HARMONOGRAM - Kurs ZDROWIE PUBLICZNE moduł

advertisement
Część I: Zdrowie Publiczne obejmuje 40 h (5 dni) Kurs Modułowy
Zakres wiedzy:
Wprowadzenie do zagadnień zdrowia publicznego
Miejsce: WNoZ ul. Żołnierska 48, Szczecin sala 108
L.P.
1.
Temat
Ochrona zdrowia a zdrowie publiczne, geneza,
przedmiot zdrowia publicznego jako dyscypliny
naukowej i działalności praktycznej
2.
Wielosektorowość i multidyscyplinarność
ochrony zdrowia, prozdrowotna polityka
publiczna w krajach wysokorozwiniętych,
Aktualne problemy zdrowia publicznego w Polsce
i UE
Zakres wiedzy:
Organizacja i ekonomika zdrowia:
L.P. Temat
1.
Systemy ochrony zdrowia na świecie –
podstawowe modele organizacji i finansowania,
transformacje systemów – ich przyczyny, kierunki
i cele zmian
2.
Zasady organizacji i finansowania systemu opieki
zdrowotnej w Polsce.
I dzień
3.
Instytucje zdrowia publicznego w Polsce:
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum
Do Spraw AIDS, zadania własne samorządu
terytorialnego oraz administracji centralnej:
organizacja, zadania, instrumenty działania.
4.
Wspólnotowe i międzynarodowe regulacje
prawne ochrony zdrowia.
5.
Ocena technologii medycznych jako narzędzie
podejmowania decyzji alokacji publicznych
środków na opiekę zdrowotną.
6.
Zasady funkcjonowania systemu refundacji leków
w Polsce: cele i narzędzia polityki lekowej
państwa a regulacje wspólnotowe.
II dzień
7.
Podstawowe pojęcia ekonomii zdrowia: popyt i
podaż świadczeń zdrowotnych; odmienności
rynku świadczeń zdrowotnych od innych
towarów i usług, asymetria informacji i
pełnomocnictwo, koncepcje potrzeby
zdrowotnej, równość i sprawiedliwość społeczna
oraz efektywność jako kryterium optymalnej
alokacji zasobów, koszty bezpośrednie i
Godzina
800-930
data
30.01.2017
poniedziałek
2
dr n. zdr. Zabielska
Paulina
2
dr n. zdr. Zabielska
Paulina
945-1115
30.01.2017
2
dr n. zdr. Kotwas
Artur
11301300
30.01.2017
poniedziałek
2
dr n. zdr. Kotwas
Artur
13301530
30.01.2017
poniedziałek
dr n. zdr. Marta
Bażydło
800-930
31.01.2017
wtorek
dr n praw. SobeykoBejnarowicz Justyna
dr n. zdr. Kotwas
Artur
945-1115
11301300
31.01.2017
wtorek
31.01.2017
wtorek
dr n. zdr. Kotwas
Artur
13301530
31.01.2017
wtorek
Prof. dr hab. n.
ekonom. Rudawska
Iga
800-930
01.02.2017
środa
8h
2
2
2
2
8h
2
pośrednie choroby, koszty terapii i następstw
choroby.
8.
Wskaźniki stanu zdrowia i funkcjonowania opieki
zdrowotnej w krajach OECD.
Zakres wiedzy:
Zdrowie ludności i jego ocena:
L.P. Temat
1.
Pojęcie zdrowia i choroby – przegląd wybranych
koncepcji teoretycznych; Społeczne i
ekonomiczne determinanty zdrowia.
2.
Podstawowe pojęcia epidemiologii, mierniki
rozpowszechnienia zjawisk zdrowotnych w
populacji; Epidemiologia jako narzędzie zdrowia
publicznego: źródła informacji o sytuacji
zdrowotnej oraz określanie potrzeb zdrowotnych
ludności.
III dzień
3.
Sytuacja zdrowotna Polski na tle Europy i Świata;
Procesy demograficzne a planowanie celów
systemu ochrony zdrowia; Epidemiologia
wybranych chorób zakaźnych: zakażenia
wewnątrzszpitalne w Polsce i Europie
Zakres wiedzy:
Promocja i profilaktyka zdrowotna:
L.P. Temat
1.
Rola edukacji pacjenta w systemie opieki
zdrowotnej; Zasady Evidence Based Public Health
2.
Podstawowe definicje: profilaktyka, promocja
zdrowia, edukacja zdrowotna; Geneza, kierunki
działania i strategie promocji zdrowia
3.
Program zdrowotne jako narzędzie profilaktyki I
promocji zdrowia (Narodowy Program Zdrowia,
Narodowy Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych, Narodowy Program
Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym –
POLHEALTH, Narodowy Program Wyrównywania
dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób
Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD,
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw
Palenia Tytoniu w Polsce, Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego, przegląd
programów samorządowych.
IV dzień
Zakres wiedzy:
Bioetyka:
L.P. Temat
1.
Etyczne podstawy zdrowia publicznego: prawa
człowieka a system opieki zdrowotnej, etyczne
modele systemów opieki zdrowotnej, wolność
indywidualna i jej granice w obszarze polityki
2
dr n. zdr. Kotwas
Artur
945-1115
01.02.2017
środa
2
dr n. zdr. Paulina
Zabielska
11301300
01.02.2017
środa
2
dr n. med. KrólPakulska Elżbieta
13301530
01.02.2017
środa
dr hab. n. med.
Gańczak Maria prof.
PUM
800-930
02.02.2017
czwartek
dr hab. n. med.
Gańczak Maria prof.
PUM
dr hab. n. zdr.
Mroczek Bożena prof.
PUM
dr hab. n. zdr.
Mroczek Bożena prof.
PUM
945-1115
02.02.2017
czwartek
11301300
02.02.2017
czwartek
13301530
02.02.2017
czwartek
dr n. zdr. Justyna
Bankiewicz-Nakielska
800-930
03.02.2017
piątek
8h
2
2
2
2
8h
2
2.
3.
4.
5.
zdrowotnej, solidaryzm społeczny,
sprawiedliwość w dostępie do świadczeń
zdrowotnych, równy dostęp do świadczeń
zdrowotnych; Kluczowe wartości zdrowia
publicznego: wartość zdrowia, wartość autonomii
pacjenta, prywatność, zdrowie populacji,
odpowiedzialność obywatela a odpowiedzialność
władz publicznych za jego zdrowie.
Wybrane dylematy etyczne zdrowia publicznego:
równość dostępu do świadczeń a efektywność
systemu opieki zdrowotnej, wysoka jakość
świadczeń a efektywność systemu opieki
zdrowotnej, wszechstronność a równość w
dostępie do świadczeń, pluralizm
światopoglądowy a działania władz publicznych
w obszarze zdrowia publicznego, wyrównywanie
nierówności zdrowotnych, refundacja kosztów
leczenia i leków, finansowanie procedur o
wysokiej kosztochłonności, finansowanie leczenia
chorób rzadkich
Rola lekarza w zdrowiu publicznym: lekarskie
standardy etyczne i ich związek ze zdrowiem
publicznym, lekarz w promocji i profilaktyce
zdrowotnej, konflikty interesów pracowników
ochrony zdrowia
Zagadnienia zdrowia publicznego w wybranych
regulacjach bioetycznych: regulacje etyczne
samorządów zawodów medycznych, Europejska
Konwencja Bioetyczna
2
dr n. zdr. Justyna
Bankiewicz-Nakielska
945-1115
03.02.2017
piątek
2
dr n. zdr. Justyna
Bankiewicz-Nakielska
11301300
03.02.2017
piątek
2
dr n. med. Kuczyńska
Magdalena
13301530
03.02.2017
piątek
15:4516:45
03.02.2017
piątek
dr n. med. Gronowska
Zofia
dr n. med. Gronowska
Zofia
dr n. med. Gronowska
Zofia
9:0011:15
11:3013:45
14:0015:30
06.02.2017
poniedziałek
06.02.2017
poniedziałek
06.02.2017
poniedziałek
dr n. med. Gronowska
Zofia
9:0010:30
07.02.2017
wtorek
dr n. med. Gronowska
Zofia
10:4512:15
07.02.2017
Wtorek
Zaliczenie
8h
V dzień
Część II: Orzecznictwo lekarskie obejmuje 24 h (3 dni)
Zakres wiedzy:
L.
Temat:
P.
1. System zabezpieczenia społecznego choroby i jej
następstw w Polsce
2. Rodzaje świadczeń z zabezpieczenia społecznego
oraz warunki ich nabywania
3. Ogólne zasady i tryb przyznawania świadczeń dla
ubezpieczonych i ich rodzin
I dzień
4. Rola i zadania lekarzy leczących w procesie
ubiegania się przez pacjenta o przyznanie
świadczeń z zabezpieczenia społecznego
5. Rola orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu
społecznym
3
3
2
8h
2
2
6.
7.
Zasady i tryb orzekania lekarskiego o: czasowej
niezdolności do pracy, potrzebie rehabilitacji
leczniczej w ramach prewencji rentowej,
okolicznościach uzasadniających przyznanie
uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub
przedłużonego okresu zasiłkowego, celowości
przekwalifikowania zawodowego, prawie do
renty socjalnej, niezdolności do pracy zarobkowej
i jej stopniach, całkowitej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym, inwalidztwie
funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych,
niezdolności do samodzielnej egzystencji, okresie
trwania: niezdolności do pracy, niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do
samodzielnej egzystencji; niepełnosprawności
dzieci i dorosłych, procentowym uszczerbku na
zdrowiu
II dzień
Opiniodawstwo sądowo-lekarskie
8.
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
9. Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach
komercyjnych
10. Rola kompleksowej rehabilitacji w prewencji
rentowej
11. zaliczenie
III dzień
4
8h
2
2
2
2
8h
dr n. med. Gronowska
Zofia
12:3015:30
07.02.2017
wtorek
dr n. med. Gronowska
Zofia
dr n. med. Gronowska
Zofia
dr n. med. Gronowska
Zofia
dr n. med. Gronowska
Zofia
9:0010:30
10:4512:15
12:3014:00
14:0015:30
15:3016:30
08.02.2017
środa
08.02.2017
środa
08.02.2017
środa
08.02.2017
środa
08.02.2017
środa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards