Regulamin akcji promocyjnej "Zbieraj pieczątki i wygraj abonament

advertisement
Regulamin akcji promocyjnej "Zbieraj pieczątki i wygraj abonament"
1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą "Zbieraj pieczątki i wygraj abonament" (dalej
„Promocja"). Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie
(dalej "Regulamin").
2. Organizatorem Promocji jest Agora Bytom Sp. z o.o. Plac Kościuszki 1, 41-902 Bytom, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183670 NIP:
676-22-96-930, REGON: 013015371 (dalej „Organizator” lub "Organizator Promocji").
3. Promocja rozpoczyna się dnia 20 kwietnia 2016 roku, trwa do 31 maja 2016 roku.
4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla klientów parkingu zlokalizowanego przy ul. Webera 1
w Bytomiu.
5. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć osoby prawne, właściciele lub pracownicy
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie AGORA BYTOM, pracownicy
firm działających na terenie AGORA BYTOM, pracownicy Organizatora, członkowie zarządu,
pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego oraz małżonkowie i dzieci wszystkich
wymienionych wyżej osób. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło i umowy
zlecenia.
Nagrody
1. Nagrodą w promocji jest jednorazowy bezpłatny wyjazd z parkingu oraz abonament 30-dniowy do
wykorzystania na terenie parkingu Galerii Agora Bytom, znajdującego się przy ulicy Webera 1 w
Bytomiu.
2. Aby otrzymać gwarantowaną nagrodę w postaci jednorazowego biletu wyjazdowego należy
zebrać 7 pieczątek za parkowanie samochodu.
3. Aby otrzymać gwarantowaną nagrodę w postaci jednego abonamentu 30 - dniowego, należy
zebrać 21 pieczątek za parkowanie samochodu.
4. Odbiór nagród potwierdzonych protokołem, możliwy w Punkcie Informacyjnym GH Agora Bytom,
zlokalizowanym na poziomie 0, przy wejściu od ul. Dworcowej.
4.1. Odbiór jednorazowego biletu wyjazdowego możliwy w dniu parkowania upoważniającego do
nagrody.
4.2. Odbiór abonamentu 30 – dniowego w terminie podanym w formularzu wypełnionym w dniu
parkowania upoważniającego do nagrody.
5. Realizacja jednorazowego biletu wyjazdowego w dowolnym terminie do 31.08.2016r.
6. Realizacja miesięcznego abonamentu w terminie podanym uprzednio w formularzu, nie później
niż do 31.08.2016r.
7. Ilość kart promocyjnych jest ograniczona. Przewidywany limit to 2 000 sztuk.
Zasady konkursu
1. Klient, który skorzysta z usług parkingu przy ulicy Webera 1, otrzyma kartę promocyjną, na której
zbierane będą pieczątki, uprawniające do odebrania Nagrody.
2. Konkurs dotyczy użytkowników parkingu, którzy w dniu pozostawienia samochodu dokonali
zakupu w C.H. Agora Bytom w kwocie min. 20,00 zł lub korzystają z parkingu w sposób
pełnopłatny od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem posiadaczy abonamentu parkingowego).
3. Karta oraz bilet parkingowy będzie stemplowany w dniu korzystania z parkingu Galerii Agory
Bytom. Pieczątki będą wydawane po okazaniu biletu parkingowego w Punkcie Info. Data wydania
pieczątki musi być tożsama z datą widniejącą na bilecie parkingowym. Po okazaniu jednego biletu
parkingowego przysługuje tylko jedna pieczątka na karcie promocyjnej.
4. W trakcie dnia wydana może być tylko jedna pieczątka.
5. Zebranie 7 oraz 21 pieczątek jest równoznaczne z otrzymaniem Nagrody.
6. Stemplowanie oraz wydawanie kart promocyjnych odbywa się w Punkcie Informacyjnym w
Galerii Agora Bytom, na poziomie 0, przy wejściu od ul. Dworcowej.
7. Jeden komplet 7 pieczątek uprawnia do jednego całodziennego bezpłatnego parkowania.
8. Jeden komplet 21 pieczątek uprawnia do jednego abonamentu miesięcznego.
9. Ważność pieczątki będzie każdorazowo potwierdzona podpisem Pracownika Punktu
Informacyjnego oraz wpisaną datą.
Postanowienia końcowe
1. Przyjmuje się, że Uczestnik Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę
na udział w Promocji na zasadach w niej określonych. Przystąpienie do Promocji jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz
zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
2. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Punkcie
Informacyjnym.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, w tym w formie przesyłek pocztowych.
Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
formie pisemnej na adres: 41-902 Bytom, Plac Kościuszki 1, Administracja Galerii.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Promocje nie łączą się.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards