Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA"

advertisement
WOJEWODA ŚLĄSKI
Częstochowa, dnia 30 kwietnia 2015 r.
NZIII.9612.3.7.2015
„RZ”
Pan Mirosław Duda
podmiot leczniczy
ul. Skrzydłowicka 12,
42-772 Pawonków
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 217 z późn.zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym
w osobie fizycznej Mirosław Duda z siedzibą w Lublińcu (42-700), przy ul. Sobieskiego
36A/4, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem
22172, oznaczenie organu rejestrowego W-24 wykonującym działalność leczniczą
w przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICA”
Przychodnia Lekarska, ul. Skrzydłowicka 12, 42-772 Pawonków, kontrolę planową,
problemową w zakresie w zakresie funkcjonowania pod względem medycznym oraz
spełniania warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do
27 marca 2015 r.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.3.7.2015 podpisanym
w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Pana Mirosława Dudę bez zastrzeżeń.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2)
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217
z późn.zm.), zwanej niżej „ustawą”, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie kontroli oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.
Kontrolowany podmiot leczniczy pod względem medycznym funkcjonuje poprawnie, nie
stwierdzono nieprawidłowości w procesie udzielania świadczeń medycznych
w komórkach organizacyjnych wskazanych do kontroli medycznej.
1
Wykonywanie obowiązków kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w ramach
nadzoru nad realizacją świadczonych usług medycznych w kontrolowanych komórkach
organizacyjnych oceniono jako częściowo prawidłowe.
Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń należy ocenić
pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.
Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z wyłączeniem
personelu medycznego zabezpieczającego komórkę organizacyjną: Gabinet medycyny
szkolnej.
Personel pielęgniarski zatrudniony w przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDICA” Przychodnia Lekarska zabezpieczający opiekę profilaktyczną dla
dzieci i młodzieży następujących placówek oświatowych: Gimnazjum w Pawonkowie, Szkoły
Podstawowej w Pawonkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach, Szkoły
Podstawowej w Kośmidrach, Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych oraz Szkoły
Podstawowej w Gwoździanach poprzez Gabinet medycyny szkolnej działający pod adresem
Pawonków, ul. Skrzydłowicka 12 nie posiada zaświadczeń z ukończonego kursu
kwalifikacyjnego pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania co narusza § 3 ust. 1
pkt 3) i 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr
139 poz. 1133) oraz warunek określony w Części III ust. 1 Załącznika nr 4 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz. 1248).
Aparaturę i sprzęt medyczny stosowany przy udzielaniu świadczeń medycznych należy
ocenić pozytywnie.
Aparatura i sprzęt medyczny wykorzystywany przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
spełnia warunki art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy oraz wymogi art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie przez podmiot dokumentacji medycznej
należy ocenić pozytywnie.
Podmiot przechowuje i udostępnia dokumentacje medyczną zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252,
poz. 1697 z późn. zm.) jak również z zasadami wskazanymi w tym zakresie w ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
159 z późn. zm.).
2
Dostępność świadczeń medycznych realizowanych przez podmiot kontrolowany
w zakresie komórek organizacyjnych poddanych kontroli medycznej należy ocenić
pozytywnie.
Funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego pod względem formalno-prawnym oceniono
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Zgodność zapisów rejestrowych z prowadzoną działalnością należy ocenić pozytywnie
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Kontrolowany podmiot nie posiada aktualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydanej w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739), tym samym nie dopełnił warunku art. 217 ust. 3 ustawy.
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu ujęta w księdze rejestrowej oraz
regulaminie organizacyjnym jest niezgodna ze stanem faktycznym.
W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie funkcjonuje poradnia otolaryngologiczna.
Spełnianie warunków zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej należy ocenić
pozytywnie z nieprawidłowością.
Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) w powiązaniu
art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy.
Podmiot naruszył warunki art. 25 ust. 3 ustawy i nie przekazał w terminie organowi
prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentów
ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy odpowiedzialności cywilnej podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.
Zgodność zapisów regulaminowych z prowadzoną działalnością należy ocenić pozytywnie
pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.
Podmiot działa w oparciu o regulamin organizacyjny określający m. in. organizację
i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej „MEDICA” Przychodni Lekarskiej, ul. Skrzydłowicka 12 w Pawonkowie,
opracowany przez właściciela podmiotu w dniu 15 czerwca 2012 r.
Regulamin nie spełnia warunków szczegółowych art. 24 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) ustawy,
w związku z faktem niezgodności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zakresu
udzielanych faktycznej świadczeń zdrowotnych.
Wpisanym do rejestru komórkom organizacyjnym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
nadane zostały kody charakteryzujące specjalność zgodne z rozporządzeniem Ministra
3
Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594).
Ponieważ w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym przedsiębiorstwa podmiotu dokonywany
jest pobór materiałów do badań laboratoryjnych zapisy rejestrowe dotyczące wskazanej
komórki organizacyjnej winny zostać rozszerzone o kod resortowy dziedziny medycyny:
10 Diagnostyka laboratoryjna w ramach funkcji HC.4.9 – Pozostałe usługi pomocnicze.
Powyższe stanowi uchybienie rejestrowe i organizacyjne.
Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości odpowiada Mirosław Duda właściciel
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICA” Przychodni Lekarskiej,
ul. Skrzydłowicka 12 w Pawonkowie.
Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi zalecam:
1. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód
medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach
w poradni otolaryngologicznej lub wykreślić wskazaną komórkę organizacyjną
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z wymogiem art.
107 ustawy.
2. W przypadku wykreślenia komórki organizacyjnej wskazanej w zaleceniu nr 1,
zaktualizować zapisy regulaminu organizacyjnego zgodnie ze stanem faktycznym
w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu i udzielanych
świadczeń zdrowotnych oraz w pozostałych zakresach, tak aby spełniał wymogi
szczegółowe art. 24 ustawy.
3. Przekazać w trybie pilnym organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących
działalność leczniczą aktualne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie
umowy odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy.
4. Dokonać aktualizacji zapisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą poprzez rozszerzenie Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego o kod
resortowy dziedziny medycyny: 10 Diagnostyka laboratoryjna w ramach funkcji
HC.4.9 –Pozostałe usługi pomocnicze.
5. Usunąć nieprawidłowość powodującą naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139
poz. 1133) oraz warunku Części III ust. 1 Załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz. 1248) poprzez skierowanie
personelu pielęgniarskiego na kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania.
6. Usunąć nieprawidłowość powodującą naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 1)
w powiązaniu z art. 22 oraz art. 100 ust. 5 ustawy uzyskując aktualną opinię
4
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną w drodze decyzji
administracyjnej dla wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICA” Przychodnia Lekarska
z siedzibą w Pawonkowie.
Oczekuję przedstawienia przez Pana Mirosława Dudę właściciela Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „MEDICA” Przychodni Lekarskiej w Pawonkowie:
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie
wykonania zaleceń nr 1, 2, 3 i 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji
o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań;
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie
wykonania zaleceń nr 5 i 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji
o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkowało będzie wszczęciem procedury
przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn.zm.).
Do wiadomości:
1. a/a.
2. Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
3. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
Zatwierdzam:
……………………………
Sporządził:
……………………………………………………………….
Przemysław Soja –starszy inspektor wojewódzki
Parafuję:
……………………………………………………………….
Ludmiła Prentkowska – kierownik Oddziału Kontroli Podmiotów
Leczniczych
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards