Instrukcja obslugi RE1

advertisement
LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
LUMEL
W ZIELONEJ GÓRZE
MIKROPROCESOROWE REGULATORY TEMPERATURY
Z ALGORYTMEM PID-FUZZY LOGIC
TYP RE1, RE2, RE3
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zastosowanie
Zestaw regulatora
Opis konstrukcji
Instalowanie
4.1. Wymiary gabarytowe
4.2. Sposób podłączenia
Zasady obsługi
5.1. Funkcje przycisków
5.2. Kolejność zmiany parametrów
5.3. Lista parametrów regulatora i zakresy nastaw
5.4. Opis parametrów
5.5. Okres impulsowania
5.6. Regulacja trójstawna
5.7. Autoadaptacja
5.8. Ręczny dobór nastaw PID
5.9. Procedura doboru nastaw PID
5.10. Funkcje alarmu
5.11. Funkcja ochrony w przypadku uszkodzenia czujnika
5.12. Wyświetlanie mocy wyjściowej
5.13. Tryb pracy ręcznej
5.14. Funkcje: nachylenia i opóźnienia
Kalibracja
Kody błędów
Sposób kodowania
Dane techniczne
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
11
12
13
14
14
15
16
17
17
17
18
19
20
21
22
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
2
1. ZASTOSOWANIE
Mikroprocesorowe regulatory RE1, RE2, RE3 przeznaczone są do stałowartościowej
regulacji temperatury. Umożliwiają pomiar i wyświetlanie temperatury rzeczywistej oraz
wartości zadanej lub sygnału wyjściowego. Zastosowany algorytm PID-Fuzzy Logic
zapewnia optymalne przebiegi wielkości regulowanej, osiągnięcie wartości zadanej
w minimalnym czasie i przy minimalnych przeregulowaniach.
Regulacja Fuzzy Logic zapewnia przebieg procesu zgodnie z wcześniej nabytym przez
układ “doświadczeniem”. Moduł Fuzzy Logic ma za zadanie dobranie nastaw PID w
celu szybkiego zaadaptowania sygnału wyjściowego do parametrów obiektu.
2. ZESTAW REGULATORA
W skład zestawu regulatora wchodzą:
1. Regulator RE1, RE2 lub RE3............................................. 1 szt.
2. instrukcja obsługi ............................................................... 1 szt.
3. karta gwarancyjna..............................................................1 szt.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
3
3. OPIS KONSTRUKCJI
Obudowa regulatorów, wykonana z tworzywa sztucznego, jest przewidziana do
mocowania w tablicy. Od strony czołowej regulatora jest maskownica foliowa
zapewniająca szczelność. Wygląd płyt czołowych regulatorów przedstawiono na rys. 1.
Rys. 1. Płyty czołowe regulatorów
1-wyświetlacz wartości wielkości regulowanej; 2- wyświetlacz wartości zadanej; 3-Diody
sygnalizujące działanie wyjść regulacji; 4-Diody sygnalizujące działanie wyjść alarmowych; 5-Oznaczenie jednostek temperatury; 6-Przycisk przeglądania listy parametrów;
7-Przycisk akceptacji; 8-Przyciski zwiększania i zmniejszania wartości parametrów.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
4
4. INSTALOWANIE
4.1. Wymiary gabarytowe
Wymiary gabarytowe i wymiary otworów w tablicy pokazano na rys 2. Maksymalna
grubość tablicy: 5 mm.
Rys. 2. Wymiary gabarytowe i wymiary otworów w tablicy.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
5
4.2. Sposób podłączenia
Zasilanie, czujniki pomiarowe oraz obwody obciążenia należy podłączyć wg rys. 3.
Rys. 3. Sposób podłączenia zasilania, czujników i obwodów obciążenia.
Po załączeniu zasilania wyświetlane są następujące informacje:
1. kod regulatora i numer wersji programu (przez 4 s): 4130 - RE1, 8130 - RE2,
9090 - RE3,
2. .... .... test wyświetlaczy. Wszystkie segmenty zaświecone przez 4 s:
3. wyświetlanie wartości wielkości mierzonej na górnym wyświetlaczu i wartości
zadanej na dolnym.
Wartość zadaną można zmieniać przyciskami:
i
.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
6
5. ZASADY OBSŁUGI
5.1. Funkcje przycisków
Tablica 1
PRZYCISK
FUNKCJA
przeglądanie
zwiększanie wartości
zwiększanie
parametru w trybie
przeglądania parametrów
zmniejszenie wartości
zmniejszanie
parametru w trybie
przeglądania parametrów
akceptacja
przeglądanie parametrów
zwiększanie wartości parametru,
zmniejszenie wartości parametru,
powrót do normalnego trybu pracy z przeglądania parametrów, autoadaptacji, podglądu
sygnału wyjściowego i pracy ręcznej
przez 6 s
przeglądanie
specjalne
przeglądanie/zmiana parametrów z następnego poziomu dostępu
przez 6 s
akceptacja
specjalna
autoadaptacja lub kalibracja
wyświetlenie sygnału wyjściowego
w%
dolny wyświetlacz przedstawia wartość
sygnału na wyjściu 1, a kolejne naciśnięcia
powodują przełączanie między wyjściem 1 i 2
regulacja ręczna
uruchamia tryb regulacji ręcznej; krótkie
naciśnięcia tych przycisków powodują
przełączanie między wyjściami 1 i 2
i
i
OPIS
przez 6 s
Naciśnięcie przycisku akceptacji
w dowolnej chwili powoduje wyświetlenie wartości
wielkości mierzonej na górnym wyświetlaczu i wartości zadanej na dolnym.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
5.2. Kolejność zmiany parametrów
Rys. 4. Kolejność wprowadzania lub przeglądania parametrów.
1
Parametr nie występuje w liście parametrów regulatora RE3.
7
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
8
5.3. Lista parametrów regulatora i zakresy nastaw
Kod
parametru
1
Opis
2
wartość zadana (zmiana przyciskami: i );
-zakres: od dolnej do górnej granicy zakresu wejściowego
( lljt...Hljt)
asp1
asp21
rr
wartość zadana alarmu
-zakres dla alm1 lub alm2=0, 1, 4 lub 5:
od lljt.do..Hljt;
-zakres dla alm1 lub alm2=2, 3, 6 do 11:
od (lljt-wartość zadana). do..(Hljt-wartość zadana);
-zakres dla alm1=12 lub 13:
od 0...3600 minut;
prędkość narostu wartości zadanej ograniczająca jej
skokowe zmiany (miękki start)
-zakres: 0...200°C (360°F)/min. dla jn = 0 do 9
-zakres: 0...3600 jednostek/min. dla jn = 10
tj
kompensacja wartości sygnału wyjściowego dla tj=0
-zakres: 0...100% zakresu wejściowego
kompensacja różnicy temperatur między czujnikiem a
obiektem
-zakres: -111...111°C
rodzaj sygnału dla wyjścia retransmisji
-zakres: 192...199
Wielkość retransmitowana
Typ sygnału
Wartość
parametru
192, 196 4, 0...20 mA wartość wielkości mierzonej
193, 197 4, 0...20 mA wartość zadana
194, 198 4, 0...20 mA wartość mocy wyjściowej wyjścia 1
195, 199 4, 0...20 mA wartość mocy wyjściowej wyjścia 2
zakres proporcjonalności dla wyjścia 1
(0 dla regulacji dwustawnej)
-zakres: 0...200°C
zakres proporcjonalności dla wyjścia 2
-zakres: 0...4.0 × pb
strefa nieczułości
-zakres: -100...100% pb
stała czasowa całkowania
-zakres: 0...3600 s
td
stała czasowa różniczkowania
-zakres: 0...1000 s
ofst
shjf
addr1
pb
Cpb1
db1
loCl
niezdefiniowana
200°C
0°C / min.
0.0%
0°C
192
10°C
1.0
5%
120 s
30 s
tryb dostępu do parametrów
-zakres: 0, 1
0: zakaz zmiany wartości parametrów,
1: możliwość zmiany wartości parametrów
Lista parametrów i zakresy nastaw cd. Tablicy 2
1
2
1
Tablica 2
Nastawa
fabryczna
3
Nie dotyczy regulatora RE3.
1
3
RE1-07.B
sel
Instrukcja obsługi
Przeniesienie wybranych parametrów na poziom 0
(rys. 4)
-zakres: 0...15 (RE1, RE2); 0...7 (RE3)
0 brak,
1: asp1,
2: rr,
3: ofst,
4: asp1, rr,
5: asp1, ofst,
6: rr, ofst,
7: asp1, rr, ofst,
Ct
CCt1
jn
alm1
alm21
9
0
8: asp2,
9: asp1, asp2,
10: asp2, rr,
11: asp2, ofst,
12: asp1, rr, asp2,
13: asp1, ofst, asp2
14: asp2, rr, ofst,
15: asp1, rr, ofst, asp2
okres impulsowania dla wyjścia 1
-zakres: 0...120 s;
okres impulsowania dla wyjścia 2
-zakres: 0...120 s
rodzaj sygnału wejściowego
-zakres: 0...10;
0: termoelement typu J,
5: termoelement typu R;
1: termoelement typu K, 6: termoelement typu S,
2: termoelement typu T; 7: termoelement typu N,
3: termoelement typu E; 8: termorezystor PT100DIN,
4: termoelement typu B, 9: termorezystor PT100JIS,
10: wejście liniowe
typ alarmu
-zakres: 0...13
0: bezwzględny górny
1: bezwzględny dolny
2: względny górny
3: względny dolny
4: sekwencyjny bezwzględny górny2
5: sekwencyjny bezwzględny dolny2
6: sekwencyjny względny górny2
7: sekwencyjny względny dolny2
8: względny zewnętrzny
9: względny wewnętrzny
10: sekwencyjny względny zewnętrzny2
11: sekwencyjny względny wewnętrzny2
12: opóźnienie wyłączenia wyjścia alarmowego
13: opóźnienie załączenia wyjścia alarmowego
przekaźnik
SSR
wyj. liniowe
Przekaźnik
SSR
wyj. liniowe
20
1
0
20
1
0
termoelement
0
termorezystor
8
wej. liniowe
10
0
Uwaga:- (12 i 13 dostępne tylko dla alm1)
1
Nie dotyczy regulatora RE3.
Alarmy sekwencyjne zostają odblokowane dopiero, gdy temperatura mierzona osiągnie
wartość zadaną po załączeniu zasilania
2
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
10
Lista parametrów i zakresy nastaw cd. Tablicy 2
1
2
aHy1
ahy21
Cf
reso
Cona
erpr1
Hyst
1
3
histereza alarmu
-zakres: 0...20% zakresu wejściowego
0.5%
jednostka wielkości mierzonej
-zakres: 0, 1
0: °F,
1: °C
rozdzielczość
-zakres: 0...3
1
termorezystor
termoelement
wej. liniowe
2: 2 cyfry dziesiętne,
0: 0 cyfr dziesiętnych,
3: 3 cyfry dziesiętne
1: 1 cyfra dziesiętna,
Uwaga: 2 i 3 dostępne dla jn = 10
rodzaj działania wyjścia regulacyjnego
-zakres: 0, 1
0: proste,
1: odwrotne
Funkcja ochrony: ustawienie stanu wyjść
w przypadku braku sygnału wejściowego
-zakres: 0...15
wyj 1
wyj 2
alr 1
0:
OFF
OFF
OFF
1:
OFF
OFF
ON
2:
ON
OFF
OFF
3:
ON
OFF
ON
4:
OFF
OFF
OFF
5:
OFF
OFF
ON
6:
ON
OFF
OFF
7:
ON
OFF
ON
8:
OFF
ON
OFF
9:
OFF
ON
ON
10:
ON
ON
OFF
11:
ON
ON
ON
12:
OFF
ON
OFF
13:
OFF
ON
ON
14:
ON
ON
OFF
15:
ON
ON
ON
histereza dla regulacji załącz-wyłącz
-zakres: 0...20% zakresu wejściowego
1
1
alr 2
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
0.5%
termoelement
termorezystor
wej. liniowe
termoelement
termorezystor
wej. liniowe
lljt
dolna granica zakresu wejściowego
Hljt
górna granica zakresu wejściowego
lCal
HCal
dolny poziom kalibracji
0°C
górny poziom kalibracji
800°C
Dla regulatora RE3 zakres: 0...3, wyj 1 i alr 1.
1
0
0
-50°C
-200°C
-1999
1000°C
400°C
9999
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
11
5.4. Opis parametrów
asp1
wartość zadana alarmu 1 lub czas opóźnienia zadziałania wyjścia
alarmowego
Jeżeli parametr alm1 = 0...11, to asp1 oznacza zadaną wartość alarmu 1. Jeżeli
parametr alm1 = 12 lub 13, to wartość parametru asp1 oznacza czas opóźnienia.
Licznik rozpoczyna zliczanie od momentu osiągnięcia wartości zadanej przez wielkość
regulowaną.
asp2
wartość zadana alarmu 2
rr prędkość narostu
Wymusza grzanie lub chłodzenie z wcześniej określoną prędkością narostu po
załączeniu zasilania. Jeżeli parametr ten ma wartość 0 funkcja nie działa i grzanie lub
chłodzenie będzie następowało z maksymalną prędkością.
ofst
kompensacja wartości sygnału wyjściowego
Wartość tego parametru jest nastawiana w celu skompensowania odchylenia wartości
wielkości regulowanej od wartości zadanej. Jeżeli wartość wielkości regulowanej jest
zbyt mała dla pracy rewersyjnej (zbyt duża dla pracy prostej) to należy zwiększyć
wartość parametru. Jeżeli czas całkowania jest różny od zera to wartości parametru nie
można modyfikować.
shjf
kompensacja różnicy temperatur między czujnikiem a obiektem
Wartość ta zostaje dodana do wartości mierzonej. Dzięki temu można skompensować
różnicę temperatur między punktem pomiarowym a obiektem.
pb, tj, td
parametry PID
Opis w punkcie 5.8.
aHy1, ahy2 histereza alarmu 1, 2
Opis w punkcie 5.10.3.
Hyst histereza dla regulacji załącz-wyłącz
addr rodzaj sygnału dla wyjścia retransmisji
Parametr określa typ sygnału retransmitowanego (0...20mA lub 4...20mA) oraz która
wielkość jest retransmitowana na wyjście. Może to być wartość mierzona, zadana,
sygnał wyjściowy 1 lub sygnał wyjściowy 2.
lljt, Hljt
dolna, górna granica zakresu
Parametry te określają granice zmian wartości zadanej. Jeżeli wybrano wejście liniowe
to określone są granice zmian wielkości regulowanej i wartości zadanej.
jn
wybór typu wejścia
Wybór typu wejścia odpowiednio do podłączonego czujnika.
Cf
wybór jednostki: °C lub °F
RE1-07.B
reso
Instrukcja obsługi
12
rozdzielczość
Definiuje pozycję punktu dziesiętnego podczas wyświetlania wartości rzeczywistej i
zmierzonej.
Wartość
Pozycja punktu dziesiętnego
0
xxxx
1
xxx.x
2
xx.xx
3
x.xxx
Wartość 2 i 3 stosuje się tylko dla wejść liniowych (jn = 10).
Cona
rodzaj działania wyjścia 1
Dla grzania należy ustawić 1, czyli pracę odwrotną, co oznacza, że jeżeli wielkość
regulowana zmniejsza się (lub wartość zadana zwiększa się), to moc wyjścia ma być
zwiększona.
Dla chłodzenia należy ustawić 0, czyli pracę prostą, co oznacza, że jeżeli wielkość
regulowana zwiększa się (lub wartość zadana zmniejsza się), to moc wyjścia ma być
zwiększona.
alm1, alm2
rodzaj alarmu 1, 2 (pkt. 5.10)
Ct, CCt
okres impulsowania dla wyjścia 1 i 2 (pkt. 5.5)
Cpb, db
zakres proporcjonalności dla wyjścia 2, strefa nieczułości
loCl
tryb dostępu do parametrów
Ustawienie parametru loCl na wartość 1 umożliwia zmianę wartości parametru.
sel wybór poziomu dostępu
Parametr umożliwia przeniesienie grup parametrów podanych w tablicy 2 na poziom 0
dostępu, co pozwala na szybszy dostęp do wybranych parametrów.
5.5. Okres impulsowania
Nastawa okresu impulsowania zależy od szybkości odpowiedzi i dopasowania
urządzenia wyjściowego. Dla szybkich procesów zaleca się stosować przekaźniki SSR
lub wyjście ciągłe. Wyjście przekaźnikowe stosowane jest do sterowania styczników w
procesach wolnozmiennych. Zastosowanie dużego okresu impulsowania do sterowania
procesów szybkozmiennych może dać niepożądane efekty w postaci oscylacji.
Teoretycznie, im mniejszy okres impulsowania tym lepsza regulacja, jednak dla wyjścia
przekaźnikowego powinien być tak duży jak to możliwe w celu wydłużenia życia
przekaźnika.
W tablicy 3 przedstawiono zalecenia dotyczące okresu impulsowania:
Tablica 3
Urządzenie wyjściowe
(wyjście 1 lub wyjście
chłodzenia)
przekaźnik
elektromagnetyczny
Okres impulsowania
(Ct lub CCt)
Obciążenie
(rezystancyjne)
zalecany >20 s
min. 10 s
2 A/250 V AC
lub stycznik
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
min. 5 s
wyjście tranzystorowe
1...3 s
wyjście liniowe
0s
13
1 A/250 V AC
przekaźnik
półprzewodnikowy (SSR)
moduł regulacji fazowej
Uwaga: Dla regulacji załącz/wyłącz (pb = 0) okres impulsowania jest ignorowany.
5.6. Regulacja trójstawna
Regulacja trójstawna jest stosowana podczas grzania i chłodzenia. Regulacja jest realizowana dla wykonania z dwoma wyjściami. Należy ustawić parametry: pb, tj, td, db
oraz Cpb . Na rys.5 pokazano działanie regulatora z regulacją typu P.
Rys. 5. Regulacja trójstawna
Narost sygnału wyjściowego dla toru chłodzenia jest wolniejszy w zakresie 0...5%
sygnału wyjściowego, a rzeczywista strefa nieczułości jest pomniejszona o wartość
Cpb×pb/5, co należy uwzględnić podczas doboru nastawy parametru db.
Przykład:
Wartość zadana SV=200°C,
Zakres proporcjonalności wyjścia 1 pb = 10°C,
Zakres proporcjonalności wyjścia 2 Cpb = 1, Cpb×pb =10°C,
Strefa nieczułości db = 80%, db×pb/100% = 8°C,
SV+db×pb/100%-Cpb×pb/5=206°C,
SV+db×pb/100%+Cpb×pb=218°C,
SV-pb = 190°C.
5.7. Autoadaptacja
Dla przeprowadzenia funkcji autoadaptacji należy wykonać kolejno następujące
czynności:
1. Upewnić się o poprawności konfiguracji i instalacji regulatora.
2. Ustawić zakres proporcjonalności na wartość różną od zera.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
14
3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku akceptacji przez min. 6 s (maks. 16 s) inicjuje
funkcję autoadaptacji. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku
zatrzymuje autoadaptację.
4. Migający punkt dziesiętny w dolnym prawym rogu górnego wyświetlacza informuje
o aktywności funkcji autoadaptacji.
5. Czas działania funkcji autoadaptacji zależy od obiektu i może trwać do 2 godz. Im
dłuższe opóźnienie w obiekcie tym dłuższy czas doboru nastaw.
Uwaga: Proces autoadaptacji może zostać przerwany jeżeli: a) regulator będzie
skonfigurowany na pracę załącz/wyłącz (pb = 0); b) wartość zadana jest zbyt zbliżona
do wartości regulowanej; c) dostępna moc grzejna jest zbyt mała do osiągnięcia
wartości zadanej. Wyświetlany jest wówczas komunikat ater.
Po zakończeniu autoadaptacji nowe nastawy PID są automatycznie zapamiętywane
w nieulotnej pamięci regulatora.
5.8. Ręczny dobór nastaw PID
Dobór nastaw PID w procesie autoadaptacji zapewnia zadowalającą jakość regulacji w
większości procesów. Czasami istnieje jednak konieczność dokonania samodzielnej
zmiany nastaw w celu dokładniejszego doboru wartości lub po zmianie właściwości
obiektu regulacji.
Ważne jest aby przed wprowadzeniem zmian zapamiętać bieżącą konfigurację. Należy
wprowadzać niewielkie zmiany tylko jednego parametru i jednocześnie obserwować
przebieg regulacji Ponieważ wszystkie parametry oddziaływują między sobą, łatwo jest
doprowadzić do niepożądanych wyników jeżeli nie jest się wystarczająco zorientowanym w problemach regulacji.
Podczas zmian parametrów PID należy kierować się następującymi zasadami:
Tablica 4
Zachowanie regulatora
Zalecana zmiana
Zakres proporcjonalności
wolna odpowiedź
duże przeregulowania lub oscylacje
Zmniejszyć wartość zakresu prop.
zwiększyć wartość zakresu prop.
Czas całkowania
wolna odpowiedź
niestabilność lub oscylacje
zmniejszyć czas całkowanie
zwiększyć czas całkowania.
Czas różniczkowania
wolna odpowiedź lub oscylacje
duże przeregulowania
zmniejszyć czas różniczkowania
zwiększyć czas różniczkowania
5.9. Procedura doboru nastaw PID
Krok 1: Nastawić czas całkowania i różniczkowania na zero w celu wyeliminowania
całkowania i różniczkowania.
Krok 2: Ustawić dowolną wartość zakresu proporcjonalności i obserwować przebieg
regulacji.
Krok 3: Jeżeli pierwsze ustawienie wprowadza duże oscylacje należy stopniowo
zwiększać zakres proporcjonalności, aż do uzyskania stałych wahań wielkości
regulowanej. Nastawioną wartość zapamiętać jako Pc.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
15
Rys.6. Okres oscylacji
Krok 4: Zmierzyć okres oscylacji i zapamiętać tę wartość jako Tc w sekundach.
Krok 5: Nastawy PID wynoszą:
Zakres proporcjonalności = 1.7 Pc
Czas całkowania = 0.5 Tc
Czas różniczkowania = 0.125 Tc
Objawy złego doboru nastaw PID i zalecana korekta
Tablica 5
5.10. Funkcje alarmu
5.10.1. Przykład działania alarmu 1:
a)
b)
a) względny górny alm1 = 2
c)
d)
e)
f)
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
16
b) względny dolny alm1 = 3
c) względny zewnętrzny alm1 = 8
d) względny wewnętrzny alm1 = 9
e) bezwzględny górny alm1 = 0
f) bezwzględny dolny alm1 = 1
SV - wartość zadana, asp1 - wartość zadana alarmu, alm1 - rodzaj alarmu.
5.10.2. Alarmy sekwencyjne
Alarmy sekwencyjne alm1 lub alm2 = 4, 5, 6, 7, 10, 11 uaktywniają się dopiero, gdy
wartość wielkości mierzonej osiągnie wartość zadaną po załączeniu zasilania. Takie
działanie alarmu blokuje jego załączenie bezpośrednio po załączeniu regulatora do
sieci.
Przykład działania alarmu sekwencyjnego dla alarmu względnego dolnego:
alarm względny dolny
- alarm aktywny po
włączeniu zasilania
alarm sekwencyjny względny dolny
alarm
zablokowany
alarm
odblokowany
alarm
aktywny
5.10.3. Histereza alarmu.
Przykład:
rodzaj alarmu: - względny górny alm1 = 2
wartość zadana SV = 100°C
wartość zadana alarmu asp1 = 10°C
histereza alarmu aHy1 = 4°C
T<108°C T<110°C T<112°C
Alarm wyłączony
T>112°C T>110°C T>108°C
alarm załączony
T<108°C
alarm wyłączony
5.11. Funkcja ochrony w przypadku uszkodzenia czujnika
W celu zabezpieczenia obiektu regulacji przed nieokreślonym stanem wyjść regulatora
(jeżeli nastąpi awaria czujnika), użytkownik może zdefiniować stan wyjść ustawiając
odpowiednio parametr erpr w zakresie od 0 do 15 zgodnie z tablicą 2. Stan on
oznacza załączenie wyjścia w czasie awarii czujnika tzn. wyjście przekaźnikowe będzie
załączone, na wyjściu ciągłym prądowym pojawi się wartość 20 mA, na wyjściu ciągłym
napięciowym 10 V, a na wyjściu tranzystorowym 24 V.
Stan off oznacza wyłączenie wyjścia w czasie awarii czujnika tzn. wyjście
przekaźnikowe będzie wyłączone, na wyjściu ciągłym prądowym pojawi się wartość
0/4 mA, na wyjściu ciągłym napięciowym 0 V, a na wyjściu tranzystorowym 0 V.
5.12. Wyświetlanie mocy wyjściowej
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
17
Wyświetlenie wartości sygnału wyjściowego następuje po jednoczesnym naciśnięciu
przycisków
i
, np. h__40. Kolejne naciśnięcie tych przycisków powoduje
wyświetlenie sygnału dla wyjścia 2, np. c__20.
Zakres mocy wyjściowej wynosi 0...100%. Jeżeli wybrana jest regulacja załącz-wyłącz
na wyświetlaczu pojawia się tylko 0 lub 100. W innym przypadku procent mocy
wyjściowej odpowiada współczynnikowi wypełnienia sygnału wyjściowego.
Przykład:
Rys.7. Stan wyjścia regulacyjnego dla mocy wyjściowej 40% i okresu
impulsowania 10 s
5.13. Tryb pracy ręcznej
Wprowadzenie regulatora w tryb pracy ręcznej następuje po naciśnięciu przycisków
i przez 6 s. O trybie pracy ręcznej informuje migająca kropka. Przyciski i służą
do ustawiania stanu wyjść. Kolejne naciśnięcia
ii
powodują przełączanie między
wyjściem 1, np. h__40 i wyjściem 2, np. c__20.
Tryb pracy ręcznej jest niedostępny dla regulacji załącz/wyłącz. Próba przejścia w tryb
pracy ręcznej, gdy wybrana jest regulacja załącz/wyłącz, powoduje wyświetlenie
komunikatu oper.
Tryb pracy ręcznej wykorzystuje się podczas doboru nastaw, uszkodzenia regulatora.
Uwaga: Regulacja ręczna odbywa się w pętli otwartej. Wielkość regulowana może
wzrosnąć do niebezpiecznej wartości. Należy zwrócić na to specjalną uwagę w celu
uniknięcia uszkodzeń.
5.14. Funkcje: nachylenia i opóźnienia załączania wyjść alarmowych
Dla regulatorów RE1, RE2, RE3 można ustawić współczynnik nachylenia z jakim
temperatura będzie dochodziła do ustawionej wartości po załączeniu napięcia zasilania
(zapewniając tzw. miękki start) lub po zmianie wartości zadanej.
Współczynnik nachylenia jest określony przez parametr rr. Wartość 0 wyłącza tę
funkcję.
Przykład działania funkcji narostu:
rr = 5°C/min. Początkowa wartość temperatury 25°C. Po załączeniu zasilania
temperatura wzrasta do wartości zadanej 125°C w ciągu 20 minut. Temperatura
utrzymuje się na tym poziomie do 40 minuty, kiedy wartość zadana została zmieniona
na 150°C. Temperatura wzrasta do nowej wartości w ciągu 5 minut. W 70 minucie
wartość zadana została zmniejszona do 70°C, więc temperatura spada do tej wartości
w ciągu 15 minut.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
18
Rys.8. Działanie funkcji narostu:
Przykład działania funkcji opóźnienia zadziałania wyjścia alarmowego:
Wartość zadana wynosi 125°C, współczynnik nachylenia wynosi 0°C/min., alm1 = 13 i
asp1 = 15 (w minutach). Napięcie zasilające zostało załączone w zerowej minucie,
temperatura wzrasta do 125°C z maksymalną prędkością. W momencie osiągnięcia
temperatury zadanej startuje licznik czasu opóźnienia i po 15 minutach przekaźnik
alarmowy zostaje załączony.
Rys.9. Działanie funkcji opóźnienia wyjścia alarmowego
Funkcja opóźnienia może zostać wykorzystana do sterowania urządzeniem
zewnętrznym takim jak sygnalizator dźwiękowy informujący o upływie nastawionego
czasu.
Przykład powiązania funkcji narostu i opóźnienia zadziałania wyjścia alarmowego
Wartość zadana wynosi 125°C, współczynnik nachylenia wynosi 5°C/min.,: alm1 = 12 i
asp1 = 15 (w minutach). Napięcie zasilające zostało załączone w zerowej minucie i
temperatura wzrasta do 125°C z prędkością 5°C/min. W momencie osiągnięcia
temperatury zadanej startuje licznik czasu wytrzymania i po 15 minutach przekaźnik
alarmowy zostaje wyłączony odcinając napięcie urządzenia wyjściowego. Temperatura
będzie maleć z nieokreśloną prędkością.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
19
Rys.10. Powiązanie narostu i opóźnienia wyjścia alarmowego
6. KALIBRACJA
Uwaga: Jeżeli nie ma takiej konieczności nie należy realizować poleceń zawartych w
punkcie dotyczącym kalibracji, ponieważ wszystkie poprzednio ustawione wartości
zostaną skasowane.
Przed przystąpieniem do kalibracji należy upewnić się co do poprawności nastawionych
parametrów (typ wejścia, °C/°F, rozdzielczość, zakresy).
1. W miejsce czujnika podłączyć kalibrator. Sprawdzić polaryzację przyłączenia
sygnału wejściowego. Ustawić niski poziom sygnału wejściowego, większy od dolnej
granicy zakresu pomiarowego ( lljt).
2. Przyciskiem przeglądania
3. Przyciskami
sygnału.
i
ustawić symbol lCal na górnym wyświetlaczu.
ustawić na dolnym wyświetlaczu wartość doprowadzonego
4. Nacisnąć przycisk akceptacji
i przytrzymać co najmniej 6 s (maks. 16s).
Nastawiona wartość zostanie wprowadzona do nieulotnej pamięci regulatora.
5. Przyciskiem przeglądania
ustawić symbol HCal na górnym wyświetlaczu.
6. Zwiększyć sygnał wejściowy do wartości niższej od górnej granicy zakresu.
7. Przyciskami
sygnału.
i
ustawić na dolnym wyświetlaczu wartość doprowadzonego
8. Nacisnąć przycisk akceptacji
i przytrzymać przez co najmniej 6 s(maks. 16s).
Nastawiona wartość zostanie wprowadzona do nieulotnej pamięci regulatora.
9. Odłączyć zasilanie regulatora, odłączyć kalibrator i podłączyć czujniki.
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
20
7. KODY BŁĘDÓW
Tablica 6
Kod
Przyczyna (-y)
sber
uszkodzenie czujnika
ller
wielkość regulowana poniżej
dolnego zakresu
wielkość regulowana powyżej
górnego zakresu
Hler
aHer
uszkodzony moduł analogowy
oper
błędna operacja w procedurze
autoadaptacji (zakres
proporcjonalności = 0)
tryb pracy ręcznej jest niedostępny
dla regulacji załącz-wyłącz
Cser
błędny zapis do pamięci regulatora
ater
Rozwiązanie
wymienić czujnik;
przejść do trybu pracy ręcznej
zmienić wartość parametru lljt,
zmienić wartość parametru Hljt,
wymienić moduł; sprawdzić
przyczynę uszkodzenia
(przejściowe impulsy napięciowe)
powtórzyć procedurę; zwiększyć
zakres proporcjonalności,
zwiększyć zakres proporcjonalności
sprawdzić i ewentualnie zmienić
parametry regulacji
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
21
8. SPOSÓB KODOWANIA
RE1 lub RE2 lub RE3
Zasilanie
90...264 V AC--------------------------------------------------20...32 V AC/DC-----------------------------------------------
4
5
Rodzaj wejścia (wg tablicy 6)
termoelement-------------------------------------------------------termorezystor-------------------------------------------------------sygnał liniowy-------------------------------------------------------
1
2
3
Zakres wejściowy
konfigurowalny-----------------------------------------------------------
1
Algorytm regulacji
PID ciągły lub dwustawny-------------------------------------------------
3
Wyjście 1
brak wyjścia----------------------------------------------------------------------przekaźnik elektromagnetyczny 5 A/240 V AC--------------------------tranzystorowe 0/24 V, 20 mA-------------------------------------------------ciągłe 4... 20 mA Robc ≤ 500 Ω-----------------------------------------------ciągłe 0... 20 mA Robc ≤ 500 Ω-----------------------------------------------ciągłe 0... 10 V Robc ≥ 500 Ω---------------------------------------------------
0
1
2
3
4
5
Wyjście 2 (RE3 jest wykonywany bez wyjścia 2)
brak wyjścia---------------------------------------------------------------------------przekaźnik elektromagnetyczny 5 A/240 V AC ------------------------------tranzystorowe 0/24 V, 20 mA-----------------------------------------------------ciągłe 4...20 mA Robc ≤ 500 Ω-----------------------------------------------------ciągłe 0...20 mA Robc ≤ 500 Ω-----------------------------------------------------ciągłe 0...10 V Robc ≥ 500 Ω-------------------------------------------------------
0
1
2
3
4
5
Wyjście alarmowe
brak wyjścia-------------------------------------------------------------------------------przekaźnik elektromagnetyczny 2 A/240 V AC (RE3)---------------------------dwa przekaźniki elektromagnetyczne 2 A/240 V AC (RE1, RE2)--------------
0
1
2
Retransmisja (RE3 jest wykonywany bez retransmisji)
brak ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0
retransmisja sygnału regulowanego 4...20 mA, 0...20 mA--------------------------- 2
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
22
9. DANE TECHNICZNE
Sygnały wejściowe z czujników:
Sygnały liniowe:
Zakresy pomiaru i regulacji:
Błąd pomiaru:
wg tablicy 7
wg tablicy 7
wg tablicy 7
wg tablicy 7
Tablica 7
Lp
Czujnik
Typ
Zakres
Błąd pomiaru
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J
K
T
E
B
R
S
N
RTD
RTD
Wej. liniowe
Fe-CuNi
NiCr-NiAl
Cu-CuNi
NiCr-CuNi
PtRh30-PtRh6
PtRh13-Pt
PtRh10-Pt
NiCrSi-NiSi
PT100 DIN
PT100 JIS
-10..60 mV
-50...1000°C
-50...1370°C
-200...400°C
-50...750C
300...1800°C
0...1750°C
0...1750°C
-50...1300°C
-200...400°C
-200...400°C
-1999...9999
±2°C
±2°C
±2°C
±2°C
±3°C
±2°C
±2°C
±2°C
±0,4°C
±0,4°C
±0,05%
Nr kodu
wykonania
1
2
3
Parametry regulatora:
- okres impulsowania
0...120 s
- zakres proporcjonalności
0...200°C
- stała czasowa całkowania
0...3600 s
- stała czasowa różniczkowania
0...1000 s
- zakres alarmu
0...100% zakresu wejściowego
- histereza
0...20% zakresu wejściowego
- okres próbkowania
0.33 s
- prędkość narostu wartości zadanej po
załączeniu zasilania
0...200,0°C/min.
- czas opóźnienia zadziałania wyjścia alarmowego
0... 3600 min.
- rodzaj działania wyjść
proste/odwrotne
- wartość zadana
0...100% zakresu wejściowego
- algorytmy regulacji
P, PD, PI, PID, dwustawna zał./wył.
- tłumienie zakłóceń szeregowych
60 dB
- tłumienie zakłóceń równoległych
120 dB
Błąd podstawowy wyjść analogowych:
- wyjście regulacyjne
±1% górnej granicy zakresu
- wyjście do retransmisji
±0,5% górnej granicy zakresu
Sygnały wyjściowe:
- przekaźnikowe
- tranzystorowe
elektromagnetyczne 5 A/240 V
(obciążenie rezystancyjne)
0 / 24 V, 20 mA
RE1-07.B
Instrukcja obsługi
- ciągłe prądowe
- ciągłe napięciowe
Znamionowe warunki użytkowania:
- napięcie zasilania
- częstotliwość napięcia zasilania
- temperatura otoczenia
- wilgotność
- położenie pracy
- masa
- kompensacja temp. spoin odniesienia
- rezystancja izolacji
- wytrzymałość elektryczna izolacji
- wibracje
- wytrzymałość na udary mechaniczne
- materiał obudowy
- stopień ochrony zapewniany przez
obudowę od strony czołowej
Wymiary:
0...20 mA, 4...20 mA; Robc ≤ 500 Ω
0...10 V, Robc ≥ 500 Ω
90...240 V AC,
20...32 V AC/DC
50/60 Hz
-10... 50°C
0... 90%
dowolne
RE1 - 240 g, RE2 - 210 g
RE3 - 170 g
0,1°C/°C
min. 20 MΩ (500 V DC)
2000 V AC, 50/60 Hz, 1 min.
10...55 Hz, amplituda 1 mm
200 m/s2 (20 g)
poliwęglan
IP 40
RE1: 96×96×70 mm
RE2: 48×96×80 mm
RE3: 48×48×94 mm
23
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards