maty-dydak-dla-stud-1roku - Biologia komórki - anetushek

advertisement
maty-dydak-dla-stud-1roku.doc
(43 KB) Pobierz
Materiały dydaktyczne dla Studentów I roku Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej U.P. w Lublinie
Przedmiot: Biologia komórki
Zagadnienia dotyczące wykładów:
Wykład I (2-godzinny)
Pochodzenie komórek eukariotycznych.
Krótka charakterystyka i przegląd różnych fenotypów komórek ssaków
Główne struktury komórkowe.Ich markery i funkcje
Budowa błon biologicznych i ich różnorodność.
Znaczenie błon w funkcjonowaniu komórki
Enzymatyczne markery błon różnego typu
Synteza składników błony plazmatycznej
Typy i funkcje lipidów błonowych
Właściwości lipidów (amfipatyczność, lepkość, dynamiczność)
Wykład II. (2-godzinny)
Błony biologiczne c.d.
Białka błonowe ich właściwości i funkcje
Cytoszkielet błonowy
Rodzaje transportu przez błony komórkowe
Specjalizacja błon na przykładzie komórek nabłonkowych
Rodzaje połączeń między komórkami – ich szczegółowe omówienie
Wykład III (2 godzinny)
Wykład prowadzony na podstawie elektronogramów z:” A.Jasiński, W. Kilarski „Atlas
ultrastruktury kręgowców
Ultrastrukturalna budowa komórek:ciałka nerkowego (podocytów), szyjki łączącej ciałko nerkowe z
odcinkiem bliższym nefronu, komórek odcinka bliższego nefronu, petli nefronu, odcinka dalszego
nefronu i kanalika zbiorczego w powiązaniu z ich funkcją. A.Jasiński, W. Kilarski „Atlas
ultrastruktury kręgowców
Wykład IV (2 godzinny)
Wykład prowadzony na podstawie elektronogramów z:” A.Jasiński, W. Kilarski „Atlas
ultrastruktury kręgowców
Ultrastrukturalna budowa komórek nabłonka jelita, wątroby i trzustki w powiązaniu z iich funkcją w
oparciu o elektronogramy. (źródło:A.Jasiński, W. Kilarski „Atlas ultrastruktury kręgowców”
Wykład V (2-godzinny)
Ruch wewnątrzkomórkowy organelli pęcherzyków
-głowne etapy tworzenia pęcherzyków, ich adresowanie, fuzja pęcherzyków, białka SNARE
i rozpoznawanie błony docelowej, recykling błony
- analiza szlaków wydzielania białek przeznaczonych do wydzielania na zewnatrz komórki, do
lizosomów lub błony komórkowej
- konstytutywny szlak wydzielania i regulowany
- endocytoza; omówienie pinocytozy, endocytozy za pośrednictwem receptorów zależnej od latryny
i fagocytozy
Wykład VI (2 godzinny)
Podstawowe szlaki sygnalizacyjne komórek. Zasady komunikacji w komórkach ssaków.
Sygnalizacja komórkowa przez tlenek azotu. Układ sygnalizacyjny steroidów.
Molekularne podstawy szlaków sygnalizacyjnych w komórkach zmysłowych.
- rodzaje cząsteczek sygnalizacyjnych
- receptory błony komórkowej i receptory jądrowe
- informatory II rzędu – szlak cAMP, wapniowy, IP3.
Wykład VII (2 godzinny)
Cykl komórkowy i podział komórki.
Kluczowe mechanizmy podziału komórek. Kontrola cyklu komórkowego w tkankach.
Czynniki wzrostu. Mitoza asymetryczna. Sposoby badania cyklu komórkowego. Regulacja cyklu
komórkowego przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Naturalne inhibitory cyklu.
Wykład VIII (1 godzinny)
Proces starzenia komórek.
Przyczyny starzenia.
- ograniczenie kaloryczne
- starzenie replikacyjne
- niestabilność genomu
- skracanie telomerów
- uszkodzenie makrocząsteczek przez: utlenianie
Literatura obowiązkowa
1. Kawiak J.i wsp. Podstawy cytofizjologii. PWN.1995
2. Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN.1999
3. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN.1999
4. Fuller G.M. Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne. WL.2000
5. Olszewska J. Cytologia. PWN.
Ćwiczenia z biologii komórki
(15 godzin)
Ćwiczenie 1 (2 godzinne)
Metody badań, budowy i funkcji komórek. Omówienie wybranych metod badawczych:
- metody przygotowania komórek do badań
- hodowla komórek
- immunocytochemia
- hybrydocetochemia
- cytometria przepływowa
- elektroforeza białek i kwasów nukleinowych
- łańcuchowa reakcja polimerazowa
Homogenizacja i frakcjonowanie komórek z nerek ryb, izolacja limfocytów, ocena żywotności
i określenie liczby wyizolowanych komórek.
Ćwiczenie 2 (2 godzinne)
Ultrastruktura komórek krwi ssaków ze szczególnym uwzględnieniem budowy błony
komórkowej i jej funkcji.
Błona erytrocytów jako przykład budowy molekularnej błony komórkowej
- sposoby otrzymywania błon erytrocytów
- błona jako złożony kompleks lipoproteinowy
- wyjaśnić pojęcia: asymetryczność błony, dynamiczność i płynność
- rozdział elektroforetyczny białek błonowych ze zwróceniem uwagi na glikoforynę,
białko pasma III i spektrynę. Omówienie ich funkcji.
- glikokaliks: skłąd chemiczny i funkcja
- cytoszkielet błonowy erytrocytów
Zestaw elektronogramów (do rozpoznania): erytrocyt, limfocyt spoczynkowy w postaci blastycznej,
granulocyt obojętnochłonny, zasadochłonny, kwasochłonny, płytki krwi, komórki plazmatycznej.
3. Zaliczenie testowe ćwiczenia I i II (teoria)
Ćwiczenie 3 (2 godzinne)
Jądro komórkowe – struktura i funkcje
1.Morfologia jądra – rozmiary liczba umiejscowienie
2. Ultrastruktura jądra –składniki nukleoplazmy: skondensowana chromatyna, region
okołochromatynowy, przestrzeń międzychromatynowa i inne komponenty jądra interfazowego takie
jak: ziarnistości i włókna międzychromatynowe i okołochromatynowe, oraz ciałka zwinięta.
3. Elementy strukturalne otoczki jądrowej: pory , kompleksy porowe, blaszka jądrowa. Skład
chemiczny błon otoczki. Udział otoczki jądrowej w wymianie jądrowo-cytoplazmatycznej
4. Chromatyna
- definicja i nazewnictwo histonów
- białka niehistonowe – NHC
- pięć poziomów struktury chromatyny: heliks DNA, włókno nukleosomowe (10nm)
nukleofilament, włókno solenoidowe (30 nm), chromatyna interfazowa, chromosom metafazowy.
- morfologia chromosomu metafazowego i struktura molekularna
- wyjaśnij termin telomer, czego dotyczy tzw. limit Hayflicka
- heterochromatyna i euchromatyna
- chromosomy poligeniczne i szczoteczkowe
5. Morfologia jąderek: liczba, kształt, wielkość lokalizacja
- organizator jąderkowy NOR
6. Składniki ultrastrukturalne jąderka
- centra fibrylarne (włókniste) – FC
- gęsty składnik fibrylarny (włóknisty) – DFC
- składnik granularny (ziarnisty) – GC
- wakuole – NV
- chromatyna zasocjowana z jąderkiem –NAC
7. Typy morfologiczne jąderek zwarte, siateczkowate, spoczynkowe, segregowane
8. Schemat tworzenia rybosomy eukariotycznego
9. Zestaw elektronogramów do ćwiczenia 3.: fragment błony jądrowej z licznymi porami
jądrowymi, fragment jąder z porami jądrowymi, przestrzenią okołojądrową, heterochromatyną i
euchromatyną, RER i mitochondriami, wydłużone pałeczkowate jądro, jądro w całości wypełnione
euchroamtyną, fragment jądra i diktiosomów, struktura strefy perychromatynowej (ziarna włókna),
chromatyna skondensowana, ziarna interchromatyny, jąderko.
Zaliczenie testowe ćwiczenia 3
Ćwiczenie 4 (2 godzinne)
Mitochondria – struktura i funkcje
1. Pochodzenie i funkcja mitochondriów
2. Morfologia mitochondriów – liczba, wielkośc , kształt, rozmieszczenie w komórce,
charakterystyka mitochondriów steroidowych i brunatnej tkanki tłuszczowej
3. Budowa ultrastrukturalna i chemiczna błon mitochondrialnych
4. Skład i funkcja matrix mitochondrialnego
5. Powstawanie acetylo-konezymuA
6. Łańcuch oddechowy i rola ubichinonu, cytochromu B i C
7. Budowa i funkcja syntazy ATP
8. Zestaw elektronogramów do ćwiczenia 4.: mitochondria skondensowane i ortodoksyjne,
mitochondria z grzebieniami przebiegającymi równolegle do siebie i do osi długiej organelli oraz
poprzecznie do osi długiej organelli, mitochondria typu tabularnego.
Ćwiczenie 5 (2 godzinne)
Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka, aparat Golgiego- struktura i funkcje
1. Schemat budowy RER i SER – morfologiczne i biochemiczne właściwości
2. Translokacja białek przez błony siateczki śródplazmatycznej i jej dalsza rola w organizacji białek
3. Funkcje gładkiej siateczki śródplazmatycznej
4. Morfologia aparatu Golgiego – biegunowość, struktura polimorficzna, lokalizacja w komórce
5. Ultrastruktura aparatu Golgiego
6. Funkcje aparatu Golgiego
7. Udział ER i AG w transporcie pęcherzykowym
8. Lizosomy i mikrociała, formowanie lizosomów pierwotnych i wtórnych
9. Zestaw elektronogramów; siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka, aparat Golgiego w
spermatydzie, przykład niezwykle bogato rozwiniętego aparatu Golgiego, wygięte diktiosomy z
licznymi pęcherzykami otaczającymi centriole, zdjęcie przedstawiające kompleks nazwany układem
GERL
Zaliczenie testowe ćwiczenia 5
Ćwiczenie 6 (2 godzinne)
Cytoszkielet – budowa ultrastrukturalna i funkcje
1. Mikrofilamenty
- morfologia i lokalizacja w komórce
- charakterystyka aktyny G i F
- polarność filamentów aktynowych w mikrokosmku, ultrastruktura mikrokosmka
- polarność filamentów aktynowych w sarkomerze mięśniowym
- konfiguracja fimalentów aktynowych w komórce ruchliwej
2. Mikrotubule
- morfologia mikrotubuli, centra organizujące mikrotubule, polarność mikrotubuli
- różne wzory morfologiczne w przebiegu mikrotubul: sieć interfazowa (mikrotubule cytoplazmy) ,
wrzeciono podziałowe, rzęski i wici
- filamenty pośrednie
-klasyfikacja i nazewnictwo filamentów pośrednich, właściwości biologiczne
- struktura podjednostek białkowych
- białka towarzyszące filamentom
3. Zestaw elektronogramów do ćwiczenia 6: ultrastruktura mikrokosmka, mikrotubule centrioli,
wiązka filamentów pośrednich w przekroju poprzecznym i podłużnym
Zaliczenie testowe ćwiczenia 6
Ćwiczenie 7 (2 godzinne)
Apoptoza i nekroza
1. Definicja pojęć: apoptoza i nekroza
- różnice na poziomie morfologicznym i biochemicznym
- odpowiedź tkankowa podczas apoptozy i nekrozy
- białka uczestniczące w apoptozie
- mechanizm aktywacji kaspaz i rodzaje kaspaz uczestniczących w apoptozie
- szlaki sygnalizacyjne w apoptozie
- szlak zewnątrzpochodny
- receptory śmierci i ich ligandy
- szlak wewnętrzny apoptozy – zmiany w mitochondriach
- molekularny łącznik zewnętrznej i wewnętrznej ścieżki apoptozy
- szlak sfingomielinowo-ceramidowy apoptozy
- szlak apoptozy indukowany stresem
- przebieg apoptozy : faza inicjacji, faza wykonawcza, faza zniszczenia
- funkcja białka p53
- ciałka apoptyczne
- inhibitory apoptozy
2. Metody wykrywania apoptozy
3. Zestaw elektronogramów: komórka blastyczna w stadium apoptozy, ciałka apoptyczne, apoptoza
i nekroza.
Zaliczenie testowe ćwiczenia 7
Ćwiczenie 8 ( 1 godzinne)
Rozpoznawanie wybranych elektronogramów i zaliczenie ćwiczeń zaległych
Literatura obowiązkowa
1. Kawiak J.i wsp. Podstawy cytofizjologii. PWN.1995
2. Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN.1999
3. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN.1999
4. Fuller G.M. Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne. WL.2000
5. Olszewska J. Cytologia. PWN
.
Plik z chomika:
anetushek
Inne pliki z tego folderu:



20120129_001.jpg (939 KB)
20120129_002.jpg (808 KB)
Alberts - Podstawy biologii komórki.pdf (394511 KB)
 biol kom- pytania.doc (26 KB)
 bkwyk11.01.doc (45 KB)
Inne foldery tego chomika:

ATLAS ANATOMII TOPOGRAFICZNEJ ZWIERZĄT DOMOWYCH - PETER
POPESKO
 BHP
 Biofizyka_
 Chemia
 dump
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards