Biznes plan (dokument DOC)

advertisement
Załącznik nr 1
do Wniosku o dopuszczenie do konkursu nr 1.1/2013/FPJWM
BIZNES PLAN
Wnioskodawca:
[nazwa] _______________
[adres] _______________
CZĘŚĆ
A.
OPIS DOTYCHCZASOWEJ
I WIARYGODNOŚCI WNIOSKODAWCY
DZIAŁALNOŚCI,
DOŚWIADCZENIA
A. 1. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy
A.1.1. Charakterystyka Wnioskodawcy
[Należyopisać historię funkcjonowania Wnioskodawcy oraz główny przedmiot działalności. Należy scharakteryzować
podstawowe obszary działalności Wnioskodawcy wraz z szacunkowym wskazaniem ich udziałów
w ogólnej wartości przychodów. Dodatkowo należy opisać ewentualne doświadczenia Wnioskodawcy w zakresie
korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej i innych, ze szczególnym uwzględnieniem nazw realizowanych
projektów, ich zakresu rzeczowego terminu realizacji, ich wartości wraz ze wskazaniem nazw donatorów.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami..]
A.1.2. Ogólna sytuacja finansowa Wnioskodawcy
[Należy w sposób zwięzły przedstawić ogólną sytuację finansową Wnioskodawcy. Zakres informacji powinien zawierać
m.in. krótki opis wraz z charakterystyką majątku, Wnioskodawcy, źródeł pochodzenia oraz struktury kapitałów
Wnioskodawcy, wyszczególnienie wraz z krótką charakterystyką głównych elementów bilansu Wnioskodawcy, opis
struktury przychodów oraz wskazanie podstawowych kategorii i wysokości ponoszonych kosztów. Dane oraz informacje
zaprezentowane w niniejszym punkcie powinny dotyczyć ostatniego okresu obrotowego i powinny być spójne
z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
A.1.3. Posiadane certyfikaty i systemy zarządzania jakością, oceny ratingowe, licencje itp. (nazwa, data przyznania
oraz krótka charakterystyka).
[Należy wskazać nazwy bądź kategorie otrzymanych wyróżnień, nagród itp., nazwy instytucji wydającej
lub zatwierdzającej dany certyfikat, licencję, wyróżnienie, ocenę ratingową itp. datę przyznania lub wdrożenia oraz wraz
z krótką charakterystyką. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wyróżnień, certyfikatów lub nagród, które w jego
opinii są najistotniejsze z punktu widzenia realizacji Operacji.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
2. Działalność poręczeniowa Wnioskodawcy
A.2.1. Struktura posiadanego kapitału poręczeniowego oraz źródło jego pochodzenia
[Należy opisać strukturę kapitału poręczeniowego oraz zasady wyliczania jego wysokości. Należy wskazać strukturę,
wartość oraz stopień wykorzystania posiadanego kapitału poręczeniowego na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
moment złożenia Wniosku.]
A.2.2. Charakterystyka oferowanych produktów finansowych w ramach standardowej oferty dla MŚP
Należy w sposób zwięzły opisać standardową ofertę produktów/usług poręczeniowych, których ostatecznymi odbiorcami
są MŚP. Należy scharakteryzować zakres podmiotowy udzielanych poręczeń rozumiany jako wskazanie ostatecznych
odbiorców oferowanych produktów finansowych tj. wielkość przedsiębiorcy, ograniczenia terytorialne, wszelkie
ograniczenia lub preferencje sektorowe oraz pozostałe warunki jakościowe udzielanych poręczeń, w tym stosowane
wykluczenia. Ponadto, Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić charakterystykę przedmiotową udzielanych poręczeń
rozumianą jako m.in. rodzaje oferowanych produktów, rodzaj finansowanych przedsięwzięć, itp. Dodatkowo
Wnioskodawca powinien opisać obowiązujące zasady dotyczące polityki cenowej tj. pobieranych opłat oraz prowizji.
Ponadto, należy wskazać jaki jest udział działalności poręczeniowej MŚP w całym portfelu poręczeniowym Wnioskodawcy
oraz analogicznie – wskazanie jaki jest udział działalności poręczeniowej MŚP w działalności poręczeniowej
Wnioskodawcy na terenie województwa mazowieckiego.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami..]
A.2.3. Dane dotyczące prowadzonej działalności poręczeniowej w ostatnich 3 zakończonych okresach
obrachunkowych
[Należy uzupełnić wszystkie komórki w poniższej Tabeli nr 1 Wszystkie dane powinny być przedstawione w ujęciu
statycznym, tzn. za dany okres (gdzie „N” oznacza bieżący rok obrotowy, a „N – 1” ostatni zamknięty rok obrotowy itp.).
Dane powinny dotyczyć prowadzonej działalności poręczeniowej w obszarze MŚP działających na terenie województwa
mazowieckiego.
W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie działał do tej pory na terenie województwa mazowieckiego, w poniższej tabeli należy
przedstawić dane odnoszące się do prowadzonej działalności poręczeniowej w obszarze MSP działających na terenie
całego kraju.]
TABELA 1:
Tabela 1.
Liczba udzielonych poręczeń
Wartość udzielonych poręczeń
Liczba wypłaconych poręczeń
Wartość wypłaconych poręczeń
Wartość kapitału poręczeniowego
Wykorzystanie kapitałów / mnożnik kapitałowy
rok N-3
rok N-2
rok N-1
– należy podać wartość wykorzystania kapitału poręczeniowego w
danym roku (suma aktywnych poręczeń na koniec danego roku /
wartość kapitału poręczeniowego na koniec danego roku) (w %)
Średnia wielkość udzielonych poręczeń
Średni okres zapadalności udzielonych poręczeń
Wartość udzielonych poręczeń narastająco od początku
rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę
Wartość poręczeń wypłaconych narastająco od początku
rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę
A.2.4. Struktura udzielanych poręczeń (wg. wartości) w rozbiciu na:
a) sektory działania MŚP (handel, usługi i transport, produkcja, budownictwo i inne),
b) wielkości MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),
c) strukturę udzielanych poręczeń (wg. ich liczby i wartości):
i. do 200.000,00 zł;
ii. 200.000,01 zł – 300.000,00 zł;
iii. 300.000,01 zł – 500.000,00 zł;
iv. Powyżej 500 000,00 zł.
[Uwaga: Dane należy przedstawić w tabeli za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe i powinny dotyczyć
Klientów/Beneficjentów z grupy MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. W
przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadził do tej pory działalności na terenie województwa mazowieckiego należy
przedstawić dane w odniesieniu do całej akcji poręczeniowej prowadzonej na terenie kraju (w takiej sytuacji prosimy o
przedstawienie ww. danych dodatkowo w ujęciu terytorialnym – w rozbiciu na województwa, w których akcja
poręczeniowa przekracza 10% łącznej wartości dotychczas prowadzonej akcji poręczeniowej].
A.2.5. Wykaz zawartych umów o współpracy z Instytucjami Finansowymi (wraz z opisem zakresu i skali
realizowanej współpracy)
[W poniższym punkcie należy przedstawić wykaz zawartych umów o współpracy z poszczególnymi Instytucjami
Finansowymi. Dane powinny zostać zaprezentowane zgodnie ze schematem w poniższej tabeli.
Wszystkie dane należy przedstawić w ujęciu statycznym, tzn. za dany okres (gdzie „N” oznacza bieżący rok obrotowy, a
„N – 1” ostatni zamknięty rok obrotowy itp.). Dane powinny dotyczyć prowadzonej działalności poręczeniowej w obszarze
MŚP działających na terenie województwa mazowieckiego.
W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie działał do tej pory na terenie województwa mazowieckiego, w poniższej tabeli należy
przedstawić dane odnoszące się do prowadzonej działalności poręczeniowej w obszarze MSP działających na terenie
całego kraju.
W przypadku takiej potrzeby prosimy o dodanie kolejnych wierszy w poniższej Tabeli].
Tabela 2.:
Nazwa Instytucji
Finansowej
Lp.
Data zawarcia umowy o
współpracy
Wartość udzielonych
poręczeń
rok
N-3
rok
N-2
rok
N-1
Uwagi (w tym wielkość
przyznanego mnożnika)
1.
…
Dodatkowy opis do Tabeli 2:
A.3. Opis struktury organizacyjnej i finansowej Wnioskodawcy
A.3.1. Struktura udziałowców Wnioskodawcy
[Należy wskazać:
 wysokość kapitałów własnych, a dodatkowo w opisie pod tabelą historię i sposób pokrycia wkładów;
 udziałowców/akcjonariuszy (ze wskazaniem liczby posiadanych przez nich udziałów/akcji, ich procentowy udział w
kapitale oraz liczbie głosów (wraz z opisem ew. uprzywilejowań).
W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada status fundacji lub stowarzyszenia, wówczas wskazuje on odpowiednio
fundatorów oraz członków stowarzyszenia, względnie inne podmioty uczestniczące w strukturze organizacyjnej
Wnioskodawcy.
W przypadku takiej potrzeby prosimy o dodanie kolejnych wierszy w poniższej Tabeli].
Tabela nr 3.:
Tabela 3.
l.p.
A
Nazwa
udziałowca/akcjonariusza
(posiadających udziały/akcje
w wysokości co najmniej 5%)
B
C
D
Wartość udziałów/
akcji
Udział procentowy
w kapitale zakładowym
Wnioskodawcy
Udział procentowy
w głosach na
ZZW/WZA
1
2
3
…
Dodatkowy opis do Tabeli 3:
A.3.2. Struktura organizacyjna Wnioskodawcy.
W poniższym punkcie należy przedstawić opis struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, w ramach której realizowana
będzie Operacja ze szczególnym uwzględnieniem liczby placówek, ich wielkości mierzonej liczbą klientów (MŚP)
i wartości akcji poręczeniowej MŚP (ew. innej związanej ze skalą finansowania MŚP). Opcjonalnie należy opisać kiedy
i jakie placówki zostaną otwarte do realizacji Operacji. Opcjonalnie można przedstawić strukturę organizacyjąj
Wnioskodawcy w postaci załącznika do Biznes Planu - preferowana forma graficzna. Należy także opisać zasoby
techniczne znajdujące się w dyspozycji podmiotu, a które zostaną wykorzystane do realizacji Operacji. Dodatkowo należy
wskazać skład kluczowych organów Wnioskodawcy wraz z krótkim opisem ich kompetencji.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
A.3.3. Charakterystyka zasobów ludzkich: kadry kierowniczej oraz kluczowego personelu Wnioskodawcy.
[Należy uwiarygodnić posiadanie przez Wnioskodawcę w swej organizacji doświadczenia i know-how adekwatnych do
sprawnej realizacji Operacji. Prosimy o podanie – jak długo Wnioskodawca obsługuje segment MŚP?. Czy posiada
dedykowanych pracowników do obsługi klientów z tego segmentu i jaki jest ich profil kompetencyjny?, itp.
Kadra kierownicza: należy podać imię i nazwisko, stanowisko, a także wykształcenie i doświadczenie kadry kierowniczej
oraz wszelkie inne informacje, które pozwolą uznać, iż realizacja Operacji, nadzór nad pracownikami oraz decyzje
o udzieleniu poręczenia, będą następować w oparciu o odpowiednie standardy w tym zakresie.
Kluczowy personel: należy opisać kwalifikacje osób, których analizy i rekomendacje mają szczególne znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o udzieleniu poręczenia – osób zaangażowanych w ocenę ryzyka, bezpośrednio administrujących
portfelem oraz zajmujących się wsparciem prawnym, a także wszelkie inne informacje, które pozwolą uznać, iż zasoby
ludzkie Wnioskodawcy są wystarczające do wdrożenia Operacji oraz osiągnięcia celów określonych w Biznes Planie.
Podać należy imię i nazwisko, stanowisko, podstawę i czas trwania pracy na danym stanowisku, a także opis wykształcenia
i doświadczenia zawodowego ze wskazaniem zakresu obowiązków wykonywanych u Wnioskodawcy.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 10000 włącznie ze spacjami.]
A.3.4. Opis czynności zlecanych instytucjom zewnętrznym (księgowość, windykacja, obsługa prawna itp.)
[Należy wskazać zakres wykorzystywania zasobów zewnętrznych przez Wnioskodawcę, poprzez zlecanie
wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wnioskodawcy
takich jak np. księgowość, windykacja, obsługa prawna itp.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
CZĘŚĆ B. OPIS REALIZACJI OPERACJI
B.1. Uzasadnienie i przewidywane wykorzystanie środków pozyskanych w ramach inicjatywy Funduszu
Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego.
[Należy opisać potrzeby realizacji Operacji. Należy wskazać cele i korzyści społeczne i gospodarcze, które zostaną
osiągnięte w wyniku realizacji Operacji przez Wnioskodawcę (m.in. liczba wspartych MŚP). Należy wykazać zgodność
realizowanej Operacji z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz
Uszczegółowienia do RPO WM oraz stopień w jakim realizacja Operacji przez Wnioskodawcę przyczyni się do osiągnięcia
celów założonych ww. dokumentach.. Należy wskazać cele społeczno-gospodarcze Operacji, pokazując jednocześnie
korzyści ekonomiczne i społeczne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Operacji (m.in. liczba wspartych MŚP).
Cel wskazany w tym punkcie powinien być spójny z planowanymi rezultatami realizowanej Operacji wskazanymi w pkt B.4
Biznes Planu. Dodatkowo należy wskazać jakie korzyści płyną bezpośrednio dla Wnioskodawcy z uczestnictwa w realizacji
Operacji.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.2. Analiza rynku docelowego produktów oferowanych w ramach Operacji
[Prosimy krótko scharakteryzować regionalny rynek województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem
charakterystyki MŚP działających w regionie. Proszę opisać sytuację na rynku poręczeniowym w regionie tj. proszę opisać
głównych konkurentów, szacowany popyt oraz podaż na poręczenia w regionie.
Ponadto, należy scharakteryzować rynek docelowy wraz z krótką charakterystyką ostatecznych beneficjentów produktów
oferowanych w ramach Operacji. Proszę wskazać kryteria jakościowe i ilościowe jakimi będzie kierował się
Wnioskodawca przy wyborze MŚP.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.3. Charakterystyka produktu oferowanego w ramach Operacji
[Prosimy opisać podstawowe parametry produktów oferowanych w ramach Operacji, w tym m. in. kwoty minimalne,
maksymalne, cel finansowania, oprocentowanie, waluta, opłaty i prowizje, warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, itp.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.4. Planowane rezultaty realizowanej Operacji.
[Prosimy o uzupełnienie wszystkich komórek w poniższej Tabeli nr 3.
Wartości wskaźników zaprojektowane w niniejszym punkcie powinny być spójne z wartościami przedstawionymi w Części
C. Biznes Planu.
Czy Operacja przyczynia się do zwiększenia dostępności do źródeł finansowania dla MŚP w województwie mazowieckim
W komentarzu do Tabeli prosimy o analizę czy i jak Operacja przyczynia się do zwiększenia dostępności do źródeł
finansowania dla MŚP rozumianego jako zwiększenie wolumenu udzielanych jednostkowych instrumentów finansowych.
Ponadto należy wskazać wpływ realizowanej Operacji na wzrost liczby MŚP korzystających ze wsparcia pozadotacyjnych
instrumentów finansowych tj. jednostkowych poręczeń.]
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
Tabela nr 4.:
Tab. 4
L.p.
1.
1.1.
1.2
1.4.
2.
2.1.
2.2
2.4.
3.
4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7
A
Wskaźnik
Liczba udzielonych poręczeń, w
tym:
do 250.000,00 zł.
250.000,01 zł – 500.000,00 zł
Razem liczba poręczeń do
500.000,00 zł
Wartość udzielonych poręczeń, w
tym
do 250.000,00 zł.
250.000,00 zł – 500.000,00 zł
Razem wartość poręczeń do
500.000,00 zł
Wartość wygenerowanej akcji
kredytowej banków dzięki
Reporęczeniu (tj. suma udzielonych
kredytów/pożyczek przez bank
zabezpieczonych Jednostkowym
Poręczeniem Wnioskodawcy,
podlegających asekuracji dzięki
udzielonemu Reporęczeniu)
Mnożnik, tj. wartość wygenerowanej
akcji kredytowej banków dzięki
aktywności Wnioskodawcy (poz. 3)
do wartości Wnioskowanego Limitu
Reporęczenia
Liczba wspartych MŚP, w tym:
Mikro przedsiębiorstw
Małych przedsiębiorstw
Średnich przedsiębiorstw
Start – up
Liczba wspartych przedsiębiorstw na
zasadach de minimis
B
Wartość bazowa*
C
Wartość docelowa**
D
Uzasadnienie***
[* Wartość bazowa – odnosi się do początkowej wielkości, w stosunku do której dokonuje się następnie pomiaru
wskaźnika rezultatu. Wartość bazowa powinna być równa „0”.
** Wartość docelowa – zakładana wartość charakteryzująca wskaźnik w ciągu okresu realizacji Operacji.
*** Uzasadnienie – opis sposobu osiągnięcia wskaźnika uwzględniający skalę dotychczasowej działalności, potencjał
Wnioskodawcy oraz działania planowane do podjęcia.]
B.5. Planowane działania informacyjno-promocyjne dotyczące Operacji
[Prosimy opisać sposób w jaki Operacja będzie promowana w trakcie jej realizacji na terenie województwa
mazowieckiego . Należy opisać obszary, grupy docelowe, instrumenty prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.
Przewidziane narzędzia i działania informacyjno-promocyjne powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem konkursu, w zakresie działań informacyjnopromocyjnych ciążą na nim obowiązki, polegające w szczególności na:
•
zapewnieniu informowania społeczeństwa (w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego)
o częściowym pochodzeniu finansowania Operacji II stopnia realizowanych przez Pośrednika z Funduszy
Strukturalnych UE i budżetu państwa,
•
zamieszczaniu we wszystkich dokumentach związanych z realizacją Operacji II stopnia informacji o udziale
środków Unii Europejskiej i budżetu państwa we współfinansowaniu Operacji II stopnia oraz odpowiedniego
oznaczenia dokumentów i miejsca,
•
przekazywaniu Menadżerowi Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego informacji na
temat realizacji Umowy Operacyjnej I Stopnia,
•
zapewnieniu pakietu informacji dla MŚP o zasadach i możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków w ramach
Operacji realizowanej przez Wnioskodawcę.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
B.6. Opis polityki Wnioskodawcy dotyczącej wychodzenia z inwestycji w MŚP
[Należy opisać działania podejmowane przez Wnioskodawcę w zakresie wychodzenia z inwestycji w MŚP. Proszę wskazać
m.in. jakie narzędzia, instrumenty, postanowienia w umowach poręczeniowych stosuje lub zamierza stosować
Wnioskodawca w celu ograniczenia ewentualnych strat wynikających z udzielanych poręczeń?
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.7. Pomoc publiczna
[Prosimy wskazać, czy wsparcie udzielane dla MŚP będzie udzielane za zasadach rynkowych czy zgodnie z regułą de
minimis. Prosimy o informację, czy przy ustalaniu rynkowego charakteru wsparcia Wnioskodawca korzystał (jeżeli tak to
w jakim zakresie) z treści Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w
formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008 r.). Jeżeli wsparcie będzie udzielane w formule de minimis, proszę
opisać procedurę w przypadku udzielania tego rodzaju pomocy (wskazanie podmiotów, którym taka pomoc nie będzie
mogła być udzielona, ustalanie kręgu podmiotów, które taką pomoc będą mogły otrzymać, weryfikacja zaświadczeń o
pomocy uprzednio uzyskanej przez MŚP, obowiązki sprawozdawcze, wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis, etc.).
W ramach realizowanej Operacji możliwe jest udzielania wsparcia MŚP przez Wnioskodawcę na warunkach:
a) na warunkach rynkowych, tj. na warunkach określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z
20.6.2008 r., str. 10), po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia poręczeń (na podstawie akceptowanych
w sektorze finansowym metod) i oceny przedkładanych zabezpieczeń,
b) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis o których
mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 28 grudnia 2006 r., Nr 375, str. 5)oraz
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania
pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. 2011 r., Nr 245,poz. 1461).
W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy,
zgłoszenia faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania
sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwych instytucji spoczywa na Pośredniku
Finansowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z
wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 32 z późniejszymi zmianami). Pośrednik
Finansowy powinien jednoznacznie wskazać, iż wszystkie Jednostkowe Poręczenia, w których wystąpi
pomoc de minimis zostały udzielone nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r. o ile nie ulegną zmianie
przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy de minimis ze środków instrumentów inżynierii finansowej.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
CZĘŚĆ C. - FINANSOWANIE OPERACJI
C.1. Struktura własnościowa produktów finansowych oferowanych w ramach Operacji.
[Należy opisać przewidywaną strukturę własnościową produktów finansowych oferowanych w ramach Operacji,
rozumianą jako strukturę udziałów własnych Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Poręczeniach udzielonych w
ramach przyznanej kwoty Reporęczenia. Ponadto, należy wskazać źródło pochodzenia ]
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
C.2. Informacje na temat budżetu operacyjnego Operacji z uwzględnieniem kosztów zarządzania i efektywności
ekonomicznej. Szczegółowe założenia do prognoz finansowych
[Należy podać szczegółowe założenia, co do budżetu operacyjnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien opisać
podstawowe kategorie kosztów i przychodów występujące w jego bieżącej działalności oraz określić w jaki sposób
realizacja Operacji wpłynie na jego dotychczasowe funkcjonowanie w kontekście przychodów i kosztów. W szczególności
należy opisać podstawowe założenia dotyczące przychodów ze sprzedaży usług oraz pozostałych przychodów finansowych
w okresie realizacji umowy Operacyjnej oraz założenia dotyczące kosztów prowadzenia działalności, w tym koszty usług
obcych, wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe.
W szczególności prosimy o podanie wysokości kosztów związanych z realizacją Operacji wraz z wskazaniem wysokości
kosztów zarządzania podlegających refundacji. Prosimy o opisanie kosztów w trakcie budowy portfela jak i po
zakończeniu budowy portfela.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
C.3. Budżet operacyjny i założenia realizacji Operacji
[Poniższa tabela dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do zakończenia Okresu Budowy Portfela Jednostkowych
Poręczeń. Dane odnoszące się do Okresu Budowy Portfela Jednostkowych Poręczeń powinny być zaprezentowane
w okresach kwartalnych. W przypadku, gdy planowany Okres Budowy Portfela Jednostkowych Poręczeń będzie inny
od zaproponowanego poniżej dopuszcza się możliwość dokonania zmian nazw oraz liczby poszczególnych kolumn
Wnioskodawca powinien wskazać podstawowe dane liczbowe dotyczące realizowanej Operacji wg. schematu
przedstawionego w dokumencie Biznes Planu. Dane powinny zostać zaprezentowane w dwóch okresach tj. w Okresie
Budowy Portfela Jednostkowych poręczeń (maksymalnie 18 miesiące tj. 6 kwartałów) oraz w okresie od zbudowania
portfela udzielonych poręczeń do daty wygaśnięcia umów poręczeń (maksymalnie 66 miesięcy tj. 5 lat i 6 miesięcy).
Dopuszcza się możliwość modyfikowania i edytowania liczby oraz nazewnictwa kolumn stosownie do założeń przyjętych
przez Wnioskodawcę].
Analiza dotycząca wyłącznie przychodów i kosztów związanych z realizowaną Operacją.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pustych pól w poniższej tabeli. Pola oznaczone znakiem „x” nie wymagają wypełnienia.
Kolumny, które nie zostaną uzupełnione należy usunąć.]
Tabela nr 5
Tab.
5.
L.P
A
D
1a.
1b
2.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13a.
13b.
14.
14a.
15.
F
G
H
2013
Wskaźnik
Q1
1.
E
Q2
J
Suma
kolumn
(od B do J)
2014
Q3
Q4
Q1
K
Q2
RAZEM
Liczba udzielonych poręczeń
w kwartale (w szt.), w tym:
 do 250.000,00 zł
 250.000,01 zł – 500.000,00 zł
Wartość udzielonych poręczeń
w kwartale (w zł), w tym:
 250.000,00 zł
 250.000,01 zł – 500.000,00 zł
Wartość udzielonych poręczeń w
kwartale na zasadach de minimis
Liczba wspartych przedsiębiorstw
w kwartale
Liczba wspartych przedsiębiorstw
w kwartale na zasadach de
minimis
Średni okres zapadalności
udzielonych poręczeń
(w miesiącach)
Kapitały utracone (w zł)
Wartość Poręczeń Wypłaconych
przez Wnioskodawcę w kwart.
Wartość uzyskanych przez
Wnioskodawcę środków z tytułu
Reporęczenia (od FPJWM) w
kwart.
Wskaźniki Kapitału utraconego
(%)
Wskaźnik 1 - Wartość Poręczeń
Wypłaconych (poz.7) / wartość
Kapitału Poręczeniowego (w %)
Wskaźnik 2 - Wartość
Uzyskanych Reporęczeń (poz.8) /
wartość przyznanego Limitu
Repor. (w %)
Wartość wykorzystanego Limitu
Reporęczenia (narastająco) (w zł)
Stopa wykorzystania Limitu
Reporęczenia (Wartość
wykorzystanego Limitu
Reporęczenia (poz.11.)/Wartość
przyznanego Limitu) (narast.) (w
%)
Przychody z tytułu udzielonych
poręczeń w danym kwart. (w zł),
w tym:
 ze sprzedaży poręczeń
(prowizje)
 inne przychody ( np. odsetki)
Kwalifikowane Koszty
Zarządzania w danym kwartale (w
zł):
 w tym: promocji i informacji
Kwalifikowane Koszty
Zarządzania (poz.14) / kwota
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
przyznanego Limitu Reporęczenia
(w %)
[Poniższa Tabela nr 6. dotyczy okresu od daty zakończenia budowy Portfela Jednostkowych Poręczeń do czasu
wygaśnięcia umowy Reporęczenia. Dane powinny być prezentowane w okresach rocznych. Proszę o wypełnienie
wszystkich pustych pól w poniższej tabeli. W przypadku, gdy Okres Wygaszania Portfela Reporęczeń będzie wykraczał
poza wskazany poniżej dopuszcza się możliwość modyfikacji liczby oraz nazewnictwa kolumn (z zastrzeżeniem, że Okres
Wygaszania Portfela nie może być dłuższy niż ten wskazany w Metryce Produktu Finansowego). Pola oznaczone
znakiem „x” nie wymagają wypełnienia. Kolumny, które nie zostaną uzupełnione należy usunąć].
Tabela nr 6
A
T.6
.
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8a.
9.
C
D
E
F
G
H
Zakres informacji
2015
2016
2017
2018
2019
Suma
(B+C+D
+E+F+
G)
Kapitały utracone (w zł)
Wartość Poręczeń Wypłaconych przez
Wnioskodawcę w danym roku
Wartość uzyskanych przez
Wnioskodawcę środków z tytułu
Reporęczenia (od FPJWM) w danym
roku
Wskaźniki Kapitału utraconego (w %):
 Wskaźnik 1 - Wartość Poręczeń
Wypłaconych (poz.1) / wartość
Kapitału Poręczeniowego (%)
 Wskaźnik 2 - Wartość
Uzyskanych Reporęczeń (poz.2.) /
wartość przyznanego Limitu
Reporęcz. (%)
Wartość wykorzystanego Limitu
Reporęczenia (malejąco) (w zł)
Stopa wykorzystania Limitu
Reporęczenia (Wartość
wykorzystanego Limitu Reporęczenia
(poz.5.) / Wartość przyznanego Limitu)
(malejąco) (w %)
Przychody z tytułu udzielonych
poręczeń w danym roku (w zł), w tym:
 inne (np. odsetki)
Kwalifikowane Koszty Zarządzania
w danym roku (w zł):
 w tym: promocji i informacji
Stopa Kwalifikowanych Kosztów
Zarządzania (poz.8) w relacji do
wielkości wykorzystywanego Limitu
Reporęczenia na ostatni dzień roboczy
roku poprzedzającego (w %)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CZĘŚĆ D. - PRZEPISY WEWNĘTRZNE WNIOSKODAWCY MAJĄCE ZAPEWNIĆ
PROFESJONALNĄ REALIZACJĘ OPERACJI
D.1. Standardy prowadzenia działalności poręczeniowej
[Prosimy o krótki opis standardów prowadzonej działalności poręczeniowej. Co do zasady Wnioskodawca powinien
działać w oparciu o regulamin udzielania poręczeń. W poniższej części należy opisać następujące elementy:
a) procedurę udzielania poręczeń oraz podział kompetencji w ramach tej procedury, pozostające w zgodzie z
przepisami regulującymi funkcjonowanie Wnioskodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem:
(1) procedury wnioskowania o poręczenie,
(2) procedury oceny wniosku o poręczenie i oceny wiarygodności Wnioskodawcy,
(3) procedury podejmowania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia poręczenia przez właściwy organ
Wnioskodawcy wraz z wyraźnym wskazaniem tego organu i jego kompetencji decyzyjnych,
b) obszar terytorialny działania Wnioskodawcy,
c)
maksymalną wysokość poręczenia oraz maksymalne zaangażowanie funduszu na rzecz jednego przedsiębiorcy,
d) zasady odpłatności za udzieloną poręczenia,
e)
maksymalny okres od dnia złożenia wniosku o poręczenie do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie
udzielenia poręczenia.
Regulamin udzielania poręczeń musi stanowić załącznik do Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.2. Opis zasad prowadzenia polityki tworzenia rezerw
[Należy opisać zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw związanych z prowadzoną działalnością poręczeniową przez
Wnioskodawcę. W przypadku, gdy Wnioskodawca stosuje inne normy niż te wskazane w Ustawie o rachunkowości należy
je szczegółowo opisać.
Jeżeli Wnioskodawca posiada regulamin tworzenia rezerw należy go dołączyć do Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.3. Opis metodyki oceny ryzyka kredytowego oraz polityki dotyczącej akceptowalnych zabezpieczeń
[Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielania poręczeń po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego
przez przedsiębiorcę zobowiązania oraz po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. W punkcie tym należy opisać
stosowaną przez Wnioskodawcę metodologię oceny ryzyka kredytowego, która powinna swoim zakresem obejmować co
najmniej analizę formalno-prawną oraz analizę ilościową.
Dodatkowo należy opisać stosowaną przez Wnioskodawcę politykę dotyczącą akceptowanych zabezpieczeń. Opis ten
pozwoli na ocenę skuteczności zabezpieczeń ustanawianych w związku z udzielaniem przez Wnioskodawcę poręczeń.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.4. Opis polityki zarządzania wolnymi środkami Wnioskodawcy
[Należy opisać zasady odnoszące się do sposobu zarządzania wolnymi środkami Wnioskodawcy, ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków, struktury, zasad dywersyfikacji oraz wysokości inwestowanych środków Wnioskodawcy.
Należy scharakteryzować podstawowe instrumenty, w jakie lokowane są wolne środki Wnioskodawcy wraz z podaniem
aktualnej struktury ulokowanych środków w podziale na rodzaj instrumentu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.5. Opis procedury dochodzenia roszczeń i procedury windykacyjnej
[Należy opisać zasady i tryb postępowania przy restrukturyzacji i dochodzeniu roszczeń tj. procedury oraz sposób
windykacji dochodzenia niespłaconych przez MŚP zobowiązań. Należy wskazać w jakich przypadkach Wnioskodawca
rozpoczyna postępowanie restrukturyzacyjne, windykacyjne w stosunku do dłużników, stosowne narzędzia i metody.
Ponadto, Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia efektywności podejmowanych działań poprzez wskazanie liczby
oraz wartości poręczeń odzyskanych (narastająco od daty rozpoczęcia działalności poręczeniowej). Należy także wskazać
podstawowe informacje na temat liczby oraz wartości poręczeń będących w trakcie windykacji.
[Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.6. Stosowane mechanizmy kontrolne oraz procedury związane z monitorowaniem oraz przekazywaniem
informacji dotyczących udzielonych produktów w ramach Operacji
[Należy opisać stosowane mechanizmy kontrolne oraz procedury związane z monitorowaniem Jednostkowych Poręczeń,
które będą udzielane w ramach Operacji. Należy opisać obowiązki sprawozdawcze ciążące na Ostatecznym Beneficjencie
uzyskującym poręczenie oraz sposób kontroli wykorzystania udzielonego wsparcia.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.7. Inne istotne przepisy dotyczące realizowanej Operacji (jeżeli dotyczy)
[Należy wskazać inne istotne przepisy dotyczące realizowanej Operacji, w przypadku jeżeli występują, a nie zostały
opisane we wcześniejszych punktach Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.8. Przepisy dotyczące likwidacji instrumentu inżynierii finansowej.
[Prosimy o wskazanie w jakim zakresie i w jakiej formie został ustalony tryb i zasady likwidacji Jednostkowych Poręczeń
udzielonych w ramach przyznanego Limitu. Ponadto, prosimy o wskazanie szacunkowego terminu wygaśnięcia wszystkich
Jednostkowych Poręczeń udzielonych w ramach realizowanej Operacji.]
Co do zasady, przyznany Limit Reporęczenia może być wykorzystany jednokrotnie i tym samym Wnioskodawca
uprawniony jest do jednokrotnego wykorzystania przyznanego Reporęczenia. Środki pozostałe po wykorzystaniu przez
Wnioskodawcę Reporęczenia zostaną ponownie zadysponowane przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE
Województwa Mazowieckiego w celu rozwoju instrumentów wsparcia MŚP.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
Załączniki:
1) Dokumenty założycielskie Wnioskodawcy (statut/umowa spółki/inne),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru Wnioskodawcy1,
3) Aktualne zaświadczenia właściwych organów potwierdzające, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem
podatków oraz składek i opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2.
4) Potwierdzenie nadania NIP, REGON.
5) Potwierdzenie rejestracji Wnioskodawcy jako płatnika VAT.
6) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie pełne okresy obrotowe, wraz z opinią biegłego rewidenta
(jeżeli okres działalności Wnioskodawcy jest krótszy – za ten okres) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli
sprawozdanie podlega takiemu badaniu. Wnioskodawcy, którzy nie są zobowiązani do sporządzania
sprawozdania finansowego przedkładają inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za
ww. okres. Ponadto sprawozdanie proforma za rok bieżący.
7) Regulamin tworzenia rezerw na ryzyko ogólne /jeżeli dotyczy/.
8) Regulamin działalności poręczeniowej.
9) Inne dokumenty regulujące działalność spółki wskazane w części D. Biznes planu.
10) Pozostałe koncesje, zezwolenia, licencje lub inne decyzje, na podstawie których działa Wnioskodawca (jeżeli
dotyczy).
_____________________________________
(podpisy osób upoważnionych oraz stanowisko)
1
2
Nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia Wniosku o dopuszczenie do konkursu.
J.w.
____________________
(pieczęć Wnioskodawcy)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards