wzór- Załącznik Nr 6

advertisement
-wzór-
Załącznik Nr 6
UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ..............................
zawarta w dniu ........................... w Piotrkowie Tryb. pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki
Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Tryb.
reprezentowanym przez:
- .............................................................................................................................................
NIP ......................; REGON .........................
zwanym dalej Zamawiającym,
a Firmą ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
zarejestrowaną w .................................................................................................................,
...............................................................................................................................................
pod numerem ......................................,
NIP ................................; REGON .............................., kapitał zakładowy............................
zwaną dalej Wykonawcą.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest:
1) dzierżawa analizatora parametrów krytycznych szt. 1
na okres 36 miesięcy od dnia uruchomienia aparatu, zgodnie z załączonymi „parametrami”
stanowiącymi załączniki Nr 1 do niniejszej Umowy wraz z dostawą, wniesieniem,
montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu zgodnie ze sporządzonym protokołem
dla potrzeb Ośrodka Diagnostyki - Laboratorium Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 3,
2) dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów
eksploatacyjnych do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar
przez okres 36 miesięcy od dnia uruchomienia i protokolarnego przekazania analizatorów.
na podstawie wybranej oferty z dnia ........................... w trybie przetargu nieograniczonego
art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759).
§ 2.
Ogólna wartość przedmiotu zamówienia wynosi:
1. Analizator parametrów krytycznych
-
Ogólna wartość netto 36 rat dzierżawnych: ...................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................)
Ogólna wartość brutto 36 rat dzierżawnych: ....................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................)
Szczegółowe wyliczenie powyższego stanowi załącznik Nr 2
2. Odczynników, kalibratora, materiału kontrolnego, materiałów eksploatacyjnych do
aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar
- wartość netto: ...................... zł.
(słownie: ........................................................................................................................)
-
wartość brutto: ....................... zł.
(słownie: .........................................................................................................................)
Szczegółowe wyliczenie powyższego stanowi załącznik Nr 3
3. OGÓŁEM wartość pozycji 1 i 2 na okres 36 miesięcy wynosi:


wartość netto
.......................... zł.
(słownie: .....................................................................................................................)
wartość brutto
.......................... zł.
(słownie: .....................................................................................................................)
ANALIZATOR parametrów krytycznych
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy analizatora, o którym mowa w § 1 pkt. 1 umowy
do dnia 30 września 2010r. na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,
tj. Ośrodka Diagnostyki - Laboratorium Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Roosevelta 3. Wraz z dostawą analizatorów Wykonawca zobowiązany
jest do dostawy odczynników po jednym opakowaniu z każdego asortymentu.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek analizatora i wniesienie do pomieszczenia
przeznaczonego do jego pracy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z montażu, uruchomienia analizatora
i przeszkolenia personelu, który będzie podstawą do dokonywania zapłaty miesięcznych rat
dzierżawnych za analizator parametrów krytycznych.
Dzień podpisania protokołu jest dniem od którego obowiązuje umowa tj. przez okres
36 miesięcy.
§ 4.
1. Zamawiający zobowiązuje się do płatności miesięcznych rat dzierżawnych przelewem
w terminie 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego
wystawionej ostatniego dnia miesiąca, za miesiąc którego dotyczy rata dzierżawna.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości ceny miesięcznej raty dzierżawnej na
analizator w okresie obowiązywania umowy – przez okres 36 miesięcy.
3. W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego zapłaty w wymaganym terminie
miesięcznej raty dzierżawnej Wykonawca nie będzie wstrzymywał realizacji dostaw
odczynników, kalibratora, materiału kontrolnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatu,
materiałów jednorazowych do kapilar na złożone kolejne zamówienie przez Zamawiającego.
4. W trakcie trwania Umowy cena brutto miesięcznej raty dzierżawnej na analizator
w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany
stawki podatku VAT, potwierdzonej aktem prawnym. Zmiana ta wymaga formy pisemnej –
aneksu do umowy
§ 5.
Warunki gwarancji, serwisu i naprawy analizatora zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy.
ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE, MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE DO APARATU, MATERIAŁY JEDNORAZOWE DO KAPILAR
§ 6.
1. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe w zależności od potrzeb Zamawiającego,
pisemnie – Faxem z wyszczególnieniem ilości do....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
Osobą
upoważnioną
przez
Wykonawcę
do
przyjmowania
zamówień
jest...................................................................................................................................
3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do składania zamówień pisemnych Faxem, o których mowa w ust. 1 Umowy będą:
.....................................................................................................
§ 7.
1. Wykonawca dostarczy asortyment wyszczególniony w zamówieniu, o którym mowa w § 6,
ust. 1 Umowy w ciągu ..... dni roboczych od złożenia zamówienia pisemnie - faxem na swój
koszt i ryzyko do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek
Diagnostyki - Laboratorium przy ul. Roosevelta 3 w godz. 800 - 1400.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment należycie zapakowany.
3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej - faxem.
4. Wykonawca zobowiązuje się po otrzymaniu reklamacji – w formie pisemnej faxu w ciągu 2 dni roboczych wymienić na swój koszt i ryzyko asortyment wadliwy na wolne od wad
lub uzupełnić brakującą ilość asortymentu zamówionego .
5. Za tożsamość, jakość, termin ważności dostarczonych odczynników, kalibratora, materiału
kontrolnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar
odpowiada Wykonawca.
§ 8.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykazane w załączniku Nr 3 tabeli 1, 2, 3, 4, 5
ilości wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów
eksploatacyjnych do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar wyszczególnionych
w załączniku Nr 3 tabeli 1, 2, 3, 4, 5.
2. W przypadku mylnego wyliczenia ilości odczynników, kalibratora, materiału kontrolnego,
materiałów eksploatacyjnych do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar do wykonania
określonej ilości testów wykazanych w załączniku Nr 3 tabeli 1, 2, 3, 4, 5 do umowy
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć brakującą ilość odczynników, krwi
kontrolnej oraz kontroli międzynarodowej.
§ 9.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania w całości zakupu asortymentu
wyszczególnionego w załączniku Nr 3 tabeli 1, 2, 3, 4, 5 do umowy w okresie dzierżawnym.
Z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia finansowe od
Zamawiającego.
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałości cen na odczynniki, kalibratory, materiał
kontrolny, materiały eksploatacyjne do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar
wyszczególnione w załączniku Nr 3 tabeli 1, 2, 3, 4, 5 do umowy przez okres obowiązywania
umowy - 36 miesięcy.
2. W trakcie trwania Umowy ceny brutto na odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny, materiały
eksploatacyjne do aparatu, materiały jednorazowe do kapilar wyszczególnione w załączniku
Nr 3 tabeli 1, 2, 3, 4, 5 mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT, potwierdzonej aktem prawnym. Zmiana ta wymaga formy pisemnej – aneksu do
umowy.
§ 11.
Zakupy, o których mowa w § 1 pkt. 2 umowy będą realizowane od dnia uruchomienia analizatora
(zgodnie z dniem wpisanym w protokół uruchomienia analizatora) przez okres 36 miesięcy.
§ 12.
1. Należność za zakupione i dostarczone odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały
eksploatacyjne do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar, o których mowa w § 1
pkt. 2 umowy regulowana będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania Faktury
VAT przez Zamawiającego zgodnie z wyszczególnionymi cenami w załączniku Nr 3 tabela 1,
2, 3, 4, 5 do niniejszej Umowy.
2. W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego zapłaty, o której mowa w ust. 1
w wymaganym terminie Wykonawca nie będzie wstrzymywał realizacji dostaw odczynników,
krwi kontrolnej oraz kontroli międzynarodowej na złożone kolejne zamówienie przez
Zamawiającego.
§ 13.
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu analizatora w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy kara
umowna w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 pkt. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki. Powyższa kwota kary zostanie potrącona przez Zamawiającego
z wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT za pierwszą ratę dzierżawną, o której
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (pismem obciążającym) o takim fakcie.
b) za zwłokę w dostarczeniu odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów
eksploatacyjnych do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar w terminie określonym
w § 7 ust. 1 umowy kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za
każdy dzień zwłoki. Powyższa kwota kary zostanie potrącona przez Zamawiającego
z wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT, o której Zamawiający powiadomi
Wykonawcę pisemnie (pismem obciążającym) o takim fakcie.
c) za zwłokę w reakcji na telefonicznie zgłoszoną naprawę powyżej czasu – maksymalny czas
reakcji 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia – każdorazowo karę umowną
w wysokości 10 zł. za każdą godzinę zwłoki. Kwota kary zostanie potrącona z wystawionych
przez Wykonawcę Faktur VAT miesięcznych rat dzierżawy, po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego (pismem obciążającym) o takim fakcie.
d) za zwłokę w wykonaniu naprawy powyżej czasu – maksymalny czas 24 godziny od dnia
przybycia serwisu - każdorazowo karę umowną w wysokości 10zł. za każdą godzinę zwłoki.
Kwota kary zostanie potrącona z wystawionej przez Wykonawcę Faktur VAT miesięcznej
raty dzierżawnej, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy pisemnie przez
Zamawiającego (pismem obciążającym) o takim fakcie.
e) w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową
pracę analizatora nie zakwalifikowanie analizatora do wymiany na używany o tych samych
parametrach na koszt Wykonawcy – 10% ogólnej wartości brutto, o której mowa w § 2
pkt. 1 umowy. Kwota kary zostanie potrącona z wystawionej przez Wykonawcę Faktury
VAT lub Faktur VAT miesięcznych rat dzierżawy, po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego (pismem obciążającym) o takim fakcie.
f) za nieterminowe wykonywanie przeglądów w okresie gwarancji, o których mowa
w załączniku nr 1 pozycja 29 - 5% ogólnej wartości brutto, o której mowa
w § 2 pkt. 1 umowy za każdy nieterminowo wykonany przegląd. Zapłata kary nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania przeglądu. Kwota kary zostanie potrącona z wystawionej przez
Wykonawcę Faktury VAT miesięcznej-miesięcznych rat dzierżawy, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego (pismem obciążającym)
o takim fakcie.
g) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
– 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy. Zapłata kary nastąpi przez
Wykonawcę przelewem w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma obciążającego od
Zamawiającego. W przypadku nie dokonania zapłaty w wyznaczonym terminie
Zamawiający będzie naliczał odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki do dnia dokonania
zapłaty.
2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto określonej
w § 2 z zastrzeżeniem iż w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, kara umowna Wykonawcy nie przysługuje.
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 14.
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić przez każdą ze stron na piśmie z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§ 15.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Umowa może ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany nazwy lub siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) zmiany numeru katalogowego odczynnika, kalibratora, materiału kontrolnego, materiałów
eksploatacyjnych do aparatu, materiałów jednorazowych do kapilar,
§ 16.
Cesje zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przekazywane przez
Wykonawcę na osoby trzecie bez zgody stron, wyrażonej w formie pisemnej – aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 18.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Wykonawca
Zamawiający
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards