umowa sprzedaży energii elektrycznej nr

advertisement
UMOWA
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR ………./…../2013
W dniu ………………………….. roku
między…………………………………………………………………………………………
….………………...……………………………………………………………………………
NR KRS ………………………, NIP ………………………., Regon…………………….…,
Kapitał
zakładowy/wpłacony ……………………..,
zwanym dalej Sprzedawcą,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
a
Zespołem Szkół w Kuleszach Kościelnych z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna
2, 18-208 Kulesze Kościelne, posiadającym numer identyfikacji podatkowej
NIP 7221492614, zwaną dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez:
Panią Jolantynę Kamińską – Dyrektora Zespołu Szkół,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Definicje
1)
2)
3)
4)
„Energia Elektryczna” - energia elektryczna czynna będąca przedmiotem sprzedaży
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, rozliczana
w Miejscu Odbioru.
„Miejsca Odbioru” - punkty poboru energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, do
których następuje dostarczenie Energii Elektrycznej, określone w Umowach o
Świadczenie Usług Dystrybucji, zawartych pomiędzy Odbiorcą a właściwymi OSD,
określonymi szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy.
„Okres Rozliczeniowy” – miesięczny, uzależniony od terminu przekazania danych
przez OSD, z rachunkami wystawianymi na podstawie rzeczywistych danych
rozliczeniowych o zużyciu energii elektrycznej przekazywanych przez OSD co miesiąc,
a w razie braku tych danych z rachunkami szacunkowymi płatnymi co miesiąc.
„OSD” – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe
5)
6)
7)
8)
9)
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje, remonty oraz
niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi, do którego sieci jest Odbiorca przyłączony i z którym ma
podpisaną umowę o Świadczenie Usług Dystrybucji.
„Siła Wyższa” – wystąpienie nagłych okoliczności pozostających poza racjonalną
kontrolą Strony powołującej się na jej wystąpienie („Strona Dotknięta Siłą Wyższą”),
które
zaistniały
niezależnie
od
woli
Stron
w okolicznościach przez Strony nieprzewidzianych, uniemożliwiające wykonanie
Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, za które Strony
odpowiedzialności nie ponoszą i któremu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać,
przy zachowaniu należytej staranności Stron Przejawami Siły Wyższej są w
szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;
b) wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan
wyjątkowy, embarga, blokady itd.;
c) działania wojenne, akty sabotażu;
d) strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje
społeczne w tym publiczne demonstracje, lokauty.
„Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji” - oznacza odrębną umowę o świadczenie
na rzecz Odbiorcy usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartą przez Odbiorcę z
OSD, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy.
„System Elektroenergetyczny” – sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do
wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej, współpracujące na zasadach
określonych
w
dokumentach,
o
których
mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 4 i 5 poniżej, zdolne do trwałego utrzymywania określonych
parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz
spełniania warunków obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi systemami.
„Awaria w Systemie Elektroenergetycznym” - warunki w sieci przesyłowej lub/i
dystrybucyjnej i taki ich stan, który wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może
wpływać na zdolności Odbiorcy do odbioru od Sprzedawcy Energii Elektrycznej, lub
zdolności Sprzedawcy do dostarczenia Energii Elektrycznej do Odbiorcy, który zagraża
lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób lub urządzeń
lub bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy, o ile nie zostały odrębnie
zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w dokumentach przywołanych
w § 3 Umowy.
§2
Postanowienia ogólne
Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Sprzedawcę z OSD, umożliwiającej
realizację zawartych przez Sprzedawcę umów sprzedaży energii z Odbiorcą, którego
urządzenia przyłączone są do sieci OSD;
b) umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z OSD dla Miejsc Odbioru
wymienionych w załączniku nr 1;
c) umowy zawartej przez Sprzedawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Odbiorcy
przez Sprzedawcę.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej dokonywana przez
Sprzedawcę na potrzeby własne Odbiorcy w okresie obowiązywania Umowy i na
warunkach w niej określonych, lecz nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów
sprzedaży energii elektrycznej zawartych pomiędzy Odbiorcą i jego Dotychczasowym
Sprzedawcą.
Sprzedawca oświadcza, że koncesja o której jest mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 jest ważna i
umożliwia zawarcie umowy.
Odbiorca oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na przekazywanie Sprzedawcy danych pomiarowych przez OSD i
jednocześnie taką samą zgodę wyrazi w umowie o świadczenie usług dystrybucji,
zawartej z OSD;
b) w ramach Umowy, w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r., planuje zakup
energii w ilości ok. 575,953 MWh, dla wszystkich obiektów wykazanych w załączniku
nr 1, łącznie.
Sprzedawca zobowiązuje się względem Odbiorcy do:
1) zgłoszenia do OSP i OSD niniejszej Umowy zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentach określonych w § 4 ust.1, pkt. 3, 6 i 7;
2) dostarczenia Energii Elektrycznej do Miejsc Odbioru, w ilościach zgodnych z ilościami
wskazanymi w załączniku nr 1, w ilości łącznej i okresie wskazanym w ust. 3 litera b;
3) przeniesienia na Odbiorcę Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru;
4) dokonywania bilansowania handlowego Odbiorcy, tj. do ponoszenia w całości ryzyka
(kosztów) związanych z rozliczeniem odchyleń rzeczywistego poboru energii
elektrycznej od godzinowo-dobowych planów zapotrzebowania, w okresie
obowiązywania umowy;
5) przyjmowania wniosków i reklamacji od Odbiorcy;
6) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia
odpowiedzi na nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji;
7) przekazywania Odbiorcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy;
8) niezwłocznego zawiadomienia Odbiorcy, w formie pisemnej, o zmianie adresu do
korespondencji,
9) reprezentowania Odbiorcy w zakresie określonym w pełnomocnictwie, będącym
załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
Odbiorca zobowiązuje się względem Sprzedawcy do:
1) odbioru Energii Elektrycznej z Miejsc Odbioru w skazanych w załączniku nr 1,
2) terminowej zapłaty za odebraną Energię Elektryczną,
3) niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, o zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji
za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres;
4) przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w
szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej
mających wpływ na realizację Umowy, zauważonych nieprawidłowościach układu
pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym
wraz z podaniem jego numeru;
§4
Warunki dostawy energii elektrycznej
1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w umowie, oraz
w:
1) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
2) przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., prawo energetyczne,
3) koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Sprzedawcy,
4) umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD,
5) umowie o świadczenie usług dystrybucji zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD,
6) ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 108,
poz. 626),
7) formularzu ofertowym dotyczącym sprzedaży energii elektrycznej, będącym
załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy,
8) kodeksie cywilnym,
9) ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
§5
Korekty rozliczeń energii elektrycznej
1. Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur.
2. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w szczególności w przypadku
stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego,
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytów
niezgodnych ze wskazaniami układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c) przyjęcia do rozliczeń błędnych cen lub stawek opłat,
d) przyjęcia do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowanych ilości energii elektrycznej.
3. Faktury korygujące mogą
obowiązywania Umowy.
dotyczyć
dowolnego
okresu
rozliczeniowego
w
okresie
4. Faktura korygująca będzie płatna w terminie 14 dni od jej wystawienia.
§6
Rozliczenia i warunki płatności
1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywają się w okresach rozliczeniowych, na
podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, przy zastosowaniu
cen i stawek określonych w załączniku nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy.
2. Odchylenia ilościowe od planowanej sprzedaży energii elektrycznej przedstawionej w
załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, będą rozliczane według cen i stawek
określonych w załączniku nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy.
3. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie 7 dni, Sprzedawca uwzględniając
ustalenia zapisane w paragrafie 1 ust 3, paragrafie 6 ust 1 i 5, wystawi Fakturę za sprzedaną
energię elektryczną w zakończonym okresie rozliczeniowym i dostarczy ją Odbiorcy w
formie pisemnej.
4. Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane przez Odbiorcę w terminie
14 dni od daty wystawienia Faktury, w formie przelewu bankowego na Konto wskazane na
fakturze, pod warunkiem dostarczenia Faktury Odbiorcy przed terminem płatności. W razie
przekroczenia przez Odbiorcę terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
5. W przypadku nieudostępnienia danych pomiarowych przez OSD, o którym mowa w
załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, Sprzedawca ma prawo wystawić Fakturę
za sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o dane szacunkowe. Po otrzymaniu danych
pomiarowych od OSD, Sprzedawca niezwłocznie dokona stosownych korekt.
6. W przypadku, gdy doręczenie Faktury Odbiorcy nastąpi po terminie płatności, Odbiorca
ureguluje należność określoną w tej fakturze niezwłocznie po jej otrzymaniu.
7. Do każdej Faktury sprzedawca załączy specyfikację kosztów zużycia energii elektrycznej
w poszczególnych miejscach odbioru.
8. Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane przez odbiorcę w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT i udostępnienia jej w formie
elektronicznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”
9. W przypadku, gdy niezbędne będzie korygowanie należności, Sprzedawca wystawi Faktury
Korekta. Płatności realizowane będą w ciągu 14-tu dni od daty wystawienia Faktur Korekta.
10. Reklamacja nie zwalnia Odbiorcy od terminowego uregulowania płatności.
11. Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę handlową, w okresie od rozpoczęcia
sprzedaży energii w ramach Istotnych Postanowień Umowy, pobierana będzie miesięczna
opłata handlowa w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Istotnych postanowień
Umowy.
12. Ceny energii oraz stawki opłaty handlowej, określone w załączniku nr 2 do Istotnych
Postanowień Umowy, zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
13. Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”.
§7
Odpowiedzialność stron
1. Jeżeli na skutek działania Siły Wyższej którakolwiek ze Stron nie będzie
w stanie całkowicie lub częściowo wypełnić zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy, a Strona ta wypełniła zobowiązania określone w ust. 2 poniżej,
wówczas przyjmuje się, iż Strona Dotknięta Siłą Wyższą nie dopuściła się naruszenia
swoich zobowiązań i zostanie ona zwolniona z wykonania tych zobowiązań w takim
zakresie i przez taki okres, w jakim wykonanie tych zobowiązań będzie niemożliwe z
2.
3.
powodu działania Siły Wyższej. Strona Dotknięta Siłą Wyższą nie będzie zobowiązana
do zapłaty żadnego odszkodowania.
Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu Siły Wyższej, Strona Dotknięta
Siłą Wyższą powiadomi o tym drugą Stronę oraz, o ile będzie to wówczas możliwe,
przedstawi jej wiążące oszacowanie, co do tego, w jakim stopniu i jak długo nie będzie w
stanie wypełniać swoich zobowiązań. Strona Dotknięta Siłą Wyższą dołoży wszelkich
uzasadnionych starań w celu ograniczenia skutków działania Siły Wyższej, a w okresie
jej występowania będzie dostarczać drugiej Stronie odpowiednio uaktualniane
informacje, pod warunkiem, iż będą one dostępne, na temat zakresu i spodziewanego
okresu występowania niemożności realizacji zobowiązań umownych.
Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, jeżeli wynikają
one z okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym, gdy zostały
one spowodowane działaniem lub zaniechaniem OSD lub też jakiejkolwiek osoby
działającej w imieniu lub na rzecz OSD.
4. Sprzedawca nie odpowiada za parametry jakościowe energii dostarczanej przez OSD.
5. Występowanie przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii jest niezależne od Sprzedawcy
i nie stanowi niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę.
§8
Rozwiązanie umowy
Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym w formie
pisemnego oświadczenia skierowanego do Odbiorcy w przypadku, gdy:
1) Odbiorca zalega z zapłatą za Okres Rozliczeniowy dłużej niż 30 dni i nie ureguluje tej
płatności za Energię Elektryczną pomimo wyznaczenia jej dodatkowego 14-to
dniowego terminu płatności;
2) Odbiorca narusza postanowienia niniejszej Umowy, pomimo bezskutecznego upływu
terminu wyznaczonego mu przez Sprzedawcę do zaniechania takich naruszeń, nie
krótszego jednakże niż 30 dni;
3) zostanie wniesiony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego
likwidację majątku Odbiorcy;
2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym
w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy, w przypadku, gdy:
1) Sprzedawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, pomimo bezskutecznego
upływu terminu wyznaczonego mu przez Odbiorcę do zaniechania takich naruszeń,
nie krótszego jednakże niż 30 dni;
2) zostanie wniesiony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego
likwidację majątku Sprzedawcy,
3) Sprzedawcy zostanie cofnięta koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną lub też nastąpi zmiana koncesji powodująca jakiekolwiek
ograniczenia w możliwości wykonania przez Sprzedawcę postanowień niniejszej
Umowy.
3. Umowa niniejsza wygasa w odpowiedniej części, tj. w zakresie dostawy energii
elektrycznej do danego Miejsca Odbioru, z dniem utraty mocy obowiązującej Umowy o
Świadczenie Usług Dystrybucyjnych do tego Miejsca Odbioru, z jakichkolwiek
powodów.
§9
Postanowienia końcowe
1. Odbiorca oświadcza, że wszelką korespondencję do Odbiorcy, związaną z realizacją Umowy
należy kierować na adres:
Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych ul. Główna 2, 18-208 Kulesze Kościelne .
2. Sprzedawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Sprzedawcy związaną z realizacją
Umowy należy kierować na adres:
…………………………………………………………………………………………………………
3. Korespondencja składana na inne adresy niż wskazane w ust. 1 i 2, bądź adresy zaktualizowane,
będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną.
4. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe
drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od dnia 01.01.2014 r. i obowiązuje
do dnia 31.12.2015 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na
podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał energię elektryczną oraz skutecznym
przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów
dystrybucyjnych.
5. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu na jaki została ona
zawarta, określonego w ust. 1, Sprzedawca obciąży Odbiorcę kwotą wynikającą z różnicy
pomiędzy ilością energii elektrycznej zadeklarowaną przez Odbiorcę w załączniku nr 1 a
rzeczywistym poborem energii na dzień rozwiązania umowy, według cen i stawek określonych
w załączniku nr 2 oraz na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD.
8. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje ze stanem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
podanym przez OSD, po przyjęciu do realizacji Umowy przez OSD.
9. Aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu nie wymagają:
a) zmiana przepisów i dokumentów, na które powołuje się Umowa, o ile zapisy Umowy nie
pozostają w sprzeczności
z tymi przepisami i dokumentami;
b) zmiana siedziby firmy, adresu do korespondencji;
c) zmiana adresu OSD;
d) zmiana numeru licznika.
10. Zmiana warunków Umowy w zakresie nieokreślonym w ust. 9 wymaga jej aktualizacji w formie
pisemnego aneksu.
11. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego
rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego
terminu w przypadku nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwy miejscowo
sąd powszechny, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji
Prezesa URE.
12. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy aktów prawnych, o których
mowa w § 3 ust. 1, postanowienia rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
Kodeks cywilny.
13. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
§ 10
Załączniki do umowy
Integralną częścią umowy są:
Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej Odbiorcy.
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy sprzedaży energii elektrycznej
Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo
Sprzedawca
Odbiorca
(Czytelny podpis, pieczątka imienna)
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W KULESZACH KOŚCIELNYCH
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych
Lp.
Adres punktu poboru ENBERGII
ELEKTRYCZNEJ
Kod
pocztowy
Miasto
1 Główna 2
18-208
Kulesze Kościelne
2 Główna 2
18-208
Kulesze Kościelne
3 Główna 2
18-208
Kulesze Kościelne
PPE
Ulica z
oznaczeniami
OSD
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Moc
umowna
[kW]
Grupa
taryfowa
Zużycie w
okresie:
I.2014-XII
2015
[MWh]
40
C11
57,308
28
C11
35,408
27
C11
6,796
Łączna suma zużycia
Sprzedawca
99,512
Odbiorca
(czytelny podpis, pieczątka imienna)
Załącznik nr 16 do SIWZ
.
…..………………………..
pieczęć
………………………
data
FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia
Zamawiający
Dostawa energii elektrycznej
w ilości 575,953 MWh na potrzeby
Gminy Kulesze Kościelne
Gmina Kulesze Kościelne
ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne,
NIP 7221612343.
Nazwa i adres wykonawcy
Adres do korespondencji oraz telefon,
fax i e-mail
(o ile wykonawca takie posiada)
Tel:
Fax:
E-mail:
NUMER KONTA BANKOWEGO
WYKONAWCY
Cena ofertowa w zł netto
(cyfrowo i słownie)
……….…… %,
Stawka i kwota podatku VAT
tj.
………………………….. zł
Cena ofertowa w zł brutto
(cyfrowo i słownie)
……………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
1.
Warunki współpracy:
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż energii elektrycznej dla 3 podmiotów posiadających
47 PPE, objętych:
1) wykazem punktów poboru energii elektrycznej budynków Urzędu Gminy
Kulesze Kościelne i Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych z siedzibą w
Kuleszach Kościelnych, w grupach taryfowych C – 8 PPE;
2) wykazem punktów poboru energii elektrycznej budynków Urzędu Gminy
Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych i Ochotniczej Straży
Pożarnej Grodzkie Nowe z siedzibą w Grodzkie Nowe, w grupach
taryfowych G – 2 PPE;
3) wykazem punktów poboru energii elektrycznej miejskiej infrastruktury
technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, w grupach taryfowych C – 37
PPE;
Zakres zamówienia: Sprzedaż energii elektrycznej w ilości ok. 575,953 MWh.
Okres realizacji oferty: Sprzedaż energii elektrycznej w okresie od dnia 1.01.2014
roku do dnia 31.12.2015 roku.
Zasady rozliczeń na rynku bilansującym: Wszelkie ryzyko (koszty) związane z
rozliczeniem odchyleń rzeczywistego poboru energii od godzinowo- dobowych planów
zapotrzebowania w całości ponoszone będą przez Spółkę Obrotu wyłonioną w
przetargu.
Warunki płatności i terminy rozliczeń: Dla grup taryfowych Cxx i Gxx – rozliczenia
w cyklu miesięcznym uzależnione od terminu przekazania danych przez lokalnego
Dystrybutora (okres rozliczeniowy wynika z taryfy OSD) z 14 – dniowym terminem
płatności liczonym od daty wystawienia Faktury.
2.
Pozostałe warunki:
2.1 Poniższe ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy na energię elektryczną
w kwocie 20,00 zł/MWh, koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz
uwzględniają koszt wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków, o których jest mowa w
art. 9a ust.1 oraz art. 9a ust. 8 ustawy prawo energetyczne (tj. prawa majątkowe:
zielone, żółte, czerwone, fioletowe, pomarańczowe) oraz uwzględniają obowiązek o
którym jest mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej (tj. prawa
majątkowe: białe), a więc wszystkie obowiązkowe i planowane prawa majątkowe, które
są określone i te które zostaną określone przepisami prawa w okresie od dnia
przedstawienia oferty do dnia 31.12.2015 r., w odniesieniu do energii sprzedawanej w
okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.
2.2 Poniższe ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku VAT
2.3 Gwarantujemy niezmienność przedstawionych cen w okresie umownym z
zastrzeżeniem n/w przypadków:
a. zmiany ustawy o podatku akcyzowym;
b. zmniejszeniem uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynikającymi
z regulacji ustawowych lub Dyrektyw UE;
c. wprowadzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązku
zatwierdzania przez Spółkę Obrotu taryf lub nałożenia dodatkowych
obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych;
d. zmiany regulacji dotyczących podatku VAT.
3.
Warunki cenowe:
Ceny netto energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe i strefy czasowe:
I. zasilenie budynków Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Zespołu Szkół w
Kuleszach Kościelnych, w grupach taryfowych C.
C11
C21
7
1
162,766
200,842
grupa taryfowa
ilość PPE
wolumen roczny [MWh]
w zł/MWh całodobowa
opłata handlowa
II. zasilanie budynków Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży
Pożarnej Grodzkie Nowe, w grupach taryfowych G.
grupa taryfowa
ilość PPE
wolumen roczny [MWh]
G11
2
26,911
w zł/MWh całodobowa
opłata handlowa
III. zasilanie miejskiej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze
Kościelne w Kuleszach Kościelnych, w grupach taryfowych C.
grupa taryfowa
37
ilość PPE
wolumen roczny [MWh]
w zł/MWh
C11
185,434
całodobowa
opłata handlowa
Wykonawca
Zamawiający
(czytelny podpis, pieczątka imienna)
Download