wyższa skoła bezpieceństwa

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
WYDZIAŁ SPOŁECZNO - EKONOMICZNY
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ
Studia podyplomowe
Małgorzata GRENDA
Nr albumu: 079
PRACA DYPLOMOWA NA TEMAT:
WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO
WYCHOWANEK POPRZEZ ROZWIJANIE
ICH ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
NA PRZYKŁADZIE
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODK WYCHOWAWCZEGO
W CEREKWICY
Promotor:
dr Zbigniew DZIEMIANKO
Poznań
2007
2
SPIS TREŚCI
WSTĘP.......................................................................................................................03
ROZDZIAŁ 1
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W CEREKWICY.........................................................................................................05
ROZDZIAŁ 2
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH
OPIEKI CAŁODOBOWEJ...........................................................................................07
ROZDZIAŁ 3
PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO ZA POMOCĄ WYCHOWANIA
OPARTEGO NA INDYWIDUALNYCH UZDOLNIENIACH........................................11
ROZDZIAŁ 4
GRUPY ZAINTERESOWAŃ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM
W CEREKWICY.........................................................................................................14
4.1. GRUPA PLASTYCZNA.......................................................................................16
4.2. GRUPA FILMOWO – CZYTELNICZA.................................................................17
4.3. GRUPA KULINARNA..........................................................................................18
4.4. GRUPA INFORMATYCZNA................................................................................19
4.5. GRUPA OGRODNICZA......................................................................................21
4.6. GRUPA SPORTOWA..........................................................................................22
4.7. GRUPA TEATRALNA..........................................................................................23
4.8. GRUPA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO.......................................................24
4.9. GRUPA TURYSTYCZNO – HARCERSKA.........................................................25
ROZDZIAŁ 5
EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ..........................................................................................27
ZAKOŃCZENIE..........................................................................................................34
BIBLIOGRAFIA...........................................................................................................37
3
WSTĘP
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy jest placówką
specjalną – resocjalizacyjną, przeznaczoną dla młodzieży żeńskiej, niedostosowanej
społecznie. Głównym zadaniem ośrodków jest resocjalizacja w kierunku społecznie
pożądanym,
i
inaczej
wspieranie
ich
mówiąc
rozwoju
w
naprawianie
kierunkach
relacji
społecznych
zgodnych
młodocianych
z przyjętymi
normami.
Resocjalizacja to wychowanie od nowa, wychowanie poprawiające złe skutki
wcześniej popełnionych błędów. Z pedagogicznego punktu widzenia resocjalizacją
będzie włączenie do życia społecznego jednostek, które utraciły zdolność
poprawnego współżycia społecznego w wyniku niekorzystnych zmian w ich
osobowości.
Jak grzyby po deszczu mnożą się na rynku wydawniczym oferty programów
profilaktycznych, socjoterapeutycznych i dydaktycznych do wykorzystania przez
pedagogów i osoby, dla których wychowanie człowieka stało się celem i sposobem
na życie. Część z nich, np.: „Podaj dłoń” - D. J. Johnsona, zawiera dokładne
i czytelne instrukcje postępowania, ćwiczenia dające okazję do doświadczania
bezpośredniego i osobistego, różnych form interpersonalnego kontaktu, praktyki
bycia z ludźmi.
W moim przekonaniu najważniejsze jednak w skutecznym przeciwdziałaniu
zachowaniom niepożądanym, czy pomagającym je przezwyciężać są walory
osobowościowe i samoświadomość własnych umiejętności i sposobów postępowania
w relacji z innymi. Każdy z nas dysponuje osobistą wiedzą psychologiczną,
dotyczącą nie tyle prawideł własnego działania, ile pewnych ogólnych zasad. Wiedza
„zimna”, zdobyta intelektualną drogą w znacznie mniejszym stopniu wpływa na
realne zachowanie jednostki niż tzw. wiedza „gorąca”, zdobyta na podstawie
osobistego doświadczenia.
W swojej pracy, na co dzień spotykam się z destruktywnymi zachowaniami
młodych dziewcząt, dla których jest to jedyny skuteczny i wyuczony sposób radzenia
sobie z frustracją, niepowodzeniami różnej natury i skali. Nieprawidłowe zachowanie
jest formą „wyuczonej w rodzinie komunikacji”, dlatego zmiana jej w komunikację
konstruktywną wymaga wielkiego wysiłku i zaangażowania w nawiązanie bliskiego
kontaktu z młodą często zbuntowaną osobą. Istotą zmiany korekcyjnej i kreacyjnej są
4
tu, bowiem bezpośrednie interakcje zachodzące między osobami. Zasadą skutecznej
zmiany niepożądanych zachowań jest własna aktywność poznawcza i emocjonalna.
Rolą zaś w tym wypadku nauczyciela jest stworzenie takich sytuacji, które pomogą
niedojrzałej i zaburzonej w prawidłowym funkcjonowaniu osobie uświadomić własne
trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany, przy
jednoczesnym wskazaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a tym
samym radzenia sobie z niepowodzeniami, napięciami i złością.
Rolą nowoczesnej dydaktyki jest wszechstronny rozwój młodego człowieka,
a więc wyposażenie go nie tylko w wiedzę czy umiejętności poznawcze, ale również
w kompetencje społeczne, moralne i duchowe. Jak już wspomniałam, na rynku
wydawniczym nie brakuje publikacji na temat przyczyn, przejawów i skutków
patologicznych zachowań młodzieży, znacznie mniej natomiast jest praktycznych
wskazówek, jak tym problemom przeciwdziałać, jak skutecznie wspierać rozwój
młodych ludzi, by ich relacje społeczne były prawidłowe.
W niniejszej pracy, opierając się na własnym długoletnim doświadczeniu
w pracy resocjalizacyjnej chciałabym poszerzyć perspektywę widzenia pracy
z młodzieżą w ramach grup zainteresowań, wspierającej ich prawidłowy rozwój
społeczny. Chciałabym, aby moje rozważania i refleksje inspirowały wychowawców
do
odważnych
poczynań
na
rzecz
młodzieży
zaniedbanej
wychowawczo.
Podstawowym warunkiem w tej – niekiedy wydawałoby się beznadziejnej walce –
jest optymizm pedagogiczny, niezachwiane przekonanie, że każdy człowiek, nawet
najbardziej zaniedbany, jest jednak podatny na oddziaływanie wychowawcze
szczególnie tych wychowawców, którzy mają pasje i zainteresowania, którymi
zarażają innych, zachwycają i wprowadzają w wartościowy świat osobistych doznań
artystycznych, społecznych i kulturalnych.
Myślę, że nie ma ludzi bez zainteresowań – tak jest w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Cerkwicy, w którym pracuję od ponad 16 lat. Na przykładzie
własnym i kolegów, chcę pokazać jak wielką jest zaletą wola i umiejętność dzielenia
się swoimi zainteresowaniami w toku zajęć grupowych, dla rozwijania prawidłowych
interakcji społecznych, wzbogacania osobowości młodego człowieka, kształtowania
systemu wartości i wielu, wielu innych, o których traktuje niniejsza praca
pozytywnych społecznie aspektów.
5
ROZDZIAŁ1
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CEREKWICY
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy jest specjalną placówką
opieki całkowitej o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla młodzieży
niedostosowanej społecznie, żeńskiej w wieku od 14 do 18 lat, skierowanej
postanowieniem Sądu Rodzinnego1.
Fot. 1. Internat w MOW w Cerkwicy. W roku 1868 właścicielem dóbr cerekwickich zostaje hrabia
Bolesław Czapski, który w 1889r. sprzedaje swoje ziemie wraz z XIX wiecznym dworem Komisji
Kolonizacyjnej Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W 1891 powstaje tu pierwszy zakład wychowawczy
dla dzieci moralnie zaniedbanych.
Wychowanki przebywają w Ośrodku do:
- zakończenia procesu resocjalizacji,
- ukończenia 18 lat,
- wyjątkowo na własną prośbę – do czasu ukończenia szkoły,
- usamodzielnienia, nie dłużej jednak niż do 21 lat2.
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141
2
B. Kowalska-Erlick: Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo. Warszawa 1988, s.188.
1
6
Głównym zadaniem ośrodków jest resocjalizacja w kierunku społecznie pożądanym,
a zwłaszcza kształtowanie zainteresowań, właściwej hierarchii wartości oraz
przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego3.
W
procesie
wychowawczym
realizowane
są
trzy
podstawowe
funkcje
resocjalizacyjne:
a) opiekuńcza,
b) wychowawczo – dydaktyczna
c) terapeutyczna.
Funkcja opiekuńcza wyraża się w zaspokajaniu potrzeb pierwszego
i wyższych rzędów stosownie do odczuwalnych przez wychowanki braków i frustracji.
Realizacja
funkcji
zaspokajanych
opiekuńczej
potrzeb
winna
nieletniej,
być
poprzedzona
poszukiwaniem
rozpoznaniem
optymalnych
nie
rozwiązań
z punktu widzenia istniejących realnych możliwości oraz interesów wychowanka.
Funkcja wychowawczo – dydaktyczna wyraża się w przysposabianiu
wychowanki do funkcjonowania w takich rolach społecznych jak rola ucznia, dziecka
w środowisku rodzinnym, później pracownika, czy członka większej społeczności
lokalnej itp. poprzez uczestnictwo w specjalnie do tego celu zorganizowanych
zajęciach.
Funkcje
wychowawcza
i
dydaktyczna
ośrodka
są
najczęściej
eksponowane jako wiodące, dzięki którym realizowany jest cel nadrzędny
resocjalizacji – prawidłowa adaptacja w społeczeństwie.
Funkcja terapeutyczna wyraża się w trafnym i rzetelnym diagnozowaniu
zaburzeń i dysfunkcji w indywidualnym i społecznym działaniu wychowanków,
postulowaniu określonych modyfikacji, motywacji i postaw oraz stosowaniu
odpowiednich do rozpoznania diagnostycznego środków leczenia somatycznego
i
psychologicznego,
przywracających
zaburzoną
homeostazę
somatyczną
i psychiczną jednostek4.
Ośrodek realizuje te funkcje w trzech współpracujących ze sobą działach: szkoła,
warsztaty zawodowe i internat.
Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467).
4
Praca zbiorowa pod redakcją K. Pospiszyla: W poszukiwaniu systemów wychowawczych placówek
resocjalizacyjnych dla młodzieży. Warszawa 1985, s. 15-17.
3
7
Kształcenie ogólne i zawodowe prowadzone jest w: Gimnazjum Specjalnym
z oddziałami przysposabiającymi do pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii
oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w tym samym zawodzie5.
Ważnym z uwagi na omawiane w niniejszej pracy ogniwem w resocjalizacji
nieletnich jest internat, nazywany „domem wychowanek”. Praca wychowawcza
w internacie jest organizowana w czasie wolnym od nauki w szkole i warsztatach
zawodowych. Ma ona na celu zmienić niewłaściwą postawę moralną nieletniego oraz
nieprawidłowo ukształtowaną hierarchię wartości, jak również rozwijać i kształtować
wartościowe
zainteresowania.
Zajęcia
w
kołach
zainteresowań
wywierają
szczególnie korzystny wpływ na wychowanków z zaburzeniami osobowości, tym
samym spełniają wielorakie funkcje w zakresie:
- zapewnienia wypoczynku i rozrywki w czasie wolnym,
- kształtowania właściwej postawy do działalności społecznej,
- nauki gospodarowania wolnym czasem,
- rozwijania inicjatywy i innowacji,
- terapii zajęciowej.
Zajęcia te mają niewątpliwy walor terapeutyczny, ponieważ rozładowują napięcie
charakterystyczne dla stanów neurotycznych. Ponadto sukcesy indywidualne stają
się sukcesami całej zbiorowości, przez co przyczyniają się do wzrostu poziomu
uspołecznienia.
Atrakcyjność zajęć w dużej mierze uwarunkowana jest przez wychowawcę. Jego
osobiste zaangażowanie w organizowaniu zajęć w ramach grupy zainteresowań oraz
czynne w nich uczestnictwo. Aktywność twórcza wychowawcy podnosi poziom zajęć
i umożliwia bardziej spontaniczne reakcje wychowanek i interakcje społeczne.
ROZDZIAŁ 2
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OPIEKI
CAŁODOBOWEJ
Tworzenie i realizowanie programu zajęć, których zasadniczym celem jest
oparcie na zainteresowaniach i uzdolnieniach młodych ludzi przebywających
5
Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. op. cit.,(Dz. U. z 2005 r. nr 52, poz. 467)
8
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych jest czymś
codziennym
i
oczywistym,
choć
nie
zawsze
docenianym
i
należycie
wykorzystywanym.
Poza oczywistymi, omówionymi szeroko w literaturze przedmiotu, różnicami
w funkcjonowaniu psychicznym (deprawacja potrzeb, istnienie urazów psychicznych,
zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania) oraz fizycznym (zaniedbania
zdrowotne i rozwojowe), dzieci te odróżnia zupełnie inny kontekst ich rozwoju
społecznego – przed przybyciem do placówki i podczas pobytu w niej. Środowisko
społeczne (najczęściej rodziny patologiczne) przed przybyciem dziecka do placówki
nie zaspokajało na ogół jego podstawowych potrzeb psychicznych, stanowiło źródło
negatywnych przeżyć emocjonalnych i nieprawidłowych wzorów zachowania.
Podczas pobytu dziecka w placówce podstawowym jego środowiskiem
społecznym staje się grupa wychowawcza, w której przebywa niemal bez przerwy
i która staje się dla wielu jej członków substytutem środowiska rodzinnego 6. Dlatego
też od sposobu funkcjonowania grupy, więzi emocjonalnej, które w niej istnieją,
ról, zadań przyjmowanych przez członków grupy, sposobów komunikowania
się, umiejętności wyrażania emocji i sposobów rozładowywania napięć i konfliktów
zależy w dużej mierze dalszy rozwój emocjonalny i społeczny każdego z jej
członków. Zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb psychicznych oraz korekcja
urazów wymagają kompleksowych i wieloletnich oddziaływań ze strony personelu
placówki i choć codzienne zajęcia grupowe przyczyniają się do wyrównywania
braków (nie mówię w tym miejscu o deficytach rozwojowych i zdrowotnych),
są one tylko jednym i to nie najważniejszym czynnikiem zmian. Natomiast problem
zachowania się młodzieży w ramach grupy wychowawczej, która stanowi
ich podstawowe środowisko społeczne, wzajemne poznanie się, akceptacja,
tolerancja, umiejętności komunikacyjne oraz mediacyjne wydają się z jednej strony
ogromnie
istotne
dla
codziennego
funkcjonowania
członków
grupy,
zaś z drugiej – możliwe do przyswojenia i utrwalenia właśnie za pomocą różnego
rodzaju zajęć grupowych, które scalają swoich członków poprzez realizowanie
wspólnych pasji, rozwijających wspólne uzdolnienia i zainteresowania. Warunki
zaspokajania potrzeb biologicznych są dla wielu wychowanek z zaniedbanych
środowisk lepsze tu niż w ich domu rodzinnym. Jednocześnie jednak znane jest
6
H. Filipczuk: Dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej. Warszawa 1988, s 191
9
zjawisko ogromnej tęsknoty tych dzieci za domem oraz idealizowanie swojej więzi
emocjonalnej z rodziną, gdyż to jej brak, a nie warunki egzystencji biologicznej, jest
źródłem największego cierpienia. Wiadomo również, że instytucja nawet najlepiej
prowadzona nie zaspokoi tych potrzeb całkowicie, niemniej jednak może ona tak
ukierunkować pracę wychowawczą, by maksymalnie wykorzystać możliwości tkwiące
w personelu pedagogicznym i środowisku rówieśniczym swoich podopiecznych.
Analizując warunki życia w zdecydowanej większości placówek można
stwierdzić, że najpełniejsze możliwości rozwoju i kompensacji ma tu młodzież
w zakresie realizacji potrzeby poznawczej, kontaktu z rówieśnikami (w ośrodkach
typu resocjalizacyjnego – tylko w obrębie własnej płci) i aktywności. Dopiero
w dalszej kolejności: potrzeby samodzielności, co zależy w dużej mierze od stylu
pracy placówki oraz akceptacji i uznania – a to z kolei silnie związane jest ze stylem
pracy personelu pedagogicznego. Najwięcej możliwości w sferze oddziaływania
na wychowanków daje akceptacja i życzliwość okazywane swoim podopiecznym,
bez względu na historie ich życia, przejawiany poziom demoralizacji oraz trudne
zachowania.
Umiejętność
okazywania
tych
uczuć
wychowankom
stwarza
jednocześnie możliwość zaspokojenia im ważnych potrzeb psychicznych. Te same
prawidłowości
dotyczą
kolejnych
ważnych
potrzeb
psychicznych:
uznania
i szacunku, w znacznej mierze decydujących o poziomie poczucia własnej wartości,
które stanowi niezwykle ważny składnik obrazu siebie: reguluje m.in. zachowanie
człowieka i wpływa na osiągane sukcesy lub niepowodzenia życiowe7. Trzeba
również pamiętać, że w zakresie potrzeby akceptacji i uznania dzieci i młodzież
„placówkowe” odczuwają deficyty od wczesnego dzieciństwa. Wielu z nich zdążyło
już wytworzyć u siebie cały szereg mechanizmów obronnych przeciwko kolejnym
rozczarowaniom, co wymaga od personelu pedagogicznego dodatkowej wiedzy
i umiejętności wychowawczych i terapeutycznych. Wreszcie jak już wspomniałam,
uzupełnienie deficytów w zakresie tych potrzeb zależy także od rodzaju kontaktów
z rówieśnikami, w związku z czym charakter i jakość tych kontaktów powinny zostać
objęte szczególną uwagą.
Placówki opieki całodobowej nie mogą zaspokoić najważniejszych potrzeb
psychicznych dziecka: potrzeby przynależności i bliskiego kontaktu emocjonalnego
(miłości) oraz ściśle z nimi związanej – potrzeby bezpieczeństwa emocjonalnego.
J. Reykowski: Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka, w: Psychologia.
Red. T. Tomaszewski. Warszawa 1975,s.790 -806
7
10
Bierze się to ze słusznego przekonania, że trudności wychowawcze są na ogół ściśle
skorelowane z poziomem niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych
i żeby mogły one zostać w pełni zaspokojone, trzeba by obdarzyć trudną
wychowankę serdeczną miłością i więzią typu rodzinnego. Dlatego pracownicy
placówek mogą i powinni dążyć do stworzenia możliwie najbliższych i najbardziej
serdecznych więzi między sobą a wychowankami, jednakże prawie nigdy relacje
te nie zastąpią więzi uczuciowych w kochającej się rodzinie.
Treści urazowe mogą, więc być różnorodne, najczęściej spotyka się
następujące: jestem gorsza od innych; muszę być silna (sprytna, cwana), żeby coś
znaczyć; nie mogę nic mówić o sobie, bo zostanę wyśmiana; świat jest zły i okrutny,
dorośli też; nie jestem ważna dla dorosłych; nikt mnie nie kocha itp.
Rolą wychowawców jest zatem organizowanie takich sytuacji społecznych
podczas grupowych spotkań, które:
- dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści
doświadczeń
urazowych
oraz
doświadczeń
kompensujących
doświadczenia
deprawacyjne, również hamujące rozwój emocjonalny i społeczny;
- sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych;
- posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.
Wspieranie
rozwoju
społecznego
dzieci
i
młodzieży
wychowywanych
w placówkach opieki całkowitej polega, przede wszystkim na rozładowaniu napięć
poprzez takie formy aktywności , które umożliwią ujawnienie w toku zajęć grupowych
nie tylko blokowanych wcześniej emocji ale również ujawnią nieznane, dotąd nie
odkryte walory dziecka w postaci jego indywidualnych predyspozycji, zdolności
i talentów. W toku zajęć opartych na wspólnych pasjach i zainteresowaniach ważne
jest dostarczanie uczestnikom okazji do przeżywania pozytywnych emocji8. Wiele,
bowiem młodych osób jest „nasyconych” przeżyciami negatywnymi na skutek
powtarzających się od dłuższego czasu negatywnych bodźców środowiskowych.
Przygaszenie, nieufność, wrogość, smutek, zniechęcenie – to często stany
dominujące, można je stopniowo likwidować dostarczając nowych, pozytywnych
przeżyć. „Stopniowe nawarstwienie się przeżyć miłych, nieskomplikowanych,
nie budzących sprzeciwu – powoduje powolne i nieuchronne zapominanie.
Zapominanie nie samych faktów, ale właśnie spuścizny po nich w postaci
8
J. Strzemieczny: Zajęcia socjoterapeutyczne. Warszawa 1988, s.13
11
opresyjnych stanów wspomnieniowych”.9 Taką też rolę pełnią między innymi zajęcia
o charakterze kół zainteresowań.
ROZDZIAŁ 3
PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO ZA POMOCĄ WYCHOWANIA
OPARTEGO NA INDYWIDUALNYCH UZDOLNIENIACH
Istotną cechą osobowości człowieka jest zespół zainteresowań i skłonności,
jakie przejawia. Nie ulega wątpliwości, że zainteresowania są związane z potrzebami
człowieka. Jedną z największych umiejętności wychowawczych jest rozwijanie
w wychowankach rozległych i trwałych zainteresowań zjawiskami społecznymi
i kulturalnymi. Aby skutecznie je rozwijać, należy zwracać uwagę na trzy podstawowe
sprawy: doniosłość treści zainteresowań, ich trwałość i wielostronność10.
Zainteresowanie, ujmowane jako proces, zakłada określony stosunek
do
przedmiotów
lub
osób.
Stosunek
ten
ma
charakter
poznawczy.
Zdaniem S. Szumana obcujemy wówczas z przedmiotem „w jakimś swoiście
osobistym kontakcie”11. Nie wdając się w rozważania terminologiczne można przyjąć,
że zainteresowania to inaczej zamiłowania, które S. Szuman nazywa ulubionymi
zajęciami, czynnościami chętnie uprawianymi.
Podkreślić należy, iż praca z grupą w ramach koła zainteresowań może
stanowić jedynie cenne uzupełnienie codziennej, ukierunkowanej na podobne cele,
ale realizowanej innymi metodami, pracy wychowawczej w grupie. Według definicji
o grupie społecznej mówimy wtedy, gdy między osobami istnieją bezpośrednie
interakcje, gdy istnieje wspólny cel, gdy w zbiorze osób stanowiących grupę
występują normy oraz struktura12. Ważne jest zatem, aby uczestnicy zajęć określili
dla swojej grupy zainteresowań elementy wymienione w tej definicji. Większość zajęć
w
ramach
kół
zainteresowań
zawiera
ćwiczenia
ruchowe
umożliwiające
odreagowanie napięć, gry i ćwiczenia nastawione na odkrywanie własnych
umiejętności, a tym samym podnoszących poczucie własnej wartości. Jest to ważne
N. Han-Ilgiewicz: Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa 1961,s.221
T. Nowacki: Zarys psychologii. Warszawa 1962, s. 210
11
S. Szuman: Psychologia wychowawcza wieku szkolnego. Warszawa 1957, s.231.
12
S. Mika: Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa 1972, s171.
9
10
12
ponieważ, jak wiadomo, większość dzieci „placówkowych” cierpi na duże braki w tym
zakresie i podniesienie (nawet chwilowe), poczucia własnej wartości jest bardzo
potrzebnym doświadczeniem korekcyjnym. Ponadto „dowartościowanie” zmienia stan
emocjonalny
młodych
osób
z
negatywnego
(który
często
im
towarzyszy)
na pozytywny, zwiększa motywację do korzystania z zajęć i przebywania ze sobą
nawzajem.
Wiadomo, że wśród młodzieży niedostosowanej społecznie ujawniają się
tendencje do organizowania grup, których działanie nie jest zgodne z uznanymi
normami społecznymi. Organizując zespoły o charakterze kół zainteresowań
wykorzystuje się chęć do zrzeszania się, a jednocześnie nadaje im kierunek
konstruktywny. Dla wychowanek placówek opiekuńczych niezmiernie ważna jest
opinia grupy, ma ona dużo większe znaczenie niż opinia nauczycieli i wychowawców.
Brak zgodności z grupą powoduje duże napięcia emocjonalne. Wychodzenie
naprzeciw dążeniom wychowanek do organizowania grup, staje się istotnym
warunkiem
programowania
wychowania
i
rozwoju
społecznego
poprzez
ukierunkowane działanie oparte na walorach osobowościowych, indywidualnych
zdolnościach i zainteresowaniach. Praca w grupie o podobnych zamiłowaniach
jednoczy wychowanki w dążeniu do celu, wspólna praca integruje, a możliwość
dzielenia się pomocą służy uzyskaniu aprobaty i akceptacji współuczestników zajęć.
Im bardziej grupa jest atrakcyjna dla swoich członków tym bardziej poddają się oni jej
wpływom.
Wychowankowie placówek resocjalizacyjnych przejawiają na ogół negatywny
stosunek do szkoły, który jest najczęściej spowodowany niepowodzeniami szkolnymi.
Przezwyciężenie tej postawy jest znacznie łatwiejsze w innych warunkach niż tych,
do których wychowanka się zniechęciła. W pomyślnym klimacie zajęć opartych na
zainteresowaniach i uzdolnieniach, kształtują się uczucia społeczne, pozytywne
kontakty, które z czasem przeradzają się w koleżeństwo i przyjaźń. Aktywizacja
społeczna podczas realizowania wyznaczonych przez grupę zadań (spektakl
teatralny dla dzieci z domów dziecka, prace wytworzone w ramach rękodzielnictwa
artystycznego na aukcję charytatywną, wysoki wynik w ogólnopolskich zawodach
sportowych itp.) realizowanych często z mozołem i długim wysiłkiem, wymaga
przekształcenia nawyków, nawiązania współpracy, która umożliwia wychowankom
przeżycie satysfakcji z doświadczeń w relacjach społecznych, dotąd nieznanych,
w których stają się zauważone, docenione i nagradzane. Programowanie rozwoju
13
społecznego poprzez pracę w grupach zainteresowań wymaga sprecyzowania form
i metod wychowawczych. Mając na uwadze niechęć wychowanek do tradycyjnych
form i metod, celowe wydają się takie działania, które wyzwalają inicjatywę
wychowanek (powierzenie odpowiedzialnej funkcji, wyznaczenie interesujących ją
zadań, zaspokajanie oczekiwań i pragnień).
Aby młoda osoba mogła aktywnie społecznie się rozwijać uczestnicząc
w życiu placówki powinna mieć stworzone szanse na zaspokojenie ambicji,
samopotwierdzanie się, uznanie i dodatnią samoocenę. Rozwijając działalność grupy
wspólnych zainteresowań na terenie ośrodka resocjalizacyjnego winno się mieć
na uwadze taką ich organizację, która umożliwiałaby wywoływanie zachowań
konstruktywnych społecznie. Należy, zatem wytwarzać takie sytuacje, w których
wychowanki będą mogły sobie wzajemnie pomagać, wspierać się, przeżywać
wspólne emocje, wzruszać się. Scena wspólnych pasji, uzdolnień i zainteresowań
stwarza
takie
właśnie
warunki. Kontakt towarzyszący wspólnym
dążeniom
do jednakowych działań, zmienia sposób myślenia i wartościowania, do czego
przyczynia się wspólny sukces. Ma to niewątpliwe znaczenie dla pozytywnej
samooceny i samoakceptacji młodego człowieka, który do tej pory nie odnosił na ogół
sukcesów społecznie uznanych.
Nie ulega wątpliwości, że wychowanek jakiejkolwiek placówki opiekuńczej,
zwłaszcza „nowicjusz”, jest tak samotny, iż odczuwa bardziej niż inni potrzebę
obcowania ze wzorem osobowym. Jest przecież dzieckiem, które ciągle ktoś
zawodził. Istotny wpływ na postawy społeczne jednostek resocjalizowanych, poza
grupami
społecznymi
ma
oddziaływanie
indywidualnych
osób
znaczących.
Wspieranie rozwoju społecznego przez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
w ramach zorganizowanych zajęć grupowych, może tu odegrać ważną rolę
psychoterapeutyczną. Wspólne zainteresowania i jednocześnie dobra zabawa,
zapewniają poczucie bezpieczeństwa, radosny, spontaniczny lub podniosły nastrój.
Dodatkowo pozytywną rolę odgrywa wychowawca, działając przykładem osobistym,
wyrażając
aprobatę
i
sprawiedliwą
dezaprobatę
oraz
pozostali
uczestnicy,
przestrzegający norm panujących w grupie.
I rzecz chyba najistotniejsza – na wzrost poziomu uspołecznienia duży wpływ
wywierają kontakty młodzieży niedostosowanej społecznie z młodzieżą normalną,
prawidłowo funkcjonującą. Istnieje, zatem potrzeba poszukiwania sprzymierzeńców
akcji resocjalizacyjnej w gronie samej młodzieży o podobnych zainteresowaniach
14
na gruncie wymiany lub prezentacji własnych doświadczeń, do uczenia kultury
współżycia, wyrabiania życzliwości, rozwijania umiejętności współodczuwania, czyli
współprzeżywania
przeżyć
drugiego
człowieka.
Zabawa
wokół
wspólnych
zainteresowań, może być w wielu przypadkach punktem wyjścia procesu
uspołeczniania wychowanek. Zajęcia nawiązujące do istniejących zainteresowań lub
wyzwalające nowe, dają młodzieży wiele satysfakcji, wciągają do konstruktywnego
tworzenia, przyczyniają się do usuwania osobowościowych przyczyn jej społecznego
wykolejenia.
Zajęcia te mają znaczne walory terapeutyczne – rozładowują napięcia,
redukują lęk w sposób społecznie konstruktywny. Przyczyniają się także do
integrowania resocjalizowanej młodzieży. Wchodząc w świat wspólnych pasji,
wychowanka przygotowuje się do podjęcia określonej roli oraz reguł, którym podlega
współdziałanie w grupie.
ROZDZIAŁ4
GRUPY ZAINTERESOWAŃ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM
W CEREKWICY
Racjonalne
działania
wychowawcze
w
rodzinie
i
w
instytucjach
wychowawczych określa się mianem uspołecznienia, czyli socjalizacji jednostki
ludzkiej. Socjalizacja to czynienie człowieka zdolnym do zaspokajania swoich potrzeb
zgodnie z normami współżycia społecznego.
Resocjalizacja to wychowanie od nowa, wychowanie poprawiające złe skutki
wcześniej popełnionych błędów. Z pedagogicznego punktu widzenia resocjalizacją
będzie włączenie do życia jednostek, które utraciły zdolność poprawnego współżycia
społecznego.
Termin niedostosowanie społeczne został opracowany przez Światowy
Związek Instytucji Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, a przeniesiony na grunt polski
przez Marię Grzegorzewską.
Dziecko niedostosowane społecznie działa najczęściej na swoją niekorzyść. Brak
sukcesu wywołuje złe samopoczucie. Dziecko czuje się nieszczęśliwe, zagubione
i osamotnione.
15
Podczas pobytu
wychowanki w placówce,
podstawowym
jej środowiskiem
społecznym staje się grupa wychowawcza, w której przebywa niemal bez przerwy,
i która staje się dla wielu jej członków substytutem środowiska rodzinnego. Dlatego
też od sposobu funkcjonowania grupy, więzi emocjonalnych, które w niej istnieją,
umiejętności wyrażania emocji, ról, zadań przyjmowanych przez członków grupy,
sposobów komunikowania się i sposobów rozładowywania napięć i konfliktów, zależy
w dużej mierze dalszy rozwój emocjonalny i społeczny każdego z jej członków.
Nie
mniejszą
rolę
odgrywa
także
wyrównywanie
deficytów
edukacyjnych,
rozwojowych i zdrowotnych.
Skuteczna resocjalizacja, a tym samym prawidłowy rozwój społeczny nie
może odbywać się w izolacji od świata, w oderwaniu od dóbr kultury przyrody
i obcowania z ludźmi. Wychodząc z tego słusznego założenia tworzymy w placówce
corocznie szereg sytuacji, które – po pierwsze mają eliminować u wychowanek
poczucie całkowitej izolacji od środowiska, która to jak już wspomniano, ma nie tylko
niską sprawność resocjalizacyjną, ale wręcz wpływ negatywny na niektórą młodzież.
Po drugie mają dawać okazję do przeżywania choćby drobnych satysfakcji
społecznych, będących jednocześnie nagrodą za społecznie prawidłowe działania.
Do takich sytuacji zaliczamy organizowane w Ośrodku i poza nim różnego rodzaju
zajęcia. Należą do nich: zloty i rajdy harcerskie, festiwale piosenki i przeglądy
teatralne, wycieczki piesze, autokarowe i rowerowe – krajoznawcze i kulturoznawcze,
imprezy sportowe, wyjazdy do kina i dyskoteki, akcje charytatywne, oraz inne stałe
zajęcia odbywające się w ramach kół zainteresowań.
W placówce działają następujące koła zainteresowań:

plastyczne,

filmowo – czytelnicze,

kulinarne,

informatyczne,

ogrodnicze,

sportowe,

teatralne,

turystyczno – harcerskie,

rękodzieła artystycznego.
Każde
z
nich
zrzesza
wychowanki
umożliwiając
im
rozwijanie
własnych
16
zainteresowań i uzdolnień. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum oddziaływań
w zakresie wykorzystania indywidualnych predyspozycji dziewcząt, należy stwierdzić,
że
wychowanki
mają
duże
możliwości
rozwijania
zainteresowań
oraz
zagospodarowania czasu wolnego.
W trakcie roku większość grup organizuje szereg imprez, wyjazdów, spotkań również
dla osób ze środowiska lokalnego, w tym: zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczo –
wychowawczych, szkolnych, osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy domów opieki
i pomocy społecznej.
4.1. Grupa plastyczna
Funkcjonuje jako forma terapii oraz działań zmierzających do zrównoważonego
rozwoju osobowości. Zajęcia plastyczne umożliwiają wychowankom alternatywne
spędzanie czasu wolnego. Grupa plastyczna zajmuje się:
1) oprawą plastyczną imprez i uroczystości ośrodkowych,
2) organizowaniem konkursów na: plakaty, dekoracje, wystroje wnętrz,
3) przygotowaniem okolicznościowych kartek i zaproszeń,
4) organizowaniem kameralnych zajęć artystycznych,
5) tworzeniem akcji wpisujących się w zespół działań profilaktycznych placówki,
w formie rysunków wyrażających wiedzę lub postawę wychowanek wobec
środków uzależniających
6) organizowaniem zajęć, których celem jest ekspresyjne wyrażanie swoich
uczuć przeżyć, doświadczeń, fascynacji pod hasłem – „radość tworzenia”.
Fot.2. Wspólne dzieło grupy teatralnej i plastycznej. Inscenizacja bajki pt: „Królewna Śnieżka”,
przygotowana dla dzieci z pobliskich przedszkoli i zaprzyjaźnionego Domu Dziecka z sąsiedniej
wsi.
17
Grupę prowadzi wychowawca po magisterskich studiach plastycznych. Swoją
pasję przekazuje młodemu pokoleniu i choć często powtarza, że z uwagi na
psychokompensacyjną, psychoterapeutyczną i rekreacyjną funkcję zajęć, wartość
estetyczna i artystyczna mają znaczenie drugorzędne to prace grupy plastycznej są
wysoko cenione nie tylko w placówce. Wielokrotnie, bowiem dziewczęta nagradzane
były za swą twórczość na konkursach pozaszkolnych, gminnych i wojewódzkich.
Podczas zajęć dziewczęta wykorzystują różne techniki plastyczne, takie jak:
malowanie, rysunek, płaskie formy rzeźbiarskie, college, wycinanka, formy
przestrzenne
z
papieru
i
innych
materiałów,
rysunek
na
szkle.
Dużym
zainteresowaniem uczestników zajęć cieszą się prace związane z ręcznym
kopiowaniem arcydzieł malarstwa światowego. Kilka takich „reprodukcji” zdobi
wnętrza naszego Ośrodka. Dużo radości i satysfakcji czerpią dziewczęta z prac
przygotowywanych z przeznaczeniem na aukcje charytatywne pt: „Wielkanocne
marzenia”, „Bożonarodzeniowe marzenia” organizowane przez Fundację Haliny
Sroczyńskiej, z których dochód przeznacza się na dzieci szczególnie potrzebujące.
4.2. Grupa filmowo - czytelnicza
Ma na celu wzbudzenie i rozwijanie w wychowankach zainteresowań
czytelniczych. Priorytetowym zadaniem koła było stworzenie ośrodkowej biblioteczki,
w której znalazły się interesujące dzieła współczesnej literatury młodzieżowej.
W ramach koła rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Filmowy, który daje
dziewczętom możliwość obejrzenia zarówno filmów uwrażliwiających na los drugiego
człowieka, jak i filmów typowo rozrywkowych, po emisji, których odbywają się długie
dyskusje odzwierciedlające własne wrażenia, refleksje i wnioski.
Koło filmowo – czytelnicze organizuje wyjazdy do kina w Jarocinie, Krotoszynie
i Poznaniu na seanse filmowe o różnorodnej tematyce. Zdarza się, że podczas
seansów premierowych można spotkać, a nawet porozmawiać ze znanym aktorem
lub aktorką. W tym miejscu warto wspomnieć film w reżyserii Roberta Glińskiego
pt: „Cześć Tereska”, z 2000 roku, w którym w roli głównej obok Zbigniewa
Zamachowskiego,
Sławomira
Orzechowskiego,
Krzysztofa
Kiersznowskiego
wystąpiła Ola Gietner wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Łodzi, wcielając się w rolę głównej bohaterki filmu – Tereski. Wydarzenie odbiło się
wówczas głośnym echem w placówkach wychowawczych. Wzmacniało nadzieję
w szczęśliwy los. Z dnia na dzień nieznana nikomu dziewczyna z ośrodka stała się
18
aktorką, którą na kinowych ekranach oglądają rzesze widzów. Po takiej szansie życie
musi być lepsze. Przecież nic tak nie „uskrzydla” jak wiara w marzenia, które mogą
się spełnić.
4.3. Grupa kulinarna
Głównym zadaniem i celem grupy kulinarnej jest:
- przygotowanie dziewcząt do życia w rodzinie,
- pogłębienie znajomości sztuki kulinarnej,
- zachowanie zasad higieny podczas pracy w kąciku kulinarnym,
- wdrażanie do samodzielnej pracy,
- wychowanie w duchu poszanowania tradycji rodzinnych związanych z własnym
regionem.
Koło kulinarne zajmuje się przede wszystkim nauką pieczenia ciast, przygotowaniem
wypieków i potraw na specjalne okazje i „szybkie słodkie przekąski”. Dziewczęta
przygotowują
wypieki
na
uroczystości
urodzinowo
–
imieninowe
naszych
wychowanek, oraz na uroczystości ogólno ośrodkowe jak: Andrzejki, Walentynki,
pieką baby wielkanocne i pierniki na Boże Narodzenie. Ważnym w codziennej pracy
wychowawczej jest tworzenie klimatu zbliżonego do domu rodzinnego. Szczególną
rolę nadajemy w placówce tradycyjnym świętom, starając się zachowywać lokalne
obrzędy i tradycje oraz indywidualnym świętom naszych wychowanek, organizując
dla nich okolicznościowe przyjęcia, które choć skromne bardzo często są jedynymi,
które przygotowano specjalnie dla nich.
Fot. 3. Grupa kulinarna podczas konkursowego wypieku rogali marcińskich z okazji obchodów
19
dnia Świętego Marcina.
W ramach zajęć grupy odbywają się również spotkania integracyjne z dziećmi
„specjalnej troski” z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, na których wspólnie
wypieka się nietrudne do przygotowania słodkości (drożdżowe bułeczki, maślane
ciasteczka itp.). Takie spotkania niewątpliwie uczą pokory wobec losu, szacunku dla
drugiego człowieka i uwrażliwiają na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jest to dobra
konfrontacja z przekonaniem naszych wychowanek, że los surowo się z nimi
obchodzi.
Fot. 4. Dziewczęta z grupy gastronomicznej z opiekunką podczas przygotowywania zapraw
na zimowe zapasy.
4.4. Grupa informatyczna
„Zajęcia z komputerem” cieszą się ogromną popularnością wśród młodej
generacji, tym bardziej w placówce, gdzie normalny – swobodny kontakt ze światem
jest dość znacznie ograniczony. Zatem owa nieograniczona komunikacja, ściąganie
plików, wyszukiwanie informacji pochłania wszystkich, którzy mają podstawową
wiedzę na temat obsługi komputera, a zdawać by się mogło, że młodzi ludzie z tymi
podstawowymi umiejętnościami przychodzą dziś na świat. Ale w grupach opartych na
zainteresowaniach, kierunki działań określają prowadzący je wychowawcy. I tutaj,
aby połączyć przyjemne z pożytecznym realizuje się pomysł wykorzystania
technologii komputerowej do pracy nad tworzeniem ośrodkowej gazetki z bieżącymi
informacjami o ciekawych, znaczących zdarzeniach w placówce, wymianą poglądów,
20
spostrzeżeń, własnych refleksji i przemyśleń tworzących je osób. Głównym
założeniem opracowania regularnie ukazującego się czasopisma była chęć
i potrzeba stworzenia możliwości do czynnego uczestnictwa w działalności literackiej
jako swoistego elementu wychowania i kształcenia w żywym kontakcie ze sztuką
pisaną i kulturą. Gazetka powstaje przy udziale wszystkich naszych wychowanek,
które w danym czasie mają wolę zaistnienia na jej kartkach.
Fot. 5. Grupa informatyczna podczas zajęć w pracowni komputerowej.
Fot. 6. Pierwsza i jedna z kolejnych stron gazetki ośrodkowej redagowanej przez wychowanki.
Zaszczytne miejsce redaktora naczelnego przypada osobie, która wykazała najwięcej
21
pracy i zaangażowania dla powstania kolejnego numeru. Każda z wychowanek może
natomiast zamieścić swój reportaż, dać pomysł na artykuł, czy też pomóc w pracy
technicznej, niezbędnej przy drukowaniu i składaniu gazetki.
4.5. Grupa ogrodnicza
Skupia wychowanki chętne do pracy, poszerzając ich wiedzę z zakresu
ogrodnictwa.
Celem działalności koła jest:
 Rozbudzanie zainteresowań młodzieży otaczającą przyrodą.
 Poszanowanie pracy własnej i innych.
 Propagowanie zdrowego stylu życia.
 Zaspakajanie
potrzeby
uznania,
sukcesu,
podniesienie
samooceny
wychowanek.
 Pozyskiwanie funduszy przy wykonywaniu prac zarobkowych w ogrodnictwie.
Fot. 7. Opiekun grupy ogrodniczej ze swoimi podopiecznymi. Z lewej strony podczas jesiennych
prac porządkowych, z prawej demonstrują zasadzone wcześniej pnącze na budynku internatu.
Wychowanki zdobywają wiedzę na temat uprawy roślin, a także praktyczne
umiejętności dotyczące pielęgnacji kwiatów. Dbają o czystość parku okalającego
Ośrodek, wykonują bieżące prace porządkowe, jak koszenie trawników, nawożenie
i podlewanie roślin na rabatach i skalnikach. Przy współpracy z lokalnymi hodowcami
roślin uczestniczą w sezonowych pracach ogrodniczych na plantacjach truskawek,
i przy zbieraniu owoców. Grupa ogrodnicza współpracuje także z właścicielem
stadniny, który za prace pielęgnacyjne przy zwierzętach rewanżuje się dziewczętom
lekcjami jazdy konnej i powożenia.
Każdego roku w październiku opiekun grupy ogrodniczej organizuje dla swoich
22
wychowanek wycieczkę do Poznania na wystawę POLAGRA.
W grudniu natomiast grupa przygotowuje materiały do wykonania stroików
świątecznych oraz organizuje konkursy. Z kolei dla urozmaicenia zimowej diety,
dziewczęta sieją w doniczkach nowalijki, którymi zarówno ozdabiają codzienne
potrawy jak również wzbogacają je w niezbędne witaminy.
Fot. 8. Dziewczęta pozują do zdjęcia na tle konia prezentowanego podczas wystawy rolniczej
4.6. Grupa sportowa
Organizuje zajęcia, które pozwalają na odreagowanie napięć i emocji poprzez
zabawę, gry zespołowe i ćwiczenia sprawnościowe. W ten sposób dziewczęta
doskonalą swoją sprawność fizyczną, poprawiają samopoczucie i kondycję.
Fot. 9. Zajęcia grupy sportowej na sali gimnastycznej, która mieści się na terenie placówki
i była pierwszą, jaka powstała w naszej gminie. Na zdjęciu z prawej strony – zajęcia integracyjne
z dziećmi ze szkół środowiskowych na basenie kąpielowym w Jarocinie
Koło sportowe specjalizuje się w trenowaniu tenisa stołowego, piłki siatkowej
23
i nożnej. Wychowanki reprezentują Ośrodek w corocznych Indywidualnych
Mistrzostwach Powiatu Jarocińskiego w tenisie stołowym, a także w Ogólnopolskim
Turnieju Tenisa Stołowego, który odbywa się corocznie się w MOW w Radzionkowie.
W roku szkolnym 2006/2007 dziewczęta z grupy sportowej z Cerkwicy zajęły trzy
pierwsze miejsca.
Tradycją placówki jest organizowany każdego roku w listopadzie Bieg Przełajowy
o Puchar Dyrektora Ośrodka i sezonowe turnieje sprawnościowe dla całej
społeczności. Placówka ponadto dysponuje dziesięcioma rowerami górskimi do jazdy
rekreacyjnej. Regularnie organizowane są w ramach zajęć nie tylko grupy sportowej,
kilkudniowe rajdy rowerowe i krótkodystansowe, tematyczne wycieczki po najbliższej
okolicy.
4.7. Grupa teatralna
Praca w tym kole umożliwia wychowankom świadome przeżywanie własnych
emocji, uzmysławia własną kreatywność (umiejętności i zdolności) i współzależność
ludzi w zespole. Zabawa w granie ról pomaga w zrozumieniu motywacji różnych
zachowań, pomaga poznać ich przyczyny i skutki. W trakcie budowy przedstawień
odbywają się próby: czytanie analityczne, sytuacyjne, techniczne i generalne.
Odbywa się przedstawienie, konfrontacja dokonań z reakcją publiczności. W trakcie
prób i przedstawień wspólna kreacja jednoczy wykonawców i uzależnia nawzajem,
sprzyja porozumieniu w trakcie ekspresji. Aktywność twórcza młodych aktorów,
dokonuje się w trakcie przygotowania i prezentacji przedstawienia, wpływa
na wszechstronny rozwój ich osobowości.
Nauka rozumienia sztuki teatru przez doświadczenia wpływa na zwiększenie stopnia
kultury estetycznej młodzieży, w szczególności wrażliwości na ludzi i świat
w strukturach estetycznych. Nabyte na zajęciach teatralnych cechy, umiejętności
wpływają na rozwój ludzkiej kreatywności w szerokim zakresie, od spostrzeżeń
i wyobrażeń po abstrakcyjne konstrukcje myślowe i samodzielność działania.
Efektem działań koła teatralnego są:

Inscenizacje
poetyckie
przygotowane
z
okazji
Dnia
Zmarłych,
Dnia
Zakochanych, świąt państwowych, Dnia Matki i Ojca itp.

Mikołajkowe przedstawienia organizowane dla dzieci z Domu Dziecka oraz
Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

Jasełka bożonarodzeniowe.
24

Akademie z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia
Edukacji Narodowej.
 Przedstawienia bajkowe dla dzieci ze środowiska lokalnego.
 Spektakle i inscenizacje na młodzieżowe przeglądy teatralne.
Fot. 10. Przedstawicielki aktorek z grupy teatralnej. Z lewej – po spektaklu jasełkowym, z prawej
w trakcie inscenizacji z okazji Dnia Nauczyciela.
Kilkakrotnie wychowanki reprezentowały Ośrodek w Ogólnopolskim Przeglądzie
Zespołów
Artystycznych
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych
i
szkół
gimnazjalnych „Kowadło”, który odbywa się corocznie w Kuźni Raciborskiej. Zdobyły
tam III miejsce w kategorii grup kabaretowych, I i II miejsca w solowych występach
wokalnych oraz kilka wyróżnień. Ponadto w maju uczestniczą w odbywających się
w Warszawie Przeglądach Małych Form Teatralnych mających szczególny walor
kształcący, z uwagi na warsztatowy charakter imprezy.
4.8. Grupa rękodzieła artystycznego
Charakter zajęć rękodzielniczych ma na celu wyrabianie u wychowanek
wytrwałości, systematyczności, rzetelności przy wykonywaniu prac manualnych,
a także rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształtowanie umiejętnego twórczego
wykorzystania wolnego czasu. Koło hafciarskie współpracuje z kołem plastycznym,
w efekcie, której powstają coroczne prace na aukcję Fundacji Haliny Sroczyńskiej
w postaci obrazków, kartek oraz stroików świątecznych.
Hafty, wykonywane przez dziewczęta to twórczość wymagająca dużego
wkładu pracy, dokładności oraz wyjątkowej cierpliwości, co przy nadpobudliwości
psychoruchowej naszych wychowanek ma znaczący aspekt wychowawczo –
terapeutyczny.
25
Fot. 11. Wystawa prac (stroiki, kartki świąteczne i obrazki wykonane haftem krzyżykowym)
powstałych w ramach zajęć grupy rękodzieła artystycznego, dla akcji charytatywnej Fundacji Haliny
Sroczyńskiej z Kalisza, której dochód przeznacza się na dzieci szczególnie potrzebujące.
Najnowsze orientacje pedagogiczne podkreślają znaczenie twórczości w życiu
ludzkim, twórczości pojmowanej bardzo szeroko jako pewien sposób życia
i działania, który łączy się z postawą twórczą. Uznaje się, że dyspozycje twórcze
tkwią w każdym człowieku, tylko często uśpione. Nic tak nie podnosi wartości
człowieka jak wysoka ocena jego twórczej aktywności, zwłaszcza, gdy dotyczy
młodego człowieka, którego do tej pory piętnowano za brak zdolności, konsumpcyjny
i roszczeniowy charakter relacji społecznych. Uczestnicząc zatem w procesie
tworzenia wychowanka sama kształtuje swoją kulturę, przeżycia i doświadczenia
estetyczne.
4.9. Grupa turystyczno - harcerska
Harcerstwo to coś więcej niż organizacja młodzieżowa, to spontaniczny ruch
społeczny kształtujący postawy i charaktery. To służba, braterstwo i praca nad sobą.
Poprzez harcerstwo wychowanki lepiej poznają otaczający świat, poznają sposób
na życie pełne przygód, dobrowolnie przyjętych obowiązków, życie zgodne
z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu.
Rola drużyny harcerskiej w kształtowaniu osobowości wychowanek jest duża. Wiele
cech moralnych można w wychowance wzbudzić, jeśli się świadomie i celowo nad
tym pracuje. Dziewczęta pragną przygód i emocji. W zajęciach drużyny chodzi
o to, by treść wędrówek i turystyki stanowiła sama dla siebie realną wartość
wychowawczą i reedukacyjną.
Przynależność do drużyny harcerskiej budzi w nieletnich humanitarny stosunek
do drugiego człowieka, słabego, cierpiącego, nieporadnego, uczy ich nie tylko
współczucia, ale i wyzwala w nich wolę do roztaczania obrony nad słabszym przed
26
gwałtem i krzywdą. Każdy dzień pobytu wychowanki w Ośrodku, to nieustanne
napięcie uwagi, wysiłek nerwowy, ciągłe balansowanie między zakazem a nakazem.
Udział w zajęciach drużyny sprawia, że dziewczęta lepiej poznają siebie,
przezwyciężają w sobie pokutujące słabości, wzmacniają poczucie własnej wartości
i wiarę we własne siły.
Celem
krzewienia
harcerstwa
w
Młodzieżowym
Ośrodku
Wychowawczym w Cerekwicy jest:

Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego i fizycznego rozwoju wychowanek.

Rozwijanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej. Budowanie
tożsamości osobowej, narodowej oraz bliższe poznanie kultury polskiej
i europejskiej.

Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości
tkwiące w harcerstwie, turystyce, sporcie i rekreacji.

Kształtowanie
odpowiedzialnej
i
twórczej
postawy
niezbędnej
do
kierowania swoim dalszym życiem oraz do pełnienia w przyszłości
odpowiedzialnych ról społecznych.

Lepsze poznanie samego siebie. Umiejętność stawiania sobie wyższych
celów i osiągania ich, podnoszenie własnych aspiracji.

Rozbudzanie wrażliwości i rozwijanie uczuć wyższych (życzliwości,
przyjaźni, miłości i sprawiedliwości itp.)

Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego.
 Kształtowanie prawidłowego systemu wartości, siły woli, wytrwałość
i zaradności w życiu codziennym.
Fot. 12. Harcerki pod pomnikiem żołnierzy poległych w obronie ziemi jaraczewskiej.
27
ROZDZIAŁ 5
EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Punktem wyjścia w systemie resocjalizacji społecznie niedostosowanych jest
zasada, że każde dziecko ma prawo do pomocy w zdobywaniu wiadomości,
umiejętności i nawyków, aby mogło korzystnie ukształtować swoją osobowość i
przystosować się do życia w społeczeństwie, zaś rolą osób organizujących proces
przywrócenia dzieciom zdolności poprawnego współżycia społecznego jest tworzenie
takich sytuacji, w których wychowanek doświadcza i zdobywa oczekiwane
umiejętności. W tym celu w ramach grup zainteresowań organizuje się szereg
sytuacji, które po pierwsze mają eliminować u wychowanek poczucie całkowitej
izolacji od środowiska, która to ma nie tylko niską sprawność resocjalizacyjną, ale
wręcz wpływ negatywny na niektórą młodzież, po drugie mają dawać okazję
do przeżywania choćby drobnych satysfakcji społecznych, będących jednocześnie
nagrodą za społecznie prawidłowe działanie.
Do omawianych sytuacji zaliczają się różnego rodzaju zajęcia poza
Ośrodkiem, jak: zorganizowane wycieczki, wyjazdy, spotkania integracyjne, udział
w akcjach charytatywnych, artystycznych czy sportowo - turystycznych
Na podstawie analizy dokumentów wynika, iż w Ośrodku zaplanowano
i zorganizowano w ostatnim roku szkolnym:

Zlot harcerski w Kobylej Górze,

Rajd MOW Sudety,

Festiwal piosenki harcerskiej w Żerkowie,

Marsze i wycieczki piesze,

Wycieczki i rajdy rowerowe,

Wycieczkę do Poznania i Kórnika,

Wyjazd do kina,

Imprezy charytatywne:
- spotkanie z dziećmi ze szkół środowiskowych,
- zabawy integracyjne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
w Borzęciczkach i z Domu Dziecka w Górze,
- udział w aukcji Fundacji Haliny Sroczyńskiej w Kaliszu.

Wypoczynek zimowy:
28
- kulig, wyjazd do dyskoteki, kręgielni, na basen,
- udział w koncercie Jacka Cygana w Jarocinie,

Wypoczynek letni:
- wymiana wakacyjna z dziećmi w MOW w Sobótce,
- udział w pieszej pielgrzymce do Częstochowy,
- biwak w Żerkowie.
Aby zdobyć wiedzę, jak wychowanki oceniają kierowane do nich propozycje
zajęć poza placówką przeprowadziłam badanie ankietowe na wszystkich obecnych
w placówce dziewczętach. Następnie zebrane informacje porównałam z danymi
uzyskanymi z badania ankietowego wychowawców, aby w ten sposób porównać na
ile oceny dziewcząt spójne są z oczekiwaniami i propozycjami osób organizujących
zajęcia i związane z nimi atrakcje.
Wszystkie
dziewczęta
odpowiedziały,
że
aktywnie
uczestniczą
w organizowanych poza placówką formach grupowego działania bądź
wypoczynku.
Najczęściej ankietowane odpowiadały, że biorą udział w pieszych marszach
i wycieczkach –24 ankietowane, a następnie w zlotach harcerskich – 16,
wycieczkach (nie pieszych) – 15, dyskotekach – 10 (rys.1).
marsze i spacery
zloty
wycieczki
dyskoteka
kino
inne
Rys. 1.
Zobrazowany na rys. 1 udział w zajęciach nie wynika jednak z samych preferencji
wychowanek, a raczej z istniejących w danej chwili możliwości i okazji, co z kolei
wskazuje, że najczęściej w ramach zajęć organizuje się piesze marsze i wycieczki po
najbliższej okolicy.
29
zloty
dyskoteka
wyjazd do domu
wycieczki
spacery
kino
inne
Rys.2
Dalsze pytanie daje odpowiedź, że wychowanki najchętniej uczestniczyłyby,
w zlotach harcerskich i dyskotekach, spacery i wycieczki są na miejscach kolejnych,
ale przed nimi jest jeszcze silniejsza chęć wyjazdu do domu (rys.2).
Udział w zlotach harcerskich i dyskotekach jest, więc szczególnie atrakcyjny
dla naszych dziewcząt, co można interpretować jako skuteczny sposób zaspokajania
potrzeby, kontaktu społecznego w obszarze relacji rówieśniczych. Jest to istotne
z uwagi na badany aspekt kształtowania umiejętności funkcjonowania wychowanek
poza warunkami ośrodka, z racji bogatych doświadczeń i kontaktów społecznych.
Na pytanie czy lubisz spędzać czas wolny poza Ośrodkiem 29 dziewcząt
odpowiedziało – tak z powodów (rys. 3):
A. możliwości odpoczynku, psychicznego odreagowania,
B. spotkania z rodziną,
C. poczucia wolności,
D. braku nudy,
E. możliwości zapomnienia o tęsknocie za domem,
F. jest ciekawie i inaczej,
G. szybciej płynie czas,
H. jest szansa na samotność i ciszę,
30
H
G
A
F
E
D
B
C
Rys. 3
W kolejnym pytaniu skierowanym do wychowanek, o sposób spędzania
przez nie wolnego czasu w domu: – 26 odpowiedziało, że spędza go z rodziną,
w tym 24 – również, ze znajomymi.
Cztery z ankietowanych wychowanek odpowiedziały, że nie wyjeżdżają na
przepustki, bo nie maja takiej możliwości.
Rozwijając odpowiedź dotyczącą sposobu spędzania czasu z rodziną 21
wychowanek określiło, że czas z rodziną i znajomymi przeznaczają na: (rys. 4)
A. wspólne spacery
B. rozmowy
C. dyskoteki i imprezy
D. pomoc w obowiązkach domowych
E. opiekę nad rodzeństwem
F. oglądanie TV
G. starania o poprawę relacji z rodziną
H. kino, basen
I. pobyt w kościele, samotność, sport
Wsch.; Wycinek 9
H
G
F
A
E
D
B
C
Rys. 4
Dwie ankietowane odpowiedziały, że kłócą się z bliskimi.
31
Pięć wychowanek nie udzieliło odpowiedzi, w jaki sposób spędzają czas będąc
w domu.
Z pozyskanych informacji wynika, że dziewczęta starają się spędzać czas
w domu w sposób aktywny i pożądany społecznie. Potwierdzeniem tej tezy może być
odpowiedź ankietowanych na kolejne pytanie, w którym 22 osoby odpowiedziały,
że jadąc do domu myślą o tym by zachowywać się dobrze.
6 wychowanek się nad tym nie zastanawia, w 2 przypadkach brak odpowiedzi
(dotyczy wychowanek, które nie wyjeżdżały).
Ponadto 12 ankietowanych oceniło, że na przepustkach zachowują się dobrze,
8 – poprawnie,
7 – bardzo dobrze.
W trzech przypadkach – brak odpowiedzi. Żadna z wychowanek nie oceniła swojego
zachowania nieodpowiednio bądź nagannie.
Inaczej oceniają zachowanie dziewcząt ankietowani wychowawcy, którzy
w większości uważają, że wychowanki zachowują się poprawnie, ale są również takie
w śród korzystających z przepustek, które nie zachowują się wówczas prawidłowo.
(rys. 5).
14 - poprawne i wyższe,
8 - poniżej poprawnego (nieodpowiednie i naganne)
poprawne
naganne
dobre
nieodpowiednie
bardzo dobre
Rys.5
Swoje informacje odnośnie zachowania wychowanek pracownicy pedagogiczni
uzyskują:

od rodziców

od wychowanek

od innego wychowawcy
32

z sądów

oraz w rzadszych przypadkach z policji, od sąsiadów, dalszej rodziny,
koleżanek, kuratorów, znajomych wychowanek.
Zdaniem ankietowanych, istotne przyczyny pozytywnych przejawów w zachowaniu
dziewcząt przebywających poza Ośrodkiem tkwią w:

potrzebie częstego korzystania z przepustek,

chęci poprawienia relacji z rodzicami, pokazania im zmian we własnym
zachowaniu,

oddziaływaniach wychowawczych w placówce,

zmianie motywacji i dojrzałości dziewcząt,

w mniejszym stopniu również: wpływie rodziny, chęci ukończenia szkoły
i izolacji od dawnego towarzystwa.
Natomiast przyczyny negatywnych zachowań ankietowani upatrują w:

powrocie do zaburzonego środowiska rodzinnego i rówieśniczego, w którym
brak jest prawidłowych wzorców zachowań i wsparcia emocjonalnego.

Niewystarczająco zinternalizowanej hierarchii wartości i norm społecznych.
Zdecydowanie
lepiej
badani
oceniają
zachowanie
wychowanek
na zorganizowanych przez wychowawców imprezach poza Ośrodkiem.
100% ankietowanych ocenia zachowanie dziewcząt ponad poprawne:
-bardzo dobre –10 osób,
-dobre –4 osoby.
Zorganizowane zajęcia poza Ośrodkiem zdaniem ankietowanych wyzwalają
aktywność wychowanek, która przekłada się na rozwój wielu pozytywnych cech,
wśród których ankietowani wymieniali najczęściej:

rozwijanie poczucia odpowiedzialności,

chęć pokazania swoich dobrych cech,

chęć zyskania zaufania wychowawcy,

opiekuńczość,

samodyscyplina,

kultura osobista, takt,
oraz:
szczerość,
posłuszeństwo.
otwartość,
koleżeństwo,
prawdomówność,
szacunek,
33
Z
zebranego
materiału
wynika,
że
ocena
umiejętności
funkcjonowania
wychowanek poza Ośrodkiem przedstawia się różnorako w zależności od osoby
oceniającej, jak również często i warunków, w jakich wychowanka „funkcjonowała”.
W Ośrodku, przy zaangażowaniu niemal całej kadry pedagogicznej, organizuje się
szereg różnorodnych imprez, które umożliwiają wychowankom udział w sytuacjach
społecznych realizujących się poza Ośrodkiem. Tego rodzaju forma aktywizacji
dziewcząt jest dla nich samych atrakcyjna i choć nie zawsze rodzaj proponowanych
zajęć jest spójny z preferencjami wychowanek, chętnie z niej korzystają. Klimat zajęć
poza placówką zapewnia, bowiem ich uczestnikom w znacznej mierze swobodę
i zadowolenie, w Ośrodku ograniczane ścisłym rozkładem dnia i innymi
obowiązującymi ustaleniami regulaminowymi.
Liczne zalety dla indywidualnego rozwoju wychowanek, podczas realizowania
zajęć w warunkach poza Ośrodkiem wskazują również wychowawcy, którzy
jednomyślnie
pozytywnie
oceniają
ich
znaczenie
i
rolę
dla
prawidłowego
funkcjonowania dziewcząt w społeczeństwie.
Kształcenie odpowiedzialności, szczerości i koleżeństwa wydaje się być tu znacznie
efektywniejsza aniżeli w innych sytuacjach ograniczonych warunkami życia Ośrodka.
Ponadto kształtują uczucia społeczne, pozytywne kontakty, tworzą szansę na
zaspokajanie ambicji, uznanie i dodatnią samoocenę.
Nie ulega wątpliwości, że w warunkach zajęć organizowanych w placówce, kiedy
wychowanki są pod stałą opieką wychowawców ich motywacja do zachowań
prawidłowych jest znacznie większa aniżeli w warunkach wadliwie funkcjonującego
środowiska rodzinnego.
Stąd istotny wpływ na postawy jednostek resocjalizowanych, ma oddziaływanie
indywidualnych osób znaczących, w tym przypadku wychowawców, z których biorąc
wzór, wychowanka unika niepowodzeń a tym samym osiąga jego uznanie.
Sytuacja zmienia się, gdy wychowanka powraca do środowiska. Z badań wynika, że
wychowanki chcą zachowywać się dobrze i tak po powrocie oceniają swoje
zachowanie, co niestety często nie jest zgodne z prawdą, bądź inaczej, wersją
rodziców, czy też innych osób, od których wychowawcy czerpią informację.
Mimo wysiłków i zabiegów wychowawczych oraz dobrych chęci samych
wychowanek
wadliwie
funkcjonujące
środowisko
rodzinne
jest
areną
niekontrolowanych oddziaływań personalnych o charakterze destruktywnym, którym
wychowanka, na ogół osoba niedojrzała i słaba nie potrafi się przeciwstawić. Nie
34
dotyczy to oczywiście ogółu badanych wychowanek, ale wydaje się być to główna
przyczyna niepowodzeń w zakresie skuteczności kształtowania umiejętności
funkcjonowania poza Ośrodkiem dotycząca w szczególności wychowanek, których
przyczyny niedostosowania tkwią w samym środowisku domowym.
ZAKOŃCZENIE
Nie ulega wątpliwości, że wiele zagadnień o znaczeniu dla problemu
resocjalizacji i wspierania rozwoju społecznego młodego człowieka wykorzystując
jego indywidualne predyspozycje oparte na uzdolnieniach i zainteresowaniach nie
zostało omówionych w sposób wyczerpujący, a jedynie zasygnalizowanych. Celem
jednakże
niniejszej
różnorodności
pracy
sposobów
było
przedstawienie
wykorzystania
metody
zalet
i
pracy
skuteczności
opartej
o
oraz
pasje
i zainteresowania osób kształtujących proces wychowawczy.
Działalność grupy, zgodna z jej celami i założeniami, to długotrwały, cykliczny proces
pracy
z
młodzieżą
niedostosowaną
społecznie,
oparty
na
możliwościach,
zainteresowaniach i potrzebach zespołu tworzącego określoną grupę, oraz potrzeb
placówki i społeczności lokalnej.
Praca w grupie zainteresowań, opierająca się na zasadzie dobrowolnego
w niej udziału ułatwia nowym wychowankom oswojenie się z nową sytuacją, obniża
niepokój i niepewność, pozwala wzbudzić zaufanie, wyzwala wrażliwość i pozytywne
emocje. Każda twórcza aktywność umożliwia wychowance świadomy kontakt
z własnymi przeżyciami, uzmysłowienie własnej kreatywności, umiejętności,
zdolności wcześniej nierozpoznanych albo niedocenianych i współzależności między
ludźmi. Praca w grupie oparta na wspólnie wytyczonym celu wypracowuje
systematyczność i pozwala na poszukiwanie dróg zmiany własnego życia
i dotychczasowych relacji społecznych. Zajęcia w grupach zainteresowań mogą
przeciwdziałać
zwyczajowym
ucieczkom
z
placówek
wychowawczych
i resocjalizacyjnych, które są często wyrazem stresu spowodowanego nieznośną
sytuacją w grupie wychowawczej. Wychowanki uciekają przed karą i poniżeniem,
w wyniku tęsknoty za domem, przyjaciółmi wolnością. Za światem przeżyć i doznań,
który był ich dotychczasową jedyną alternatywą. Wychowawcy kształtujący
środowisko kulturowe i wykorzystujący je w procesie wychowania muszą troszczyć
35
się o zapewnienie wychowankom nie tylko nauki i pracy, lecz i szeroko rozumianej
zabawy. W pracy na co dzień wychowawcy muszą pokonywać wiele barier
ograniczających możliwości resocjalizacyjne wychowania przez zajęcia tematyczne
w grupach wychowawczych – bilans czasu, energii, urządzeń, środków finansowych
i metod organizacyjnych. Praca oparta o grupy zainteresowań koncentruje energię,
metody, urządzenia w jednym kompleksowym zespole zintegrowanego działania
opartego o sieć działań alternatywnych z jednoczesnym uwzględnieniem działalności
rozwojowej i psychoterapeutycznej.
Praca w grupach zainteresowań, w ośrodku wychowawczym ma odmienne,
o wiele ważniejsze znaczenie niż w każdej innej sytuacji wychowawczej. Nie ulega
wątpliwości, że czynnik wychowawczy musi tu być traktowany z należytą
odpowiedzialnością pedagogiczną, gdyż jest jednym z podstawowych warunków
zapewniających prawidłowy i skuteczny przebieg procesów uspołeczniających.
Twórcza aktywność wychowanek oparta o sport, turystykę, harcerstwo, teatr, pracę
w ogrodnictwie, prace plastyczne i rękodzielnicze powinna, rozwijać te funkcje
somatyczne, które decydują nie tylko o zdrowiu i sprawności, lecz i o postawach
moralnych, intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych. W praktyce pedagogicznej
wielokrotnie stwierdzano daleko większy i skuteczniejszy wpływ wychowawczy
wszelkiej fizycznej i twórczej aktywności niż innych znanych środków stosowanych
w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną.
Wychowankowie niedostosowani społecznie manifestują postawę buntu
i niechęci do otoczenia. Przejawia się to najczęściej w lekceważeniu norm życia
społecznego i aktach agresji. Dziecko rosnące w niechęci lub wrogości do otoczenia
zachowuje także tę postawę wobec nowego środowiska. Poczucie doznanej krzywdy
i dręcząca świadomość, że jest się niepotrzebnym, sprzyja kształtowaniu postawy
agresywnej. Zasadniczą, zatem sprawą w procesie resocjalizacji, uspołeczniania
dzieci i młodzieży jest odbudowa i umacnianie ich zaufania do społeczeństwa.
Dzieciom tym trzeba umożliwić pozytywne kontakty interpersonalne. Dostrzegać
i uznawać ich odrębność, mocne strony i predyspozycje osobowościowe. Karność
zastąpić ładem, przymus dobrowolnym przystosowaniem się. Wymaga to oczywiście
przemyślanych
i
konsekwentnych
działań
wychowawczych.
W
wychowaniu
zespołowym na pierwszy plan należy wysuwać działania pośrednie, czyli
oddziaływanie na wychowankę przez zespół, co powinno koncentrować uwagę na
organizacji życia w zespole. Wychowawca musi ze szczególną troską zająć się
36
regulowaniem stosunków między członkami grupy i tworzeniem przez całą grupę
więzi czynnych wychowawczo. Wiele uwagi poświęca tym samym stosowaniu
pochwał i dezaprobaty stosownie do sytuacji, nagradzaniu pracowitości wytrwałości
i koleżeństwa. Równocześnie tworzy środowisko wychowawcze o dużych walorach
terapeutycznych, w klimacie życzliwości, zaufania i tolerancji.
Ogromne znaczenie ma również problem oparty na zaspakajaniu specyficznych
potrzeb podopiecznych, począwszy od najbardziej elementarnych, fizycznych,
a kończąc na bardziej złożonych, psychospołecznych. Wychowawca w swojej roli
musi być animatorem odważnych i przemyślanych poczynań wychowawczych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że chociaż natrafia się na pewne trudności
w wykorzystaniu metody opartej na zainteresowaniach w procesie wspierania
rozwoju
społecznego
młodzieży,
to
niewątpliwie
można
sformułować
kilka
bezspornych twierdzeń. Mianowicie naprawianie relacji społecznych w placówce
wychowawczej, w której tworzy się szereg sytuacji dla indywidualnego rozwoju
aktywności twórczej i poznawczej można określić jako działania zmierzające do
wyeliminowania
konstruktywnej
nabytych
wzorców
samodzielności
destrukcyjnego
podopiecznych
oraz
postępowania,
uwzględniania
rozwijania
tendencji
szukania przez wychowankę oparcia w grupach, wzorach kulturowych, które
umożliwiają zaspokajanie własnych potrzeb.
Decydującą jednak siłą, w której tkwi największa dynamika i moc działań
społecznych, jest osobowość wychowawcy, jego wiedza, zaangażowanie, a przede
wszystkim umiłowanie dziecka i rozumna postawa wychowawcza. Trzeba także
pamiętać, że warunkiem osiągnięcia efektów w zakresie budowania prawidłowych
relacji społecznych jest dobrowolne poddanie się wychowanki oddziaływaniom
resocjalizującym. Nikogo nie można poprawić wbrew jego woli. Dzięki dobroci
i współdziałaniu osiąga się lepsze wyniki w grupie niż w warunkach odizolowania
wychowanki od jej wpływu.
37
BIBLIOGRAFIA
Chłopkiewicz M.: Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologie. Warszawa 1987
Corey Schneider M., Corey G.: Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa
1995
Doroszewska J.: Pedagogika specjalna. Wrocław 1981
Filipczuk H.: Dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej. Warszawa 1988
Gurycka A. (red.): Zainteresowania uczniów. Cz. II, czynniki warunkujące stan zainteresowań uczniów.
Warszawa 1982
Han-Ilgiewicz N.: Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. Warszawa 1961
Jachimska M.: Grupa bawi się i pracuje. Wałbrzych 1984
Konarzewski K.: Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1987
Konopczyński M., Daszkiewicz. M.: Teatr Scena Coda szansą dla resocjalizacji. „Szkoła Specjalna”
nr 2, 1991
Konopczyński M., Sawicka K.: Scena Coda – nowa kulturotechniczna metoda terapii i resocjalizacji.
Warszawa 1991
Konopczyński M.: Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1996
Kopeczek J.: Praca metodami psychoaktywnymi. Tarnobrzeg 1993
Kowalska-Erlick B.: Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo. Warszawa 1988
Lindefield G.: Poczucie własnej wartości. Warszawa 1995
Łobocki M.: W poszukiwaniu skutecznych form wychowania. Warszawa 1990
Makowski A.: Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa 1994
Mika S.: Psychologia społeczna. Warszawa 1982
Nowacki T.: Zarys psychologii. Warszawa 1962
Olbrycht K.: Sztuka a działania pedagogów. Katowice 1987
Ostrowska K.: Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Warszawa 1981
Pospiszyl K. (red.): W poszukiwaniu systemów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla
młodzieży. Warszawa 1985
Ratajczak Z. (red.): Rozwojowe i sytuacyjne przesłanki dynamiki grup dziecięcych i młodzieżowych.
Katowice 1991
Reykowski J.: Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka, w:
Psychologia. Red. T. Tomaszewski. Warszawa 1975
Sawicka K.: Socjoterapia. Warszawa 2002
Strzemieczny J.: Zajęcia socjoterapeutyczne. Warszawa 1988
Strzemieczny J.: Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1993
Szuman S.: Psychologia wychowawcza wieku szkolnego. Warszawa 1957
Śniecinski J. (red.): Świat człowieka, świat sztuki. Warszawa 1996
Wojnar J.: Sztuka jako podręcznik życia. Warszawa 1984
Zieja.Z. (red.): ABC wychowawcy świetlicy. Jelenia Góra 1995
Download