Zał. Nr 4 do Regulaminu kontroli zarządczej Rejestr ryzyk Jednostka

advertisement
Zał. Nr 4
do Regulaminu kontroli zarządczej
Rejestr ryzyk
Jednostka organizacyjna Urzędu/ Jednostka organizacyjna Gminy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Rok: 2014
Lp.
Cele / zadania
jednostki organizacyjnej Urzędu/
jednostki organizacyjnej Gminy
Ryzyka1
Zapewnienie bazy dla szkoły/
zapewnienie czystości, realizacja
przeglądów technicznych,
konserwacja technicznej bazy
szkoły
Nieodpowiednia
jakość pracy,
naruszenie
terminów, brak
wiedzy o
konieczności
podjęcia działań
konserwatorskich
Zapewnienie obsługi
administracyjnej szkoły/obsługa
kadrowa pracowników,
prowadzenie sekretariatu szkoły,
obsługa finansowa kadry, obsługa
finansowo-księgowa
Niewłaściwa
interpretacja
przepisów prawa
pracy, niewiedza o
zmianach w
przepisach,
naruszenie
terminów obiegu
dokumentów
finansowo
księgowych
Obszar ryzyka2
Czynnik (przyczyna)
ryzyka
Skutek
wystąpienia
ryzyka3
Poziom
ryzyka4
Poziom
akceptowalny
Mienie
komunalne
i gospodarka
nieruchomościami
Niskie
kwalifikacje, brak
odpowiedzialności
zawodowej, brak
środków
finansowych
3
4
2
Usługi
administracyjne
brak umiejętności
interpretacji
przepisów prawa,
brak szkoleń, zła
organizacja pracy
3
1
2
Ryzyko – działanie lub zaniechanie, które może w sposób negatywny wpłynąć na realizację celów bądź zadań jednostki
Należy wskazać jeden z wyodrębnionych w jednostce obszarów ryzyka: „Rachunkowość i sprawozdawczość”, „Zamówienia publiczne”, „Mienie komunalne i gospodarka
nieruchomościami”, „Środki pomocowe”, „Ochrona środowiska”, „Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego”, „Edukacja i sport”, „Kultura i ochrona zabytków”,
„Ochrona zdrowia i opieka społeczna”, „Organizacja”, „Informacja, promocja, rozwój”, „Usługi Administracyjne”
3
W skali od 1 do 5 zgodnie z tabelą punktową prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
4
W skali od 1 do 5 zgodnie z tabelą punktową oddziaływania ryzyka
1
2
Realizacja podstawy
programowej/realizacja podstawy
programowej w SP, realizacja
podstawy programowej w
gimnazjum i liceum, realizacja
podstawy programowej w
nauczaniu indywidualnym
Wspomaganie dydaktyki/opieka
pedagoga szkolnego, rewalidacja
indywidualna, prowadzenie
biblioteki, prowadzenie świetlicy
Realizacja zajęć pozalekcyjnych/
realizacja zajęć z art. 42 KN,
realizacja zajęć z godzin
dyrektorskich, realizacja
pozalekcyjnych zajęć
artystycznych i technicznych,
realizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych
Zapewnienie bezpieczeństwa w
szkole, zapewnienie
bezpieczeństwa na zajęciach
Absencja
pracownika,
absencja
pracownika,
absencja
pracownika,
absencja
pracownika,
absencja
pracownika,
wypadek podczas
zajęć szkolnych
Absencja
pracownika,
absencja
pracownika,
zmiana w planie
finansowym,
absencja
pracownika
Małe
zainteresowanie ze
strony uczniów,
małe
zainteresowanie ze
strony uczniów,
małe
zainteresowanie ze
strony uczniów
Brak kompetencji
w zakresie
pierwszej pomocy,
brak kompetencji
Edukacja i sport
stan zdrowia
zły stan
techniczny, brak
umiejętności
posługiwania się
przyrządami
sportowymi
4
4
2
2
2
1
Edukacja i sport
Stan zdrowia,
ograniczone środki
finansowe
4
4
4
4
2
2
Edukacja i sport
Nieatrakcyjne pory
zajęć, trudności
logistyczne,
przeciążenie
obowiązkami,
oferta
niezaspakajająca
zainteresowań
uczniów
3
5
4
2
2
2
4
2
Bezpieczeństwo
Mała ilość szkoleń
pozaszkolnych (organizowanych
przez szkołę), zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie
wycieczek, zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników
Prowadzenie stołówki
Zapewnienie opieki
przedmedycznej
Realizacja inwestycji/ zakupy
inwestycyjne (wyposażenie)
Realizacja remontów/ realizacja
remontów bieżących
Promocja/ zapewnienie narzędzi
komunikacji zewnętrznej (ulotki,
strona www), organizacja dnia
otwartego szkoły
w zakresie
pierwszej pomocy,
brak kompetencji
w zakresie
pierwszej pomocy
Nieodpowiednia
jakość produktów
żywnościowych
Absencja
pracownika
Niewystarczające
środki finansowe
(zwiększenie
kosztów,
zmniejszenie
wpływów)
Brak
jednoznaczności
w określeniu
obowiązków
placówki
w zakresie
realizowanych
remontów
Utrata danych,
utrata i/lub
uszkodzenie
elementów
wyposażenia
szkoły
w związku z
obecnością dużej
i utrzymanie
porządku
publicznego
oraz niska ich
jakość, bariery
psychiczne
Organizacja
Problem
z przechowywan.
produktów
2
5
2
Ochrona zdrowia Stan zdrowia
i opieka społeczna
4
4
2
Zamówienia
publiczne
Niedofinansowanie
oświaty, przepisy
prawa związane z
przetargami
publicznymi
5
3
2
Zamówienia
publiczne
Niejednoznaczność
przepisów
1
4
2
Informacja,
promocja, rozwój
Niestosowanie się
do zasad
przepisów BHP,
brak środków
2
4
2
liczby osób z
zewnątrz
Ochrona danych osobowych/
kontrola przestrzegania ochrony
danych,
Awans zawodowy nauczycieli/
dokumentowanie przebiegu
awansu, organizowanie i udział w
komisjach
Słabe
zabezpieczenie
bazy danych
Brak
przekazywania
danych przez
nauczycieli,
absencja
pracowników
finansowych
Organizacja
Edukacja i sport
Brak kompetencji
pracownika,
zewnętrzna
działalność
przestępcza,
wirusy
komputerowe
1
5
2
Słaba znajomość
przepisów awansu
zawodowego
2
5
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards