ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013
na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu zaprasza do złożenia
oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych.
I. WPROWADZENIE
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i wynosi poniżej 14 000 EURO.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest:
Nazwa: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu REGON
730166563 NIP 8321022877
Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2
Numer telefonu: 043 8437888
Numer faksu: 043 8437886
Strona internetowa: http://bip-zopow.um.wielun.pl/
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczono w części
„Zamówienia publiczne” http://bip-zopow.um.wielun.pl/
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych
telefonów komórkowych.
2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:
64.21.20.00-5 - usługi telefonii komórkowej
32.25.00.00-0 - telefony komórkowe
3. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami:
1) Zamawiający zawrze umowę, stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, z jednym
Wykonawcą na okres 2 lat. Przedmiotem umowy będzie uregulowanie zasad zawierania umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, warunków świadczenia
usług, dostaw telefonów komórkowych. Rozwiązanie umowy lub upływ terminu, na jaki zostanie
zawarta nie będzie miało wpływu na ważność poszczególnych wcześniej zawartych umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2) Na podstawie umowy, o której mowa pkt 3 ust. 1 Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą
telefonów komórkowych.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od
dnia ich zawarcia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie
użytkowanych do własnej sieci komórkowej w terminie i w sposób niepowodujący powstanie
dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego.
4) Przewidywana ilość użytkowanych przez Zamawiającego kart SIM wynosi 43 (czterdzieści trzy).
Zamawiający zastrzega sobie, aby w trakcie obowiązywania umowy miał możliwość zwiększenia
ilości użytkowanych kart SIM, na warunkach i zasadach określonych w ofercie Wykonawcy
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a przyjętej przez Zamawiającego do realizacji.
5) Przewidywana przez Zamawiającego wysokość abonamentu dla wszystkich użytkowników nie
może być wyższa niż 50 PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
6) Świadczone przez Wykonawcę usługi będą obejmowały:
a) połączenia do sieci własnej Wykonawcy,
b) połączenia do sieci telefonii stacjonarnych,
c) połączenia do innych sieci ruchomych,
d) połączenia międzynarodowe,
e) roaming, usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po uprzednim
zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego
f) usługi SMS, MMS,
g) świadczenia usług pakietowej transmisji danych,
h) inne usługi (serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.).
7) Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanego abonamentu, bezpłatnie:
a) aktywację kart SIM
b) utrzymanie kart SIM w stałej gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
c) brak opłat za rozpoczęcie połączenia,
d) naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy wszystkich rodzajów połączeń na terenie RP,
e) aktywację roamingu,
f) aktywację wybranych usług dodatkowych,
g) zmianę numeru telefonicznego, jeżeli korzystanie z danego numeru będzie dla
Zamawiającego uciążliwe,
h) korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej” na terenie RP,
i) identyfikację numeru rozmówcy,
j) oczekiwanie na połączenie,
k) blokowanie połączeń na wybrane numery i grupy numerów (audiotele itp.), na wniosek
Zamawiającego, blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych,
l) informację o stanie konta abonenckiego - przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych
rachunków (bilingów),
m) darmowe połączenia pomiędzy zakupionymi abonamentami (ewentualnie dodatkowy
abonament - pakiet darmowych minut co najmniej do wszystkich numerów objętych
umową) na terenie RP,
n) wykorzystanie w kolejnych miesiącach rozliczeniowych niewykorzystanego pakietu minut
lub niewykorzystanej kwoty w miesiącu rozliczeniowym,
o) opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi.
8) Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia świadczenie zasięgu
sieci telefonii komórkowej w sposób ciągły, na obszarze nie mniejszym niż 90% terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem zawarcia umowy jest zapewnienie dostępu do sieci telefonii
komórkowej, umożliwiającego realizację połączeń ze wszystkich pomieszczeń następujących
jednostek organizacyjnych Gminy Wieluń:
Gimnazjum nr 1 Wieluń ul. 18 Stycznia 24,
Gimnazjum nr 2 Wieluń os. Wyszyńskiego 30A,
Gimnazjum nr 3 Wieluń ul. Traugutta 38,
Publiczne Przedszkole nr 1 Wieluń ul. Wodna 4,
Publiczne Przedszkole nr 2 Wieluń ul. POW 14,
Publiczne Przedszkole nr 3 Wieluń os. Armii Krajowej 11,
Publiczne Przedszkole nr 4 Wieluń os. Wyszyńskiego 44,
Szkoła Podstawowa nr 2 Wieluń os. Wyszyńskiego 30A,
Szkoła Podstawowa nr 4 Wieluń ul. Piłsudskiego 8,
Szkoła Podstawowa nr 5 Wieluń ul. Traugutta 38,
Szkoła Podstawowa w Gaszynie Gaszyn ul. Harcerska 1,
Szkoła Podstawowa w Kurowie ul. Wieluńska 11,
Szkoła Podstawowa w Masłowicach Masłowice 1,
Szkoła Podstawowa w Niedzielsku Bieniądzice 50,
Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Długa 31,
Szkoła Podstawowa w Sieńcu Sieniec 81B
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 2.
4. Warunki rozliczenia:
a) okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
b) bezpłatne bilingi (w formie papierowej) do poszczególnych numerów dostarczane wraz z fakturą
za dany okres rozliczeniowy,
c) faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym,
d) płatność przelewem w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT, przy czym Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia wystawionych faktur nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich
wystawienia.
5. Wykonawca przedstawi ewentualne propozycje zmian do umowy głównej - do akceptacji przez
Zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące telefonów komórkowych:
a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu aparaty telefonów
komórkowych o parametrach opisanych w tabeli poniżej lub równoważne, tzn. o nie
gorszych parametrach, w oryginalnych opakowaniach producenta,
b) Wykonawca może przedstawić kilka modeli aparatów komórkowych, także o parametrach
wyższych niż te wskazane przez Zamawiającego, w różnych cenach pod warunkiem
przedstawienia co najmniej trzech modeli w cenie nieprzekraczającej 1,00 zł + VAT = 1,23 zł,
Zamawiający prosi jednocześnie o przedstawienie opcji kilku modeli do wyboru do
kwoty 500 netto zł każdy (w przedziałach cenowych do 200 zł, do 300 zł, do 500 zł),
c) dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM zostanie zrealizowana, co najmniej
na 7 dni przed uruchomieniem usług,
d) każdy zakupiony za pośrednictwem Wykonawcy telefon komórkowy otrzymuje 24
miesięczną gwarancję i warunki gwarancji określone przez producenta telefonu,
L.p.
Parametry techniczne (minimalne wymagania)
1
Ilość telefonów
do 43 szt
2
Obsługiwana pamięć zewnętrzna
tak
3
Pamięć wewnętrzna
tak
4
Czas rozmów
6h
5
Czas czuwania
330 h
6
Bluetooth
tak
7
Tryb głośnomówiący
tak
8
Kabel do transmisji danych
tak
9
Wyświetlacz
TFT dotykowy lub TFT LED
10
Wyświetlacz
rozdzielczość min. 480 X 800 (dotykowy)
rozdzielczość min. 240 X 320 (LED)
11
Zakres działania
GSM 850,GSM 900,
GSM 1800, GSM 1900
12 Bateria
1300 mAh
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru modeli aparatów spośród co najmniej pięciu
modeli zaoferowanych przez Wykonawcę aparatów spełniających wymagania określone
powyżej.
•
każdy z telefonów winien być wyposażony w ładowarkę sieciową oraz instrukcję obsługi w języku
polskim,
•
oferowane telefony winny być oznakowane znakiem zgodności CE i posiadać wymaganą prawem
homologację.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż okres związania
ofertą, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z zastrzeżeniem
obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia umowy z
dotychczasowym dostawcą usługi telekomunikacyjnej.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,
2) Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania,
3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania,
4) Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do
zapytania,
Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie
przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną
wykluczeni z postępowania.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- pisemnie na adres: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu,
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
- faksem na numer: (43) 843 78 86
- drogą elektroniczną na adres: [email protected] um.wielun.pl
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
Z WYKONAWCAMI.
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem
upoważnione są osoby:
Michał Szeląg – tel. 43 843 78 86;
SIĘ
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej
numerem sprawy do dnia 26.08.2013 r. do godziny11.00 z dopiskiem „Nie otwierać przed
26.08.2013 r. do godz. 11.30” w siedzibie Zamawiającego.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu,
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 4;
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza
Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 2, dnia 26 sierpnia 2013 r. o godz. 11.30.
Otwarcie ofert jest jawne.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania,
czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych tzn. z różną wysokością abonamentu. Dla
każdej oferty wariantowej Wykonawca składa oddzielny formularz ofertowy.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy
czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca
naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
5. Do oferty należy załączyć:
- dokumenty określone w pkt. VI Zapytania ofertowego;
6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana za poszczególne kryteria.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych
w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do
100 punktów.
4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Formularzu Opisu Parametrów
technicznych wraz z wyceną”. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowym” służy do dokonania
porównania złożonych ofert.
5. Ocena punktowa w ramach poszczególnych kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
· Km (CW) = Cmin/Cof x 15 % x 15
· Km (CS)
= Cmin/Cof x 15 % x 15
· Km (CR)
= Cmin/Cof x 15 % x 15
· Km (CG)
= Cmin/Cof x 25 % x 25
· Km (CSMS) = Cmin/Cof x 5 % x 5
· Km (CA)
= Cmin/Cof x 25 % x 25
Cmin – najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto;
Cof – cena ofertowa brutto oferty ocenionej;
Km – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach poszczególnych kryteriów
Lp.
Opis kryterium badanego
Znaczenie procentowe
kryterium
Znaczenie punktowe
kryterium
1
Cena (CW) za 1 minutę połączenia do sieci
własnej Wykonawcy
15 %
15
2
Cena (CS) za 1 minutę połączenia do sieci
stacjonarnych
15 %
15
3
Cena (CR) za 1 minutę połączenia do
innych sieci ruchomych
15 %
15
4
Cena (CG) za 1 minutę połączenia do
grupy numerów użytkowanych przez
Zamawiającego w abonamencie
25 %
25
5
Cena (CSMS) za 1 wiadomość SMS
5%
5
6
Cena (CA) za 1 minutę połączenia w
abonamencie
25 %
25
Uwaga:
W przypadku zaoferowania zerowej ceny za usługę dla ustalenia oceny punktowej kryterium będzie
przyjmowana wartość ceny równa 0,01 gr.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz
uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej ( Kc ) będącej sumą ocen cząstkowych:
Kc = Km(CW) + Km(CS) + Km(CR) + Km(CG) + Km(CSMS)+ Km(CA)
Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
3. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
matematyki.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród
nieodrzuconych ofert. W przypadku ofert o identycznej wartości punktowej wyżej sklasyfikowana
zostanie oferta uwzględniająca dodatkowe usługi, przedstawione przez wykonawcę w ofercie w
ramach abonamentu.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia
zgodnie z załącznikiem nr 1.
7. Cenę oferty będzie stanowić: Wyliczona w formularzu ofertowym zawartym w Ofercie
Wykonawcy suma wartości brutto za poszczególne usługi i dostawy wchodzące w zakres
przedmiotu zamówienia tj.: wartość brutto usługi telefonii komórkowej (za minutę).
8. Wszelkie wyliczenia (cena netto, podatek VAT, wartość brutto) winny być wyrażone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Cena oferty pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy.
10. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i
wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje
o terminie podpisania umowy.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
Andrzej Dąbrowski
Wieluń, dnia 12.08.2013 r.
……………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego
Załącznik nr 1 do zapytania
.................................................................
(pieczątka firmy)
..............................., dnia .......................
OŚWIADCZENIE
Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadcza, że :
-
posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
-
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-
nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne i innych danin wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
...............................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)
Uwaga: W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo
upoważniające do reprezentowania wykonawcy i składania podpisu w jego imieniu
Załącznik Nr 2 do zapytania
..............................................
(pieczątka Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy* …………………………………………........………………………………….
……………………………….........…………………………………........………………….………..
Adres siedziby: ……………………………………………………………........……………………..
……………………………………………………………………………………........………………
Adres do korespondencji: ...……………………………………………………………........………...
……………………………………………….……………………………………………….......……
Nr tel.: ........................................................., Nr fax: ..........................................................................
E-mail: ............................................................ http://www.………………………...........…............,
NIP: ..........................................................., REGON: ………………………...…………..………....
Dane Zamawiającego:
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu,
Plac Kazimierza Wielkiego 2; 98-300 Wieluń
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na telefonii
komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oferujemy realizację
zamówienia szczegółowo określonego w załączniku Nr 3 zapytania ofertowego na warunkach
i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym po cenie:
Cena netto* przedmiotu zamówienia wynosi: .............................................................................. zł,
(słownie:.............................................................................................................................................).
stawka podatku VAT ........................................................................................................................ %,
kwota podatku VAT …….............................................................................................................. zł,
(słownie:...........................................................................................................................................zł)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:………………………………………… ………..zł,
(słownie:..........................................................................................................................................zł).
* Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi suma za całość umowy, tj. za 2 lata plus cena
telefonu.
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym, tj. 30 dni od dnia otwarcia oferty.
3. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnej
z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,
2) Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania,
3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania,
4) Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do
zapytania,
..............................................................
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 3 do zapytania
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ
Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych
telefonów komórkowych.
Zamawiający zawrze umowę na okres 24 miesięcy tj. 2 lata.
Cena netto ...................... Cena brutto ...................... za abonament miesięcznie (zł)
Ilość darmowych minut w abonamencie ............................................................
Cena netto ..................... Cena brutto ....................... za aktywację karty SIM
Inne koszty związane z udzieleniem zamówienia, niezbędne do realizacji zadania, a nie wymienione
w opisie przedmiotu zamówienia: .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Lp.
Cennik połączeń
1
Cena (CW) za 1 minutę
połączenia do sieci
własnej Wykonawcy
2
Cena (CS) za 1 minutę
połączenia
do sieci stacjonarnych
3
Cena (CR) za 1 minutę
połączenia do innych
sieci ruchomych
4
Cena (CG) za 1 minutę
połączenia do grupy
numerów użytkowanych
przez Zamawiającego
tzw. tanie połączenia do
sieci Wykonawcy
lub sieć firmowa
5
Cena (CSMS)
za 1 wiadomość CSMS
Cena netto
Stawka podatku VAT
Cena brutto
6
Cena (CA) za 1 minutę
połączenia w
abonamencie
Uwaga:
Dla każdego abonamentu Wykonawca oddzielny formularz opisu przedmiotu
zamówienia wraz z wyceną.
…...............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 4 do zapytania
Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę
Typ/Model/ Ilość
Lp. Producent sztuk
telefonu
1
2
3
Opis parametrów telefonu*
Cena
netto za
sztukę
4
5
Wartość Wartość
podatku
netto
VAT
6
Wartość
brutto
7
8
Uwaga
* Wykonawca może dołączyć opis parametrów telefonu (kolumna 4) w formie osobnych
specyfikacji telefonu. Pozostałe kolumny (1,2,3,5,6,7,8) muszą być wypełnione.
…................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 5 do zapytania
UMOWA NR …… projekt
W dniu ……………….r. w …................. pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. …........................................................................................................................................................
2. …........................................................................................................................................................
a
……………………………………...............................................
prowadzącym
działalność
gospodarczą pn…………………………………………………………………………………..........
z siedzibą w …………………………… przy ul. ……………………………………, figurującym
w ewidencji działalności gospodarczej ….............................................................................................
.....................……………………...........................……. pod nr ………………., posiadającym
REGON ………......…….., NIP ………………………
reprezentowanym przez:
1. …........................................................................................................................................................
2. …........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy dla zamówienia
publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro i dla
którego nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) art.4 pkt 8, została zawarta umowa o następującej
treści:
§ 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi telefonii komórkowej zwanej dalej
„przedmiotem umowy”, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych na każdy numer telefonii
komórkowej.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od
dnia ich zawarcia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 43 numerów telefonii komórkowej dotychczas
eksploatowanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przejął i zachował dotychczasową
numerację telefoniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 43 nowych telefonów komórkowych wraz
z akcesoriami.
§ 2. Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe wraz
z załącznikami oraz zgodna z zapytaniem oferta Wykonawcy.
§ 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę określoną przez Wykonawcę
w złożonej ofercie do kwoty………………… zł, (w tym należny VAT …………… zł) razem
słownie :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. 1. Strony ustalają , że każdorazowe rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie
się na podstawie zbiorczej faktur VAT w cyklu miesięcznym.
2. Okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
3. Faktura VAT będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego, przy czym
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wystawionych faktur nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich
wystawienia.
4. Wykonawca będzie dostarczał bezpłatne bilingi za dany okres rozliczeniowy (w formie papierowej) do
poszczególnych numerów wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy.
§ 5.1. Zamawiający odstąpi od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
2) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub zostanie rozpoczęta procedura
likwidacji firmy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w terminie natychmiastowym.
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 7. Strony umowy dopuszczają ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
a) dane teleadresowe Stron niniejszej umowy,
b) osób będących przedstawicielami Stron niniejszej umowy,
c) możliwość zmiany zaproponowanych modeli aparatów telefonicznych, pod warunkiem
zaoferowania modeli o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie, lub lepszych.
d) dopuszcza się również możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów
prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest
wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego,
która wpływa na obowiązek lub uprawnienia którejkolwiek ze stron.
§ 8. W sytuacji rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych /rezygnacji
z aktywacji Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kary
umownej w związku z przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej
rozwiązania.
§ 9. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci
innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, za pomocą kart sim, działających w sieci
Wykonawcy, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe.
Zamawiający nie ma również prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług
telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na
powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod
warunkiem, iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne.
§ 10. Naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania
reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie
trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
§ 11. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne i przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 13. Ewentualne sporne kwestie, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego w Wieluniu.
§ 14. Umowę sporządzono w ... jednobrzmiących egzemplarzach po ... dla Zamawiającego i po ...
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards