Standard wymagań – egzamin czeladniczy

advertisement
Standard wymagań – EGZAMIN MISTRZOWSKI – zawód: FLORYSTA (Kod: 347101)
Wnioskodawca – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w Przedsiębiorczości we Wrocławiu opracowały: dr inż. Regina Dębicz,
mgr inż. Grażyna Korzekwa, mistrz florystyki Dorota Kwiotek
przyjął: Zarząd ZRP - Uchwała Nr 8” z dnia 25 września 2009 r.
115/M
Standard wymagań- egzamin mistrzowski
dla zawodu
FLORYSTA
Kod z klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku
pracy
Kod z klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego
343203 (*
347 [09]
(347101) (**
Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań
egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej
w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu
tematów:
- rachunkowość zawodowa
- dokumentacja działalności gospodarczej
- rysunek zawodowy
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
- podstawowe zasady ochrony środowiska
- podstawowe przepisy prawa pracy
- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania
przedsiębiorstwem
- podstaw psychologii i pedagogiki
- metodyki nauczania
w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących
tematów:
- technologia
- maszynoznawstwo
- materiałoznawstwo
* ) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)
- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.
** ) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)
_________________________________________________________________________________
Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu
wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989,
tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, ze zm. Dz.U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)
1
Standard wymagań – EGZAMIN MISTRZOWSKI – zawód: FLORYSTA (Kod: 347101)
Wnioskodawca – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w Przedsiębiorczości we Wrocławiu opracowały: dr inż. Regina Dębicz,
mgr inż. Grażyna Korzekwa, mistrz florystyki Dorota Kwiotek
przyjął: Zarząd ZRP - Uchwała Nr 8” z dnia 25 września 2009 r.
--------------- wrzesień 2009 r. ----------------------
I. ETAP teoretyczny (część pisemna i ustna egzaminu)
Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w
zawodzie.
Kandydat powinien umieć :
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów,
instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i
technologicznych, a w szczególności: wyjaśniać definicje i pojęcia
stosowane we florystyce, rozpoznawać rodzaje, gatunki i odmiany roślin
ozdobnych stosowanych w dekoracjach roślinnych oraz określać ich walory
dekoracyjne i użytkowe;
1.1. określać czynniki siedliska wpływające na wzrost roślin i ich dekoracyjność
1.2. określać czynniki wpływające na trwałość kwiatów i zieleni ciętej
1.3. klasyfikować materiał dekoracyjny i techniczny oraz pojemniki stosowane w
dekoracjach roślinnych oraz określać ich przydatność
1.4. rozpoznawać narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce
1.5. określać warunki przechowywania materiału florystycznego roślinnego i
nieroślinnego
1.6. stosować informacje zawarte
w normach, instrukcjach i przepisach
dotyczących
obrotu materiałami florystycznymi oraz tworzenia i
przygotowania do sprzedaży wyrobów florystycznych
1.7. rozróżniać techniki stosowane w dekoracjach roślinnych
1.8. klasyfikować i rozpoznawać formy dekoracji roślinnych współczesnych i
historycznych
1.9. klasyfikować i rozpoznawać elementy kompozycji w dekoracjach roślinnych
1.10.charakteryzować style kompozycji roślinnych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
dobierać elementy kompozycji przy tworzeniu dekoracji roślinnych zależnie od
okazji, warunków otoczenia stylu i rodzaju dekoracji;
2.1 dobierać materiał roślinny do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i
rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunków,
2.2 dobierać materiał dekoracyjny zależnie od rodzaju dekoracji, okazji, sezonu,
warunków
2.3 dobierać materiał techniczny zależnie od rodzaju dekoracji, okazji, sezonu,
warunków
2.4 dobierać narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania dekoracji
roślinnej
2.5 dobierać zasady kompozycji zależnie od stylu i rodzaju dekoracji roślinnej
2.6 dobierać techniki stosowane przy tworzeniu dekoracji roślinnych zależnie od
rodzaju dekoracji roślinnej, stosowanego materiału
2.7 wybierać materiał roślinny i nieroślinny odpowiednio do dekoracji roślinnych
zależnie od okazji, sezonu, przyjętej techniki, stylu i formy
2
Standard wymagań – EGZAMIN MISTRZOWSKI – zawód: FLORYSTA (Kod: 347101)
Wnioskodawca – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w Przedsiębiorczości we Wrocławiu opracowały: dr inż. Regina Dębicz,
mgr inż. Grażyna Korzekwa, mistrz florystyki Dorota Kwiotek
przyjął: Zarząd ZRP - Uchwała Nr 8” z dnia 25 września 2009 r.
2.8 dobierać materiał roślinny do kompozycji z roślin doniczkowych w pojemniku
uwzględniając ich właściwości , wymagania, oraz warunki otoczenia.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1 stosować przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska z
zakresu ochrony przyrody
3.2 przewidywać zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa człowieka wynikających z
wykonywania prac florystycznych
3.3 przewidzieć procedury postępowania w razie wypadku przy pracy i innych
zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa.
Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i
działalnością gospodarczą
Kandydat powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie
opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności: rozróżniać
podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki tj. prawa
pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i
wykonywanie działalności gospodarczej:
1.1 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i
wykonywaniem działalności gospodarczej
1.2 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień
pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
analizować
informacje
związane
z
podnoszeniem
kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem
pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności
gospodarczej rozróżniać skutki wynikające z nawiązania stosunku pracy
II. ETAP praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z
zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem: wykonanie
określonego wyrobu florystycznego zgodnie z rysunkiem lub
wzorem.
Kandydat powinien umieć:
1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:
3
Standard wymagań – EGZAMIN MISTRZOWSKI – zawód: FLORYSTA (Kod: 347101)
Wnioskodawca – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w Przedsiębiorczości we Wrocławiu opracowały: dr inż. Regina Dębicz,
mgr inż. Grażyna Korzekwa, mistrz florystyki Dorota Kwiotek
przyjął: Zarząd ZRP - Uchwała Nr 8” z dnia 25 września 2009 r.
1.1 sporządzić plan działania
1.2 sporządzić wykaz niezbędnych materiałów roślinnych i nieroślinnych,
narzędzi
1.3 wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.
2. Organizować stanowisko pracy:
2.1 zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt
zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej
2.2 sprawdzić stan techniczny narzędzi i sprzętu
2.3 dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem:
3.1. wykonanie określonego wyrobu florystycznego zgodnie z rysunkiem lub
wzorem
3.2. przygotować materiał roślinny i nieroślinny i wykonać: bukiet, kompozycję w
naczyniu, nasadzenie z roślin doniczkowych, pracę dowolną (z działu:
florystyka ślubna lub florystyka żałobna lub dekoracja wnętrz lub dekoracja
stołu)
3.3. dobrać odpowiednie narzędzia pracy i oprzyrządowanie pomocnicze
3.4. dokonywać bieżącej kontroli wytwarzanego wyrobu
3.5. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy
3.6. wykonać zadanie w przewidzianym czasie
3.7. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć
materiały i zagospodarować odpady
4. Prezentować efekt wykonanego zadania:
4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania
4.2. ocenić efekt wykonanego zadania
Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania
egzaminacyjnych objętych tematem – wykonanie określonego
wyrobu florystycznego zgodnie z rysunkiem lub wzorem :
zadań
Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i organizacji
pracy. Stół, na którym będą wykonywane zadania egzaminacyjne.
Podstawowe narzędzia: nożyk florystyczny, sekator, obcęgi do drutu, kombinerki,
penseta, pistolet do kleju, nóż do gąbki, stojak do bukietu ślubnego ( statyw ).
4
Standard wymagań – EGZAMIN MISTRZOWSKI – zawód: FLORYSTA (Kod: 347101)
Wnioskodawca – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza w Przedsiębiorczości we Wrocławiu opracowały: dr inż. Regina Dębicz,
mgr inż. Grażyna Korzekwa, mistrz florystyki Dorota Kwiotek
przyjął: Zarząd ZRP - Uchwała Nr 8” z dnia 25 września 2009 r.
Środki techniczne: gąbka kwiatowa, drut o różnej długości i twardości, folia, konewka,
spryskiwacz, rafia syntetyczna, sznurki, taśma „kotwica”, taśma florystyczna
kauczukowa, taśma florystyczna papierowo-woskowa, klej do żywych kwiatów, klej
poliestrowy, fix- plastelina florystyczna, pinhold ( jeżyk ), siatka druciana, patyczki
różnej długości i grubości, dwustronna taśma klejąca. Pojemniki : pojemniki na
kwiaty, łodygi, i liście, pojemnik do moczenia gąbki, pojemniki techniczne –
plastikowe wazony, dzbany, naczynia ozdobne kosze wiklinowe, itd. Akcesoria
dodatkowe: wstążki, rafia naturalna, ozdobna, sznury ozdobne, gąbka ozdobna,
świece, preparaty przedłużające świeżość roślin, ozdoby
Związek Rzemiosła Polskiego – Warszawa, wrzesień 2009 r.
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards