Podejście Leader - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich : PROW

advertisement
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER w
ramach PROW 2014-2020
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Listopad 2015 r.
Działanie LEADER (M19) Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałania:
19.1. Wsparcie przygotowawcze
19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(„Wsparcie na wdrażanie LSR”)
19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania („Wsparcie projektów
współpracy”)
19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Legislacja UE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), w szczególności art. 32-35
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), w szczególności art. 42-44
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr
814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z
późn. zm.)
oraz rozporządzenia wykonawcze i delegowane, wydane w trybie ww. rozporządzeń
Legislacja krajowa
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. poz. 378)
oraz stosowana odpowiednio część przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) dotyczących:
ekspertów
projektów grantowych
Protestów
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349)
oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U.
poz. 1130)
oraz wydane w na podstawie tej ustawy rozporządzenia
Legislacja krajowa
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349)
oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 851) [19.1]
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) [19.2]
z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1839) [19.3]
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.
1822) [19.4]
Legislacja krajowa
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130)
oraz wydane w na podstawie tej ustawy rozporządzenia:
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1857)
Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)
Wsparcie przygotowawcze
Wnioski o przyznanie pomocy składane były do końca lipca 2015 r.
Pomoc przyznawana jest w formie zryczałtowanej wypłacanej w
dwóch transzach
Pomoc przyznana została 298 LGD obejmującym ponad 97% ludności
wiejskiej w Polsce
Dotychczas pierwsza transza pomocy została wypłacona 244 LGD
Warunkiem wypłaty drugiej transzy pomocy jest przede wszystkim
złożenie (w ramach konkursu na wybór LSR) LSR spełniającej warunki
tego wyboru
Nabory wniosków o wybór LSR prowadzone będą w listopadzie i grudniu
2015 r.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (1)
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
§ 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia
Podstawowym zakresem wsparcia jest realizacja operacji mających na
celu wzmocnienie kapitału społecznego osób z obszaru objętego LSR,
Pożądane jest podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
Beneficjent – podmioty z obszaru objętego LSR , przede wszystkim
organizacje pozarządowe;
Kwota wsparcia do 300 tys. zł;
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (2)
Podejmowanie działalności gospodarczej
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia
Zakres tematyczny - bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności
dużej skali - § 8 rozporządzenia);
Beneficjent - osoby fizyczne, spółki w organizacji, osoby ubezpieczone w
ZUS oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy
ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które
podejmują działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa), które w
okresie 2 lat poprzedzających złożenie WOPP nie prowadziły działalności
gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, są z obszaru objętego LSR;
Kwota wsparcia – od 50 do 100 tys. zł (kwota określona w LSR!)
Forma wsparcia – płatność ryczałtowa (premia) 2 transze 70% i 30%
Przedłożenie biznesplanu
Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie
go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (3)
Rozwijanie działalności gospodarczej
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia
Zakres tematyczny – bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności
dużej skali)
Beneficjent – mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR,
który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy
SDG
Kwota wsparcia – od 35 do 300 tys. zł
Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych ale nie
więcej niż 70%
Przedłożenie biznesplanu
Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie
go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej
Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji
Programu
Pomoc może być przyznana beneficjentowi premii po upływie 2 lat
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (4a)
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia
Beneficjent – podmiot, który legalnie może wykonywać działalność
polegającą na udostępnianiu inkubatora, przeważnie mikro lub mały
przedsiębiorca (albo przyszły przedsiębiorca), ale też stowarzyszenie
wykonujące działalność statutowa odpłatną
Kwota wsparcia – do 500 tys. zł
Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części
uzależnionej od rodzaju beneficjenta
Przedłożenie biznesplanu (w przypadku inkubatora non-profit biznesplan
nie zakłada osiągania zysku)
Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie
go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej
Wsparcie nie będzie przyznane podmiotowi, który otrzymał pomoc w
zakresie określonym w lit. a lub c, w zakresie przetwórstwa;
Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przez podmioty
inne niż wnioskodawca
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (4b)
Definicja inkubatora przetwórstwa lokalnego:
przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.),
w którym jest wykonywana działalność w zakresie produkcji,
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym
podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest
przetwarzanie żywności.
Przedsiębiorstwo spożywcze – przedsiębiorstwo publiczne lub
prywatne, typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek
działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania
i dystrybucji żywności.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (5)
Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w
zakresie określonym w lit. a–c rozporządzenia
§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia
Wsparcie nie występuje samodzielnie – jest uzależnione od
spełnienia warunków przyznania pomocy w zakresie określonym
w lit. a–c rozporządzenia
Zadania związane z podnoszeniem kompetencji stanowią część
operacji związanej z podejmowaniem albo rozwijaniem
działalności gospodarczej albo tworzenia lub rozwijania
inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Beneficjent – podmioty z obszaru objętego LSR uprawnione do
otrzymania pomocy w zakresach określonych (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit.
a-c rozporządzenia)
Kwota wsparcia i forma wsparcia – uzależniona od zakresu w
ramach które realizowana jest powiązana inwestycja
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (6)
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
w ramach krótkich łańcuchów dostaw
w zakresie świadczenia usług turystycznych
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
Konieczne jest zawarcie na czas oznaczony formalnego porozumienia o
wspólnej realizacji operacji, zawierające w szczególności:
dane identyfikujące strony porozumienia
opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą
operacją
wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu
pozostałych stron
budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron
Kwota wsparcia – od 35 do 300 tys. zł
Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych ale nie
więcej niż 70%
Przedłożenie biznesplanu
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (7)
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z
wyłączeniem operacji polegających na budowie lub
modernizacji targowisk
§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Kwota wsparcia do 300 tys. zł
Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części
uzależnionej od rodzaju beneficjenta
.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (8)
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, iż operacja służy
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej ogółem (potrzeb
jednostki)
Kwota wsparcia do 300 tys. zł
Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części
uzależnionej od rodzaju beneficjenta
.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (9)
Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, iż operacja służy
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej ogółem (potrzeb jednostki)
Kwota wsparcia do 300 tys. zł (nie dotyczy jednostek sektora finansów
publicznych)
Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych w części
uzależnionej od rodzaju beneficjenta
Okres trwałości inwestycji – 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej
.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (10)
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, które:
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są
świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia
Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, iż operacja służy
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej ogółem (potrzeb jednostki).
Kwota wsparcia do 300 tys. zł (nie dotyczy jednostek sektora finansów
publicznych);
Okres trwałości inwestycji – 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.
.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zakres pomocy (11)
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych
§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia
Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja służy wspólnej promocji
produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczy organizacji wydarzeń
cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub
wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w
LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie
organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w
części tej samej tematyce
.
Wsparcie na wdrażanie LSR
warunki przyznania pomocy (wspólne)
koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez
beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy,
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza
tym obszarem (koszty budowy tego odcinka, nie będą kwalifikowalne);
inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
Wsparcie na wdrażanie LSR
warunki przyznania pomocy (wspólne)
operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie
dotyczy zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8)
minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
podmiot wykaże, że:
posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza
realizować, lub
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest
osobą fizyczną, lub
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (warunek ten
nie dotyczy podmiotów podejmujących działalność gospodarczą);
realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
Wsparcie dla podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą w
ramach tego poddziałania jest pomocą de minimis.
Wsparcie na wdrażanie LSR
koszty kwalifikowalne (nie dotyczy premii)
ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013zakupu robót
budowlanych lub usług,
zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w §
2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tylko do dnia złożenia wniosku o
płatność),
podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
Wsparcie na wdrażanie LSR
koszty kwalifikowalne (nie dotyczy premii)
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa
w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w
formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów
ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się
wartość rynkową tych kosztów
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu
środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne
Wsparcie na wdrażanie LSR
proces przyznawania pomocy
(dla wnioskodawców innych niż LGD)
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP) – LGD (termin
uzgodniony z samorządem województwa (SW)
Składanie WOPP – w LGD
Wybór operacji z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji do finansowania
określonych w lokalnej strategii rozwoju (LSR) spośród operacji zgodnych z
LSR i Programem (45 dni)
Przekazanie WOPP do SW celem ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności
Ewentualne uzupełnienia – 1 raz, termin 7 dni
Uzupełnienie WOPP nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji !
Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy / odmowa przyznania pomocy
między beneficjentem a SW
Wsparcie na wdrażanie LSR
zadania LGD
Uzgodnienie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP),
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP) – LGD (termin
uzgodniony z samorządem województwa (SW)
Przeprowadzenie naboru WOPP
Weryfikacja: terminu i miejsca złożenia WOPP, zgodności operacji z LSR (w
tym z Programem)
Wybór operacji do finansowania przez Radę !
Ustalenie kwoty wsparcia
Poinformowanie o wynikach oceny zgodności i wyboru operacji
Przekazanie wniosków na operacje wybrane do SW wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłowość przeprowadzenia tego wyboru
Rozpatrzenie ewentualnych protestów i odwołań w przypadku grantów.
Wsparcie na wdrażanie LSR
zadania SW
Uzgodnienie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP),
Kontrola administracyjna wniosku o przyznanie pomocy, w tym weryfikacja :
poprawności przeprowadzonego przez LGD naboru WOPP
oceny zgodności operacji z LSR ( w tym spełnienia wrunków przyznania pomocy)
wyboru operacji przez Radę (prawidłowe zastosowanie kryteriów wyboru)
Ewentualne rozpatrywanie protestów wniesionych za pośrednictwem LGD
Zawieranie umów o przyznaniu pomocy
Informowanie LGD o przyznaniu pomocy Beneficjentom
Kontrola realizacji operacji oraz trwałości operacji
Weryfikacja wniosków o płatność (WOP)
Wsparcie projektów współpracy
rodzaje operacji
Pomoc jest przyznawana na operacje
polegające na:
przygotowaniu projektu współpracy
realizacji projektu współpracy
przygotowaniu połączonym z realizacją
projektu współpracy
Wsparcie projektów współpracy
zakres operacji
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych
rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na
budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
zachowanie dziedzictwa lokalnego
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej
promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013, w tym produktów lub usług
lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości
stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
Wsparcie projektów współpracy
kryteria wyboru
Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest
przyznawana, jeżeli operacja uzyska co najmniej 21 punktów
w ramach oceny dokonanej według następujących kryteriów wyboru:
cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem
szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji tego
projektu współpracy – przyznaje się 4 punkty;
projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wdrożenie
nowych na danym obszarze lub znacząco udoskonalonych produktów,
usług, procesów lub organizacji lub nowego sposobu wykorzystania
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub
społecznych – przyznaje się 6 punktów;
projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie
utworzone przynajmniej jedno miejsce pracy – przyznaje się 6 punktów;
udokumentowane doświadczenie LGD uczestniczących w realizacji
projektu współpracy w realizacji co najmniej:
trzech projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy –
przyznaje się 4 punkty,
jednego, lecz nie więcej niż dwóch projektów o zakresie podobnym do zakresu
tego projektu współpracy – przyznaje się 2 punkty;
Wsparcie projektów współpracy
kryteria wyboru
budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny
i racjonalny podział wydatków między LGD uczestniczącymi w
realizacji projektu współpracy oraz pozostałymi partnerami, o
których mowa w art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013,
zwanymi dalej „partnerami” – przyznaje się 3 punkty;
w realizację projektu współpracy zaangażowany jest co
najmniej jeden partner zagraniczny – przyznaje się 8 punktów;
projekt współpracy jest projektem:
zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane
przez każdego z partnerów jest odmienne w swym zakresie od
zadań realizowanych przez pozostałych partnerów – przyznaje się
4 punkty,
symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym
zakresie zadania są realizowane przez partnerów – przyznaje się
2 punkty.
Wsparcie projektów współpracy
limit pomocy
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który
w okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 dla jednej
LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków
określonych w umowie ramowej na poddziałanie
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z
tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na
przygotowaniu projektu współpracy nie może
przekroczyć 1% wysokości tych środków
.
Wsparcie projektów współpracy
koszty kwalifikowalne
W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:
najmu sprzętu lub pomieszczeń
zakupu usług
W przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:
ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013,
zakupu robót budowlanych lub usług,
zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości,
zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie
określonym w § 2 pkt 3 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących
eksponaty,
zakupu rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,
wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych
z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty
ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych
przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób
które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji
Pomoc przysługuje LGD wybranym do realizacji LSR
w ramach PROW 2014-2020
Przy czym, jeżeli LSR realizowana będzie także w
ramach innych programów wspierających RLKS
pomoc przysługuje jeśli dla danej LSR funduszem wiodącym
będzie EFRROW
Pomoc przyznawana będzie w formie
zryczałtowanej
wypłacanej w nie więcej niż 4 transzach każdego roku,
w którym realizowana będzie LSR
Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji
Wysokość poszczególnych transz ustalana będzie jako
iloczyn stawki procentowej oraz podstawy ustalenia
kwoty pomocy, pomniejszony o sumę dotychczasowych
transz
Stawkę procentową ustala się jako iloraz kwot „wsparcia
na wdrażanie LSR” i „Wsparcia na koszty bieżące i
aktywizację” wskazanych w umowie ramowej (w przypadku
LSR wielofunduszowych – ze wszystkich EFSI)
Podstawą ustalenia kwoty pomocy będzie suma pomocy
wypłaconej w ramach „Wsparcia na wdrażanie LSR” oraz
wkładu własnego JSFP zapewniającego wymagany wkład
krajowych środków publicznych
Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji
Pomoc wypłacana będzie do limitu określonego w
umowie ramowej
Limit określony w umowie ramowej nie może
przekroczyć odpowiedniej kwoty określonej w
załączniku nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR
Kwoty wsparcia w przypadku LSR realizowanych tylko w
ramach PROW 2014-2020
Kwoty wsparcia w przypadku LSR realizowanych z więcej niż
jednego programu wspierającego RLKS
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards