Mikrobiologia żywności

advertisement
Mikrobiologia Ŝywności
Grzyby mikroskopowe stosowane
w procesach przemysłowych
technologii Ŝywności
Królestwo: Grzyby
Podział
ze względu na rozmiar
• grzyby mikroskopowe
• grzyby makroskopowe
tradycyjny
• droŜdŜe (jednokomórkowe)
• grzyby strzępkowe (nitkowate, mycelialne, pleśniowe)
Podział ten jest nieprecyzyjny - ten sam gatunek, zaleŜnie od warunków, moŜe
rosnąć w postaci pojedynczych komórek lub rozgałęzionej grzybni
• droŜdŜaki – wytwarzają strzępki, mogą rozmnaŜać się tylko wegetatywnie
DroŜdŜe
Grzyby mikroskopowe
Chemoorganotrofy
-
wykorzystują
związki
organiczne jako źródło węgla i energii
• saprofity - organizmy cudzoŜywne (heterotrofy)
odŜywiające
się
związkami
organicznymi
pochodzącymi z rozkładu martwych szczątków roślin i
zwierząt
• pasoŜyty – organizmy cudzoŜywne wykorzystujące
stale lub okresowo organizm Ŝywiciela jako źródło
poŜywienia lub/i środowisko Ŝycia
Metabolizm tlenowy i beztlenowy
Klasyfikacja droŜdŜy
Podstawy klasyfikacji
pokrewieństwo filogenetyczne
sposób rozmnaŜania generatywnego i wegetatywnego
cechy morfologiczne komórki
cechy hodowlane
tworzenie pigmentu
tworzenie wegetatywnych spor, pseudogrzybni, grzybni
właściwej
cechy biochemiczne (wytwarzanie ureazy, zdolność do
asymilacji i fermentacji róŜnych źródeł węgla i asymilacji
azotanów)
budowa ściany komórkowej (zawartość glukanów,
mannanów, chityny)
budowa DNA jądrowego (zawartość procentowa par GC)
Klasyfikacja droŜdŜy
3 klasy droŜdŜy (ok. 90 000 gatunków)
Ascomycetes
Rodzina:
Ascoidiaceae
Spermophtoraceae
Endomycetaceae
Schizosaccharomycetace
ae
Saccharomycodaceae
Lipomycetaceae
Saccharomycetaceae
Basidiomycete Deuteromycetes
s
Rodzina:
Filobasidiaceae
Teliosporaceae
Sirobasidiaceae
Rodzina:
Trichosporoideae
Cryptococcoideae
Rhodotoruloideae
Sporobolomycetoidea
e
Saccharomyces cerevisiae
izolowany ze skórek winogron
Domena: Eukarya
Królestwo: Fungi
Gromada: Ascomycota
Podgromada: Saccharomycotina
Klasa: Saccharomycetes
Rząd: Saccharomycetales
Rodzina: Saccharomycetaceae
Rodzaj: Saccharomyces
Gatunek: Saccharomyces cerevisiae
Metabolizm tlenowy i beztlenowy
Optimum temperatury - 25 - 30°C
Optimum pH - 6,5
komórki kuliste lub owalne
5 - 10 µm średnicy
Morfologia komórek droŜdŜy
Wielkość: 1-8 µm długości; 1-6 µm szerokości
Kształt:
kulisty,
elipsoidalny,
butelkowaty, cylindryczny, nitkowaty
cytrynkowaty,
Wielkość i kształt komórek zaleŜy od rodzaju droŜdŜy,
warunków środowiska, stanu fizjologicznego, funkcji
komórki w populacji.
RozmnaŜanie wegetatywne droŜdŜy
Pączkowanie
• na całej powierzchni (wielobiegunowe)
• jedno- lub dwubiegunowe (tworzenie
róŜnych
ugrupowań)
Podział (wewnątrz komórek tworzą się poprzeczne
przegrody – septy)
Pączkowanie i podział
Podział mitotyczny jądra komórkowego i podział
cytoplazmy; komórka potomna identyczna z
komórką macierzystą, ploidalność populacji
nie ulega zmianie
Typowe ugrupowania droŜdŜy
A – Saccharomyces cerevisiae, B – S. bayanus, C – S. ellipsoideus,
D – Kloeckera apiculata, E – Candida vini, F – S. ludwigii,
G – Schizosaccharomyces pombe
RozmnaŜanie wegetatywne droŜdŜy
Tworzenie grzybni i pseudogrzybni
Grzybnia (mycelium) - wydłuŜone, nitkowate struktury,
często rozgałęziające się, złoŜone z komórek posiadających
poprzeczne przegrody
Pseudogrzybnia (pseudomycelium) – wydłuŜone, nitkowate
struktury, często rozgałęziające się, złoŜone wyłącznie z
komórek pączkujących lub pojedyncza, nitkowata komórka,
mogąca rozgałęziać się, nie posiadająca przegród poprzecznych
A – pseudogrzybnia, B i C - grzybnia
RozmnaŜanie wegetatywne droŜdŜy
A – blastospory B – balistospory C – artrospory D - chlamydospory
RozmnaŜanie generatywne droŜdŜy
Ascomycetes i Basidiomycetes
Podział mejotyczny jądra komórkowego
Pokolenie haploidalne i diploidalne (jednocześnie lub
kolejno po sobie)
Komórki
haploidalne
o
róŜnych
typach
koniugacyjnych (MATa i MATα), mogą się łączyć w
diploidalną zygotę
• MATa i MATα – wysoka częstotliwość koniugacji
• MATα i MATα – niska częstotliwość koniugacji
• MATa i MATa – brak zdolności do koniugacji
Diploidalne homozygoty a/a i α/α mogą koniugować
ze sobą z taką samą częstotliwością jak haploidy
Formy spor i worków droŜdŜy Ascomycetes
Kształty spor są typowe dla rodzaju droŜdŜy
Cechy hodowlane droŜdŜy
Większość
droŜdŜy
jest
typowymi
mezofilami,
temperatura optymalna wzrostu waha się w granicach
25 – 30oC
gatunki psychrofilne (2-7 °C) Candida psychrophila
gatunki termofilne (do 44 °C) Saccharomyces telluris
Optymalne pH wzrostu – lekko kwaśne; zakres pH 3,0 –
7,5
Typy wzrostu droŜdŜy w poŜywce płynnej
•
•
•
•
•
zmętnienie i sedymentacja
wysepki na powierzchni
błonka wspinająca się na ścianki
pierścień na powierzchni
koŜuch na powierzchni
•
•
Cechy hodowlane droŜdŜy
typy powierzchni kolonii na podłoŜu stałym (S, R)
A – gładka, B – gładka z wzniesieniem na środku, C – gładka z kraterem
na środku, D - płaska gładka, E – pomarszczona, F – płaska pomarszczona,
G – pomarszczona z pseudomycelium wrastającym w poŜywkę
Cechy hodowlane droŜdŜy
wymagania pokarmowe
Zawartość wody – co najmniej 30%
• droŜdŜe osmofilne – do 60% sacharydów
Organiczne źródła węgla
• monosacharydy (glukoza, fruktoza, mannoza)
• disacharydy (sacharoza, rzadziej laktoza)
• trisacharydy (rafinoza)
• polisacharydy (skrobia, pektyna)
• alkohole (etanol, metanol, etanodiol, glicerol)
• niektóre kwasy organiczne
• niekonwencjonalne źródła węgla (n-alkany, celuloza,
lignina)
Cechy hodowlane droŜdŜy
wymagania pokarmowe
Źródła azotu
•związki organiczne
•fosforan amonu, jony NO3-, NO2-
Źródła fosforu
•fosforany potasu
Źródła wapnia i magnezu
•woda wodociągowa
Witaminy (kwas pantotenowy, biotyna, tiamina, pirydoksyna,
niacyna)
Przemysłowe zastosowanie droŜdŜy
Tradycyjne biotechnologie
• produkcja wina
• prdukcja piwa
• produkcja spirytusu
• produkcja kefirów
• produkcja pieczywa i ciast
Nowoczesne biotechnologie
• produkcja antygenów szczepionkowych
• produkcja enzymów
• produkcja przeciwciał monoklonalnych
• produkcja bioetanolu ???
Grzyby strzępkowe (pleśnie)
Grzyby wielokomórkowe
Chemoorganotrofy
• saprofity
• pasoŜyty
Metabolizm tlenowy
Zazwyczaj mezofile, optymalna temperatura 20-35 °C
• występują teŜ pleśnie psychrofilne, psychrotrofowe i
termofilne, zakres temperatury -10- +55 °C
Optymalne pH 3,0-5,5, zakres 1,5-10
Minimalna zawartość wody w poŜywce 11-14%
Klasyfikacja grzybów strzępkowych
Podstawy klasyfikacji
cechy morfologiczne grzybni wegetatywnej
cechy morfologiczne konidioforów
cechy morgologiczne zarodników
sposób rozmnaŜania
5 klas grzybów strzępkowych
Mastigomycetes
Zygomycetes
Ascomycetes
Deuteromycetes
Basidiomycetes
Morfologia i fizjologia grzybów strzępkowych
Strzępki grzybni mogą posiadać lub nie posiadać
ścian poprzecznych (komórczak)
• komórczak jest wielojądrzasty
• strzępki
podzielone septami mogą
wielojądrzaste
• septy mogą być pełne lub perforowane
być
1,
2
lub
Ściana komórkowa zbudowana z chityny, glukanu,
lipidów i białek
Wzrost na długość – za pomocą części szczytowych
strzępek
Rodzaje strzępek pleśni
RozmnaŜanie grzybów strzępkowych
RozmnaŜanie bezpłciowe
• za pośrednictwem zarodników tworzonych na grzybni
powietrznej (na konidioforach)
• za pomocą zarodników tworzonych w zarodniach na
strzępkach powietrznych (w sporangioforach)
RozmnaŜanie płciowe
• za pomocą gamet
Morfologia grzybów strzępkowych
A, B – konidiofory Aspergillus i Penicillium C – tworzenie artrospor poprzez
fragmentację strzępek Geotrichum G - sporangiofory Rhizopus
Przemysłowe zastosowanie grzybów strzępkowych
Produkcja antybiotyków
• penicylina (Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum)
• cyklosporyna A (Trichoderma polysporum)
Produkcja enzymów
• α-amylaza, glukoamylaza, pektynaza, celulazy, proteazy, lipazy,
katalaza
(Aspergillus,
Penicillium,
Mucor,
Rhizopus,
Trichoderma)
Produkcja kwasów organicznych
• kwas cytrynowy (Aspergillus niger)
• kwas itakonowy (Aspergillus itaconicus, Aspergillus terreus)
• kwas mlekowy (Rhizopus oryzae)
Produkcja stymulatorów wzrostu roślin
• gibereliny (Giberella fujikuroi)
Przemysłowe zastosowanie grzybów strzępkowych
Produkcja lipidów
•kwas γ-linoleinowy (Mucor favanieus, Mucor rouxii)
Produkcja chityny i chitozanu (Aspergillus giganteus,
Phycomyces blakesleanus)
Produkcja serów pleśniowych (Penicillium roqueforti, P.
camemberti, P. candidum, P. glaucum)
Grzyby strzępkowe zanieczyszczają źle produkowane i
przechowywane
produkty
spoŜywcze,
są
czynnikami
wywołującymi alergie, a produkowane przez nie mikotoksyny
zostały zakwalifikowane do grupy najgroźniejszych związków
rakotwórczych
Download