Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W
ZAKRESIE
KONSERWACJI RZEK I BUDOWLI NA TERENIE
POWIATU JANÓW LUBELSKI
Oddział WZMiUW w Lublinie, ul. Bursaki 17.
I. Część ogólna.
I.I.
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzekach i budowlach, tj.:
 Konserwacja rzeki Biała nieureg. na odcinkach w km 1+800, 19+540-23+000, 24+500,
27+700 tj. 6,66 km, konserwacja wału przeciwpowodziowego 0+000- 0,800 tj. 0,8km na
terenie działania Inspektoratu w Janowie Lubelskim Oddziału WZMiUW w Lublinie
I.II.
Uczestnicy procesu Inwestycyjnego
Zamawiający - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul. Karłowicza 4.
I.III. 1.Charakterystyka przedsięwzięcia.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z robotami utrzymaniowymi na urządzeniach wodno - melioracyjnych.
Zakres robót na obiekcie obejmuje:
Rzeka Biała nieureg.:
w km 1+800:

wykonanie budowli siatkowo – kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy,
kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, w km 1+800 ułożenie gabionów w dnie wymytego stopnia

w km 19+540-23+000:

wykoszenie porostów, ręczne ze skarp, porost gęsty, twardy

wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody
ponad 60% - usunięcie przetasowań i zatorów 11 szt.




ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste
mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy fi - 7,5 cm
wyrównanie podłoża pod gabiony i przycięcie zwisów skarp na wlocie mostu w km 22+500
wykonanie budowli siatkowo – kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy,
kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, w km 22+500 zabezpieczenie lewej skarpy na wlocie mostu
wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m grunt kategorii III. Przy
gabionach w km 22+500
wyrównanie podłoża pod gabiony i przycięcie zwisów skarp w km 22+150 – 22+180
wykonanie budowli siatkowo – kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy,
kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, w km 22+500 zabezpieczenie lewej skarpy rzeki w km
22+150 – 22+180 przy boisku Zespołu Szkół w Wólce Ratajskiej
wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m grunt kategorii III. Przy
gabionach w km 22+150 – 22+180




1
w km 24+500 – 27+700:

wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody
ponad 60% - usunięcie przetamowań i zatorów 4 szt.
wykonanie budowli siatkowo – kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o
wymiarach 2,0x1,0x0,225 m w km 24+500, zabezpieczenie wyrwy w lewej skarpie rzeki na wlocie
bystrza
wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m grunt kategorii III


wał przeciwpowodziowy rzeki Biała (I i II koszenie):




wykoszenie mechaniczne porostów skarp
wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy
wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki
wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m
ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
mechaniczne frezowanie pniaków, pniaki fi 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, 76-85
mechaniczne frezowanie pniaków, pniaki fi powyżej 100 cm



Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót.
Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót:
I.IV.

przedmiar robót

mapa terenu z zaznaczonym kilometrażem obejmującym roboty do wykonania

mapy ewidencyjne - (dostępne w WZMiUW Oddział w Lublinie lub Inspektoracie w Janowie Lubelskim)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z przedmiarem robót oraz umową.
II.Prowadzenie robót
II.I
Ogólne zasady wykonywania robót
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami osoby wyznaczonej do
kontroli technicznej.
II.II.
Wymagane kwalifikacje Wykonawcy
Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do
wykonywania określonych w „Specyfikacji…….” robót, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP
obejmującym tego typu prace.
II.III.
Ochrona środowiska
W trakcie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu
zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych
robót jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym
2
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Rozbiórkę tam bobrowych wykonać po uzyskaniu decyzji RDOŚ w Lublinie przez Inwestora.
II.IV.
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę
umowną.
II.V. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
W niniejszym zadaniu nie przewiduje się prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.
II.VI.
Teren budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi występującymi
w terenie oraz zapewnić sprzęt ciężki do pracy w trudnym terenie.
II.VI.1. Charakterystyka terenu budowy
Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych – rzeka są robotami liniowymi. Wykonawca
przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia
obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.
Organizując roboty konserwacyjne na ciekach, należy je prowadzić od kilometra początkowego określonego
zamówieniem, w górę cieku, umożliwiając swobodny odpływ wody.
II.VI.2. Ochrona własności urządzeń
Rzeka Biała w km 1+800, 19+540 -23+000 , 24+500-27+700 jest ciekiem nieuregulowanym. Przepływa przez
łąki i pola gminy Janów Lubelski w km 1+800, 19+540-20+300 i gminę Godziszów w km 20+300-23+000,
24+500-27+700 . Dostęp do brzegu rzeki jest utrudniony przez tereny zakrzaczone i zadrzewione oraz
podmokłe.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę sprzętu użytego do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Uważa się, że koszty zabezpieczenia (ochrony sprzętu) są wliczone w cenę
umowną.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z terenem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących
się w obrębie robót konserwacyjnych, takich jak rurociągi i kable etc.
II.VI.Zapewnienie jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.
II.VII. Nazwy i kody.
Kod wg CPV – 90.72.18.00-5 – usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
45.24.64.00-7- roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
3
II.VIII. Definicje pojęć i określenie zapisów i odbioru robót.
Wprowadzenie Wykonawcy na roboty i przekazanie terenu robót oraz protokół odbioru robót – dostarcza
Zamawiający.
Podstawowymi dokumentami odbioru robót są:
 protokół odbioru robót – dostarcza Zamawiający
 dziennik realizacji zadania konserwacyjnego – dostarcza Zamawiający, wpisów dokonuje
Wykonawca i osoba sprawująca nadzór techniczny.
 kosztorys powykonawczy – sporządza Wykonawca.
Dziennik realizacji zadania konserwacyjnego – stanowi dokument przebiegu robót oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest obowiązujący na terenie działania
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
„Dziennik„ jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku ich realizowania i mających znaczenie przy ocenie technicznej
prawidłowości wykonywanych robót, których stwierdzenie po ich zakończeniu byłoby utrudnione lub
niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania robót. Każdy wpis
powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentują. Pod każdym wpisem w
dzienniku osoba, której wpis dotyczy bezpośrednio lub pośrednio powinna potwierdzić podpisem
opatrzonym datą zaznajomienia się z jego treścią.
Za właściwe prowadzenie „Dziennika”, jego stan oraz właściwe przechowywanie w sposób zapobiegający
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu jest odpowiedzialny kierownik robót konserwacyjnych.
Osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania – w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego
reprezentuje interesy Zamawiającego na obiekcie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z
dokumentacją przedmiarową, wytycznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania - jest to pracownik Inspektoratu lub Oddziału wyznaczony i
upoważniony przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru technicznego w zakresie prawidłowego
wykonania robót konserwacyjnych.
Kierownik robót konserwacyjnych – pracownik wyznaczony przez Wykonawcę do kierowania zespołem
ludzi w taki sposób by wykonać roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym
terminie z zachowaniem ogólnego bezpieczeństwa.
Podstawowe pojęcia:
 ciek - rzeka, kanał prowadzący wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w sposób ciągły lub
okresowy,
 rzeka – otwarty naturalny wykop, który zbiera i odprowadza wodę z obszaru oddziaływania
nazywanego zlewnią rzeki,
 normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest
obowiązkowe.
III.Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i materiałów niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie ze założoną jakością.
Z uwagi na podmokły charakter terenu oraz utrudnienia dojazdu do skarpy rzeki, wskazane jest użycie
maszyn odpowiednich dla tych warunków- sprzętu ciężkiego na gąsienicach.
4
Ilość i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonanie robót zgodnie z terminem przewidzianym na
ich wykonanie.
Używany sprzęt powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi
oraz ochronę środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w wytycznych wykonania i odbioru robót oraz powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
IV.Wymagania dotyczące środków transportu.
Na terenie, na którym znajduje się konserwowany obiekt występują drogi powiatowe
i gminne – o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.
Dla dowozu sprzętu, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.
V.Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne.
W przypadku uszkodzenia urządzeń w wyniku wykonywania robót konserwacyjnych Wykonawca będzie
zobowiązany do niezwłocznej naprawy zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT KONSERWACYJNYCH
W czasie konserwacji urządzeń melioracyjnych należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej kontrolę
techniczną, wyznaczonej przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
1. Mechaniczne karczowanie zagajników
- należy teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zapewnić bezpieczeństwo pracowników.
- osoba obsługująca sprzęt mechaniczny powinna posiadam stosowne uprawnienia.
2. Mechaniczne wykoszenie porostów
- należy teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zapewnić bezpieczeństwo pracowników.
- osoba obsługująca sprzęt mechaniczny powinna posiadam stosowne uprawnienia.
3. Odmulenie mechaniczne i rozplantowanie
- urobek należy rozłożyć wzdłuż odmulanego rowu i po przeschnięciu (odsączeniu wody) rozplantować zgodnie z obowiązującymi
normami technicznymi, dopuszcza się wbudowanie urobku w istniejące wyrwy w skarpach rowu – po uzgodnieniu z osobą
wyznaczoną do nadzoru technicznego.
4. Usuwanie przetamowań i oczyszczenie koryta rzeki
- urobek i pozostałości z przetamowania - w miarę możliwości powinny zostać wbudowane w wyrwy skarp i grobli oraz w pasie
eksploatacyjnym.
VI.Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.
Wykonawca pełni kontrolę w zakresie ilości i jakości wykonywanych robót. Celem kontroli robót będzie
takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość wykonania robót.
Nad prawidłowym procesem konserwacji urządzeń melioracyjnych czuwa wyznaczona przez Zamawiającego
osoba do kontroli technicznej.
VII.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót był przegląd okresowy – roczny obiektów melioracyjnych
oraz ustalone komisyjnie niezbędne roboty wynikające z potrzeby utrzymania obiektu w sprawności technicznej.
Obmiaru robót wykonanych dokona razem z Wykonawcą osoba wyznaczona do kontroli technicznej.
VIII.Opis sposobu odbioru robót.
5
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót. O gotowości do
odbioru robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika realizacji zadania konserwacyjnego.
Wykonanie robót potwierdza wpisem do dziennika osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania. Po
potwierdzeniu zakończenia przedmiotowych robót Wykonawca występuje na piśmie do właściwego miejscowo
Oddziału o ustalenie terminu odbioru robót, załączając Dziennik realizacji zadania konserwacyjnego. Zamawiający ma
obowiązek w ciągu 14 dni roboczych dokonać czynności odbioru. Wykonawca przygotuje kosztorys
powykonawczy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego stanowi zakończenie czynności odbioru.
Oryginał Dziennika realizacji zadania konserwacyjnego przechowywany jest wraz z dokumentacją zadania we
właściwym terytorialnie Inspektoracie.
IX.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.
Nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych i towarzyszących w przedmiotowych robotach
konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych.
X.Dokumenty odniesienia.
W konserwacji urządzeń melioracyjnych nie przewiduje się wykonywania dokumentacji projektowej, aprobat
technicznych oraz innych dokumentów technicznych.
XI.Ustalenia ogólne
Rozliczenie za wykonane prace konserwacyjne między Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi na podstawie
Faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego i kosztorys powykonawczy potwierdzający
wykonanie robót. Zapłata nastąpi na podstawie dostarczonej faktury z wyżej wymienionymi załącznikami.
XII.Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi wydanymi zarówno przez władze państwowe jak i lokalne.
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz.199)
 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 145 )
 Ustawa O ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2009 r Nr 151 poz. 1120 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards