Historia 6 wymagania edukacyjne

advertisement
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Oświecony
wiek XVIII
Rzeczpospolita
w połowie
XVIII wieku
• ideologia
oświecenia
• trójpodział władzy
według Monteskiusza
• rozwój nauki, techniki
i oświaty w dobie
oświecenia
• sytuacja
Rzeczypospolitej
w połowie XVIII wieku
• sąsiedzi
Rzeczypospolitej
• polityka państw
ościennych wobec
Rzeczypospolitej
• I rozbiór
Rzeczypospolitej
Ocena dostateczna
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje czas
• wyjaśnia pojęcie
oświecenie;
trwania
• przedstawia zmiany,
epoki oświecenia
które zaszły
(XVIII wiek)
i zaznacza go na taśmie w oświacie w dobie
oświecenia.
chronologicznej;
• wymienia
najważniejsze
dokonania naukowe
i techniczne epoki
oświecenia (np.
maszyna parowa).
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Uc z e ń :
• przedstawia
najważniejsze cechy
ideologii oświecenia;
• wyjaśnia wpływ
ideologii oświecenia
na rozwój nauki
w XVIII wieku;
• wskazuje wpływ
dokonań naukowych
i technicznych na
zmiany w życiu ludzi.
Uc z e ń :
• wskazuje
polegała zasada
zastosowanie
trójpodziału władzy
trójpodziału władzy
według Monteskiusza; we współczesnych
• wskazuje te hasła
systemach
głoszone w epoce
demokratycznych.
oświecenia, które są
obecnie powszechne
np. równość
wszystkich ludzi
wobec prawa.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wymienia sąsiadów
• wskazuje źródło
Uc z e ń :
• przedstawia
sytuację
Rzeczypospolitej
połowie XVIII wieku
i wskazuje przyczyny
jej słabości.
Uc z e ń :
• wyjaśnia, na
Polski w XVIII wieku;
czym polegało
• wskazuje datę
niebezpieczeństwo
I rozbioru
wynikające
Rzeczypospolitej
z polityki państw
i zaznacza ją na taśmie ościennych wobec
chronologicznej;
Rzeczypospolitej;
• wymienia państwa,
• wyjaśnia przyczyny
które dokonały
I rozbioru.
I rozbioru i wskazuje
je
na mapie;
• wskazuje na mapie
zasięg I rozbioru.
potęgi sąsiadów
Rzeczypospolitej;
• dokonuje oceny
postawy
społeczeństwa
polskiego wobec
trudnej sytuacji kraju.
Uc z e ń :
• wyjaśnia, na czym
Uc z e ń :
• przedstawia
samodzielnie
różne postawy
w społeczeństwie
wobec rozbioru
państwa na podstawie
analizy obrazu Jana
Matejki „Rejtan”.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Ocena dopuszczająca
2
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
W kręgu
oświeconego
monarchy
Rzeczypospolitej
• rozwój
oświaty
w Rzeczypospolitej
w drugiej połowie
XVIII wieku
• kultura w
walce
o naprawę kraju
•
Rzeczpospolita
po I rozbiorze
• cel obrad Sejmu
Czteroletniego
(1788–
1792)
• reformy Sejmu
Wielkiego
• Konstytucja 3 maja
1791 roku
Uc z e ń :
• wymienia
Stanisława Augusta
Poniatowskiego jako
ostatniego władcę
Rzeczypospolitej;
• wymienia
szkoły
i instytucje
kształcące młodzież
w duchu reform
oświeceniowych.
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia
• wyjaśnia pojęcie
• wyjaśnia,
• opowiada
obiady czwartkowe;
o zmianach, które
konieczność
dlaczego
• przedstawia
zaszły w Warszawie
przeprowadzenia
Stanisława Augusta
za panowania
reformy szkolnictwa
cel
Poniatowskiego
i przedstawia jej cel;
można nazwać władcą Stanisława Augusta
organizowania
Poniatowskiego.
oświeconym;
• wskazuje cel
obiadów
czwartkowych.
• wymienia
wychowania
i edukacji młodzieży
działania
w Rzeczypospolitej
zmierzające do
w 2. poł. XVIII wieku;
naprawy państwa
• podaje dwa
w dziedzinach oświaty
i kultury;
przykłady
• przedstawia rolę
naprawy państwa
polskiego za
teatru
panowania
i
czasopism
w walce
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Stanisława Augusta
o
naprawę
państwa.
• wskazuje
• wyjaśnia pojęcie
• wskazuje cel
• przedstawia
• analizuje
Poniatowskiego.
konstytucja;
datę
obrad
sytuację
samodzielnie
• wymienia reformy
Sejmu Wielkiego;
uchwalenia
w Rzeczypospolitej
obraz Jana Matejki
uchwalone przez Sejm • omawia najważniejsze po I rozbiorze;
„Konstytucja
Konstytucji 3 maja
Wielki;
(1791 rok)
• wyjaśnia
3 maja”, wymieniając
reformy Sejmu
i zaznacza ją na taśmie • przedstawia
Czteroletniego.
osoby przedstawione
konieczność
okoliczności
chronologicznej;
na obrazie, atmosferę,
przeprowadzenia
uchwalenia
• wskazuje
czas i miejsce
reform ustrojowych
Konstytucji 3 maja;
Stanisława Augusta
wydarzeń
w celu ratowania
• wymienia
Poniatowskiego
przedstawionych na
niezależności kraju;
najważniejsze zmiany
i Stanisława
obrazie.
• ocenia
wprowadzone przez
Małachowskiego jako
znaczenie
Konstytucję 3 maja;
twórców konstytucji.
reform Sejmu
• wskazuje
Wielkiego dla
Konstytucję
ratowania państwa
3 maja jako przykład
polskiego.
działań zmierzających
do naprawy państwa
polskiego za
panowania
Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
Sejm Wielki
i Konstytucja 3 maja
• ostatni władca
Ocena dostateczna
Wojna w obronie
Konstytucji 3 maja
konfederacj
•
Rzeczpospolita
po II rozbiorze
• insurekcja
kościuszkowska
• postawy
Polaków
wobec zagrożenia
niepodległości
państwa
Uc z e ń :
• wskazuje na mapie
państwa, które
dokonały II rozbioru,
• wskazuje na
mapie tereny, które
Rzeczpospolita
utraciła
w wyniku
II rozbioru.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia
• wyjaśnia pojęcie
konfederacja;
przyczyny
• przedstawia sytuację
wojny polsko-rosyjskiej (1792 rok); w Rzeczypospolitej
po uchwaleniu
• opowiada
Konstytucji 3 maja;
o okolicznościach
• ocenia
powstania orderu
postawę
Virtuti Militari.
targowiczan;
• ocenia decyzję
Stanisława Augusta
Poniatowskiego
o przystąpieniu
do konfederacji
targowickiej.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia pojęcia:
• wyjaśnia pojęcie
• wyjaśnia pojęcie
• przedstawia
kosynier;
insurekcja;
naczelnik powstania,
sytuację
przysięga Kościuszki;
• wymienia
•
Rzeczypospolite
• wymienia datę
j
Tadeusza
charakteryzuje
po II rozbiorze;
powstania
Kościuszkę, Bartosza
postawę Tadeusza
kościuszkowskiego
• wyjaśnia
Głowackiego, Jana
Kościuszki, Bartosza
i zaznacza ją na taśmie Kilińskiego jako
Głowackiego,
przyczyny
chronologicznej.
przykłady osób
Jana Kilińskiego
wybuchu powstania
walczących w obronie podczas powstania
kościuszkowskieg
niepodległości kraju;
kościuszkowskiego.
o
• omawia
w 1794 roku;
• wyjaśnia
wydarzenia
powstania
przyczyny
kościuszkowskiego
upadku
powstania
(bitwa pod
kościuszkowskiego
Racławicami, insurekcja
.
w Warszawie).
Uc z e ń :
• zbiera
samodzielnie
z różnych źródeł
informacje o osobach,
które jako pierwsze
zostały uhonorowane
orderem Virtuti
Militari.
Uc z e ń :
• ocenia
postawę
społeczeństwa
polskiego
w sytuacji zagrożenia
niepodległości
państwa.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Pod dowództwem
Kościuszki
Uc z e ń :
• podaje datę
a targowicka
II rozbioru i zaznacza
• wojna polsko-rosyjska ją na taśmie
1792
chronologicznej;
• II rozbiór
• wymienia państwa,
Rzeczypospolitej
które dokonały
II rozbioru.
•
3
III rozbiór i
upadek
I Rzeczypospolitej
• III rozbiór
Rzeczypospolitej
• najważniejsze
przyczyny upadku
I Rzeczypospolitej
w XVIII wieku
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje
• wymienia
najważniejsze
datę:
przyczyny upadku
III rozbioru
Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej
w XVIII wieku.
i zapisuje ją na taśmie
chronologicznej;
• wymienia
państwa,
które dokonały
III rozbioru i wskazuje
je na mapie.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia
• przedstawia
okoliczności
sytuację
III rozbioru
Rzeczypospolitej po
Rzeczypospolitej;
upadku
• wskazuje i zaznacza
powstania
kościuszkowskiego
na mapie konturowej
;
zasięg poszczególnych
• wyjaśnia pojęcie
rozbiorów.
I Rzeczpospolita.
Uc z e ń :
•
przeprowadza
samodzielną analizę
danych statystycznych
i źródeł ikonicznych
związanych
z rozbiorami
Rzeczypospolitej.
4
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
Z ziemi
włoskiej do Polski
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia
• wyjaśnia pojęcie
•
• charakteryzuje
• wymienia
emigracja;
położenie Polaków po
pojęcie
przedstawia
dzieje
III rozbiorze państwa; narodu polskiego
• wyjaśnia cel
Legiony Polskie we
okoliczności
• przedstawia
utworzenia Legionów
Włoszech;
zapisane w hymnie
utworzenia Legionów
Polskich we Włoszech; Polskich;
• wskazuje
przyczyny
i łączy je z ich
• opowiada o
• wyjaśnia
emigracji Polaków po
bohaterami.
twórców
III rozbiorze;
przyczyny
legionów Jana Henryka atmosferze
• wskazuje źródło
Dąbrowskiego i Józefa i zasadach panujących tworzenia polskich
wśród legionistów;
rekrutacji żołnierzy
Wybickiego;
oddziałów zbrojnych
do polskich oddziałów
• wskazuje na mapie
• podaje datę
u boku Napoleona
wojskowych;
Reggio.
Bonaparte;
utworzenia
•
wyjaśnia dlaczego
•
opowiada
Legionów Polskich we
Legiony Polskie
o okolicznościach
Włoszech i zapisuje
zostały
powstania Pieśni
ją na taśmie
Legionów Polskich we wysłane na wyspę San
chronologicznej;
Domingo.
Włoszech.
• deklamuje z
pamięci
trzy pierwsze
zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
• sytuacja
Polaków po III
rozbiorze
• przyczyny
emigracji
po upadku
I Rzeczypospolitej
• Legiony Polskie
we
Włoszech
• bohaterowie i
dzieje
Polski zapisane
w Mazurku
Dąbrowskiego
Ocena dostateczna
W listopadową noc
1830 roku
• autonomia Królestwa U c z e ń :
Polskiego
• wyjaśnia
• przyczyny wybuchu
pojęcie
powstania
listopadowego
• wybuch
powstania
w Warszawie
• wojna z Rosją
• postawa
społeczeństwa
polskiego wobec
szansy na odzyskanie
niepodległości
• skutki
powstania
listopadowego
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia pojęcie
Uc z e ń :
• przedstawia
Królestwo Polskie;
zakres
• omawia
represje;
autonomii Królestwa
• wskazuje na
charakter
Polskiego;
• wskazuje
walk powstania
mapie
listopadowego;
Królestwo Polskie;
postać
• wymienia przykłady
• wskazuje datę
Piotra Wysockiego
represji
jako inicjatora spisku
wybuchu powstania
zastosowanych
powstańczego;
listopadowego
wobec społeczeństwa
• ocenia
i zapisuje ją na taśmie
po przegranym
chronologicznej;
postawę
powstaniu
• wymienia cele
społeczeństwa
listopadowym.
walki powstańców
polskiego wobec
listopadowych.
konieczności
prowadzenia wojny
z Rosją.
• wyjaśnia pojęcie
Uc z e ń :
• ocenia postawę
autonomia;
społeczeństwa
polskiego
• wyjaśnia przyczyny
wobec konieczności
wybuchu powstania
prowadzenia wojny
listopadowego;
z Rosją;
• wyjaśnia,
• wykonuje
dlaczego
zadanie
powstanie w
Warszawie
domowe „Dzieje
przerodziło się
Piotra Wysockiego”,
w wojnę polsko-rosyjską; zbierając dodatkowe
• przedstawia
informacje o tej
postaci.
przyczyny
upadku powstania
listopadowego;
• wskazuje
skutki
powstania
listopadowego.
„Tułacza dola”,
czyli o Wielkiej
Emigracji
zasięg
Wielkiej Emigracji
• kierunki emigracji
po powstaniu
listopadowym
• emigracyjna
codzienność
• kultura polska
na
emigracji
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia przyczyny • wyjaśnia, dlaczego
• opowiada o życiu
• zbiera
emigracji po powstaniu emigracja po
codziennym na
informacje
listopadowym;
emigracji;
powstaniu
na temat twórczości
• wskazuje zasługi
listopadowym została • wskazuje problemy
Fryderyka Chopina
nazwana „wielką”;
wybitnych
polskich emigrantów.
i Adama Mickiewicza
przedstawicieli
•
i ich zasługach dla
kultury
charakteryzuje
kultury polskiej.
polskiej, którzy
twórczość Adama
Tworzy portfolio.
tworzyli na emigracji
Mickiewicza
– Adama Mickiewicza
i Fryderyka Chopina.
i Fryderyka Chopina.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia
• wyjaśnia pojęcia:
• wyjaśnia przyczyny
• porównuje
emisariusz, branka;
wybuchu powstania
charakter
powstanie
styczniowego;
• wyjaśnia zadania
walk w powstaniu
listopadowe
emisariuszy;
• powiada o sytuacji
styczniowym;
z powstaniem
• wyjaśnia
w Królestwie
• wyjaśnia
styczniowym (cel
Polskim przed
walki, charakter
przyczyny
przyczyny
wybuchem powstania walk);
upadku powstania
i cel działalności
styczniowego;
• ocenia szanse
styczniowego.
spiskowej Polaków
• przedstawia
Polaków
po upadku powstania
okoliczności
listopadowego;
na zwycięstwo
wybuchu powstania
w organizowanych
• wymienia
styczniowego;
przez nich
przykłady
• omawia skutki
powstaniach.
represji
i znaczenie powstania
zastosowanych
styczniowego.
wobec społeczeństwa
po przegranych
powstaniach.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Powstanie
styczniowe
Uc z e ń :
• wymienia kraje,
do
których udawali się
emigranci z Polski
i wskazuje je na mapie;
• wymienia
wybitnych
przedstawicieli
kultury
polskiej, którzy
tworzyli na emigracji
Uc z e ń :
• cele działalności
– Adama Mickiewicza
spiskowej po
• wskazuje
i Fryderyka Chopina.
upadku
datę
powstania
wybuchu powstania
listopadowego
styczniowego
• sytuacja
i zaznacza ją na taśmie
polityczna
chronologicznej;
w Królestwie Polskim
•
wyjaśnia cel
w drugiej połowie
organizowania przez
XIX wieku
Polaków powstań
• wybuch
narodowych.
powstania
styczniowego
w 1863 roku
• partyzancki
charakter
walk powstańczych
• skutki i
znaczenie
powstania
• przyczyny i
5
6
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena celująca
W zaborze rosyjskim • polityka rusyfikacji
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia działania
• zbiera
władz carskich
informacje
zmierzające do
na temat twórczości
zrusyfikowania
Henryka Sienkiewicza
Polaków.
i Stanisława Moniuszki
i ich zasługach dla
kultury polskiej.
Tworzy portfolio.
Pod pruskim
zaborem
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia działania
• porównuje
władz niemieckich
sytuację
zmierzające do
Polaków w zaborze
wynarodowienia
pruskim z położeniem
Polaków;
Polaków w zaborze
• przedstawia
rosyjskim, wskazując
wyczerpująco sposoby podobieństwa
walki Polaków
i różnice.
z germanizacją.
• Polacy w obronie
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje na
• przedstawia
• wyjaśnia pojęcie
rusyfikacja;
mapie
cele
narodowych wartości
•
przedstawia cel
zabór
rosyjski;
polityki
władz
• polscy artyści
polityki
• wskazuje
carskich wobec
w zaborze
rusyfikacyjnej;
rosyjskim
ludności polskiej po
tajne
•
wyjaśnia cele tajnego
upadku powstania
nauczanie jako
nauczania.
styczniowego;
przykład walki o język
• wyjaśnia pojęcie
polski w nauczaniu;
• wymienia
tajne
nauczanie;
artystów
• opowiada, w jaki
zasłużonych dla
sposób Polacy walczyli
rozwoju kultury
z rusyfikacją;
polskiej tworzących
• wskazuje
w zaborze rosyjskim –
zasługi
Henryka Sienkiewicza
i Stanisława
artystów tworzących
Moniuszkę.
w zaborze rosyjskim –
Henryka Sienkiewicza
Moniuszki U c z e ń :
Uc z e ń :
UicStanisława
zeń:
• antypolska
dla
rozwoju
kultury
polityka rządu
• wskazuje na
• opowiada krótko
• wyjaśnia pojęcie
polskiej.
• walka o ziemię
germanizacja;
o polityce władz
mapie
w zaborze pruskim
niemieckich wobec
• opowiada, w jaki
zabór pruski;
• strajk szkolny we
ludności polskiej;
• wskazuje strajk
sposób
Wrześni
• opowiada
Polacy walczyli
we
z germanizacją. Podaje
Wrześni jako przykład o przyczynach strajku
we Wrześni;
dwa przykłady;
walki o język polski
• ocenia postawę
• opowiada o
w nauczaniu;
dzieci
• wskazuje datę
proteście
wrzesińskich i ich
Michała Drzymały;
strajku
rodziców.
• wskazuje
we Wrześni i zapisuje
gospodarność
ją na taśmie
chronologicznej.
i rzetelność jako
sposób
przeciwstawiania
się działaniom
germanizacyjnym.
Ocena bardzo dobra
W zaborze
austriackim
• autonomia Galicji
• rozwój kultury
polskiej
• Jan Matejko,
Stanisław
Wyspiański, Helena
Modrzejewska i ich
zasługi dla
rozwoju
kultury polskiej
Uc z e ń :
• wyjaśnia, w czym
przejawiała się
autonomia Galicji;
• opowiada o rozwoju
kultury polskiej
w Galicji.
Uc z e ń :
• zbiera informacje
na
temat twórczości Jana
Matejki, Stanisława
Wyspiańskiego
i Heleny
Modrzejewskiej
i ich zasługach dla
kultury polskiej.
Tworzy portfolio.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• zaznacza na
• wyjaśnia pojęcia:
• opowiada o życiu
• porównuje
• przedstawia
emigracja
Polaków na emigracji.
zasługi polskich
taśmie
przyczyny
2. poł. XIX wieku
polityczna
emigrantów – Ernesta
chronologicznej 2. poł.
emigracji Polaków
• położenie
i emigracja
XIX wieku;
w 1. i 2. poł. XIX wieku; Malinowskiego
emigrantów
zarobkowa;
i Rudolfa
• nazywa i
• wskazuje
• zasługi polskich
•
rozróżnia
emigrację
Modrzejewskiego
wskazuje
przyczyny
emigrantów – Ernesta na mapie kraje,
polityczną i zarobkową.
dla rozwoju postępu
trudnego
Malinowskiego i Rudolfa które w 2. poł. XIX
technicznego.
położenia
Modrzejewskiego
polskich emigrantów.
wieku przyjmowały
dla rozwoju postępu
emigrantów z ziem
technicznego
polskich.
Za chlebem –
• emigracja Polaków
emigracja zarobkowa w 2. poł. XIX wieku
• kierunki emigracji
Polaków
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje na
• wyjaśnia
• wyjaśnia
mapie
pojęcia:
wpływ
zabór austriacki;
Galicja, autonomia;
autonomii na
• wymienia
• wyjaśnia,
swobodny rozwój
kultury i oświaty
artystów
dlaczego
tworzących
w zaborze austriackim polskiej w zaborze
austriackim.
w Galicji – Jana
swobodnie rozwijała
się kultura polska;
Matejkę, Stanisława
Wyspiańskiego, Helenę • wskazuje zasługi
Modrzejewską.
Jana
Matejki, Stanisława
Wyspiańskiego
i Heleny
Modrzejewskiej dla
rozwoju kultury
polskiej.
7
Wiek pary
i elektryczności
• zastosowanie
maszyny parowej
• produkcja fabryczna
• elektryczność i jej
znaczenie
• nowe sposoby
komunikowania się
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia i
• wyjaśnia i posługuje
• wskazuje
się pojęciami: maszyna
posługuje
zastosowanie
parowa, silnik
maszyny parowej;
się pojęciami: kolej
elektryczny, telegraf, • opowiada
żelazna, parowóz,
fabryka;
statek parowy;
o nowych sposobach
• wskazuje
• wyjaśnia, na czym
komunikowania się
różnice
(np. podaje telegraf ).
polega produkcja
fabryczna;
między rzemieślniczym
• rozróżnia
a fabrycznym
sposobem produkcji;
rzemieślniczy
• wskazuje
i fabryczny sposób
korzyści
produkcji;
płynące z
• zaznacza na
wynalezienia
taśmie
chronologicznej 2. poł. elektryczności.
XIX wieku.
Uc z e ń :
• na przykładach
przedstawia
wpływ rozwoju
cywilizacyjnego
na poszczególne
dziedziny życia
(np. rozwój techniki
a komunikacja
i przemieszczanie się
ludzi).
Uc z e ń :
• wyjaśnia,
dlaczego
XIX wiek został
nazwany wiekiem
pary
i elektryczności.
8
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
Odkrycia i wynalazki • osiągnięcia medycyny U c z e ń :
• wskazuje Marię
• Maria Skłodowskazmieniają świata
-Curie
• wynalazki w służbie
człowieka
• nowe grupy społeczne U c z e ń :
• wymienia
• warunki pracy
w XIX wiecznej
fabryce
• rozwój miast
przemysłowych
Życie ludzi
w XIX-wiecznym
mieście
mieszkańców
miast
• czas wolny
• zmiany w życiu kobiet
Ocena bardzo dobra
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje
• przedstawia
• wskazuje zmiany,
korzyści
osiągnięcia
które
płynące dla człowieka, w medycynie, których
zaszły w życiu ludzi
wynikające z osiągnięć dokonano w 2. poł.
dzięki wynalazkom
medycznych;
XIX wieku;
dokonanym na
przełomie XIX i XX
• przedstawia w
• wskazuje wynalazki,
wieku.
które przyczyniły się
krótkiej
do:
wypowiedzi
a. usprawnienia
dokonania
komunikacji
naukowe Marii
b. szybszego przekazu
Skłodowskiej-Curie;
informacji
• wymienia
c. postępu
wynalazki,
w medycynie.
których dokonano
na przełomie XIX
i XX wieku: telefon,
oświetlenie
elektryczne,
tramwaj, samochód,
samolot, radio, film.
Uc z e ń :
• opisuje warunki
pracy w XIX-wiecznej
kapitalistów
fabryce;
i robotników jako
nowe grupy społeczne, • wskazuje na
mapie najbardziej
które powstały w 2.
uprzemysłowione
poł. XIX wieku.
miasta na ziemiach
polskich.
• miasto w XIX wieku U c z e ń :
• udogodnienia w życiu • wskazuje dwa
Ocena dobra
Uc z e ń :
• wyjaśnia i
posługuje
się pojęciami:
robotnicy, kapitaliści,
miasto przemysłowe.
Uc z e ń :
• opowiada o
warunkach
życia robotników
w XIX wieku.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• opowiada o wyglądzie • opowiada o sposobach • porównuje życie
udogodnienia w życiu miasta XIX-wiecznego; spędzania czasu
ludzi
mieszkańców miast
wolnego przez
w XIX-wiecznych
wprowadzone w XIX
mieszkańców
miastach z życiem
wieku (np. wodociągi,
XIX-wiecznego miasta. współczesnych
tramwaje, oświetlenie
mieszkańców miast.
ulic).
Ocena celująca
Uc z e ń :
• zbiera informacje na
temat życia i dokonań
Marii Skłodowskiej-Curie. Tworzy
portfolio.
Uc z e ń :
• wykonuje
zadanie
domowe. Napisz
krótkie opowiadanie
pt: „Jeden dzień w XIX
wiecznej fabryce”,
w którym
przedstawisz
warunki pracy
robotników w tym
Uc z e ń :
czasie.
• porównuje
zajęcia
i wygląd, wskazując
podobieństwa i różnice
między miastami
średniowiecznymi
a miastami
XIX- wiecznymi.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
Miasto przemysłowe
Skłodowską-Curie
jako przykład
wybitnego naukowca
XIX/XX wieku.
• zaznacza na
taśmie
chronologicznej rok
1903 i 1911 – daty
otrzymania Nagrody
Nobla przez Marię
Skłodowską-Curie.
Ocena dostateczna
• wzrost
I wojna światowa
• przyczyny konfliktu
• Wielka Wojna
produkcji rolnej
• warunki życia
mieszkańców wsi
• czas wolny
mieszkańców wsi
1914–
1918
• nowe rodzaje broni
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wymienia
• przedstawia
nowe
sposoby
narzędzia, które
spędzania czasu
w 2. poł. XIX wieku
wolnego przez
mieszkańców wsi;
usprawniły produkcję
rolną;
• wymienia
• wymienia
potrawy
nowe
będące
podstawą
uprawy, które zostały
wprowadzone na skalę wyżywienia
mieszkańców wsi.
masową w XIX w.
ziemniak i burak
Uc z e ń :
Uc z e ń :
cukrowy.
• wskazuje czas
• wymienia
trwania
przyczyny
wojny światowej
konfliktu między
i 11 listopada 1918 r.
państwami
europejskim;
jako datę zakończenia
I wojny światowej,
• uzasadnia,
• zaznacza w/w
dlaczego
daty na taśmie
konflikt zbrojny
chronologicznej;
w latach 1918–1918
• wskazuje na
nazwany został I
mapie
wojną
światową;
państwa należące do
dwóch wrogich
• wymienia nowe
bloków
rodzaje
politycznych;
broni zastosowane
• podaje
w I wojnie światowej.
przykład
nowego rodzaju broni
zastosowanej w I
wojnie.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• opowiada o wyglądzie
• wyjaśnia
zagrody
przyczyny
chłopskiej;
wzrostu produkcji
• opowiada o wyglądzie rolnej, wskazując
chłopskiej chaty.
między innymi
zniesienie
pańszczyzny.
Uc z e ń :
• uzasadnia
określenie
Wielka Wojna dla
działań wojennych
w latach 1914–1918;
• wyjaśnia pojęcie
Ententa i państwa
centralne oraz
wymienia państwa
należące do każdego
z tych bloków.
Uc z e ń :
• porównuje
sposoby
spędzania wolnego
czasu mieszkańców
wsi i mieszkańców
miast w XIX wieku.
Wskazuje przyczynę
różnic.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• omawia znaczenie
• na wybranych
posiadania kolonii dla przykładach
rozwoju gospodarki
przedstawia skutki
państw europejskich;
wykorzystania
nowoczesnej
• wskazuje skutki
techniki wojennej
przystąpienia Stanów
Zjednoczonych do
i samodzielnie
przygotowuje
wojny.
prezentację
multimedialną na ten
temat.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Przemiany
na polskiej wsi
w XIX wieku
9
10
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
Sprawa polska
w czasie I wojny
światowej
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Uc z e ń :
• w oparciu o
informacje z różnych
źródeł wyjaśnia, na
czym polegały zabiegi
dyplomatyczne
Ignacego Jana
Paderewskiego
i Romana Dmowskiego,
podejmowane dla
sprawy niepodległości
Polski;
• wymienia
dowódców
i twórców polskich
jednostek
wojskowych,
działających podczas
I wojny światowej.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
odzyskanie
• wskazuje dzień
• zbiera
• wskazuje, że
• na podstawie
niepodległości
tekstów źródłowych
11
informacje
konflikt
związane z wybuchem
przedstawia sytuację
listopada 1918 r. jako
o zasługach dla
między zaborcami
I wojny
ziem polskich
dzień
odzyskania
państwa
polskiego
Polski
był
dla
• czynniki
w pierwszych dniach
przez
Józefa Piłsudskiego
Polaków szansą na
decydujące
niepodległości;
i Romana Dmowskiego; niepodległość;
Polskę niepodległości
o odzyskaniu
• wyjaśnia,
•
wymienia czynniki
•
porównuje
i umieszcza datę na
niepodległości przez
taśmie
dlaczego
decydujące
działania
Polskę (konflikt
chronologicznej;
o odzyskaniu
wybuch I wojny
na
rzecz
odzyskania
państw
• w oparciu o zgromaniepodległości przez
światowej obudził
niepodległości przez
zaborczych, działania
Polskę;
dzony materiał
w Polakach nadzieje
Polskę
podejmowane
dyplomatyczne)
ilustracyjny opowiada
•
wymienia
na odzyskanie
przez
Józefa
• 11 listopada 1918
o sytuacji na ziemiach
polskie
Piłsudskiego i Romana niepodległości;
r.
polskich w listopadzie jednostki wojskowe
• uzasadnia,
Dmowskiego.
– odzyskanie
1918 r.;
działające podczas
dlaczego
niepodległości
• wymienia Józefa
I wojny światowej.
Józef Piłsudski
• zasługi Józefa
Piłsudskiego i Romana
stworzył Legiony
Piłsudskiego, Ignacego
Dmowskiego jako
u boku armii
Jana Paderewskiego
postacie związane
austriackiej.
i Romana Dmowskiego
z walką o
dla odzyskania
niepodległość
niepodległości
Polski.
• nadzieje Polaków na
Ocena celująca
Konferencja
pokojowa
• traktat wersalski
• zmiany terytorialne
w Europie
• postanowienia
w sprawie
Polski
• wyjaśnia pojęcie
konferencja
pokojowa;
• wskazuje
Paryż,
jako miejsce obrad
konferencji pokojowej;
• podaje
przykłady
postanowień traktatu
wersalskiego w
sprawie
Polski i Niemiec.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• omawia zmiany
• nazywa i uzasadnia
terytorialne w Europie
cel
po I wojnie światowej; zwołania konferencji
• wyjaśnia pojęcie
pokojowej;
traktat wersalski;
• wyjaśnia, dlaczego
• wymienia
traktat pokojowy jest
najważniejsze
nazywany traktatem
wersalskim.
postanowienia
traktatu
wersalskiego w
sprawie
Polski i Niemiec;
• wymienia Ignacego
Jana Paderewskiego
i Romana Dmowskiego
jako przedstawicieli
Polski podczas obrad
konferencji pokojowej
w Paryżu.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wyjaśnia,
• wyszukuje
dlaczego
informacje
konferencja pokojowa z różnych źródeł
nie zajmowała się
o zasługach Ignacego
wyznaczeniem
Jana Paderewskiego,
wschodniej granicy
Józefa Piłsudskiego
Polski;
i Romana Dmowskiego
• wymienia i
dla sprawy
niepodległości Polski.
wskazuje
na mapie państwa,
które powstały
w Europie po I wojnie
światowej.
Państwo
w nowych granicach
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wymienia
• wyjaśnia,
powstania
dlaczego
w Wielkopolsce i na
rocznica bitwy
Śląsku oraz wojnę
warszawskiej
polsko-bolszewicką
obchodzona jest
jako wydarzenia, które jako Święto Wojska
Polskiego;
przyczyniły się do
• wskazuje na
ukształtowania granic
niepodległego państwa
mapie
polskiego;
tereny ziem polskich,
• opowiada o okoliczo które toczyły się
nościach wybuchu
walki zbrojne
powstania wielkoi plebiscytowe;
polskiego i roli, jaką
• wyjaśnia pojęcie
odegrał w nim Ignacy
„orlęta lwowskie”.
Jan Paderewski.
decydujące o
kształcie granic
niepodległej Polski
(powstania
w Wielkopolsce
i na Śląsku, wojna
polsko-bolszewicka).
• plebiscyty na
Śląsku
• walki o Lwów
• wskazuje dzień
• obszar,
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje na
• podaje przykłady
• uzasadnia,
mapie granice II
trudności w scalaniu przytaczając
Rzeczypospolitej oraz państwa polskiego;
dane, że II RP
wymienia jej
• wymienia przykłady
była państwem
sąsiadów;
sukcesów w odbuwielonarodo• wymienia
dowie państwa;
wościowym;
mniejszości narodowe • w oparciu o tekst
• wyjaśnia, na czym
zamieszkujące
podręcznika sporządza polegały trudności
terytorium II RP.
kalendarium
w scalaniu państwa
wydarzeń
polskiego.
II RP.
granice i
ludność
II Rzeczypospolitej
• trudności w
scalaniu
państwa polskiego
• sukcesy młodego
państwa
27 grudnia 1918 r.
jako dzień wybuchu
powstania
wielkopolskiego
i dzień 15 sierpnia
1920 r. jako dzień
bitwy warszawskiej,
umieszcza te
daty na taśmie
chronologicznej.
Uc z e ń :
• wskazuje
związek
przyczynowo-skutkowy między
zwycięstwem
powstania
wielkopolskiego,
a włączeniem
Wielkopolski do
odrodzonej II RP.
Uc z e ń :
• przygotowuje
prezentację na temat
kształtowania się
granic II RP.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia
• porównuje pod
funkcjonowanie
względem wielkości
władzy w odrodzonym terytorium
II RP z terytorium
państwie polskim –
(zasada trójpodziału); Rzeczpospolitej
Obojga Narodów
• ocenia na
i formułuje wnioski.
wybranych
przykładach sukcesy
młodego państwa.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Odrodzona
Rzeczpospolita
• czynniki
11
Europa zmierza
ku wojnie
• dojście Hitlera
do władzy
• rządy nazistów
w Niemczech
• komunizm w Związku
Radzieckim
• dyktatorska polityka
Hitlera i Stalina
Uc z e ń :
• wskazuje na
mapie
Niemcy i ZSRR
oraz nazywa ich
przywódców Hitlera
i Stalina.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia
• wyjaśnia pojęcie
sytuację Niemiec po
państwo totalitarne
zakończeniu I wojny
i kojarzy je
światowej;
z Niemcami
• podaje
i Związkiem
Radzieckim;
przykłady
obrazujące codzienne • wyjaśnia, jak
funkcjonowało
życie ludności
państwo totalitarne;
w państwach
• podaje
totalitarnych.
przykłady
polityki nazistów
wobec Żydów.
Uc z e ń :
• wskazuje
podobieństwa
w systemie władzy
w państwie Hitlera
i w państwie Stalina;
• podaje
charakterystyczne
cechy polityki Stalina
i Hitlera wobec
własnych społeczeństw;
• wymienia
metody,
za pomocą których
Hitler i Stalin
utrzymywali posłuch
społeczeństwa.
Uc z e ń :
• wyjaśnia, podając
przykłady, na czym
polegał kult jednostki;
• wyjaśnia,
korzystając
z mapy, dlaczego
sposób sprawowania
władzy przez Hitlera
i Stalina stanowił
realne zagrożenie dla
Polski i Europy.
12
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
Wybuch
II wojny światowej
światowej 1
września
1939 r.
• wojna na dwa fronty –
atak ZSRR
• postawa Polaków
we
wrześniu 1939 r.
• polityka
okupantów
• położenie ludności
żydowskiej
• życie ludności
na okupowanych
terytoriach
Polski
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje na mapie
• opowiada, podając
• wskazuje na
• ocenia postawę
państwa, które
przykłady, o postawie
społeczeństwa
mapie
dokonały agresji
Polaków podczas walk miejsca bitew
polskiego podczas
na Polskę;
września 1939 r.;
walk wrześniowych.
wrześniowych;
• wymienia
• wyjaśnia znaczenie
• przedstawia
i umieszcza na taśmie
pojęcia wojna na dwa
sytuację
fronty;
chronologicznej daty
Polski we wrześniu
agresji Niemiec i ZSRR • wskazuje na mapie
1939 r., uwzględniając
na Polskę;
kierunki niemieckich
osamotnienie w walce
• wymienia przykłady
i radzieckich uderzeń
z najeźdźcą;
bitew września 1939 r. na Polskę we wrześniu
• podaje
1939 r.
przykłady
bohaterstwa ludności
cywilnej i żołnierzy we
wrześniu 1939 r.
Ocena celująca
Uc z e ń :
• wyszukuje
informacje
na temat sytuacji
swojego regionu we
wrześniu 1939 r.
i/lub sytuacji ludności
cywilnej we wrześniu
1939 r.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia,
• omawia na
• podaje
• porównuje
• wyjaśnia ideę
przykładach politykę
charakterystyczne
przyznawania medalu
wskazując
politykę
Sprawiedliwy wśród
na mapie, podział ziem Stalina i Hitlera wobec cechy polityki Stalina
okupantów wobec
ludności polskiej
i Hitlera wobec
narodów świata
polskich dokonany
ludności podbitych
na okupowanych
społeczeństw i państw terenów;
i wyszukuje nazwiska
przez okupantów;
terenach;
podbitych;
osób, które otrzymały
• wymienia formy
• uzasadnia na
taki medal.
• omawia na
• wyjaśnia,
terroru stosowane
wybranych
przykładach politykę
• uzasadnia na
przez okupantów
dlaczego
przykładach, że
niemiecką wobec
wybranych
wobec ludności
okupanci za pomocą
pomoc ludności
ludności żydowskiej;
przykładach, że
polskiej;
żydowskiej była dla
różnych metod
• wyjaśnia pojęcie
Polacy, ryzykując
• wyjaśnia pojęcie
Polaków wielkim
prowadzili planową
obóz
wyzwaniem.
politykę wyniszczenia własnym życiem,
getto;
pomagali ludności
narodu polskiego.
• podaje datę
zagłady.
żydowskiej.
powstania
w getcie warszawskim
i umieszcza ją na
taśmie chronologicznej.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
W okupowanej
Polsce
• wybuch II wojny
Ocena dostateczna
Polacy w walce
z okupantem
• formy oporu
społeczeństwa
wobec okupantów
(walka zbrojna i
cywilna)
• przykłady
walki
Polaków z okupantem
w kraju i poza
granicami
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• podaje przykłady
• wyjaśnia
• wyjaśnia pojęcie
walki zbrojnej i walki
„Polskie Państwo
pojęcia:
cywilnej z okupantem. walka zbrojna i walka
Podziemne”.
cywilna, Armia
Krajowa;
• wyjaśnia pojęcie
Szare Szeregi i podaje
przykłady walki
harcerzy z okupantem.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• omawia na
• uzasadnia,
przykładach
przytaczając
funkcjonowanie
argumenty, że żart
„Polskiego Państwa
i piosenka były
Podziemnego”;
ważnym
• podaje przykłady
orężem w walce
z okupantem;
walki
• wyszukuje
Polaków z okupantem
poza granicami
informacje
kraju, wykorzystując
z różnych źródeł
informacje z różnych
o formach walki
źródeł.
z okupantem w swoim
regionie.
• okoliczności
II wojna światowa
wojną totalną
• strony konfliktu
Powstanie PRL-u
• obszar i sąsiedzi
wybuchu
powstania
warszawskiego
• przebieg
powstania
• życie codzienne
powstańczej stolicy
• postawa ludności
cywilnej i żołnierzy
powstańczej
Warszawy
oraz zasięg
działań
wojennych
• wojna totalna –
sposoby prowadzenia
walki
• najnowsza technika
w służbie wojny
• zakończenie wojny
w 1945 r.
Polskiej
Rzeczypospolite
j Ludowej
• odbudowa kraju
ze
zniszczeń wojennych
• sposób
sprawowania
władzy w Polsce
• zależność PRL od
ZSRR i jej przejawy
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje datę
• przedstawia
wybuchu powstania
okoliczności
warszawskiego i
wybuchu powstania
warszawskiego;
zapisuje ją na taśmie
chronologicznej;
• opisuje postawę
• na podstawie
ludności cywilnej,
żołnierzy i harcerzy
ilustracji
opowiada o przebiegu Szarych Szeregów.
powstania i życiu
codziennym
powstańczej stolicy.
Uc z e ń :
• opisuje postawę
ludności cywilnej
i żołnierzy
powstańczej
Warszawy;
• wymienia zadania,
które w czasie
powstania
wykonywali
harcerze z Szarych
Szeregów.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wymienia
• wyszukuje z
przyczyny
różnych
wybuchu powstania
źródeł informacje,
warszawskiego
w jaki sposób
i wyjaśnia, dlaczego
utrwalona została
powstanie zakończyło pamięć o młodych
się klęską;
warszawskich
• opisuje postawy
powstańcach.
Niemców wobec
ludności powstańczej
Warszawy.
13
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje daty
• wyjaśnia
• wyjaśnia,
• podaje przykłady
• porównuje broń
trwania II wojny
pojęcie koalicja
okrucieństw
wykorzystaną podczas
dlaczego
światowej i datę jej
antyhitlerowska
okupantów podczas
działań II wojny
konflikt zbrojny
III wojny światowej;
zakończenia oraz
i przedstawia cel, jaki
światowej z bronią
w latach 1939–1945
sobie stawiała.
wykorzystana
zapisuje je na taśmie
• wyjaśnia
nazywamy II wojna;
podczas
chronologicznej;
• opowiada
światową
skrót
I wojny;
• przedstawia
o okrucieństwach
• wymienia
ONZ i przedstawia
• przedstawia
II
wojny
światowej.
strony
cel działania tej
państwa koalicji
udział
konfliktu;
antyhitlerowskiej.
organizacji.
• wymienia nowe
Polaków w walkach
II wojny światowej,
rodzaje
wyszukując informacji
broni wykorzystane w
z różnych źródeł.
II wojnie
światowej.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wskazuje na mapie
• opowiada na
• wskazuje na
• wskazuje na
• podaje,
granice powojennej
przykładach
przykładach przejawy
mapie
wyszukując
zależność od ZSRR;
Polski i wymienia jej
o odbudowie Polski ze granice powojennej
informacje z różnych
sąsiadów;
zniszczeń wojennych;
• omawia zmiany
Polski
źródeł, przykłady
• opowiada
• wyjaśnia pojęcia
granic i składu
stosowania cenzury
i porównuje je
narodowościowego
o sprawowaniu władzy cenzura i dyktatura.
w II RP.
z granicami
w powojennej Polsce.
PRL-u z II RP.
II Rzeczypospolitej;
• opowiada o
sposobie
sprawowania władzy
w Polsce, używając
pojęć dyktatura partii
komunistycznej.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Powstanie
warszawskie
14
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
Życie w PRL-u
• problemy dnia
codziennego
mieszkańców PRLu
• szkolnictwo w PRL-u
• brak swobód
demokratycznyc
h w Polsce
• społeczeństwo
wobec
władzy PRL u (strajki,
walka bez przemocy,
powstanie i działania
NSZZ „Solidarność”
• nieudane próby
przywrócenia
demokracji
• stan wojenny w
Polsce
Uc z e ń :
• opowiada o
sposobie
sprawowania władzy
w Polsce, używając
pojęcia planowanie
centralne;
• wyjaśnia pojęcie
awans
społeczny.
Ocena dobra
Uc z e ń :
• wyjaśnia na
przykładach, czym
polegał awans
społeczny w PRL-u.
• wymienia sukcesy
PRL-u, zaliczając do
nich m.in. likwidację
analfabetyzmu i
rozwój
szkolnictwa;
• wyjaśnia, co to
były
PGR –y.
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Uc z e ń :
• wymienia
grupy
społeczne, które
przestały istnieć
w Polsce powojennej
i wskazuje tego
przyczyny.
Uc z e ń :
• porównuje problemy
życia w PRL-u
do problemów
dnia codziennego
występujących
współcześnie.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• wymienia przyczyny • wyjaśnia znaczenie • opisuje okoliczności • przedstawia
• ocenia
niezadowolenia
skrótu NSZZ
powstania NSZZ
samodzielnie różne
postawy
społeczeństwa;
„Solidarność”;
„Solidarność”;
postawy Polaków
społeczeństwa
• wskazuje datę
• wskazuje strajk
• opowiada o
w czasach walki
polskiego wobec
o demokrację;
wprowadzenia
jako formę protestu
trudnej sytuacji kraju;
sposobie
robotników w PRL-u;
stanu wojennego
• wyjaśnia, czym
sprawowania władzy • wyjaśnia pojęcie
• identyfikuje Lecha
„walka bez przemocy”; charakteryzował się
i umieszcza ją na
w Polsce, używając
taśmie chronologicznej. Wałęsę jako przywódcę pojęcia opozycja
• na podstawie
stan wojenny w
NSZZ „Solidarność”.
demokratyczna;
Polsce;
ilustracji
• przedstawia
i tekstów źródłowych
• wyszukuje
opowiada o czasach
informacji
przykłady
„Solidarności”.
z różnych źródeł na
świadczące o braku
temat okoliczności
swobód demokrapowstania NSZZ
tycznych w PRL-u;
„Solidarność”
• na podstawie
i wprowadzenia stanu
informacji z różnych
wojennego w Polsce.
źródeł przedstawia
postać Lecha Wałęsy
jako przywódcy NSZZ
„Solidarność”.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
Walka
o demokrację
Uc z e ń :
• wymienia
problemy
dnia codziennego
w PRL-u;
• opisuje zmiany,
jakie
dokonały się na wsi
w PRL-u.
Ocena dostateczna
• narodziny
Świat na początku
XXI wieku
• prawa człowieka we
III Rzeczypospolitej
w 1989 r.
• pokojowa
rewolucja
w 1989 r. w Polsce i jej
skutki
• przemiany w życiu
politycznym
• przemiany w życiu
społecznym
i gospodarczym
współczesnym
świecie i ich
respektowanie
• pomoc
potrzebującym
• organizacje
międzynarodowe i ich
działalność
• zagrożenia i
problemy
współczesnego świata
oraz sposoby ich
rozwiązywania (nędza,
konflikty zbrojne,
terroryzm, instytucje
i programy pomocowe)
Uc z e ń :
• wskazuje datę
4 czerwca 1989 r.
jako datę powstania
III Rzeczypospolitej
i umieszcza
ją na taśmie
chronologicznej;
• wymienia
przykłady
zmian, jakie zaszły
w Polsce w 1989 r.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
*wyszukuje w
• przedstawia sytuację
różnych
polityczną u schyłku
źródłach informacje
PRL-u;
o postaciach, które
• przedstawia
odegrały decydującą
okoliczności narodzin
rolę w wydarzeniach
III Rzeczypospolitej;
1989 r.;
• wymienia
• wyjaśnia na
postanowienia
przykładach pojęcie
„Okrągłego Stołu”.
kompromis.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• podaje
• wymienia prawa
człowieka;
przykłady
• podaje przykłady
problemów
współczesnego świata; nierespektowania
praw człowieka we
• wymienia
współczesnym
nazwy
świecie.
organizacji
międzynarodowych,
które zajmują się
niesieniem pomocy
potrzebującym.
Uc z e ń :
• uzasadnia,
przytaczając
argumenty, dlaczego
rok 1989 był ważny
dla
Polski i Polaków;
• omawia na
przykładach
przemiany, jakie
nastąpiły w Europie
w 1989 r.
Uc z e ń :
• wyjaśnia,
wykorzystując
informacje z różnych
źródeł, dlaczego
w 1989 r. komuniści
w Polsce zdecydowali
się na ustępstwa wobec
opozycji;
• ocenia zmiany,
które nastąpiły
w gospodarce i życiu
politycznym kraju
w 1989 r.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• omawia problemy
• w oparciu o różne
• w oparciu
współczesnego świata źródła i na wybranych o informacje z różnych
źródeł przedstawia
i wskazuje te, które są
przykładach
wynikiem działalności przedstawia pomoc
działania pomocowe
człowieka i te, które są państw i organizacji
podejmowane przez
od niego niezależne.
pozarządowych dla
społeczność lokalną.
krajów biednych
lub dotkniętych
wojną lub klęskami
żywiołowymi.
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI
Narodziny
III Rzeczypospolitej
15
Konflikty zbrojne
we współczesnym
świecie
Uc z e ń :
• świat konfliktów
• podaje
• przyczyny konfliktów
we
współczesnym
świecie
• skutki światowych
konfliktów
• ONZ i jej działalność
przykłady
występowania
konfliktów we
współczesnym
świecie.
Uc z e ń :
• określa cel
powstania
ONZ i wymienia jej
zadania;
• wskazuje na
mapie
miejsca światowych
konfliktów.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia i
• w oparciu o
• przedstawia na
wybranym
wyjaśnia
wybrany
przykładzie,
przyczyny konfliktów
konflikt przedstawia
korzystając z
we współczesnym
jego przyczyny, zasięg
informacji z różnych
świecie i wskazuje
i skutki.
źródeł, działania
skutki tych konfliktów.
ONZ, mające na
celu łagodzenie lub
rozwiązanie konfliktu.
16
Wymagania na poszczególne oceny
Temat lekcji
Zagadnienia
Ocena dopuszczająca
• globalizacja jej
Media elektroniczne
• różne
przyczyny i
przejawy
• media elektroniczne
i zasady ich
wykorzystania
źródła
informacji
• media
elektroniczne
pożytki i
zagrożenia
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Uc z e ń :
• wymienia środki
komunikacji
ułatwiające szybkie
przemieszczanie się
ludzi;
• wyjaśnia pojęcie
globalizacja.
Uc z e ń :
• podaje przykłady
globalizacji;
• na wybranych
przykładach
przedstawia
stanowiska
zwolenników
i krytyków
globalizacji.
Uc z e ń :
• wyjaśnia, na
wybranych
przykładach, co
oznacza powiedzenie
”świat stał się
mniejszy”
lub „świat na
wyciągnięcie ręki”.
Uc z e ń :
• prezentuje swoje
poglądy na temat
globalizacji,
argumentując swoje
stanowisko.
Uc z e ń :
• wymienia różne
źródła pozyskiwania
informacji;
• w oparciu
o konkretny przykład
jednego z mediów
elektronicznych
wymienia korzyści
i zagrożenia
wynikające
z jego stosowania.
Uc z e ń :
• wymienia
korzyści,
jakie wynikają
z istnienia
i stosowania mediów
elektronicznych;
• wymienia
przykłady
zagrożeń wynikających
ze stosowania mediów
elektronicznych.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• przedstawia
• omawia,
przedstawiając
wpływ,
argumenty,
jaki mają media
elektroniczne na życie zagrożenia,
jakie niesie za
człowieka;
sobą powszechne
• wskazuje
stosowanie mediów
pożytki
elektronicznych.
wykorzystywania
mediów elektronicznych w życiu
codziennym zebrane
z różnych źródeł.
Ocena celująca
Uc z e ń :
• wyszukuje informacje
z różnych źródeł na
temat aktualnych
wystąpień
zwolenników
i przeciwników
globalizacji.
Uc z e ń :
• dokonuje
oceny zagrożeń
wynikających
z korzystania
z Internetu;
• formułuje
zasady
bezpiecznego
korzystania
z Internetu.
Dokumentacja nauczyciela dla klasy VI
Świat stał się
mniejszy
Ocena dostateczna
Polska krajem
demokratycznym
• położenie
Polski w
Europie
• demokratyczny
charakter państwa
polskiego; wolne
wybory, wolności
słowa, wolne media
• konstytucja 1997
r.
dokumentem
określającym prawa
i obowiązki obywateli
• władza w
Rzeczpospolitej –
system polityczny
w Polsce po 1989 r.
• obywatel
w demokratycznym
państwie – jego prawa
i obowiązki
Uc z e ń :
• wymienia
przykłady
problemów
współczesnego
państwa;
• wymienia
przykłady
praw i obowiązków
obywatela
w demokratycznym
państwie.
Uc z e ń :
• wymienia, w
czym
przejawia się
funkcjonowanie
demokratycznego
państwa;
• wyjaśnia pojęcia
emigracja i wskazuje
na mapie główne
kierunki emigracji
w Polsce.
Uc z e ń :
Uc z e ń :
Uc z e ń :
• formułuje argumenty
• w oparciu o
• na przykładzie
wskazując na
swojej gminy
informacje
demokratyczny
wyjaśnia, na czym
z różnych źródeł
charakter państwa
polegają problemy
wskazuje przyczyny
polskiego;
współczesnego
emigracji w Polsce;
• podaje
społeczeństwa.
• wyszukuje
przykłady
w Internecie
działań Polski na rzecz informacje
utrzymania pokoju na o organizacjach
świecie.
międzynarodowych
działających na rzecz
utrzymania pokoju na
świecie, do których
należy Polska
i prezentuje przykłady
takich działań.
Download