Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

advertisement
Zmiany w prawie oświatowym.
Ruch służbowy w szkołach.
Białystok, 31 marca 2015 roku
1
Kwalifikacje do nauczania języka obcego
w przedszkolu
2
Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego
1 września 2014 r. weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2014 r., poz. 803)
Rozporządzenie powyższe wprowadziło zmiany w:
 podstawie programowej wychowania
przedszkolnego
 podstawie programowej dla klas I-III
3
Zmiany w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego polegają na wprowadzeniu
obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego
nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego.
Do podstawy programowej został dodany nowy
obszar
„Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym".
4
Fakultatywnie język obcy nowożytny w przedszkolu
od 1 września 2014 r.
we wszystkich lub niektórych oddziałach
- wymagana jest opinia rady pedagogicznej oraz zgoda
organu prowadzącego
Obowiązkowy język obcy nowożytny w przedszkolu:
od 1 września 2015 r. w stosunku do dzieci pięcioletnich
od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci
korzystających z wychowania przedszkolnego.
5
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli
określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1207 z późn. zm.).
6
W świetle § 11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli, kwalifikacje
do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która:
1) ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka
obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub
2) ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język
obcy nauczany w przedszkolu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie
danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4) ukończyła nauczycielskie kolegium języków
odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
obcych
w
specjalności
5) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka
obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub
biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
7
W świetle § 11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
nauczycieli, kwalifikacje do nauczania języków obcych w
przedszkolach posiada również osoba, która:
1) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej
specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego
egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym
mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu
zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do
rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem
złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego
języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli.
8
W świetle § 11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
nauczycieli, kwalifikacje do nauczania języków obcych w
przedszkolach i klasach I-III posiada również osoba, która:
1) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III
szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, a ponadto
2) legitymuje się świadectwem znajomości danego języka
obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym
mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.) i która
3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w
zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
9
W świetle § 28a rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji nauczycieli, kwalifikacje do nauczania
języków obcych w przedszkolach
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania
języków obcych w przedszkolach posiada również
osoba, która ma:
1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust.
1 lub 2 tego rozporządzenia oraz
2) legitymuje się świadectwem znajomości danego
języka obcego w stopniu co najmniej
podstawowym, o którym mowa w załączniku do
rozporządzenia.
10
Ustawodawca wprowadził okres przejściowy, stwarzający
osobom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolach i legitymującym się świadectwem
znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej
podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji, możliwość nauczania danego języka
obcego bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych
lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania
danego języka obcego do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Okres przejściowy pozwoli nauczycielom przedszkoli,
posiadającym co najmniej podstawowy poziom znajomości
języka obcego określony w załączniku do rozporządzenia lecz
nie posiadającym przygotowania w zakresie wczesnego
nauczania języka obcego, na uzupełnienie wymaganego
przygotowania metodycznego i tym samym nabycie pełnych
kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego
nowożytnego w przedszkolu.
11
Kursy kwalifikacyjne tylko w akredytowanych
placówkach doskonalenia nauczycieli
12
1 stycznia 2015 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1142)
13
Dodany w rozporządzeniu § 18a stanowi, że placówki
doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić:
1) kursy kwalifikacyjne w zakresie:
a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej
nauki zawodu,
b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki
zawodu,
c) przygotowania pedagogicznego do nauczania języka
obcego,
d) wczesnego nauczania języka obcego;
2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o
których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek.
14
Przepisy przejściowe rozporządzenia dopuszczają
kontynuowanie kursów, na które została wyrażona
zgoda kuratora oświaty przed wejściem w życie
rozporządzenia, tj. szczególności w zakresie:
 bibliotekoznawstwa
 oligofrenopedagogiki
 pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej,
 terapii pedagogicznej,
 zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w
rodzinie"
15
Przekształcenie oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w przedszkola
z dniem 1 września 2016 r.
16
Art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.), tzw. ustawy
przedszkolnej
1. Z dniem 1 września 2016 r. odział przedszkolny lub
oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się
przedszkolem
2. Przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia tworzy
zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały
oddział lub oddziały przedszkolne.
Dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały
oddział lub oddziały przedszkolne staje się dyrektorem
zespołu, do końca okresu, na jaki powierzono mu
stanowisko dyrektora szkoły podstawowej
17
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
18
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 357)
wchodzi w życie 31 marca 2015 r.
(z wyjątkami)
19
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Do ustawy o systemie oświaty wprowadza się przepisy
dotyczące:
 ogólnych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (dodany rozdział 3a)
upoważnienia dla ministra do spraw oświaty i
wychowania oraz ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do
uregulowania, w drodze rozporządzenia,
szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w
szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach
artystycznych

20
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Do ustawy o systemie oświaty wprowadza się przepisy
dotyczące:
 ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(dodany rozdział 3b)
upoważnienia dla ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania do uregulowania, w drodze
rozporządzenia, szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

21
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Przepisy rozdziału 3a znowelizowanej ustawy o systemie
oświaty, dotyczące oceniania klasyfikowania i
promowania, stosuje się począwszy od roku szkolnego
2015/2016.
W roku szkolnym 2014/2015 ocenianie, klasyfikowanie
i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych oraz publicznych placówkach artystycznych
odbywa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Szkoły lub placówki, w terminie do dnia 1 września 2015 r.,
dostosują swoje statuty do przepisów znowelizowanej
ustawy o systemie oświaty.
22
W ustawie o systemie oświaty dodano m.in. zapis
zgodnie z którym
 organ
prowadzący jest zobowiązany do
zapewnienia obsługi prawnej
prowadzonym przez niego szkołom
23
Nowelizacja o systemie oświaty
zasady finansowania zajęć
realizowanych przez nauczycieli w ramach
projektów i programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
 reguluje
24
W ustawie o systemie oświaty
po art. 7d dodaje się art. 7e w brzmieniu:
„Art. 7e. l. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub
placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej
szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10
ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym
mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić
dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach
określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o
których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe
niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób
określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe
magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o
którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.”;
25
po art. 35 Karty Nauczyciela dodaje się art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w
ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę
prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości
ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą
nauczyciela.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
4. Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, nie
uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.
26
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty:
 określa
sytuacje, w których będzie możliwe
zwiększenie liczby uczniów w oddziałach
klas I - III ponad 25 uczniów
27
W art. 61 uso po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3e w brzmieniu:
3a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do
zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły
podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor
szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 53
ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona
ponad liczbę określoną w ust. 3.
3b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.
3a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w
ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt
1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być
zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej
zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się
asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
3e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i
3c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego
etapu edukacyjnego
28
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zmiany w Karcie
Nauczyciela
w art. 9d Karty Nauczyciela ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej
niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia
pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust.
5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas
trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel
jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega
przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas
nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu
pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest
obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
29
Ruch służbowy w szkołach
30
Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela
na gruncie Karty Nauczyciela i Kodeksu
pracy
31
Formy nawiązania stosunku pracy nauczyciela
Umowa o pracę na czas określony
 Umowa o pracę na czas nieokreślony
 Zatrudnienie na podstawie mianowania

32
Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony

wypowiedzenie warunków pracy i płacy
(art. 42 Kodeksu pracy)

uzupełnienie zatrudnienia
(art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela)
33
Wypowiedzenie nauczycielowi
warunków pracy i płacy
34
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
art. 42 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy ma
zastosowanie wyłącznie do nauczycieli
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony (w pełnym lub
niepełnym wymiarze)
35
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy ma
zastosowanie wyłącznie do nauczycieli
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony (w pełnym lub
niepełnym wymiarze)
Wyrok SN z 23.02.1999 r., sygn. akt I PKN 595/98
Do nauczyciela zatrudnionego na podstawie
mianowania nie stosuje się art. 42 KP
36
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się
odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umowy
o pracę (art. 42 § 1 k.p.)
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa
się za dokonane, jeżeli pracownikowi
zaproponowano na piśmie nowe warunki
(art. 42 § 2 k.p.)
Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub
płacy powinny być przedłożone nauczycielowi
przez dyrektora szkoły do 31 maja danego roku,
aby skutek wypowiedzenia mógł nastąpić z końcem
roku szkolnego. Wymóg zachowania powyższego
terminu nie dotyczy placówek nieferyjnych.
37
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
W razie odmowy przyjęcia przez pracownika
zaproponowanych warunków pracy lub
płacy, umowa o pracę rozwiązuje się
z upływem okresu dokonanego
wypowiedzenia (art. 42 § 3 k.p.)
38
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu
wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie
przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że
wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy
wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno
zawierać pouczenie w tej sprawie (art. 42 § 3 k.p.)
39
Uzupełnianie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
40
Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
- art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela
Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
jest instytucją szczególną, występującą w stosunkach pracy
nauczycieli i nieregulowaną przepisami kodeksu pracy
Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela
(zatrudnionego na podstawie mianowania lub na podstawie
umowy o pracę) obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub
szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym
stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym
niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.
W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
41
Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
- art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela
Uzupełnianie pensum może odbywać się w jednej szkole lub
w kilku szkołach, jeżeli tylko w ten sposób można zapewnić
realizację przez nauczyciela pełnego pensum.
Nauczyciel zobowiązany przez organ prowadzący szkołę do
prowadzenia zajęć w innej szkole lub szkołach pozostaje
zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy w pełnym
wymiarze zajęć, gdyż szkoła (szkoły), w której nauczyciel
uzupełnia pensum, nie nawiązuje z nim odrębnego stosunku
pracy.
Uzupełnianie odbywa się wyłącznie do pełnego wymiaru
pensum nauczyciela.
Karta Nauczyciela nie wymaga zawierania żadnych
porozumień pomiędzy dyrektorami szkół w związku z
uzupełnianiem pensum przez nauczycieli!
42
Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
- art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela
Nauczyciel w szkole (szkołach), w której uzupełnia pensum,
nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.
Jeżeli szkoła ta chce powierzyć nauczycielowi realizację zajęć
w wymiarze przekraczającym liczbę godzin koniecznych do
uzupełnienia pensum, zawiera z nauczycielem odrębny
stosunek pracy na liczbę godzin ponad pensum.
W sytuacji gdy w macierzystej szkole powstanie możliwość
realizacji przez nauczyciela zajęć w pełnym, obowiązującym
go wymiarze, organ prowadzący może, a nawet powinien,
cofnąć zobowiązanie do uzupełniania przez nauczyciela
pensum w innej szkole (szkołach).
43
Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 14 maja 2014 r.
II PK 216/13
Do trybu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z
1982 r. - Karta Nauczyciela nie należy zasięgnięcie przez dyrektora szkoły
informacji co do możliwości uzupełniającego zatrudnienia nauczyciela
mianowanego w innej szkole lub innych szkołach prowadzonych przez ten sam
organ. Dyrektor szkoły nie ma obowiązku ustalania możliwości uzupełniającego
zatrudnienia nauczyciela. Przepisy prawa pracy nie nakładają też na dyrektora
szkoły obowiązku informowania nauczyciela mianowanego o możliwości
zatrudnienia uzupełniającego. Do trybu postępowania z art. 20 Karty Nauczyciela
nie należy również kompetencja organu prowadzącego szkołę, polegająca na
możliwości nałożenia na nauczyciela (któremu zatrudniająca szkoła nie może
zapewnić dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć) obowiązku podjęcia
pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym stanowisku lub - za jego zgodą na innym stanowisku, w celu uzupełniania obowiązkowego wymiaru zajęć, w
wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dlatego, że
zawierający przytoczoną treść art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela nie ma charakteru
roszczeniowego wobec organu prowadzącego szkołę, ani tym bardziej wobec
dyrektora szkoły proponującego mu zatrudnienie w ograniczonym wymiarze zajęć
za proporcjonalnie zmniejszonym wynagrodzeniem, który ponadto nie jest
adresatem wymienionej regulacji prawnej.
44
Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania

uzupełnienie zatrudnienia
(art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela)

ograniczenie zatrudnienia
(art. 22 ust. 2 KN)

przeniesienie za zgodą (art. 18 KN)

przeniesienie z urzędu (art. 19 KN)
45
Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania
46
Ograniczenie zatrudnienia - art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela
Ograniczenie zatrudnienia ma zastosowanie
wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych na
podstawie mianowania.
47
Przyczyny ograniczenia zatrudnienia

częściowa likwidacja szkoły

zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie
liczby oddziałów w szkole

zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze
zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze
zajęć

brak możliwości uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole
48
Ograniczenie zatrudnienia - art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela
Ograniczenie zatrudnienia następuje
za zgodą nauczyciela
Ograniczenie zatrudnienia następuje do wymiaru nie
niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i
skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem
wynagrodzenia.
49
Ograniczenie zatrudnienia - art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela
Ograniczenia zatrudnienia dokonuje się na
jeden rok szkolny.
Do 31 maja danego roku, dyrektor musi ponownie
podjąć decyzję o kontynuowaniu ograniczenia,
przywróceniu nauczyciela na pełen etat lub
rozwiązaniu stosunku pracy.
50
Ograniczenie zatrudnienia - art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela
W razie braku zgody nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania na
ograniczenie wymiaru zatrudnienia i
proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia,
stosuje się przepisy art. 20 KN,
tj. rozwiązanie stosunku pracy.
51
Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 30 września 2014 r.
III PK 18/14
Uprzednie ograniczenie na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z
1982 r. - Karty Nauczyciela wymiaru zajęć nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania nie jest warunkiem
koniecznym rozwiązania z nim stosunku pracy w trybie art. 20
ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Jeżeli jednak, mimo zaistnienia
okoliczności wymienionych w tym przepisie, istnieje możliwość
dalszego zatrudniania nauczyciela w wymiarze co najmniej
połowy obowiązującego go pensum oraz wyrazi on zgodę na
ograniczenie zatrudnienia i jest zatrudniany przez szkołę w
obniżonym wymiarze, to wypowiedzenie mu stosunku pracy z
przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 może być
uzasadnione takimi zmianami organizacyjnymi lub zmianami
planu nauczania, które uniemożliwiają jego dalsze zatrudnianie
w co najmniej połowie obowiązującego go tygodniowego
wymiaru zajęć.
52
Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego
na podstawie mianowania
53
Przeniesienie nauczyciela - art. 18 Karty Nauczyciela
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania
może być przeniesiony:


na swój wniosek
z urzędu, ale za swoją zgodą
Przeniesienie może nastąpić do pracy:



na inne stanowisko w tej samej szkole
do pracy w innej szkole (w tej samej
miejscowości, w której nauczyciel mieszka)
do pracy w szkole znajdującej się w innej
miejscowości
54
Przeniesienie nauczyciela - art. 18 Karty Nauczyciela
Przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 KN
odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego
stosunku pracy.
Stosunek pracy nawiązany w drodze mianowania
jest kontynuowany w nowym miejscu pracy lub na
nowym stanowisku.
Przeniesienie dotyczy wyłącznie nauczycieli, dla
których podstawą nawiązania stosunku pracy jest
mianowanie.
55
Przeniesienie nauczyciela - art. 18 Karty Nauczyciela
W wyroku z dnia 5 lutego 2002 r., I PKN 849/00, Sąd
Najwyższy wyraził pogląd, że „pojęcie „stanowisko
pracy” z art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela należy
interpretować zgodnie z art. 42 ust. 3 tej ustawy”
Wyrok SN z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 217/98
Zatrudnienie nauczyciela mianowanego w
charakterze wychowawcy w świetlicy jest
wykonywaniem pracy na innym stanowisku niż
stanowisko nauczyciela przedmiotów początkowych
56
Przeniesienie nauczyciela - art. 18 Karty Nauczyciela
Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 16 lipca 2013 r.
II PK 334/12
Rozumienie pojęcia stanowisko pracy z art. 18 ust. 1 Karty
Nauczyciela, należy interpretować zgodnie z art. 42 ustawy z
1982 r. - Karta Nauczyciela. Przepis ten dotyczy tygodniowego
wymiaru zajęć, który odnosi do poszczególnych stanowisk
pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie
w różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele
przedszkoli, szkół podstawowych, kolegiów nauczycielskich,
praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i
internatach itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii
stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem
na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 Karty
Nauczyciela.
57
Przeniesienie nauczyciela - art. 18 Karty Nauczyciela
Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 21 czerwca 2011 r.
III PK 80/10
1. Przenoszenie mianowanych nauczycieli w ramach
zespołu szkół, nawet jeżeli łączy się ze zmianą
miejsca wykonywania pracy (ale bez zmiany
stanowiska), nie podlega ograniczeniom
przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela i może nastąpić bez zgody
nauczyciela
58
Przeniesienie nauczyciela - art. 18 Karty Nauczyciela
Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na
podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje
dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być
przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
Formalności związanych z przeniesieniem dokonuje
dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być
przeniesiony.
W akcie przeniesienia należy wskazać nowego
pracodawcę i miejsce wykonywania pracy (jeżeli
ulegają zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel
jest przenoszony, oraz datę przeniesienia.
59
Przeniesienie nauczyciela religii
Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na
podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie
odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły,
dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel
otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po
zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.
60
Przeniesienie nauczyciela bez jego zgody
- art. 19 Karty Nauczyciela
W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na
stanowisku nauczyciela z wymaganymi
kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom
programowym szkoły, organ prowadzący szkołę
może przenieść nauczyciela zatrudnionego na
podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody
nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata,
z prawem powrotu na uprzednio zajmowane
stanowisko.
61
Przeniesienie nauczyciela bez jego zgody
- art. 19 Karty Nauczyciela
W przypadku przeniesieni nauczyciela do innej
szkole w innej miejscowości, nauczycielowi
przysługuje:



czterodniowy tydzień pracy
dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego
zakwaterowanie w miejscu czasowego
zatrudnienia
62
Rozwiązanie stosunku pracy
z nauczycielem
63
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Ogólne zasady rozwiązywania stosunków pracy
reguluje Kodeks pracy (art. 30), który przewiduje, że
rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić:





na mocy porozumienia stron
za wypowiedzeniem
bez wypowiedzenia
z upływem czasu, na który była zawarta
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania
była zawarta
64
W stosunku do nauczycieli przepisy Karty Nauczyciela
zawierają odrębne zasady rozwiązywania stosunku pracy
Karta Nauczyciela rozróżnia rozwiązywanie stosunku pracy:
 z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o
pracę na czas nieokreślony
 z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o
pracę na czas określony
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie
art. 52-55 KP (tzw. dyscyplinarne) nie ma zastosowania do
nauczycieli.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje w
przypadkach enumeratywnie wskazanych w Karcie
Nauczyciela (np. art. 23 KN) oraz z tzw. przyczyn
organizacyjnych (art. 20 KN)
65
Rozwiązanie stosunku pracy
z nauczycielem zatrudnionym na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony
- art. 27 Karty Nauczyciela
66
Rozwiązanie z nauczycielem umowy o pracę na czas
nieokreślony – za wypowiedzeniem - art. 27 ust. 1 Karty
Nauczyciela
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas
nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za
trzymiesięcznym wypowiedzeniem


W praktyce przepis art. 27 ust. 1 KN ma zastosowanie do:
nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć, w
przypadku, gdy wypowiedzenie składa dyrektor z przyczyn
określonych w art. 20 ust. 1 KN
nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony w pełnym lub niepełnym wymiarze, w
przypadku gdy wypowiedzenie składa nauczyciel
67
Rozwiązanie stosunku pracy
z nauczycielem na podstawie art. 20 Karty
Nauczyciela
68
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela
Sposób rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, w związku ze
zmianami organizacyjnymi w szkole, zależy od
podstawy jego zatrudnienia.
Inaczej kształtuje się sytuacja nauczycieli
zatrudnionych na podstawie mianowania, a inaczej
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
69
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
- art. 20 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela
W przypadku całkowitej likwidacji szkoły
dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem
stosunek pracy.
70
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
- art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
W przypadku:
•
•
•
częściowej likwidacji szkoły
zmian organizacyjnych, powodujących
zmniejszenie liczby oddziałów w szkole
zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze
zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek
pracy lub przenosi go w stan nieczynny.
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może
wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.
71
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– likwidacja szkoły
W przypadku całkowitej likwidacji szkoły
podstawę rozwiązania stosunku pracy z
nauczycielem zatrudnionym na podstawie
mianowania i na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony w pełnym lub niepełnym
wymiarze stanowi art. 20 ust. 1 pkt 1 KN
72
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– pozostałe zmiany organizacyjne
•
•
W przypadku częściowej likwidacji szkoły,
zmniejszenia liczby oddziałów, zmian planu
nauczania:
nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze
czasu pracy na podstawie mianowania oraz
umowy o pracę na czas nieokreślony – podstawę
rozwiązania stosunku pracy stanowi art. 20 ust. 1
pkt 2 KN
nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę na czas nieokreślony w niepełnym
wymiarze czasu pracy - podstawę rozwiązania
stosunku pracy stanowi art. 27 ust. 1 KN w zw. z
art. 20 ust. 1 pkt 2 KN
73
Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 20 lutego 2014 r.
III PK 71/13
Przy ocenie, czy zmiany organizacyjne w rozumieniu
art. 20 ust. 1 Karty nauczyciela uniemożliwiają
dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze
czasu zajęć, należy uwzględnić wszystkie posiadane
przez niego kwalifikacje nauczycielskie, a nie tylko
kwalifikacje odnoszące się do przedmiotów, których
nauczał, lub do konkretnych obowiązków, które
wykonywał przed podjęciem decyzji o przeniesieniu
go w stan nieczynny bądź o wypowiedzeniu
stosunku pracy.
74
Postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2014 r.
I PZP 5/14
Dyrektor zespołu szkół nie może zwolnić pedagoga
tylko dlatego, że nie ma dla niego odpowiedniej
liczby godzin w tej z dwóch jednostek, w której
podwładny świadczy pracę. Musi brać pod uwagę
ogólny stan całej placówki.
75
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN
następuje z końcem roku szkolnego
(31 sierpnia danego roku) po uprzednim
trzymiesięcznym wypowiedzeniu
(tj. dokonanym do dnia 31 maja danego
roku).
76
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 20 ust. 4 Karty Nauczyciela
Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku
szkolnego nie dotyczy:
nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy
nie przewidziano ferii szkolnych (np. przedszkola,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
 nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz
 nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu
kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

77
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– zmiany organizacyjne
Oświadczenie dyrektora szkoły o wypowiedzeniu
umowy o pracę powinno zostać złożone na piśmie.
Pismo dyrektora szkoły, który wypowiada pracownikowi
umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, powinno
wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie,
a także pouczenie o przysługującym pracownikowi
prawie odwołania od wypowiedzenia do właściwego
sądu pracy (w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wypowiedzenia).
78
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– zmiany organizacyjne
Wyrok SN z 16.03.1995 r., I PRN 2/95
Wypowiedzenie uważa się za skutecznie
doręczone z chwilą, kiedy doszło do adresata
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
treścią, chociażby tego nie uczynił
79
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 20 ust. 5a i 5b Karty Nauczyciela
Konsultacje związkowe
O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku
pracy dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą
nauczyciela zakładową (międzyzakładową)
organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie
dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.
Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej,
a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w
ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje
decyzję w sprawie wypowiedzenia.
80
Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony w
niepełnym wymiarze z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt
2 Karty Nauczyciela
Rozwiązanie z nauczycielem umowy o pracę
na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze
z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2
KN następuje z końcem roku szkolnego, za
trzymiesięcznym wypowiedzeniem na
podstawie art. 27 ust. 1 KN
81
Urlop dla poratowania zdrowia a
rozwiązanie stosunku pracy z
nauczycielem
82
Urlop dla poratowania zdrowia
Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na
czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w
szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania
zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w
wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury
brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może
być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa
uprawnienia emerytalne.
83
Urlop dla poratowania zdrowia
Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 20 maja 2014 r.
I PK 280/13
Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być
odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o
udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia).
Nie wystarczy więc, co zresztą nie było oczywiste,
zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku
o urlop dla poratowania zdrowia.
84
Urlop dla poratowania zdrowia a nabycie uprawnień
emerytalnych
W dotychczasowym orzecznictwie sądowym utrwalony
został pogląd, że spełnienie przez nauczyciela warunków do
przejścia na emeryturę, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2a
Karta Nauczyciela (bez względu na wiek), jak również
osiągnięcie wieku emerytalnego, jest podstawą do
ograniczenia bądź niemożności skorzystania z urlopu dla
poratowania zdrowia, nawet jeżeli nauczyciel nadal pozostaje
w stosunku pracy.
Obowiązujące przepisy nie precyzują czy świadczenie
kompensacyjne stanowi „nabycie uprawnień emerytalnych”,
o których mowa w art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela.
Należałoby bezspornie ustalić, czy świadczenie
kompensacyjne jest rodzajem świadczenia emerytalnego.
Orzecznictwo sądowe w przedmiotowej kwestii jest
niejednolite.
85
Urlop dla poratowania zdrowia a nabycie uprawnień
emerytalnych
wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku - Sądu Pracy z dnia
3 kwietnia 2013 r. sygn. akt IV P 248/12
„Świadczenie kompensacyjne nie jest prawem do emerytury,
bowiem zgodnie z treścią przepisu art. 8 ustawy o
nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(Dz. U. z 2009r., Nr 97, poz. 300) świadczenie to przysługuje
maksymalnie do momentu nabycia przez nauczyciela
uprawnień emerytalnych. Świadczenie kompensacyjne jest
dla nauczycieli swoistą formą rekompensaty za odebranie tej
grupie zawodowej możliwości przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę.”
86
Urlop dla poratowania zdrowia
O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla
poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia
zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego leczący nauczyciela.
Od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu
zdrowotnego przysługuje odwołanie do
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za
pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie w
terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
87
Urlop dla poratowania zdrowia
Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy
czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu
innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6
miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu
trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy
przedłuża się o ten okres.
Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do
urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą
rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy
udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.
88
Urlop dla poratowania zdrowia
Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla
poratowania zdrowia zachowuje prawo do
comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych
świadczeń pracowniczych, w tym dodatków
socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni
przed zakończeniem urlopu dla poratowania
zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na
badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku
przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku.
89
Urlop dla poratowania zdrowia
W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia
nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej
działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje
inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor
szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w
którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania
zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia
poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar
urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego
zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
90
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela zatrudnionego w
dwóch szkołach
Pismo z dnia 13 lipca 2010 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzeczposp. DF 2010/168/3.
Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania
zdrowia nie może podejmować nowego zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej, jak również kontynuować już
podjętego zatrudnienia czy działalności zarobkowej.
(…)
W związku z tym w opinii MEN, nauczyciel, któremu został
udzielony urlop dla poratowania zdrowia w szkole stanowiącej
jego podstawowe miejsce pracy, powinien rozwiązać stosunek
pracy lub wystąpić o urlop bezpłatny na czas przebywania na
urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, która jest jego
dodatkowym miejscem pracy.
91
Urlop dla poratowania zdrowia a rozwiązanie stosunku pracy
Przepisy Karty Nauczyciela nie dają jednoznacznej
odpowiedzi, co do możliwości rozwiązania stosunku
pracy, zmiany warunków pracy i płacy lub
ograniczenia zatrudnienia z nauczycielem
przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.
92
Urlop dla poratowania zdrowia a rozwiązanie stosunku pracy
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z
dnia 26 czerwca 2013 r. , sygn. akt I PZP 1/13
​ łożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie
Z
urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z
takiego urlopu nie stanowi przeszkody do
rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
93
Urlop dla poratowania zdrowia a rozwiązanie stosunku pracy
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2014 r.,
sygn. akt II PK 108/13
„Prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania
zdrowia nie może uniemożliwiać dyrektorowi szkoły
dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnych
potrzeb wynikających z rozmiaru zadań szkoły.”
94
Kryteria zwolnień
95
Kryteria zwolnień
Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
opracowane przez dyrektora szkoły są przedmiotem
oceny sądu pracy przy okazji ustalania przyczyn
wypowiedzenia stosunku pracy.
Kryteria zwolnień muszą być transparentne i
dostępne dla nauczycieli.
Nie funkcjonuje prawny obowiązek konsultowania
kryteriów zwolnień np. ze związkami zawodowymi
lub przedstawicielami pracowników.
96
Kryteria zwolnień
Problem wyboru nauczycieli do zwolnienia był
przedmiotem stosunkowo szerokiej analizy
orzeczniczej Sądu Najwyższego.
Kryteria powinny w pierwszej kolejności dotyczyć
dorobku zawodowego (staż pracy, ocena pracy,
kwalifikacje formalne i faktyczne), ale mogą się
one odnosić także do sytuacji osobistej
nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych
źródeł dochodu - np. emerytury).
97
Kryteria zwolnień
Jako kryteria wyboru do zwolnienia z pracy, z
przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN,
spośród tych nauczycieli, którzy są brani pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu, można
przyjąć:
 ocenę pracy nauczycieli i ich osiągnięć
 podstawę nawiązania stosunku pracy
 długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole,
nieobecności nauczyciela
Warto zwrócić uwagę na szczególnie bogate
orzecznictwo Sądu Najwyższego w kwestii
zwalniania nauczycieli w trybie art. 20 ust. 1 KN
98
Stan nieczynny
99
Stan nieczynny
Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia
przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia
doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy,
pisemnego wniosku o przeniesienie w stan
nieczynny.
Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania
w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.
Z wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny
nauczyciel nie może wystąpić w przypadku
całkowitej likwidacji szkoły
100
Stan nieczynny
Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do
pracy w pierwszej kolejności nauczyciela
pozostającego w stanie nieczynnym w razie
powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela
pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas
nieokreślony lub na okres, na który została zawarta
umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub
innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez
nauczyciela wymaganych kwalifikacji.
Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje
wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.
101
Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 13 maja 2014 r.
I PK 260/13
O powstaniu możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w
pełnym wymiarze w rozumieniu art. 20 ust. 7 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a nauczyciel w
stanie spoczynku nie ma roszczenia o stworzenie takiej
możliwości w drodze dokonania w szkole zmian
organizacyjnych i obciążeń dydaktycznych zatrudnionych w
szkole nauczycieli.
102
Stan nieczynny
Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do
comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do
innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych,
o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku
pracy.
Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny
nie przysługują:



dodatki - za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki
pracy
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw
nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
(z wyjątkiem świadczeń z funduszu socjalnego i dodatków
socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego, które nie stanowią
składników wynagrodzenia nauczyciela)
103
Stan nieczynny
W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji
programu nauczania w tej samej lub w innej szkole
nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może,
na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły,
podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w
niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na
okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego.
Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje
odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie,
niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu
pozostawania w stanie nieczynnym.
104
Odprawa w związku z rozwiązaniem
stosunku pracy z nauczycielem
105
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek
pracy na skutek całkowitej lub częściowej
likwidacji szkoły lub w związku ze zmianami
organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie
liczby oddziałów w szkole lub zmianami planu
nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć przysługuje
odprawa, której wysokość uzależniona jest od
podstawy zatrudnienia nauczyciela.
106
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie
mianowania, z którym rozwiązano stosunek
pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1
KN, przysługuje odprawa w wysokości
sześciomiesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
107
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie
umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek
pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1
KN, przysługują świadczenia określone w
przepisach o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.
108
Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę
Art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:
•
jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2
lata,
•
dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
lub
•
trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
109
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z
powodu likwidacji szkoły lub jej reorganizacji, a
który w związku tym przeszedł na emeryturę,
uprawniony jest do otrzymania zarówno odprawy z
tytułu rozwiązania stosunku pracy, jak również
odprawy emerytalnej
110
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nauczycielowi, który po rozwiązaniu w dniu
31 sierpnia stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1
KN, podejmuje z dniem 1 września zatrudnienie w
ramach nowego stosunku pracy (nawet w szkole
prowadzonej przez tę samą jednostkę samorządu
terytorialnego) przysługuje odprawa.
Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z
dnia 13 czerwca 1995 r., gdzie stwierdził, że:
Nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w
trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela ma prawo do
odprawy pieniężnej, przewidzianej w ust. 2 tego
artykułu, choćby niezwłocznie podjął inne
zatrudnienie (I PRN 29/95)
111
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Nie otrzyma odprawy pieniężnej nauczyciel
zatrudniony na podstawie mianowania przeniesiony
do innej szkoły w trybie art. 18 lub 19 Karty
Nauczyciela
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r.
(I PKN 712/2000, OSNP 2003/23 poz. 564).
Nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na
własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły nie
przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 ust. 2
Karty Nauczyciela, także wówczas, gdy szkoła, w
której był zatrudniony przed przeniesieniem, uległa
likwidacji
112
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Odprawy pieniężnej nie otrzymuje
nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny
113
Odprawa a uprzednie ograniczenie zatrudnienia
nauczyciela
W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku
pracy z przyczyn organizacyjnych lub przeniesienia
nauczyciela w stan nieczynny, w sytuacji gdy
nauczyciel miał uprzednio ograniczone zatrudnienie,
podstawą ustalenia odprawy lub wynagrodzenia za
stan nieczynny, jest wynagrodzenie zasadnicze
ustalone z miesiąca przypadającego bezpośrednio
przed ograniczeniem zatrudnienia
114
Ochrona stosunku pracy
115
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia
umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury
z osiągnięciem tego wieku.
116
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub
płacy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż
4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli
wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:


wprowadzenie
nowych
zasad
wynagradzania
dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u
danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której
pracownik należy,
stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności
do wykonywania dotychczasowej pracy albo
niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień
koniecznych do jej wykonywania.
117
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
w czasie urlopu pracownika (wypoczynkowego,
okolicznościowego, bezpłatnego) a także w czasie
innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np.
zwolnienia lekarskiego), jeżeli nie minął jeszcze okres
uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia
Powyższe zakazy nie będą miały zastosowania m.in.
w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy
118
Usprawiedliwiona nieobecność w pracy a rozwiązanie
stosunku pracy
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z
dnia 26 czerwca 2013 r. , sygn. akt I PZP 1/13
​ łożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie
Z
urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z
takiego urlopu nie stanowi przeszkody do
rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
119
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie
urlopu macierzyńskiego (odpowiednio
dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu
rodzicielskiego) pracownika, chyba że zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez
wypowiedzenia z jego winy i reprezentująca pracownika
zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy.
Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy albo na okres próbny
przekraczający jeden miesiąc, która uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega
przedłużeniu do dnia porodu.
120
Pracownicy podlegający ochronie
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za
wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego (dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
urlopu rodzicielskiego) może nastąpić tylko w razie
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą
pracownika zakładową organizacją związkową termin
rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności
zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia,
pracownikowi przysługują świadczenia określone w
odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń
wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
121
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego do
pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie
jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z
zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym
stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom
zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie
otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.
122
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez
pracownika wniosku o udzielenie urlopu
wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym
czasie jest dopuszczalne m.in. w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy
123
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez
pracownika uprawnionego do urlopu
wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru
czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego
wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez
łączny okres 12 miesięcy.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie
jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości
lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika.
124
Pracownicy podlegający ochronie
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu
urlopu wychowawczego do pracy na
dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to
możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym
przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku
odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za
wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za
pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia
pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.
125
Pracownicy podlegający ochronie
Bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej pracodawca
nie może:
 wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z działaczem
związkowym
 dokonać jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia na
niekorzyść pracownika podlegającego ochronie związkowej
z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.
Zasada szczególnej ochrony działacza związkowego podlega
wyłączeniu lub ograniczeniu w przypadku upadłości lub likwidacji
pracodawcy oraz w sytuacji wystąpienia zwolnień grupowych
na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników
126
Pracownicy podlegający ochronie
Społeczny inspektor pracy - art. 13 ustawy o społecznej
inspekcji pracy
Zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o
pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego
inspektora pracy w czasie trwania mandatu (4 lata) oraz w
okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny
uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W
takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po
uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu
zakładowej organizacji związkowej.
Zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu
funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na
jego niekorzyść we wskazanym wyżej okresie, chyba że
wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w
art. 43 kodeksu pracy.
Powyższe regulacje mają zastosowanie również, gdy pracownik
jest zatrudniony na podstawie mianowania lub spółdzielczej umowy
o pracę.
127
Dziękuję za uwagę
128
Download