WZÓR - Ursus

advertisement
Lublin dnia 2015.10.30
Zapytanie
dot. wyposażenia hali C
URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,
ogłasza Zapytanie ofertowe zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 19.12.2014
na zakup: Stanowisko do badań wytrzymałościowych w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo
rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
I.
Przedmioty Zapytania:
Tabela 1 – opis przedmiotu zapytania
Przedmiot zamówienia
Opis
Przedmiotem zamówienia jest Stanowisko do badań wytrzymałościowych.
W skład zestawu wchodzi:
Stanowisko do badań
1. Siłomierz z zewnętrznym czujnikiem siły
wytrzymałościowych
2. Przecinarka taśmowa
3. Hydrauliczny siłownik ściągający 10 T z akcesoriami
4. Rozpierak Hydrauliczny 10 ton z akcesoriami.
Tabela 2 – opis parametrów przedmiotu zamówienia
Lp.
Parametr
Minimalne wymagania
1. Siłomierz z zewnętrznym czujnikiem siły przeznaczony do dynamicznego pomiaru siły nacisku lub siły ciągu
1
Udźwig
150kN/15000kg
2
Działka odczytowa (d)
50N (5kg)
3
Temperatura pracy
-10÷40°C
4
Port komunikacyjny
RS232 i USB
5
Wyświetlacz
Graficzny LCD 61x24mm monochromatyczny
6
Zasilanie
Akumulatory NiMH - 4szt. zasilacz ~230V/12V (dostarczane razem z urządzeniem)
7
Dokładność
±0,1%
8
Czas próbkowania
0,001s÷100s
9
Zapis pomiarów
Karta micro SD
10
kalibracja
Za pomocą zewnętrznego odważnika
11
Oprogramowanie
Dedykowany program komputerowy do akwizycji i prezentacji danych w języku
polskim (pomiar wartości maksymalnej, porównanie z progami, statystyka, wykresy)
12
Zawiesia przegubowe
dedykowane do zewnętrznego
czujnika siły
13
Walizka transportowa
2. Przecinarka taśmowa
1
Moc silnika
1,1 / 1,5 kW 400V / 50 Hz
2
Prędkość taśmy
40/80 [m/min]
3
Wymiary taśmy
2720x27x0.9 [mm]
4
Najmniejsza średnica cięcia
Nie więcej niż 5[mm]
5
Najmniejsza długość cięcia
Nie więcej niż 20 [mm]
6
Wysokość robocza stołu
Nie więcej niż 760 [mm]
7
Wymiary gabarytowe
8
Waga
9
Płynny posuwów uzyskany przy pomocy dławika hydraulicznego
10
Ręczne podnoszenie ramienia
11
Ramię przecinarki wykonane jako jednolity żeliwny odlew
12
Ręczne sterowanie imadłem (mechanizm szybkiego mocowania, mimośród)
13
Układ chłodzenia
14
Szczotka czyszcząca taśmę
15
Instrukcja obsługi w języku polskim
16
Zapasowa taśma przeznaczona do cięcia stali nierdzewnej
17
Cięcie pod kątem L/P 45°- 0° - 45° - 60°
18
Kąt cięcia przecinarki profil
okrągły [mm]
0°
45° w prawo
230
190
45° w lewo
60° w prawo
170
120
19
Kąt cięcia przecinarki profil
prostokątny [mm]
0°
45° w prawo
275x200
190x160
45° w lewo
60° w prawo
185x100
120x85
20
Kąt cięcia przecinarki pakiet
[mm]
0°
45° w prawo
250x230
180x230
45° w lewo
60° w prawo
90x230
120x85
21
Kąt cięcia przecinarki profil
kwadratowy[mm]
0°
45° w prawo
230x230
190x190
45° w lewo
60° w prawo
150x150
85x85
22
Certyfikat CE
Nie więcej niż 1400x640x1270[mm]
Nie więcej niż 310 [kg]
Nie mniej niż 10[dm3]
3. Hydrauliczny siłownik ściągający 10 T z akcesoriami
1
Udźwig siłownika
Nie mniej niż 10ton
2
Uchwyty
Łatwo demontowane haki
3
Długość
740mm ( w stanie wysuniętym)
4
Waga
16 kg
5
Przewód ciśnieniowy
Dedykowany przewód o długości nie mniejszej niż 1500mm
6
Pompa
Ręczna 2 stopniowa pompa hydrauliczna do zasilania siłownika ściągającego
7
Walizka transportowa
4. Rozpierak hydrauliczny 10 T z akcesoriami
1
Udźwig siłownika
Nie mniej niż 10ton
2
Pompa
Ręczna 2 stopniowa pompa hydrauliczna do zasilania siłownika ściągającego
3
Przewód ciśnieniowy
Dedykowany przewód o długości nie mniejszej niż 1500mm
4
Rozpierak
5
Przedłużka rurowa (4 szt.)
6
Łącznik
7
Podstawa
8
Nasadka kątowa kombinowana
9
Nasadka kątowa
10
Nasadka płaska
11
Stopa rozpieraka
12
Nasadka gumowa
13
Podpora nacinana
14
Walizka transportowa
485mm, 350mm, 250mm, 125mm
II.
Miejsce składania i otwierania ofert
Oferty na załączonym formularzu należy składać do dnia 2015.11.10 do godz. 15.00 mailowo na adres:
[email protected] lub osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. Ogłoszenie
zaproponowanych cen oraz nazw oferentów będzie dostępne dla zainteresowanych 15 minut po terminie złożenia.
III.
Kryterium wyboru
100% cena
Złożone oferty muszą spełniać wszystkie parametry minimalne opisane w zapytaniu
Przedmiot zamówienia musi być przekazany protokolarnie na podstawie załączonej umowy.
Termin dostawy 14 dni od podpisania umowy
Płatność będzie dokonana przelewem zgodnie z umową
IV.
Dane kontaktowe
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:
Remigiusz Śnieżek tel. 785 114 688 lub, email: [email protected]
V.
Ważność oferty
Oferta jest ważna przez 30 dni
VI.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
 odwołania Zapytania bez podania przyczyny
 zamknięcia Zapytania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert
 unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny
Umowa sprzedaży nr ……………….
W ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
Zawarta w ……………, w dniu ………………. 2015r. pomiędzy:
Panem/Firmą _____________________, zamieszkałym w _________________ , przy ul.
_______________________, legitymującym się dowodem osobistym o numerze ________________________,
wydanym przez ___________________________, NIP:_______________, PESEL_____________
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
spółką URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785, kapitał zakładowy
41.180.000 zł opłacony w całości, REGON: 510481080, NIP: 7392388 088,
reprezentowaną przez:
Jana Wielgusa – Członka Zarządu,
Agnieszkę Wiśniewską – Prokurenta,
zwanym dalej Kupującym,
o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje przedmiot umowy zgodny z ofertą
złożoną Kupującemu w dniu ……………., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, szczegółowo w niej
opisany, za cenę ……… (………….) złotych netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług.
Kupujący dokona zapłaty ceny określonej w § 1 pkt 1 w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez
Sprzedawcę.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia …………….. i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym.
Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie dokumenty dotyczące
przedmiotu umowy niezbędne do jego prawidłowego używania, w tym instrukcję obsługi i kartę
gwarancyjną.
Sprzedawca oświadcza ponadto, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, wszelkich praw
przysługujących osobom trzecim oraz jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń, nie stanowi on
przedmiotu zabezpieczenia, a także że nie ma przeszkód do skutecznego zawarcia i wykonania niniejszej
umowy.
Sprzedaż przedmiotu umowy dokonywana jest na warunkach i w terminie wskazanym w niniejszej umowie
oraz ofercie wskazanej w pkt 1 powyżej. Ew. rozbieżności w ww. dokumentach interpretowane są na korzyść
Kupującego.
§ 2.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Kupujący
Sprzedawca
FORMULARZ OFERTOWY1
dot. wyposażenia hali C
……………………………………
/Pieczęć Oferenta/
składa ofertę na sprzedaż
SYMBOL/NAZWA URZĄDZENIA……………………………………………..……………………………………….….
zgodnie z poniższą tabelą w cenie netto ……………………..……………………………………..…………..,
VAT ……………………….……………………………………………………….
Parametr
Minimalne wymagania
Nie
spełnia
Lp.
Spełnia
brutto …………………………………………………………………………….
Tabela – opis parametrów przedmiotu zamówienia
Dołączony
dokument
potwierdzający
1. Siłomierz z zewnętrznym czujnikiem siły przeznaczony do dynamicznego pomiaru siły nacisku lub siły ciągu
1
Udźwig
150kN/15000kg
2
Działka odczytowa (d)
50N (5kg)
3
Temperatura pracy
-10÷40°C
4
Port komunikacyjny
RS232 i USB
5
Wyświetlacz
6
Zasilanie
Graficzny LCD 61x24mm
monochromatyczny
Akumulatory NiMH - 4szt. zasilacz
~230V/12V (dostarczane razem z
urzadzeniem)
7
Dokładność
±0,1%
8
Czas próbkowania
0,001s÷100s
9
Zapis pomiarów
Karta micro SD
10
kalibracja
Za pomocą zewnętrznego odważnika
Oprogramowanie
Dedykowany program komputerowy do
akwizycji i prezentacji danych w języku
polskim (pomiar wartości maksymalnej,
porównanie z progami, statystyka, wykresy)
11
Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu pod warunkiem że będzie zawierał nazwę firmy, cenę, datę oraz podpisane
oświadczenie
1
12
Zawiesia przegubowe
dedykowane do zewnętrznego
czujnika siły
13
Walizka transportowa
2. Przecinarka taśmowa
1
Moc silnika
2
Prędkość taśmy
40/80 [m/min]
3
Wymiary taśmy
2720x27x0.9 [mm]
4
Najmniejsza średnica cięcia
Nie więcej niż 5[mm]
5
Najmniejsza długość cięcia
Nie więcej niż 20 [mm]
6
Wysokość robocza stołu
Nie więcej niż 760 [mm]
7
Wymiary gabarytowe
8
Waga
9
Płynny posuwów uzyskany przy pomocy dławika hydraulicznego
10
Ręczne podnoszenie ramienia
11
Ramię przecinarki wykonane jako jednolity żeliwny odlew
12
Ręczne sterowanie imadłem (mechanizm szybkiego mocowania, mimośród)
13
Układ chłodzenia
14
Szczotka czyszcząca taśmę
15
Instrukcja obsługi w języku polskim
16
Zapasowa taśma przeznaczona do cięcia stali nierdzewnej
17
Cięcie pod kątem L/P 45°- 0° - 45° - 60°
18
19
20
1,1 / 1,5 kW 400V / 50 Hz
Nie więcej niż 1400x640x1270[mm]
Nie więcej niż 310 [kg]
Nie mniej niż 10[dm3]
Kąt cięcia przecinarki profil
okrągły [mm]
0°
45° w prawo
45° w lewo
60° w prawo
230
190
170
120
Kąt cięcia przecinarki profil
prostokątny [mm]
0°
45° w prawo
45° w lewo
60° w prawo
275x200
190x160
185x100
120x85
Kąt cięcia przecinarki pakiet
[mm]
0°
45° w prawo
45° w lewo
60° w prawo
250x230
180x230
90x230
120x85
21
Kąt cięcia przecinarki profil
kwadratowy[mm]
22
Certyfikat CE
0°
45° w prawo
45° w lewo
60° w prawo
230x230
190x190
150x150
85x85
3. Ściągacz hydrauliczny 10 T z akcesoriami
1
Udźwig siłownika
Nie mniej niż 10ton
2
Uchwyty
Łatwo demontowane haki
3
Długość
740mm ( w stanie wysuniętym)
4
Waga
16 kg
5
Przewód ciśnieniowy
6
Pompa
7
Walizka transportowa
Dedykowany przewód o długości nie
mniejszej niż 1500mm
Ręczna 2 stopniowa pompa hydrauliczna do
zasilania siłownika ściągającego
4. Rozpierak hydrauliczny 10 T z akcesoriami
1
Udźwig siłownika
2
Pompa
3
Przewód ciśnieniowy
4
Rozpierak
5
Przedłużka rurowa (4 szt.)
6
Łącznik
7
Podstawa
8
Nasadka kątowa kombinowana
9
Nasadka kątowa
10
Nasadka płaska
11
Stopa rozpieraka
12
Nasadka gumowa
13
Podpora nacinana
14
Walizka transportowa
Nie mniej niż 10ton
Ręczna 2 stopniowa pompa hydrauliczna do
zasilania siłownika ściągającego
Dedykowany przewód o długości nie
mniejszej niż 1500mm
485mm, 350mm, 250mm, 125mm
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany …………………………………………………………..………………… świadomy odpowiedzialności karnej
na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem parametry przedstawione w
powyższej tabeli jako zgodne ze stanem faktycznym i sporządzone na podstawie danych technicznych
możliwe do weryfikacji stronie www………………………………………………………………..………. lub załączonej
dokumentacji.
Przedmiot zamówienia będzie przekazany protokolarnie na podstawie załączonej umowy.
.........................................
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia niniejszej
oferty, miejscowość i data)
Download