Dokumentacja techniczna radiomodemu DTM-430

advertisement
Dokumentacja techniczna i instrukcja
radiomodemu LMD-430
1 WPROWADZENIE
1.1 Zastosowanie
Radiomodem LMD-430 jest nowoczesnym urządzeniem do
jednokierunkowej transmisji danych w bezprzewodowych systemach
alarmowych. Pracuje w paśmie UHF-430-470 MHz z maksymalną
mocą 5 W (redukowaną do 2W przez założenie jumper’a na grzebień Pwy
na płytce kodera). Przeznaczony jest do montażu w obiektach
dozorowanych z anteną stacjonarną 50Ω.
1.2 SCHEMAT BLOKOWY
Bloki na płycie na zewnątrz
metalowej obudowy
START
switch testowy
Bloki na płycie wewnątrz
metalowej obudowy
nadanie
komunikatów
testowych
G6 port
G1
Wejście 1 (1)
Wejście 2 (2)
Wejście 3 (3)
Wejście 4 (4)
Wejście 5 (5)
Wejście 6 (6)
Wejście 7 (7)
Wejście 8 (8)
szeregowy
We reset (1)
We MOSI (2)
We MISO (3)
WE SCK (4)
Dopasowanie
wejść
zapis do uC programu
zgodnego z systemem
użytkownika
ADC
GND (9)
GND (10)
~ (11)
~ (12)
uC ATTINY2313
-kodowanie
alarmu zgodnie z
protokołem
użytkownika
-inicjalizacja
nadawania
G5 port szeregowy
PTT nadawanie
TD wejście modulacji
RD wejście zewnętrznego
programatora
rozładowana bateria
zewnętrzna modulacja
i inicjalizacja nadawania
- programowanie kanału
i konfiguracji
- nadawanie testowe
Nadajnik UHF
5W
430 -440 MHz
regulator ładowania
G3 zasilanie
-VDD (1)
+VDD (2)
GND (3)
Złącze
antenowe
BNC 50 om
uC ATmega8
-modem FSK
-wybór kanału
- konfiguracja
-kontrola
zasilania
-nadawanie
testowe
Syntezer
częstotliwości
1.3 Funkcje alarmowe
Urządzenie LMD-430 realizuje funkcje wymagane w systemach
przesyłania komunikatów alarmowych:

posiada 8 stale monitorowanych wejść alarmowych
wyzwalanych malejącym poziomem sygnału

po wykryciu alarmu system mikroprocesorowy zapisuje go w
rejestrze, identyfikuje (koduje) i wysyła droga radiową kilka
razy w losowo zmiennych odstępach czasu

wysyła w określonych odstępach czasu komunikaty o
prawidłowym działaniu urządzenia

monitoruje poziom napięcia doładowywania akumulatora


przy spadku poziomu napięcia poniżej dopuszczalnej granicy
wysyła kilkakrotnie komunikat ostrzegawczy
posiada niepowtarzalny numer pozwalający na
zidentyfikowanie go przez stację odbiorczą według protokołu
użytkownika
1.4 Dodatkowe funkcje

przycisk do wysyłania kilkukrotnej transmisji testowej
(przydatny przy instalacji nadajnika w systemie alarmowym

możliwość wymiany i modyfikacji programu kodującego
informacje o alarmie

dwa oddzielne bloki mikroprocesorowe z funkcją „watch dog”
i systemem kontroli dozwolonego czasu nadawania.

dostęp do interfejsu użytkownika za pomocą dołączanego
programatora przenośnego LMDPR-430 umożliwia:
- odczyt typu urządzenia, częstotliwości nadawczej,
numeru seryjnego
- zaprogramowanie kanału nadawczego co 12,5 Hz
- załączenie ograniczenia czasu nadawania
- nadawanie testowego sygnału nadawczego bez
modulacji, z modulacją 1200 lub 2200 Hz.
- kontrola prawidłowości zakresu i wartości wybranego
kanału nadawczego dla danego radiomodemu

sygnalizacja nadawania - czerwony LED

sygnalizacja ładowania akumulatora – żółty LED
2 ZŁĄCZA
2.1 Rozmieszczenie złącz radiomodemu
BNC 50
G5
Pwy
G3
G6
G2
G1
2.2 Złącze G1
1
2
3
4
5
6
7
8
M M ~
~
Rys 1. Złącze G1 radiomodemu LMD-430
Styk
Oznaczenie
1-8 1,2,3,4,5,6,7,8
9,10
M
11,12
~
2.3
Opis
Wejścia alarmowe
Masa
AC - 17V
Złącze G2 – dodatkowa masa
M M M M
Rys 2. Złącze G2 radiomodemu LMD-430
2.4
Złącze G3 – zasilanie radiomodemu
-
+
M
Rys 3. Złącze G3 radiomodemu LMD-430
styk
1
2
3
2.5
oznaczenie
+
M
opis
- akumulatora 12V
+ akumulatora 12V
dodatkowa masa
Złącze G5
1 PTT
2 Rx
3 Tx
4 5V
5M
Rys 4. Złącze G5 radiomodemu LMD-430
styk
oznaczenie
1
PTT
2
Rx
3
Tx
4
5
5V
M
opis
zewnętrzne załączanie
nadawania stanem niskim
wejście programatora
zewnętrznego
wejście zewnętrznej
modulacji, poziom TTL
zasilanie programatora
masa
Złącze G5 pełni dwie funkcje:
1. umożliwia załączenie nadawania przez podanie niskiego stanu na końcówce 1 (PTT),
oraz podłączenie zewnętrznego źródła modulacji sygnału nadawczego
na końcówce 3 (Tx)
2. służy do podłączania przenośnego programatora LMDPR-430 i zmiany konfiguracji
urządzenia
2.6
Złącze G6
1 RST
2 MOSI
3 MISO
4 SCK
5 +5V
Rys 5. Złącze G6 radiomodemu LMD-430
styk
oznaczenie
opis
1
2
3
4
5
6
RST
MOSI
MISO
SCK
+5V
M
reset mikroprocesora
programowanie
programowanie
sygnał synchronizacji
5V (do programatora)
masa
Złącze G6 służy do wymiany oprogramowania mikroprocesora w bloku obsługi alarmu
2.7 Przycisk funkcji TEST
Naciśnięcie na 3 sekundy microswitcha TEST powoduje kilkukrotne nadanie komunikatu
testowego
2.8 wskaźniki LED
LED1 (żółty) świecenie sygnalizuje ładowanie akumulatora
LED2 (czerwony) świecenie sygnalizuje nadawanie
3 KONFIGUROWANIE
Do konfiguracji ustawień radiomodemu LMD-430 służy przenośny programator LMDPR-40
1. Podłączenie programatora
 Dołączyć przewód wychodzący z programatora do gniazda G5 na zewnętrznej
płycie radiomodemu
 Dołączyć zasilanie do radiomodemu
 Wyświetlenie komunikatu powitalnego sygnalizuje prawidłowe działanie zestawu
i rozpoznanie typu radiomodemu
Programator LMDP-430
Read –info
F – nowy kanał
# - test
Rys 6. Ekran powitalny programatora
2. Odczyt zaprogramowanego kanału nadawczego
powrót
odczyt
F
READ
odczyt nr i wersji
READ
3. Odczyt numeru seryjnego i wersji radiomodemu
READ
odczyt
READ
powrót
F
4. Zaprogramowanie nowego kanału nadawczego
(uwaga: możliwe jest wpisanie kanału tylko z zakresu dozwolonego dla danego radiomodemu i
równego wielokrotności 12,5 kHz)
F
wpis
wartości
123
456
789
*0#
zapisanie
kanału
SAVE
EAD
powrót
F
korekta
wpisu
odrzucenie błędnego wpisu
5. Ograniczenie czasu nadawania do 20 sek.
F
wpis
wartości
123
456
789
*0#
tak
ograniczenie
czasu
nadawania
1
zapisanie
*
nie
korekta
wpisu
odrzucenie błędnego wpisu
SAVE
EAD
0
zapisanie
powrót
F
4 FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE
1. Naciśnięcie na 3 sekundy microswitch’a TEST powoduje kilkukrotne nadanie
komunikatu testowego
2. programator LMD430 po podłączeniu do radiomodemu pozwala na załączenie
wymuszonego nadawania sygnału fali nośnej bez modulacji i z modulacją z
przebiegiem 1200 Hz i 2200 Hz
 nadawanie fali nośnej bez modulacji
(wskazane jest wyłączenie ograniczenie czasowe nadawania)
wyłączenie
nadawania
załączenie
nadawania
#
F
 nadawanie fali nośnej z modulacją 1200 Hz lub 2200 kHz
załączenie
nadawania
#
załączenie
modulacji
1200 kHz
1
wyłączenie
nadawania
F
2200 kHz
0
5 SCHEMAT POŁĄCZEŃ
CZA
Programator
LMDP-430
Read –info
F – nowy kanał
# - test
50Ω
Opcjonalnie
PIN1 (PTT) załączanie
nadawania „0 logiczne”
BNC 50
G5
Pwy
G6
G2
G1
Centralka
alarmowa
Rys. 7 Schemat połączeń montażowych
G3
PIN3 (Tx) wejście
modulacji poziom TTL
Zasilacz 13,2 V, 3A
lub
Akumulator 12V 7A/h
6 PARAMETRY TECHNICZNE RADIOMODEMU LMD - 430
CZA
Nadajnik
430 ÷ 440 MHz
Zakres częstotliwości
(możliwe inne wykonanie z pasmem
przestrajania co 10 MHz w zakresie
400 do 470 MHz)
Odstęp sąsiedniokanałowy
Liczba kanałów
Niestabilność częstotliwości
Typ emisji
Typ modulacji
12,5 kHz
800
± 2 ppm
F1D
FSK
2W lub 5W / 50 Ω
(przełączane przez użytkownika)
± 2 kHz
zgodnie z ETS 300 113
zgodnie z ETS 300 113
Moc wyjściowa
Dewiacja częstotliwości
Moc sąsiedniokanałowa
Promieniowanie zakłócające
Modem
Port
Opcjonalne sterowanie
Prędkość transmisji
Format danych
Tryb komunikacji
Parametry ogólne
Napięcie robocze
Pobór prądu
Zakres temperatur pracy
Złącze antenowe
Impedancja wyjściowa nadajnika
Konstrukcja
Wymiary
Waga
wewnętrzny procesor użytkownika
gniazdo G5
1200 b/s szerokość kanału 12,5 kHz
asynchroniczny
długość znaku: 10 lub 11 bitów
Simpleks
+12.6 ÷ +13.8 VDC
czuwanie – 50 mA
transmisja – max. 1,5 A
-20 ÷ +55°C
BNC
50 Ω
Nadajnik – obudowa ze stali
cynkowanej zamknięta, koder –
mocowanie na obudowie nadajnika
118 x 94 x 47 mm
450 g
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards