Informator dla pracodawcy

advertisement
WYPOSAśENIE \ DOPOSAśENIE STANOWISKA PRACY
2010
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
INFORMATOR
DLA
PRACODAWCÓW
1
SZANOWNY PRACODAWCO !
Kierując się potrzebą i chęcią nawiązania oraz pogłębienia współpracy Powiatowego
Urzędu Pracy w Ostrzeszowie z pracodawcami oddajemy w Państwa ręce ”Informator
dla pracodawców”, zawierający podstawowe informacje o instrumentach rynku pracy
oraz usługach świadczonych przez Urząd Pracy dla pracodawców.
Nasze działania nakierowane są przede wszystkim na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
lokalnego rynku pracy. W tym celu świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwa zawodowego, organizujemy i finansujemy szkolenia zawodowe, zarówno dla osób
bezrobotnych jak i pracowników zagroŜonych utratą pracy oraz dla pracodawców.
Inicjujemy projekty i programy współfinansowane ze środków krajowych i unijnych,
w ramach, których wspieramy zarówno pracodawców tworzących nowe miejsca pracy,
jak i osoby bezrobotne, które decydują się uruchamianie własnej działalności gospodarczej
lub są zainteresowane zmianą swoich kwalifikacji zawodowych.
Zatrudniamy licencjonowanych doradców zawodowych oraz pośredników pracy, których
wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązania Państwa potrzeb kadrowych.
Oferujemy współpracę w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników. Na Ŝyczenie
pracodawcy
organizujemy
giełdy
pracy
na
terenie
naszego
Urzędu.
Udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie wyboru najkorzystniej formy wsparcia
finansowego przy zatrudnianiu osoby bezrobotnej, a takŜe pomocy w określeniu
predyspozycji kandydata do pracy czy napisaniu oferty pacy.
Wszystkie nasze usługi świadczymy bezpłatnie
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w informatorze
oraz do podejmowania współpracy z Urzędem i korzystania z instrumentów oraz
oferowanych usług, albowiem tylko wspólnie podejmowane działania rokują na przyszłość
rynku pracy powiatu ostrzeszowskiego.
Maria Sabatowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie
2
POŚREDNICTWO PRACY
Celem pośrednictwa pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie jest pomoc pracodawcom w zalezieniu kandydatów o wymaganych
kwalifikacjach oraz umiejętnościach zawodowych na wolne stanowiska pracy w moŜliwie
jak najkrótszym czasie.
Pośrednictwo pracy jest realizowane zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności,
równości i jawności usług.
Pośrednictwo pracy dla pracodawców w szczególności polega na:
nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami w celu udzielenia pomocy
w znalezieniu odpowiedniej kadry pracowniczej,
udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku
ze zgłoszoną ofertą pracy,
upowszechnianiu i pozyskiwaniu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy
do internetowej bazy ofert pracy,
rozpoznawaniu rynku pracy,
inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami,
udzielanie pracodawcom informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach
na lokalnym rynku pracy,
kierowaniu do pracy kandydatów spełniających oczekiwania i wymagania
pracodawców,
w przypadku braku osób spełniających odpowiednie kwalifikacje, przesłanie za zgodą
pracodawcy oferty wolnego miejsca zatrudnienia innym powiatowym urzędom pracy
w celu jej realizacji.
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób bezrobotnych, zgłaszają ofertę pracy:
osobiście, telefonicznie, pisemnie, e- mail.
Oferta pracy zgłoszona do Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności powinna zawierać:
dane identyfikacyjne pracodawcy:
nazwę, adres,
numer telefonu, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę
do kontaktów,
numer identyfikacji podatkowej,
podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
liczba zatrudnionych pracowników.
dane dotyczące ofert pracy:
nazwę stanowiska oraz wymagania jakie powinien spełniać kandydat,
liczbę wolnych miejsc pracy,
miejsce wykonywania pracy,
rodzaj umowy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy,
wysokość wynagrodzenia,
3
POŚREDNICTWO PRACY
datę rozpoczęcia zatrudnienia,
proponowany zasięg upowszechniania oferty pracy.
Powiatowy Urząd Pracy nie moŜe przyjąć oferty:
w której zawarte zostały wymagania, naruszające zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu i mogą dyskryminować kandydatów do pracy w szczególności:
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację
seksualną,
od pracodawcy, który w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został
skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty
postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
Pracodawco pamiętaj, Ŝe zgłaszasz ofertę pracy do jednego Powiatowego Urzędu Pracy
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce wykonywania pracy
lub innego wybranego przez siebie urzędu.
Zgłaszając ofertę pracy pracodawca moŜe nie wyrazić zgody na podawanie
do wiadomości publicznej informacji umoŜliwiających jego identyfikację przez osoby
niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta taka moŜe być udostępniona
w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają
wymagania określone w ofercie i których pośrednicy kierują do pracy u tego pracodawcy.
Formy realizacji ofert pracy:
1) Pośrednictwo zamknięte - informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych
- cechą charakterystyczną jest to, Ŝe nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny.
To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.
2) Pośrednictwo otwarte - pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu
bezrobotnych - cechą charakterystyczną jest to, Ŝe pośrednik profesjonalnie
opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty pracy i umieszcza ją w gablocie
ogłoszeń. To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów.
Giełdy pracy - polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy
z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy.
Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy.
4
POŚREDNICTWO PRACY
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
1 lutego 2009 r. weszły w Ŝycie znowelizowane przepisy dotyczące zatrudniania
cudzoziemców w Polsce upraszczające procedurę i ograniczające liczbę wymaganych
dokumentów. Do najwaŜniejszych zmian upraszczających naleŜą m.in.:
zniesienie dwustopniowej procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, dzięki
czemu nie ma juŜ obowiązku uzyskiwania przyrzeczeń,
uproszczenie procedury zmiany miejsca wykonywania pracy lub stanowiska
przez cudzoziemca,
z tzw. uproszczonej procedury dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę mogą korzystać obok obywateli
Białorusi, Rosji i Ukrainy Mołdowy równieŜ obywatele Gruzji,
obowiązuje
zasada
niedyskryminacji,
tzn.
pracodawca
musi
zadbać
o to, by wynagrodzenie cudzoziemca nie było niŜsze od wynagrodzenia, które
otrzymują inne osoby wykonujące pracę na podobnym stanowisku.
Informacje dla pracodawcy ubiegającego się o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca
Cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie
na pracę, aby legalnie pracować na terenie RP. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę
dla cudzoziemca występuje pracodawca. Zezwolenia wydawane są na czas określony.
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce
siedziby pracodawcy lub miejsca wykonywania pracy.
Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia oferty pracy, na którą zamierza zatrudnić
cudzoziemca, do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Po zgłoszeniu takiej oferty PUP
przeprowadza, tzw. test rynku pracy. Badana jest aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy
pod względem zasobów kadrowych. JeŜeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących
pracy wynika, Ŝe brak jest moŜliwości zorganizowania rekrutacji PUP w terminie 7 dni
wydaje informacje o braku moŜliwości zrealizowania oferty. Natomiast, w przypadku jeŜeli
organizowana będzie rekrutacja wśród bezrobotnych i poszukujących pracy PUP w terminie
do 14 dni od dnia złoŜenia oferty wydaje informacje o sposobie realizacji oferty.
Wojewoda wydaje zezwolenie jeŜeli :
wysokość wynagrodzenia pracownika
cudzoziemca, nie będzie niŜsze
od wynagrodzenia pracowników wykonujących na porównywalnym stanowisku,
uzyska informację powiatowego urzędu pracy o braku moŜliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących
pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
5
POŚREDNICTWO PRACY
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
Informacja dla pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemców pochodzących
z Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej , Mołdowy i Gruzji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Mołdowy,
Białorusi i Gruzji mogą podejmować zatrudnienie bez konieczności uzyskania zezwolenia
pod warunkiem, zarejestrowania przez pracodawcę zamierzającego zatrudnić takiego
cudzoziemca oświadczenia we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
Cudzoziemcy na podstawie takiego oświadczenia mogą podejmować pracę jedynie
u tego pracodawcy, który dokonał zgłoszenia, a okres zatrudnienia nie moŜe przekroczyć
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej, krótkiej wizyty w PUP
i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli krajów
członkowskich UE/ EOG mogą złoŜyć w powiatowym urzędzie
pracy ofertę pracy EURES, jak równieŜ sami zamieścić ofertę
pracy na Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.pl
w zakładce „Mój eures”.
W celu uzyskania bliŜszych informacji zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrzeszowie pok.213 lub pod nr telefonu 62 732-07-92
6
PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców obejmuje pomoc:
w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie
porad zawodowych.
Pomoc pracodawcom świadczona jest w formie porady indywidualnej,
realizowana na wniosek pracodawcy.
Doradca zawodowy realizuje takie działania jak:
1. Udzielanie informacji o moŜliwościach, sposobie i formie pomocy, jaką pracodawca
moŜe uzyskać w urzędzie pracy.
2. Określenie potrzeb pracodawcy przez zapoznanie się lub pozyskanie informacji
o działalności pracodawcy i ustalenie zakresu i form współpracy.
3. Określenie wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy.
4. Dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone
w ofercie stanowisko pracy.
Poradnictwo zawodwe realizowane jest zgodnie z zasadami:
dostępności usług dla pracodawców,
dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego,
bezpłatności usług,
poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców
zawodowych.
Korzystając z naszych usług Pracodawcy zyskują:
wzrost wydajności pracy poprzez dobór kandydatów najbardziej odpowiadających
profilowi stanowiska pracy,
poprawę wizerunku firmy poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy
zwalnianym pracownikom,
moŜliwości lepszego wykorzystania kwalifikacji i umiejętności pracowników.
W celu uzyskania bliŜszych informacji zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrzeszowie pok.214 lub pod nr telefonu 62 732-07-92 wew. 269
7
SZKOLENIA ZAWODOWE
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W przypadku braku kandydatów do pracy spełniających oczekiwania pracodawcy
Powiatowy Urząd Pracy moŜe zorganizować wskazane przez pracodawcę szkolenie
dla osoby bezrobotnej.
Szkolenia organizowane są w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
w szczególności w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Kto moŜe ubiegać się o skierowanie na szkolenie?
Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy moŜe zostać:
1. osoba bezrobotna zarejestrowana w tut. Urzędzie;
2. osoba poszukująca pracy zarejestrowana w tut. Urzędzie, która:
jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub, który jest
w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy
zasiłek socjalny,
jest Ŝołnierzem rezerwy,
pobiera rentę szkoleniową,
pobiera świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek
pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku
słuŜbowego na czas udziału w szkoleniach, w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy,
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małŜonek
rolnika, jeŜeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą poza rolnictwem,
8
SZKOLENIA ZAWODOWE
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Formy szkoleń organizowanych przez PUP
Powiatowy Urząd Pracy moŜe skierować na szkolenie osoby bezrobotne oraz inne osoby
uprawnione w ramach:
1) szkoleń grupowych - organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w oparciu
o plan szkoleń sporządzany na okres danego roku kalendarzowego,
2) szkoleń indywidualnych – realizowanych pod potrzeby pracodawców oraz osób
bezrobotnych.
Osoba skierowana na szkolenie otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.
Stypendium naliczane jest proporcjonalnie do ilości godzin, a w okresie jego pobierania
zasiłek nie przysługuje.
Osoba skierowana na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia,
ma prawo do jego ukończenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres,
w którym podjął zatrudnienie. (wysokość stypendium za ten okres ulega obniŜeniu do 20%
kwoty zasiłku).
Osobie poszukującej pracy skierowanej na szkolenie w okresie odbywania szkolenia
stypendium nie przysługuje.
Powiatowy Urząd Pracy pokrywa koszty:
szkolenia przysługujące instytucji szkoleniowej,
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób
nieposiadających prawa do stypendium,
niezbędnych badań lekarskich i/lub psychologicznych wykonanych
na podstawie skierowania wydanego przez Urząd.
Powiatowy Urząd Pracy organizuje i finansuje równieŜ szkolenia dla osób
niepełnosprawnych. Koszty szkolenia osób niepełnosprawnych finansowane są ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie
pok. 211 (Punkt Informacji) lub pod nr telefonu 062 732 07 90 wew. 263
9
SZKOLENIA ZAWODOWE ORGANIZOWANE
NA POTRZEBY PRACODAWCÓW
Pracodawcy, w ramach posiadanych środków, mogą tworzyć zakładowy „fundusz
szkoleniowy". Jest on przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Tworzenie funduszu szkoleniowego
Fundusz szkoleniowy moŜe być tworzony:
samodzielnie przez jednego pracodawcę.
przez kilku pracodawców – na zasadzie porozumienia
Dochody funduszu szkoleniowego:
wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy
lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niŜszej niŜ 0,25%
funduszu płac,
inne wpływy.
Wsparcie z Funduszu Pracy
I. Pomoc dla pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy
Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, Powiatowy Urząd Pracy
moŜe refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia
pracowników lub pracodawcy w wysokości:
do 50%, nie więcej jednak niŜ do wysokości przeciętnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę,
a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyŜej - w wysokości do 80%, nie więcej
jednak niŜ do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu
zawarcia umowy.
II. Pomoc dla wszystkich pracodawców
Na wniosek pracodawcy, który skieruje pracownika na trwające, co najmniej 22 dni
robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli
mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika
zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, starosta moŜe
zrefundować z Funduszu Pracy:
koszty szkolenia - w wysokości
do 80% przeciętnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika,
wynagrodzenie zatrudnionych na zastępstwo bezrobotnych (wraz ze składkami
ZUS) - do 40% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia
szkolenia, za kaŜdego bezrobotnego.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie,
pok. Nr 211 (Punkt Informacji) lub pod numerem telefonu 062 732 07 90 wew. 263.
10
STAś ZAWODOWY
StaŜ polega na wykonywaniu zadań u pracodawcy lub pełnoletniej osoby fizycznej,
zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej pszczelarskiej
i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, celem
nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy – bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
StaŜ zgodnie z obowiązującymi przepisami moŜe być zorganizowany:
na okres od 3 do 6 miesięcy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, tj.:
bezrobotnych długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia,
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego,
bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
Ŝycia,
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
bezrobotnych niepełnosprawnych.
na okres od 3 do 12 miesięcy:
dla bezrobotnych do 25 roku Ŝycia,
dla bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyŜszej
nie ukończyli 27 roku Ŝycia.
Faktyczny okres odbywania staŜu uzaleŜniony jest od posiadanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w danym roku środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Uprawnienia i obowiązki osoby odbywającej staŜ:
uczestnikowi staŜu przysługuje stypendium ze środków Funduszu Pracy w wysokości
120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (860,40 zł),
na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staŜ organizator staŜu jest zobowiązany
do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni kalendarzowych
odbywania staŜu.
czas pracy uczestnika staŜu nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
w tygodniu, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
bezrobotny nie moŜe odbywać staŜu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie
pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych (o ile charakter pracy w danym
zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, starosta moŜe wyrazić zgodę
na realizację staŜu),
staŜysta moŜe na wniosek otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania
do miejsca odbywania staŜu, najtańszym i najdogodniejszym środkiem transportu,
lub zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której odbywa staŜ, jeŜeli czas
dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi ponad 3 godziny.
11
STAś ZAWODOWY
staŜysta sporządza sprawozdanie z przebiegu staŜu zawierające informacje
o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach
zawodowych, które po poświadczeniu przez opiekuna staŜu przedstawia w Urzędzie
Pracy,
staŜysta, który z własnej winy nie ukończył staŜu, zobowiązany jest do zwrotu
poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów, chyba Ŝe powodem
nieukończenia było podjęcie pracy.
Uprawnienia i obowiązki organizatora staŜu:
podmiot zainteresowany zorganizowaniem staŜu, zwany „organizatorem” składa
w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o zorganizowanie staŜu, wraz z wymaganymi
załącznikami oraz programem staŜu,
program staŜu powinien określać: nazwę zawodu lub specjalność, której program
dotyczy, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia nabytych
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, nazwisko opiekuna staŜysty,
we wniosku o staŜ organizator moŜe wskazać imię i nazwisko proponowanego
bezrobotnego przyjmowanego na staŜ,
po pozytywnym rozpatrzenie wniosku organizator musi zawrzeć z dyrektorem PUP
działającym z upowaŜnienia starosty umowę o staŜ,
organizator powinien zapoznać bezrobotnego z programem staŜu, obowiązkami
i uprawnieniami, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, profilaktyczną
ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 7 dni, informuje PUP o przerwaniach
programu staŜu, o kaŜdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego
oraz innych zdarzeniach istotnych w realizacji programu,
w terminie 5 dni po zakończeniu kaŜdego miesiąca staŜu organizator dostarcza
do PUP listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego,
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu
staŜu, organizator wydaje bezrobotnemu opinię,
u organizatora staŜu, który jest pracodawcą staŜ mogą odbywać jednocześnie
bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych
u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy,
u organizatora staŜu, który nie jest pracodawcą staŜ moŜe odbywać jednocześnie jeden
bezrobotny.
Bezrobotny nie moŜe odbywać ponownie staŜu u tego samego organizatora, na tym samym
stanowisku, na którym poprzednio odbywał staŜ, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dla dorosłych.
Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie bierze pod uwagę
następujące kryteria:
kolejność złoŜenia wniosku,
efektywność jaką pracodawca wykazał w poprzednio realizowanych umowach,
deklarację zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po odbyciu staŜu,
charakter dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą.
Druk wniosku oraz szczegółowe informacje uzyskać moŜna w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ostrzeszowie, pok. 211 (Punkt Informacji) lub pod nr telefonu 62 732-07-90
12
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Przygotowanie zawodowe dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji,
realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego
nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umoŜliwiającej przystąpienie do egzaminu
kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego. Nauka zawodu
trwa od 12 do 18 miesięcy i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym,
przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty
lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję izby rzemieślniczej,
2) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji
zawodowych lub umiejętności. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3
do 6 miesięcy i kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez
komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty lub instytucję
szkoleniową wskazaną przez starostę.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest skierowane do:
1) osób bezrobotnych,
2) osób poszukujących pracy:
jeŜeli otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym
lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
uczestniczy
w
zajęciach
w
Centrum
Integracji
Społecznej
lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach
o pomocy społecznej,
Ŝołnierzami rezerwy,
pobierają rentę szkoleniową,
pobierają świadczenie szkoleniowe.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie
realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między powiatowym urzędem
pracy a pracodawcą lub między powiatowym urzędem pracy, pracodawcą i instytucją
szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie moŜe przekroczyć
8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania
przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.
13
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania
zawodowego dorosłych, który powinien posiadać:
1) Praktyczna nauka zawodu dorosłych – kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu,
określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.
2) Przyuczenie do pracy dorosłych – co najmniej:
•
•
•
wykształcenie średnie,
3-letni staŜ pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji, których
są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;
roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami,
staŜystami lub praktykantami.
Pracodawcy, który realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:
1) refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego
dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały,
surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzieŜ roboczą, posiłki regeneracyjne 2% przeciętnego wynagrodzenia za kaŜdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby).
2) jednorazowa premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego
dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia
do pracy dorosłych i zdał egzamin końcowy (w wysokości 400 zł za kaŜdy pełny
miesiąc zrealizowanego programu).
Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:
1) stypendium ,które wynosi miesięcznie 120% (860,40 zł.) zasiłku, pod warunkiem
Ŝe liczba godzin przygotowania zawodowego wynosi nie mniej niŜ 150 godzin
miesięcznie (w przypadku niŜszego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia
wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie),
2) dni wolne w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni kalendarzowych odbywania
przygotowania zawodowego dorosłych, za ostatni miesiąc odbywania przygotowania
zawodowego pracodawca jest obowiązany udzielić· dni wolnych przed upływem
zakończenia przygotowania zawodowego (za dni wolne przysługuje stypendium),
Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program
tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego
lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów przygotowania
poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu
przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie
pok. Nr 211 (Punkt Informacji) lub pod numerem telefonu 62 732-07-90 wew. 263.
14
PRACE INTERWENCYJNE
Prace interwencyjne jest to zatrudnienie osób bezrobotnych przez pracodawcę,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy i ma na celu
wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Prace interwencyjne mogą być organizowane u pracodawców którzy:
nie mają
zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego,
nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej (art. 1 pkt. 7 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.),
uzyskali
wzrost netto ogólnej liczby pracowników oraz liczby pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji
w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
partiami lub organizacjami politycznymi,
posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upowaŜnionych do prowadzenia
pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
organizacjami
pracodawców,
z
wyjątkiem
upowaŜnionych
do
prowadzenia
pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873,
z późn.zm.),
przedstawicielami państw obcych.
15
PRACE INTERWENCYJNE
Na prace interwencyjne do jednostek samorządu terytorialnego mogą być kierowane
osoby spełniające warunki art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
tj.:
1) bezrobotni do 25 roku Ŝycia,
2) bezrobotni
długotrwale
po
zakończeniu
realizacji
kontraktu
socjalnego,
oraz kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia,
4) bezrobotni
bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotni
samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
Ŝycia,
6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
7) bezrobotni niepełnosprawni.
Na prace interwencyjne do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
czyli będących beneficjentami pomocy publicznej mogą być kierowane osoby spełniające
jednocześnie
warunki art. 49 ww. ustawy oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej
Nr 800/2008, tj.: osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
lub osoby znajdujące się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy to
osoba, która spełnia jeden z poniŜej wymienionych warunków:
jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
jest wieku ponad 50 lat,
jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną
osobę,
pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim ,w którym dysproporcja
kobiet i męŜczyzn jest co najmniej o 25% większa niŜ średnia dysproporcja
16
PRACE INTERWENCYJNE
we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i naleŜy do tej
grupy stanowiącej mniejszość,
jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić
znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie
zawodowe.
Osoby wymienione powyŜej w przypadku skierowania na prace interwencyjne są uprawnione
do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy a pracodawca moŜe rozwiązać
umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – oznacza
to osobę, która jest bezrobotną przez co najmniej 24 miesiące.
Osoba ww. w przypadku skierowania na prace interwencyjne uprawniona jest
do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy a pracodawca moŜe rozwiązać
umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Pracodawca, który zorganizował prace interwencyjne, dla skierowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy bezrobotnych otrzymuje częściową refundację kosztów poniesionych z tytułu
wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego stanowiska.
Procedura organizowania prac interwencyjnych:
1) Pracodawca
zamierzający
zorganizować
prace
interwencyjne
składa
do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o organizowanie prac interwencyjnych wraz
z załącznikami wykazanymi we wniosku.
2) Po spełnieniu wymagań oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatowy Urząd
Pracy zawiera z pracodawcą umowę, w której określone są szczegółowe warunki
zatrudnienia i refundacji.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Ostrzeszowie pok. 211 (Punkt Informacji) lub pod nr telefonu 062 732 07 90
wew. 263
17
WYPOSAśENIE \ DOPOSAśENIE
STANOWISKA PRACY
Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą zamierzający zatrudnić osobę
bezrobotną moŜe ubiegać się o refundację kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia
stanowiska pracy.
Pracodawca
zainteresowany
uzyskaniem
refundacji
kosztów
wyposaŜenia
lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego moŜe złoŜyć
do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze
względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek
o refundację na druku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie.
Ograniczenia w przyznawaniu refundacji
O przyznanie środków z Funduszu Pracy i środków współfinansowanych z UE
na wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie moŜe
ubiegać się podmiot prowadzący:
działalność rolniczą
działalność w sektorze węglowym
działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury
produkcje, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych
działalność transportową zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego na
nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
handel obwoźny oraz sprzedaŜ poza siecią sklepową
sprzedaŜ internetową
Refundacja kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska
być przyznana jeŜeli podmiot spełnia łącznie następujące warunki:
pracy
moŜe
prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku,
z tym Ŝe do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu
zawieszenia działalności gospodarczej
w okresie 6 miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot,
w dniu złoŜenia wniosku nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń
pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz innych danin publicznych i nie posiada nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku nie był karany za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
18
WYPOSAśENIE \ DOPOSAśENIE
STANOWISKA PRACY
Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez Dyrektora PUP
zawierająca w szczególności zobowiązanie podmiotu do:
z podmiotem
zatrudnienia na wyposaŜonym lub doposaŜonym stanowisku pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,
utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku
z przyznaną refundacją,
zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Dyrektora PUP, całości
przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania
środków, w przypadku:
a) złoŜenia niezgodnych z prawdą oświadczeń,
b) naruszenia innych warunków umowy,
zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej
refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych
stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi
naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku nieutrzymania przez okres
24 miesięcy zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy
Refundacja jest dokonywana po przedłoŜeniu przez podmiot rozliczenia
i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposaŜenie lub doposaŜenie
stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz
spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.
Do wniosku o refundację naleŜy dołączyć informację o otrzymanej pomocy publicznej
i pomocy de minimis .
Formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji, moŜe być:
poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach,
blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez
dłuŜnika.
Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposaŜenia
lub doposaŜenia stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ostrzeszowie pok. Nr 211 (Punkt Informacji), na stronie internetowej PUP
lub pod nr telefonu 62 732-07-90 wew. 263
19
REFUNDACJA SKŁADEK ZUS
Powiatowy Urząd Pracy moŜe zawrzeć z pracodawcą, który zamierza zatrudnić osobę
bezrobotną, umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów
z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne.
Refundacja następuje w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie warunki:
pracodawca, przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej, zawarł z PUP umowę
przewidującą jednorazowe refundowanie kosztów,
pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy
przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
Kwota refundacji:
Pracodawca moŜe otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne (składki
emerytalne, rentowe i wypadkowe) w wysokości nieprzekraczającej 300% wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia określonych
warunków.
Pomoc publiczna:
Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek ZUS stanowi pomoc publiczną
w formie subsydiów płacowych na rekrutację osób będących w szczególnie niekorzystnej
sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Zatem osoby kierowane do pracodawcy podlegającego przepisom o pomocy publicznej
muszą spełniać jedno z kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008
(art. 2 pkt 18 i 19), czyli:
być bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu
miesięcy lub
nie posiadać wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub
być w wieku ponad 50 lat lub
być osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej
jedną osobę lub
być bezrobotną nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesiące (jest to osoba
w tzw. bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy).
Pracodawca moŜe rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem tylko w przypadku
naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie
pok. Nr 211 (Punkt Informacji) lub pod nr telefonu 62 732-07-90 wew. 263
20
ZWOLNIENIA GRUPOWE I MONITOROWANE
Informacje dotyczące zwolnień grupowych reguluje Ustawa z dnia 13 marca
2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
W/w przepisy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę
zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a takŜe na mocy
porozumienia stron, jeŜeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co
najmniej:
10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niŜ 100 pracowników,
10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakŜe mniej niŜ
300 pracowników,
30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe:
o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni naleŜą,
grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia
w okresie, w ciągu, którego nastąpi takie zwolnienie,
proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych, związanych z zamierzonym
grupowym zwolnieniem, a jeŜeli obejmują one świadczenia pienięŜne pracodawca
jest zobowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalenia ich wysokości.
JeŜeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, uprawnienia
tych organizacji w zakresie konsultacji przysługują przedstawicielom pracowników
wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
W terminie nie dłuŜszym niŜ 20 dni od dnia zawiadomienia zakładowej organizacji
związkowej, pracodawca i zakładowa organizacja związkowa zawierają porozumienie,
w którym określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych
zamiarem grupowego zwolnienia, a takŜe obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem.
JeŜeli nie jest moŜliwe zawarcie porozumienie zasady postępowanie w sprawach
dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca
w regulaminie, uwzględniając, w miarę moŜliwości, propozycje przedstawione w ramach
konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe.
Pracodawca po zawarciu porozumienia lub wprowadzenia regulaminu zawiadamia na piśmie
właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego
zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach
ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a takŜe
21
ZWOLNIENIA GRUPOWE I MONITOROWANE
o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi
organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie
przyjętym u danego pracodawcy.
W przypadku gdy pracodawca posiada oddziały w innych miastach i zwolnienia
równieŜ obejmują pracowników tych oddziałów, pracodawca ma obowiązek przesłać
w/w informacje do wiadomości pozostałych powiatowych urzędów pracy do, których
mogą zgłosić się zwolnieni pracownicy.
ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie
3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym
dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres
i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w szczególności w zakresie:
1.
2.
3.
4.
pośrednictwo pracy;
poradnictwa zawodowego;
szkoleń;
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć
działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub
będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku
pracy lub stosunku słuŜbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.
Program moŜe być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia
lub instytucję szkoleniową.
Program moŜe być finansowany przez pracodawcę, przez pracodawcę i odpowiednie
jednostki administracji publicznej lub na podstawie porozumienia organizacji i osób
prawnych z udziałem pracodawcy.
22
PAKIET ANTYKRYZYSOWY KORZYŚCI DLA
PRACODAWCÓW
Z dniem 22 sierpnia 2009r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz.
1035, zwana teŜ pakietem antykryzysowym, która przewiduje wsparcie z Funduszu
Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Zawarte w niej propozycje będą obowiązywać
do końca 2011r.
Dla kogo pakiet antykryzysowy ?
Z pomocy moŜe skorzystać przedsiębiorca, który znalazł się w przejściowych
trudnościach finansowych. Natomiast zmiany dotyczące organizacji czasu pracy mogą
wprowadzić wszyscy przedsiębiorcy bez względu na sytuację finansową. Wszystkich
przedsiębiorców dotyczą równieŜ szczególne zasady zatrudniania pracowników na podstawie
umów o pracę na czas określony.
Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z pomocy ?
1. Spadek obrotów gospodarczych w sprzedaŜy min. o 25 proc. przez kolejne 3 miesiące
po1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od 1 lipca 2007 r.
do 30 czerwca 2008 r.
2. Nie zalegać z płaceniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne oraz FGŚP i Fundusz Pracy, z wyjątkiem przedsiębiorców, którzy zawarli
porozumienie w sprawie spłaty zadłuŜenia, terminowo opłacają raty lub korzystają
z odroczonego terminu płatności.
3. Nie być zagroŜonym upadłością.
4. Opracować program naprawczy przewidujący poprawę sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa.
5. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystać z pomocy publicznej na wyposaŜenie
lub doposaŜenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.
6. Uzyskać zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w powyŜszych
punktach (wydawane przez Ministra Skarbu, Gospodarki lub Marszałka Województwa).
Na jaką pomoc państwa moŜe liczyć przedsiębiorca?
A) Znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych:
1. Dopłaty do wynagrodzenia pracownika podczas:
przestoju ekonomicznego – maksymalnie do wysokości 100%. zasiłku
dla bezrobotnych,
obniŜenie wymiaru czasu – do wysokości 70% zasiłku dla bezrobotnych.
2. Dofinansowanie składek pracowników na ubezpieczenia społeczne w części płaconej
przez pracodawcę.
3. Renegocjację warunków spłaty naleŜności powstałych przed 30 czerwca 2008r.
Okres korzystania z ww. świadczeń wynosi maksymalnie 6 miesięcy w stosunku do jednego
pracownika.
4. Dofinansowanie kosztów szkolenia (maksymalnie przez 6 miesięcy) lub studiów
podyplomowych (maksymalnie przez 12 miesięcy) pracowników pod warunkiem
utworzenia funduszu szkoleniowego przez pracodawcę.
23
PAKIET ANTYKRYZYSOWY KORZYŚCI DLA
PRACODAWCÓW
Wysokość dofinansowania na jedną osobę wynosi do 80 proc. kosztów szkoleń
lub studiów podyplomowych, jednak nie więcej niŜ 300 proc. przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
B) KaŜdy przedsiębiorca:
1. MoŜe wydłuŜyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy. Pozwoli
to pracodawcom na rozliczenie nadgodzin, które wystąpiły w jego trakcie, dopiero
po upływie tego okresu.
2. MoŜe wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy przewidujący róŜne godziny
rozpoczynania i kończenia pracy.
3. Musi zastosować się do obowiązku ograniczenia zatrudnienia pracowników
na podstawie umów o pracę na czas określony maksymalnie do 24 miesięcy.
Na co moŜe liczyć pracownik?
A) Zatrudniony u przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych:
Po wyraŜeniu pisemnej zgody na objęcie go przestojem ekonomicznym maksymalnie
przez 6 miesięcy pracownik ma prawo do:
świadczenia lub stypendium,
wynagrodzenia.
Świadczenie (lub stypendium) oraz wynagrodzenie nie moŜe być niŜsze od minimalnego
wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika. W razie zbiegu
świadczeń naleŜy się wyŜsze. Stypendium będzie przysługiwać pracownikowi w trakcie
szkolenia lub studiów podyplomowych.
B) Zatrudniony u kaŜdego przedsiębiorcy musi liczyć się z moŜliwością:
WydłuŜenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (oznacza
to, Ŝe nadgodziny będą wypłacane później),
Wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego róŜne
godziny rozpoczynania i kończenia pracy,
Ograniczenia zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas
określony maksymalnie do 24 miesięcy.
24
FORMY AKTYWIZACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemoŜliwia wypełnianie ról społecznych,
a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, Ŝe uzyskały
one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:
Powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - orzecznictwo
w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych),
Lekarz orzecznik ZUS – orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych).
Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:
stopień znaczny - osoba niezdolna do pracy albo zdolna jedynie w warunkach pracy
chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
stopień umiarkowany – osoba niezdolna do pracy albo zdolna jedynie w warunkach
pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób
w celu pełnienia ról społecznych,
stopień lekki – częściowo niezdolna do pracy.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umoŜliwienie
jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne moŜe skorzystać z:
1) Instrumentów rynku pracy, takich jak:
staŜ,
przygotowanie zawodowe dla dorosłych,
prace interwencyjne
na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.):
25
FORMY AKTYWIZACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2) Zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca moŜe ubiegać się o zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna,
albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, jeŜeli:
zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres
co najmniej 36 miesięcy,
złoŜył wniosek o przyznanie refundacji.
3) Zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne
bezrobotne lub poszukujące pracy, moŜe otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu
zwrot kosztów:
adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
zakupu i autoryzacji oprogramowania na uŜytek pracowników
niepełnosprawnych
oraz
urządzeń
technologii
wspomagających
lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem
oraz czynności niemoŜliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy pod warunkiem
rozpoznania przez słuŜby medycyny pracy ww. potrzeb.
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
1. bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających
skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy,
w
zatrudnieniu,
2. pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeŜeli
niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy,
z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było
zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym
przepisów prawa pracy.
26
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czas pracy osoby niepełnosprawnej posiadającej:
lekki stopień niepełnosprawności nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo,
umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności nie moŜe przekraczać 7 godzin
na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie moŜe być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych. Nie dotyczy to jednak:
osób zatrudnionych przy pilnowaniu,
gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne
pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osoba wyrazi
na to zgodę.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę
usprawniającą lub odpoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany
do czasu pracy.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie
pok. Nr 211 (Punkt Informacji) lub pod numerem telefonu 62 732-07-90 wew. 266
27
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podstawa prawna opracowania informatora:
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r.Nr 69, poz. 415
z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2008r. Nr 14. poz. 92 z późn. zm.)
akty wykonawcze do ww. ustaw
Opracowanie:
pracownicy merytoryczni Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie
pod kierunkiem Dyrektora Marii Sabatowskiej
Szata graficzna:
Szymon Pietrzykowski
Druk:
P.P.H.U. PROMUS Paweł Włodarczyk
POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE
UL. PRZEMYSŁOWA
7 63-500
OSTRZESZÓW
W OSTRZESZOWIE
POWIATOWY
URZĄD PRACY
(62) 732 07 907 63-500
FAX :62)
732 07 91
UL. TEL:
PRZEMYSŁOWA
OSTRZESZÓW
e-mail:
TEL. ( 62 ) 732
– 07 [email protected]
– 90 FAX ( 62 ) 732 – 07 – 91
E-MAIL : [email protected]
28
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards