera informacje o całokształcie miesięcznej działalności Śródmiejskiego Ośrodka Kultury i podległych mu klubów
oraz dodatek literacki poświęcony twórczości młodych poetów.
11
KONKURSY
XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo”
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać Świadectwo” w tym roku został zorganizowany po raz
dziewiętnasty. O znaczeniu konkursu świadczy duża liczba zgłoszeń od autorów z całej Polski, a także od Polaków mieszkających za granicą. Wśród jego niewątpliwych walorów należy
wymienić jurorów, cieszących się uznaniem w środowisku literackim. Jak dotąd w jury zasiadali m.in. prof. Stanisław Burkot, Józef Baran, Adam Ziemianin, dr Jacek Kajtoch, Elżbieta
Zechenter-Spławińska, Krzysztof Lisowski, Beata Szymańska. Ponadto konkurs oferuje cenną
Nagrodę Główną, którą jest wydanie tomiku wierszy laureata. Jako organizatorzy konkursu
chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że nasi Laureaci donoszą o kolejnych sukcesach. Tomik
wierszy Krzysztofa Konopy „Sierpień z deszczem”, wydany przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie jako Nagroda Główna XIV OKP „Dać Świadectwo”, otrzymał Laur im. Anny Kamieńskiej (2006).
VIII Krakowski Konkurs Recytatorski
Ósma edycja Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Konkurs ten ma rozwijać w uczniach zainteresowanie poezją, oraz
interpretacją głosową tekstu. Profesjonalne jury ocenia dobór repertuaru, interpretację utworu,
kulturę słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny. Śródmiejski Ośrodek Kultury w roku 2010 organizuje tylko eliminacje rejonowe. Współorganizowany jest przez cztery największe ośrodki
kultury miasta, w tym również ŚOK, który w 2011 roku będzie miał zaszczyt przeprowadzić
finały konkursu.
IV Małopolski Konkurs literacki dla młodzieży „U stóp Kaliope” (gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne)
Kolejna edycja konkursu „U stóp Kaliope”. Konkurs przewiduje nagrody książkowe dla laureatów oraz publikację prac nagrodzonych pierwszą nagrodą w czasopiśmie „Lamelli”. Planujemy ponowić mini warsztaty dla uczestników konkursu, które poprowadzą jurorzy konkursu.
Jak dotąd w jury zasiadali: Elżbieta Wojnarowska, Łukasz Dębski, Łukasz Orbitowski i Monika Mostowik. Do konkursu każdy może zgłosić swoją pracę, bez pośrednictwa szkoły, dzięki czemu uwalnia młodych literatów od wpływów nauczycieli. Konkurs umożliwia zgłoszenie
pracy o dowolnej tematyce i dowolnej formie prozatorskiej. To założenie wynikało z chęci
wyzwolenia niczym nieograniczonego potencjału twórczego młodzieży.
Festiwal Krótkometrażówek Teatralnych: Mc’TEATR (konkurs)
Festiwal jest całkiem nową produkcją Śródmiejskiego Ośrodka Kultury założenia; Proponujemy młodym ludziom, by zastanowili się nad tym, jaką rolę odgrywa kultura, a szczególnie
TEATR, w ich życiu. Czy teatr ma być jedynie niewymagającą rozrywką podawaną w lekki,
niezobowiązujący sposób (fast food, fast love, czy zatem fast TEATR???), a może wręcz przeciwnie? Czy taki mc’teatr z założenia musi balansować na granicy kiczu? To pytania, na jakie
chcielibyśmy poszukać odpowiedzi wraz z młodymi, nieprofesjonalnymi twórcami teatralnymi, których zaprosić chcemy do udziału w festiwalu. Przygotowane przez nich sztuki nawiązywać mają do zagadnienia „macdonaldyzacji” kultury i życia, ponadto w jakiś sposób się do
niej ustosunkować. Najlepszy spektakl, który najtrafniej zobrazuje założenia festiwalu, wybrany przez profesjonalne jury, uhonorujemy nagrodą. Chcielibyśmy by oprócz samych spektakli uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach i wykładach dotyczących teatru współczesnego przygotowanych przez fachowców dziedziny teatru i socjologii.
12
V Międzynarodowy Konkurs Młodych Kompozytorski im. A. Panufnika
W latach 1999 – 2003 odbyły się cztery edycje międzynarodowego konkursu kompozytorskiego im. A. Panufnika. W związku z Przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej w
II połowie 2011 roku zarekomendowano Konkurs im. A. Panufnika jako wydarzenie, które
powinno zostać włączone do programu Prezydencji i otrzymać jej oficjalne logo. W związku
z tą okolicznością pragniemy reaktywować konkurs im. A. Panufnika. Konkurs zakończy się
uroczystym koncertem laureatów.
„Moje marzenia”- konkurs plastyczny dla dzieci
adresowany dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz pracowni plastycznych działających przy domach kultury – po rozstrzygnięciu konkursu wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac.
ZAJĘCIA STAŁE
ZESPOŁY
Zespół Muzyki Dawnej „Canticum Novum”
Zespół kameralny pod dyrekcją Elżbiety Ptak kultywuje dawną muzykę kameralną okresu
Średniowiecza i Renesansu. Chór powstał w 1988 roku. Propagował muzykę polską w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Ma na swoim koncie nagrania trzech kaset magnetofonowych.
Występuje z koncertami w klubie, salach koncertowych, kościołach i w plenerze. Zasadniczą część repertuaru stanowi muzyka sakralna obejmująca bloki tematyczne związane z
rokiem liturgicznym, a więc pieśni adwentowe i kolędy, wielkopostne, pasyjne oraz utwory
poświęcone N.M. pannie i kultowi świętych, a także pieśni miłosne.
Chór Hejnał
Istniejący od 1948 roku chór mieszany ,,Hejnał”, zaczął działalność w Klubie 20 lat temu i do
dzisiaj spotyka się tutaj dwa razy w tygodniu: we środy i w piątki. Koncertuje na scenie
,,Kazimierza”, w ŚOK-u, w krakowskich kościołach, prezentując utwory muzyki klasycznej
oraz kolędy i pastorałki. Wyjeżdża na występy do Buska Zdroju, chętnie włącza się w imprezy organizowane w dzielnicy – koncert podczas Święta Ulicy Józefa. Chór ,,Hejnał’ występuje pod dyrekcją i kierownictwem artystycznym Andrzeja Korzeniowskiego. Chór koncertował
w Niemczech, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Bułgarii, Holandii, na Ukrainie. Chór pracuje
przy klubie Kazimierz.
Orkiestra Młodzieżowa „Concerto Lamelli”
Młodzieżowa orkiestra kameralna pod dyrekcją Wiesława Grzegorskiego prezentująca muzykę klasyczną polską i obcą. W jej składzie gra młodzież z krakowskich szkół muzycznych
średnich i wyższych. Zespół koncertował na Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Włoszech i we
Francji. W tym roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia istnienia. Planowany jest uroczysty
koncert i spotkanie mające uświetnić to wydarzenie.
Orkiestra Kameralna Orfeusz
zespół muzyczny pod kierunkiem Jana Baryły, występujący podczas koncertów organizowanych przez Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” (pracuje i odbywa próby w Klubie Muzyki
Współczesnej „Malwa”). Orkiestra przygotowuje repertuar koncertowy do realizowanych projektów prowadzonych przez Klub. Współpracuje z kompozytorami (H.J. Botor, K. Dębski,
13
J.K. Pawluśkiewicz…) oraz z instytucjami – Ogrodem Botanicznym UJ, Konsulatem Austriackim, Klasztorem OO. Franciszkanów
Polsko - Esperancka Scena „ARENA”/ ARENO
Działająca przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie od lutego 2001, powstała z potrzeb krakowskiego środowiska esperantystów skupionych m.in. przy Krakowskim Towarzystwie ESPERANTO. Inicjatorką i kierownikiem artystycznym jest aktorka zawodowa
JADWIGA GIBCZYŃSKA. Nazwa "ARENA" wskazuje na różnorodność form prezentacji,
które kolejno przewijać się będą na scenie, a więc: programy teatralne, muzyczno-wokalne,
literackie, plastyczne, prelekcje z przeźroczami i różne inne inicjatywy zdolnych ludzi. Nowość formuły "ARENY" polega na tym, iż kontakt sceny z widownią odbywa się przy pomocy dwóch języków - polskiego i esperanckiego - które razem wzbogacają spektakl. W tym
kierunku będzie się rozwijać specyfika stylu, który merytorycznie ma służyć jako przekaz
umacniania więzi międzyludzkich.
Grupa Teatralna BUTT
Grupa Teatralna Butt, powstała z inicjatywy Marceliny Bożek, prowadzącej warsztaty teatralne w ŚOK. W skład zespołu wchodzą: Aleksandra Chmura, Anna Czyż, Agnieszka Florek,
Tomasz Kammer, Małgorzata Lis, Hanna Nowak, Bartosz Oliwa, Beata Rybka, Bartosz Rzyman, Nadia Senkowska, Michał Wilkołazki, Agata Wolna, Anna Wrzosek. Grupa przygotowała i wystawiła wielokrotnie w roku 2010 spektakl Rekla NACJE.
Tajo de Plata
Zespół tancerek flamenco pod kierunkiem Małgorzaty Drzał działający od grudnia 2003 roku.
W repertuarze tanecznym grupy są następujące formy flamenco: alegrias, bulerias, guajira,
fandango de Huelva, tangos, tangos de Malaga, tientos, garrotin, sevillanas, zorongo. W tańcu
wykorzystywane są wachlarze i chusty. Zespól koncertuje, bierze udział w festiwalach flamenco, prowadzi warsztaty taneczne. Zespól wystepuje w składzie: Małgorzata Drzał (choreografia, taniec, śpiew, palmas), Anna Abłamowicz (taniec, śpiew, palmas), Maria Magdalena Gierat (taniec, palmas), Anna Karpierz (taniec, palmas), Grzegorz Guzik (gitara, cajon,
palmas, śpiew).
Młodzieżowy zespół flamenco Almoraima
Formacja "Almoraima" powstała w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w 2006 roku z inicjatywy Małgorzaty Drzał. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: młodzieżowej
(flamenco) i studenckiej (flamenco, taniec orientalny, taniec indyjski). Zespół bierze udział w
koncertach flamenco w ŚOK oraz w koncertach charytatywnych na terenie Krakowa.
Koło Teatralne Młodzieży
Zajęcia prowadzone przez Jolantę Gadaczek-Nowak w Klubie Kazimierz. Zajęcia mają na
celu pracę nad rozwijaniem zdolności teatralnych dzieci, i prezentację przygotowanych przedstawień na Przeglądach Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych. W 2011 roku planowane
jest przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego "Hetery, bestyjkowate dziewczynki i
inne pomniejsze demony". Planowany jest również projekt teatralny dla młodszej grupy wiekowej koła teatralnego „Dzieci Kazimierza” oparty na grach słownych dla teatru Krystyny
Miłobędzkiej pt. „Siała baba mak”.
14
KURSY
Studium Aranżacji Wnętrz, Projektowania wystaw i Form reklamowych
Zajęcia we wszystkie robocze popołudnia, prowadzone przez wykładowców z dziedziny reklamy, rysunku, historii sztuki, marketingu. Program kształcenia obejmuje zajęcia w pracowni
rysunku odręcznego, wiedzy o perspektywie i wprowadzenie do zagadnień malarstwa. Jako
główny cel 2.letnie Studium zakłada przyswojenie umiejętności aranżowania wnętrz, projektowania wystaw oraz działań w zakresie marketingu. Ten podstawowy cel poszerzony jest o
cykl wykładów z dziedziny historii sztuki, cywilizacji, a zajęcia pracowniane uzupełnione są o
praktyczne zastosowanie prac komputera, prezentację fotografii artystycznej i reklamowej.
Zajęcia prowadzą kwalifikowani nauczyciele akademiccy, artyści plastycy i fotograficy.
Kurs rysunku i malarstwa
Zajęcia prowadzone przez wykładowców z ASP przygotowują do egzaminu na uczelnie artystyczne. Studium działa od 13 lat i cieszy się dużym uznaniem uczestników, z których wielu
zostaje studentami szkół artystycznych.
Kurs Fotografii Artystycznej
Kurs organizowany od 10 lat w grupach dla zaawansowanych i początkujących, raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez artystę fotografika Z. Pozarzyckiego. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką fotografowania oraz poznanie zasad tworzenia dzieła
fotograficznego. Kurs, trwający cztery miesiące, kończy się kilkudniowym plenerem wyjazdowym i wystawą prac uczestników.
Letni Kurs Fotografii
Intensywny, dwutygodniowy kurs (zajęcia odbywają się codziennie), na program którego
składają się: wykłady teoretyczne, korekty przedstawionych prac, zajęcia w studio fotograficznym oraz dwudniowy plener. Całość prowadzi Zbigniew Pozarzycki.
Warsztaty filmowe
Warsztaty związane z produkcją filmu, wykłady znawców kina polskiego i światowego.
Cele kursu: zapoznanie słuchaczy z historią filmu polskiego i światowego, kształcenie umiejętności analizy i interpretacji filmu, nauka formy i stylu pisania scenariusza filmowego
poznanie przez słuchaczy procesu produkcji filmowej, praktyczne wykorzystanie zdobytych
umiejętności przy produkcji filmu. W programie: wykłady z historii i teorii filmu, tworzenie
profesjonalnego scenariusza filmowego, nauka montażu, analiza i interpretacja filmu
Historia sztuki
Kurs historii sztuki przygotowujący do podjęcia studiów na historii sztuki. Zajęcia prowadzone przez wykładowcę UJ Martę Raczek; w programie 59 dwugodzinnych spotkań i sześć spotkań w terenie.
Warsztaty Teatralne
Warsztaty teatralne obejmują kilka spotkań, dzięki którym uczestnicy poznają formy pracy,
pozwalające uruchomić własny potencjał twórczy, rozbudzające ich wrażliwość artystyczną i
służące rozwojowi kultury teatralnej, wyobraźni i kreatywności. Ponadto: zapoznanie uczestników z rolą świadomości ciała w procesie twórczym. Rozpoznanie stopnia indywidualnych
predyspozycji w zakresie inwencji twórczej, wrażliwości emocjonalnej, temperamentu scenicznego i możliwości ekspresyjnych studentów. Doskonalenie umiejętności posługiwania się
15
głosem, gestem i słowem podczas pracy scenicznej. Warsztaty mają też na celu zbudowanie
zespołu teatralnego dzięki twórczej integracji grupy. Prowadzenie: Marcelina Bożek - instruktorka teatralna, animatorka kultury, współtwórczyni grupy teatralnej, pedagog;
Warsztaty wokalne
Obejmują: ćwiczenia oddechowe, rytmiczne i artykulacyjne, ćwiczenia emisyjne oraz ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu. W czasie zajęć - praca indywidualna nad wybranym utworem. Warsztaty prowadzi Anna Gertner.
Sztuka mówienia
Warsztaty prawidłowej emisji i higieny głosu. Zajęcia z dykcji, emisji głosu, interpretacji tekstu dla wszystkich, którzy używają głosu jako jednego z podstawowych narzędzi pracy.
Warsztaty adresowane są do osób, które korzystają z głosu jako narzędzia pracy, często występują publicznie, mają różnej natury problemy głosowe, prowadzą warsztaty, szkolenia,
prelekcje, chcą poszerzyć umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się głosem
w różnych okolicznościach.
Kursy komputerowe 50+
Kursy podstawowe i ponadpodstawowe, dla osób w średnim i starszym wieku. Obejmuje podstawy obsługo komputera w systemie Windows, podstawy pisania w programie Word, podstawy Internetu.
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, rozwijające wrażliwość plastyczną. Program zajęć
uwzględnia różnorodność wiekową dzieci i ich różne etapy rozwoju plastycznego. Poza rysowaniem i malowaniem dzieci zapoznają się z różnorodnymi narzędziami oraz technikami malarskimi. Poznają nowe pojęcia z dziedziny plastyki oraz technik plastycznych. Tematykę zajęć stanowią wydarzenia aktualne, obserwacje z życia codziennego, problemy ekologiczne
związane z życiem człowieka we współczesnym świecie.
Warsztaty piosenkarskie
Z tej oferty skierowanej do młodzieży będą mogli skorzystać ci, którzy pragną nauczyć się
emisji głosu, zachowań i wizerunku scenicznego, pisania tekstów, akompaniamentu, gry na
gitarze itp. Od stycznia 2010 roku warsztaty tego typu prowadzi w Klubie Kazimierz Tadeusz
Krok ( laureat wielu festiwali i konkursów, najbardziej znany z występów Kabaretu Marcina
Dańca). W cotygodniowych zajęciach partnerować mu będzie znana z estrady Agata Rozmarynowicz. (Klub Kazimierz)
Studium Muzyki
Kursy gry na instrumentach (fortepian ,skrzypce, saksofon, flet, gitara, śpiew, keybord, umuzykalnianie) w Klubie Muzyki Współczesnej „Malwa”.
KURSY TANECZNE
Warsztaty tańca flamenco
Dwustopniowy kurs tańca. W programie dodatkowo elementy tańców latynoamerykańskich –
sevillanas, tangos, allegritas, rumby gitana, salsy, merengue, rumby i tanga. Zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Drzał (taniec) i Grzegorza Guzika ( gitara, cajon, palmas). Zajęcia
odbywają się na trzech poziomach zaawansowania.
16
Taniec orientalny
Warsztaty tańca brzucha – dla początkujących i zaawansowanych - nauka techniki syryjskiej i
egipskiej – zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Drzał i Annę Abłamowicz.
Tango argentyńskie
Kurs tańca towarzyskiego prowadzony przez instruktorów tańca Leszka Bajkowskiego i Beatę
Matułę.
Balet i taniec dla dzieci
Zajęcia dla najmłodszych (gimnastyka korekcyjna z elementami tańca) i dla starszych dzieci
(balet i modern – gimnastyka przy muzyce) w Klubie Muzyki Współczesnej „Malwa”
KOŁA ZAINTERESOWAŃ/KLUBY
 Klub Przyjaciół Kota „FILEMON”
 Krakowski Klub Wegetarian „Żyj i pozwól żyć innym”
 Grupa dyskusyjna HiKryTe
 Klub Seniora – spotkania z językiem angielskim
W Klubie Muzyki Współczesnej „Malwa”:
 Koło Emerytów
 Klub Seniora
 Koło teatralne
W Klubie” Kazimierz”
 Koło szaradzistów krakowskich „Agora”
 Grupa 7
 Koło brydżowe i Koło szachowe
W Klubie Strych
 Koło Gier Planszowych
 Koło Gier Strategicznych
 Koło Fantastyki „Drama”
 Koło Komiksu
 Koło Manga – Anime „YOKAI”
 Klub Internetowy „Strych”
 Koło plastyczne
STOWARZYSZENIA - stała współpraca i miejsce spotkań





Krakowski Oddział Stowarzyszenie Przyjaciół Przemyśla
Krakowskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
Koleżeńskie Zjednoczenie Jałowieckie
Macierz Ziemi Cieszyńskiej
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie O/Kraków
17
W Klubie Muzyki Współczesnej „Malwa”
 Towarzystwo Prądnickie
 Stowarzyszenie „Ogród Muzyczny” i Stowarzyszenie „Ogrody Sztuki”
W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”
 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wschodnich
Lwów
Tarnopol
18
Download