Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

advertisement
NarodoweCentrum
CentrumBadań
Badańi iRozwoju
Rozwoju
Narodowe
System finansowania
oraz rozliczania
projektów badawczo-rozwojowych
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
18-19 października 2013
7 listopada 2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Programy
strategiczne
Biostrateg
Strategmed
Energetyka
Kopalnie
Energetyka
jądrowa
• Projekt
informatycz
ny
•
•
•
•
•
2014-11-07
Programy
krajowe
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sektorowe
Innolot
Innomed
Blue - Gas
Demonstrator
Innotech
Innowacje
Społeczne
Lider
PBS
Kreator
Patent
Gekon
Spin-Tech
Tango
Go-Global
Obronność i
bezpieczeństwo
Programy
międzynarodowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AAL
BONUS
EUREKA
Eurostars
Era-Net
JPI
PolskoNorweska
Współpraca
Badawcza
Współpraca
dwustronna
Berlin
Czechy
Izrael
Japonia
Fundusze
europejskie
• POIG
• POIŚ
• POKL
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Finansowanie oraz rozliczanie projektów na przykładzie:
Programów krajowych
Polsko – Norweskiej Współpracy Badawczej
Programów Krajowych Systemowych
Innolot
Demonstrator
Innomed
Innotech III
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów badawczorozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
WYPŁATA ŚRODKÓW
Projekty krajowe
i systemowe
 Finansowanie w formie zaliczek, zgodnie z Harmonogramem płatności.
 Pierwsza zaliczka wypłacana jest Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
podpisania umowy o finansowanie projektu.
 Kolejne zaliczki wypłacane są na podstawie złożonego wniosku o płatność,
po rozliczeniu co najmniej 70 % wszystkich przekazanych dotychczas zaliczek.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów badawczorozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ROZLICZANIE ŚRODKÓW
Projekty krajowe i systemowe


Otrzymane
środki
finansowe
(zaliczki)
niewykorzystane w danym roku budżetowym
mogą być wykorzystane w kolejnym roku
realizacji projektu bez konieczności zmiany
umowy.
Wniosek o płatność składany jest nie później niż
do 15 listopada danego roku budżetowego.
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność
w wymaganym terminie Wykonawca zobowiązany
jest do skorygowania Harmonogramu płatności.
Niewykorzystane
środki
finansowe
podlegają
zwrotowi po zakończeniu realizacji projektu.
Uwaga – dotyczy projektów systemowych:
Wszystkie środki niewydatkowane wg stanu na dzień
31.12.2015 r. podlegają zwrotowi na rachunek
Centrum do dnia 10.01.2016. Centrum może wskazać
inny termin zwrotu środków.
2014-11-07
Polsko – Norweska
Współpraca Badawcza

Otrzymane środki finansowe (zaliczki)
niewykorzystane w danym roku
budżetowym mogą być wykorzystane
w kolejnym roku realizacji projektu
bez konieczności zmiany umowy.

Wniosek o płatność składany jest nie
później niż do 15 listopada danego
roku budżetowego. W przypadku
niezłożenia wniosku o płatność
w wymaganym terminie Promotor
zobowiązany jest do skorygowania
Harmonogramu płatności.
Niewykorzystane
środki
podlegają zwrotowi po
realizacji projektu.
finansowe
zakończeniu
System finansowania oraz rozliczania projektów badawczorozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW – programy krajowe
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW – programy krajowe
Koszty kwalifikowane
Umowa o
dofinansowanie
Wniosek o
dofinansowanie
Ocena eksperta
merytorycznego
Katalog kosztów
i przewodnik
kwalifikowalności
Regulacja*
* Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
1. Koszty bezpośrednie:
• W - wynagrodzenia z pochodnymi (Personnel Costs)
• A - koszty aparatury naukowo – badawczej (Equipment)
• G - koszty budynków i gruntów (Purchase of land and real estate)
• E - koszty usług badawczych i wiedzy technicznej (Costs of research
services and technical expertise)
• Op - koszty operacyjne (materiały i środki eksploatacyjne oraz
elementy składowe prototypu) (Consumables and supplies)
2. Koszty pośrednie
• O - koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją projektu
- rozliczane ryczałtem
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE
W – Koszty wynagrodzeń
W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi
kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób
zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych
(pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników
pomocniczych i kierownika projektu) oraz brokera technologii, w części, w jakiej
wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego
dofinansowaniem.
W ramach kategorii „W” uznaje się za koszt kwalifikowany pozapłacowe koszty pracy
(koszty składek ZUS) właścicieli spółek i właścicieli jednoosobowych działalności
gospodarczych proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację projektu.
Nagrody, premie, dodatki – przewidziane w regulaminie pracy/regulaminie
wynagradzania danej instytucji, które obejmują wszystkich pracowników instytucji.
*personelu naukowego przydzielonego do projektu w części, w jakiej wynagrodzenia
te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.
*Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
A – Aparatura naukowo-badawcza
1) Zakup finansowany w 100 %* jeżeli aparatura spełnia poniższe przesłanki:
- nie stanowi dużej infrastruktury badawczej zgodnie z art. 20, pkt 2 Ustawy
o zasadach finansowania nauki tj. nie przekracza wartości 500 000zł (dla nauk ścisłych ,
inżynieryjnych i nauk o życiu) lub 150 000 zł (dla nauk humanistycznych
i społecznych)
- aparatura wykorzystywana jest w 100% na potrzeby przedmiotowego projektu
- w części Uzasadnienie „Wniosku o dofinansowanie projektu” zakup został ujęty
w wykazie aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń (sprzętu) służących
celom badawczym wraz z merytorycznym uzasadnieniem
- jednostka nie dysponuje aparaturą która mogłaby zostać użyta zamiennie.
Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe przesłanki, Beneficjent wykazuje jednorazowo we wniosku
o płatność 100 % wartości zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom
badawczym.
* Koszt rozliczany jest zgodnie z intensywnością pomocy publicznej
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
A – Aparatura naukowo-badawcza
2) Amortyzacja
Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu
realizacji projektu oraz proporcji wykorzystania środka przy realizacji projektu.
Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
- odpis amortyzacyjny został ustalony zgodnie z przepisami o rachunkowości
- aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio
wykorzystywana w związku z projektem
- aparatura, inne urządzenia (sprzęt), służące celom badawczym są ewidencjonowane
w rejestrze środków trwałych podmiotu realizującego projekt
- zakup aparatury nie był sfinansowany ze środków publicznych.
Koszt wykorzystania aparatury, innych urządzeń (sprzętu) stanowiącego dużą
infrastrukturę badawczą zgodnie z art. 20, pkt 2 Ustawy o zasadach finansowania
nauki, rozliczany może być w projekcie tylko za pomocą odpisów amortyzacyjnych.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
A – Aparatura naukowo-badawcza
3) Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń.
W przypadku leasingu operacyjnego kwalifikowane są tylko raty kapitałowe
(bez części odsetkowej i innych opłat) zaś w przypadku leasingu finansowego
odpisy amortyzacyjne.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
G – Koszty
gruntów i budynków
Budynki – koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu objętego
pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości
Grunty – koszty transferu handlowego, raty kapitałowe, raty dzierżawne, raty
użytkowania wieczystego
E – Koszty
usług badawczych
Usługi badawcze wykonanych na podstawie umowy
Wiedza techniczna i patenty zakupione lub użytkowane od osób trzecich
na warunkach rynkowych
Usługi doradcze lub równorzędne
Oprogramowanie specjalistyczne nabywane na podstawie licencji
Kwalifikowane są koszty na podstawie faktury wystawionej przez osobę prawną
lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; w uzasadnionych
przypadkach także na podstawie umowy cywilno-prawnej
Jeżeli zakupione wartości niematerialne i prawne (WNiP) nie są wykorzystywane
w 100% na potrzeby projektu i/lub ich całkowity okres dokonywania odpisów
amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem
kwalifikowanym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości danej WNiP.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
E – Koszty
podwykonawstwa (ryczałt do 25%)
Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części
merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie
i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta.
Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych
do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.
Kategoria wyłączona z podstawy naliczania kosztów ogólnych projektu.
Koszty kategorii E uznaje się do wysokości 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
fazy badawczej oraz do wysokości 70% całkowitych kosztów fazy przygotowań
do wdrożenia.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
OP – inne koszty operacyjne
Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone
bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.
 materiały -
środki nietrwałe niezbędne do realizacji projektu np. surowce, odczynniki, drobny sprzęt
laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy nie spełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą
o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości)
 elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji
pilotażowej lub demonstracyjnej
 usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe
 koszty uczestnictwa w konferencjach
 koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze koszt szkoleń powinien być
zaplanowany we wniosku na wykonanie projektu oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek (np. .pojawienie się na
rynku nowych, innowacyjnych rozwiązań - nowe materiały, nowe technologie, nowe techniki wykonania określonego
zadania itp. - dzięki którym zadanie można będzie wykonać bardziej efektywnie, nadać mu nowe dodatkowe cechy)





koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej
koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty)
koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.)
koszty delegacji
koszt audytu zewnętrznego jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków
związanych z projektem
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe
O - Dodatkowe koszty ogólne
Koszty związane z projektem, których wielkości nie można jednoznacznie
przyporządkować do projektu lub, których przyporządkowanie do projektu wymaga
zastosowania klucza podziału
W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
•wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: wynajem, czynsz, sprzątanie i ochrona
•adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu
•utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody),
utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń
• wynagrodzenia personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego
i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni
sposób związanego z realizacja projektu (kierownicy jednostki, księgowość, kadry,
BHP)
• usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie
• materiały biurowe i piśmiennicze, usług drukarskich i ksero
• koszty urządzeń i sprzętu biurowego
• koszty ubezpieczeń majątkowych
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY OGÓLNE
Polsko – Norweska
Współpraca Badawcza
Projekty krajowe i systemowe

ryczałt od całkowitych bezpośrednich kosztów
kwalifikowanych projektu

stawki ryczałtu (np. Systemowe)
*do 8% dla przedsiębiorstw,

na podstawie rzeczywistych kosztów
pośrednich – w przypadku posiadania
system księgowości analitycznej;

ryczałt od całkowitych bezpośrednich
kosztów kwalifikowalnych z
wyłączeniem kosztów
podwykonawstwa i zasobów
udostępnionych przez strony trzecie

podstawowa stawka ryczałtu 20%, przy
spełnieniu określonych warunków –
60%
*do 15% dla uczelni prywatnych i instytutów
badawczych
* do 20% dla uczelni państwowych i instytutów
naukowych PAN
O = (W + A + G + E + Op) x właściwa stawka
procentowa
Koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY OGÓLNE
Projekty krajowe
obecnie:
Koszty ogólne = (W + A + G + Op) x max 25 %
stawka ryczałtu: do 25%
 jednolita stawka ryczałtu dla wszystkich aplikujących podmiotów i rodzajów projektów,
niezależnie od formy organizacji i obszaru prowadzonych badań
 wyłączenie z postawy naliczania ryczałtu kosztów podwykonawstwa rozumianego jako
zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane
na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta.
 za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych,
do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.
niezbędnych
Koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE – programy krajowe
Co do zasady za koszty niekwalifikowalne uważa się:










koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności
koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane
koszty poniesione niezgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
podatek od towarów i usług (VAT), który w świetle prawa może być odzyskany
premie i dodatki o charakterze czysto uznaniowym inne niż wynikające
z regulaminu wynagrodzeń
grzywny, mandaty, kary finansowe, opłaty i odsetki karne
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
koszt audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę jeżeli
rozpoczął się przed zrealizowaniem 50% planowanych wydatków
koszty niespełniające warunków kwalifikowalności określonych w Przewodniku
w przypadku leasingu - podatek, marża finansującego, odsetki
od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne
Koszty niekwalifikowane nie mogą stanowić części ani całości wymaganego wkładu
własnego Beneficjenta/Partnera realizującego projekt.
2014-11-07
System finansowania oraz rozliczania projektów
badawczo-rozwojowych
Download