Spis Publikacji

advertisement
Osiągnięcia Zespołu Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii
Wykaz projektów
SMART History - w ramach Cultura 2000. – rejon Cinque Terre, Włochy – 2004-2005
Współpraca Regionów nadrzecznych w ramach programu Interreg 3C, Union des Terres de
Rivieres – 44.150.830, 2005-2007
Wykaz grantów
Badania Statutowe:
Opracowanie koncepcji zastosowań biotechnologii laserowej dla potrzeb zrównoważonego
rozwoju terenów przemysłowych oraz wypoczynkowych o szczególnych walorach
Granty Promotorskie:
„Ocena możliwości zastosowania wybranych fitoindykatorów w monitoringu biologicznym stężeń
NO2 i SO2 w powietrzu” nr 2 P04G 023 29
„Zastosowanie biostymulacji laserowej wybranych gatunków hydrofitów do zwiększenia ich
zdolności bioremediacyjnych” nr 1 T09D 082 30
„Monitoring wybranych zanieczyszczeń wód
ekotoksykologicznych” nr 3869/P01/2006/31
przy
zastosowaniu
nowych
kryteriów
„Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich
przydatności dla rekultywacji terenów zasolonych” nr 1398/P01/2007/32
Spis publikacji
2003
1. Dobrowolski J. W., Bursa J, Grzywna E.
Blood lead concentration in 7 years old
children living in Szczawnica city
Polish Journal of Environmental Studies. "Hard"
Olsztyn 2003
2. Dobrowolski J. W.,
Środowisko a kultura Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH.
AGH Kraków 2003
3. Dobrowolski J. W.,
Naukowcy Polonijni a integracja Europy dla trwałego rozwoju
gospodarczego Biul. Inf. Prac. AGH. AGH Kraków 2003
4. Śliwka M., Albej N., Borkowska K., Olek M.; „Skażenia transportowe niszczą zabytki
Krakowa”, ENVIRONMENT & DEVELOPMENT, nr 63/8, Beirut, Lebanon 2003r.
5. Wagner A., Co zrobić gdy nie zabrakło nam czystej wody ? Aura, 10/03. Sigma-Not sp. z. o.
o Warszawa 2003
Referaty opublikowane za granicą
1. Dobrowolski J. W., Tadeusiewicz R., Artificial Intelligence as a tool for development of
interdisciplinary study on elements and health Mat. Konf.. Antypossis (Grecja) Ateny 2003
2. Dobrowolski J. W.,
Observation on 35 years of experience in interdisciplinary research
and training in suatainable management and coastal waters in Poland and Japan
Mat.
Konf.. Genewa 2003
3. Wagner A.,
The role of water ponds in the environment, using ponds in and around
cracow as examples
Mat. Konf.. Genewa 2003
Referaty opublikowane w kraju
1
Wagner A., The role of Post-Exploitation Water ponds in the Environmental
Management of rural Areas Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 404. 2003
2004
Publikacje z listy filadelfijskiej:
1. Dobrowolski J.W. Present Trends of the Integration in Ecologically-Oriented Education in
Europe and Experience of 35 years of the Promotion of Primary Prevention and Sustainable
Development. Polish Journal of Environmental Studies. 13/I: 28-33. 2004. Wydawca: HARD
– Olsztyn.
2. Tadeusiewicz R., Dobrowolski J.W. Artificial Intelligence and Primary Prevention of Health
Hazard Related to changes of Elements in the Environment. Polish Journal of Environmental
Studies. Vol. 13. Suppl. I: 347-350. 2004.
3. Mazur R.: The application of embryological and ecotoxicological criteria in new methods of
environmental biomonitoring. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 13, Supplement I:
60-62. 2004.
4. Śliwka M. The Application of Laser Biostimulation of Duckweed (Lemna minor) for the
Purification of Sewage Treatment Process. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 13,
Supplement I: 55-59. 2004.
5. Wagner A., Czarnik M., Filo A., Kożuch M. Krupa R. Pilot studies on environmental
awareness of the residents in selected regions of Poland. Polish Journal of Environmental
Studies. Vol. 13. Suppl. I: 34-39, 2004.
Rozdziały w książkach i monografiach:
1. Dobrowolski J.W. Yttrium. Rozdział w monografii książkowej pt. Elements and Their
Compounds in the Environment. Eds. E. Merian, M. Anke, M. Ihnat, M. Stoeppler Vol. 2, s.
1193-1201. 2004. Wydawca: Jossey-Bass. An Imprint of Wiley
Publikacje w innych czasopismach:
2. Bach A., Warchoł M., Gowin K. Próba zastosowania nowych fitoindykatorów w powiązaniu z
metodą pasywną monitoringu zanieczyszczeń motoryzacyjnych powietrza atmosferycznego
(ze szczególnym uwzględnieniem synergistycznych oddziaływań NO 2, SO2). Przegląd
Lekarski 61. Supl. 2.: 40-42. 2004.
3. Dobrowolski J.W. Ekologia człowieka a integracja nauk dla promocji postępu technicznego,
zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego o wiedzę. Zeszyty Studenckiego
Towarzystwa Naukowego. Nr 3.: 31-37. 2004.
4. Dobrowolski J.W., Mazur R., Stankowski S., Śliwka M., "Wpływ biostymulacji laserowej
na kiełkowanie i początkowy wzrost odmian" Materiały Konferencji Naukowej "Jakość a
wykorzystanie ziarna zbóż" Puławy, 15-16 X. 2003
5. Mazur R., „Wykorzystanie kryteriów embriologicznych i ekotoksykologicznych w ocenie
jakości wody” Materiały Międzynarodowej Konferencji Studentów I Młodych Pracowników
Nauki – Jelenia Góra 22 – 23 stycznia 2004r. (Politechnika Wrocławska Filia w Jeleniej
Górze).
6. Śliwka M.” Zwiększenie efektywności biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem
biostymulacji laserowej”. Materiały Międzynarodowej Konferencji Studentów I Młodych
Pracowników Nauki – Jelenia Góra 22 – 23 stycznia 2004r. (Politechnika Wrocławska Filia w
Jeleniej Górze).
7. Śliwka M., Mazur R. „Rola biotestów w monitoringu wód powierzchniowych” Inżynieria
Środowiska AGH; Tom 9; Zeszyt 1; 2004
2005
Publikacje w materiałach konferencyjnych:
1. Dobrowolski J.W. 40 years action of committing universities to common action focused on
sustainable development. Proceedings. Committing Universities to Sustainable
Development. Graz, Austria. 2005. Wydawca: United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization.
2. Dobrowolski J.W., Różanowski B., Zielińska-Loek, Śliwka M., Mazur R., Gowin K.,
Zakrzewska A., A. Ślązak, H. Mrowiec: Perspectives of more efficient bioremediation of
soil and waste water using laser biostimulationof for more efficient bioremediation of soil
and wastewater, Materials: International Conference on Bioremediation of Soil and
Groundwater, 6-7 IX. 2004, Cracow -Poland. 133-148. 2005.
3. Gowin K. Grygierzec B. „Zawartość niektórych metali (Cr, Ni, Cd, Pb) w wybranych gatunkach i
odmianach traw”. ”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg
Pierwiastków w Przyrodzie” Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2005
4. Gowin K. Grygierzec B. „Rozmieszczenie magnezu i niektórych pierwiastków śladowych w
poszczególnych organach masy nadziemnej u wybranych odmian Lolium prernnae L. oraz Poa
pratensisn L. ”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg
Pierwiastków w Przyrodzie” Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2005
5. Jakubiak M., „Wykorzystanie biostymulacji laserowej pierwiastków celu zwiększenia
możliwości zastosowania wierzby energetycznej (salix sp.) do rekultywacji gleb
zasolonych”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg Pierwiastków
w Przyrodzie” Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2005
Jakubiak M. „Zwiększenie możliwości zastosowania wierzby energetycznej do
rekultywacji gleb zasolonych poprzez wykorzystanie biostymulacji laserowej”.
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – Koła Naukowe Kuźnią
Talentów, Politechnika Warszawska, 2005
6. Piróg A. Międzynarodowy Warsztat i Badania we Florencji w 2003 roku – Ochrona
dziedzictwa kulturowego i środowiska przed negatywnymi skutkami antropopresji
(zastosowanie próbników Amaya-Krochmala). Referaty laureatów studenckich sesji
naukowych górników. AGH. Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydaktyczne. S. 85-97. Kraków 2004.
5.. Wagner A. Znaczenie zbiorników wodnych w rozwoju ekoturystyki i agroturystyki w
wybranych rejonach wiejskich w okolicach Krakowa. Przegląd Naukowy. Inżynieria i
Kształtowanie Środowiska. R. 14, zesz. 2 (32): 140-146. 2005.
6. Śliwka M. Dziełalność Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Środowiska AGH
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – Koła Naukowe Kuźnią
Talentów, Politechnika Warszawska, 2005
7. Śliwka M. Wykorzystanie biostymulacji laserowej roślin do zwiększenia przyrostu ich
biomasy oraz zdolności bioremediacyjnych. VI Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna „Obieg Pierwiastków w Przyrodzie” Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
2005
Inne publikacje:
8. Dobrowolski J.W. 40 years action of committing universities to common action focused
on sustainable development. Proceedings. Committing Universities to Sustainable
Development. Graz, Austria. 2005. Wydawca: United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization.
9. Dobrowolski J.W., Różanowski B., Zielińska-Loek, Śliwka M., Mazur R., Gowin K.,
Zakrzewska A., A. Ślązak, H. Mrowiec: Perspectives of more efficient bioremediation of
soil and waste water using laser biostimulationof for more efficient bioremediation of soil
and wastewater, Materials: International Conference on Bioremediation of Soil and
Groundwater, 6-7 IX. 2004, Cracow -Poland. 133-148. 2005.
10. Gowin K. Grygierzec B. „Zawartość niektórych metali (Cr, Ni, Cd, Pb) w wybranych gatunkach i
odmianach traw”. Monografia „Obieg pierwiastków w przyrodzie” Instytut Ochrony
Środowiska, Warszawa – 2005
11. Gowin K. Grygierzec B. „Rozmieszczenie magnezu i niektórych pierwiastków śladowych w
poszczególnych organach masy nadziemnej u wybranych odmian Lolium prernnae L. oraz Poa
pratensisn L. Monografia „Obieg pierwiastków w przyrodzie” Instytut Ochrony
Środowiska, Warszawa – 2005
12. Jakubiak M., „Badania przypowierzchniowej warstwy wód Morza Bałtyckiego”, Referaty
Laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego, Uczelniane Wydawnictwo
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005
13. Jakubiak M., „Wykorzystanie biostymulacji laserowej pierwiastków celu zwiększenia
możliwości zastosowania wierzby energetycznej (salix sp.) do rekultywacji gleb
zasolonych”, Obieg Pierwiastków w Przyrodzie – Monografia tom III, Instytut Ochrony
Środowiska, Warszawa, 2005
14. Śliwka M., „Wykorzystanie biostymulacji laserowej roślin do zwiększenia przyrostu ich
biomasy oraz zdolności bioremediacyjnych”, Monografia „Obieg pierwiastków w
przyrodzie” Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa – 2005
Publikacje w Internecie:
1. Przygotowanie posteru w ramach programu Smart History, CULTURA 2000 http://www.smarthistory.it/Virtual%20Exhibition%20for%20Mobile.htm
2. Współautorstwo Międzynarodowego Podręcznika: From Smart History towards common
European Heritage by a preservation model of Cinque Terre National Park – Italy. Joint
International
Project
Handbook
http://www.smarthistory.it/Smart%20History%20Handbook.pdf
3. 7-9.12.2005 – Konferencja. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej: Ocena Stanu
Ekologicznego Wód W Polsce "Ecostatus" – przedstawiona prezentacja - Ocena roli
śródmiejskich sztucznych zbiorników wodnych w zachowaniu bioróżnorodności oraz
poprawie warunków wypoczynku mieszkańców miast, na przykładzie Miasta Krakowa –
referat złożony do druku w recenzowaniej monografii.
2006
I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Publikacje w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej
Dobrowolski J.W. (2006) Preface. The main purposes of the 11th International
Conference. Polish Journal of Environmental Studies. 15, 5c, ss. 3-5.
Dobrowolski J.W., Wagner A., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M. (2006)
Polish long-term interdisciplinary co-opreration of scientists, youth and local
communities for the promotion of eco-tourism and sustainable development in regions of
particular natural and cultural values in Poland, Spain and Italy. Polish Journal of
Environmental Studies. 15, 5c, ss. 71-72.
Dobrowolski J.W. (2006) Proposals for future co-operation. Polish Journal of
Environmental Studies. 15, 5c, ss. 196-197
Wagner A . (2006) The role of water reservoirs in historical cities – possibilities of ecotourism. The case study in the Cracow region. Polish Journal of Environmental Studies.
15, 5c, ss. 96-98.
Mazur R. (2006) Embryo-tests. Polish Journal of Environmental Studies. 15, 5c, ss. 173175.
Jakubiak M., Śliwka M. (2006) The application of laser biostimulation for more
efficient phytoremediation of soil and waste water. Polish Journal of Environmental
Studies. 15, 5c, ss. 175-178.
Wagner A . (2006) Historic cities and nature. Polish Journal of Environmental Studies.
15, 5c, ss.193.
II)
Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie
polskim o zasięgu co najmniej krajowym
1. Jakubiak M., Śliwka M. Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin
w celu zwiększenia ich odporności na podwyższone zasolenie. Prace naukowe Instytutu
Inżynierii Ochrony środowiska Politechniki Wrocławskiej. 82, Seria: Studia i Materiały
22, Wrocław.
2. Śliwka M., Jakubiak M., Wpływ stymulacji laserowej na zdolności bioremediacyjne
hydrofitów, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 82, Seria: Studia i
Materiały 22, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Wrocław
2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
III) Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu lokalnym
1. Dobrowolski J.W., Jachimski J., Hejmanowska B., Wagner A., Boroń A., Drzewiecki
W., Mikrut S., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M., Patuła B. (2006) Interdyscyplinarna
współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie
Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy). Geodezja. 12. z.2/1, ss. 167-182.
2. Śliwka M., Jakubiak M. Zagospodarowanie odpadów przy wykorzystaniu zdolności
fitoremediacyjnych roślin. Zielony Region. Biuletyn organizacji pozarządowych Dolnego
Śląska. 1/33, ISSN 1641-9391, Wydawca: Fundacja Karkonoska., ss. 10-12.
IV) Publikacje w materiałach konferencyjnych
A) zagraniczne
1. Dobrowolski J.W., Gowin K., Jakubiak M., Śliwka M., Zielińska-Loek A. (2006) New
perspectives of application of laser biostimulation and sensitive methods of biological
monitoring for improvement of environmental condition and biomass production in rural
regions. Proceedings: Convegno Internazionale, Attualitá della Politica Agricola
Comunitaria. L’Importanza della Variabile ambientale per la Competivitá delle Impesie
Verdi, Universiti of Benevento, December.
2. Gowin K. Grygierzec B., „Monitoring of heavy metals pollution in urban area by
accumulation in liverworts (Marchantia polymorpha)” (poster) Conference “Towards The
City Surface of Tomorrow” Conference Proceedings, June 8-9 2006, Vienna, Austria
B) krajowe
1. Śliwka M., Jakubiak M., Łańko M. (2006) Roślinne oczyszczalnie ścieków. Krakowska
Konferencja Młodych Uczonych, Wyd. FSiA AGH Academica, Kraków.
2. Jakubiak M., Śliwka M. (redakcja książki) Zielone Prądy w Edukacji. Edycja 2. PTIE,
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, Kraków.
3. Śliwka M., Jakubiak M. Zbiornik i elektrownia wodna na rzece Rabie w Dobczycach,
Zielone Prądy w Edukacji II. Edycja 2, Wyd. Art.-Tekst, Kraków
4. Mazur R. Monitoring wybranych zanieczyszczeń wód przy zastosowaniu nowych
kryteriów ekotoksykologicznych. Materiały konferencyjne XIII Ogólnopolskie
Seminarium Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa” Wisła-Jarzębata,
Grudzień 2006.
5. Wagner A.: Ocena roli śródmiejskich sztucznych zbiorników wodnych w zachowaniu
bioróżnorodności oraz poprawie warunków wypoczynku mieszkańców miast, na
przykładzie Miasta Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji i Inżynierii
Środowiska, Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii, Kraków.
http://www.icoz.uni.lodz.pl/pr.htm Uwaga: konferencja była w roku 2005, ale publikacja
internetowa ukazała się w 2006.
6. Wagner A. Ecologically oriented tourism and recreation as a factor rising environmental
awareness – focus on waterbodies in the area of Krakow (Poland) – materiał w druku. Do
tej pory opublikowano abstrakt: http://www.euroscience.ee/impact_of_recent.html
V) Monografia lub podręcznik w języku angielskim lub innym obcym – brak
VI) Rozdział w monografii w języku angielskim:
1. Dobrowolski J.W. (2006) Innovative Biological Monitoring and Laser Biotechnology for
sustainable development of river regions. W: Terres de Rivieres. G. Di Salvo, B. Pizzo
(red.) Officinaedizioni, Universitá la Sapienza, Roma , ss.64-65.
2. Wagner A.(2006) The Role of Water Bodies in the Ecologically Oriented Weekend
Tourism of the Residents of Cracow (Southern Poland) in: Terres de Rivieres.Officina
Edizioni, red: Giacomina Di Salvo, Barbara Pizzo, s. 72-73.
2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dobrowolski J. W., Zielińska-Loek A., Wagner A., Lewicki P., Różanowski B., Śliwka
M., Jakubiak M., Gowin K., Mazur R., Patuła B.: Application of Innovative
Biotechnology for Sustainable Food Production. Dokument Elektroniczny:
http://kbbeb.tetalap.hu/images/stories/presentations/30_Nov_session_3/3_pl_scp_3_87_d
obrowolski_wagnert.pdf, referat wygłoszony w ramach: FP7 European Information and
Brokerage Days. Transnational Cooperation in Food, Agriculture and Fisheries and
Biotechnology – 29- 30.11.2007, Bruksela.
Jakubiak M. Śliwka M. “Mokradła jako naturalne oczyszczalnie wody” Wyd. FSiA
AGH Academica, Kraków 2007
Jakubiak M., Śliwka M. „Rekultywacja terenów zasolonych z wykorzystaneim
stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin” Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych, zeszyt nr 33, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2007
Wagner A., Nature-based tourism in anthropogenic landscape. Focus on water bodies in
the Krakow area (Turystyka ekologiczna w krajobrazie antropogenicznym ze
szczególnym uwzględnieniem zbiorników wodnych w rejonie Krakowa). Inżynieria i
Ochrona Środowiska t. 10, 2007.
Mazur R., Kawa R., Lewicki P., The monitoring of selected pollutants of waters with the
application of the selected eco-toxicological criteria; Polish Jorunal of Environmental
Studies, Vol. 16, No. 3B, s. 334 – 338, Olsztyn 2007,
Jakubiak M., Śliwka M., „Mokradła jako naturalne oczyszczalnie wody.” Krakowska
Konferencja Młodych Uczonych, Wyd. FSiA AGH Academica, Kraków.
Śliwka M. Jakubiak M. „Wpływ stymulacji laserowej na zwiększenie przyrostu biomasy
oraz zdolności bioremediacyjnych roślin wykorzystywanych w hydrofitowych
oczyszczalniach ścieków” Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Instytut Ochrony
Środowiska, zeszyt nr 33, Warszawa 2007
Współpraca zagraniczna
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Niemczech - prof. dr hab. Anton Stasch
Europejska Akademia Zarządzania (Niemcy) - prof. dr hab. A. Stasch
Uniwersytet w Genewie – prof. Janusz Dominik
Uniwersytet we Florencji – prof. Paolo Gajo
Fundacja Del Bianco – Florencja
Królewska Akademia Nauk – Madryt – prof. Bartolome Ribas Ozonas
Uniwersytet w Sorbonie, Francja – prof. Stanislas Wicherek
Inne osiągnięcia:
Organizacja konferencji:
1. 11th International Conference EURO-ECO 2006 “Interdisciplinary Co-operation for the
Sustainable Development of Historical Cities and Protected Areas. Perspectives of Sound
Tourism”, Kraków 18-19.09.2006, Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii,
WGGiIŚ, AGH,
2. Studencka Konferencja „Zielone Prądy w Edukacji”, Kraków 11.12.2004 Krakowski
Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Studenckie Koło Naukowe
Ochrony Środowiska WGGiIŚ, AGH, Projekt dofinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska (Jakubiak M., Śliwka M.)
3. Studencka Konferencja „Zielone Prądy w Edukacji - Edycja 2”, Kraków 2-3 i 10.12.2005,
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Studenckie Koło
Naukowe Ochrony Środowiska, WGGiIŚ, AGH, Projekt dofinansowany przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Jakubiak M.,
Śliwka M.)
4. I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, (Sekcja Inżynierii Środowiska - Jakubiak
M., Śliwka M.), Kraków 21-23.09.2006, Grupa Naukowa ProFuturo, Akademia GórniczoHutnicza,
5. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, (Sekcja Inżynierii Środowiska - Jakubiak
M., Śliwka M.), Kraków 20-22.09.2007, Grupa Naukowa ProFuturo, Akademia GórniczoHutnicza,
Download