Spis treści - Profinfo.pl

advertisement
Spis treści
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CZĘŚĆ PIERWSZA
Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów
Rozdział I. Rozważania wstępne: o marzeniach i granicach psychologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział II. Psychologiczne wizje człowieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Podejście psychoanalityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Podejście behawioralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Podejście psychologów humanistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Podejście poznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Podejście postmodernistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Podejście psychologii pozytywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
23
25
28
31
33
Rozdział III. Psychologia emocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Czym są emocje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Gdy emocji jest za mało: pacjent Damasia i psychopaci . . . . . . . . . . .
3. Kiedy emocji jest za dużo – afekt poza kontrolą . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Emocje a poznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Afekt przed poznaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Poznanie przed afektem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Nastroje, stereotypy i uprzedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Mechanizmy obronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Emocjonalne źródła moralności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
39
47
60
61
66
67
74
79
Rozdział IV. Procesy poznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1. Spostrzeganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5
Spis treści
2. Procesy uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3. Procesy pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4. Pamięć a poznawcza reprezentacja świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rozdział V. Psychologia osobowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Teoria cech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Poznawcza koncepcja osobowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Teoria społeczno-poznawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Podejście psychodynamiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
107
113
129
137
CZĘŚĆ DRUGA
Psychologia w procesie karnym
Rozdział I. Związki psychologii z prawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Pojęcie i zadania nauk sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Miejsce psychologii wśród nauk sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Przedmiot badań i praktyki psychologii sądowej . . . . . .
1.2.2. Tradycyjne obszary i kierunki rozwoju psychologii sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1. Psychologia zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2. Dorośli sprawcy przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3. Nieletni sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Podstawowe funkcje i zadania psychologa sądowego . . . . . . . . . . . .
2.1. Zakres działań psychologa w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Psycholog jako biegły sądowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Psycholog jako konsultant (specjalista). . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3. Psycholog jako mediator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4. Psycholog w procesie resocjalizacji i terapii skazanych. .
2.2. Problem nakładania się ról – psycholog jako biegły, mediator,
doradca (terapeuta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
149
152
152
Rozdział II. Psycholog jako biegły sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Zakres kompetencji biegłego psychologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wymogi formalne i merytoryczne stawiane psychologicznej opinii
sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Pojęcie opinii sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Treść postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Typowe wady opinii psychologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Warunki przeprowadzania badań psychologicznych . . . . . . . . .
2.4.1. Przygotowanie i planowanie badania . . . . . . . . . . . . . . . .
199
199
6
158
159
174
178
186
186
190
190
191
193
196
201
201
203
204
205
205
Spis treści
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
Zgoda na udział w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cel i zasady przeprowadzania badania, dobór metod . .
Sposób formułowania opinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kryteria oceny opinii przez organ procesowy . . . . . . . . .
Problemy etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział III. Podstawowa problematyka psychologiczna w procesie
karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Biegły psycholog w postępowaniu przygotowawczym – psychologia
śledcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Przedmiot i zakres badań psychologii śledczej . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Z historii profilowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Profilowanie – podstawowe zasady i pojęcia . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Modele profilowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Profilowanie geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Psychologiczne podstawy procesu profilowania . . . . . . . . . . . . .
1.8. Odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej . . . . . .
2. Ekspertyza typologiczna – ocena kryminalistyczna i wartość dowodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Przypadek zabójcy – ekspertyza typologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział IV. Zeznania świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Psychologiczne aspekty udziału psychologa w przesłuchaniu świadków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Przesłuchanie jako proces komunikacji interpersonalnej. . . . . .
1.3. Zasady dotyczące przesłuchania małoletnich świadków pokrzywdzonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Opracowanie opinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Treść postanowienia o zasięgnięciu opinii psychologicznej . . . . . . . .
5. Przypadek dorosłego świadka uzależnionego od alkoholu. . . . . . . . .
6. Przypadek małoletniej pokrzywdzonej w sprawie o przestępstwo
seksualne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Specyfika oceny wykorzystywania seksualnego małych dzieci w rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
208
210
211
214
216
216
216
218
223
228
231
234
236
250
254
259
263
263
263
264
266
267
271
272
273
279
286
286
7
Spis treści
7.2. Przyczyny trudności diagnostycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3. Znaczenie pierwszej diagnozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4. Czynniki nasuwające wątpliwości co do podstaw podejrzeń
o wykorzystywanie seksualne małego dziecka . . . . . . . . . . . . . .
8. Przypadek podejrzenia o wykorzystywanie seksualne chłopca
w wieku przedszkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział V. Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Rola psychologa w uzyskiwaniu wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ustalanie czynników istotnych dla oceny wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . .
4. Przedmiot i zakres ekspertyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Możliwości opracowania opinii psychologicznej w przypadku odmowy podejrzanego lub oskarżonego do aktywnego udziału w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Przypadek analizy i oceny zmiennych wyjaśnień podejrzanego . . . .
7. Przypadek samooskarżenia osoby z zaburzeniami psychicznymi . . .
Rozdział VI. Psychologiczna ocena osoby sprawcy czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Diagnoza procesów motywacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Motywacja jako przedmiot sądowej diagnozy psychologicznej
1.2. Sytuacyjne i osobowościowe przesłanki procesu motywacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Psychologiczna diagnoza kierunku i nasilenia motywacji, poziomu regulacji czynności oraz stopnia samokontroli . . . . . . . .
2. Zadanie psychologa w opiniowaniu o stopniu poczytalności sprawcy czynu zabronionego i zasadności stosowania środków zabezpieczających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Niepoczytalność i poczytalność zmniejszona w świetle współczesnej psychologii i psychopatologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Przypadek sprawcy zabójstwa – poczytalność oraz zasadność
stosowania środków zabezpieczających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach o przestępstwa
na tle seksualnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
288
291
293
295
308
308
309
313
316
318
320
334
345
345
345
359
370
387
387
393
404
424
429
Spis treści
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasyfikacje gwałtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasyfikacje pedofilów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabójcy seksualni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czynniki ryzyka przemocy seksualnej – pomiar i metody . . . . .
Związki psychopatii z agresją, przemocą i przestępczością seksualną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw
seksualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Leczenie sprawców przestępstw seksualnych . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Przypadki zabójstw seksualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Działanie w stanie silnego wzburzenia jako przedmiot opinii sądowopsychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Dyskusyjne problemy opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w stanach afektywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Afekt fizjologiczny jako przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Przypadek ilustrujący działanie pod wpływem stanu silnego
wzburzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział VII. Wybrane zagadnienia postępowania w sprawach nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Diagnoza asocjalności – stopień demoralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Model czynników ryzyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Metody pomiaru czynników ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Zakres ekspertyzy dotyczącej nieletnich odpowiadających przed sądem na zasadach ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Sprawiedliwość naprawcza i mediacja – niewykorzystane możliwości psychologii w postępowaniu w sprawach nieletnich . . . . . . . .
7. Przypadek nieletniego sprawcy zabójstwa – odpowiedzialność na
zasadach ogólnych Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
435
440
443
447
451
457
461
465
474
474
484
501
508
508
512
514
519
524
530
533
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Download