MEDIA BRIEF Informacje podstawowe Informacje o produkcie

advertisement
MEDIA BRIEF
Informacje podstawowe
Informacje o produkcie
Prosimy o okreś lenie podstawowych informacji
o produkcie , jego pozycjonowaniu, USP, wartoś ciach.
Grupa docelowa
Prosimy o okreś lenie demo/psycho-graficzne grupy
docelowej; jeś li jest problem w okreś leniu grupy – prosimy
o zdefiniowanie demograficzno-społecznych wskaź ników
umoż liwiają ce planowanie mediów: wiek, wykształcenie,
płeć , dochód, wielkoś ć miejscowoś ci zamieszkania, status
społeczno-zawodowy.
Główni konkurenci na rynku
Prosimy o okreś lenie bezpoś redniej konkurencji
i ewentualnie o zdefiniowanie działań konkurencji,
które uważ ają Pań stwo za udane lub nie.
Oczekiwania
Cel kampanii
Prosimy o okreś lenie oczekiwanych efektów działania
sprzedaż owych lub/i wizerunkowych np.: Wzrost
ś wiadomoś ci marki lub wzrost długoś ci wizyty w serwisie
lub wzrost odsłon serwisu/ formatu interaktywnego itp.
Dotychczasowe działania w Internecie
Prosimy opisać , które z obszarów reklamy w Internecie są
wykorzystywane: SEM, SEO, reklama display, RTB, video,
reklama w kanale social, retargeting, porównywarki cenowe,
e-mail marketing, itd.
Informacje szczegółowe
Czynniki sukcesu
Prosimy o okreś lenie iloś ciowych / procentowych danych,
które bę dą punktem odniesienia do okreś lenia sukcesu
działania.
Preferowany model rozliczeń
Prosimy o wskazanie preferowanego modelu rozliczeń :
CPM, CPC, CPA,…
Budżet na działania
Prosimy o okreś lenie wielkoś ci budż etu reklamowego.
www.kooki.to
Czas trwania kampanii
Download