Zasięg stref zagrożenia powodziowego dla

advertisement
Zasięg stref zagrożenia powodziowego dla przepływów
maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%
i 10% na odcinku rzeki Redy od jeziora Orle do wodowskazu Wejherowo oraz rzeki Bolszewki na odcinku od wodowskazu Bolszewo do ujścia do Kanału Redy
ZLECENIODAWCA:
Urząd Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
WYKONAWCA:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
AUTORZY OPRACOWANIA:
doc. dr inż. Elżbieta Wołoszyn
dr hab. inż. Michał Szydłowski
dr inż. Wojciech Szpakowski
dr inż. Piotr Zima
GDAŃSK wrzesień 2008
SPIS TREŚCI:
I. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................................. 6 I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................................... 6 I.2. CEL I ZAKRES PRACY .................................................................................................. 7 I.3. LITERATURA ORAZ WYKORZYSTANE MATERIAŁY .................................................. 8 I.4. OPIS ZADANIA ............................................................................................................ 12 I.4.1. Wprowadzenie ......................................................................................................... 12 I.4.2. Opis ogólny zlewni oraz systemu wodnego Redy i Bolszewki ................................. 14 I.4.3. Opis węzła wodnego Kanał Redy – Bolszewka – Stara Reda ................................. 15 I.4.4. Opis węzła wodnego Bolszewo ............................................................................... 17 I.4.5. Opis ujścia Bolszewki .............................................................................................. 18 I.5. PRZYJĘTA METODYKA OBLICZEŃ I POMIARÓW .................................................... 21 I.5.1. Obliczenia hydrologiczne ......................................................................................... 22 I.5.1.1. Wyznaczenie przepływów charakterystycznych w przekrojach kontrolowanych wodowskazowych ........................................................................................................... 22 I.5.1.2. Wyznaczenie przepływów charakterystycznych w przekrojach niekontrolowanych
........................................................................................................................................ 23 I.5.2. Określenie oporów przepływu w korycie i na terasach zalewowych ........................ 25 I.5.2.1. Wprowadzenie .................................................................................................... 25 I.5.2.2. Pomiary terenowe ............................................................................................... 26 I.5.3. Obliczenia hydrauliczne ........................................................................................... 28 I.5.4. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego ........................................................ 29 II. WYZNACZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH I MAKSYMALNYCH
PRAWDOPODOBNYCH ORAZ STREF ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W KANALE
REDY, STARYM KORYCIE REDY I RZECE BOLSZEWCE ................................................. 30 II.1. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA ZLEWNI RZEK REDY I BOLSZEWKI .... 30 II.1.1. Charakterystyka ogólna zlewni i rzeki Redy ........................................................... 30 II.1.2. Geomorfologia zlewni ............................................................................................. 31 II.1.3. Gleby ...................................................................................................................... 32 II.1.4. Użytkowanie ziemi i zagospodarowanie terenu ...................................................... 32 II.1.5. Warunki hydrogeologiczne ..................................................................................... 32 II.1.6. Charakterystyka hydrograficzna i meteorologiczna zlewni rzeki Redy ................... 32 II.1.7. Jeziora w zlewni Redy ............................................................................................ 34 II.1.8. Opady atmosferyczne w zlewni rzeki Redy ............................................................ 34 II.1.9. Charakterystyka hydrologiczna – przekroje wodowskazowe .................................. 38 II.1.10. Przepływy charakterystyczne główne w przekrojach kontrolowanych .................. 40 II.1.11. Przepływy charakterystyczne w przekrojach niekontrolowanych.......................... 40 2
II.2. OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH O OKREŚLONYM
PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA.............................................................. 42 II.2.1. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w
przekrojach wodowskazowych ......................................................................................... 42 II.2.2. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia –
wyniki obliczeń w przekrojach niekontrolowanych ............................................................ 51 II.3. IDENTYFIKACJA HYDRAULICZNYCH PARAMETRÓW KORYT CIEKÓW .............. 53 II.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE .................................................................................. 55 II.4.1. Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w Kanale Redy ....................................... 58 II.4.2. Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w Starej Redzie ...................................... 77 II.4.3. Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w rzece Bolszewce................................. 86 II.5. WYZNACZENIE STREF ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO ..................................... 98 II.5.1. Zagrożenie powodziowe w zlewni Redy ................................................................. 98 II.5.2. Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego ..................................................... 100 II.5.2.1 Strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Redy (Kanał Redy) od km 25+270 do
km 31+735 .................................................................................................................... 101 II.5.2.2 Strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Bolszewki od km 0+000 do km 2+840
...................................................................................................................................... 104 III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ....................................................................................... 106 SPIS TABEL:
Tab.II.1.1. Zestawienie większych cieków zlewni Redy ......................................................... 33 Tab.II.1.2. Opady średnie z wielolecia 1952 – 1990 w przekrojach charakterystycznych
zlewni rzeki Redy ........................................................................................................ 35 Tab.II.1.3. Wodowskazy sieci IMGW ...................................................................................... 38 Tab.II.1.4. Przepływy charakterystyczne w przekrojach wodowskazowych rzeki Redy i
Bolszewki.................................................................................................................... 40 Tab.II.1.5. Zestawienie przepływów charakterystycznych głównych w wybranych przekrojach
rzek Redy i Bolszewki ................................................................................................. 41 Tab.II.2.1. Największe przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
jako kwantyle funkcji prawdopodobieństwa alternatywy, rzeka Reda, wodowskaz
Wejherowo.................................................................................................................. 44 Tab.II.2.2. Największe przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
jako kwantyle funkcji prawdopodobieństwa alternatywy rzeka Reda, przekrój
Zamostne.................................................................................................................... 47 3
Tab.II.2.3. Największe przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
jako kwantyle funkcji prawdopodobieństwa alternatywy rzeka Bolszewka, przekrój
Bolszewo .................................................................................................................... 50 Tab.II.3.1. Zestawienie wyników pomiarów natężenia przepływu, prędkości średniej, spadku
zwierciadła wody oraz obliczonych współczynników oporu n w przekrojach
pomiarowych na rzece Bolszewce ............................................................................. 53 Tab.II.3.2. Zestawienie wyników pomiarów natężenia przepływu, prędkości średniej, spadku
zwierciadła wody oraz obliczonych współczynników oporu n w przekrojach
pomiarowych w Kanale Redy oraz w starym korycie Redy ........................................ 54 Tab.II.3.3. Zestawienie przyjętych w obliczeniach współczynników szorstkości .................... 54 Tab.II.4.1. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Redy – Kanał Redy wykonanych
programem HEC-RAS ................................................................................................ 58 Tab.II.4.2. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla koryta Starej Redy wykonanych programem
HEC-RAS ................................................................................................................... 77 Tab.II.4.3. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Bolszewki wykonanych programem HECRAS ............................................................................................................................ 86 Tab.III.1. Strefy zagrożenia powodziowego Reda - Kanał Redy .......................................... 109 Tab.III.2. Strefy zagrożenia powodziowego Stara Reda ...................................................... 111 Tab.III.3. Strefy zagrożenia powodziowego Bolszewka ....................................................... 112 SPIS RYSUNKÓW:
Rys. I.4.1 Granice zlewni Redy, Bolszewki i cieków sąsiednich wg [14] ................................ 12 Rys. I.4.2 System wodny rzeki Redy i Bolszewki z naniesionym aktualnym kilometrażem wg
IMGW 2005 ................................................................................................................ 13 Rys.II.1.1. Położenie rzeki Redy (Atlas samochodowy Polski) ............................................. 30 Rys.II.1.2. Mapa hydrograficzna zlewni Redy (wg B. Wróbel, 1966 r., Stosunki wodne
zlewni Redy i Zagórskiej Strugi [9]) ............................................................................ 36 Rys.II.1.3. Schemat sieci hydrograficznej rzeki Redy (wg Atlasu podziału hydrograficznego
Polski 2005r, [14])....................................................................................................... 37 Rys. II.2.1 Obserwowane przepływy Qmax Wejherowo dla okresu zimowego ........................ 43 Rys. II.2.2 Obserwowane przepływy Qmax Wejherowo dla okresu letniego ............................ 43 Rys. II.2.3 Wyniki dla metody alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń
niezależnych, rzeka Reda, wodowskaz Wejherowo (tab. II.2.1) ................................ 45 Rys. II.2.4 Obserwowane przepływy Qmax Zamostne dla okresu zimowego .......................... 46 Rys. II.2.5 Obserwowane przepływy Qmax Zamostne dla okresu letniego .............................. 46 Rys. II.2.6 Wyniki dla metody alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń
niezależnych , rzeka Reda, wodowskaz Zamostne (tab. II.2.2) ................................. 48 4
Rys. II.2.7 Obserwowane przepływy Qmax Bolszewo dla okresu zimowego ........................... 49 Rys. II.2.8 Obserwowane przepływy Qmax Bolszewo dla okresu letniego............................... 49 Rys. II.2.9 Wyniki dla metody alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń
niezależnych , rzeka Bolszewka , wodowskaz Bolszewo (tab. II.2.3) ........................ 51 Rys.II.4.1. Profil podłużny rzeki Redy (wynik z programu HEC-RAS) .................................... 59 Rys.II.4.2. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Redy ..................................................... 60 Rys.II.4.3. Profil podłużny koryta Starej Redy (wynik z programu HEC-RAS) ....................... 78 Rys.II.4.4. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla koryta Starej Redy ........................................ 79 Rys.II.4.5. Profil podłużny rzeki Bolszewki (wynik z programu HEC-RAS) ............................ 87 Rys.II.4.6. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Bolszewki ............................................. 88 Rys.III.1. Mapa stref zagrożenia powodziowego, skala 1: 10 000 ....................................... 117 SPIS FOTOGRAFII:
Fot.1. Stara Reda na wysokości ujścia Bolszewki ................................................................. 20 Fot.2. Ujście Bolszewki do Kanału Redy, km 27+870 ............................................................ 20 Fot.3. Odcinek łączący Kanał Redy ze starą Redą ................................................................ 20 Fot.4. Jaz ulgi, Kanał Redy km 27+800 ................................................................................. 20 Fot.5. Stara Reda poniżej ujścia Bolszewki ........................................................................... 20 Fot.6. Połączenie Starej Redy z Kanałem Redy km 26+300.................................................. 20 5
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowi umowa Nr WILiŚ/F/365/BZ/2008 zawarta pomiędzy
Urzędem Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, reprezentowanym przez
Wójta Gminy Wejherowo mgr. Jerzego Kępkę a Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii
Lądowej i Środowiska , ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, reprezentowanym przez
Dziekana Wydziału dr hab. inż. Ireneusza Kreję.
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami, Dział V, Ochrona przed powodzią i suszą, Art.
79, ustęp 2, na obszarach służących przepuszczaniu wód powodziowych istnieją duże ograniczenia w ich wykorzystywaniu. Jak stanowi Prawo wodne:
Art. 79 :
„2. Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki
ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz
ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje podziału obszarów na:
1) obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość
gospodarczą lub kulturową,
2) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane dalej "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią",
3) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią.”…
oraz dalej:
„Art.82. 1. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmują:
1) tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska,
2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej,
6
3) strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium, o którym mowa w art. 79 ust. 2……
i dalej
„Art. 83. 1. Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią obejmują tereny narażone na
zalanie w przypadku:
1) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
2) zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych,
3) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakazy, o których mowa w art.
40 ust. 1 pkt 3, o ile jest to uzasadnione potrzebą ochrony wód, lub zakazy, o których mowa
w art. 82 ust. 2, o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Art. 84. Obszary, o których mowa w art. 79 ust. 2, uwzględnia się przy sporządzaniu
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy.”……...
I.2. CEL I ZAKRES PRACY
Celem pracy jest wyznaczenie zasięgu stref zagrożenia powodziowego dla przepływów
maksymalnych o prawdopodobieństwach przewyższenia p=1% i 10 % na rzece Redzie (Kanał
Redy) od wypływu z jeziora Orle do wodowskazu Wejherowo oraz na ujściowym odcinku
rzeki Bolszewki w rejonie wsi Bolszewo od wodowskazu Bolszewo do ujścia rzeki do Kanału
Redy.
W opracowaniu uwzględniono następujące cieki:
•
Rzeka Reda (Kanał Redy) od wypływu z jeziora Orle w km 32+180 do wodowskazu
Wejherowo w km 25+270;
•
Rzeka Bolszewka na odcinku od wodowskazu Bolszewo (km 2+840) do ujścia do Kanału Redy (km 0+000);
7
•
Stare koryto Redy biegnące lewostronnie wzdłuż Kanału Redy na odcinku od km
3+880 Starej Redy do km 0+000 (ujście) – czyli od wsi Orle do połączenia z Kanałem
Redy w km 26+360 Redy,;
Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące elementy:
•
obliczenia hydrologiczne przepływów maksymalnych o założonych prawdopodobieństwach przekroczenia na podstawie obserwacji IMGW na wodowskazach Zamostne i
Wejherowo na rzece Redzie oraz Bolszewo na rzece Bolszewce;
•
identyfikację hydraulicznych parametrów koryta poszczególnych cieków na podstawie
własnych pomiarów hydrometrycznych wykonanych w terenie;
•
obliczenia hydrauliczne układu zwierciadła wody dla określonych przepływów maksymalnych z uwzględnieniem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej;
•
określenie granic stref zagrożenia powodziowego dla Q1% i Q10% wraz z naniesieniem
ich na mapę w skali 1:10000.
I.3. LITERATURA ORAZ WYKORZYSTANE MATERIAŁY
[1]
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
[2]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902).
[3]
Opracowanie ekofizjograficzne problemowe fragmentu wsi Bolszewo w gminie Wejherowo dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Osiedle za rzeką” w Bolszewie (gm. Wejherowo), PROEKO, Biuro Projektów i wdrożeń Proekologicznych, dr hab. M. Przewoźniak, Gdańsk 2007.
[4]
Operat wodnoprawny wraz z analizą wpływu nasypu ziemnego drogowego w ciągu ulicy Orzeszkowej w Wejherowie zlokalizowanego w km 16+000 rzeki Redy, projektowanego przez firmę Orlex, na hydrologiczne i hydrauliczne warunki przepływu powodziowego Qmax1%, Wołoszyn E., Szydłowski M., Zima P. Gdańsk, maj 2007.
[5]
Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla obszarów nieobwałowanych rzeki Redy i jej głównych dopływów Bolszewki i Cedronu,
IMGW Gdynia –Słupsk, wrzesień 2002r
8
[6]
Studium określające obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzeki Redy i jej dopływów: Bolszewki i Cedronu, Synteza, IMGW Gdynia,
grudzień 2002r
[7]
Atlas zasobów zwykłych wód podziemnych i ich wykorzystanie w Polsce. Część I i II.
Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1977.
[8]
Wróbel B.: Studium hydrogeologiczne pradoliny Redy w rejonie Wejherowa.. Instytut
Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk 1993.
[9]
Wróbel B: Stosunki wodne zlewni Redy i Zagórskiej Strugi. Warszawa – Poznań, 1969
PWN.
[10] Warunki hydrologiczne rzek województwa gdańskiego. Zlewnia rzeki Redy. Hydroprojekt. Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego. 1992.
[11] Warunki hydrologiczne rzeki Redy. Monografia rzeki Redy. Hydroprojekt. Centralne
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego, Gdańsk 1984.
[12] Podział hydrograficzny Polski część I, część II. Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Warszawa 1983.
[13] Długość i kilometraż wybranych rzek Polskich, oprac. IMiGW Warszawa 1978r.,
[14] Atlas Podziału Hydrograficznego Polski, IMGW, Warszawa 2005r.,
[15] Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995 – 1996.
[16] Atlas hydrogeologiczny Polski- część I Systemy zwykłych wód podziemnych, Warszawa 1993.
[17] Atlas hydrogeologiczny Polski- część II Zasoby jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych. Warszawa 1993.
[18] Atlas hydrologiczny Polski, Tom 1.i II, Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Stachy. Wydawnictwo Geologiczne – Warszawa 1986,1987.
[19] Wodowskazy na rzekach Polski, część I. Wodowskazy w dorzeczu Odry i na rzekach
Przymorza między Odrą i Wisłą. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa
1969. Redaktor naczelny Kazimierz Ujda.
[20] Zasoby wodne Słupi, Łupawy, Łeby i Redy, cz. I-VI, IMGW Oddział w Poznaniu, Poznań 1997 r.
[21] Dane dotyczące przepływów od roku 1991-2007, Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i w Słupsku.
9
[22] Przepływy nienaruszalne w określonych przekrojach wodnobilansowych obszaru administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Praca zbiorowa, Poznań 1990.
[23] Bajkiewicz – Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe
PWN. Warszawa 1996.
[24] Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R. (2000): Strefy zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.
[25] Stachy J., Fal B. i inni: Zasady obliczania maksymalnych przepływów rzek polskich o
określonym prawdopodobieństwie pojawiania się, Prace IMGW, Seria Instrukcje i Podręczniki, Warszawa 1991 r.
[26] Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., Ozga-Zieliński B.: Zasady obliczania największych
przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Długie ciągi pomiarowe. IMGW Materiały Badawcze seria: Hydrologia i Oceanologia Nr 27, Warszawa,
1999.
[27] Guidelines for Flood Frequency Analysis, Long Measurement Series of River Discharge, IMGW Warszawa 2005.
[28] Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.: Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa, 1994.
[29] Ozga-Zielińska M., Kupczyk E., Ozga-Zieliński B., Suligowski R., Niedbała J., Brzeziński J.: Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Materiały Badawcze IMGW, Seria Hydrologia i Oceanologia nr 29, 2003.
[30] Radczuk L., Żyszkowska W.: Sposoby wykorzystania stref zagrożenia powodziowego,
Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław 2001.
[31] Szkutnicki J.: Ocena szorstkości koryt rzecznych na podstawie badań eksperymentalnych, Materiały Badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia Nr 19, IMGW, Warszawa
1996.
[32] HEC – RAS Documentation of River Analysis System, U.S. Army Corps of Engineers,
1997 r.
[33] Burzyński K., Zima P.: Matematyczny model jakości wody rzek zlewni Redy, II Konferencja Komputer w Ochronie Środowiska, Poznań, wrzesień 1995 r.
[34] Kubrak J., Nachlik E. 2003. Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt
rzecznych. SGGW Warszawa.
[35] Operaty techniczne pomiarów przekrojów poprzecznych dolin rzek Bolszewki i Redy .
RAPId s.c. Smentoch&Sobkiewicz, Wejherowo 2007/2008.
10
[36] Własne pomiary terenowe i hydrometryczne na rzekach: Bolszewce (maj-czerwiec
2007), Redzie i Starej Redzie (luty-sierpień 2008). Egzemplarz archiwalny.
[37] Operat Wodnoprawny na piętrzenie wód rz. Bolszewki w km. 1+660, dla potrzeb ujęcia
gospodarstwa rybackiego, Kubiak M., EKOSOFT, Przedsiębiorstwo Projektowowykonawcze, Gdynia, grudzień 1996 r.
[38] Materiały wyjściowe dla warunków piętrzenia jazu w Bolszewie na rzece Bolszewce,
Hydrologia w przekroju obliczeniowym Bolszewo, Kubiak M., EKOSOFT, Przedsiębiorstwo Projektowo-wykonawcze, Gdynia, grudzień 1996 r.
[39] Operat Wodnoprawny na korzystanie z wód rz. Bolszewki w km. 1+660, dla potrzeb
gospodarstwa rybackiego, Kubiak M., EKOSOFT, Przedsiębiorstwo Projektowowykonawcze, Gdynia, maj 1997 r.
[40] Maciejewski M. red: Model kompleksowej ochrony przed powodzią na obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie woj. małopolskiego, IMGW, Kraków, 2000 r.
[41] Opracowanie pt.: Wyznaczenie zasięgu strefy zagrożenia powodziowego dla przepływu
maksymalnego o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% na ujściowym odcinku
rzeki Bolszewki od wodowskazu Bolszewo do ujścia rzeki do kanału Redy, Wołoszyn
E., Szpakowski W., Szydłowski M., Zima P. Gdańsk, lipiec 2007.
[42] Operat wodnoprawny na zniesienie uprawnień do piętrzenia, Kanał Redy, km od
21+840 do 27+293, Hydroprojekt Gdańsk, lipiec 1998r.
[43] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23
października 2000 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna (WFD – Water Framework Directive).
[44] Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/27, z dn. 06.11.2007.
11
I.4. OPIS ZADANIA
I.4.1. Wprowadzenie
Zadanie wyznaczenia zasięgu strefy zagrożenia powodziowego obejmowało środkowy
odcinek biegu rzeki Redy (Kanał Redy) od wypływu z jeziora Orle w km 32+180 do wodowskazu Wejherowo w km 25+270, Starą Redę na odcinku od km 3+880 do ujścia do obecnego koryta rzeki (km 0+000 – kilometraż lokalny odcinka) oraz dolny odcinek rzeki Bolszewki
na długości od wodowskazu Bolszewo (km 2+840) do ujścia do Kanału Redy (km 0+000).
Ujście Starej Redy zlokalizowane jest w km 26+360 Redy, zaś ujście Bolszewki w km
27+870.
Rys. I.4.1 Granice zlewni Redy, Bolszewki i cieków sąsiednich wg [14]
W analizie układu zwierciadła wody i w procesie wyznaczania stref zagrożenia powodziowego pominięto kanał „C”, należący do węzła wodnego Bolszewo, przyjmując, że wody
12
powodziowe prowadzone będą korytem rzeki Bolszewki. Wspomniany kanał utracił swoje
dawne funkcje i obecnie aktywnie wykorzystany jest jedynie jego początkowy odcinek, będący doprowadzalnikiem wody do stawów hodowlanych ryb.
Zlewnie rzek Bolszewki i Redy przedstawiono na rysunku rys. I.4.1, natomiast schemat
sieci rzecznej Redy i Bolszewki z naniesionym aktualnym kilometrażem jest pokazany na rys.
I.4.2.
ZATOKA
PUCKA
A=485,55 km 2
km 0,0
A=442,82 km 2 rz.CEDRON A=30,69 km2
km 22,57
A=412,13 km 2
wod.
WEJHEROWO
A=409,99 km 2
0+000
km 25,27
km 32,18
km 33,08
(dopływ spod Tadzina)
A=40,60km 2
km 32,62
wod.BARŁOMINO
A=71,9km 2
km 14,4
Źródła
2
A=113,33 km
rz.GOŚCICINA
A=157,3
km 3,89
jaz elektrowni
g osp. rybacki e
w ł. Ob.. Mi ciński
wod.BOLSZEWO
A=218,5km2
km 2,84
gosp . ryba ckie
wł. P. Sę kowski
jaz w km 2+150
go sp. ry backi e
wł . P.. Ign asia k
rów “B”
(ni eczynn y)
2
A=85,35km 2
km 50,6
elektrownia
wł. R. Kotłowski
A=222,61km 2
wod.ZAMOSTNE A=126,26km 2
km 35,98
A=125,95km
kan ał “C”
rz.BOLSZEWKA
J.O RLE
3+500
zastaw ka “C”
km 0+7 00
A=394,92
A=172,31
km 27,80
km 27,87
SŁUSZEWSKA STRUGA
km 1,24
1+850
rów “A”
ja z u lgi n a kan. “C”
km 0+1 40
jaz ulgowy
Kanał Redy
WĘZEŁ WODNY BOLSZEWO
A=2,3 km 2
stare koryto Redy
km 26,30
km 36,29
Źródła
Rys. I.4.2 System wodny rzeki Redy i Bolszewki z naniesionym aktualnym kilometrażem wg
IMGW 2005
13
I.4.2. Opis ogólny zlewni oraz systemu wodnego Redy i Bolszewki
Zlewnia rzeki Redy o powierzchni 485,55km2 położona jest na obszarze trzech mezoregionów geograficznych: Pradoliny Łeby-Redy, Pojezierza Kaszubskiego oraz Pobrzeża Kaszubskiego. Bolszewka wraz z Gościną, powierzchni zlewni 222,61km2 jest najważniejszym
dopływem Redy.
Zlewnia rozpatrywanego odcinka systemu rzeki Redy wraz z Bolszewką obejmuje wysoczyznę oraz część pradoliny Reda – Łeba. Do pradoliny przylegają krawędziowe strefy wysoczyzn: Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej.
Powyżej jeziora Orle Reda płynie szeroką i podmokłą pradoliną, którą otacza wysoczyzna, wzniesiona na 30 – 40m ponad dno doliny. Pradolina wypełniona jest przez piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe, przechodzące ku górze profilu w holoceńskie osady
rzeczne i torfy.
W rejonie jeziora Orle występują największe w Polsce złoża postglacjalnych, jeziornych
osadów wapiennych. Pierwotny basen jeziora Orle jest pochodzenia wytopiskowego, utworzony został przez stagnujący w tym miejscu fragment masywu lodowca. Obecna misa jeziorna jest wynikiem eksploatacji złóż kredy.
Jezioro Orle jest podzielone groblą na dwie części. Część północno-zachodnia nazywa
się jeziorem Nowe Orle, natomiast część południowo wschodnia, jeziorem Stare Orle. Rzeka
Reda wypływa z jeziora Stare Orle po jego wschodniej stronie (km 32+180).
Od wypływu z jeziora Orle, Reda płynie szerokim na ok. 20m prostym kanałem nazywanym Kanałem Redy. Kanał ten, na odcinku od jeziora Orle do połączenia ze starym korytem Redy poniżej elektrowni przy cementowni Wejherowo (km 26+360) stanowi główne koryto rzeki Redy. W miejscach obniżenia terenu na całej trasie, Kanał Redy przebiega w obwałowaniu.
Dolny odcinek starego koryta Redy (Starej Redy) na wysokości ujścia rzeki Bolszewki
pracuje okresowo jako kanał ulgi, przejmując wodę z jazu ulgowego znajdującego się w km
27+810 na lewym brzegu Kanału. Głównym zadaniem jazu jest regulacja piętrzenia wody w
Kanale dla celów elektrowni znajdującej się na terenie cementowni Wejherowo (Utrzymywanie dozwolonego poziomu piętrzenia 25,18m npm Kr, przy jazie). Przy większych przepływach, jaz zrzuca nadmiar wody do starego koryta Redy, które przebiega wzdłuż kanału po
jego lewej stronie. Jaz jest betonowej konstrukcji z trzema zastawkami.
14
Połączenie starego koryta rzeki Redy z Kanałem Redy znajduje się ok. 0,4km poniżej
cementowni, w km 26+360 lewego brzegu Kanału, który stanowi do tego przekroju główne
koryto rzeki. Od tego miejsca, rzeka Reda płynie starym korytem silnie meandrując.
Powyżej ujścia Bolszewki zlewnia obejmuje najszerszą część pradoliny, rozbudowaną
szczególnie od wypływu z jeziora Orle. Dno pradoliny, na tym obszarze, pokryte jest gęstą
siecią rowów systemu melioracyjnego „Górna Reda”, który wraz z jeziorami Stare Orle i
Nowe Orle wywierają decydujący wpływ na istniejące tu warunki odpływu. Powierzchnia
jezior przy stanie normalnym - rzędna 25,40m npm Kr wynosi około 76,8ha, wzrastając do
około 380ha przy poziomie zalewu 26,00m npm Kr. (wg 42).
Zlewnia Bolszewki wraz z Gościciną obejmuje tereny wyżynne o znacznej lesistości, na
których występuje silne zasilanie wodami gruntowymi. Bolszewka charakteryzuje się dużym
spadkiem (ok. 4‰) i znacznymi prędkościami przepływu wody.
Poniżej ujścia Bolszewki, pradolina zwęża się, a część zlewni cząstkowej zasila koryto
Starej Redy, która łączy się z Kanałem Redy ok. 0,4km poniżej przekroju piętrzenia elektrowni znajdującej się na terenie Cementowni.
I.4.3. Opis węzła wodnego Kanał Redy – Bolszewka – Stara Reda
Kanał Redy jest budowlą sztuczną. Został wykonany w 1874 roku razem z Cementownią jako droga wodna, służąca do transportu wodnego surowca do produkcji cementu, uzyskiwanego z jeziora Orle oraz jako doprowadzalnik wody technologicznej do produkcji cementu metodą mokrą. Jednocześnie z wykonaniem Kanału został zamknięty odpływ wody z
jeziora Orle dawnym korytem rzeki Redy. Kanał stał się za tym jedynym odprowadzeniem
wód powierzchniowych ze zlewni poniżej jeziora Orle.
Kanał przeciął dawne koryto Redy, pozostawiając w postaci szczątkowej formę koryta
prawobrzeżnego, przebiegającego po prawym obrzeżu doliny. Obecnie ta część koryta znajduje się praktycznie w zaniku (od j. Orle do km 29+000). Stare koryto po lewej stronie Kanału zaczyna się rowem melioracyjnym w km 28+800 obecnej trasy rzeki. Od około km 28+600
koryto to zachowuje aktywną formę będąc elementem drenującym dla lewej części doliny.
Wynika to stąd, że w tej części doliny zwierciadło wody w korycie Starej Redy układa się
około 2 m poniżej zwierciadła wody w Kanale. Poniżej połączenia z kanałem ulgowym dolnego stanowiska jazu ulgowego Kanału Redy, koryto Starej Redy ma wykształconą postać
przekroju rzecznego, ze względu na zasilanie zrzutami wody przez jaz ulgowy z Kanału Re-
15
dy. Dopływem prawobrzeżnym tego odcinka koryta Starej Redy jest również rów melioracyjny doprowadzający syfonem pod Kanałem Redy wody z systemu melioracyjnego odwadniającego zawala dolnego biegu rzeki Bolszewki. Całkowita długość starego koryta Redy biegnącego wzdłuż lewego brzegu Kanału Redy wynosi niemal 4km.
Wykonane w XIX w. poważne prace hydrotechniczne, utworzyły skomplikowany węzeł
wodny, zmieniając naturalne warunki hydrograficzne. Schemat węzła wodnego przedstawiono wcześniej na rys. I.4.2. Główne elementy węzła wodnego to:
ƒ
Kanał Redy wykonany pierwotnie jako kanał żeglowny o przeciętnej szerokości lustra wody B=15m i długości 5,4 km,
ƒ
Jaz ulgowy usytuowany w km 27,810 rzeki, w lewym brzegu Kanału Redy , w miejscu dawnego koryta rzeki Bolszewki. Jest to budowla zastawkowa trzy przęsłowa.
Parametry jazu:
Zastawki drewniane w obudowie metalowej,
Światła zastawek: 3 × 1,58m. Wysokość zastawek 2,0m,
Rzędna progu – 23,51m npm Kr,
rzędna korony (Parapet żelbetowy): 26,50 m npm
rzędna światła [spód konstr. kładki]: 25,48 m npm
Przepustowość budowli zależy od napełnienia dolnego stanowiska. Podtopienie jazu zaczyna się od przepływu Q = 5,0 m3/s
Przy dozwolonej rzędnej piętrzenia na jazie 25,18m npm Kr maksymalna przepustowość jazu wynosi: Qmax = 15 m3/s.
Przy podpiętrzeniu wody w Kanale do rzędnej 26,00m npm Kr – poziom krytyczny ze
względu na poziom korony obwałowań w otoczeniu jazu, maksymalna przepustowość
jazu wynosi: Qmax = 24 m3/s.
ƒ
Kanał ulgowy
Kanał ten stanowi połączenie dolnego stanowiska jazu ulgowego z korytem Starej
Redy. Jest to odcinek dawnego koryta rzeki Bolszewki istniejącego przed wybudowaniem
Kanału Redy. Jest to kanał ziemny, nieumocniony, wcięty w otaczający teren na głębokość
3do 3,5m, o szerokości w koronie brzegów 14 – 18m. Długość kanału wynosi około 200m.
Rzędna dna w dolnym stanowisku jazu ulgowego: 22,85m npm Kr, rzędna dna w przekroju
ujściowym 22,50m npm Kr.
16
ƒ
Cementownia z małą elektrownią wodną piętrzącą wodę na jazie w km 26+700.
Dopuszczalny poziom piętrzenia: 25,153m npm Kr,
Jest to elektrownia dwu turbinowa wodna z upustem ulgowym.
Pobór maksymalny wody na turbiny: 9m3/s.
Maksymalna przepustowość stopnia przy dopuszczalnym poziomie piętrzenia na jazie:
Qmax = 11,7 m3/s.
ƒ
Syfon melioracyjny pod Kanałem Redy w km 27,66.
Jest to budowla jednoprzewodowa o przekroju dzwonowym ok. 1,0 × 1,0m, przedłużona
rurami betonowymi d=1,0m na wlocie, z przyczółkami betonowymi. Strop przepustu założony jest na poziomie ok.22,30m npm Kr. Rzędne wyjściowe dna przewodu syfonowego (poza
obwałowaniem Kanału) wynoszą: 22,10 m npm Kr na wlocie i 21,98m npm Kr na wylocie
I.4.4. Opis węzła wodnego Bolszewo
Przekrój początkowy odcinka obliczeniowego, wodowskaz Bolszewo znajduje się ok.
20m poniżej połączenia kanału elektrowni Bolszewo, z głównym korytem rzeki Bolszewki.
Około 690 m poniżej wodowskazu zaczyna się węzeł wodny Bolszewo składający się ze
stopnia wodnego obejmującego jaz w km 2+150 oraz kanału ulgi „C”. Jaz w km 2+150 zlokalizowany jest pomiędzy gospodarstwami pstrągowymi K. Ignasiaka i gospodarstwem W. Sękowskiego [37][38][39].
Węzeł wodny Bolszewo obejmuje koryto rzeki Bolszewki wraz istniejącymi kanałami
oraz budowlami wodnymi i melioracyjnymi, podstawowymi (rys. I.4.2):
Parametry jazu:
I) jaz w km 2+150 rzeki Bolszewki o konstrukcji betonowej, zamknięcia przęseł skrajnych
szandorami, przęsło środkowe - zasuwa.
− przęsło prawe: światło bl = 3.50m; rzędna przelewu stałego: 29.18 m npm
− przęsło środkowe: światło b2 = 1.92m; rzędna progu stałego: 28.10 m npm
− przęsło lewe: światło b3 = 3.65 m; rzędna przelewu stałego: 29.20 m npm
− rzędna korony i kładki: 30.26 m npm
− rzędna światła [spód konstr. kładki]: 30.10 m npm
− powierzchnia zlewni w przekroju jazu: 219,59 km2
17
Jaz umożliwia pracę ujęć stawów rybnych znajdujących się po obu stronach rzeki Bolszewki oraz powoduje napełnienie kanału ulgi „C” (lewostronny kanał w Bolszewie).
II) kanał ulgi „C’, kanał ziemny wykorzystywany obecnie jako doprowadzalnik wody do stawów rybnych, pierwotnie do nawodnień rolniczych, obecnie nie prowadzonych, oraz:
- jaz ulgi w km 0+140 kanału „C”, o konstrukcji betonowej, światło przelewu B=2.00 m,
wysokość piętrzenia H=1.50 m, zamknięcie zasuwą z wycięciem dla przepuszczenia lodu i
śryżu – aktualnie brak zasuwy. Na lewym brzegu od wody górnej, znajdowała się zastawka
i rów do nawodnień, obecnie nie istniejące.
- zastawka „C” w km 0+700 kanału: konstrukcja betonowa, rzędna progu stałego +28.37
m npm, zamknięcia szandorowe, światło przelewu:
przęsło skrajne prawe: bl = 1.02 m
przęsła środkowe, podwójne: b2 = 2.10 m
przęsło skrajne, lewe: b3 = 1.02 m
- ujęcia do stawów K. Ignasiaka - wloty betonowe: nr 1-4 bet. d = 300 mm; nr 5 d =
800mm,
III)
gospodarstwo rybackie - pstrągowe wł. K. Ignasiak – pobór wody z kanału „C”, zrzut
wód poprodukcyjnych korytem otwartym do koryta rz. Bolszewki w km 2+067 (poniżej
jazu w km 2+150)
IV)
gospodarstwo rybackie - pstrągowe wł. W. Sękowski - pobór wody ujęciem betono-
wym d = 800 z koryta rzeki Bolszewki w km 2+198, zrzut wód poprodukcyjnych dwoma
wylotami d = 800 mm do koryta rzeki Bolszewki (poniżej jazu w km 2 +150),
V) posterunek wodowskazowy IMGW Bolszewo w km 2+840 rzeki Bolszewki,
VI)
jaz piętrzący w km 3+840 wraz z kanałem elektrowni, kierujący wody rzeki Bolszew-
ki do elektrowni R. Kotłowskiego. Dawniej kanał elektrowni wykorzystywany był również
do nawodnień rolniczych, za pośrednictwem rowów „A” oraz „B”, obecnie nieczynnych.
VII)
gospodarstwo rybackie wł. ob. Miciński, pobierające wodę z kanału elektrowni.
I.4.5. Opis ujścia Bolszewki
Rzeka Bolszewka uchodzi do rzeki Redy w kilometrze 27+870 Redy. Jest to odcinek
Redy będący sztucznym kanałem nazywanym Kanałem Redy. Ujście Bolszewki znajduje się
18
na prawym brzegu Kanału Redy, około 70 m powyżej jazu ulgi na lewym brzegu Kanału.
Układ sieci hydrograficznej rzeki Redy przedstawiony jest na rys.I.4.2.
Kanał ten, na odcinku od jeziora Orle do połączenia ze starym korytem Redy poniżej
elektrowni przy cementowni Wejherowo, stanowi główne koryto rzeki Redy. W miejscach
obniżenia terenu na całej trasie, Kanał Redy przebiega w obwałowaniu. Jest ono szczególnie
wysokie, miejscami na ponad 2,5m, w rejonie ujścia Bolszewki.
Głównym zadaniem jazu jest regulacja piętrzenia wody w Kanale. Przy większych przepływach, jaz zrzuca nadmiar wody do starego koryta Redy, które przebiega wzdłuż kanału po
jego lewej stronie. Połączenie starego koryta rzeki Redy z Kanałem Redy znajduje się poniżej
cementowni, w km 26+360 lewego brzegu Kanału, który stanowi do tego przekroju główne
koryto rzeki. Od tego miejsca, rzeka Reda płynie starym korytem silnie meandrując.
Na układ zwierciadła wody w ujściu rzeki Bolszewki ma wpływ rzędna zwierciadła w
Kanale Redy w miejscu ich połączenia. W obliczeniach układu zwierciadła wody w Bolszewce, jako warunek brzegowy w miejscu ujścia przyjęto rzędną zwierciadła w Kanale Redy wynikającą z obliczonego przepływu Qp (patrz punkt II.4).
Charakterystyczne miejsca tego węzła przedstawiono na fotografiach od 1 do 6.
19
Fot.1. Stara Reda na wysokości ujścia
Fot.2. Ujście Bolszewki do Kanału Redy,
Bolszewki
km 27+870
Fot.3. Odcinek łączący Kanał Redy ze
Fot.4. Jaz ulgi, Kanał Redy km 27+800
starą Redą
Fot.5. Stara Reda poniżej ujścia Bolszewki
Fot.6. Połączenie Starej Redy z Kanałem
Redy km 26+300
20
I.5. PRZYJĘTA METODYKA OBLICZEŃ I POMIARÓW
W celu utworzenia map zagrożenia powodziowego wykorzystuje się zazwyczaj metody łączące model matematyczny propagacji fali wezbraniowej z cyfrowym modelem rzeźby
terenów zalewowych. Obliczenia hydrologiczne polegają zwykle na analizie statystycznej
danych o stanach i przepływach w rzekach. Podstawą obliczeń są dane z pomiarów geodezyjnych tj. przekroje poprzeczne rzeki i terenów przyległych oraz geometria obiektów technicznych (mostów, jazów, etc.) zlokalizowanych w korycie, uzupełnione informacją o pokryciu
terenu.
Narzędziem obliczeniowym są najczęściej modele hydrauliczne ruchu ustalonego. Kolejnym z narzędzi wykorzystywanych do wyznaczania granic obszarów zalewowych, są systemy informacji geograficznej (GIS). Niestety ze względu na brak numerycznych modeli dolin rzek Redy i Bolszewki zastosowanie pełnej metodyki wyznaczania stref zagrożenia powodziowego nie było możliwe. Zastosowano tradycyjne mapy topograficzne.
W części pracy dotyczącej prognoz hydrologicznych do określenia przepływów o
określonym prawdopodobieństwie przekroczenia zastosowano metodę analizy danych historycznych i wnioskowania statystycznego ([25],[26], [27]). Obliczenia hydrauliczne wykonano
wykorzystując matematyczny model przepływu ustalonego [32],[34].
Identyfikację oporów przepływu w korycie wykonano na podstawie przeprowadzonych w terenie pomiarów hydrometrycznych [36]. Opory przepływu na obszarach zalewowych (terasa lewa i prawa) przyjęto na podstawie literatury [31], [34].
W wyniku obliczenia prognozy przepływu modelem jednowymiarowym otrzymano
prędkość średnią w przekrojach poprzecznych, pole powierzchni przekroju czynnego oraz
rzędną zwierciadła wody. Wyniki opisujące rzędną zwierciadła wody z formy tabelarycznej
zamieniono na obraz, przedstawiający ukształtowanie powierzchni wody przy danym przepływie. Otrzymane profile zwierciadła wody były podstawą do wyznaczenia granic zasięgu
wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i 10% (rys. III.1).
21
I.5.1. Obliczenia hydrologiczne
I.5.1.1. Wyznaczenie przepływów charakterystycznych w przekrojach kontrolowanych - wodowskazowych
Przepływy charakterystyczne główne w przekrojach wodowskazowych wyznaczono
metodami bezpośrednimi wykorzystując wieloletnie ciągi obserwacji IMGW zgodnie z przyjętą metodyką Ozga – Zielińska ..[26],[28], Stachy [25].
Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w
przekrojach wodowskazowych Wejherowo, Zamostne i Bolszewo zostały obliczone na podstawie ciągów obserwacyjnych. Dla wodowskazu Zamostne uwzględniono dane z 38 lat, wielolecie1961-1998 natomiast dla wodowskazów w Wejherowie i Bolszewie z 47 lat (1961 2007).
Obliczenia wykonano kilkoma metodami: wg wytycznych CUGW metodą Kaczmarka
[25][26][28], metodą największej wiarygodności [20] oraz zgodnie z metodyką podaną w
pracach Ozga –Zielińska i inni [26] i [27], w której wybiera się najlepszy rozkład prawdopodobieństwa spośród czterech typów: gamma, logarytmiczno-normalny, Weibulla i loggamma.
Wszystkie zastosowane metody dały zbliżone wyniki. Ostatecznie przyjęto przepływy
maksymalne prawdopodobne według metody przedstawionej w pracach IMGW [27][26],
gdzie prawdopodobieństwo przewyższenia przepływu maksymalnego rocznego oblicza się
jako prawdopodobieństwo alternatywy dwóch niewykluczających się (nierozłącznych) zdarzeń niezależnych.
pR (z) = pr (z) + pd (z) - pr (z) pd (z)
gdzie:
pR (z) = P ( Z > z) – prawdopodobieństwo przewyższenia przepływu maksymalnego rocznego
z, niezależnie od tego czy pochodzi on z roztopów, czy z opadów deszczu,
pr (z) = P ( X > z) – prawdopodobieństwo przewyższenia przepływu maksymalnego rocznego
roztopowego x = z,
pd (z) = P ( Y > z) – prawdopodobieństwo przewyższenia przepływu maksymalnego rocznego
deszczowego y = z.
22
Uwzględniono przy tym błąd obliczeń przyjmując jako miarodajną wartość Qmaxp na górnej
granicy obszaru niepewności. Przepływy te stanowią podstawę do dalszych obliczeń położenia zwierciadła wody i przepustowości koryta rzeki wraz z doliną zalewową.
Zastosowana metodyka jest zgodna z metodą przyjętą obecnie do obliczeń przepływów maksymalnych prawdopodobnych w IMGW. Zgodnie z informacją o zarządzeniach
Prezesa CUGW podaną na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska
(www.mos.gov.pl/dzw/dokumenty): „Zasady obliczania największych przepływów rocznych
o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się – przy projektowaniu obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych gospodarki wodnej, w zakresie budownictwa hydrotechnicznego” z 1969 r. [25] – utraciły moc obowiązującą po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi. zm.).
W 2005, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we współpracy z Politechniką
Warszawską opracował podręcznik (instrukcję) wraz z załączonym programem obliczeniowym, zalecanym do stosowania do obliczeń Qmax,p w przypadku posiadania długich ciągów
pomiarowych o liczebności N ≥ 30 [27]. Praca ta powstała w oparciu o doświadczenia z 10 lat
zastosowania nowych metod obliczeniowych [26]. W przedstawionym opracowaniu wykorzystano załączony w publikacji [27] program obliczeniowy.
I.5.1.2. Wyznaczenie przepływów charakterystycznych w przekrojach niekontrolowanych
W celu wyznaczenia przepływów charakterystycznych w przekrojach niekontrolowanych wzdłuż rzeki kontrolowanej zastosowano metodę transponowania ich z przekrojów wodowskazowych Stachy, Fal [25], [28].
Zgodnie z tą metodyką, przepływy charakterystyczne Qx w przekrojach obliczeniowych
niekontrolowanych położonych powyżej lub poniżej wodowskazów oblicza się uwzględniając przyrost zlewni i przyjmując odpowiedni wykładnik potęgowy n zależny od regionu kraju
i od rodzaju przepływu, „n” od 1,0 do 0,59.
⎛ Ax
Qx = ⎜
⎜A
⎝ G
gdzie:
Q - przepływ,
A - powierzchnia zlewni,
23
n
⎞
⎟ ⋅ QG
⎟
⎠
x - indeks przekroju obliczanego,
G - indeks wodowskazu położonego powyżej,
Przepływy charakterystyczne główne oraz przepływy maksymalne o kreślonym prawdopodobieństwie przewyższenia w przekroju niekontrolowanym położonym na rzece między
posterunkami wodowskazowymi oblicza się stosując metodę interpolacji wartości przepływu Q między przekrojami wodowskazowymi. Jeżeli między dwoma przekrojami wodowskazowymi uchodzą dopływy kontrolowane, dla których również można określić przepływ Q
metodą bezpośrednią, należy uwzględnić wpływ dopływów na formowanie się przepływu
wielkich wód recypienta.
Wskutek asynchroniczności (niejednoczesności) występowania kulminacji wezbrań
przepływy maksymalne nie podlegają na ogół prawu zachowania masy, co oznacza, że nie
sumują się w ujściach dopływów. Przepływy recypienta poniżej ujścia dopływu są mniejsze
od sumy przepływów maksymalnych powyżej ujścia:
QG+ Qdop ≥ QD
Gdzie:
G i D odnoszą się do rzeki głównej powyżej i poniżej dopływu,
dop – do dopływu.
Miarą asynchroniczności przepływów maksymalnych jest wskaźnik asynchroniczno-
ści, który oblicza się ze wzoru:
r
r
1
1
k = (Q D - Q G - qp ⋅ ( A D - A G - ∑ A dop )) / ∑ Q dop
gdzie:
r – liczba kontrolowanych dopływów uchodzących do rzeki głównej między wodowskazami D i G.
Współczynnik asynchroniczności k spełnia warunek : k ≤ 1, a obliczona wielkość Qx
powinna zawierać się w granicach :
QG < Qx < QD
Przepływy maksymalne prawdopodobne oblicza się ze wzoru:
24
r
r
1
1
Q x = Q G + k ⋅ ∑ Q dop + qp ⋅ ( A x - A G - ∑ A dop )
gdzie: x – przekrój obliczeniowy (niekontrolowany) ,
qp – odpływ jednostkowy ze zlewni różnicowej rzeki między przekrojami wodowskazowymi obliczony wg wzoru:
qp = (QD – QG) / ( AD - AG)
I.5.2. Określenie oporów przepływu w korycie i na terasach zalewowych
I.5.2.1. Wprowadzenie
Natężenie przepływu w korytach otwartych o złożonych przekrojach poprzecznych jest
silnie uzależnione od materiału zalegającego na dnie oraz roślinności pokrywającej zarówno
dno jak i brzegi oraz tereny zalewowe. Rozkład prędkości na szerokości koryta uzależniony
jest głównie od naprężeń stycznych związanych z tarciem o dno i brzegi. Opory ruchu w takim przypadku są łatwe do wyznaczenia i można je określić stosując np. formułę Manninga:
2
1
1
u = × Rh3 × I 2 [m/s]
n
gdzie:
u – średnia prędkość w kanale [m/s],
n – współczynnik szorstkości wg. Manninga [m-1/3/s],
Rh – promień hydrauliczny [m],
I – spadek linii energii (straty) [/].
Do wyznaczenia oporów w korycie głównym zastosowano formułę Manninga. W tym
celu konieczne było określenie podstawowych parametrów przepływu w przekrojach kontrolnych (pola przekroju poprzecznego, spadku hydraulicznego, promienia hydraulicznego oraz
natężenia przepływu). Najefektywniejszą metodą określenia podstawowego parametru, jakim
jest natężenie przepływu, są pomiary hydrometryczne w terenie.
Na terenach zalewowych występują warunki zgoła odmienne od panujących w korycie. Ze względu na incydentalne przepływy na tych terenach, pokrycie charakteryzuje się za25
zwyczaj roślinnością trawiastą, krzewiastą oraz bardzo często występują tam drzewa. W
przypadku przepływu na terasie zalewowej mamy do czynienia z interakcją pomiędzy przepływem a porastającą roślinnością. Rozkład prędkości lokalnej w takim przypadku zależy w
dużej mierze od zwiększonych naprężeń stycznych oraz wymiany pędu pomiędzy wirami
tworzącymi się w wyniku opływania drzew oraz krzewów. Ze względu na duże opory przepływu prędkość na terenach zalewowych jest znacznie mniejsza od prędkości w korycie
głównym.
Na terenach zalewowych, ze względu na incydentalność przepływów (w czasie podtopień oraz powodzi), metoda wyznaczania oporów oparta o pomiary w praktyce jest nieprzydatna. W niniejszym opracowaniu współczynnik szorstkości dla koryta głównego wyznaczono na podstawie wizji lokalnych i literatury.
I.5.2.2. Pomiary terenowe
W terenie wykonano dwa rodzaje pomiarów: pomiary geometrii przekrojów obliczeniowych oraz pomiary hydrometryczne.
W celu określenia charakterystyk geometrycznych przekrojów obliczeniowych we
wszystkich przekrojach wykonano sondowanie dna w pionach pomiarowych rozmieszczonych co 0,5 m. Wyniki tych pomiarów wykorzystano w obliczeniach i dostępne są w egzemplarzu archiwalnym [36]. Sondowanie wykonano w 29 przekrojach na rzece Redzie (Kanał
Redy), w 18 przekrojach na Bolszewce oraz w 13 przekrojach na Starej Redzie.
Pomiary hydrometryczne wykonano w celu identyfikacji oporów w korycie cieku.
Wyznaczenie natężenia przepływu wykonano dwoma metodami: na podstawie punktowych
pomiarów prędkości i głębokości oraz na podstawie uśrednionego pomiaru prędkości w przekroju i głębokości. Do pomiaru użyto dwóch typów urządzeń. Pierwsze z nich to przepływomierz firmy ISCO typu PCM wyposażony w ultradźwiękową sondę prędkości wraz z zintegrowaną sondą hydrostatyczną do pomiaru głębokości. Drugim przyrządem było przenośnego
urządzenie elektromagnetycznego do punktowego pomiaru prędkości typu FloMate.
W przypadku przepływomierza firmy ISCO pomiary wydatku przeprowadzono za
pomocą przenośnego przepływomierza modułowego typu PCM (Portable Channel Monitoring) firmy TELEDYNE ISCO seria 2100, w którym pomiar prędkości odbywa się metodą
ultradźwiękową z wykorzystaniem efektu Dopplera (sonda ADV). Podczas pomiaru sondą
ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) mierzona jest różnica pomiędzy częstotliwością fali
dźwiękowej wyemitowanej z sondy oraz odbitej od cząstek stałych znajdujących się w wo-
26
dzie. Na tej podstawie określana jest prędkość przepływu. Ze względu na dużą zależność
prędkości rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej w wodzie od jej temperatury, w pomiarach
sondą ADV uwzględniana jest także temperatura wody. W tym celu w sondzie znajduje się
czujnik temperatury. Pomiar napełnienia realizowany jest za pomocą różnicowego przetwornika piezo-rezystywnego stanowiącego sondę hydrostatyczną wbudowaną w sensor pomiaru
prędkości. Wyniki pomiaru uśrednione w czasie, wyświetlane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym oraz zapisywane są w pamięci urządzenia. Czas uśredniania wynosił 15s. Uzyskane rezultaty pozwoliły wyznaczyć rzeczywiste wartości prędkości w każdym pionie pomiarowym. Całkowity wydatek w przekroju poprzecznym obliczono metodą arytmetyczną, sumując iloczyn prędkości średniej w pionie ui oraz odpowiadający jej wycinek pola przekroju
poprzecznego Ai:
N
Q=
∑u
i
× Ai
[m3/s]
i =1
gdzie:
Q – natężenie przepływu [m3/s],
ui – średnia w czasie prędkość w określonym punkcie pomiarowym [m/s],
A – pole przekroju poprzecznego [m2].
Przyrząd FloMate jest elektromagnetycznym urządzeniem do punktowego pomiaru
prędkości w oparciu o indukowanie siły elektromotorycznej (SEM) pod wpływem ruchu wody. Ze względu na brak ruchomych elementów mechanicznych, pozwala on mierzyć prędkość
przepływu nawet w mocno zanieczyszczonym i zarośniętym kanale. Podczas pomiaru mierzona jest wartość SEM i przeliczana na prędkość przepływającej wody. Wyniki pomiaru
uśrednione w czasie, bezpośrednio wyświetlane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Czas ten wynosił 20s. Uzyskane rezultaty pozwoliły wyznaczyć rzeczywiste wartości prędkości w każdym pionie pomiarowym. Całkowity wydatek w przekroju poprzecznym obliczono
również metodą arytmetyczną, sumując iloczyn prędkości średniej w pionie ui oraz odpowiadający jej wycinek pola przekroju poprzecznego Ai.
W celu określenia współczynnika szorstkości na podstawie formuły Manninga, wykonano
także pomiary geometrii przekrojów porzecznych w wybranych profilach. Potrzebny do obliczeń spadek hydrauliczny przyjęto na podstawie pomiaru spadku zwierciadła wody [36].
27
I.5.3. Obliczenia hydrauliczne
Do obliczeń hydraulicznych wykorzystano mapy, projekty i inne dokumentacje techniczne dostarczone przez inwestora oraz pomiary własne [36], [35], [5], [6]. Przekroje poprzeczne cieków i terenów przyległych oraz geometrię mostów, przepustów i innych obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych w korycie zamieniono na postać numeryczną tworząc model koryta cieku z zabudową. W związku ze zbyt mała liczbą reprezentatywnych
przekrojów poprzecznych dokonano interpolacji przekrojów przyjmując, że cieki w każdej
zlewni zostaną podzielone na odcinki o maksymalnej długości od 20 do 50 metrów.
Jednocześnie wykonywano identyfikację współczynników oporu przepływu Manninga
dla analizowanego cieku na podstawie przeprowadzonych pomiarów hydrometrycznych –
wydatku i napełnienia oraz geometrii przekroju. Informacje o oporach w korycie cieku uzupełniono wykorzystując dane zebrane w trakcie wizji lokalnych terenie (zdjęcia przekrojów
koryta i terenów przyległych) oraz informacje o pokryciu i zagospodarowaniu terenu zaczerpnięte z map pokrycia.
Obliczenia hydrauliczne przepływów, w tym również wyznaczenie rzędnych zwierciadła wody, wykonano za pomocą modelu jednowymiarowego HEC-RAS [32], przyjmując
warunki przepływu ustalonego o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia. Model HECRAS jest modelem opracowanym przez U.S. Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center i jako projekt został sfinansowany przez władze USA. Model ten jest szeroko
używany także w Europie i polecany w Polsce jako podstawowe narzędzie analizy przepływów w kanałach otwartych ([24], [30]). Model ten odwzorowuje ustalony przepływ w pełnej
gamie przypadków, w tym, zarówno ruch spokojny, jak i rwący. W obliczeniach wykorzystuje się jednowymiarowe równanie bilansu energii mechanicznej strumienia:
z i + hi +
αu i2
2g
= z i +1 + hi +1 +
gdzie:
z – rzędna dna koryta [m],
h – napełnienie w korycie [m],
α – współczynnik de Saint-Venanta [-],
u – średnia prędkość w przekroju koryta [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2],
hstr – wysokość strat energii mechanicznej [m].
28
αu i2+1
2g
+ h str
Straty energii w modelu szacuje się wykorzystując formułę Manninga.
Dane potrzebne do uruchomienia modelu to:
• geometria koryta i terenów zalewowych,
• współczynniki szorstkości Manninga,
• natężenie przepływu w przekroju dopływowym (górnym),
• dodatkowa informacja o warunku brzegowym na brzegu odpływowym (dolnym).
Model HEC-RAS odwzorowuje także przepływ w rejonie obiektów inżynierskich, jak
przepusty, przelewy, jazy, czy mosty. Dla przypadków ruchu spokojnego możliwe jest przeprowadzenie analiz układu zwierciadła wody w rejonie mostu z wykorzystaniem metody
standardowej, wykorzystującej zasadę zachowania energii mechanicznej strumienia, zasady
zachowania pędu, metody WSPRO i metody Yarnella ([34]). Do określania strat na długości
stosuje się wzór Manninga. Można analizować także przypadek ruchu rwącego pod mostem.
Program umożliwia też prowadzenie obliczeń układu zwierciadła wody w przepuście i jego
sąsiedztwie na podstawie rozwiązania równania Bernoulliego dla różnych wariantów przepustów – zatopionych, niezatopionych oraz dla zmiennego reżimu przepływu w przepuście.
I.5.4. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego
Ze względu na brak numerycznych modeli dolin rzek Redy i Bolszewki, do wyznaczenia granic obszarów zalewowych zastosowano tradycyjną metodę wkreślania na mapę
topograficzną zalewu na podstawie otrzymanych z obliczeń informacji dotyczących poziomów wody dla przepływu powodziowego Q1% i Q10% w zadanych przekrojach poprzecznych
oraz analizy przebiegu warstwic.
29
II. WYZNACZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH I
MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH ORAZ STREF ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W KANALE REDY, STARYM KORYCIE REDY I RZECE BOLSZEWCE
II.1. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA ZLEWNI RZEK REDY I BOLSZEWKI
II.1.1. Charakterystyka ogólna zlewni i rzeki Redy
Zlewnia rzeki Redy znajduje się w północnej części Polski, na terenie województwa
pomorskiego. Powierzchnia dorzecza wynosi 485,55 km2, długość rzeki 50,6 km. Źródła rzeki
znajdują się we wsi Strzebielino, natomiast ujście w Zatoce Puckiej.
Rys.II.1.1. Położenie rzeki Redy (Atlas samochodowy Polski)
30
II.1.2. Geomorfologia zlewni
Na terenie zlewni rzeki Redy występują dwa zespoły form: wysoczyzny morenowe i
pradoliny. Wysoczyzny zawdzięczają swoje istnienie głównie działalności lodowca, pradoliny
natomiast powstały dzięki pracy wód, zwłaszcza roztopowych. Średnie wysokości względne,
pomiędzy dnem pradolin, a górną krawędzią ich zboczy, wynoszą około 40 m. Maksymalnie
sięgają do około 90 m.
Skrajne punkty wysokościowe położone są przy ujściu Redy (0,0 m) i na północnywschód od Szemudzkiej Huty (232,8 m n. p. m.).
Linię przewodnią w morfologii zlewni stanowią pradoliny: Kaszubska i rzeki Redy,
które dzielą obszar wysoczyznowy na dwie jednostki regionalne. Od południa rozciąga się
wysoczyzna Pojezierza Kaszubskiego. Po przeciwnej stronie pradolin występują odosobnione
elementy wysoczyznowe Pobrzeża Kaszubskiego. Są to: Wysoczyzna Lęborska, Wysoczyzna
Pucka. Na południowy wschód wysunięta jest Kępa Oksywska. Niezależnie od przynależności regionalnej, główną formą danej wysoczyzny jest morena denna, falista, przechodząca w
krajobraz pagórkowaty. Pagórkowatość terenu wynika z lokalnego spiętrzenia materiału lodowcowego i erozyjnej działalności wód.
Do ważniejszych form erozyjnych na wysoczyźnie należą przede wszystkim doliny
rzeczne. Czołowe miejsce zajmują tu doliny Bolszewki i Gościciny jako najdłuższe i najbardziej urozmaicone.
Wzdłuż zachodniej granicy dorzecza Redy. przebiega pasm moren czołowych natomiast
większe wystąpienie pojedynczych pagórków morenowych możemy zaobserwować między
Wejherowem, Gowinem i Przetoczynem.
Od Gdyni do Rewy ciągnie się meandrem szerokie obniżenie Pradoliny Kaszubskiej.
Odcina ono od reszty obszaru wysoczyznowego Kępę Oksywską i wschodnią część Wysoczyzny Puckiej. W okolicy osiedla Redy, Pradolina Kaszubska łączy się z Pradoliną RedyŁeby. Ta ostatnia oddziela od Pojezierza zachodnią część Wysoczyzny Puckiej i Wysoczyznę
Lęborską. Na odcinku pomiędzy Bolszewem i Strzebielinem, Pradolina Redy-Łeby wygina
się ku północy. W powstałe w ten sposób zakole wciska się od południa płat Pojezierza. W
miejscach pradolin, gdzie uchodzą do nich poszczególne cieki wysoczyznowe, rozwinęły się
stożki napływowe na przykład u wylotu dolin: Bolszewki i Cedronu.
31
II.1.3. Gleby
Gleby doliny Redy i jej dopływów charakteryzują się znaczną zmiennością jakościową
i przestrzenną w zakresie wierzchniej warstwy litosfery. Cechą charakterystyczną pokrywy
litologicznej tego terenu jest duże spiaszczenie. Najczęściej występują tu piaski gliniaste zalegające w glinie oraz profile jednorodne w postaci piasków luźnych. Większe kompleksy
utworów organicznych występują w dnach dolin rzecznych.
Dolinę rzeki od źródeł do miejscowości Orle zalegają gleby torfowe, powyżej doliny
prze-ważnie słabo gliniaste i częściowo luźne oraz lekkie i średnie.
Od miejscowości Orle do Redy zalegają mady lekkie, a powyżej ich gleby luźne i słabo
gliniaste.
Ujście rzeki, od miasta Reda do morza, to bardzo szerokie pasmo (około 5000 metrów)
gleb torfowych, powyżej których od strony północnej, zalegają gleby słabo gliniaste.
II.1.4. Użytkowanie ziemi i zagospodarowanie terenu
Na obszarze zlewni rzeki Redy występują: użytki zielone (dolina rzeki), lasy mieszane,
lasy iglaste, grunty orne rozdrobnione, obszary zabudowy.
Większe miasta i wsie na terenie zlewni rzeki Redy to: Wejherowo, Reda, Gościcino,
Bolszewo, Luzino, Mrzezino.
II.1.5. Warunki hydrogeologiczne
Z wód podziemnych stosunkowo najlepiej rozpoznane są wody w utworach czwartorzędowych, które ze względu na swe warunki występowania i dynamikę dzielą się terytorialnie na wody wysoczyzn i wody pradolin. W przekroju pionowym danej wysoczyzny spotyka
się zwykle trzy poziomy wodonośne przywiązane kolejno do utworów zlodowacenia bałtyckiego, interglacjału emskiego i zlodowacenia środkowopolskiego. W pionowym przekroju
czwartorzędu pradolin występuje tylko jeden poziom wodonośny.
Z głębszych wód podziemnych, występują wody w utworach trzeciorzędowych, a ponadto w minimalnym zakresie także wody w utworach kredowych i cechsztyńskich.
II.1.6. Charakterystyka hydrograficzna i meteorologiczna zlewni rzeki Redy
Powierzchnia dorzecza Redy wynosi 485,55 km2, natomiast długość rzeki Redy (wg
Atlasu Podziału Hydrograficznego[22], 2005r) wynosi 50,6 km (44,9 km wg Podziału hydrologicznego z roku1983 [12]).
32
Źródła cieku położone są na stożku napływowym rzeki Łeby, około 1,5 km na północny-zachód od stacji kolejowej Strzebielino, na wysokości około 49 m n.p.m.
Stąd rzeka Reda płynie w głównym kierunku północno-wschodnim i wschodnim. Reda
uchodzi do Zatoki Puckiej, pomiędzy Rewą a Osłoninem (na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego).
Górny i środkowy bieg Redy przebiega Pradoliną Redy-Łeby, dolny – Pradoliną Kaszubską. Średni spadek rzeki wynosi 0,98 ‰. Poniżej miejscowości Orle, koryto rzeki przyparte jest do stóp Wysoczyzny Puckiej przez stożek napływowy rzeki Bolszewki.
Do cech charakterystycznych Redy należy wybitna asymetria jej dorzecza. Dobrze rozwinięte jest jej dorzecze prawe, o powierzchni 380 km2, złożone między innymi z takich dopływów jak Bolszewka z Gościciną i Cedron. Dorzecze lewe ma powierzchnię tylko 125 km2
i odwadniane jest wyłącznie przez małe cieki, z których największym jest Słuszewska Struga.
Cechą szczególną dopływów Redy są ich duże spadki typowe dla rzek górskich. Tak
duży spadek jest wynikiem specyficznych warunków morfologicznych obszaru. Rzeki te płyną przez dwie odmienne jednostki: pojezierze i pradoliny, a więc przez tereny o różnych wysokościach. Sieć hydrograficzną wraz z mapą zlewni przedstawiono na rys.II.1.2.
Ważniejsze dane hydrograficzne większych cieków zlewni Redy przedstawiono w tablicy II.1.1. (wg Atlasu [14]).
Tab.II.1.1. Zestawienie większych cieków zlewni Redy
Wysokość [m n.p.m. Kr]
Spadek
Długość
Pow. zlewni
w km
w km2
źródła
ujścia
[ ‰]
Reda
50,6
485,55
49
0
0,98
Bolszewka
32,62
222,61
135
25
3,79
Gościcina (p)
33,52
113,33
194
34
5,33
Cedron (p)
12,73
30,69
75
20
7,85
Słuszewska Struga (l)
10,07
40,60
b.d.
b.d.
5,86
Nazwa cieku
33
II.1.7. Jeziora w zlewni Redy
Jeziora w zlewni rzeki Redy zlokalizowane są w źródłowych odcinkach dopływów Redy, co jest szczególną cechą charakterystyczną układu hydrograficznego zlewni.
Całkowita powierzchnia jezior wynosi około 318,7 ha, co stanowi tylko około 0,66 %
powierzchni zlewni rzeki Redy. Do stosunkowo największych, o powierzchni przekraczającej
50 ha, należą jeziora: Kamień, Wysoka, Lewinko i Otalżyno (87 ha).
Rzeka Reda w okolicy miejscowości Orle przepływa przez jeziora Nowe Orle i Stare
Orle, które są sztucznymi zbiornikami powstałymi wskutek eksploatacji złóż związków wapnia zalegających dolinę w tym rejonie.
II.1.8. Opady atmosferyczne w zlewni rzeki Redy
Na terenie zlewni Redy istnieją tylko dwa posterunki opadowe IMGW, dlatego do obliczeń opadu średniego w zlewni wykorzystuje się obserwacje z posterunków położonych w
zlewniach innych rzek Przymorza w tym Raduni i Łeby. Uwzględniając wysokości opadów z
następujących stacji opadowych: Gdynia, Wejherowo, Żelistrzewo, Domatowo, Wierzchucino, Pużyce, Przetoczyno, Mirachowo, Tępcz, Rębiska. z okresu od 1952 do 1999 obliczono
średni opad roczny w tym okresie na terenie zlewni rzeki Redy. Opad ten wynosił około 680
mm.
Najwyższe opady występują w rejonach od źródeł rzeki Reda do ujścia rzeki Bolszewka, najniższe natomiast na terenie zlewni rzeki Cedron. Średnie opady z wielolecia 1952 –
1990 w charakterystycznych przekrojach rzeki Redy i Bolszewki przedstawiono w tabeli
II.1.2.
34
Tab.II.1.2. Opady średnie z wielolecia 1952 – 1990 w przekrojach charakterystycznych
zlewni rzeki Redy
Lp.
Pow. Zlewni Średni opad
Przekrój
[km2]
[mm]
1.
Reda do wodowskazu Zamostne
126,26
730
2.
Reda do Bolszewki
157,3
728
3.
Bolszewka do wodowskazu Barłomino
71,9
698
4.
Bolszewka do Gościciny
157,3
702
5.
Gościcina – ujście
113,33
693
6.
Bolszewka do wodowskazu Bolszewo
218,5
698
7.
Bolszewka – ujście
222,61
699
8.
Reda do wodowskazu Wejherowo
409,99
711
9.
Reda do potoku Cedron
399,9
711
10.
Cedron
30,69
686
11.
Reda do ujścia Zatoki Puckiej
485,55
704
35
Rys.II.1.2. Mapa hydrograficzna zlewni Redy (wg B. Wróbel, 1966 r., Stosunki wodne zlewni Redy i Zagórskiej Strugi [9])
36
ZATOKA
PUCKA
A=485,55km
2
2
2
J.ORLE
km 3 1,32
(dopływ spod Tadzina)
A=40,60km 2
A=125,95km
A=85,35km
km 5 0,6
2
2
2
2
km 3 6,29
Źró dła
Rys.II.1.3. Schemat sieci hydrograficznej rzeki Redy (wg Atlasu podziału hydrograficznego
Polski 2005r, [14])
37
Źró dła
A=113,33 km 2
A=157,3
wo d.BAR ŁOMINO
A=71,9km 2
A=222,61km
wo d.ZAMOSTNE A=126,26km
km 3 5,98
SŁUSZEWSKA STRUGA
rz.BOLSZEWKA
km 3 2,62
wo d.BOLSZEWO
2
A=218,5km
A=172,31
rz.GOŚCINA
wo d.
WEJHE ROWO
2
A=409,99km
A=394,92
km 2 7,87
2
A=382,6
A=412,13km
km 3 ,5
km 2 5,27
A=442,81km rz.CE DRON A=30,69 km
km 2 ,84
km 2 2,57
km 1 4,4
km 0 ,0
II.1.9. Charakterystyka hydrologiczna – przekroje wodowskazowe
Obecnie pomiary stanów i przepływów wody w zlewni Redy prowadzone są na 3 wodowskazach należących do sieci podstawowej IMGW w miejscowościach:
- Wejherowo (rzeka Reda),
- Zamostne (rzeka Reda),
- Bolszewo (rzeka Bolszewka).
Wodowskazy w Wejherowie i w Zamostnem założone zostały już w 1903 roku, jednak
ze względu na zmiany koryta Redy oraz kilkakrotne zmiany rzędnej zera i zaginięcia dokumentów ciągłość obserwacji nie została zachowana. W okresie powojennym najdłuższy ciąg
obserwacji posiada wodowskaz w Wejherowie umieszczony przy moście na drodze Wejherowo-Krokowa. Wodowskaz ten został przyjęty przez IMGW jako podstawowy profil porównawczy i na tej podstawie wydłużono ciągi obserwacyjne dla wodowskazu w Zamostnem.
W wydanym w 2005 roku „ Atlasie podziału hydrograficznego Polski” IMGW [14]
skorygowano i uaktualniono wszystkie dane dotyczące kilometrażu i powierzchni zlewni dla
posterunków wodowskazowych i dla przekrojów charakterystycznych. W przypadku rzeki
Redy wartości te często bardzo się różnią w porównaniu do wartości podawanych w dotychczasowych pracach IMGW jak np. „Podział hydrograficzny Polski”, IMGW, 1983r. [12]. Na
rys.I.4.2. przedstawiono schemat sieci z aktualnymi danymi wg [14] z 2005r.
W tablicy II.1.3. zestawiono podstawowe charakterystyki wodowskazów sieci IMGW
podając zarówno nowe jak i stare kilometraże.
Tab.II.1.3. Wodowskazy sieci IMGW
Lp.
Rzeka
Wodowskaz
Początek
Powierzchnia
obserwacji
zlewni A [km2]
ciągłych
do
H,Q
2004
2005
Km biegu rzeki
do
2004
Poziom
zera Kr
2005
[m npm]
1.
Reda
Zamostne
1971
110,9
126,26
31,40
35,98
28,01
2.
Reda
Wejherowo
1960
395,2
409,99
20,90
25,27
19,33
3.
Bolszewka Bolszewo
1965
221,1
218,5
2,50
2,84
29,33
38
Oprócz sieci stałych posterunków IMGW istniała w zlewni sieć posterunków specjalnych, na których pomiary były wykonywane okresowo. Były to: sieć Przedsiębiorstwa Geologicznego, założona dla potrzeb budowy ujęcia w Pieleszewie w latach 1981-83 oraz sieć
Politechniki Gdańskiej, dawnego Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), Katedry Hydrauliki i Hydrologii założona dla potrzeb opracowania modelu matematycznego jakości wód rzeki Redy w latach 1994-95 [33].
39
II.1.10. Przepływy charakterystyczne główne w przekrojach kontrolowanych
Na podstawie obserwacji i pomiarów w przekrojach wodowskazowych wyznaczono
przepływy główne z wielolecia 1961-1990 w przekrojach wodowskazowych (Hydroprojekt
[10]). Wartości przepływów charakterystycznych zestawiono w tablicy II.1.4.
Tab.II.1.4. Przepływy charakterystyczne w przekrojach wodowskazowych rzeki Redy i
Bolszewki
Przekrój
km
Powierzchnia WWQ
[km2]
WSQ
SSQ
SNQ
NNQ
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
Zamostne
35,98
126,26
14,1
7,39
1,46
0,89
0,61
Wejherowo
25,27
409,99
20,9
13,8
4,35
1,67
0,67
Bolszewo
2,84
218,5
13,6
8,33
1,71
0,60
0,191
II.1.11. Przepływy charakterystyczne w przekrojach niekontrolowanych
Przepływy charakterystyczne główne w przekrojach niekontrolowanych obliczono drogą transponowania ich z przekrojów wodowskazowych – punkt I.5.1.1. (Stachy, Fal
[26],[25],[28]).
Wartości przepływów charakterystycznych w przekrojach wodowskazowych rzek Redy
i Bolszewki oraz w wybranych przekrojach obliczeniowych (niekontrolowanych) zestawiono
w tablicy II.1.5.
40
Tab.II.1.5. Zestawienie przepływów charakterystycznych głównych w wybranych przekrojach rzek Redy i Bolszewki
Przekrój
nr
km
Q[m3/s]
Powierzchnia
zlewni [km2] WWQ WSQ SSQ SNQ
NNQ
Rzeka Reda
Wodowskaz
Zamostne
35,980
126,26
14,10
7,39
1,46
0,890
0,610
Wypływ z
j.Orle
32,18
149,6
14,66
7,92
1,70
0,954
0,615
poniżej j. Orle
r-2
31.58
157,06
14,84
8,09
1,77
0,977
0,617
most Orle
r-8
30,45
162,12
14,96
8,20
1,83
0,989
0,618
przekrój Gwizdówka
r-10
29,94
165,79
15,05
8,28
1,86
0,000
0,618
pow.ujścia
Bolszewki
r-17
27,88
172,31
15,20
8,43
1,93
1,017
0,620
27,81
394,92
20,54
13,46
4,20
1,632
0,667
poniżej.ujścia
Bolszewki -jaz
cementownia
(Kanał+Stara
Reda)
r-23
26,73
396,59
20,58
13,50
4,21
1,633
0,667
ujście Starej
Redy
r-25
26,36
399,09
20,64
13,55
4,24
1,640
0,668
Wodowskaz
Wejherowo
r-29
25,27
409,99
20,90
13,80
4,35
1,670
0,670
13,60
8,33
1,71
0,60
0,191
Rzeka Bolszewka
Wodowskaz
Bolszewo
b1
2,840
218.50
Jaz
poniżej
b5
2,150
219.59
13,67
8,37
1,73
0,603
0,192
most ul. Zamostna
b6
1,815
219.98
13,69
8,39
1,73
0,604
0,192
most
ul.Wodna
poniżej
b8
1,600
220.17
13,70
8,39
1,73
0,605
0,192
poniżej poł. z
kanałem
poniżej
b10
1,230
220.37
13,72
8,40
1,74
0,605
0,193
b13
0,920
220.87
13,75
8,42
1,74
0,607
0,193
b15
0,650
221.32
13,78
8,44
1,74
0,608
0,193
b16
0,300
222.38
13,84
8,48
1,75
0,611
0,194
poniżej
b18
0,000
222.61
13,86
8,49
1,75
0,611
0,195
ujście Bolszewki
41
II.2. OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA
II.2.1. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w
przekrojach wodowskazowych
Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w
przekrojach wodowskazowych Wejherowo, Zamostne i Bolszewo zostały obliczone na podstawie długich ciągów obserwacyjnych: z 38 lat (1961 - 1998) – Zamostne i 47 lat (19612007) dla Wejherowa i Bolszewa. Oliczenia wykonano zgodnie z metodyką opisaną w punkcie I.5.1.1. oraz podaną w pracy Ozga –Zielińska i inni [26, 27, 28], w której wybiera się najlepszy rozkład prawdopodobieństwa spośród czterech typów: gamma, logarytmicznonormalny, Weibulla i log-gamma. Otrzymane stąd wartości przepływów prawdopodobnych
zostały przetransponowano następnie do wybranych niekontrolowanych przekrojów Redy i
Bolszewki.
Na podstawie danych wieloletnich przepływów maksymalnych rocznych, dla każdego
wodowskazu został opracowany chronologiczny ciąg przepływów Qmax z podziałem na półrocza zimowe XI – IV i letnie V –X.
Obliczenia dla każdego wodowskazu wykonano na podstawie powyższych ciągów obserwacji. Dane zostały poddane badaniu jednorodności a następnie wykonano obliczenia
prawdopodobieństwa oddzielnie dla wezbrań roztopowych (zimowych) i deszczowych (letnich). Kolejnym krokiem obliczeń było wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych rocznych niezależnie od ich genezy, jako funkcji alternatywy dwóch
niewykluczających się zdarzeń niezależnych. Dla tego przypadku otrzymano najwyższe
wartości Qmax,p i te wyniki z uwzględnieniem górnej granicy niepewności przyjęto do
dalszych obliczeń.
Ciągi danych oraz wyniki obliczeń przedstawiono na kolejnych rysunkach i w tablicach,
dla wodowskazów na rzece Redzie: przekrój Wejherowo: na rys. II.2.1 i II.2.2., II.2.3 i tab.
II.2.1, przekrój Zamostne na rys. II.2.4 i II.2.5., II.2.6 i tab. II.2.2 oraz dla przekroju Bolszewo na rzece Bolszewce na rys. II.2.7 i II.2.8., II.2.9 i tab. II.2.3.
42
Rys. II.2.1 Obserwowane przepływy Qmax Wejherowo dla okresu zimowego
Rys. II.2.2 Obserwowane przepływy Qmax Wejherowo dla okresu letniego
43
Tab.II.2.1. Największe przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie
przewyższenia jako kwantyle funkcji prawdopodobieństwa alternatywy,
rzeka Reda, wodowskaz Wejherowo
__________________________________________________________________________
| Prawdop.| Przepływ | Przedział | Błąd |
Granice obszaru niepewności
| altern. |maksymalny| ufności |kwantyla|
kwantyla
__________________________________________________________________________
| p[%]
| Qmax,p | Palfa=84% |sigma[%]|
dolna
|
górna
__________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99.90
99.50
99.00
98.50
98.00
95.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
0.02
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.32
6.31
6.86
7.24
7.53
8.64
9.74
11.18
12.29
13.27
14.21
15.17
16.20
17.42
19.12
20.53
22.15
23.26
24.34
25.80
27.01
28.39
30.43
32.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9|
6.7|
7.3|
7.7|
8.0|
9.1|
10.2|
11.7|
12.8|
13.8|
14.7|
15.7|
16.8|
18.0|
19.9|
21.4|
23.2|
24.4|
25.6|
27.3|
28.8|
30.6|
33.1|
35.1|
10.08|
6.26|
6.11|
6.00|
5.91|
5.54|
5.15|
4.61|
4.23|
3.92|
3.69|
3.54|
3.48|
3.55|
3.85|
4.21|
4.64|
4.94|
5.28|
6.00|
6.76|
7.60|
8.73|
9.57|
5.2
6.2
6.8
7.2
7.5
8.6
9.7
10.9
11.9
12.8
13.7
14.7
15.9
17.3
19.1
20.4
22.0
23.0
24.0
25.2
26.0
26.9
28.1
28.7
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-LG
WE-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LN
LG-LN
LG-GA
GA-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3
7.1
7.5
7.8
8.0
8.9
9.8
11.2
12.3
13.3
14.2
15.2
16.2
17.5
20.0
22.4
25.5
27.9
30.4
33.7
36.3
39.0
41.0
43.6
LG-LG
LG-LN
LG-LN
LG-LN
LG-GA
LN-WE
GA-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-LG
WE-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
__________________________________________________________________________
UWAGA: znak zapytania przy wartości kwantyla oznacza, że błąd kwantyla
jest większy od 20% (liczebność próby losowej jest zbyt mała).
Zastosowane skróty oznaczeń typów rozkładów: GA
WE
LN
LG
44
-
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
gamma,
Weibulla,
log-normalny,
log-gamma,
Rys. II.2.3 Wyniki dla metody alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń niezależnych, rzeka Reda, wodowskaz Wejherowo (tab. II.2.1)
45
Rys. II.2.4 Obserwowane przepływy Qmax Zamostne dla okresu zimowego
Rys. II.2.5 Obserwowane przepływy Qmax Zamostne dla okresu letniego
46
Tab.II.2.2. Największe przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia jako kwantyle funkcji prawdopodobieństwa alternatywy
rzeka Reda, przekrój Zamostne
__________________________________________________________________________
| Prawdop.| Przepływ | Przedział | Błąd |
Granice obszaru niepewności
| altern. |maksymalny| ufności |kwantyla|
kwantyla
__________________________________________________________________________
| p[%]
| Qmax,p | Palfa=84% |sigma[%]|
dolna
|
górna
__________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99.90
99.50
99.00
98.50
98.00
95.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
0.02
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13
2.48
2.71
2.88
3.01
3.56
4.14
4.97
5.64
6.28
6.91
7.59
8.37
9.34
10.79
12.08
13.63
14.72
15.75
17.05
17.99
18.89
20.04
20.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2|
2.6|
2.9|
3.1|
3.2|
3.8|
4.4|
5.3|
6.0|
6.6|
7.3|
8.0|
8.8|
9.9|
11.5|
13.0|
14.9|
16.3|
17.6|
19.3|
20.6|
21.8|
23.4|
24.3|
5.37|
6.73|
7.05|
7.14|
7.16|
6.97|
6.59|
6.06|
5.74|
5.56|
5.49|
5.54|
5.73|
6.12|
6.99|
8.01|
9.53|
10.72|
11.89|
13.35|
14.39|
15.36|
16.62|
17.84|
2.1
2.5
2.7
2.9
3.0
3.5
4.0
4.8
5.4
6.0
6.7
7.4
8.2
9.3
10.8
12.1
13.6
14.7
15.8
17.1
18.0
18.9
20.0
20.6
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
GA-LG
GA-LG
GA-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LN
LG-GA
WE-GA
WE-GA
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
2.6
2.9
3.0
3.2
3.7
4.2
5.0
5.6
6.3
6.9
7.6
8.4
9.6
11.8
14.1
17.5
20.3
23.4
28.0
31.9
36.3
41.0
46.7
LG-LG
LG-LN
LG-GA
LG-GA
LG-GA
LG-GA
LG-GA
WE-GA
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-LG
GA-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
__________________________________________________________________________
UWAGA: znak zapytania przy wartości kwantyla oznacza, że błąd kwantyla
jest większy od 20% (liczebność próby losowej jest zbyt mała).
Zastosowane skróty oznaczeń typów rozkładów: GA
WE
LN
LG
47
-
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
gamma,
Weibulla,
log-normalny,
log-gamma,
Rys. II.2.6 Wyniki dla metody alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń niezależnych , rzeka Reda, wodowskaz Zamostne (tab. II.2.2)
48
Rys. II.2.7 Obserwowane przepływy Qmax Bolszewo dla okresu zimowego
Rys. II.2.8 Obserwowane przepływy Qmax Bolszewo dla okresu letniego
49
Tab.II.2.3. Największe przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia jako kwantyle funkcji prawdopodobieństwa alternatywy
rzeka Bolszewka, przekrój Bolszewo
__________________________________________________________________________
| Prawdop.| Przepływ | Przedział | Błąd |
Granice obszaru niepewności
| altern. |maksymalny| ufności |kwantyla|
kwantyla
__________________________________________________________________________
| p[%]
| Qmax,p | Palfa=84% |sigma[%]|
dolna
|
górna
__________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99.90
99.50
99.00
98.50
98.00
95.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
0.02
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.30 |
2.84 |
3.16 |
3.39 |
3.57 |
4.27 |
4.98 |
5.95 |
6.71 |
7.40 |
8.06 |
8.75 |
9.50 |
10.41 |
11.70 |
12.79 |
14.08 |
14.98 |
15.87 |
17.08 |
18.07 |
19.17 |
20.72?|
21.96?|
2.5|
3.1|
3.4|
3.7|
3.9|
4.6|
5.3|
6.3|
7.1|
7.8|
8.5|
9.2|
10.0|
10.9|
12.4|
13.6|
15.2|
16.5|
17.8|
19.7|
21.3|
22.9|
25.2|
27.1|
8.90|
9.13|
9.00|
8.84|
8.70|
8.05|
7.35|
6.45|
5.86|
5.42|
5.12|
4.93|
4.89|
5.05|
5.61|
6.37|
8.09|
10.05|
12.33|
15.42|
17.61|
19.55|
21.80|
23.28|
2.3
2.8
3.2
3.4
3.6
4.2
4.8
5.6
6.3
7.0
7.7
8.4
9.4
10.4
11.7
12.8
14.1
15.0
15.9
17.1
18.1
19.2
20.7
22.0
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-LG
WE-LG
WE-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-GA
LG-GA
WE-GA
WE-GA
WE-GA
WE-GA
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7
3.2
3.4
3.6
3.7
4.3
5.0
5.9
6.7
7.4
8.1
8.7
9.5
10.7
12.9
15.1
18.2
20.7
23.4
27.3
30.6
34.2
39.5
41.1
LG-LG
LG-GA
LG-GA
LG-GA
LG-GA
LN-GA
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-WE
WE-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
LG-LG
__________________________________________________________________________
UWAGA: znak zapytania przy wartości kwantyla oznacza, że błąd kwantyla
jest większy od 20% (liczebność próby losowej jest zbyt mała).
Zastosowane skróty oznaczeń typów rozkładów: GA
WE
LN
LG
50
-
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
gamma,
Weibulla,
log-normalny,
log-gamma,
Rys. II.2.9 Wyniki dla metody alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń niezależnych , rzeka Bolszewka , wodowskaz Bolszewo (tab. II.2.3)
II.2.2. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia –
wyniki obliczeń w przekrojach niekontrolowanych
Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w przekrojach niekontrolowanych obliczono drogą transponowania ich z przekrojów wodowskazowych – punkt I.5.1. (Stachy, Fal 1.3 [26],[25]).
Wartości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
w przekrojach wodowskazowych rzek Redy i Bolszewki oraz w wybranych przekrojach obliczeniowych (niekontrolowanych) zestawiono w tablicy II.2.4.
51
Tablica II.2.4. Zestawienie przepływów maksymalnych prawdopodobnych w wybranych
przekrojach rzek Redy i Bolszewki
Przekrój
nr
km
Powierzchnia
Qmax [m3/s]
zlewni [km2] p=0,1% p=0,5% p=1% p=10%
Rzeka Reda
Wodowskaz Zamostne
Wypływ z j.Orle
poniżej j. Orle
most Orle
przekrój
Gwizdówka
pow.ujścia Bolszewki
poniżej.ujścia
Bolszewki -jaz
cementownia
(Kanał+Stara Reda)
ujście Starej Redy
Wodowskaz Wejherowo
35,98
126,26
32,10
23,50
20,40
11,90
r-2
r-8
32,18
31.58
30,42
149,6
157,06
162,12
32,45
32,56
32,63
24,07
24,25
24,37
21,02
21,21
21,35
12,57
12,78
12,92
r-10
29,94
165,79
32,69
24,46
21,45
13,03
r-17
27,88
172,31
32,78
24,62
21,62
13,22
27,81
394,92
36,08
30.03
27,50
19.573
r-23
26,73
396,59
36,10
30,04
27,55
19,62
r-25
26,36
399,09
36,14
30,14
27,61
19,69
r-29
25,27
409,99
36,30
30,40
27,90
20,00
24,38
18,33
15,80
7,873
24,44
18,44
15,91
7,99
Rzeka Bolszewka
2,840
218.50
30,60
23,4
20,70
12.900
Stara Reda
Stara Reda
sr-4
Stara Reda
sr-4 do
sr-7
Wodowskaz
Bolszewo
b1
poniżej
Jaz
most ul. Zamostna
2,150
219.59
30.753
23.517
20.803
12.964
1,815
219.98
30.807
23.558
20.840
12.987
1,600
220.17
30.834
23.579
20.859
12.999
1,230
220.37
30.862
23.601
20.878
13.011
b13
0,920
220.87
30.932
23.654
20.925
13.040
b15
0,650
221.32
30.995
23.702
20.967
13.066
b16
0,300
222.38
31.143
23.816
21.068
13.129
poniżej
b18
0,000
222.61
31.176
23.840
21.089
13.143
b5
b6
poniżej
most ul.Wodna
poniżej poł. z kanałem
ujście Bolszewki
do Redy
do
1,08
1,08
do
0,00
b8
poniżej
b10
52
II.3. IDENTYFIKACJA HYDRAULICZNYCH PARAMETRÓW KORYT CIEKÓW
Pomiary hydrometryczne, mające na celu identyfikację współczynnika szorstkości na
odcinkach koryta rzek Bolszewki, Redy i Starej Redy, zostały wykonane w dwóch kampaniach pomiarowych. Pierwszą z nich wykonano w czerwcu 2007r. na rzece Bolszewce oraz na
kanale ulgi poniżej jazu. Drugą wykonano we sierpniu 2008r w przekrojach na rzece Redzie i
w korycie Starej Redy.
W dniach od 02.06.2007 do 03.06.2007r. wykonano pomiary natężenia przepływu w
wybranych przekrojach na rzece Bolszewce oraz przyległym kanale ulgi, kanał „C”. Wybrano
5 przekrojów, których położenie przedstawiono w tab.II.3.1. W wyniku przeprowadzonych
pomiarów, obliczono w każdym z przekrojów przepływ, pole, obwód zwilżony oraz promień
hydrauliczny. Korzystając z pomierzonych spadków dna kanału i zwierciadła wody oraz formuły Manninga wyznaczono współczynniki szorstkości n dla poszczególnych przekrojów.
Otrzymane wyniki przedstawiono w tab.II.3.1.
Pomiary natężenia przepływu w przekrojach zlokalizowanych w starym korycie rzeki
Redy i na kanale Redy wykonano 30.08.2008r. W tym przypadku wybrano także 5 przekrojów (3 na kanale Redy i 2 w starym korycie Redy), których położenia przedstawiono w
tab.II.3.2. W tabeli tej przedstawiono również obliczone w każdym z przekrojów przepływ,
powierzchni pola przekroju poprzecznego, obwód zwilżony, promień hydrauliczny i współczynniki szorstkości wg Manninga n.
Tab.II.3.1. Zestawienie wyników pomiarów natężenia przepływu, prędkości średniej,
spadku zwierciadła wody oraz obliczonych współczynników oporu n w przekrojach
pomiarowych na rzece Bolszewce
L
A
2
vśr
Q
I
n
3
-1/3
[km]
[m ]
[m/s]
[m /s]
[/]
[m
/s]
2+667
2,208
0,385
0,851
0,00075
0,052
2+140
2,324
0,397
0,922
0,00287
0,058
1+590
2,815
0,387
1,089
0,00268
0,061
0+980
3,445
0,330
1,137
0,00047
0,064
0+050
9,600
0,137
1,317
0,00059
0,072
Jak wynika z przedstawionych w tab.II.3.1 wyników, obliczony współczynnik szorstkości n, w zakresie analizowanych napełnień i przepływów, zmienia się odcinkami i dla koryta głównego rzeki Bolszewki kształtuje się od n=0.052 do n=0.072.
53
Tab.II.3.2. Zestawienie wyników pomiarów natężenia przepływu, prędkości średniej,
spadku zwierciadła wody oraz obliczonych współczynników oporu n w przekrojach
pomiarowych w Kanale Redy oraz w starym korycie Redy
L
A
vśr
Q
I
n
[m/s]
3
[m /s]
[/]
-1/3
29+000 (r13) 11,812
0,21
2,428
0,00016
0,072
27+055 (r21) 14,176
0,23
3,261
0,00023
0,069
25+325 (r28)
9,796
0,48
4,714
0,00151
0,059
1+860 (sr7)
1,118
0,10
0,112
0,00024
0,079
0+755 (sr11)
2,095
0,39
0,814
0,00283
0,059
2
[km]
[m ]
[m
/s]
Obliczony i zestawiony w tab.II.3.2 współczynnik szorstkości n dla rzeki Redy, w zakresie analizowanych napełnień i przepływów, zmienia się odcinkami i dla koryta głównego
kształtuje się od n=0.059 do n=0.072, dla starego koryta Redy od n=0.059 do n=0.079.
Zaprezentowane wyniki współczynników szorstkości zbliżone są do współczynników
dla koryt naturalnych, podawanych w literaturze ([31], [28], [34]). Do dalszych obliczeń przyjęto we wszystkich analizowanych ciekach zmienny odcinkami współczynnik szorstkości
(tab.II.3.3).
Tab.II.3.3. Zestawienie przyjętych w obliczeniach współczynników szorstkości
Odcinek koryta
[km]
n
teren zalewowy
lewy brzeg
koryto główne
teren zalewowy
prawy brzeg
Bolszewka
2.840 – 2.150
0.120
0.055
0.120
2.150 – 1.590
0.120
0.060
0.120
1.590 – 0.650
0.120
0.065
0.120
0.650 – 0.000
0.120
0.070
0.120
Reda - Kanał Redy
31.735 – 27.875
0.120
0.070
0.120
27.875 – 26.750
0.120
0.075
0.120
26.750 – 25.270
0.120
0.060
0.120
koryto Starej Redy
3.880 – 1.700
0.120
0.080
0.120
1.700 – 0.000
0.120
0.060
0.120
54
II.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Modele numeryczne rzek Redy, Starej Redy i Bolszewki na analizowanych odcinkach,
wykonano wykorzystując dane dotyczące geometrii, przebiegu koryta, kilometrażu oraz zabudowy hydrotechnicznej z dostępnych opracowań i aktualnych pomiarów własnych [5], [6],
[35], [36]. Podstawowe dane do przeprowadzenia obliczeń stanowiły zatem: pomierzone geodezyjne przekroje poprzeczne wraz z zabudową, zidentyfikowane uprzednio współczynniki
oporów przepływu wg Manninga oraz obliczone wielkości przepływów charakterystycznych
maksymalnych prawdopodobnych. Przekroje obliczeniowe w modelu zagęszczono interpolując parametry ze zmiennym krokiem od 20 m do 50 m.
Obliczenia hydrauliczne profili zwierciadła wody wykonano dla maksymalnych przepływów o różnych prawdopodobieństwach przewyższenia. Przepływy maksymalne Q10% i
Q1% były podstawą do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego. Wartości przepływów i
rozkład wydatków wzdłuż poszczególnych cieków przyjęto zgodnie z obliczeniami hydrologicznymi (p. II.2 niniejszego opracowania). Obliczenia uwzględniają stan istniejący i oparte
są na aktualnych pomiarach. Wyniki dla głównych przekrojów obliczeniowych zestawiono w
tab. II.4.1 – dla rzeki Redy (Kanał Redy), II.4.2 – Starej Redy i II.4.3 dla Bolszewki.
Wykonując obliczenia hydrauliczne przyjęto szereg założeń dotyczących istniejącego
obwałowania rzek. W przypadku rzeki Redy (Kanału Redy) na podstawie opracowania [42]
oraz wizji lokalnej w terenie przyjęto, że obwałowania ciągłe występują na obu brzegach na
całym odcinku od Cementowni Wejherowo (km 26+760) do mostu w Bolszewie (km
28+080). W przypadku obwałowania ciągłego przyjmowano, że obliczone zwierciadło wody
układające się poniżej korony wałów nie powoduje bezpośredniego zagrożenia powodziowego, a jedynie zagrożenie potencjalne, w przypadku awarii wału, co znalazło odzwierciedlenie
w naniesionych na mapie zasięgach poszczególnych stref.
Powyżej mostu w Bolszewie występuje jedynie obwałowanie lewobrzeżne zanikające
przed km 29+000. Powyżej spotyka się na obu brzegach przerywane, odcinkowe obwałowania, stanowiące prawdopodobnie odkłady urobku z pogłębiania kanału. Odcinkiem częściowo
obwałowanym jest również fragment kanału między miejscowością Orle (km 30+500) a miejscem wypływu kanału z jeziora Orle (km 32+180). Jednakże na tym odcinku obwałowanie
również jest poprzerywane odpływami rowów melioracyjnych z okolicznych łąk bez budowli
zamykających, co powoduje że wały nie stanowią praktycznie żadnej ochrony przeciwpowodziowej. W obliczeniach hydraulicznych przyjęto, że na odcinkach nieobwałowanych oraz
tam gdzie istnieją nieciągłości wałów, wystąpienie wody na teren zalewowy następuje zaraz
55
po wypełnieniu koryta głównego. W takim przypadku teren zalewowy leżący na zawalu zaliczano do strefy bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Dodatkowo do strefy zagrożenia
bezpośredniego włączono również obszary terenów chronionych ciągłym obwałowaniem, w
sytuacjach gdy następowało wystąpienie wody na teren zalewowy w przekrojach zlokalizowanych bezpośrednio powyżej rozpoczynającego się obwałowania. Taki przypadek wystąpił
na lewym brzegu Kanału Redy na odcinku, gdzie obok kanału przebiega dolina i koryto Starej
Redy.
Dla analizowanego, niemal trzykilometrowego, odcinka rzeki Bolszewki przyjęto, że
ciągłe obwałowanie występuje jedynie w ujściowym fragmencie biegu rzeki. Na brzegu prawym jest to odcinek od ujścia (km 0+000) do przekroju około km 0+720. Niestety powyżej
tego odcinka obwałowanie nie istnieje i wobec obliczonych poziomów wody prawobrzeżny
wał nie stanowi ochrony przeciwpowodziowej. Na brzegu lewym w ostatnim czasie wykonano modyfikację ukształtowania terenu, którą uwzględniono w obliczeniach hydraulicznych.
Wobec wspominanej zmiany rzeźby terenu przyjęto, że ciągłe obwałowanie rzeki Bolszewki
na lewym brzegu występuje tylko poniżej km 0+300. Fragment doliny znajdujący się na lewym zawalu tego odcinka cieku włączono na mapie do strefy zagrożenia potencjalnego.
Do obliczeń położenia zwierciadła wody w analizowanych ciekach konieczna była znajomość warunków brzegowych. W przekrojach (początkowych, dopływowych) analizowanych odcinków zakładano wartość natężenia przepływu, zgodną z obliczeniami hydrologicznymi. W przekrojach odpływowych (koniec obszaru objętego obliczeniami) niezbędna była
znajomość poziomów wody. W przypadku rzeki Redy przekrojem odpływowym (końcowym)
był przekrój wodowskazowy (wodowskaz Wejherowo). Zadawano tu rzędną zwierciadła
zgodną z opracowaną wcześniej krzywą przepływu dla tego przekroju.
W przekroju kończącym koryto Starej Redy (ujście do Redy poniżej cementowni)
zdawano rzędną wynikającą z układu zwierciadła w korycie Redy na odcinku cementownia –
wodowskaz Wejherowo. W przypadku Kanału Redy wystąpiła także konieczność przyjęcia
wartości piętrzenia na jazie w Cementowni Wejherowo stanowiącego przekrój odpływowy z
Kanału Redy. Zgodnie z informacjami na temat maksymalnego możliwego wypełnienia kanału na odcinku od jazu ulgi (km 27+810) do cementowni [42 oraz informacje z pozwolenia
wodnoprawnego], przyjęto maksymalny poziom zwierciadła w końcowym odcinku kanału
równy 26,0 m npm. W ten sposób wymuszono najbardziej niekorzystne warunki przepływu
pozorujące zagrożenie powodziowe mogące wystąpić w trakcie wezbrania o maksymalnych
natężeniach odpowiadających prawdopodobieństwu 10% i 1%.
56
W obliczeniach hydraulicznych dla rzeki Bolszewki przyjęto jako warunek brzegowy
rzędną zwierciadła wody w Kanale Redy w miejscu ujścia rzeki Bolszewki do Kanału. Przyjęto najniekorzystniejszą sytuację – poziom zwierciadła wody w Kanale Redy wyznaczony
dla przepływu Q1%, czyli rzędną 26,50 m npm. Jest to rzędna wyznaczona obliczeniach wykonanych dla Kanału Redy oraz zbliżona do wartości oszacowanej w opracowaniu IMGW
„Studium określające …” 2002 [5] i [6].
Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w Kanale Redy, starej Redy i w Bolszewce
dla przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% przedstawiono w trzech postaciach:
• w formie graficznej jako profil podłużny rzeki z zaznaczonym przebiegiem linii
zwierciadła wody dla poszczególnych wydatków,
• w postaci rysunków i fotografii charakterystycznych przekrojów koryta i jego zabudowy z naniesionymi poziomami wód charakterystycznych oraz
• jako tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń rzędnej zwierciadła wody w głównych węzłach obliczeniowych rzeki.
Profile podłużne przedstawiono na rysunkach: Kanał Redy – rys. II.4.1, Stara Reda –
rys. II.4.3 oraz Bolszewka – rys. II.4.5.
Fotografie charakterystycznych przekrojów z poziomami wód Q1% i Q10% zamieszczono
na rys. II.4.2 – Kanał Redy, rys. II.4.4 – Stara Reda i rys. II.4.6 – Bolszewka, natomiast tabelaryczne zestawienia rzędnych zwierciadła wody zawierają tabele II.4.1 – Kanał Redy, II.4.2
– Stara Reda oraz II.4.3 – dla Bolszewki. Rzędne w tych tabelach podano w m npm Kr.
W przypadku analizowanych cieków widoczne jest, że zwierciadło wody w wielu miejscach ma kształt krzywej spiętrzenia. Z położenia zwierciadła na niektórych odcinkach rzek
wynika, że dojdzie do wystąpienia wody poza granice koryt powodującego podtapianie okolicznych terenów. Strefy zagrożenia związanego z przepływem wód wezbraniowych w analizowanych rzekach przedstawiono na końcu niniejszego opracowania na załączonej mapie
(rys. III.1). Wykorzystując profile zwierciadła wody Q1% i Q10% przedstawiono na mapie obszary zagrożone podtopieniem.
57
II.4.1. Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w Kanale Redy
Tab.II.4.1. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Redy – Kanał Redy
wykonanych programem HEC-RAS
km
rzeki
przekrój
przepływ
Q 10%
(m3/s)
rzędna
dna
(m)
rzędna
zw.
(m)
31.735
31.575
31.325
31.030
30.910
30.705
30.415
30.260
29.940
29.550
29.320
29.000
28.815
28.510
28.085
27.875
27.810
27.670
27.455
27.350
27.055
26.810
26.730
26.465
26.290
25.950
25.635
25.325
25.270
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5
r-6
r-8
r-9
r-10
r-11
r-12
r-13
r-14
r-15
r-16
r-17
jaz ulgi
r-18
r-19
r-20
r-21
r-22
r-23
r-24
r-25
r-26
r-27
r-28
r-29
12.78
12.78
12.78
12.78
12.78
12.78
12.92
12.92
13.03
13.03
13.03
13.03
13.03
13.03
13.03
13.22
19.57
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
19.69
19.69
19.69
20.00
20.00
23.64
23.82
24.24
24.16
23.80
24.07
24.23
23.96
23.85
23.55
23.34
23.43
23.75
23.37
23.32
23.39
23.39
23.38
23.37
23.35
23.29
23.56
20.29
20.39
19.20
18.83
19.45
19.17
19.09
26.95
26.95
26.93
26.90
26.88
26.84
26.73
26.69
26.63
26.59
26.56
26.49
26.45
26.37
26.26
26.21
26.19
26.15
26.11
26.09
26.02
26.00
22.35
21.87
21.79
21.67
21.34
21.14
21.07
napełnienie przepływ
koryta
Q 1%
(m)
(m3/s)
3.31
3.13
2.69
2.74
3.08
2.77
2.50
2.73
2.78
3.04
3.22
3.06
2.70
3.00
2.94
2.82
2.80
2.77
2.74
2.74
2.73
2.44
2.06
1.48
2.59
2.84
1.89
1.97
1.98
58
21.21
21.21
21.21
21.21
21.21
21.21
21.35
21.35
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.62
27.50
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
27.61
27.61
27.61
27.90
27.90
rzędna
dna
(m)
rzędna napełnienie
zw.
koryta
(m)
(m)
23.64
23.82
24.24
24.16
23.80
24.07
24.23
23.96
23.85
23.55
23.34
23.43
23.75
23.37
23.32
23.39
23.39
23.38
23.37
23.35
23.29
23.56
20.29
20.39
19.20
18.83
19.45
19.17
19.09
27.42
27.42
27.41
27.38
27.35
27.31
27.16
27.13
27.06
27.03
27.00
26.95
26.91
26.80
26.62
26.54
26.51
26.45
26.34
26.29
26.07
26.00
22.96
22.22
22.10
22.00
21.62
21.38
21.33
3.78
3.60
3.17
3.22
3.55
3.24
2.93
3.17
3.21
3.48
3.66
3.52
3.16
3.43
3.30
3.15
3.12
3.07
2.97
2.94
2.78
2.44
2.67
1.83
2.90
3.17
2.17
2.21
2.24
59
Rys.II.4.1. Profil podłużny rzeki Redy (wynik z programu HEC-RAS)
Elevation (m)
10
25
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
km 25.270 - przekrój R-29 - wodowskaz Wejherowo
km 25.330 - most drogowy - Wejherowo
km 25.635 - przekrój R-27
km 25.950 - przekrój R-26
26
km 26.290 - przekrój R-25
km 26.465 - przekrój R-24
km 26.730 - przekrój R-23
km 26.810 - przekrój R-22
27
km 27.055 - przekrój R-21
km 27.350 - przekrój R-20
km 27.455- przekrój R-19
km 27.670 - przekrój R-18
km 27.810 - jaz ulgowy
km 27.875 - przekrój R-17
28
km 28.065 - przekrój dodatkowy
Main Channel Distance (km)
km 28.510 - przekrój R-15
km 28.815 - przekrój R-14
29
km 29.000 - przekrój R-13
km 29.320 - przekrój R-12
km 29.550 - przekrój R-11
km 29.940 - przekrój R-10
30
km 30.260 - przekrój R-9
km 30.415 - przekrój R-8
km 30.445 - przekrój dodatkowy
km 30.705 - przekrój R-6
km 30.910 - przekrój R-5
31
km 31.030 - przekrój R-4
Rys.II.4.2. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Redy
km 31.735 - przekrój R-1 - wylot z jeziora Orle
32
Legend
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
Dno
28
Korona
Koryto
26
24
22
0
100
200
300
400
500
Station (m)
km 31.575 - przekrój R-2
32
Legend
31
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
29
Dno
28
Korona
Koryto
27
26
25
24
23
0
100
200
300
Station (m)
60
400
500
600
km 31.325 - przekrój R-3
30
Legend
Q 1%
29
Elevation (m)
Q 10%
Dno
28
Korona
27
Koryto
26
25
24
0
100
200
300
400
500
600
Station (m)
km 31.030 - przekrój R-4
34
Legend
Q 1%
Elevation (m)
32
Q 10%
Dno
30
Koryto
28
26
24
0
100
200
300
Station (m)
61
400
500
km 30.910 - przekrój R-5
Elevation (m)
31
Legend
30
Q 1%
29
Q 10%
Dno
28
Koryto
27
26
25
24
23
0
50
100
150
200
250
300
Station (m)
km 30.705 - przekrój R-6
32
Legend
30
Q 10%
Elevation (m)
Q 1%
Dno
Koryto
28
26
24
0
20
40
60
80
100
Station (m)
62
120
140
160
180
km 30.465 - przekrój R-7
31
Legend
Q 1%
30
Q 10%
Elevation (m)
29
Dno
28
Koryto
27
26
25
24
0
50
100
150
200
250
300
Station (m)
km 30.450 - ruiny mostu - Orle
31
Legend
Q 1%
30
Q 10%
Elevation (m)
29
Dno
28
Koryto
27
26
25
24
0
50
100
150
Station (m)
63
200
250
300
km 30.420 - most drogowy - Orle
34
Legend
Q 1%
Elevation (m)
32
Q 10%
Dno
30
Koryto
28
26
24
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Station (m)
km 30.415 - przekrój R-8
34
Legend
Q 1%
Elevation (m)
32
Q 10%
Dno
30
Koryto
28
26
24
0
50
100
150
200
Station (m)
64
250
300
350
400
km 30.260 - przekrój R-9
32
Legend
31
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
29
Dno
28
Koryto
27
26
25
24
23
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 29.940 - przekrój R-10
32
Legend
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
Dno
28
Koryto
26
24
22
0
50
100
150
Station (m)
65
200
250
km 29.550 - przekrój R-11
Elevation (m)
38
Legend
36
Q 1%
34
Q 10%
Dno
32
Korona
30
Koryto
28
26
24
22
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 29.320 - przekrój R-12
50
Legend
Q 1%
45
Elevation (m)
Q 10%
Dno
40
Korona
35
Koryto
30
25
20
0
100
200
300
Station (m)
66
400
500
km 29.000 - przekrój R-13
30
Legend
Q 1%
29
Q 10%
Elevation (m)
28
Dno
27
Korona
Koryto
26
25
24
23
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 28.815 - przekrój R-14
32
Legend
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
Dno
28
Korona
Koryto
26
24
22
0
50
100
150
Station (m)
67
200
250
km 28.510 - przekrój R-15
32
Legend
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
Dno
28
Korona
Koryto
26
24
22
0
50
100
150
200
250
300
350
Station (m)
km 28.085 - przekrój R-16
28
Legend
Q 1%
Elevat ion (m)
27
Q 10%
26
Dno
25
Wal
Brze g
24
23
22
0
50
100
150
200
Station (m)
68
250
300
350
km 28.080 - most drogowy - Bolszewo
Elevat ion (m)
29
Legend
28
Q 1%
27
Q 10%
Dno
26
Wal
25
B rze g
24
23
22
0
50
100
150
200
250
300
350
S tation (m)
km 27.875 - przekrój R-17
28
Legend
Q 1%
27
Elevation (m)
Q 10%
Dno
26
Korona
25
Koryto
24
23
22
0
50
100
150
Station (m)
69
200
250
km 27.810 - jaz ulgowy
28
Legend
Q 1%
27
Elevation (m)
Q 10%
Dno
26
Korona
25
Koryto
24
23
22
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 27.670 - przekrój R-18
28
Legend
Q 1%
27
Elevation (m)
Q 10%
Dno
26
Korona
25
Koryto
24
23
22
0
100
200
300
Station (m)
70
400
500
600
km 27.455- przekrój R-19
34
Legend
Q 1%
32
Elevation (m)
Q 10%
Dno
30
Korona
28
Koryto
26
24
22
0
100
200
300
400
500
Station (m)
km 27.350 - przekrój R-20
29
Legend
Q 1%
28
Q 10%
Elevation (m)
27
Dno
26
Korona
Koryto
25
24
23
22
0
100
200
Station (m)
71
300
400
km 27.055 - przekrój R-21
32
Legend
Q 1%
30
Elevation (m)
Q 10%
Dno
28
Korona
26
Koryto
24
22
20
0
100
200
300
400
500
600
Station (m)
km 26.810 - przekrój R-22
27.0
Legend
26.5
Q 10%
Q 1%
Elevation (m)
26.0
Dno
25.5
Koryto
25.0
24.5
24.0
23.5
0
20
40
60
Station (m)
72
80
100
km 26.730 - przekrój R-23
32
Legend
Q 1%
30
Elevation (m)
Q 10%
Dno
28
Korona
26
Koryto
24
22
20
0
100
200
300
400
500
Station (m)
km 26.465 - przekrój R-24
Elevation (m)
36
Legend
34
Q 1%
32
Q 10%
Dno
30
Korona
28
Koryto
26
24
22
20
0
50
100
150
Station (m)
73
200
250
300
km 26.290 - przekrój R-25
36
Legend
34
Q 1%
Elevation (m)
32
Q 10%
30
Dno
28
Korona
Koryto
26
24
22
20
18
0
100
200
300
400
500
Station (m)
km 25.950 - przekrój R-26
30
Legend
Q 1%
28
Elevation (m)
Q 10%
Dno
26
Korona
24
Koryto
22
20
18
0
100
200
300
Station (m)
74
400
500
600
km 25.635 - przekrój R-27
Elevation (m)
27
Legend
26
Q 1%
25
Q 10%
Dno
24
Koryto
23
22
21
20
19
0
100
200
300
400
500
600
Station (m)
km 25.330 - most drogowy - Wejherowo
32
Legend
Q 1%
30
Q 10%
Elevation (m)
28
Dno
26
Koryto
24
22
20
18
0
100
200
300
400
Station (m)
75
500
600
700
km 25.325 - przekrój R-28
32
Legend
Q 1%
30
Q 10%
Elevation (m)
28
Dno
26
Koryto
24
22
20
18
0
100
200
300
400
500
600
700
Station (m)
km 25.270 - przekrój R-29 - wodowskaz Wejherowo
28
Legend
Q 1%
Elevation (m)
26
Q 10%
Dno
24
Koryto
22
20
18
0
50
100
150
200
Station (m)
76
250
300
350
400
II.4.2. Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w Starej Redzie
Tab.II.4.2. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla koryta Starej Redy
wykonanych programem HEC-RAS
km
rzeki
przekrój
przepływ
Q 10%
(m3/s)
rzędna
dna
(m)
rzędna
zw.
(m)
3.880
3.565
3.225
2.995
2.630
2.145
1.860
1.700
1.385
1.100
0.755
0.550
0.180
0.010
sr-1
sr-2
sr-3
sr-4
sr-5
sr-6
sr-7
sr-8
sr-9
sr-10
sr-11
sr-12
sr-13
ujście
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
7.87
7.87
7.99
7.99
7.99
7.99
7.99
25.07
24.83
24.18
22.75
22.30
22.51
22.48
22.61
22.65
22.39
21.77
21.20
20.54
20.11
25.15
24.91
24.52
24.52
24.52
24.52
24.52
24.50
24.23
23.90
23.32
22.89
22.01
21.76
napełnienie przepływ
koryta
Q 1%
(m)
(m3/s)
0.08
0.08
0.34
1.77
2.22
2.01
2.04
1.89
1.58
1.51
1.55
1.69
1.47
1.65
77
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.80
15.80
15.91
15.91
15.91
15.91
15.91
rzędna
dna
(m)
rzędna napełnienie
zw.
koryta
(m)
(m)
25.07
24.83
24.18
22.75
22.30
22.51
22.48
22.61
22.65
22.39
21.77
21.20
20.54
20.11
26.61
26.39
25.68
25.16
25.10
25.08
25.05
25.02
24.82
24.53
23.90
23.42
22.42
22.04
1.54
1.56
1.50
2.41
2.80
2.57
2.57
2.41
2.17
2.14
2.13
2.22
1.88
1.93
78
Rys.II.4.3. Profil podłużny koryta Starej Redy (wynik z programu HEC-RAS)
Elevation (m)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
km 0.180 - przekrój SR-13
km 0.550 - przekrój SR-12
km 0.755 - przekrój SR-11 - mostek drewniany
1
km 1.100 - przekrój SR-10
km 1.385 - przekrój SR-9
km 1.700 - przekrój SR-8
2
Main Channel Distance (km)
km 1.860 - przekrój SR-7
km 2.145 - przekrój SR-6
km 2.630 - przekrój SR-5
3
km 2.995 - przekrój SR-4
km 3.225 - przekrój SR-3
Rys.II.4.4. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla koryta Starej Redy
km 3.880 - przekrój SR-1
Elevation (m)
38
Legend
36
Q 1%
34
Q 10%
Dno
32
Korona
30
Koryto
28
26
24
22
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 3.565 - przekrój SR-2
50
Legend
Q 1%
45
Elevation (m)
Q 10%
Dno
40
Korona
35
Koryto
30
25
20
0
100
200
300
Station (m)
79
400
500
km 3.225 - przekrój SR-3
30
Legend
Q 1%
29
Q 10%
Elevation (m)
28
Dno
27
Korona
Koryto
26
25
24
23
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 2.995 - przekrój SR-4
32
Legend
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
Dno
28
Korona
Koryto
26
24
22
0
50
100
150
Station (m)
80
200
250
km 2.630 - przekrój SR-5
32
Legend
Q 1%
Elevation (m)
30
Q 10%
Dno
28
Korona
Koryto
26
24
22
0
50
100
150
200
250
300
350
Station (m)
km 2.145 - przekrój SR-6
28
Legend
Q 1%
27
Elevation (m)
Q 10%
Dno
26
Korona
25
Koryto
24
23
22
0
50
100
150
200
Station (m)
81
250
300
350
km 1.860 - przekrój SR-7
28
Legend
Q 1%
27
Elevation (m)
Q 10%
Dno
26
Korona
25
Koryto
24
23
22
0
50
100
150
200
250
Station (m)
km 1.700 - przekrój SR-8
28
Legend
Q 1%
Elevat ion (m)
27
Q 10%
26
Dno
25
Wal
B rze g
24
23
22
0
100
200
300
S tation (m)
82
400
500
600
km 1.385 - przekrój SR-9
34
Legend
Q 1%
32
Elevation (m)
Q 10%
Dno
30
Korona
28
Koryto
26
24
22
0
100
200
300
400
500
Station (m)
km 1.100 - przekrój SR-10
29
Legend
Q 1%
28
Q 10%
Elevation (m)
27
Dno
26
Korona
Koryto
25
24
23
22
0
100
200
Station (m)
83
300
400
km 0.755 - przekrój SR-11 - mostek drewniany
32
Legend
Q 1%
30
Elevation (m)
Q 10%
Dno
28
Korona
26
Koryto
24
22
20
0
100
200
300
400
500
600
Station (m)
km 0.550 - przekrój SR-12
32
Legend
Q 1%
30
Elevation (m)
Q 10%
Dno
28
Korona
26
Koryto
24
22
20
0
100
200
300
Station (m)
84
400
500
km 0.180 - przekrój SR-13
Elevation (m)
36
Legend
34
Q 1%
32
Q 10%
Dno
30
Korona
28
Koryto
26
24
22
20
0
50
100
150
200
250
300
Station (m)
km 0.010 - ujscie do Redy
22.5
Legend
Q 1%
Elevation (m)
22.0
Q 10%
Dno
21.5
Koryto
21.0
20.5
20.0
100
110
120
130
Station (m)
85
140
150
II.4.3. Wyniki obliczeń profilu zwierciadła wody w rzece Bolszewce
Tab.II.4.3. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Bolszewki
wykonanych programem HEC-RAS
km
rzeki
przekrój
przepływ
Q 10%
(m3/s)
rzędna
dna
(m)
rzędna
zw.
(m)
2.840
2.675
2.375
2.150
2.100
1.815
1.795
1.590
1.400
1.250
1.150
0.980
0.920
0.720
0.650
0.300
0.210
0.030
0.000
b-1
b-2
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-8
b-9
b-10
b-11
b-12
b-13
b-14
b-15
b-16
b-17
b-18
ujście
12.90
12.90
12.90
12.96
12.99
12.99
12.99
13.00
13.00
13.00
13.01
13.01
13.04
13.04
13.07
13.13
13.13
13.14
13.14
29.19
29.06
27.97
28.18
27.94
27.24
26.95
26.06
25.89
25.36
24.84
24.76
24.52
24.62
24.43
24.41
24.17
23.87
23.84
31.31
30.96
30.29
29.95
29.55
28.63
28.64
27.64
27.31
27.04
26.89
26.57
26.49
26.26
26.20
26.17
26.17
26.17
26.17
napełnienie przepływ
koryta
Q 1%
(m)
(m3/s)
2.12
1.90
2.32
1.77
1.61
1.39
1.69
1.58
1.42
1.68
2.05
1.81
1.97
1.64
1.77
1.76
2.00
2.30
2.33
86
20.70
20.70
20.70
20.80
20.84
20.84
20.84
20.86
20.86
20.86
20.88
20.88
20.92
20.92
20.97
21.07
21.07
21.09
21.09
rzędna
dna
(m)
rzędna napełnienie
zw.
koryta
(m)
(m)
29.19
29.06
27.97
28.18
27.94
27.24
26.95
26.06
25.89
25.36
24.84
24.76
24.52
24.62
24.43
24.41
24.17
23.87
23.84
31.78
31.41
30.67
30.25
29.90
28.80
28.88
27.94
27.60
27.39
27.23
26.82
26.73
26.55
26.52
26.51
26.51
26.50
26.50
2.59
2.35
2.70
2.07
1.96
1.56
1.93
1.88
1.71
2.03
2.39
2.06
2.21
1.93
2.09
2.10
2.34
2.63
2.66
87
Rys.II.4.5. Profil podłużny rzeki Bolszewki (wynik z programu HEC-RAS)
Z (m)
10
0.0
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
km 0+030 - most kolejowy WD (PG-B18)
km 0+070 - przekroj dodatkowy
km 0+210 - (PG-B17)
km 0+300 - (PG-B16)
0.5
km 0+650 - (PG-B15)
km 0+720 - (PG-B14)
km 0+920 - (PG-B13)
1.0
km 0+980 - (PG-B12)
km 1+150 - przekroj IMGW (PG-B11)
km 1+230 - za ujsciem kanalu
km 1+400 - (PG-B9)
1.5
X (km)
km 1+590 - most ul. Wodna WD (PG-B8)
km 1+795 - most ul. Zamostna WD (PG-B7)
2.0
km 2+100 - (PG-B5)
km 2.130 jaz przy stawach (km 1+660)
km 2+375 - (PG-B3)
2.5
Rys.II.4.6. Wyniki obliczeń hydraulicznych dla rzeki Bolszewki
km 2+840 - wodowskaz IMGW Bolszewo (PG-B1)
38
Legend
Q1%
36
Q10%
Dno
34
Z (m)
Koryto
32
30
28
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Y (m)
km 2+685 - most Balex Metal
37
Legend
36
Q1%
35
Q10%
Dno
Z (m)
34
Koryto
33
32
31
30
29
0
100
200
300
Y (m)
88
400
500
km 2+375 - (PG-B3)
38
Legend
Q1%
36
Q10%
Dno
Z (m)
34
Koryto
32
30
28
26
0
100
200
300
400
500
600
Y (m)
km 2+150 - przekroj IMGW przed rozdzialem (PG-B4)
38
Legend
Q1%
36
Q10%
Dno
34
Z (m)
Korona
Koryto
32
30
28
0
100
200
300
Y (m)
89
400
500
600
km 2.130 jaz przy stawach (km 1+660)
38
Legend
Q1%
36
Q10%
Dno
34
Z (m)
Koryto
32
30
28
0
100
200
300
400
500
600
Y (m)
km 2+100 - (PG-B5)
38
Legend
Q1%
36
Q10%
Dno
Z (m)
34
Korona
32
Koryto
30
28
26
0
100
200
300
Y (m)
90
400
500
600
km 1+805 - most na rzece Bolszewce ul. Zamostna
35
Legend
34
Q1%
33
Q10%
Dno
Z (m)
32
Korona
31
Koryto
30
29
28
27
0
100
200
300
400
500
Y (m)
km 1+600 - most ul. Wodna
33
Legend
Q1%
32
Q10%
Z (m)
31
Dno
30
Korona
Koryto
29
28
27
26
0
50
100
150
200
Y (m)
91
250
300
350
km 1+400 - (PG-B9)
31
Legend
Q1%
30
Q10%
Dno
Z (m)
29
Korona
28
Koryto
27
26
25
0
100
200
300
400
Y (m)
km 1+250 - przed ujsciem kanalu (PG-B10)
33
Legend
32
Q1%
31
Q10%
Dno
Z (m)
30
Korona
29
Koryto
28
27
26
25
0
200
400
600
Y (m)
92
800
1000
km 1+150 - przekroj IMGW (PG-B11)
34
Legend
Q1%
32
Q10%
Dno
30
Z (m)
Korona
Koryto
28
26
24
0
200
400
600
800
1000
Y (m)
km 0+980 - (PG-B12)
29
Legend
Q1%
28
Q10%
Dno
27
Z (m)
Korona
Koryto
26
25
24
0
200
400
600
Y (m)
93
800
1000
1200
km 0+920 - (PG-B13)
28.5
Legend
28.0
Q1%
27.5
Q10%
Dno
Z (m)
27.0
Korona
26.5
Koryto
26.0
25.5
25.0
24.5
0
200
400
600
800
1000
Y (m)
km 0+720 - (PG-B14)
28.5
Legend
28.0
Q1%
27.5
Q10%
Dno
Z (m)
27.0
Korona
26.5
Koryto
26.0
25.5
25.0
24.5
0
200
400
600
Y (m)
94
800
1000
km 0+650 - (PG-B15)
28.5
Legend
28.0
Q1%
Z (m)
27.5
Q10%
27.0
Dno
26.5
Korona
Koryto
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
0
200
400
600
800
1000
1200
Y (m)
km 0+300 - (PG-B16)
28.0
Legend
27.5
Q1%
27.0
Q10%
Dno
Z (m)
26.5
Korona
26.0
Koryto
25.5
25.0
24.5
24.0
0
200
400
600
Y (m)
95
800
1000
1200
km 0+210 - (PG-B17)
29
Legend
Q1%
28
Q10%
Dno
27
Z (m)
Korona
Koryto
26
25
24
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Y (m)
km 0+070 - przekroj dodatkowy
27.5
Legend
27.0
Q1%
26.5
Q10%
Dno
Z (m)
26.0
Korona
25.5
Koryto
25.0
24.5
24.0
23.5
0
200
400
600
Y (m)
96
800
1000
1200
km 0+040 - most kolejowy
28
Legend
Q1%
27
Q10%
Dno
26
Z (m)
Korona
Koryto
25
24
23
-600
-400
-200
0
200
400
600
Y (m)
km 0+000 - ujscie do Kanalu Redy
27.5
Legend
27.0
Q1%
26.5
Q10%
Dno
Z (m)
26.0
Korona
25.5
Koryto
25.0
24.5
24.0
23.5
0
200
400
600
Y (m)
97
800
1000
1200
II.5. WYZNACZENIE STREF ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
II.5.1. Zagrożenie powodziowe w zlewni Redy
Na analizowanym obszarze zlewni rzek Redy i Bolszewki zagrożenie powodziowe
powstaje najczęściej w wyniku gwałtownych roztopów wiosennych – powodzie półrocza zimowego lub intensywnych opadów – powodzie półrocza letniego. Oprócz tych typów genetycznie jednorodnych występują wezbrania typu mieszanego, najczęściej roztopowo – opadowe, gdy podczas roztopów pojawiają się intensywne opady deszczu.
Groźne powodzie wywoływane obfitymi i gwałtownymi opadami są trudne do przewidzenia i z tego powodu są niebezpieczne, mimo że mają zwykle charakter lokalny. Przebieg
ich jest gwałtowny, co powoduje natychmiastowe zagrożenie. Powodzie tego typu są przede
wszystkim niebezpieczne w górnych odcinkach rzeki Redy i jej dopływów – Bolszewki, Gościciny i Cedronu. Cieki te na tych odcinkach mają duży spadek, powodujący ich górski charakter.
W środkowym i dolnym biegu Redy i Bolszewki, w analizowanym rejonie Wejherowa
i Bolszewa najczęściej występują wezbrania roztopowe.
Stwierdzono to również w rozpatrywanym okresie obserwacji - lata 1960-2007, na
podstawie którego wyznaczono w pracy przepływy charakterystyczne.
W przekroju Bolszewo na rzece Bolszewce w ciągu uwzględnionych 47. lat obserwacji, wielolecie 1961 – 2007, przepływ maksymalny roczny WQ wystąpił w okresie zimy 39
razy (wezbrania roztopowe), natomiast letnie wezbrania deszczowe wystąpiły tylko 8 razy
(17% przypadków). Największy przepływ letni jaki w tym okresie zaobserwowano WQl =
13,6m3/s wystąpił w lipcu 1980 roku i był spowodowany bardzo deszczowym okresem w
całym regionie.
Wartości maksymalnych przepływów letnich wahały się od WQl = 13,6m3/s w 1980r.
do nawet jedynie WQl = 1,35m3/s w roku 1964. Przepływy większe od 10,0m3/s latem wystąpiły tylko 3 razy. Średnia wartość przepływów maksymalnych dla lata SWQl = 4,89m3/s.
Przepływy w półroczu zimowym są wyższe i w badanym okresie maksymalne wartości roczne mieściły się w przedziale od WQz = 2,70m3/s w roku 1964 do WQz = 18,7m3/s w roku
2005. Przepływy większe od 10,0m3/s zimą były obserwowane aż 15 razy.
Średnia wartość przepływów maksymalnych dla półrocza zimowego jest prawie dwukrotnie wyższa niż dla lata i wynosiła SWQz = 8,36m3/s. Maksimum okresu obserwacji wy-
98
stąpiło również zimą w 2005 i wyniosło WWQ = 18,7m3/s. Przepływ średni roczny w Bolszewie dla badanego okresu wynosi SSQ = 1,71m3/s.
Dla wodowskazu w Wejherowie przeanalizowano dane z 48 lat: okres 1960-2007.
Również i w tym przypadku maksymalne przepływy roczne znacznie częściej występowały
zimą (39 razy), niż latem (9 razy).
Maksymalne przepływy zimą kształtują się w granicach WQz = 6,22m3/s w roku 1962
do WQz = 23,80m3/s w roku 2005, przy średnim z maksymalnych przepływów zimowych
SWQz = 13,66m3/s. Latem maksymalne przepływy wahają się od WQl = 3,48m3/s w 1964
roku do WQl = 20,90m3/s w 1980r., przy średnim maksymalnym letnim SWQl = 9,39m3/s.
Generalnie zimą występują większe przepływy, w tym również największy przepływ z tego
okresu: WWQ = 23,8m3/s w marcu w roku 2005.
Średni maksymalny przepływ z półrocza zimowego jest o około 30% większy od
przepływu średniego z maksymalnych letnich. Średni przepływ roczny w Wejherowie dla
tego okresu wynosi SSQ = 4,35m3/s.
Maksymalne przepływy w górnym odcinku rzeki Redy – przekrój wodowskazowy
Zamostne, kształtują się inaczej niż w omówionych przekrojach. W tym przypadku maksymalne przepływy roczne w okresie 1961 -1998 były dominujące 16 razy w półroczu letnim i
22 razy w półroczu zimowym. Największe wezbranie z tego okresu wystąpiło w lecie w roku
1980 i wynosiło WWQ = WQl = 14,10m3/s.
Maksymalne przepływy półrocza zimowego mieściły się w granicach od WQz =
1,90m3/s do WQz = 12,20m3/s a letniego od WQl = 1,20m3/s – rok 1964 do WQl = 14,10m3/s
rok 1980.
Wartości średnie maksymalnych przepływów rocznych z półrocza zimowego i letniego w tym przekroju są bardzo zbliżone: SWQz = 5,93m3/s dla zimy i SWQl = 5,29m3/s dla
półrocza letniego. Średni przepływ roczny w Zamostnym wynosi SSQ = 1,46m3/s. W przekroju tym rzeka Reda wykazuje charakter górski.
Niezależnie od dużych, powodziowych przepływów w korytach rzek poważne zagrożenie powodziowe powodują również długotrwałe 1-2 dniowe, dość intensywne deszcze.
Brak odwodnienia ternu lub jego niedostateczne działanie powodują poniesienie się poziomu
wód gruntowych. Poziom wód gruntowych w okolicach jeziora Orle oraz wzdłuż koryta dolnego biegu rzeki Bolszewki w warunkach normalnych i tak jest wysoki – powyżej 1m npt.
Obfite opady wywołują więc zatapianie terenu i podtapianie piwnic, mimo, że woda nie występuje z brzegów rzeki.
99
Na rozpatrywanym obszarze zagrożenie powodziowe występuje nawet przy przepływach mniejszych niż analizowane przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i 10%: Q1% oraz Q10%. Są to omówione właśnie przypadki obfitych opadów deszczu (powódź w 1998 roku) oraz gwałtownych roztopów. Zagrożenia powodziowe, związane z
występowaniem wody na zawalu rzeki lub Kanału Redy oraz wzdłuż rzeki nieobwałowanej
wynikają wówczas z braku możliwości odprowadzenia wody z tego terenu a nie z powodu
wylewu wód z koryta rzeki czy Kanału.
Zjawiska takie występują często powyżej miejscowości Orle, wokół jeziora Orle. Obszar terenu objęty zalaniem jest tu bardzo rozległy i osiąga powierzchnię ponad 380ha. Są to
tereny użytków zielonych.
Wzdłuż dolnego biegu Kanału Redy podtopienia terenu występują głównie w strefie
nieobwałowanej na odcinku wąskiej doliny i obejmują również obszary użytków zielonych.
W niniejszym opracowaniu nie uwzględniono opisanego wyżej zagrożenia powodziowego wynikającego z podtopienia terenu wywołanego intensywnymi opadami deszczu lub
roztopami, a nie wystąpieniem wód z koryta rzeki. Jest to problem wymagający odrębnego
opracowania. Głównym celem przedstawianej pracy było bowiem wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego spowodowanego wielką wodą płynącą korytem rzeki Redy, Kanałem Redy i Bolszewki. Zagrożenia te są bardziej niebezpieczne, gdyż woda w podczas powodzi
przemieszczając się przez zalane obszary osiąga często bardzo duże prędkości i znaczne głębokości stanowiąc niszczący wszystko żywioł.
II.5.2. Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego
Końcowym wynikiem wykonanych pomiarów, obliczeń i analiz jest postać graficzna
wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego przedstawionych na mapie w skali 1:10000
(rys. III.1). Podkład topograficzny mapy stanowią arkusze mapy topograficznej Polski opracowane w układzie 1992 wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dla analizowanego odcinka rzek Redy oraz Bolszewki wykorzystano następujące arkusze: Orle (N-3449ab1), Kąpino (N-34-49ab2), Bolszewo (N-34-49ab3) oraz Wejherowo (N-34-49ab4). Aktualizację topograficzną wykorzystanych podkładów wykonano w roku 1999.
Dla części analizowanego obszaru, w roku 2007, opracowano mapę sytuacyjnowysokościową z podziemnym uzbrojeniem terenu w skali 1:2000 (granicę tego obszaru za-
100
znaczono na podkładzie topograficznym). Aktualizacja obejmuje tereny przylegające do rzeki
Bolszewki na długości rzeki od km 0+000 do km 2+140.
Mapa stref zagrożenia powodziowego zawiera następujące elementy:
- bezpośrednią strefę zagrożenia powodziowego dla prawdopodobieństwa przewyższenia przepływu maksymalnego p=1% oznaczoną jako Q1%,
- bezpośrednią strefę zagrożenia powodziowego dla prawdopodobieństwa przewyższenia przepływu maksymalnego p=10% oznaczoną jako Q10%,
- strefę potencjalnego zagrożenia powodziowego dla prawdopodobieństwa wystąpienia przepływu maksymalnego p=1%.
Obliczone rzędne zwierciadła wody odpowiadające przepływowi maksymalnemu o
prawdopodobieństwie przewyższenia 1% oraz 10% naniesiono zgodnie z układem warstwic
na podkładzie topograficznym. W rejonach o niewielkim nachyleniu powierzchni terenu,
gdzie odległości pomiędzy kolejnymi warstwicami są znaczne, granica stref zalewowych
ustalona została w oparciu o przekroje geodezyjne uwzględniające dokładnie cały układ dolinowy ukształtowania terenu. Są to przekroje aktualne pomierzone w 2007 i 2008 roku [5] i
[6].
II.5.2.1 Strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Redy (Kanał Redy) od km 25+270 do km
31+735
Rzeka Reda na rozpatrywanym odcinku tworzy skomplikowany system hydrograficzny
składający się z Kanału Redy, starego koryta rzeki Redy, oraz dodatkowych kanałów melioracyjnych i kanałów ulgi dla budowli hydrotechnicznych.
Na odcinku Kanału Redy od jeziora Orle do km 31+325 (przekrój r-3) na prawym brzegu wyznaczono strefę zagrożenia powodziowego dla przepływu Q1% o powierzchni 56 ha.
Szerokość strefy przekracza 800m. Obejmuje ona głównie tereny zielone, podmokłe, naturalnie okresowo zalewane. Powierzchnia strefy dla Q10% wynosi niewiele ponad 54 ha i praktycznie pokrywa się ze strefą Q1%. Na brzegu lewym szerokość strefy, obejmującej w większości łąki wynosi od 30 do 130 metrów, zaś powierzchnia 4,5 ha (Q1%). Dla Q10% szerokość strefy zawiera się w granicach 30 – 100 metrów a powierzchnia jest o 1 ha mniejsza.
101
Począwszy od km 31+325 aż do km 29+320 (r-12) system hydrograficzny poza Kanałem Redy składa się również ze starego koryta Redy znajdującego się po prawej stronie Kanału. Koryto na tym odcinku pełni jedynie rolę rowu melioracyjnego.
W granicach stref zalewowych dla przepływu Q1% oraz Q10% Kanału Redy mieści się
również stare koryto rzeki Redy. Na terenach zagrożonych na brzegu prawym znajdują się
pojedyncze budynki i budowle zlokalizowane między przekrojami r-7 (km 30+465) i r-8
(most drogowy w Orlu, km 30+415) oraz r-11 (km 29+550) i r-12 (29+320).
Szerokość strefy zagrożenia dla Q1% na terenach prawobrzeżnych waha się w granicach
od 30 metrów (przekrój r-4 km 31+040) do 130 metrów (r-12 km 29+320). Powierzchnia strefy zagrożenia powodziowego dla Q1% wynosi prawie 15 ha (6 ha do mostu drogowego w Orlu
oraz 8,5 ha do przekroju r-12). Powierzchnia strefy zagrożenia na brzegu prawym dla Q10%
obejmuje obszar prawie 13 ha.
Na brzegu lewym pomiędzy przekrojami r-3 (km 31+325) i r-11 (km 29+550) obszar
objęty strefą bezpośredniego zagrożenia powodziowego jest mniejszy i wynosi ok. 8 ha dla
przepływu 1% oraz 2,7 ha dla przepływu 10%.
Na brzegu prawym Kanału Redy na odcinku od przekroju r-12 (km 29+320) do ujścia
rzeki Bolszewki (km 27+875) strefa bezpośredniego zagrożenia powodziowego występuje
poniżej przekroju r-15 (km 28+490). Powierzchnia tej strefy zagrożenia dla przepływu Q1%
wynosi około 3 ha ale obejmuje tereny zabudowane budownictwem jednorodzinnym. Powierzchnia strefy zagrożenia dla przepływu Q10% jest mniejsza i wynosi niewiele ponad 1 ha
ale również obejmuje budynki mieszkalne.
Na wysokości przekroju r-11 (km 29+550) Kanału Redy na brzegu lewym pojawia się
stare koryto rzeki Redy. W systemie hydrologicznym pełni ono ważną rolę odbiorcy wód
większych niż dopuszczalny Kanałem Redy przepływ przez cementownię (km 26+730).
Począwszy od przekroju r-11 rzędne zwierciadła wody odpowiadające przepływowi Q1%
i Q10% obliczane były osobno dla koryta Redy (Kanału Redy) oraz dla koryta starej Redy.
Koryto Starej Redy na tym odcinku leży ok. 2 m poniżej dna Kanału Redy. Stara Reda
jest więc ciekiem drenującym te obszary, a także, jak już wspomniano, kanałem ulgi dla Kanału Redy, przejmując nadmiar wody zrzucanej jazem w km 27+810 Kanału.
Powierzchnia strefy zagrożenia bezpośredniego dla przepływu Q1% od przekroju (sr-1
km 3+880) Starej Redy do przekroju sr-7 (km 1+860) przekracza 15 ha, zaś dla przepływu
102
Q10% wynosi około 9 ha. W przekroju sr-4 (km 2+995) wyróżnić można także strefę zagrożenia potencjalnego wynikającą z awarii lewobrzeżnego obwałowania Kanału Redy w przekroju
r-14 (km 28+815) o powierzchni około 0,5ha. Pomiędzy przekrojami sr-6 (km 2+145) i sr-8
(km 1+700) strefa zagrożenia potencjalnego na lewym brzegu rzeki Redy ma powierzchnię
ponad 1,5 ha.
Kanał Redy na długości od jazu ulgi (km 27+810) do cementowni w Wejherowie w
przekroju r-22 (26+810) ma obwałowane koryto. Nadmiar wody w sytuacjach zagrożenia
kierowany jest jazem ulgi do starego koryta Redy. Dlatego na tym odcinku strefy bezpośredniego zagrożenia powodziowego wynikają z występowania z brzegów wody w starym korycie rzeki Redy.
Rzędna zwierciadła wody dla przepływu Q10% od połączenia starego koryta Redy z kanałem ulgi (przekrój sr-8 km 1+700) do mostu na wysokości cementowni (przekrój sr-11 km
0+755) praktycznie w każdym przekroju mieści się w głównym korycie starego odcinka Redy, woda Q1% występuje natomiast z koryta. Strefa bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla przepływu Q1% ma powierzchnię ponad 2 ha na brzegu prawym oraz niecały hektar na
brzegu lewym.
Dla obwałowanego odcinka Kanału Redy wyznaczono także strefy zagrożenia potencjalnego wynikające z awarii obwałowań. Na brzegu prawym strefa zagrożenia potencjalnego
o powierzchni prawie 13 ha opiera się na nasypie kolejowym. Całkowita powierzchnia tej
strefy na brzegu lewym nie przekracza 8,0 ha.
Dla starego koryta Redy wyznaczono także strefy zagrożenia powodziowego w odcinku
ujściowym do Kanału Redy. Obejmują one obszary przede wszystkim niezabudowane, jedynie na wysokości cementowni (przekrój sr-12 km 0+550) strefa zagrożenia dla przepływu Q1%
dochodzi do granicy cementowni.
Poniżej ujścia starego koryta Redy (km 26+360), czyli po połączeniu z Kanałem Redy
aż do wodowskazu Wejherowo (przekrój r-29, km 25+270) strefy zagrożenia powodziowego
zarówno dla przepływu Q1% jak i przepływu Q10% obejmują obszar zabudowy mieszkaniowej.
Ze względu na niewielkie deniwelacje terenu w tym rejonie szerokości stref wyznaczono
głównie na podstawie przekrojów geodezyjnych wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania.
Od km 26+360 do przekroju r-26 (km 25+950) strefy zagrożenia występują tylko na
brzegu prawym. Dla odcinka rzeki do przekroju r-27 (km 25+635) strefa zagrożenia dla prze103
pływu Q1% o powierzchni około 9ha ma szerokość od 150 do 200 metrów, zaś strefa zagrożenia dla przepływu Q10%, jest niewiele mniejsza i ma powierzchnię ok. 7 ha.
Pomiędzy przekrojami r-26 (km 25+950) i r-29 (km 25+270) występują również strefy
zagrożenia powodziowego na brzegu lewym. Obejmują one zarówno tereny mieszkalne jak i
tereny zielone. Powierzchnia strefy zagrożenia dla przepływu Q1% przekracza 2,5 ha, zaś dla
przepływu Q10% wynosi około 2 ha.
II.5.2.2 Strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Bolszewki od km 0+000 do km 2+840
Wyznaczone strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Bolszewki poniżej wodowskazu
Bolszewo dla przepływu Q1% zawierają prawie 1 ha zalanej powierzchni terenu na brzegu
prawym (od km 2+675 do km 2+840). Przepływ Q10% mieści się natomiast w korycie rzeki
Bolszewki na tym odcinku.
Na dalszym odcinku od km 2+675 do km 2+150 Bolszewki do punktu rozdziału wód
rzeki do kanału „C” zaznaczono strefy zagrożenia powodziowego zarówno na brzegu lewym
jak i prawym. Na brzegu lewym strefa zagrożenia bezpośredniego dla przepływu Q1% pokrywa teren do ok. 130 metrów od koryta rzeki. Powierzchnia całkowita zalania na tym odcinku
wynosi ok. 4 ha.
Strefa zagrożenia dla przepływu Q10% osiąga do ok. 100 metrów przy kanale ulgi „C”.
Powierzchnia zagrożona wynosi zaś 1,7 ha. Na brzegu prawym strefa zagrożenia dla przepływu Q1% ma szerokość do 30 metrów, a powierzchnia tej strefy nie przekracza 0,5 ha. Dla
przepływu Q10% powierzchnia zagrożona nie przekracza 0,3 ha.
Na odcinku od rozdziału wód (km 2+150) do mostu drogowego w ciągu ulicy Zamostne
(km 1+815) Bolszewka tworzy zakole. Strefa zagrożenia jest mała i występuje tylko na brzegu lewym. Dla przepływu Q1% powierzchnia tej strefy wynosi około 0,1 ha.
Kolejna strefa zagrożenia występuje w rejonie przekroju b9 (km 1+400). Na brzegu lewym powierzchnia strefy zalania dla przepływu Q1% nie przekracza 0,2 ha, zaś na brzegu
prawym jest nieznacznie większa niż 0,5 ha. Dla Q10% powierzchnie te wynoszą odpowiednio
0,15 ha – brzeg lewy i 0,3 ha – brzeg prawy.
Począwszy od km 1+000 (około 50 metrów poniżej przekroju b11) aż do ujścia rzeki
Bolszewki do Kanału Redy strefa bezpośredniego zagrożenia powodziowego występuje tylko
na brzegu prawym. W odcinku ujściowym Bolszewka częściowo posiada obwałowania jednakże wyliczone rzędne zwierciadła wody dla zarówno dla przepływu 10% jak i 1% wskazują
104
na bezpośrednie zagrożenie powodziowe. Dla przepływu Q1% zagrożony obszar to ponad 40
ha, natomiast powierzchnia strefy zagrożenia dla Q10% wynosi ponad 33 ha.
W przekroju przed mostem kolejowym wielkość obszaru zagrożonego dla Q1% przekracza 800 metrów szerokości, zaś dla przepływu Q10% jest niewiele węższa.
Na brzegu lewym odcinka rzeki Bolszewki od km 0+050 do km 1+150 strefy zagrożenia
powodziowego występują tylko w rejonie połączenia się kanału ulgi „C” z korytem głównym
Bolszewki. Powierzchnia tak wyznaczonych stref wynosi 0,5 ha (Q1%) oraz 0,35 ha (Q10%).
Tereny na brzegu lewym rzeki Bolszewki, wzdłuż km 1+150 do km 0+300 mają obecnie rzędną ok. 27 m npm Kr., a więc znajdują się powyżej rzędnej zwierciadła wody Q1%
H1%=26,50 m npm Kr. Nie są więc narażone na zalanie. Natomiast obszary wzdłuż dolnego
odcinka Bolszewki poniżej km 0+300 do ujścia są chronione wałem o rzędnej ok. 28 m npm
Kr. Rzędne terenu w tym rejonie nie przekraczają 25,5 m npm Kr. Wynika stąd, że w razie
awarii wału, ten teren jest zagrożony.
Na mapie stref zagrożenia powodziowego wyznaczono zatem dla tego odcinka strefę
zagrożenia potencjalnego (kolor żółty) o powierzchni ok. 7 ha.
Wyznaczone w wyniku obliczeń strefy zagrożenia powodziowego na rzece Bolszewce
obejmują tereny niezabudowane, głównie łąki i nieużytki. W obrębie stref zagrożenia znajdują się tylko pojedyncze budowle zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie rzeki (km 2+150,
km 1+795 czy km 1+630).
105
III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Podstawowym celem niniejszego opracowania było wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego dla przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%
oraz p=10% dla ujściowego odcinka rzeki Bolszewki od wodowskazu Bolszewo w km 2+840
do ujścia do Kanału Redy; dla środkowego odcinka rzeki Redy (obejmującego Kanał Redy)
od wylotu z jeziora Orle w km 32+180 do wodowskazu Wejherowo w km 25+270 oraz dla
fragmentu koryta Starej Redy od km 3+880 tego odcinka do ujścia do obecnego koryta rzeki.
W tym celu dla wszystkich analizowanych cieków wykonano niezbędne obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne.
Model numeryczny węzła wodnego Kanał Redy – Bolszewka – Stara Reda wykonano
wykorzystując dane inwentaryzacyjne dotyczące geometrii, przebiegu, kilometrażu oraz zabudowy hydrotechnicznej wymienionych rzek. Podstawowe dane do obliczeń stanowiły aktualne, pomierzone w latach 2007-2008, geodezyjne przekroje poprzeczne cieków (29 przekrojów na Redzie i Kanale Redy, 13 przekrojów na Starej Redzie, 18 przekrojów na Bolszewce)
wraz z ich dolinami oraz zabudową, a także obliczone przepływy charakterystyczne. W celu
identyfikacji współczynnika szorstkości wykonano na ciekach pomiary hydrometryczne. Korzystając z formuły Manninga wyznaczono współczynniki szorstkości n. W zakresie analizowanych napełnień i przepływów, jego wartość była zgodna z wartością współczynnika dla
koryt naturalnych, podawanych w literaturze. W obliczeniach przyjmowano stałą odcinkami
wartość współczynnika n, odpowiednio do wartości zidentyfikowanych na podstawie pomiarów.
W pracy przeprowadzono pełny cykl obliczeń profili zwierciadła wody dla prawdopodobnych przepływów maksymalnych Q10% i Q1%. Przepływy te były podstawą do wyznaczania stref bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodziowego. Wartości przepływów
wzdłuż cieków przyjmowano zgodnie z obliczeniami hydrologicznymi. Obliczenia wykonano
przyjmując ustalone warunki przepływu we wszystkich ciekach.
Wyniki obliczeń profili zwierciadła wody dla wyznaczonych przepływów o prawdopodobieństwie przekroczenia 1% i 10% przedstawiono w następujący sposób: w formie graficznej jako profile podłużne cieków z zaznaczonymi układami linii zwierciadła wody dla poszczególnych wydatków, w postaci rysunków i fotografii wybranych przekrojów koryta i jego
106
zabudowy z naniesionymi poziomami zwierciadła oraz jako tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń rzędnej zwierciadła wody w węzłach obliczeniowych rzeki. Strefy zagrożenia
powodziowego przedstawiono na mapie numerycznej – rys.III.1– załączonej do opracowania.
Z przeprowadzonej analizy reżimu hydrologicznego rzek Bolszewki i Redy wynika, że
na przepływy powodziowe ma wpływ działalność człowieka, która w ostatnim 60. leciu
zmieniła warunki kształtowania się odpływu ze zlewni. Występująca powyżej Wejherowa
sztuczna retencja – Jezioro Orle oraz pojemność retencyjna Kanału Redy powodują spłaszczenie fali powodziowej. Jest ono szczególnie silne, dla fal pochodzących z krótkotrwałych
opadów burzowych lub z gwałtownych ale stosunkowo krótko trwających roztopów.
Kanał Redy pełni też znaczącą funkcję retencyjną dla maksymalnych przepływów Bolszewki. Przy wysokich przepływach Bolszewki, a mniejszych w Kanale Redy w ujściu do
Kanału Redy woda rozdziela się na dwa kierunki. Część płynie w górę Kanałem Redy w kierunku jeziora Orle, a część w dół Redy, w kierunku Wejherowa. Taki rozrząd wody powoduje
znaczne obniżenie kulminacyjnych przepływów w przekroju Wejherowo, a także ma wpływ
na cofkę w ujściu Bolszewki.
Około 70 m poniżej ujścia Bolszewki do Kanału Redy, na lewym brzegu Kanału znajduje się jaz ulgi, którym nadmiar wody jest zrzucany do starego koryta Redy. Maksymalna
przepustowość tego jazu wynosi ok. 24 m3/s [11]. Zrzut części przepływu powoduje obniżenie rzędnej zwierciadła wody powodziowej w Kanale Redy, a tym samym również na odcinku ujściowym Bolszewki. Regulując więc odpowiednio otwarcie jazu można uzyskać niższe
poziomy wody w dolnym biegu Kanału Redy, a także w ujściu Bolszewki, a co za tym idzie,
zmniejszenie strefy zagrożonej zalaniem.
W obliczeniach w modelu przyjęto, że przez jaz elektrowni cementowni Wejherowo
przepływa Q = 11,7 m3/s równe przepustowości tego jazu. Nadmiar wody jest przez jaz ulgi
zrzucany do koryta Starej Redy. Pozwala to, na nieprzekraczanie w Kanale Redy maksymalnego dopuszczalnego poziomu piętrzenia.
Stany wody w Kanale Redy na odcinku, w którym uchodzi Bolszewka mają wpływ na
układ zwierciadła wody w Bolszewce. W obliczeniach zostało to uwzględnione w postaci
warunku brzegowego prawego (dolnego). Do obliczeń przyjęto stany wody w Kanale Redy
wyliczone dla przepływów Q1%, oraz Q10%. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku
ujścia Starej Redy do jej obecnego koryta. Przeprowadzając obliczenia hydrauliczne dla Starej Redy, w jej ujściu przyjmowano rzędne zwierciadła wyznaczone uprzednio w obecnym
107
korycie cieku. W przekroju zamykającym analizowany odcinek sytemu wodnego – przekrój
wodowskazowy Wejherowo – w obliczeniach zakładano, że rzędna zwierciadła dla wyznaczonych przepływów maksymalnych układa się zgodnie z krzywą przepływów (konsumcyjną), opracowaną wcześniej na podstawie danych IMGW.
Wykonując obliczenia hydrauliczne przyjęto także szereg założeń dotyczących istniejącego obwałowania rzek. W przypadku obwałowania ciągłego przyjmowano, że obliczone
zwierciadło wody układające się poniżej korony wałów nie powoduje bezpośredniego zagrożenia powodziowego, a jedynie zagrożenie potencjalne, co znalazło odzwierciedlenie w naniesionych na mapie zasięgach poszczególnych stref.
Jednocześnie zakładano, że na odcinkach nieobwałowanych oraz tam gdzie istnieją nieciągłości wałów, wystąpienie wody na teren zalewowy następuje zaraz po wypełnieniu koryta
głównego. W takim przypadku teren zalewowy leżący na zawalu zaliczano do strefy bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Dodatkowo do strefy zagrożenia bezpośredniego włączono również obszary terenów chronionych ciągłym obwałowaniem, w sytuacjach gdy następowało wystąpienie wody na teren zalewowy w przekrojach zlokalizowanych bezpośrednio powyżej rozpoczynającego się obwałowania.
Strefy zagrożenia powodziowego przedstawione na mapie (rys. III.1 oraz w tablicach
III.1, III.2, III.3) zostały szczegółowo opisane w punkcie II.5 niniejszego opracowania. W
przypadku Bolszewki, obszar narażony na zalanie obejmuje przede wszystkim prawobrzeżne
tereny dolnego odcinka rzeki poniżej ujścia kanału ulgi „C”. Wzdłuż analizowanego odcinka
szerokość strefy jest zmienna. Zagrożone są obszary wzdłuż km 2+840 do 2+150, szerokość
tej strefy waha się na brzegu lewym od 0 do 130 m do od 0 do 60 m na brzegu prawym. Zagrożone powierzchnie wynoszą odpowiednio: brzeg lewy 4,1 ha, brzeg prawy 1,31 ha. Na
odcinku rzeki od km 2+150 do 1+250 obszary zagrożone są niewielkie, sumaryczna powierzchnia wynosi ok. 1,5 ha.
Najbardziej na zalanie narażone są prawostronne tereny na całym odcinku od km 1+200
do mostu (nasypu) kolejowego km 0+000. Szerokość strefy zagrożenia powodziowego
wzdłuż nasypu sięga nawet 840 m (przy nasypie). Sumaryczna powierzchnia prawostronnej
strefy zagrożenia powodziowego na tym odcinku wynosi 40,34 ha. Całkowite powierzchnie
narażone na zalanie wodą powodziową Q1% wzdłuż dolnego odcinka Bolszewki wynoszą:
- brzeg lewy 5,17 ha,
- brzeg prawy 42,45 ha,
- suma 47,65 ha.
108
109
26.85
r-10
r-11
r-12
r-13
r-14
r-15
r-16
29.940
29.550
29.320
29.000
28.815
28.510
28.085
N - nieciągłe
26.81
r-9
30.260
B - brak
27.13
26.55
26.56
26.59
26.52
25.97
30.03
26.42
r-8
26.33
27.31
30.415
r-5
30.910
26.85
r-7
r-4
31.030
27.41
30.465
r-3
31.325
27.38
r-6
r-2
31.575
27.27
30.705
r-1
rzędna
przekrój brzeg lewy
(m)
31.735
km
rzeki
C - ciągłe
23.32
23.37
23.75
23.43
23.34
23.55
23.85
23.96
24.23
24.02
24.07
23.80
24.16
24.24
23.82
23.64
rzędna
dna
(m)
26.74
26.61
26.97
27.08
26.15
25.69
26.05
26.40
26.04
26.63
26.68
26.88
26.61
26.40
27.15
26.71
26.26
26.37
26.45
26.49
26.56
26.59
26.63
26.69
26.73
26.76
26.84
26.88
26.90
26.93
26.95
26.95
rzędna
rzędna
brzeg prawy zw. 10%
(m)
(m)
26.62
26.80
26.91
26.95
27.00
27.03
27.06
27.13
27.16
27.21
27.31
27.35
27.38
27.41
27.42
27.42
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
N
B
B
N
N
rzędna obwałow.
zw. 1% brzeg lewy
(m)
N
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
N
N
r-15 r-16
r-14 r-15
r-13 r-14
r-12 r-13
r-11 r-12
r-10 r-11
r-9 r-10
r-8 r-9
r-7 r-8
r-6 r-7
r-5 r-6
r-4 r-5
r-3 r-4
r-2 r-3
r-1 r-2
do r-1
Reda - Kanał Redy
obwałow.
odcinek
brzeg prawy
rzeki
BL: 90-130m
BP: 780-800m
BL: 30-80m
BP: 700-780m
BL: 30-70m
BP: 450-700m
BL: 20-50m
BP: 20-450m
BL: 0-20m
BP: 20-40m
BL: 0-20m
BP: 20-40m
BL: 10-30m
BP: 30-80m
BL: 0-20m
BP: 30-110m
BL: 0-30m
BP: 110-130m
BL: 0-50m
BP: 40-110m
BL: 0-60m
BP: 40-80m
BL: 0m
BP: 80-240m
BL: 0m
BP: 0-130m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0 -30m
szerokość zalewu
zw. 10%
(m)
BL: 110-170m
BP: 790-820m
BL: 60-110m
BP: 640-790m
BL: 50-80m
BP: 450-710m
BL: 20-70m
BP: 30-450m
BL: 0-40m
BP: 40-80m
BL: 0-30m
BP: 30-70m
BL: 30-40m
BP: 30-80m
BL: 0-40m
BP: 80-120m
BL: 00-40m
BP: 120-140m
BL: 10-250m
BP: 40-130m
BL: 0-90m
BP: 40-90m
BL: 40-50m
BP: 80-300m
BL: 30-70m
BP: 0-130m
BL: 0-130m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0-100m
szerokość zalewu
zw. 1%
(m)
Tab.III.1. Strefy zagrożenia powodziowego Reda - Kanał Redy
BL: 3,1ha
BP: 22,6ha
BL: 1,2ha
BP: 15,5ha
BL: 1,1ha
BP: 16,9ha
BL: 0,7ha
BP: 2,3ha
BL: 0ha
BP: 0,5ha
BL: 0,2ha
BP: 0,7ha
BL: 0,5ha
BP: 1,2ha
BL: 0,1ha
BP: 0,3ha
BL: 0,2ha
BP: 0,5ha
BL: 1,0ha
BP: 1,6ha
BL: 0,9ha
BP: 2,9ha
BL: 0ha
BP: 2,7ha
BL: 0ha
BP: 1,8ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0,1ha
BL: 0ha
BP: 1,0ha
pow. zalewu
zw. 10%
(ha)
BL: 3,8ha
BP: 23,3ha
BL: 1,8ha
BP: 16,9ha
BL: 1,4ha
BP: 17,6ha
BL: 1,1ha
BP: 2,9ha
BL: 0,4ha
BP: 0,7ha
BL: 0,5ha
BP: 1,1ha
BL: 0,8ha
BP: 1,5ha
BL: 0,1ha
BP: 0,4ha
BL: 0,2ha
BP: 1,2ha
BL: 1,7ha
BP: 2,1ha
BL: 2,3ha
BP: 3,2ha
BL: 1,0ha
BP: 3,1ha
BL: 1,7ha
BP: 1,9ha
BL: 1,3ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0,1ha
BL: 0ha
BP: 2,3ha
pow. zalewu
zw. 1%
(ha)
Tab.III.1. Strefy zagrożenia powodziowego Reda - Kanał Redy
110
r-25
r-26
r-27
r-28
r-29
26.290
25.950
25.635
25.325
25.270
N - nieciągłe
r-24
26.465
r-21
27.055
r-23
r-20
27.350
26.730
r-19
27.455
r-22
r-18
27.670
26.810
r-17
B - brak
20.74
21.52
21.34
28.95
21.75
22.51
25.99
25.88
26.63
27.05
27.11
26.94
27.32
rzędna
przekrój brzeg lewy
(m)
27.875
km
rzeki
C - ciągłe
19.09
19.17
19.45
18.83
19.20
20.39
20.29
23.56
23.29
23.35
23.37
23.38
23.39
rzędna
dna
(m)
20.78
21.35
22.01
21.49
21.65
23.12
26.31
26.08
26.13
26.82
26.72
26.63
27.25
21.07
21.14
21.34
21.67
21.79
21.87
22.35
26.00
26.02
26.09
26.11
26.15
26.21
rzędna
rzędna
brzeg prawy zw. 10%
(m)
(m)
21.33
21.38
21.62
22.00
22.10
22.22
22.96
26.00
26.07
26.29
26.34
26.45
26.54
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
rzędna obwałow.
zw. 1% brzeg lewy
(m)
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
r-28 r-29
r-27 r-28
r-26 r-27
r-25 r-26
r-24 r-25
r-23 r-24
r-22 r-23
r-21 r-22
r-20 r-21
r-19 r-20
r-18 r-19
r-17 r-18
r-16 r-17
Reda - Kanał Redy
obwałow.
odcinek
brzeg prawy
rzeki
BL: 0m
BP: 10-30m
BL: 0-100m
BP: 0-10m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 40m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0-90m
BP: 0-160m
BL: 0-20m
BP: 90-160m
BL: 20-90m
BP: 10-160m
BL: 10-90m
BP: 0-50m
BL: 0-20m
BP: 0-20m
szerokość zalewu
zw. 10%
(m)
BL: 0m
BP: 10-110m
BL: 0-150m
BP: 0-10m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 40m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0-90m
BP: 0-160m
BL: 0-30m
BP: 130-230m
BL: 20-100m
BP: 20-230m
BL: 10-110m
BP: 10-80m
BL: 0-40m
BP: 0-20m
szerokość zalewu
zw. 1%
(m)
Tab.III.1. Strefy zagrożenia powodziowego Reda - Kanał Redy c.d.
BL: 0ha
BP: 0,5ha
BL: 0,5ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0,5ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0,4ha
BP: 2,1ha
BL: 0,1ha
BP: 3,7ha
BL: 0,8ha
BP: 1,3ha
BL: 1,0ha
BP: 0,2ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
pow. zalewu
zw. 10%
(ha)
BL: 0ha
BP: 0,9ha
BL: 0,8ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0,5ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0,8ha
BP: 2,3ha
BL: 0,1ha
BP: 4,8ha
BL: 1,0ha
BP: 1,4ha
BL: 1,1ha
BP: 0,3ha
BL: 0,1ha
BP: 0,2ha
pow. zalewu
zw. 1%
(ha)
111
sr-2
sr-3
sr-4
sr-5
sr-6
sr-7
sr-8
sr-9
sr-10
sr-11
sr-12
sr-13
3.565
3.225
2.995
2.630
2.145
1.860
1.700
1.385
1.100
0.755
0.550
0.180
N - nieciągłe
sr-1
B - brak
22.13
23.13
23.62
23.86
23.40
25.76
24.46
23.74
23.03
24.42
24.85
24.83
25.07
rzędna
przekrój brzeg lewy
(m)
3.880
km
rzeki
C - ciągłe
20.54
21.20
21.77
22.39
22.65
22.61
22.48
22.51
22.30
22.75
24.18
24.83
25.07
rzędna
dna
(m)
22.18
23.32
23.84
24.46
24.21
26.16
24.26
23.83
23.03
24.44
24.78
24.83
25.07
22.01
22.89
23.32
23.90
24.23
24.50
24.52
24.52
24.52
24.52
24.52
24.91
25.15
rzędna
rzędna
brzeg prawy zw. 10%
(m)
(m)
22.42
23.42
23.90
24.53
24.82
25.02
25.05
25.08
25.10
25.16
25.68
26.39
26.61
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
rzędna obwałow.
zw. 1% brzeg lewy
(m)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
sr-8 sr-9
sr-7 sr-8
sr-6 sr-7
sr-5 sr-6
sr-4 sr-5
sr-3 sr-4
sr-2 sr-3
sr-1 sr-2
sr-12 sr-13
sr-11 sr-12
sr-10 sr-11
sr-9 sr-10
Stara Reda
obwałow.
odcinek
brzeg prawy
rzeki
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0-20m
BP: 0-20m
BL: 10-60m
BP: 0-20m
BL: 0-140m
BP: 0-30m
BL: 10-140m
BP: 10-100m
BL: 0-100m
BP: 0-80m
BL: 0-10m
BP: 0-10m
BL: 0-20m
BP: 0-30m
BL: 0-40m
BP: 20-40m
BL: 0-30m
BP: 0-30m
BL: 0-10m
BP: 0-10m
BL: 0-90m
BP: 0-20m
szerokość zalewu
zw. 10%
(m)
BL: 10m
BP: 40m
BL: 20-50m
BP: 20-40m
BL: 40-70m
BP: 20-50m
BL: 10-150m
BP: 0-30m
BL: 30-200m
BP: 10-140m
BL: 0-120m
BP: 0-100m
BL: 0-20m
BP: 0-20m
BL: 10-20m
BP: 10-50m
BL: 0-70m
BP: 30-150m
BL: 0-60m
BP: 0-110m
BL: 0-20m
BP: 0-40m
BL: 0-90m
BP: 0-50m
szerokość zalewu
zw. 1%
(m)
Tab.III.2. Strefy zagrożenia powodziowego Stara Reda
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0,2ha
BP: 0,3ha
BL: 0,6ha
BP: 0,1ha
BL: 0,4ha
BP: 0,7ha
BL: 3,8ha
BP: 1,4ha
BL: 1,0ha
BP: 0,4ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0,3ha
BP: 0,1ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0,1ha
BP: 0ha
BL: 0,7ha
BP: 0,1ha
pow. zalewu
zw. 10%
(ha)
pow. zalewu
zw. 1%
(ha)
BL: 0,3ha
BP: 0,9ha
BL: 0,9ha
BP: 0,6ha
BL: 0,9ha
BP: 0,4ha
BL: 2,1ha
BP: 0,9ha
BL: 5,6ha
BP: 1,7ha
BL: 1,2ha
BP: 1,4ha
BL: 0,2ha
BP: 0,2ha
BL: 0,1ha
BP: 0,2ha
BL: 0,1ha
BP: 1,0ha
BL: 0,3ha
BP: 1,4ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0,7ha
BP: 0,2ha
Tab.III.2. Strefy zagrożenia powodziowego Stara Reda
112
b-10
b-11
b-12
b-13
b-14
1.250
1.150
0.980
0.920
0.720
N - nieciągłe
b-9
b-6
1.815
1.400
b-5
2.140
b-8
b-4
2.150
1.590
b-3
2.375
b-7
b-2
2.675
1.795
b-1
B - brak
27.94
27.35
27.15
27.75
26.72
26.41
28.09
28.43
29.04
30.04
30.84
30.54
32.27
33.06
rzędna
przekrój brzeg lewy
(m)
2.840
km
rzeki
C - ciągłe
24.62
24.52
24.76
24.84
25.36
25.89
26.06
26.95
27.24
27.94
28.18
27.97
29.06
29.19
rzędna
dna
(m)
26.20
26.15
26.45
27.03
27.65
27.94
28.93
29.12
29.87
30.40
30.71
30.19
32.26
31.51
26.26
26.49
26.57
26.89
27.04
27.31
27.64
28.64
28.63
29.55
29.95
30.29
30.96
31.31
rzędna
rzędna
brzeg prawy zw. 10%
(m)
(m)
26.55
26.73
26.82
27.23
27.39
27.60
27.94
28.88
28.80
29.90
30.25
30.67
31.41
31.78
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
rzędna obwałow.
zw. 1% brzeg lewy
(m)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Bolszewka
B
b-13 b-14
b-12 b-13
b-11 b-12
b-10 b-11
b-9 b-10
b-8 b-9
b-7 b-8
b-6 b-7
b-5 b-6
b-4 b-5
b-3 b-4
b-2 b-3
b-1 b-2
obwałow.
odcinek
brzeg prawy
rzeki
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0-50m
BP: 0-15m
BL: 50-80m
BP: 15-25m
BL: 70m
BP: 0m
BL: 0-50m
BP: 0-15m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0-10m
BP: 0-40m
BL: 0-30m
BP: 0-20m
BL: 10-30m
BP: 10m
BL: 0-15m
BP: 0-40m
BL: 30m
BP: 100m
BL: 0m
BP: 100-110m
szerokość zalewu
zw. 10%
(m)
BL: 10-15m
BP: 10-65m
BL: 10-100m
BP: 10-15m
BL: 100-130m
BP: 15-30m
BL: 100m
BP: 0m
BL: 0-50m
BP: 0-15m
BL: 0m
BP: 0m
BL: 0-5m
BP: 0m
BL: 0-20m
BP: 0-50m
BL: 0-50m
BP: 0-130m
BL: 20-70m
BP: 140-165m
BL: 0-30m
BP: 140-170m
BL: 0m
BP: 120m
BL: 0m
BP: 110-120m
szerokość zalewu
zw. 1%
(m)
Tab.III.3. Strefy zagrożenia powodziowego Bolszewka
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0,2ha
BP: 0ha
BL: 1,3ha
BP: 0,2ha
BL: 0,3ha
BP: 0ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0,1ha
BP: 0,2ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0,2ha
BP: 0ha
BL: 0ha
BP: 0,4ha
BL: 0ha
BP: 0,4ha
BL: 0ha
BP: 2,2ha
pow. zalewu
zw. 10%
(ha)
BL: 0,1ha
BP: 0,6ha
BL: 1,0ha
BP: 0,2ha
BL: 3,0ha
BP: 0,5ha
BL: 0,4ha
BP: 0ha
BL: 0,1ha
BP: 0,1ha
BL: 0ha
BP: 0ha
BL: 0,1ha
BP: 0ha
BL: 0,1ha
BP: 0,2ha
BL: 0,1ha
BP: 0,5ha
BL: 0,3ha
BP: 1,2ha
BL: 0,1ha
BP: 2,4ha
BL: 0ha
BP: 0,7ha
BL: 0ha
BP: 2,6ha
pow. zalewu
zw. 1%
(ha)
Tab.III.3. Strefy zagrożenia powodziowego Bolszewka
113
b-16
b-17
b-18
0.300
0.210
0.050
N - nieciągłe
b-15
B - brak
27.63
27.25
27.37
27.81
rzędna
przekrój brzeg lewy
(m)
0.650
km
rzeki
C - ciągłe
23.87
24.17
24.41
24.43
rzędna
dna
(m)
27.63
27.21
27.23
27.28
26.17
26.17
26.17
26.20
rzędna
rzędna
brzeg prawy zw. 10%
(m)
(m)
26.50
26.51
26.51
26.52
C
C
C
B
rzędna obwałow.
zw. 1% brzeg lewy
(m)
C
C
C
C
Bolszewka
b-17 b-18
b-16 b-17
b-15 b-16
b-14 b-15
obwałow.
odcinek
brzeg prawy
rzeki
BL: 0m
BP: 90-220m
BL: 0m
BP: 220-600m
BL: 0m
BP: 640-670m
BL: 0m
BP: 660-710m
szerokość zalewu
zw. 10%
(m)
BL: 0m
BP: 120-320m
BL: 0m
BP: 320-690m
BL: 0m
BP: 640-690m
BL: 0m
BP: 690-840m
szerokość zalewu
zw. 1%
(m)
Tab.III.3. Strefy zagrożenia powodziowego Bolszewka c.d.
BL: 0ha
BP: 1,2ha
BL: 0ha
BP: 10,1ha
BL: 0ha
BP: 1,5ha
BL: 0ha
BP: 12,5ha
pow. zalewu
zw. 10%
(ha)
BL: 0ha
BP: 1,3ha
BL: 0ha
BP: 16,5ha
BL: 0ha
BP: 3,7ha
BL: 0ha
BP: 15,7ha
pow. zalewu
zw. 1%
(ha)
Dla rzeki Redy (Kanał Redy) od km 25+270 do km 32+180 narażone na zalanie wodą
powodziową Q1% są tereny o powierzchni ponad 110 ha (22 ha – brzeg lewy, 88,7 ha – brzeg
prawy). Dla przepływu Q10% całkowita powierzchnia obszarów bezpośrednio zagrożonych
powodzią wynosi około 90 ha (11,9 ha – brzeg lewy, 79 ha – brzeg prawy).
Tereny zagrożone w rejonie jeziora Orle (od km 32+180 do km 31+325 przekrój r-3)
obejmują głównie tereny naturalnie zalewane. Stanowią je przede wszystkim łąki i nieużytki.
Powierzchnia terenu zagrożenia bezpośredniego dla przepływu Q1% wynosi 64,8 ha (7 ha –
brzeg lewy, 57,8 ha – brzeg prawy), a dla przepływu Q10% 60,4 ha (5,4 ha – brzeg lewy, 55 ha
– brzeg prawy).
Na długości rzeki Redy (Kanał Redy) w granicach obszaru zurbanizowanego wsi Orle
(od przekroju r-3 zlokalizowanego w km 31+325 do przekroju r-12 zlokalizowanego w km
29+320) zagrożone są pojedyncze zabudowania na brzegu prawym. Poza tym tereny bezpośredniego zagrożenia powodziowego obejmują łąki, nieużytki oraz obszar starego koryta Redy zlokalizowanego na brzegu prawym. Powierzchnia terenu zagrożonego zalaniem dla przepływu Q1% wynosi 24,3 ha (8,1 ha – brzeg lewy, 16,2 ha – brzeg prawy), a dla przepływu
Q10% 16,3 ha (3,6 ha – brzeg lewy, 12,7 ha – brzeg prawy).
Na długości rzeki Redy (Kanał Redy) od przekroju r-12 (km 29+320) do ujścia rzeki
Bolszewki (przekrój r-17 km 27+875) tereny zagrożenia bezpośredniego powodzią dla przepływu Q1% wynoszą 8,2 ha (3 ha – brzeg lewy, 5,2 ha – brzeg prawy). Tereny zagrożone zalaniem dla przepływu Q10% występują tylko na brzegu prawym (powierzchnia 3,4 ha). Na brzegu lewym obliczone rzędne zwierciadła wody w całości mieszczą się w obwałowaniu Kanału
Redy.
Na odcinku Kanału Redy od ujścia Bolszewki (r-17 km 27+875) do połączenia się z
korytem Starej Redy poniżej cementowni (przekrój r-24 km 26+465), ze względu na zrzut
wody z Kanału przez jaz ulgi, strefa bezpośredniego zagrożenia jest mała i występuje tylko w
rejonie przed zakładem przemysłowym (r-21 km 27+050) na brzegu prawym. Powierzchnia
tej strefy zarówno dla przepływu Q1% jak i Q10% nie przekracza 1,5 ha.
Na odcinku poniżej połączenia się starego koryta Redy z Kanałem Redy (km 26+465
przekrój r-24) aż do wodowskazu Wejherowo (r-29 km 25+270) strefy zagrożenia bezpośredniego dla Q1% obejmują tereny zurbanizowane o powierzchni 12,1 ha (3,1 ha – brzeg lewy, 9
ha – brzeg prawy). Dla przepływu Q10% powierzchnia terenów zagrożonych wynosi 9,8 ha
(2,4 ha – brzeg lewy, 7,4 ha – brzeg prawy).
114
Powierzchnia narażona na zalanie wodami ze starego koryta Redy biegnącego wzdłuż
lewego brzegu Kanału Redy obejmuje praktycznie w całości tereny niezurbanizowane. Wyjątkiem jest obszar zabudowany, znajdujący się w km 2+630 (sr-5). Dla przepływu Q1% pole
powierzchni narażone na zalanie wodą powodziową wynosi 21,5 ha z czego 17,3 ha przypada
na odcinek od km 3+880 do zrzutu wody z kanału ulgi z Kanału Redy (sr-8 km 1+700). Dla
przepływu Q10% powierzchnia całkowita narażona na zalanie wynosi ok. 11 ha (9,3 ha do sr8).
W opracowaniu wyznaczono również strefy zagrożenia potencjalnego dla przepływu
Q1%. Są to obszary zagrożone zalaniem wskutek przelania się wody nad koroną wału, bądź
ewentualnej awarii obwałowań ciągłych rzeki Bolszewki oraz Kanału Redy.
Dla lewobrzeżnych obwałowań Bolszewki na długości od km 0+330 do km 0+050 (b18) strefa zagrożenia potencjalnego obejmuje tereny łąk i nieużytków o powierzchni ponad 7
ha.
Tereny potencjalnie zagrożone na odcinku rzeki Redy (Kanału Redy) od przekroju r12 (km 29+320) do ujścia rzeki Bolszewki (przekrój r-17 km 27+875) zlokalizowane są na
brzegu lewym i obejmują obszar o powierzchni 2ha, który nie został zaliczony do stref zagrożenia bezpośredniego dla starego koryta Redy.
Podobnie przeanalizowano teren lewobrzeżny rzeki Redy dla odcinka Redy od ujścia
Bolszewki (r-17 km 27+875) do połączenia się z korytem starej Redy (r-24 km 26+465).
Łączna powierzchnia strefy zagrożenia potencjalnego dla przepływu Q1% wynosi na brzegu
lewym 5,7 ha. Na brzegu prawym strefa zagrożenia potencjalnego o powierzchni 11,7 ha dla
przepływu Q1% dla Kanału Redy graniczy z nasypem kolejowym linii kolejowej Wejherowo –
Żarnowiec.
Łączna powierzchnia stref zagrożenia potencjalnego w opracowaniu ma powierzchnię
26,4 ha (7 ha – rzeka Bolszewka, 19,4 ha – rzeka Reda)
Obliczenia stref zagrożenia powodziowego zostały wykonane przy założeniu, że
wszystkie budowle hydrotechniczne – jazy, zastawki, mosty mają przepustowość zgodną z
projektowaną i nie stanowią dodatkowej przeszkody wywołującej spiętrzenie wody. W przypadku awarii, czy też złego sterowania przepływem wody rzeczywisty układ zwierciadła może znacznie odbiegać od obliczonego. Przeszkodę w swobodnym przepływie mogą stanowić
również pływająca kra (zator lodowy), gałęzie, drzewa i inne przedmioty.
115
Na zakończenie należy podkreślić, że w przedstawionym opracowaniu zastosowano
najnowsze, zalecane metody wyznaczania przepływów charakterystycznych [27], [28] oraz
obliczenia stref zagrożenia powodziowego [24], [30]. Wykorzystano aktualne wyniki pomiarów terenowych (2007-2008), umożliwiające szczegółową analizę zasięgu stref zagrożenia
powodziowego. Można więc przyjąć, że przedstawiony na mapie zasięg stref dla Q10% i Q1%,
odpowiada stanowi rzeczywistemu.
116
Rys.III.1. Mapa stref zagrożenia powodziowego, skala 1: 10 000
117
Download