tematy prac magisterskich do realizacji

advertisement
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH DO REALIZACJI
W ROKU AKAD. 2010/2011
 Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
Prof. dr hab. Marek Woźniewski (6 miejsc)
1. Wpływ zajęć w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu.
2. Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na sprawność fizyczną dzieci
3. Aktywność ruchowa dzieci po leczeniu nowotworów złośliwych
4. Wpływ leczenia chorób nowotworowych na sprawność fizyczną osób
dorosłych
5. Aktywność ruchowa osób dorosłych po leczeniu nowotworów złośliwych
6. Aktywność ruchowa a sprawność fizyczna osób leczonych z powodu chorób
nowotworowych.
7. Wpływ poziomu aktywności ruchowej na ryzyko zachorowania na
nowotwory złośliwe
8. Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na czynność mięśni.
9. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na tolerancję wysiłkową osób
po leczeniu chorób nowotworowych
10. Wpływ aplikacji kinesio taping na poziom bólu i sprawność fizyczną po
operacjach chirurgicznych
11. Wpływ leczenia niewydolności nerek na sprawność fizyczną i aktywność
ruchową osób dorosłych
12. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni osób po
leczeniu nowotworów złośliwych
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw.
(6 miejsc)
1. Wpływ wybranych form rekreacji na kondycje biologiczną mieszkanek Domu
Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
2. Jakość życia pacjentów z POChP w zależności od sposobu leczenia
3. Ocena kondycji zdrowotnej u osób młodych w zależności od stylu życia i
poziomu aktywności fizycznej.
4. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii w zależności od występujących
czynników ryzyka.
5. Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości
6. Ocena kondycji fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym z wadami
postawy w zależności od aktywności fizycznej.
dr hab. med. Andrzej Szuba, prof. nadzw. (6 miejsc)
1. Badanie biomechaniki chodu u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem
kkd.
2. Ocena efektów treningu Nordic Walking u pacjentów z niedokrwieniem kkd
3. Ocena siły wybranych grup mięśniowych kkd u pacjentów z przewlekłym
niedokrwieniem
4. Ocena przepływu chłonki po usunięciu węzłów chłonnych w przebiegu
leczenia raka sutka
5. Ocena zaburzeń wentylacji płuc u muzyków w zależności od rodzaju
instrumentu.
6. Ocena czynności układu oddechowego u górników w wieku emerytalnym.
Prof.dr hab.med. Joanna Rymaszewska
(6 miejsc)
1. Fizjoterapia a jakość życia w schorzeniach układu ruchu
2. Fizjoterapia a jakość życia w schorzeniach układu krążenia
3. Fizjoterapia a jakość życia po zabiegach kardiochirurgicznych
4. Fizjoterapia a jakość życia w zaburzeniach lękowych
5. Fizjoterapia a jakość życia w zaburzeniach psychicznych
6.
Wpływ odżywiania oraz regularnych wysiłków fizycznych na samopoczucie
psychofizyczne.
7. Samopoczucie i jakość życia studentów fizjoterapii
8. Choroby oraz zaburzenia układu ruchu jako problem społeczny.
9. Współczesne rozumienie pojęcie prozdrowotnego trybu życia.
10. Fizjoterapia w zaburzeniach otępiennych a funkcjonowanie psychofizyczne.
11. Cukrzyca: znaczenie wysiłku fizycznego a jakość życia.
12. Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia.
Doc. dr Grażyna Dąbrowska
(2 miejsca)
1. Metody i ocena efektywności rehabilitacji kardiologicznej chorych po
zabiegach kardiochirurgicznych w etapie poszpitalnym wczesnym (okres
sanatoryjny) w uzdrowisku Polanica Zdrój
2. Metody i ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej uzdrowiskowej
w Szczawnie Zdrój.
3. Ocena efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej u pacjentów z
przewlekłym niedokrwieniem tętniczym kończyn dolnych.
4. Stan i uwarunkowania aktywności fizycznej osób starszych – słuchaczy
UTW we Wrocławiu w Uniwersytecie Wrocławskim.
Dr Katarzyna Pawłowska
(2 miejsca)
1. Wpływ ćwiczeń oporowych z taśmą Thera –band na wielkość obrzęku
chłonnego u kobiet po mastektomii.
2. Wpływ rodzaju bandażowania kończyn górnych na subiektywne odczucie
pacjenta.
3. Wpływ ćwiczeń w wodzie na wielkość obrzęku chłonnego u kobiet po
mastektomii.
4. Wpływ ćwiczeń w wodzie na jakość życia u kobiet po mastektomii.
Dr Iwona Malicka
(2 miejsca)
1. Wpływ ćwiczeń fizycznych na akceptację choroby nowotworowej i
satysfakcję z życia u kobiet po leczeniu raka piersi.
2. Wpływ ćwiczeń w wodzie na równowagę u kobiet po leczeniu raka piersi
3. Wpływ stanu emocjonalnego na postawę ciała kobiet po leczeniu raka
piersi
4. Ocena rodzaju aplikacji kinesiotaping w redukcji obrzęku chłonnego u
kobiet po leczeniu raka piersi
Dr Wioletta Dziubek-Rogowska
(2 miejsca)
1. Ocena wpływu 3-miesięcznej rehabilitacji na równowagę i chód osób
starszych z dysfunkcjami narządu ruchu.
2. Wpływ treningu chodu do tyłu na bieżni na równowagę oraz siłę mięśni
kończyn dolnych u osób starszych z zaburzeniami równowagi.
3.
Możliwości wykorzystania testu wg Pileta i Swine’a u osób starszych z
zaburzeniami równowagi.
4.
Wykorzystanie testów oceny sprawności fizycznej u Seniorów.
Dr Urszula Pilch
(2 miejsca)
1. Ocena sprawności intelektualnej i jakości życia pensjonariuszek Domu
Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2. Ocena stanu funkcjonalnego u kobiet w wieku starszym objętych
długoterminową opieką instytucjonalną – mieszkanek Domu Pomocy
Społecznej we Wrocławiu
3. Wpływ kondycji psychicznej mieszkanek Domu Pomocy Społecznej na ich
sprawność fizyczną
4. Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na stan emocjonalny i zmiany
postawy wobec własnej choroby u kobiet po radykalnym leczeniu raka
piersi.
Doc. dr Maciej Mraz
(2 miejsca)
1. Wpływ drenażu opłucnej na ruchomość oddechową klatki piersiowej
i parametry spirometryczne.
2. Wpływ zabiegów resekcyjnych w obrębie płuc na parametry oddechowe
3. Wpływ różnych zabiegów wspomagających kaszel na skuteczność toalety
drzewa oskrzelowego
4. Wpływ bólu spowodowanego drenażem opłucnej na ruchomość obręczy
barkowej
 Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
(6 miejsc)
1. Ocena motoryki precyzyjnej ręki osób po operacyjnym leczeniu choroby
Dupuytrena.
2. Ocena motoryki precyzyjnej ręki osób po operacyjnym leczeniu cieśni kanału
nadgarstka .
3. Wyniki odległe funkcji statycznej i dynamicznej kończyn dolnych po leczeniu
metodą osteogenezy dystrakcyjnej w obrębie podudzia.
4. Wyniki odległe funkcji statycznej i dynamicznej kończyn dolnych po leczeniu
metodą osteogenezy dystrakcyjnej w obrębie uda.
5. Ocena jakości życia osób z achondroplazją po leczeniu operacyjnym metodą
Ilizarowa.
6. Funkcja stawu kolanowego po operacyjnym leczeniu złamania rzepki.
7. Ocena jakości życia osób po implantacji endoprotezy stawu kolanowego.
8. Analiza zachowania się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u osób z
obustronnymi zmianami zwyrodnieniowo – zniekształcającymi stawów
biodrowych.
9. Funkcja i kształt stopy po operacyjnej rekonstrukcji paluchów koślawych.
10. Główne czynniki ryzyka choroby dyskowej w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa.
11. Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat swojej choroby u osób z pierwotną
chorobą zwyrodnieniowo – zniekształcającą w obrębie dużych stawów
kończyn dolnych.
12. Ocena wiedzy pacjentów ortopedycznych na temat osteoporozy.
Prof. dr hab. Marian Golema
(6 miejsc)
1. Wartość parametrów stabilograficznych u osób z chorobą Parkinsona.
2. Wartość parametrów stabilograficznych u dzieci.
3. Wartość parametrów stabilograficznych u osób w starszym wieku.
4. Wartość parametrów stabilograficznych u osób z wszczepioną endoprotezą
stawu biodrowego.
5. Wartość parametrów stabilograficznych u osób chorych na stwardnienie
rozsiane.
6. Porównanie wartości parametrów stabilograficznych u 14-letnich dziewcząt i
chłopców.
7. Ocena efektów rehabilitacji ruchowej po złamaniu kończyny dolnej.
8. Ocena efektów rehabilitacji ruchowej u chorych po zawale serca.
9. Ocena efektów rehabilitacji ruchowej u osób ze stwardnieniem rozsianym.
10. Ocena poziomu życia ludzi z chorobą Parkinsona.
11. Ocena poziomu życia dzieci z chorobą Downa.
12. Ocena poziomu życia ludzi po amputacji kończyn dolnych.
Dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof.nadzw. (6 miejsc)
1. Świadomość czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób po
zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych.
2. Częstość występowania depresji po zabiegach kardiochirurgicznych.
3. Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia u chorych po
pomostowaniu aortalno – wieńcowym.
4. Ocena rehabilitacji kardiologicznej pacjentów na podstawie 6 – minutowego
testu korytarzowego.
5. Czynniki ryzyka chorób serca oraz stopień świadomości u osób z wybranym
rodzajem patologii w tej grupie chorób.
6. Skuteczność edukacji zdrowotnej osób z chorobami układu krążenia.
7. Ocena aktywności fizycznej osób z chorobami układu krążenia.
8. Ocena postawy wobec terapii pacjentów po pomostowaniu aortalnowieńcowym.
9. Wykorzystanie nordic walking w rehabilitacji kardiologicznej.
10. Powrót pacjentów do pracy zawodowej po przebytym zawale serca.
11. Znaczenie wczesnej rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych u dzieci.
12. Wpływ wody źródlanej „Anka” na zmiany wartości jonogramu krwi u
pacjentów w drugim etapie rehabilitacji kardiologicznej po wszczepieniu
aortalno – wieńcowym.
Dr hab. n. med. Janusz Mierzwa, prof. nadzw. (6 miejsc)
1. Jakość życia chorych z chorobą Parkinsona.
2. Jakość życia chorych z chorobą Alzheimera.
3. Efekty krioterapii w bólach korzeniowych.
4. Porównanie wybranych sposobów rehabilitacji u chorych z urazem
kręgosłupa szyjnego.
5. Porównawcze efekty usprawniania chorych z dyskopatią lędźwiową leczoną
zachowawczo i po leczeniu operacyjnym.
6. Jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
7. Jakość życia chorych po udarze krwotocznym mózgu.
8. Problemy usprawnień noworodków i małych dzieci z przepukliną oponowordzeniową okolicy lędźwiowej.
9. Porównanie wybranych sposobów rehabilitacyjnych dzieci z porażeniem
mózgowym.
10. Efekty usprawnień chorych po urazowym uszkodzeniu nerwu twarzowego.
11. Problemy rehabilitacyjne usprawnień chorych z jamistością rdzenia.
12. Trudności usprawnień dzieci leczonych z powodu wodogłowia.
Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.
(6 miejsc)
1. Ocena skuteczności krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z przewlekłymi
dolegliwościami bólowymi o różnej etiologii.
2. Jakość życia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów
korzystających z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.
3. Analiza subiektywnych odczuć osób poddawanych zabiegom krioterapii
ogólnoustrojowej.
4. Ocena siły mięśni przedramienia i ręki u osób starszych z zespołem bolesnego
barku.
5. Ocena siły mięśni przedramienia i ręki u osób w wieku średnim z zespołem
bolesnego barku.
6. Czucie powierzchowne a siły mięśni ręki u osób z uszkodzeniami w obrębie
barku.
7. Czucie powierzchowne a siła mięśni ręki u pacjentów z SM.
8. Analiza zależności parametrów siłowych mięśni przedramienia i ręki a mięśni
obręczy barkowej u osób zdrowych.
9. Analiza zależności parametrów siłowych mięśni przedramienia i ręki a mięśni
obręczy barkowej u chorych z zespołem bolesnego barku.
10. Własności siłowo-prędkościowe mięśni stawu kolanowego u pacjentów po
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
11. Zmiany w poziomie czucia głębokiego pod wpływem terapii u pacjentów po
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
12. Analiza zmian w poziomie parametrów prędkościowo-siłowych w kolejnych
badaniach. Wpływ terapii czy nauka specyfiki ruchu?
Dr Małgorzata Mraz
(2 miejsca)
1. Zmiany w obrazie stabilności postawy ciała spowodowane czynnikami
destabilizującymi.
2. Stabilność postawy ciała w warunkach zmiennego podłoża.
3. Stabilność postawy ciała zobrazowana posturograficznymi testami
dynamicznymi.
4. Wpływ wysiłku na stabilność posturalną osób zdrowych.
Dr Janusz Bolanowski
(2 miejsca)
1. Analiza epidemiologiczna występowania zespołu metabolicznego w populacji
mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice.
2. Analiza epidemiologiczna czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
w populacji mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice.
3. Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na aktywność markerów
reakcji zapalnej.
4. Wpływ płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz wybranych czynników
antropometrycznych na częstość występowania nadciśnienie tętniczego w
gminie Jelcz-Laskowice.
Dr Beata Skolimowska (2 miejsca)
1. Ocena reakcji podłoża u osób ze zdiagnozowanym reumatoidalnym
zapaleniem stawów.
2. Analiza zachowania się krzywizn kręgosłupa i kąta miednicy u chorych ze
zdiagnozowanym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
3. Analiza stawu kolanowego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem
stawów z wykorzystaniem testów funkcjonalnych.
4. Ocena postawy ciała młodzieży gimnazjalnej w przedziale wiekowym 13 – 16
lat.
Dr Dorota Wojtowicz
(2 miejsca)
1. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym
do 3 miesiąca życia w pozycji pronacyjnej.
2. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym
od 3 do 6. miesiąca życia w pozycji pronacyjnej.
3. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym
do 3 miesiąca życia w pozycji supinacyjnej.
4. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w badaniu podoskopowym
od 3 do 6. miesiąca życia w pozycji supinacyjnej.
u niemowląt
u niemowląt
u niemowląt
u niemowląt
Dr Marzena Chantsoulis
(2 miejsca)
1. Zaburzenia komunikacji o typie afazji jako problem w postepowaniu
fizjoterapeutycznym.
2. Kompetencje fizjoterapeutów w postępowaniu z pacjentami z zaburzeniami
komunikacji pochodzenia ośrodkowego.
3. Rehabilitacja osób operowanych w trybie pilnym z powodu ostrego dysku.
Ocena dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego u osób leczonych
operacyjnie z wykorzystaniem systemu stabilizującego DIAM w okresie późnym.

Katedra Podstaw Fizjoterapii
Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
(6 miejsc)
1. Preferencje spożywania różnych grup produktów żywnościowych w aspekcie
aktywności fizycznej przez studentów wrocławskich uczelni.
2. Zachowania żywieniowe u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.
3. Terenoterapia, – jako metoda uzupełniająca stosowana w uzdrowiskach.
4. Terenoterapia- na przykładzie Jedliny Zdroju, lub innego uzdrowiska na
Dolnym Śląsku.
5. Skład ciała w ocenie efektów postępowania fizjoterapeutycznego w różnych
grupach pacjentów.
6. Jakość życia pierworódek – uczestniczek szkoły rodzenia.
7. Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej np. siłownia
- Aqua aerobik,
- Nordic walking
- Uczestniczących w zabiegach SPA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
- Stosujące różne programy dietetyczne.
Antropometria żywieniowa w fizjoterapii.
Wskaźniki lipidowe we krwi pacjentów kardiologicznych.
”Jakość życia ważniejsza od samego życia” na podstawie ankiet pacjentów
domów opieki.
Zmiany zwyczajów żywieniowych wśród studentów AWF.
Zmiany składu ciała u osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych.
Ocena składu ciała na podstawie wskaźników BMI i WHR
Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski
(6 miejsc)
1. Osteoporoza a skłonność do upadków.
2. Zaburzenia chodu u chorych z osteoporozą.
3. Ocena czynników ryzyka osteoporozy.
4. Źródła wiedzy o chorobach przewlekłych.
5. Cukrzyca a aktywność fizyczna.
6. Cukrzyca a dieta.
7. Cukrzyca a czynniki ryzyka.
8. Wiedza o cukrzycy wśród chorych i ich rodzin.
9. Otyłość a aktywność fizyczna.
10. Otyłość a dieta i tryb życia.
11. Wiedza o następstwach otyłości u otyłych i ich otoczenia.
12. Wiedza o interakcjach i działaniach niepożądanych leków.
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
(6 miejsc)
1. Postawy fizjoterapeutów wobec zagadnień bioetycznych: eutanazja, in vitro,
transplantacja
2. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w perspektywie aksjologicznej.
3. Etyka zawodu fizjoterapeuty.
4. Prawne aspekty zawodu fizjoterapeuty.
5. Psychologiczne i etyczne aspekty relacji między fizjoterapeutą a pacjentem.
6. Postrzeganie życia intymnego osób niepełnosprawnych przez fizjoterapeutów.
7. Społeczne wymiary postrzegania osób niepełnosprawnych w Polsce.
8. Wpływ aktywności ruchowej na emocje i nastroje.
9. Aktywność ruchowa a osobowość.
10. Motywacyjne czynniku sukcesu rehabilitacji.
11. Rola mediów w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawności.
12. Społeczne postrzeganie roli fizjoterapeuty.
13. Geneza i znaczenie etycznej zasady fair play w sporcie i filozofii sportu
14. Czy niedozwolony doping w sporcie jest koniecznością? Próba odpowiedzi w
perspektywie filozoficzno-etycznej.
15. Znaczenie prawdy w dyscyplinach sportowych i wydarzeniu sportowym. Ujęcie
epistemologiczne i aksjologiczne.
16. Sport, jako realizacja wolności w sferze duchowej i cielesnej. Perspektywa
filozoficzna.
17. Współczesny sport, jako integralna część kultury. Perspektywa filozoficznosemiotyczna.
18. Sport, jako formalny system znaków. Próba odpowiedzi na pytanie: czy
wartości transferowane przez sport w obszarze kultury są ponadczasowe?
Dr Agnieszka Chwałczyńska
(2 miejsca)
1. Zarządzanie ośrodkami rehabilitacyjnymi w Polsce.
2. Finansowanie ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.
3. Aktywność fizyczna, jako element jakości życia pacjentów w procesie
rehabilitacji.
4. Aktywność fizyczna w profilaktyce zaburzeń odżywiania.
Dr Zdzisław Lewandowski
(2 miejsca)
1. Ocena wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na, poprawę, jakości skóry i
atrakcyjność twarzy.
2. Ocena wybranych zabiegów kosmetycznych na, poprawę, jakości skóry i
atrakcyjność twarzy.
3. Zachowania prozdrowotne, żywienie i aktywność fizyczna u studentów
wrocławskich.
4. Jakość życia u kobiet po serii masaży ( klasyczny, łącznotkankowy,
antycellulitowy) na podstawie badań ankietowych.
 Katedra Fizjoterapii
Prof. dr hab. Tadeusza Skolimowski (6 miejsc)
1. Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w schorzeniach narządu
ruchu.
charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej,
czołowej oraz w obrębie kończyn dolnych.
2. Charakterystyka lub ocena sposobu utrzymywania równowagi w schorzeniach
narządu ruchu.
3. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu
charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw. (6 miejsc)
1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w
schorzeniach narządu ruchu.
2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej,
czołowej oraz w obrębie kończyn dolnych.
3. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
4. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu
Dr Arletta Hawrylak
(2 miejsca)
1. Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na wybrane parametry czynnościowe
narządu ruchu osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
2. Charakterystyka wybranych parametrów czynnościowych studentów
wybranych uczelni wyższych.
3. Ocena postawy ciała i ruchomości kręgosłupa uczniów szkół podstawowych.
4. Ocena częstości występowania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.
Dr Tomasz Sipko
(2 miejsca)
1. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa - przyczyny, objawy i skutki.
2. Choroba dyskowa kręgosłupa - równowaga ciała na podłożu twardy
3. Choroba dyskowa kręgosłupa - równowaga ciała na podłożu miękkim.
4. Choroba dyskowa kręgosłupa - zmiana pozycji z siedzącej na stojącą.
Dr Joanna Anwajler
(2 miejsca)
1. Zmiany funkcjonalne w skoliozach oraz wadach postawy ciała.
2. Ćwiczenia lecznicze w skoliozach.
3. Ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała
4. Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na parametry funkcjonalne oraz postawę
ciała.
Dr Katarzyna Barczyk
(2 miejsca)
1. Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa i asymetrii w obrębie tułowia u
dzieci w wieku szkolnym.
2. Zmiany parametrów czynnościowych narządu ruchu u pacjentów z zespołem
bólowym górnego i dolnego odcinka kręgosłupa.
3. Ocena częstości występowania wad postawy ciała i skolioz u dzieci w wieku
szkolnym.
4. Ocena kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u osób z
różnym stopniem aktywności ruchowej.
Dr Dominika Zawadzka
(2 miejsca)
1. Postawa ciała - postępowanie korekcyjne, ocena skuteczności terapii, terapia w
środowisku wodnym.
2. Skoliozy - patomechanizm, leczenie zachowawcze, terapia w wodzie .
3. Autyzm - różne metody leczenia dzieci ze spectrum autyzmu.
4. Terapia zajęciowa - nowy kierunek myślenia, wykorzystanie różnych form
terapii zajęciowej.
Dr Marta Curzytek
(2 miejsca)
1. Wpływ lokalizacji zaburzeń błędnikowych na stabilność postawy ciała
zobrazowaną kierunkiem oscylacji COP.
2. Zmiany obrazu stabilności postawy ciała w powtarzanych pomiarach
posturograficznych u osób zdrowych.
3. Zmiany kontroli postawy osób zdrowych pod wpływem czynników
destabilizujących na podstawie testów równoważnych.
4. Porównanie tendencji oscylacji COP u osób zdrowych oraz u osób z układowymi
zawrotami głowy.
Dr Czesław Giemza
(2 miejsca)
1. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na usprawnianie w dysfunkcjach
narządu ruchu.
2. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na poziom sprawności człowieka.
3. Zastosowanie metody DBC w usprawnianiu osób z dolegliwościami
bólowymi górnego odcinka kręgosłupa.
4. Zastosowanie metody DBC w usprawnianiu osób z dolegliwościami
bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
Dr Krzysztof Kassolik
(2 miejsca)
1. Zastosowanie masażu w schorzeniach układu moczowego.
2. Zastosowanie masażu w zespole bolesnego barku.
Dr Waldemar Andrzejewski
(2 miejsca)
1. Zastosowanie masażu w zespołach bólowych kręgosłupa.
2. Ocena wrażliwości uciskowej tkanek miękkich.
Dr Bożena Ostrowska, doc.
(2 miejsca)
1. Kształtowanie się parametrów równowagi ciała u pacjentów z
zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
2. Wpływ programu fizjoterapii na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów
z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
3. Związek między osteoporozą a statyczną równowagą u starszych osób.
4. Częstotliwość upadków i ich związek z parametrami stabilograficznymi
u pomenopauzalnych kobiet z i bez osteoporozy.
Dr Ewa Berner
(2 miejsca)
1. Ocena skuteczności krioterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
2. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizykalnych w chorobach
zwyrodnieniowych stawów.
3. Ocena zabiegów fizykalnych w terapii przeciwbólowej w reumatoidalnym
zapaleniu stawów.
4.
Ocena kompleksowej fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa.
Dr hab. Michał Kuczyński, prof. nadzw.
(6 miejsc)
1.
Wpływ tańca na równowagę ciała.
2.
Biomechaniczna analiza czynności wstawania i siadania. 3. Ocena wpływu
dodatkowych zadań kognitywnych na stabilność pozycji stojącej.
3.
Wpływ wybranych czynników psychologicznych na równowagę ciała.
4.
Znaczenie instrukcji dla badanych w ocenie stabilności pozycji stojącej.
5.
Wpływ dźwięku na równowagę ciała.
6.
Znaczenie częstotliwości wychwiań ciała w ocenie stabilności pozycji stojącej.
7.
Zachowania posturalne podczas maksymalnych wychyleń ciała.
8.
Ocena związku tradycyjnych i nieliniowych miar strategii utrzymywania
równowagi.
Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
(6 miejsc)
1.
Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego
w wybranych schorzeniach narządu ruchu.
2.
Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy ciała.
3.
Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
4.
Wpływ czynników endo i/lub egzogennych na stan funkcjonalny narządu
ruchu .
5.
Rola postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach w wieku
dziecięcego.
6.
Ocena zapotrzebowania na wybrane zabiegi fizjoterapuetyczne w zależności
od czynników środowiskowych.
Dr Ewa Bieć
(2 miejsca)
1.
Ocena równowagi dzieci 6-8 letnich.
2.
Ocena równowagi dzieci 13-16 letnich.
3.
Ocena równowagi dzieci 16-19 letnich.
4.
Ocena funkcjonalna dzieci i młodzieży testem FMS.
 Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
Dr hab. Eugeniusz Bolach prof. nadzw.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(6 miejsc)
Sprawność fizyczna specjalna w piłce bramkowej (goalball) na przykładzie
I ligowej drużyny „Start” Wrocław.
Ocena wydolności wysiłkowej zawodników niedowidzących w podokresie
przygotowania specjalnego w piłce bramkowej (goalball).
Ocena sprawności fizycznej ogólnej u osób po 60 – tym roku życia.
Jakość życia chorych na cukrzycę typu II.
Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego
u niepełnosprawnych ciężarowców.
Porównanie sprawności fizycznej ogólnej dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim i o normalnym intelekcie w wieku od 9 - 11 lat.
Pomiar sprawności fizycznej wszechstronnej testem „Eurofit” dzieci
niedosłyszących
i słyszących w wieku od 9 do 11 lat.
Wpływ aktywności fizycznej na równowagę statyczną i dynamiczną dzieci
niedosłyszących i słyszących w wieku od 13 do 15 lat.
Motywacja zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych do
uprawiania tenisa stołowego.
Urazy i przeciążenia sportowe w piłce koszykowej na wózkach na
przykładzie I ligowej drużyny „Start” Wrocław.
Wielkość obciążeń treningowych w podokresie przygotowania specjalnego u
niepełnosprawnych siatkarzy.
Równowaga statyczna i dynamiczna u dzieci niedowidzących i widzących w
młodszym wieku szkolnym.
Dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw.
(6 miejsc)
1.
Przydatność testu 100m marszu w kwalifikacji do rehabilitacji chorych na
POCHP
2.
Przydatność testu 6 min. chodu w kwalifikacji do rehabilitacji chorych na
POCHP
3.
Przydatność testu 12 min chodu w kwalifikacji do rehabilitacji chorych na
POCHP
4.
Testy marszowe w ocenie tolerancji wysiłku chorych na POCHP
5.
Test marszowy w ocenie tolerancji wysiłku chorych kardiologicznych
6.
Wpływ rehabilitacji na tolerancję wysiłku chorych na POCHP
7.
Wpływ rehabilitacji na tolerancję wysiłku u chorych kardiologicznych
8.
Ocena przydatności wskaźnika BODE w kwalifikacji do rehabilitacji chorych
na POCHP
9.
Ocena przydatności zmodyfikowanego wskaźnika BODE w kwalifikacji do
rehabilitacji chorych kardiologicznych
10.
Ocena przydatności zmodyfikowanego wskaźnika BODE w kwalifikacji do
rehabilitacji chorych pulmonologicznych
11.
Ocena depresji u chorych po zabiegu CABG
12.
Ocena depresji u chorych na POCHP

Katedra Kinezjologii
Prof. Anna Jaskólska
(1 miejsce)
1. Kontrola czynności manipulacyjnych dłoni u osób z chorobą Parkinsona.
Prof. Artur Jaskólski
(3 miejsca)
1. Wpływ powtarzanych ćwiczeń ekscentrycznych mięśni zginaczy stawu
łokciowego na wartość siły skurczu pojedynczego i sztywność mięśnia
dwugłowego ramienia.
2. Wpływ kinesio tapingu na sztywność i czynność bioelektryczną mięśni
szkieletowych.
.
Dr Ewa Jarocka
(2 miejsca)
1. Czynność bioelektryczna i sztywność mięśni synergistycznych podczas
submaksymalnego i maksymalnego skurczu dowolnego w różnych
ustawieniach kąta w stawie łokciowym.
Dr Katarzyna Kisiel-Sajewicz (2 miejsca)
1. Aktywność bioelektryczna prostowników stawu kolanowego podczas
powolnego narastania lub spadku siły.
Dr Jarosław Marusiak
(2 miejsca)
1.
Czas reakcji, sprzężenie elektromechaniczne, sztywność pasywna mięśni u
osób starszych i u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards