Załącznik nr 1 - Oferta lokali użytkowych Miasta Chorzów. Urząd

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.183.2016
Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016r.
Regulamin
Prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych.
I. Ogólne warunki
1. O wynajem lokalu nie mogą się ubiegać osoby posiadające wobec Gminy zaległości z tytułu
zajmowania lokali użytkowych lub mieszkalnych.
2. Prace remontowo-adaptacyjne w wynajętym lokalu, w tym – konieczne, Najemca wykonuje we
własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu.
3. W postępowaniu związanym z wynajmem lokalu należy okazać się ważnym dowodem osobistym lub
paszportem. W przypadku reprezentowania innej osoby należy okazać notarialne pełnomocnictwo
dla dokonania tego rodzaju czynności, o ile umocowanie do udziału w postępowaniu nie wynika z
innych dokumentów (np.: aktualny odpis z KRS, umowa spółki cywilnej itp.).
4. W przypadku, kiedy osoba wygrywająca przetarg lub licytację poda nieprawdę w oświadczeniu,
którego treść określono w części IV regulaminu - umowa najmu nie zostanie zawarta, bądź zostanie
rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, a wpłacone
wadium zabezpieczające przekazane zostanie na dochody Gminy.
5. Sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych, w tym przetargi, prowadzi Wydział Zasobów
Komunalnych Urzędu Miasta.
6. Wszelkie dokumenty sporządzane są w języku polskim, a także w tym języku prowadzone są
licytacje i przetargi.
II. Zasady licytacji stawki w pierwszym trybie
1. Termin, miejsce i warunki przystąpienia do licytacji podawane są do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie prasowe, stronę internetową Urzędu Miasta Chorzów oraz tablicę ogłoszeń przy
Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta. Ogłoszenie powinno zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
adres lokalu, jego wielkość i położenie,
własność budynku, w którym usytuowany jest lokal użytkowy,
adres administracji udostępniającej lokal,
wysokość wadium i termin jego wpłaty,
stawkę wywołania,
informację dotyczącą dodatkowych zabezpieczeń wymaganych na etapie zawierania umowy.
2. Warunki przystąpienia do licytacji:
a) wpłacenie wadium zabezpieczającego w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu; wadium do
przetargu ustala się w wysokości 3 miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o stawkę
wywołania określoną w zarządzeniu,
b) złożenie pisemnych oświadczeń, których treść określono w części IV.
3. Przebieg licytacji stawki czynszowej:
a) odbywa się w formie ustnej licytacji stawki czynszowej,
b) w licytacji jako uczestnik bierze udział tylko osoba zgłoszona, która złożyła stosowne oświadczenia
lub jest potwierdzonym reprezentantem przyszłego najemcy.
c) osoba występująca podczas licytacji jako uczestnik licytacji lub w imieniu uczestnika licytacji musi
okazać swój dowód tożsamości oraz uwierzytelnione pełnomocnictwo upoważniające ją do
dokonywania czynności licytacji w imieniu osoby reprezentowanej.
d) przed rozpoczęciem licytacji prowadzący podaje podstawowe dane techniczne licytowanego lokalu
użytkowego i ogłasza stawkę wywołania,
e) prowadzący licytację wskazuje kolejne postąpienia stawki czynszu za 1m2 rozpoczynając od
stawki wywołania i oczekuje zgłoszeń uczestników licytacji ustnej poprzez podniesienie ręki i
trzymanie jej w górze przez uczestnika dopóki uczestnik akceptuje stawkę wskazywaną przez
prowadzącego licytację stawki – trzymanie ręki w górze oznacza akceptację stawki czynszu
wskazywanej przez prowadzącego licytację,
str. 1
uczestnicy licytacji są zobowiązani do uczestnictwa w licytacji od pierwszego wskazania stawki
przez prowadzącego licytację, uczestnik, który opuści rękę przy którymkolwiek wskazaniu stawki
przez prowadzącego licytację, rezygnuje z dalszej licytacji postąpień i nie ma już prawa do
ponownej licytacji stawki,
g) po ustaniu postąpień i licytowaniu przez jednego oferenta prowadzący licytację po trzecim
wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki, zamyka licytację i wskazuje uczestnika, który licytację
wygrał,
h) jeżeli najwyższą stawkę zaoferował więcej niż jeden uczestnik prowadzący licytację trzykrotnie
wskazuje najwyższą stawkę oraz kolejne postąpienie i w przypadku braku rozstrzygnięcia, o
rozstrzygnięciu licytacji decyduje losowanie pomiędzy uczestnikami, którzy zaoferowali wspólnie
najwyższą stawkę – forma losowania zostanie podana przed rozpoczęciem licytacji,
i) prowadzący ma prawo wrócić do jakiejkolwiek wcześniej licytowanej stawki wywołania i powtórzyć
licytacje od tej stawki jeśli w trakcie licytacji wystąpią zdarzenia uniemożliwiające prowadzącemu
płynne przeprowadzanie licytacji stawki czynszu.
j) w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń mających wpływ na przebieg licytacji prowadzący licytację
może ogłosić przerwę w licytacji stawki czynszu, licytacja po przerwie rozpoczyna się od ostatniej
licytowanej stawki postąpienia.
k) prowadzący może powtórzyć licytację stawki od pierwszego wywołania jeśli nastąpią szczególne
okoliczności mające wpływ na przebieg licytacji, powtórzenie licytacji może się odbyć tylko za
zgodą wszystkich zgłoszonych do licytacji uczestników, reprezentantów przyszłego najemcy,
f)
4. Licytacja jest skuteczna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników
zaoferuje postąpienie stawki.
5.
Z przebiegu licytacji sporządza się protokół, który podpisują prowadzący licytację oraz osoba, która
licytację wygrała. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników licytacji.
6. Po rozstrzygnięciu licytacji sporządzana jest umowa zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do zarządzenia. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata pełnej kwoty kaucji gwarancyjnej określonej
w umowie. Z wygrywającym licytacje ustala się początkową datę obowiązywania umowy najmu,
rodzaj prowadzonej działalności w lokalu. Zasadą jest zawieranie umów najmu od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego, jednak na wniosek przyszłego najemcy termin ten może ulec zmianie.
7. Lokal przekazywany jest zwycięzcy licytacji protokolarnie zgodnie z zawartą umową.
8. Wadium osoby wygrywającej jest zwracane jedynie w przypadku wycofania lokalu przez
wynajmującego z licytacji. W przypadku dojścia licytacji do skutku wadium jest przekazywane
zarządcy budynku i zaliczane jest na poczet przyszłych należności w następującej kolejności: z
tytułu kaucji gwarancyjnej określonej w umowie najmu, przyszłych należności czynszowych lub
stanowi dochód Miasta Chorzów.
9. Wadium pozostałych osób biorących udział w licytacji zwracane jest im bezzwłocznie,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 pkt e) zarządzenia.
III. Zasady prowadzenia przetargu ofertowego
1. Termin i miejsce składania ofert, termin i miejsce otwarcia oraz warunki przystąpienia do przetargu
podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie prasowe, stronę internetową Urzędu
Miasta Chorzów oraz tablicę ogłoszeń przy Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta.
Ponadto ogłoszenie powinno zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
opis lokalu, w tym w szczególności : adres lokalu, jego wielkość i położenie,
opis stanu własnościowego budynku w którym usytuowany jest lokal użytkowy,
adres administracji udostępniającej lokal,
informację o maksymalnym okresie zwolnienia z czynszu, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące,
informację o zastosowaniu po okresie zwolnienia oferowanej stawki czynszowej,
wzór określający sposób wyboru oferty najkorzystniejszej,
informację o minimalnej stawce ofertowej,
wysokość wadium,
termin i miejsce składania ofert,
informację dotyczącą dodatkowych zabezpieczeń wymaganych na etapie zawierania umowy.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie zamkniętej koperty opisanej
adresem lokalu, którego dotyczy, zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści
określonej w części V, pisemnego oświadczenia, którego treść określono w części IV oraz
zaświadczenie o wpłacie wadium w kasie Urzędu Miasta. Zamknięte i prawidłowo opisane koperty
str. 2
składa się w pokoju 120 w Urzędzie Miasta Chorzów, gdzie fakt złożenia oferty jej potwierdzany
zaświadczeniem.
3. Przebieg otwarcia ofert:
a) otwarcia ofert dokonuje komisja powoływana przez Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych,
b) otwarcie ofert następuje publicznie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu,
c) w otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty i wpisali się na listę
obecności,
d) Przewodniczący komisji otwiera koperty i odczytuje informację o oferencie oraz proponowany
okres zwolnienia z czynszu i wysokość oferowanej stawki czynszowej, następnie oblicza punkty wg
wzoru:
10 x stawka x (24 – ilość miesięcy zwolnienia z czynszu)
stawka + ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
101
Gdzie stawka = oferowana stawka czynszu za 1 m 2 w złotych
e) wszyscy członkowie komisji podpisują się na każdej ofercie.
4. Przetarg dochodzi do skutku jeżeli złożono co najmniej jedną ofertę. Przy większej liczbie oferentów
wygrywa ten, który zaoferował ofertę o najwyższej ilości punktów obliczonych w sposób określony
w pkt III ppkt 3 lit. d, a przy równej ilości punktów oferent który złożył ofertę wcześniej.
5. Z przebiegu otwarcia ofert sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.
Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników przetargu.
6. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu sporządzana jest umowa zgodna z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do zarządzenia.
7. Po rozstrzygnięciu przetargu sporządzana jest umowa zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do zarządzenia. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata pełnej kwoty kaucji gwarancyjnej określonej
w umowie. Z wygrywającym przetarg ustala się początkową datę obowiązywania umowy najmu,
rodzaj prowadzonej działalności w lokalu. Zasadą jest zawieranie umów najmu od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego, jednak na wniosek przyszłego najemcy termin ten może ulec zmianie.
8. Lokal przekazywany jest zwycięzcy przetargu protokolarnie zgodnie z zawartą umową.
9. Wadium osoby wygrywającej przetarg jest zwracane jedynie w przypadku wycofania lokalu przez
wynajmującego z licytacji. W przypadku dojścia przetargu do skutku wadium jest przekazywane
zarządcy budynku i zaliczane jest na poczet przyszłych należności w następującej kolejności: z
tytułu kaucji gwarancyjnej określonej w umowie najmu, przyszłych należności czynszowych lub
stanowi dochód Miasta Chorzów.
10. Wadium pozostałych osób biorących udział w przetargu zwracane jest im bezzwłocznie, z
zastrzeżeniem § 4 ust. 6 pkt e) zarządzenia.
str. 3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards