Pobierz - WZ UW - Uniwersytet Warszawski

advertisement
Wpływ fluktuacji sprzedawców na jakość obsługi klientów
Krzysztof Cybulski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Streszczenie:
Fluktuacja sprzedawców wywiera istotny i zwykle negatywny wpływ na poziom obsługi finalnych klientów oraz dystrybutorów. Kilka
relatywnie słabo rozpoznanych mechanizmów organizacyjnych pozwala wyjaśnić zależność pomiędzy fluktuacją sprzedawców, a
pogarszającym się poziomem obsługi klientów przedsiębiorstwa.
W przypadku dobrowolnej fluktuacji z organizacji zwykle odchodzą jej pracownicy o najwyższych kwalifikacjach, dużym doświadczeniu,
najlepiej przygotowani do obsługi klientów. Znalezienie odpowiednich zastępców na ich miejsce nie jest łatwe, zwłaszcza w krótkim okresie
czasu. Oznacza to często wielomiesięczny wakat na stanowiskach sprzedażowych na czym zawsze cierpi poziom jakości obsługi klientów.
Luka jaka powstaje wraz z ich odejściem z organizacji często nie może szybko zostać wypełniona również ze względu na niską spoistość
zespołów zadaniowych, brak wystarczających zasobów oraz niedostatek odpowiednich procedur organizacyjnych i niskie umiejętności
menedżerów.
Słowa kluczowe: obsługa klientów, fluktuacja sprzedawców, operacyjne zakłócenia, spójność grupy, wielkość grupy, koncentracja
nowozatrudnienionych w organizacji.
Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa aby przetrwać w wysoce konkurencyjnym otoczeniu muszą wykazać się szczególną
dbałością o jakość obsługi swoich klientów. Do realizacji powyższego celu pomocne jest posiadanie stabilnego
zespołu kompetentnych, silnie motywowanych i lojalnych sprzedawców. Przedsiębiorstwa zatem starają się
utrzymać utalentowanych pracowników zwłaszcza tych, których praca ma kluczowe znaczenie dla zachowania
silnej pozycji rynkowej.
Kiedy pracownicy odpowiedzialni za kontakty z klientami opuszczają przedsiębiorstwo zwykle
prowadzi to do zmniejszenia się jego przychodów, pogorszenia się również produktywność oraz motywacji
pracowników pozostałych w organizacji. Kwestie powyższe są integralnie związane z zagadnieniem fluktuacji
sprzedawców. Problematyka ta od dawna znajduje się w centrum zainteresowań wielu ośrodków akademickich.1
Fluktuacja sprzedawców w szczególny sposób dotyka przedsiębiorstwa działające w sektorze usług,
przede wszystkim dlatego, że niestabilność w ich zespołach pracowniczych wysoce negatywnie wpływa na
jakość obsługi klientów.2
Artykułowi niniejszego tekstu przyświecają następujące cele: (1) prezentacja roli jaką faktycznie
odgrywają sprzedawcy w nowoczesnym rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie, (2) identyfikacja korzyści z
jakie z tytyłu wysokiego poziomu jakości obsługi klientów odnoszą organizacje, (3) charakterystyka głównych
konsekwencji jakie wynikają dla przedsiębiorstwa, jak też ich klientów z tytułu fluktuacji pracowników
sprzedaży oraz (4) identyfikacja mechanizmów prowadzących do pogorszenia jakości obsługi klientów.
Personel sprzedażowy w rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie
W przedsiębiorstwach zorientowanych rynkowo personel sprzedażowy odgrywa niezwykle istotną rolę,
którą nie sposób sprowadzić wyłącznie do zadań związanych bezpośrednio z realizacją sprzedaży.
Po pierwsze sprzedawcy mają często znaczący udział w kreowaniu i weryfikacji polityki marketingowej
przedsiębiorstwa głównie poprzez dostarczanie użytecznych informacji na przykład odnośnie intencji
zakupowych finalnych nabywców bądź pośredników handlowych, ich szybko zmieniających się potrzeb,
wymagań i preferencji oraz różnych form aktywności rywali rynkowych. Informacje te często są podstawą
wiarygodnych ocen potencjału rynku i fundamentem realistycznych prognoz przyszłego popytu.
1
Cybulski, K., Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW,
Warszawa 2013, ss. 5-7.
2
Shepherd, D.C., Service Quality and the Sales Force: A Tol for Competitive Advantage, “The Journal of Personal Selling and Sales
Management”, Summer 1999; 19,3.
1
Sprzedawcy mogą również uczestniczyć w weryfikacji założeń planów marketingowych
przedsiębiorstwa, tym samym przyczyniając się do urealnienia często nazbyt oderwanych od rzeczywistości
rynkowej celów i zadań sprzedażowych. Szczególnie sprzedawcy pracujący w terenie są ważnym źródłem
aktualnych, szczegółowych i zwykle wiarygodnych , bo zwykle mocno osadzonych w zrozumiałym dla
menedżerów kontekście sytuacyjnym, informacji o działaniach konkurentów, jak też o zmianach postaw i
preferencji klientów przedsiębiorstwa.
Po drugie pracownicy sprzedaży odgrywają kluczową rolę w procesie kreowania wartości dla
dystrybutorów oraz finalnych klientów przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w procesie sprzedaży złożonych
technologicznie bądź użytkowo produktów i usług ich potencjalni nabywcy cenią sobie bezpośrednie wsparcie
sprzedawców, polegające między innymi na przekazywaniu wiarygodnych informacji handlowych, doradztwie
technicznym bądź finansowym.
Bazując na bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi klientami, które obejmują nie tylko prezentację
produktów przedsiębiorstwa sprzedawcy również mogą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu ich
problemów. Szczególnie na rynkach B2B sprzyja to tworzeniu oraz utrzymaniu obustronnie korzystnych
długotrwałych relacji będących źródłem zadowolenia oraz podstawą lojalności klientów względem
przedsiębiorstwa. 3
W opinii badaczy organizacji sprzedażowych, jak też praktyków zarządzania rola sprzedawców wydaje
się być kluczowa z tego punktu widzenia, ponieważ typowy sprzedawca spędza zdecydowaną większość
swojego czasu na osobiste, telefoniczne bądź mailowe kontakty ze swoimi aktualnymi bądź potencjalnymi
klientami. Doradza im przekazując im różnego rodzaju użyteczne informacje, uczy jak korzystać z produktu
odkrywając jego ukryte atrybuty bądź właściwości. Tym samym wspiera proces zakupowy klientów. Ułatwia też
zakup produktu poprzez realizację złożonych operacji logistycznych bądź finansowych, a niekiedy nawet
bezpośrednio wspiera działania biznesowe swoich klientów.
Tak więc intensywność, a przede wszystkim jakość tych kontaktów ma bezpośredni wpływ na
postrzeganie poziomu usług oferowanych klientom. W konsekwencji bardzo silnie oddziaływuje ona na osiągane
wyniki sprzedażowe oraz jego pozycję rynkową przedsiębiorstwa szczególnie w dłuższej perspektywie
czasowej.
Trzeba także pamiętać, że sprzedawca jest też niejednokrotnie podstawowym, a niekiedy wręcz jedynym
źródłem bezpośrednich kontaktów przedsiębiorstwa z jego klientami, stąd jego wpływ na pozytywne bądź
negatywne postrzeganie poziomu jakości oferowanych usług oferowanych wydaje się jest tak silny. 4
Ponadto co częściej wynagrodzenie sprzedawców jest wprost uzależnione od poziomu zadowolenia
klientów, na które bezpośrednio bardzo silny wpływ wywiera percepcja jakości obsługi oferowanej im przez
pracowników organizacji sprzedażowej. Tak więc przynajmniej w teorii sprzedawcy są silnie motywowani do
działań na rzecz kreowania i utrzymania jakości usług na możliwie wysokim poziomie.5
Po trzecie innym ważnym zadaniem personelu sprzedażowego jest szybkie informowanie pracowników
innych działów i komórek o zmianach jakie zachodzą na rynku, zwłaszcza w obszarze potrzeb, oczekiwań i
preferencji nabywców. Pozwala to przedsiębiorstwu zachować niezbędną elastyczność i w znacznym stopniu
przyczynia się do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Pełnią więc oni funkcję swoistych „łączników”
pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem, będąc z jednej strony reprezentatem interesów organizacji
względem klientów, z drugiej zaś reprezentują punkt widzenia oraz interesy klientów względem różnych
komórek przedsiębiorstwa.
3
Berry, L.L, Parasuraman, Zeithami, V., Adsit, D., Improving Service Quality in America:Lessons Learnes, “Academy of Management
Executive”, 1994, 8 May, 32-52 oraz Grewal, D., Sharma, A., The Effect of Sales Force Behavior on Customer Satisfaction: An Interactive
Framework, “Journal of Personal Selling and Sales Management”, Summer 1991, 13-23.
4
Cybulski, K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010, ss.14-18.
5
Sharma, A., Customer Satisfaction-Based Incentive Systems:Some Managerial and Salesperson Considerations, “Journal of Personal
Selling and Sales Management”, 1997, 2 (Spring), 61-70 oraz Sarel, D., The Impact of Customer Satisfaction Based Incentive Systems on
Salespeoples’ Customer Service Response:An Empirical Study, “ Journal of Personal Selling and Sales Management”, 1995, 15 (Summer),
17-30.
2
Korzyści z tytułu wysokiego poziomu jakości obsługi klientów
Dostępne badania dowodzą, że przedsiębiorstwa odnoszą wymierne korzyści z tytułu wysokiej jakości
obsługi swoich klientów. Przede wszystkim jest ona ważnym źródłem zadowolenia, zwłaszcza nabywcy usług
są wyjątkowo wrażliwi na wszelkie niedostatki w tym obszarze. Ma to też szczególne znaczenie wówczas, kiedy
poziom cen oraz jakość produktów fizycznych oferowanych klientom są identyczne, bądź porównywalne.
Wówczas wyższa jakość dntów staje się podstawowym wyróżnikiem oferty przedsiębiorstwa.obsługi Wysokie
Wysokie zadowolenie klientów z obsługi decyduje wtedy o satysfakcji klientów. Zwykle też generuje
ich wyższą lojalność względem organizacji z wszystkimi tego stanu rzeczy pozytywnymi konsekwencjami.
I tak przedsiębiorstwa, których personel sprzedażowy gwarantuje swoim klientom wyższy poziom
obsługi niż ich konkurenci są w stanie otrzymać wyższe, niekiedy nawet o kilkadziesiąt procent, ceny za swoje
produkty. Ich udział w rynku jest również wyraźnie wyższy niż udziały konkurentów. W efekcie osiągają lepsze
wyniki finansowe niż rywale rynkowi, którzy nie wykazują specjalnej troski o swoich klientów.6
Wyniki dostępnych badań wskazuję wręcz na istnienie silnej bezpośredniej zależności pomiędzy
wysokim poziomem indeksu zadowolenia klientów, a pozycją finansową przedsiębiorstwa. Zależność ta jest
szczególnie wyraźna w sektorze usług. 7
Jednocześnie wyżej wzmiankowane zależności oddziaływują pozytywnie na również na sytuację
sprzedawców. I tak na przykład zadowolenie i lojalność klientów jest nie tylko dla przedsiębiorstwa źródłem
wyższej sprzedaży i korzyści ekonomicznych. Mają one również swoje pozytywne często bezpośrednie
przełożenie na wysokość wynagrodzenia sprzedawców oraz ich stabilizację zawodową. Mogą też stać się, o
czym warto pamiętać, źródłem satysfakcji zawodowej pracowników sprzedaży.
Silne związki jakie występują pomiędzy poziomem jakości obsługi klientów, pozycją rynkową
przedsiębiorstw, a jego rentownością powodują, że coraz częściej postrzega się jakość usług dostarczanych
klientom jako ważny, a niekiedy wręcz nadrzędny cel ich działalności biznesowej. Warto zarazem mieć
świadomość, że oceny jakości obsługi nie mogą bazować wyłącznie do opiniach aktualnych klientów
przedsiębiorstwa, raczej powinny zakładać możliwość pomiaru opinii na temat jakości usług oferowanych
również przez ich bezpośrednich rywali rynkowych. 8
Konsekwencje fluktuacji pracowników sprzedaży
Fluktuacja sprzedawców zwłaszcza nadmiernie wysoka wywiera niezwykle destrukcyjny wpływ na różne
aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przyczynia się ona do znacznego, w większości
racjonalnie rzecz biorąc, nieuzasadnionego wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania.9
Koszty fluktuacji niezależnie od tego czy przybiera ona postać dobrowolnego odejścia z organizacji,
czy też została wymuszona na pracownikach sprzedaży obejmują na trzy podstawowe kategorie tzn. koszty
bezpośrednie i pośrednie oraz tzw. ukryte koszty funkcjonowania organizacji sprzedażowej.
Bezpośrednie koszty fluktuacji sprzedawców z organizacji to10: (1) koszty separacji związane z
opuszczeniem przez sprzedawców firmy. Tworzą je różnego rodzaju wydatki administracyjne i wydatki
związane z odprawami dla zwalnianych lub dobrowolnie opuszczających organizację sprzedawców, (2) koszty
wymiany obejmujące koszty rekrutacji i selekcji nowych kandydatów na sprzedawców, (3) koszty ich szkoleń
które obejmują wszelkiego rodzaju formalne i jak też nieformalne działania związane z przekazywaniem nowo
zatrudnionym umiejętności oraz kompetencji wymaganych na stanowisku sprzedawcy w danej organizacji.
6
Shepherd, D.C., Service Quality and the Sales Force: A Tol for Competitive Advantage, “The Journal of Personal Selling and Sales
Management”, Summer 1999; 19,3.
7
Simon, D.H., Do the Best Companies to Work for Provide Better Customer Satisfaction?, Cornell University ILR School, 12-1-2006.
8
Berry, L.L., Parasuraman, A., Listening to the customer-the concept of service-quality information system, “Sloan Management Review”,
Spring 1997, 38, 65-76.
9
Cascio, W.F., The High Cost of Low Wages, “Harvard Business Review” 2006, July/August oraz Darmon, R.Y., Sales Force Turnover
Diagnosis and Management: An Often Overlooked Source of Productivity, “ESSEC Business School Marketing Department Working
Paper”, 2008.
10
Hinkin, T.R., Tracey, J.B., The cost of turnover, “Cornell Hotel and Restaurant Administrative Quarterly”, 2000, Vol. 1 No. June. ,
Taylor, J., Avoid Avoidable Turnover, Workforce 1999, April, Darmon, R. Y. (1990)., Identifying Sources of Turnover Costs: A Segmental
Approach, “Journal of Marketing” 1990, April, oraz Taylor, T., The True Costs of Turnover and How to Prevent It, “Journal of Property
Management”, 1993; November/December; 58, 6.
3
Chociaż niekiedy odejście części sprzedawców z organizacji może być dla niej korzystne, to w
dłuższym przedziale czasowym fluktuacja wdziale sprzedaży jest zwykle nad wyraz kosztowna. I tak na
przykład szacuje się, że łaczne bezpośrednie koszty fluktuacji związane z pozyskaniem i szkoleniem nowego
sprzedawcy mogą stanowić nawet ekwiwalent 200% przeciętnego rocznego wynagrodzenia typowego
pracownika działu sprzedaży.11
Równie wysokie mogą się okazać pośrednie koszty fluktuacji personelu organizacji sprzedażowych. Są
one zlokalizowane w trzech obszarach. Po pierwsze stanowią je koszty związane z czasowymi wakatami jakie
mają miejsce przy obsadzie obszarów sprzedażowych, bądź stanowisk w dziale sprzedaży. Trzeba pamiętać, że
pomiędzy momentem zwolnienia jednego, a zatrudnienia przez organizację kolejnego sprzedawcy obsługiwany
obszar sprzedażowy bądź, stanowisko pozostają zwykle nieobsadzone przez pewien czas, niekiedy nawet przez
okres dwóch miesięcy. W praktyce może to oznaczać pełne 60 dni straconych przychodów, które już nigdy nie
zostaną odzyskane przez przedsiębiorstwo. 12
Po drugie nowozatrudniony sprzedawca charakteryzuje się zwykle, przynajmniej przez pewien okres,
niższą produktywnością niż sprzedawca, którego ma zastąpić. Wszystko to na ogół wywiera niekorzystny wpływ
na kształtowanie się sprzedaży oraz jej rentowność. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu ich mniejsze
doświadczenie „w sprzedaży” oraz brak odpowiednich kontaktów w branży i ogólnie rzecz biorąc niższe
kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 13
Po trzecie warto zauważyć, że bardzo często turbulencje związane z odchodzeniem z organizacji
sprzedawców oddziałowują destrukcyjnie na motywację i produktywność pracowników, którzy z różnych
powodów zdecydowali się w niej pozostać. Mają na to wpływ różnorodne czynniki. Na przykład czasowy wakat
na konkretnym stanowisku lub nieobsadzony obszar sprzedażowy oznacza, że nieuchronnie rośnie obciążenie
pracą oraz zakres obowiązków przypadający na pozostały w organizacji personel. Pozostali sprzedawcy są
przemęczeni i sfrustrowani, a w konsekwencji ich produktywność, ale też jakość obsługi klientów mogą ulec
drastycznemu pogorszeniu.14
Poza stosunkowo łatwymi do obliczenia kosztami bezpośrednimi oraz dużą grupą kosztów pośrednich
możliwych jedynie do oszacowania istnieje szeroka kategoria kosztów, które trudno zarówno zidentyfikować jak
też poddać rzetelnej ocenie. Są to różnego rodzaju ukryte koszty funkcjonowania organizacji sprzedażowej. 15
Rysunek 1 Struktura kosztów fluktuacji w organizacji sprzedażowej
Źródło: Cybulski, K., Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW,
Warszawa 2013, s. 115.
11
Boles, J.S., Dudley, G.W., Onyemah. V., Rouzies, D. and Weeks, A., Sales Force Turnover and Retention: A Research Agenda, “Journal
of Personal Selling and Sales Management” 2012, vol. XXXII, no 1 (Winter).
12
Darmon, R. Y., Controlling Sales Force Turnover Costs through Optimal Recruiting and Training Policies, “European Journal of
Operational Research” 2002, April (16) oraz Roads, G.K., Singh, J., Goodell, P., The Multiple Dimensions of Role Ambiguity & Their Impact
Upon Psychological & Behavioral Outcomes of Industrial Salespeople, “The Journal of Personal Selling & Sales Management” 1994, (14).
13
DeConnick, J.B., Johnson, J.T., The effects of perceived supervisor support, perceived organizational support, and organizational justice
on turnover among salespeople, “The Journal of Personal Selling & Sales Management” 2009, Fall, XXIX.
14
Adidam,Ph.T., Causes & Consequences of High Turnover by Sales Professionals, “Journal of American Academy of Business”; 2006,
Sept.
15
Rob, R., Sekigushi, T., Reputation and Turnover, “The RAND Journal of Economics” 2006, Vol. 37, No 2, (Summer).
4
Są to między innymi: (1) koszty utraconych przychodów oraz innych korzyści spowodowane utratą
najlepszych sprzedawców, którzy odeszli z organizacji, (2) straty wizerunkowe wywołane przez czarny PR
byłych pracowników działu sprzedaży przedsiębiorstwa, którzy rozstali się z organizacją na przykład w
warunkach ostrego z nią konfliktu, (3) utrata informacji oraz danych odnośnie strategii i planów operacyjnych
jakie zostały zdefraudowane przez sprzedawców odchodzących z organizacji oraz (4) straty wynikłe z faktu, że
niekiedy odchodzący z przedsiębiorstwa sprzedawcy zabierają ze sobą do nowej organizacji także „swoich
klientów”. 16
Trudno jest rzecz jasna dokładniej ocenić w jakim stopniu koszty te są generowane bezpośrednio, bądź
choćby pośrednio przez obniżanie się jakości obsługi finalnych klientów bądź dystrybutorów przedsiębiorstwa.
Niewątpliwie jest to znaczące, ale wciąż słabo rozpoznane źródło strat jakie ponosi przedsiębiorstwo z tytułu
fluktuacji swoich sprzedawców, ale też pracowników pierwszego kontaktu, personel zatrudniony w centrach
obsługi klienta, oraz serwisantów.
Na zakończenie powyższych rozważań warto zauważyć, że chociaż menedżerowie sprzedaży wśród
pięciu najważniejszych negatywnych skutków fluktuacji sprzedawców wymieniają „obniżenie się poziomu
jakości obsługi klientów firmy” to jednocześnie podobna co do liczebności grupa ankietowanych menedżerów
wskazała na pozytywny wpływ rotacji występującej wśród sprzedawców na „poziom jakości obsługi klientów
firmy”. 17
Rysunek 2 Najważniejsze konsekwencje fluktuacji sprzedawców w opinii menedżerów polskich przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne w oparciu o Cybulski, K., Misztak, M., Psyk, A., Zbyrowski, R. Cybulski, K. „ Fluktuacja sprzedawców w
ocenie polskich menedżerów”, Niepublikowany raport z badań, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2013.
Fluktuacja sprzedawców wywiera również bezpośredni zwykle negatywny wpływ na klientów
przedsiębiorstwa, którzy z tego tytułu narażeni są na różnego utrudnienia, a niekiedy wymierne straty. Przede
wszystkim gorsza obsługa może być poważnym żródłem niezadowolenia, a nawet frustracji rozczarowanych, bo
oczekujących wyższych standardów usług klientów. Ponadto klienci tracą czas, zaś błędy popełniane przez
niedoświadczonych pracowników są niejednokrotnie źródłem nadmiernych, zwykle niepotrzebnie ponoszonych
przez nich kosztów. 18
Jednakże najważniejszą, jak się wydaje, konsekwencją fluktuacji szeroko rozumianych pracowników
organizacji sprzedażowych dla jakości obsługi klientów jest zniszczenie istniejących dobrych relacji jakie
łączyły odchodzących z przedsiębiorstwa sprzedawców z jego klientami. Nowym pracowników jest zwykle
bardzo trudno odbudować tego typu relacje, a w wielu przypadkach będzie to po prostu niemożliwe.
16
Cybulski, K., Zjawisko fluktuacji sprzedawców. W świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW,
Warszawa 2013, ss. 129-132.
17
Cybulski, K., Misztak, M., Psyk, A., Zbyrowski, R. Cybulski, K. „ Fluktuacja sprzedawców w ocenie polskich menedżerów”,
Niepublikowany raport z badań, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2013.
18
Customers Suffers From Employee Churn: High Turnover Makes It Harder to Provide Top Service, Center for Advanced Human
Resource Studies, ILR School, Cornell University, 11-1-2009.
5
Organizacyjne uwarunkowania obniżania się poziomu obsługi klientów
Wysoka zwłaszcza dobrowolna fluktuacja personelu organizacji o profilu usługowym wpływa
negatywnie na jakość usług świadczonych klientom oraz ich percepcję, przede wszystkim dlatego że prowadzi
do pojawienia się operacyjnych zakłóceń w zespołach zadaniowych. 19
Fluktuacja inicjuje zakłócenia operacyjne poprzez uszczuplenie specyficznej dla danej organizacji
wiedzy i doświadczenia. Nowo pozyskanym pracownikom brakuje specyficznego know-how koniecznego, aby
sprawnie spełnić oczekiwania lojalnych klientów. 20
Jednocześnie menedżerowie są zmuszani poświęcić więcej niż zwykle czasu na rekrutację, szkolenia
oraz coaching nowych sprzedawców. Także pracownicy operacyjni uczestnicząc w adaptacji nowych kolegów są
odrywani od podstawowych zadań związanych z obsługą klientów, na czym cierpi jej jakość.
Klienci zwykle bardzo szybko to zauważają, pogorszenie się ich najłatwiej dostrzeganych parametrów
obsługi takich jak: (1) czas oczekiwania na realizację usługi, (2) czas realizacji świadczeń zawartych w usłudze,
oraz (3) ilość popełnianych przez pracownikówbłędów. 21
Wszystko to w oczywisty sposób negatywnie rzutuje na ocenę organizacji przez klientów. Wywiera też
niekorzystny wpływ na decyzję korzystania w przyszłości z produktów oraz usług przez nią oferowanych.
Opisany wyżej proces pogarszania się jakości obsługi klientów przedsiębiorstwa w konsekwencji
nadmiernie wysokiej fluktuacji jej pracowników jest, w świetle wyników dostępnych badań, determinowany
przez trzy zmienne organizacyjne. Są nimi odpowiednio 22: (1) Spójność grupy zadaniowej; (2) Poziom
koncentracji nowych pracowników w organizacji oraz, (3) Wielkość organizacji.
Rysunek 3 Determinanty zakłóceń organizacyjnych wpływających na obniżenie poziomu jakości obsługi klientów
Źródło: Cybulski, K., Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 69.
Wewnętrzna spójność grupy zadaniowej jest wyznaczana przez takie czynniki jak: (1) stopień
zaangażowanie jej członków w pracę na rzecz organizacji, (2) wewnątrz grupowe relacje oparte na wzajemnej
sympatii i zaufaniu lub ich brak.
19
Staw, B.M., The consequences of turnover, “Journal of Occupational Behaviour” 1980, 1: 253-273.
20
Kacpar, K.M., Andrews, M.C., Rooy, D.L.V., Steilber, R.C., Cerrone, S., Sure everyone can be replaced…but at what cost? Turnover as a
predictor of unit-level performance, “Academy of Management Journal” 2006, 49:133-144. oraz Batt, R. (2002). Managing customer
services: Human resource practices, quit rates, and sales growth, Working Paper 2002, Russell Sage Foundation, New York.
21
Batt, R., Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth, Working Paper, Russell Sage Foundation,
New York, 2002.
22
Hausknecht, J.P., Trevor, Ch. O., Howard, M.J., Unit-Level Voluntary Turnover Rate and Customer Service Quality: Implications of
Group Cohesiveness, Newcomer Concentration, and Size, Working Paper, Cornell University ILR School, DigitalCommons@ILR, ILR
Collection, 2009.
6
I tak grupa o wysokiej spoistości wewnętrznej stosunkowo łatwo może zrównoważyć operacyjne
zakłócenia wywołane wysoką fluktuację części jej członków, gdyż pozostali w organizacji pracownicy
spontanicznie przejmują obowiązki opuszczających przedsiębiorstwo kolegów. Również proces adaptacji nowo
zatrudnionych przebiega stosunkowo szybko i sprawnie. W konsekwencji klienci mogą w ogóle nie odczuć
spadku jakości oferowanych im usług, a nawet nie zauważyć, że w organizacji miały miejsce jakiekolwiek
turbulencje. Odwrotnie mają się sprawy w grupach o niskim poziomie wewnętrznej spójności. Brak większego
zaangażowania w sprawy organizacji w połączeniu z niskim poziomem wzajemnej sympatii członków grupy
powodują, że trudna nawet w normalnych warunkach współpraca jeszcze bardziej szwankuje, a konsekwencji
cierpią na tym poziom obsługi klientów oraz adaptacja nowych pracowników do organizacji.
Nadmierna koncentracja nowych pracowników w organizacji, a ściślej w konkretnej grupie zadaniowej,
powoduje że zespół jest słabo przystosowany, aby w dostatecznym stopniu absorbować negatywne skutki
operacyjne wysokiej rotacji. Wówczas nadmiernie dużo czasu i wysiłku zabiera menedżerom i doświadczonym
pracownikom adaptacja i wdrożenie nowo zatrudnionych pracowników do obowiązków zawodowych. I w
konsekwencji relatywnie mało czasu oraz energii pozostaje im na obsługę klientów.
Koleną z determinant określających jakość obsługi klientów w warunkach wysokiej fluktuacji personelu
sprzedażowego jest wielkość organizacji mierzona zarówno liczbą sprzedawców pracujących na jej rzecz, jak
też dostępnością innych zasobów organizacyjnych.
Duże organizacje sprzedażowe charakteryzują się zazwyczaj mniejszą elastycznością i z reguły cechuje
je niższy stopień spójności wewnętrznej niż małe jednostki organizacyjne. Jednakże ze względu na możliwość
dostępu do znacznych zasobów organizacyjnych mogą one lepiej „amortyzować” negatywne skutki wysokiej
dobrowolnej bądź wymuszonej fluktuacji sprzedawców, zaś w sytuacji zagrożeń łatwiej im jest zmobilizować
zasoby potrzebne do rozwiązania problemów związanych z występowaniem zakłóceń operacyjnych wywołanych
przez turbulencję swoich pracowników. Na przykład posiadają one wiele terenowych oddziałów, z których
można przesunąć sprzedawców do najbardziej osłabionych fluktuacją części struktury organizacyjnej.
Dysponują też większymi środkami finansowymi, które można łatwo przeznaczyć na dodatkową
rekrutację i selekcję oraz przeszkolenie nowych potrzebnych pracowników. Małe firmy są zwykle tego
wszystkiego pozbawione i dlatego konsekwencje fluktuacji są dla nich w każdym wymiarze bardziej dotkliwe. 23
Na koniec warto zwrócić też uwagę znaczenie takich, często pomijanych, czynników jak
doświadczenie, kompetencje oraz umiejętności menedżerów zespołów sprzedażowych, które to w znacznym
stopniu określają jak sprawnie organizacja radzi sobie z zakłóceniami operacyjnymi wywołanymi przez
fluktuację jej sprzedawców. 24
Podsumowanie
1.Jakość obsługi klientów, której poziom w znacznym stopniu zależy od umiejętności, doświadczenia i
motywacji sprzedawców ma decydujący wpływ na ich zadowolenia oraz lojalność wobec przedsiębiorstwa.
Ocena jakości obsługi klientów ma trudny do przecenienia wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa,
zwłaszcza w przypadku organizacji działających w sektorze usług.
2.Zasadniczo dwa zjawiska będące bezpośrednią konsekwencją fluktuacji pracowników sprzedaży prowadzą do
pogorszenia się poziomu jakości obsługi klientów. Są to odpowiednio:
- zjawisko wakatów na stanowiskach sprzedażowych, wywołane problemami związanymi z pozyskaniem
odpowiednich kandydatów mogących zastąpić odchodzących z organizacji pracowników,
- zjawisko zakłóceń operacyjnych, jakie występują zarówno w sytuacji wyżej wzmiankowanych wakatów, jak
też w procesie adaptacji nowopozyskanych do organizacji sprzedawców.
3.Skala zakłóceń operacyjnych oraz ich potencjalna uciążliwość dla klientów zależą od: (a) spójności grupy
zadaniowej, (b) stopnia koncentracji nowych pracowników oraz (3) zasobów jakie są do dyspozycji danej grupy
zadaniowej.
23
DeConnick, J.B., Johnson, J.T., The effects of perceived supervisor support, perceived organizational support, and organizational justice
on turnover among salespeople, “The Journal of Personal Selling & Sales Management”, 2009, Fall, XXIX.
24
Batt, R., Managing Customer Services: Human Resource Practices, Quit Rates and Sales Growth, “Academy of Management Journal”,
2002, Vol.45, No.3, 587-597 oraz Batt, R., Work Organization, Technology, and Performance in Customer Service and Sales”, Cornell
University ILR School, 7-1-1999.
7
Tytuł w języku angielskim
The Salespeople Turnover Impact on Customer Service Quality
Summary
Salespeople’s turnover carries out a significant and usually negative impact on the final customers’ service level. There are just few relatively
weakly penetrated organizational processes which enable to clarify the relationship between salespeoples’ turnover and the worsening both
the customers’ and distributors’ service level within the company what concerns the voluntary turnover – usuallyit is the best employees of
highest qualifications who decide to leave – those of best approach to service the clients.
It is not easy to find proper subsititions for them, especially in short term. Consequently - it means a long months vacancy period on sales
positions – what suffers most insistently incustomers’ service level. The void being created by their leaving from organization cannot often
be filled just because of the fact of the low coherence of task teams, moreover because of the lack of sufficient resources and missing of due
of organizational procedures as well because of managers’ low skills.
Key words
customer service, salespeople turnover, operational disruptions, group cohensiveness, group size, concentration of newcomers in the
organization.
8
Download