Odziedziczyć gusty i lęki po rodzicach?

advertisement
Do niedawna sądzono, że różnego rodzaju cechy mogą być
dziedziczone sekwencyjnie, na podstawie DNA bądź też
społecznie, poprzez naukę zachowań od innych osobników.
Badania i obserwacje z ostatnich lat, nie tylko na
zwierzętach, ale także na ludziach, dowodzą, że obok
dziedziczenia sekwencyjnego, istnieje drugie dziedziczenie
biologiczne – pozasekwencyjne, czyli epigenetyczne. Jest to
dziedziczenie wzoru ekspresji danego genu bądź genów, nie
wynikające z ciągu par zasad, czyli sekwencji.
Do najlepiej poznanych mechanizmów epigenetycznych należą
metylacja wysp CpG (czyli sekwencji DNA bogatych w pary
cytozynowo-guaninowe, będące promotorami transkrypcji, a
których hipermetylacja inaktywuje gen, natomiast hipometylacja
wzmaga ekspresję danego genu) oraz modyfikacje histonów
(białek, na które nawinięte jest DNA), zmieniające dostęp
czynnikom transkrypcyjnym do DNA, w efekcie regulujące jego
ekspresję.
Jednym z ciekawszych przykładów w tej dziedzinie genetyki
(behawioralnej, chciałoby się dodać) jest eksperyment Briana
Dias’a i Kerry’ego Resslera z 2013 roku, dotyczący
dziedziczenia reakcji na bodziec zapachowy. Jest to badanie
tym ciekawsze, że biochemiczno-behawioralne uczulanie zwierząt
na bodziec następowało przed poczęciem potomstwa, które owe
uczulenie dziedziczyło. Co zatem sprawia i w jaki sposób, że
możemy odziedziczyć ,,gust’’ bądź też lęk po rodzicach i jaki
jest mechanizm takiego zjawiska? Jakie są konsekwencje ważne
dla nas, które wynikają z takich odkryć?
(źródło: http://www.e-biotechnologia.pl)
————Eksperyment polegał na behawioralnym uczulaniu samców myszy na
zapach acetofenonu – zapach bliski kwiatu róży. W tym celu owy
zapach kojarzono z elektrowstrząsami kończyn. Samce te
oznaczono jako F0 – Ace. Druga grupa samców myszy uczulana
była na zapach propanolu (F0 – Prop), a trzecia nie była
stymulowana. Skąd pomysł na porównywanie późniejszych wyników
z samcami stymulowanymi propanolem? Otóż we wcześniejszych
badaniach wykazano, że propanol nie aktywuje receptorów M71
(kodowanych przez gen Olfr151 – nazwa od angielskiego
olfactor) w opuszce węchowej, przeciwnie do acetofenonu.
Markerem w badaniach była zatem ekspresja wspomnianych
receptorów, a ponadto badania behawioralne. Ekspresję
receptora M71, wykazaną w badaniu histologicznym z barwieniem
beta-galaktozydazą, dla samców F0 – Ace i F0 – Prop ukazuje
poniższe zdjęcie.
(źródło: Parental olfactory experience influences behavior and
neural structure in subsequent generations.)
—————
Widzimy, że u samców uczulanych acetofenonem włókna bogate w
owy receptor są bardziej rozbudowane, co potwierdza
wcześniejsze ustalenia. By przejść do dalszej części
eksperymentu, przeprowadzono kojarzenie uczulanych samców z
niestymulowanymi samicami, by otrzymać pokolenie F1. Potomstwo
samców uczulanych acetofenonem oznaczono jako F1 – Ace,
potomstwo samców uczulanych propanolem oznaczono jako F1 –
Prop, a potomstwo samców niestymulowanych oznaczono jako F1 –
Home. Generacja F1 nie była stymulowana. W pokoleniu F1
sprawdzono jaki jest poziom wyczuwalności danego zapachu oraz,
podobnie jak u rodziców, wykonano badania histologiczne. Na
poniższym schemacie widać, że potomstwo F1 – Ace lepiej
wyczuwało acetofenon, a potomstwo F1 – Prop lepiej wyczuwało
propanol. Potomstwo samców uczulanych acetofenonem, podobnie
jak ojcowie, również posiadało bardziej rozbudowane włókna
bogate w receptor M71, co widoczne jest na zdjęciu.
(źródło: Parental olfactory experience influences behavior and
neural structure in subsequent generations.)
————–
(źródło: Parental olfactory experience influences behavior and
neural structure in subsequent generations.)
——————–
By
wykluczyć
możliwość
dziedziczenia
społecznego,
przeprowadzono kolejne badanie w ramach opisywanego
eksperymentu. Niestymulowane samce z pokolenia F1 – Ace i F1 –
Prop, kojarzono z niestymulowanymi samicami, a także
przeprowadzono zapłodnienie in vitro, gdzie oocyty
niestymulowanych samic zapładniane były plemnikami
stymulowanych samców z pokolenia F0. Przeprowadzono w
pokoleniu F2 behawioralny test uniesionego labiryntu
krzyżowego oraz badania histologiczne opuszki węchowej.
Potomstwo samców uczulanych na acetofenon wyczuwało większy
lęk względem jego zapachu, a potomstwo samców uczulanych na
propanol wyczuwało większy lęk względem propanolu. Na
poniższym wykresie widać także, że wielkość włókien
zawierających receptor M71 jest większa u wnuków samców
uczulanych acetofenonem, w porównaniu do wnuków samców
uczulanych propanolem.
(źródło: Parental olfactory experience influences behavior and
neural structure in subsequent generations.)
———————-
(test
uniesionego
labiryntu
http://www.homunculus.ug.edu.pl)
——————
krzyżowego,
źródło:
By uwiarygodnić wyniki badania, przeprowadzono także próbę
krzyżową z samicami stymulowanymi acetofenonem. Młode
odbierane były uczulanym matkom surogatkom na rzecz matek
adopcyjnych, które stymulowane nie były. Następnie wykonano
badania behawioralne oraz histologiczne, z kontrolą potomstwa
matek uczulanych propanolem. Tutaj także wyniki wykazały
wzmożony lęk przed zapachem acetofenonu oraz większą ekspresję
receptora M71 w opuszce węchowej u potomstwa matek
stymulowanych acetofenonem, co obrazuje zdjęcie.
(źródło: Parental olfactory experience influences behavior and
neural structure in subsequent generations.)
—————
Ostatecznie wykonano badania molekularne nasienia samców z
pokolenia F0 i F1, zarówno tych stymulowanych acetofenonem,
jak i tych, które uczulane były behawioralnie propanolem.
Sprawdzano metylację wysp CpG w genie Olfr151 i Olfr6. Wyniki
wskazały na hipometylację genu Olfr151 w plemnikach samców
uczulanych acetofenonem, w porównaniu do plemników samców
stymulowanych propanolem, a także hipometylację owego genu w
plemnikach samców z pokolenia F1, których ojcowie byli
stymulowani acetofenonem, co widać na poniższych wykresach.
Metylacja w genie Olfr6 nie wykazywała znacznych różnic.
Badanie to dowiodło, że obniżona przed zapłodnieniem metylacja
wysp CpG genu Olfr151 na skutek negatywnego kojarzenia bodźca
zapachowego, została pozasekwencyjnie odziedziczona.
(źródło: Parental olfactory experience influences behavior and
neural structure in subsequent generations.)
——————–
Przykładów dziedziczenia pozasekwencyjnego znaleźć można
więcej, o czym pisałem tutaj. Jakie znaczenie mogą mieć dla
nas takie odkrycia? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na
fakt, że nie tylko czynniki środowiskowe działające na kobietę
w trakcie ciąży będą miały wpływ na przyszłe życie nowego
osobnika, ale także czynniki środowiskowe działające zarówno
na przyszłego ojca, jak i matkę przed poczęciem nowego
osobnika. Dzięki takim odkryciom wzbogacona jest nasza wiedza
z zakresu biologii ewolucyjnej. Wiemy teraz, że obok mutacji,
transferu genów i rekombinacji, kierowanych lub weryfikowanych
doborem naturalnym, kolejnym mechanizmem postępu ewolucji
biologicznej jest dziedziczenie pozasekwencyjne, wyjaśniające
np. zjawisko atawizmów.
Kolejne kroki idą w stronę badań medycznych, gdzie sprawdza
się ewentualny wpływ epigenetyki przy chorobach dziedzicznych,
jak mukowiscydoza (nasilenie choroby może być warunkowane
epigenetycznie). Istnieją hipotezy, że dziedziczenie
pozasekwencyjne może mieć związek z wystąpieniem Zespołu
Aspergera. Zwrócić można też uwagę na uzależnienia
behawioralne, które mimo, że nie polegają na uzależnieniu od
substancji narkotycznej, mogą powodować zmiany ekspresji
różnych genów i co gorsza, zmiany te mogą być przekazywane
potomstwu, dając predyspozycje do wystąpienia zaburzeń.
————–
Literatura:
1. Dias, Brian G., and Kerry J. Ressler. Parental olfactory
experience influences behavior and neural structure in
subsequent generations.
2. Stanisława Maria Rogalska, Magdalena Achrem, Andrzej
Wojciechowski.
Chromatyna.
Molekularne
mechanizmy
epigenetyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu. Poznań 2010.
3. Bozza, Thomas, et al. Odorant receptor expression defines
functional units in the mouse olfactory system.
4. Sirinupong N., Yang Z. Epigenetics in Cystic Fibrosis:
Epigenetic Targeting of a Genetic Disease.
5. Chan HC., Jiang X., Ruan YC. Emerging role of cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator as an epigenetic
regulator: linking environmental cues to microRNAs.
6. Di Napoli A., Warrier V., Baron-Cohen S., Chakrabarti B.
Genetic variant rs17225178 in the ARNT2 gene is associated
with Asperger Syndrome.
—————Tekst za zgodą Autora przedrukowany z jego blogu
http://www.totylkoteoria.pl/
Download