Organizacja Kontroli jakości procesu technologicznego

advertisement
Organizacja Kontroli
jakości procesu
technologicznego,
interpretacja wyników
Oprac. R.Wojna
Cel kontroli i badań
• Celem procesu jest włąściwe prowadzenie
kontroli i badań na każdym etapie procesu
technologicznego i wyrobu końcowego w
celu weryfikacji , czy zostały spełnione
wymagania dotyczące wyrobu , a wyrób
niezgodny z wymaganiami został
zidentyfikowany i był nadzorowany ,tak aby
zapobiec jego niezamierzonemu użyciu.
Zasady opracowania harmonogramu analiz:
Jakie analizy, jak często, jakie kryterium poprawności, komu raportować
1.wymagania prawne
2. wynikające z analizy zagrożeń HACCP
3. wymagania klienta
4. raportowanie do jednostek kontrolnych
5. raporty wewnętrzne
6. wymagania do prawidłowego prowadzenia procesu
7. bilansowanie cukru, strat, wapna , zabarwień itp. na poszczególnych
etapach
8. kontrola pracy poszczególnych stacji
9. możliwości wprowadzania działań korygujących i ustalenia ich
skuteczności
10. wyposażenie laboratorium
11. personel
12. analizy zlecone
PRODUKCJA I PAKOWANIE CUKRU
Proces produkcji jest przygotowywany, planowany i realizowany
w nadzorowanych warunkach.
Proces jest prowadzony z centralnej sterowni i monitorowany w
sposób ciągły z elektroniczną archiwizacją danych.
Ponadto zgodnie z planem badań laboratorium fabryczne
prowadzi kontrolę i badania w toku produkcji.
Instrukcje określają parametry krytyczne procesu na każdej stacji
oraz sposób postępowania w przypadku przekroczeń tych
parametrów.
Z przebiegu procesu są stosowne zapisy.
Przed kampanią obsługa stacji przechodzi szkolenie z zakresu
technologii, jakości i BHP.
ŚLEDZENIE ŻYCIA PRODUKTU
W Firmie stosujemy identyfikację opakowań a 1kg,25kg ,50kg z
cukrem.
Pozwala ona na określenie:
cukrowni
dnia
godziny zapakowania cukru
Można zidentyfikować:
 datę dostawy do klienta oraz przewoźnika ~ wg. dokumentu DD
 osobę zwalniającą towar do klienta, stan higieniczny pojazdu ~
według zapisów magazynowych oraz świadectwa jakości.
 Datę produkcji i zmianę ~ jeśli wysyłany jest do klienta w czasie
kampanii
Oznaczenie partii na każdym opakowaniu jednostkowym
ŚLEDZENIE ŻYCIA PRODUKTU
KROK 1 Każdy plantator buraka prowadzi kartę plantacji gdzie
zapisuje wszystkie zabiegi agrotechniczne , stosowane
środki ochrony roślin oraz ich dawki. Używane w firmie
odmiany nasion buraka cukrowego oraz środki ochrony
zostają co roku wybierane pod względem jakościowym
i są zatwierdzane na grupę cukrowni Pfeifer & Langen.
KROK 2 W dziale surowcowym prowadzone się zapisy dzienne
dotyczące rejonu plantacji /nie indywidualnego plantatora
lecz grupy plantatorów/ z którego w danym dniu dostarczane
były buraki.
ŚLEDZENIE ŻYCIA PRODUKTU - JAKOŚĆ
KROK 1 Z każdej dostawy buraków są pobierane próby do określenia
zanieczyszczenia, zawartości cukru, azotu, sodu i potasu.
KROK 2 W próbach zbiorczych cukru oznacza się:
obecność pozostałości pestycydów, herbicydów oraz innych środków
ochrony roślin.
KROK 3 Proces otrzymywania cukru z buraka jest zautomatyzowany.
Monitoring procesu odbywa się na bieżąco poprzez:
pomiary automatyczne i ich zapisy/ archiwizacja danych/
kontrolę laboratoryjną wg. planu / dziennik laboratoryjny/.
KROK 4 Środki wspomagające proces produkcji zostają zatwierdzane przez
zespól HACCP.
W czasie produkcji ich dawkowanie jest nadzorowane, a w próbach
zbiorczych cukru analizuje się pozostałości po tych związkach.
KROK 5 W ciągu produkcyjnym są określone punkty CCP i są nadzorowane.
Dostępna jest procedura nadzoru nad wyrobami niezgodnymi. W
przypadku
niespełnienia zakładanych parametrów wyrób jest wydzielony i
nadzorowany
a w procesie zostają wprowadzone działania korygujące i
zapobiegawcze.
KONTROLA I BADANIA
Kontrolą i badaniami objęte są:
zabiegi agrotechniczne prowadzone na polu rolnika –
nadzorowanie Kart plantacji
 surowiec – buraki cukrowe
 poszczególne etapy produkcji
materiały mające wpływ na jakość wyrobu
sprzęt kontrolno- pomiarowy
wyroby gotowe
 środki transportu
KONTROLA I BADANIA SUROWCA
Kontrola surowca rozpoczyna się już od pola rolnika poprzez:
- Nadzorowanie prowadzenia Kart Plantacji, na których odnotowuje się
wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane na plantacji.
- dostarczanie plantatorom kwalifikowanych nasion – posiadających
świadectwa
- wydawanie zaleceń nawożenia gleby oraz stosowania środków
ochrony roślin, doboru odmian buraka,
-stałej współpracy z plantatorami-doradztwo agrotechniczne, szkolenia.
Wymagania jakościowe jakim powinny odpowiadać buraki cukrowe
określa:
umowa kontraktacyjna
specyfikacja jakościowa buraka cukrowego
Instrukcja odbioru buraków cukrowych.
KONTROLA I BADANIA SUROWCA
Dział Surowcowy prowadzi stałe doradztwo i nadzór nad
poszczególnymi plantacjami w zakresie:
dotrzymania wymagań umowy kontraktacyjnej przez plantatora,
kontroli i badań buraków w trakcie wzrostu,
odbioru surowca, z każdej dostawy są pobierane próby buraków do
określenia zanieczyszczenia, zawartości cukru, azotu, sodu i potasu.
Ocena plantatorów buraka cukrowego odbywa się na podstawie danych
ze świadectwa jakości buraka cukrowego, które plantator otrzymuje po
kampanii.
Postępowanie z surowcem nie spełniającym wymagań określa
instrukcja „Skup i kontrola buraków cukrowych”
KONTROLA DOSTAW
Obowiązujące w firmie procedury określają wymagania dla dostaw
i współpracy z dostawcami, zapewniają, że nabywane surowce i
materiały spełniają ustalone kryteria.
1. Dostępna jest lista materiałów mających wpływa na jakość.
1. Prowadzona jest ocena dostawców tych materiałów według:
- instrukcji „Ocena i dobór dostawców”
- auditów u dostawców / materiały opakowaniowe, tkaniny filtracyjne/
1. Nadzór nad dostawami określa instrukcja „Przyjmowanie, kontrola i
przechowywanie materiałów”
1. Jeżeli występuje niezgodność ilościowa lub jakościowa oraz jeśli
ujawnione zostaną wady towarów w czasie trwania procesu
produkcyjnego ustalone są zasady postępowania w instrukcji:
„Reklamacja dostaw” a niezgodny towar zostaje odłożony i
zabezpieczony w wydzielonym miejscu.
MATERIAŁY WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ
1. WĘGIEL
2. KAMIEŃ WAPIENNY
3. KOKS
4. TKANINY FILTRACYJNE
5. OPAKOWANIA
6. ŚRODKI POMOCNICZE DO PRODUKCJI
7. ŚRODKI MYJĄCE I DEZYNFEKUJĄCE
8. USŁUGI TRANSPORTOWE
9. PALETY
KONTROLA I BADANIA W TOKU
PRODUKCJI
Każdy etap produkcji jest kontrolowany zgodnie z planem
kontroli i badań ustalanym przez Szefa Produkcji.
W Księdze Laboratorium i procedurach są określone wymagania
dotyczące kontroli i badań, oraz zapisy, które mają być
sporządzone.
W oparciu o badania laboratoryjne są podejmowane działania
korygujące i zapobiegawcze w celu wyeliminowania przyczyn
rzeczywistych i potencjalnych niezgodności.
KONTROLA I BADANIA WYROBÓW
GOTOWYCH
Wyroby gotowe są kontrolowane zgodnie z planem
kontroli i badań który ustala się biorąc pod uwagę
zgodność z :
- Codex Alimentarius – bezpieczeństwo żywnościowe
- Wymaganiami klientów
- Przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.
Wyroby kontrolowane są na podstawie uznanych oficjalnie
metod analitycznych.
Organizacja pracy
Laboratorium fabrycznego
Kierownik laboratorium
Chemik zmianowy
1. Laborantka surowni
2.Laborantkaproduktowni
3.Laborantka cukru
/brakarz produktów gotowych/
Chemik analiz specjalnych / tylko rano/
W 1999 roku
dokonaliśmy przeglądu wykonywanych analiz na
poszczególnych stacjach i ich częstotliwości. Stwierdziliśmy, że na dobę
laboratorium dokonuje od 400-250 analiz. Co wzbudziło nasze obawy o
wiarygodność wyników i zadaliśmy sobie pytanie o celowo takiej ilości
analiz. Chemicy w porozumieniu z szefami produkcji opracowali
Harmonogram analiz 1999roku wg ,którego ilość analiz nie przekraczała
250 na dobę a zapewniała kontrolę procesu.
Harmonogram 1999r
Cukrownia
zmiana I
zmiana II
zmiana III
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3
Woda spławiakowa
Plan analiz
Wartość pH
1xZ
Krajanka
Jakość krajanki
Sucha substancja
Miąższ
Zawartość cukru
1xZ
1xD
2xdek
1xG
Woda świeża
Wartość pH
Woda poprasowa
Sucha substancja
Wartość pH
Zawartość cukru
Azotyny
1xZ
2xZ
1xZ
1xZ
4 5
Dyfuzor
Wartość pH
Azotyny
1xZ
1xZ
Sok surowy
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
Inwert
Azotyny
Plan analiz
4xZ
1xZ
2xZ
3xdek
1xZ
Zawartość cukru
Sucha substancja
Prasa 1
prasa 2
prasa 3
1xG
4xZ
1xD
1xD
1xD
zmiana I
zmiana II
zmiana III
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
Wysłodki świeże
Defekacja wstępna
pH przed def.
Wartość pH
Alkaliczność
Progresja
CaO ogólna
Alk. Optymalna
1xZ
2xZ
2xZ
1xD
1xZ
1xdek.
Defekacja główna
Alkaliczność
2xZ
Saturacja I
Wartość pH
Alkaliczność
Wartość Fk
Sedymentacja
2xZ
2xZ
1xZ
1xZ
Saturacja II
Wartość pH
Alkaliczność
CaO ogólna
Optymalne pH
4xZ
4xZ
1xZ
3xdek
Gaz saturacyjny
Zawartość CO2
Pełna analiza
2xZ
1xZ
Plan analiz
Gęstość
Wolne wapno
zmiana I
zmiana II
zmiana III
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
Mleko wapienne
4xZ
2xdek
Gęstwa I
Ciężar każdy filtr
1xZ
Błoto
Sucha substancja
zawartość cukru
1xZ
2xZ
Sok rzadki
Sucha substancja
Zawrtość cukru
Alkaliczność
Wartość pH
Inwert
Twardośc
Zabarwienie
Mętność
Subst. Nierozp.
4xZ
1xZ
2xZ
4xZ
3xdek
1xZ
1xZ
wg potrz.
wg potrz.
Sok gęsty
Sucha substancja
Zawartość cukru
Alkaliczność
Wartość pH
Inwert
Popiół
Zabarwienie
Mętność
Subst. Nierozp.
2xZ
1xZ
2xZ
4xZ
3xdek
1xD
1xZ
wg potrz.
wg potrz.
2
3
4
5
Plan analiz
zmiana I
zmiana II
zmiana III
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
Syrop standard
Sucha substancja
Zawartość cukru
Alkaliczność
Wartość pH
Zabarwienie
2xZ
1xZ
2xZ
2xZ
2xZ
Sucha substancja
Zawrtość cukru
Wartość pH
Zabarwienie
Mętność
Subst. Nierozp.
2xZ
1xZ
2xZ
2xZ
1xD
1xD
Klarówka
Cukrzyca zarodowa AB
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
Zabarwienie
każda
każda
każda
każda
Cukrzyca A
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
1xZ
1xZ
1xZ
Odciek A ciemny
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
2xZ
2xZ
2xZ
Odciek A jasny
Sucha substancja
Zawartość cukru
Zabarwienie
2xZ
2xZ
2xZ
2
3
4
5
Plan analiz
zmiana I
6
Sucha substancja
Zawartość cukru
Zabarwienie
Wartość pH
1xZ
1xZ
1xZ
1xZ
Cukrzyca B
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
1xZ
1xZ
1xZ
Odciek B ciemny
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
2xZ
2xZ
2xZ
Odciek B jasny
Sucha substancja
Zawartość cukru
Zabarwienie
2xZ
2xZ
1xZ
Cukrzyca zarodowa C
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
każda
każda
każda
Cukrzyca C
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
Zawartość kryształów
Syrop z warnika
Syrop z miesz. pion
Syrop z miesz. poz
1xZ
1xZ
1xZ
1xZ
1xZ
1xZ
1xZ
zmiana II
zmiana III
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Odciek do warnika B
1
2
3
4
5
Cukrzyca afinacyjna
zmiana I
zmiana II
zmiana III
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
Plan analiz
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
1xZ
1xZ
1xZ
Odciek afinacyjny
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
1xZ
1xZ
1xZ
Melas
Sucha substancja
Zawartość cukru
Wartość pH
Zabarwienie
Popiół
Inwert
2xZ
2xZ
2xZ
1xdek
1xdek
1xdek
Cukier biały
Analiza sitowa
Zabarwienie
Barwa kryształu
Popiół
pH
Substancje nierozp.
Mętność
Inwert
Wilgotność
każdy war
każdy war
każdy war
2X Z
2X Z
1xD
1xD
2xdek
każdy war
3 4 5
W latach 2002-2004 dokonano przeglądu parametrów procesu
nadzorowanych i ewidencjonowanych przez urządzenia automatyki
przemysłowej.
Opracowano
listę
50
urządzeń
automatyki
przemysłowej które nadzorują istotne parametry do nadzoru procesu
technologicznego. Następnie objęto je procedurą nadzoru nad
sprzętem
kontrolno-pomiarowym.
Wyznaczono
osobę
odpowiedzialną za wzorcowanie ich , określono tolerancje błędu i
nadano status.
Podjęto decyzję o nie dublowaniu wyników mierzonych przez te
urządzenia przez analizy laboratoryjne a tylko o ich okresowym
potwierdzaniu (wykonywane w większych odstępach czasowych). Za
przestrzeganie harmonogramu pobierania prób na każdej stacji został
odpowiedzialny operator stacji. Określono miejsca poboru prób.
Stacyjny dostarcza próby do laboratorium. Włączono stacyjnych w
analitykę stacji poprzez wizualną ocenę klarowności soków czy
wykonanie alkaliczności. Wyznaczono parametry krytyczne i optymalne
przebiegu procesu.
ISO
HACCP
Specyfikacje klienta
Harmonogram , plan kontroli procesu, wyrobu
Sterownia
Laboratorium
Szef produkcji
Pomiary automatyczne
Kierownik Laboratorium
PLAN KONTROLI I BADAÑ
Przedmiot badania
Oznaczenia
e
Woda spławiakowa
pH
Krajanka
Mi¹¿sz
liczba Silina
Br; Pr
Pol
Ss
pH
Woda świeża
Woda
barometryczna
Woda poprasowa
Środek ekstra ktor
PÓŁPRODUKTÓW I WYROBÓW GOTOWYCH
Wartości
graniczne
Wartości
optymalne
10 - 11
17 %
4 -10
5–7
pH
Pol
Bx
pH
Ck
twardość dH
zakażenia
Bx
pH
Zakażenia /mg
Częstotliwość
2 x zmiana
1 x dekada
1 x doba
1 x doba
4 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
2 x zmiana
2 x zmiana
1 x zmiana
wg. potrzeb
1 x zmiana
wg. potrzeb
wg. potrzeb
1 x zmiana
2004r
Miejsce pobrania
Przy pompowni,
staw ziemny
Na taśmie krajanki
podającej do ekstraktora
Główny rurociąg
na dyfuzję
Kurek przy skrzyni
Wody barometrycznej
Kran na ogrzewaczu
rurowym
Kran na środku
dyfuzora
NO2/dm3
Sok surowy
Wysłodki wyżęte +
plantatorskie
Bx
Cz
pH
inwert
zakażenia
Ck
16 – 17
90 – 92
6,1 – 6,2
1,0 – 1,6
2 x zmiana
1 x zmiana
2 x zmiana
wg. potrzeb
1 x zmiana
4 x zmiana
Rurociąg soku surowego
(opisany)
Taśmy wysłodkowe
Wysł. dyfuzyjne
Defekacja wstępna
Defekacja główna
Saturacja I
pH
alk.
Fk
sedymentcja
pH
alk.
optym. pH
Saturacja II
Gaz saturacyjny
Mleko wapienne
Gęstwa I g/l
Błoto def.
Ck
Ss
pH
alk.
progresja
alk. optym.
alk.
prasa
filtry
pełna analza
i
gęstość
Ciężar - każdy filtr
Ck
Ss
Ck
8 – 10
10,8 – 11,2
0,18 – 0,22
0,8 – 1,2
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
2 x zmiana
1 x doba
wg. potrzeb
2 x zmiana
10,8 – 11,2
0,08 – 0,1
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x doba
1 x doba
8,9 – 9,4
1 x zmiana
0,018-0,022 1 x zmiana
wg potrzeb
20 - 22
wg. potrzeb
1 x doba
570 – 620
1 x zmiana
1,0 – 1,2
2 x zmiana
1 x doba
1 x zmiana
1,0 – 1,2
Z ostatniej komory
dekantatora
Kran na rurociągu
koło pras PDW
Kran na rurociągu
między Sat. I a
zbiornikiem
przelewowym.
Rurociągi odciągające
gęstwę z dekantatora
do filtrów
Taśmociąg po prasie
wysokiego wyżęcia.
Przedmiot badania
Sok rzadki
Oznaczenia
Wartości
graniczne
Wartości
optymalne
16 – 17
92 – 93
0,02
8,6 – 9,2
Bx
Cz
Alk
pH
Inwert
Twardość
Sole wapn.
Zabarwienie
Mętność
7 – 10
max. 80
1000 - 1500
Subst. nierozp.
Sok gęsty
Bx
Cz
Alk.
PH
Sole wapn.
Inwert
Popiół
Zabarwienie
65 - 77
min 8,3
max 6000
73 – 75
92 – 95
0,015
8,8 – 9,2
max. 80
max 3500
Subst. nierozp.
Syrop Standard
Klarówka
Bx
pH
Zawartość cukru
Zabarwi enie
Bx
69 – 72
Częstotliwość
2 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x dekada
2 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
wg potrzeb
wg potrzeb
2 x zmiana
1 x zmiana
2 x zmiana
2 x zmiana
1 x zmiana
1 x dekada
1 x dekada
1 x zmiana
1 x kampania
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
2 x zmiana
Miejsce pobrania
Kran zainstalowany na
rurociągu
Odprowadzającym sok
do zbiornika soku
przed wyparką
Kurek umieszczony na
rurociągu tłoczącym
pompy odbierającej
sok z ostatniego działu
wyparki
Pompa podająca
klarówkę do dalszego
przerobu
Klarówka
Bx
Cz
PH
Zabarw.
Mętność
Zakażenia
69 – 72
max. 3500
700 – 1500
Subst. nierozp.
Cukrzyca zarodowa
AB
Cukrzyca I
Cukrzyca II
Cukrzyca III
Syrop dociągowy B
Mączka II
SS
88 – 90
Bx
Cz
pH
Bx
Cz
pH
Bx
Cz
pH
Bx
Cz
pH
Bx
Cz
Zabarwienie
Inwert
pH
90 – 92
92 – 95
min. 8,5
90 – 92
87 – 93
min. 8,5
91 –93
76 – 78
min. 8,5
72 - 82
min. 85
max. 1000
78 – 80
87 - 88
max. 300
2 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
wg potrzeb
1 x zmiana
1 x kampania
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
2 x zmiana
2 x zmiana
2 x zmiana
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x dekada
1 x doba
Pompa podająca
klarówkę do dalszego
przerobu
W czasie spuszczania
cukrzycy, z kranu
Zainstalowanego przy
warniku, mniej więcej
po opróżnieniu
połowy warnika
Rurociąg przed
warnikami
Pod wirówkami II
Przedmiot badania
Syrop dociągowy C
Mączka III
Syrop międzykr.
Miesz. afinacyjna
Mączka afinacyjna
Odciek afinacyjny
Melas
Cukier biały
Wilgotność cukru
Oznaczenia
Bx
Cz
pH
Bx
Cz
Zabarw.
pH
Bx
Cz
Wartości
graniczne
72 - 82
max. 6000
Wartości
optymalne
78 – 80
75 – 77
3500
90
Bx
Cz
Zabarw.
pH
Bx
Cz
PH
Bx
Cz
PH
Zabar.
Popiół
Sole
Inwert
Analiza sitowa
Zab.
st. białości
Popiół
pH
Subst. nierozp.
Mętność
Inwert
Czas filtracji
Wilgotność
wirówki,
ślimak
i
po suszarce
max. 3000
1000
min. 77
78 – 82
max. 45
30 - 35
max. 0,04
0,010 – 0,015
max. 10
0,03 - 0,04
Częstotliwość
2 x zmiana
2 x zmiana
2 x zmiana
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
1 x doba
2 x zmiana
2 x zmiana
2 x zmiana
1 x dekada
1 x dekada
1 x dekada
1 x dekada
1 x zmiana
4 x zmiana
1 x zmiana
2 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
1 x zmiana
wg. potrzeb
1 x zmiana
2 x zmiana
wg potrzeb
Sok komórkowy
wg. potrzeb
Sok z dekantatora
wg potrzeb
Miejsce pobrania
Rurociąg przed
warnikami
Pod wirówkami III
Z afinatora
Z rurociągu
afinacyjnego
Z rury za wirówkami
afinacyjnymi
Zawór za skrzynią po
pompach.
Taśma na segregacji
Z wirówek
Ze ślimaka
Po suszarce cukru
Sok wyciśnięty z
krajanki
Kurek na rurociągu
przed sat. II .
Wprowadzono weryfikację laboratoriów poprzez wykonywanie analizy
obiegowej sprzętu i analiz obiegowych cukru w ramach grupy cukrowni.
Analiza obiegowa sprzętu
data 20-31.03.2001
Cukrownia
typ
Specol 11
Shimadzu
Shimadzu
Shimadzu
Shimadzu
Shimadzu
fotometr
wzorzec G-212-IV typ
436nm
725nm
E=0,184 E=0,133
0,192
0,183
0,184
0,180
0,180
0,183
0,131
0,131
0,135
0,130
0,131
0,132
polamat
powietrz. woda
sucomat
Propol
Sucromat
Polatronic
Propol
PW
Polatronic
konduktometr
typ
wzorzec woda
cukier
148uS/cm uS/cm uS/cm
ELwro popiół
Elwro
150,2
Elwro
154,1
Elmetron
138
Elwro
popiół
Elwro
146
4,03
4,8
6,6
26,2
24,4
32,2
3,06
25,0
typ
Zeiss
ATR
ATR
ATR
ATR
ATR
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
płytka
14,99Z
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,00
14,97
15,00
14,96
15,00
15,04
14,96
refraktometr
woda
Bx
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,05
cukier
27,42
27,37
27,43
27,41
27,42
27,43
27,43
wzorzec cukier
75,8Bx Bx
75,6
75,6
75,76
75,65
75,6
75,75
50,0
49,9
49,9
50,0
49,95
49,9
Analiza obiegowa sprzętu w 2001r wykazała duże rozbieżności
wskazań
konduktometrów
co
ujednolicenia tego sprzętu w grupie.
stanowiło
podstawę
do
NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM
KONTROLNO-POMIAROWYM
Stosowane w cukrowni wyposażenie do kontroli, pomiarów
i badań podlega nadzorowaniu, wzorcowaniu i legalizacji.
Jest ono używane zgodnie z przeznaczeniem i odpowiednio
do wymaganej dokładności pomiarowej.
Sprzęt kontrolno –pomiarowy :
- jest sprawdzany przez uprawnione i przeszkolone osoby
- kontrolowany z ustaloną częstotliwością
- ma określoną klasę pomiaru
- posiada ustalone postępowanie w przypadku
przekroczenia błędów granicznych lub awarii.
Analiza obiegowa Laboratoriów Cukrowni
Data:
Cukrownia:
<-----proszę wpisać nazwę Cukrowni
Jako materiał do badań otrzymaliście Państwo 8 prób:
2 x Sok gêsty
2 x Cukier kryształ do oznaczenia EU - punktów
2 x Cukier kryształ do Analizy sitowej
2 x Cukier kryształ (500g) do oznaczenia Substancji nierozpuszczalnych
Poniższe analizy należy przeprowadzić wg przepisów obowiązujących w P & L, a odczytane
wartości należy wpisać do oznaczonych komórek w Tabeli wyników dla Laboranta 1 i 2:
Analizy
Sok gęsty
Zawartość cukru
Zawartość Substancji suchej (refraktometrycznie)
Cukier kryształ
Zabarwienie w roztworze
wg kryteriów EU
Rodzaj zabarwienia
Zawartość popiołu
Cukier kryształ
do Analizy sitowej
Komplet sit
Wielkość oczek (mm)
1
1,00
2
0,71
3
0,50
4
0,315
5
0,15
6
dno
Cukier kryształ do oznaczenia
Substancji nierozpuszczalnych
Zawartość Substancji nierozpuszczalnych
Przygotowanie próbek
Sok gęsty:
Ss próbki rozcieńczonej 1 : 1
Pol próbki rozcieńczonej 1: 1
+ 1 ml Octanu ołowiu konc./100 ml r-ru
Zabarwienie w roztworze
50,0 g Cukru
+ 50,0 g wody dest.
Filtracja membranowa < 0,45 µm
50 mm Kuweta, 420nm
Rodzaj zabarwienia
Próbkę w pojemniku wygładzić
Popiół
31,3 g Cukru
rozcieńczyć do 100 ml (woda do rozcieńczenia <1µS)
Analiza sitowa
Do przesiewania użyć zawartość całej próbki
przesiewać 7 min amplituda 1mm(50%)
Substancje nierozpuszczalne
Do oznaczenia użyć całą zawartość próbki
(=500g + 650g gorącej wody destylowanej)
nie mieszać mieszadłem magnetycznym
Filtr membranowy (8µm) uprzednio wysuszyć
ważyć go bezpośrednio na szalce (bez naczyńka)
przed wykonaniem oznaczenia namoczyć go w wodzie
po przesączeniu sączek przemyć 2 l zimnej wody (ok. 10 porcji)
suszyć przez 3 h w suszarce przy 105°C
przez 2 h ch³odziæ w eksykatorze
Powyższe testy biegłości są prowadzone w cukrowniach grupy P&L od 5 lat.
Wnioski wypływające z tych testów:
1.
najmniejsze rozrzuty wykazują laboratoria we wrześniu po przeglądzie sprzętu
laboratoryjnego na kampanię,
2.
laboratoria wykazują pewność analiz w zakresie zabarwienia cukru i zawartości popiołu,
3.
rozrzuty w zakresie mętności są powodowane:
-
niską jakością wody demineralizowanej używanej w analityce laboratoryjnej
-
niesystematyczną wymianą źródeł światła w fotometrach,
-
laboratoria nie przestrzegają czasookresu pracy żarówek, eksploatują je do
przepalenia
-
jakość sączków membranowych
/kupowane są centralnie na grupę, lecz
poszczególne opakowania różnią się jakością różny czas filtracji cukru/,
4.
Większe odchylenia w oznaczeniu sedymentu w cukrze wynikają z precyzji wykonania
analizy. Analiza ta należy do trudnych składa się z szeregu operacji. Dobrze wykonują
je osoby z dużym doświadczeniem.
NADZÓR NAD PRZECHOWYWANIEM CUKRU
W MAGAZYNACH
MAGAZYNOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH
Magazyny są kontrolowane pod kątem :
• spełnienia zasad higieny;
• warunków składowania cukru;
• prowadzenia pomiarów temperatury i wilgotności
• prowadzenia zabezpieczenia deratyzacyjnego
W czasie przechowywania kontrolowana jest również
jakość składowanego cukru.
Wyniki kontroli są dokumentowane zapisami.
NADZOROWANIE WYROBU NIEZGODNEGO
Z WYMAGANIAMI
W celu zminimalizowania ryzyka zagrożenia dla zdrowia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego cukrownia
posiada procedury dotyczące wyrobu niezgodnego:
1. Nadzór nad wyrobem niezgodnym
2. Wycofanie wyrobu z obrotu
3. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
AKTY PRAWNE HACCP I HIGIENA- POLSKA
•
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i
żywienia (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634, wraz z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w
sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych w zakładach
produkujących lub wprowadzających do obrotu środki
spożywcze (Dz.U. 2004 nr 104 poz.1096)
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania
zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. 2004 nr 120 poz.1259)
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wymagań sanitarnych dotyczących środku transportu żywności,
substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji
dodatkowych i innych składników żywności.w (Dz.U. 2003 nr 21
poz.179)
AKTY PRAWNE HACCP I HIGIENA- UNIA EUROPEJSKA
•
Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993r w sprawie higieny środków
spożywczych.
• Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
• Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych
•
Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające zasady higieny właściwe dla żywności
pochodzenia zwierzęcego dla operatorów branży żywnościowej ze względu na
mogące wystąpić zagrożenia dla człowieka w przypadku niektórych produktów.
•
Rozporządzenie 882/2004 dotyczące urzędowej kontroli żywności i pasz
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download