dokument w pdf

advertisement
WIECZÓR JANA PAWŁA II
Spotkanie w rodzinach i kościołach
112
październik 2014
GŁOS PAPIEŻA: (nagranie – Sandomierz 12.06.1999): „Na szlaku mojej
pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi Ewangelia ośmiu błogosławieństw z
Kazania na Górze. Tu, w Sandomierzu, Chrystus mówi do nas: "Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8). Słowa te
wprowadzają nas w głębię ewangelicznej prawdy o człowieku”.
Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.
BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA
PROWADZĄCY:
W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy cykl rozważań
ewangelicznych błogosławieństw. W październiku, miesiącu różańca świętego,
będziemy słuchać słów św. Jana Pawła II o sercu czystym, które daje szczęście
oglądania Boga. To Maryja, która chowała w sercu wszystkie wydarzenia życia
swego Syna, oglądała Boga nie tylko w ukochanym Dziecku, które Brala na ręce,
lecz także w ciemności wiary. W Jej Niepokalanym Sercu złóżmy wszystkie
sprawy Kościoła i świata, w których tak często trudno nam dopatrzeć się obecności
Pana Boga.
WSZYSCY: Odmawiają dziesiątek różańca - Znalezienie Pana Jezusa w
świątyni. Śpiewają pieśń, np. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa lub Szukam o
Panie, Twojego Oblicza.
JAN PAWEŁ II - NAUCZYCIEL PRAWDY
LEKTOR: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Rodzice Jego
chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w
świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał
pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego:
Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy
Ciebie”. (Łk 2, 41-48)
PROWADZĄCY: Ojciec Święty prowadzi nas od wydarzenia szukania i
znalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni naszego serca, pytając, czy z
równą intensywnością szukamy Boga? Jeśli tak, to musimy zatroszczyć się o
czystość serca, czyli o nowość życia, która jest Bożym darem, ale też
przedmiotem naszego wysiłku. Ten wysiłek obejmuje nie tylko życie osobiste, ale
i rodziny i całego narodu. Patronuje mu Maryja, Matka Pięknej Miłości.
LEKTOR: Z homilii podczas Mszy św. (Sandomierz, 12 czerwca 1999 –
nagranie): „Znajdują Jezusa ci, którzy Go szukają, tak jak szukali Maryja i Józef.
To wydarzenie rzuca światło na tę wielką sprawę w życiu każdego człowieka,
jaką jest szukanie Boga. Tak, człowiek rzeczywiście szuka Boga; szuka Go
swoim umysłem, swoim sercem i całą swoją istotą. Mówi św. Augustyn:
"niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu". (…) Pismo Święte
jest wielkim zapisem na temat tego szukania i znajdowania Boga. Ukazuje też
wiele wspaniałych postaci szukających Boga i znajdujących Go. Uczy zarazem,
jak człowiek winien zbliżać się do Boga, jakie warunki winien spełnić, ażeby tego
Boga spotkać, ażeby Go poznać, i z Nim się zjednoczyć. Otóż jednym z tych
warunków jest właśnie czystość serca. Czym ona jest? Dotykamy w tym miejscu
samej istoty człowieka, który dzięki łasce odkupienia przez Chrystusa odzyskał
harmonię serca utraconą w raju przez grzech. Mieć serce czyste to być nowym
człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w
komunii z Bogiem, a także z całym stworzeniem - tej komunii, która jest jego
pierwotnym przeznaczeniem”.
WSZYSCY: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. O Ty, co mieszkasz sam.
LEKTOR: (nagranie – cd.): „Czystość serca jest przede wszystkim darem
Boga. Chrystus dając się człowiekowi w sakramentach Kościoła zamieszkuje w
sercu człowieka i rozjaśnia to serce "blaskiem Prawdy". (…) Ludzie czystego
serca potrafią dostrzegać w całym stworzeniu to, co jest Boże, co jest od Boga.
Potrafią niejako odsłaniać Boski wymiar, Boską wartość, Boskie piękno
wszystkiego, co stworzone. Błogosławieństwo z Kazania na Górze wskazuje nam
niejako na całe bogactwo i całe piękno stworzenia i wzywa nas, abyśmy umieli
odkrywać we wszystkim to, co od Boga pochodzi, i to, co do Boga prowadzi. W
konsekwencji człowiek cielesny i zmysłowy musi ustępować, musi robić miejsce
w nas samych dla człowieka duchowego, uduchowionego. Jest to proces głęboki.
Łączy się z wewnętrznym wysiłkiem”.
WSZYSCY: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Niech nas ogranie,
Panie, łaska Twa.
LEKTOR: (nagranie – cd.): „Drodzy bracia i siostry, to orędzie o czystości
serca dziś staje się bardzo aktualne, jak zawsze. Cywilizacja śmierci chce
zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie
wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko
szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i
młodzieży. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową
relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może
żyć bez prawdziwej miłości. (…) Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom
i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale
wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść
ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę
nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego i cudzego!
Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym
kontynencie: "Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce
może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko
czyste serce może w pełni służyć drugim!”.
WSZYSCY: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Ty wskazałeś drogę do
miłości.
LEKTOR: (nagranie – cd.): „Zwracam się również do naszych polskich rodzin
- do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie
czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie
waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera
się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości
obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie
do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają
przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy
pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania.
"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą"”.
WSZYSCY: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Ofiaruję, Panie, Ci,
wszystko co mam.
LEKTOR: (nagranie – cd.): „Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z
Nazaretu, Matkę Pięknej Miłości. Niech Ona towarzyszy ludziom wszystkich
czasów, ludziom naszych czasów w ich "pielgrzymce wiary" do domu Ojca. Bądź
z nami w każdy czas! (…) Nawet Matka Jezusowa, której najpełniej została
objawiona tajemnica Boskiego synostwa Chrystusa, długo musiała się uczyć
tajemnicy krzyża: "«Synu, czemuś nam to uczynił? - przypomina nam dzisiejsza
Ewangelia - Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im
odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem
być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im
powiedział". Jezus mówił bowiem o swojej mesjańskiej misji. "Z bólem serca"
uczy się człowiek Ukrzyżowanej Miłości zanim ją zrozumie. Lecz jeśli - jak
Maryja - "chowa wiernie w swym sercu" wszystko, co mówi Chrystus; jeśli jest
wierny Bożemu wezwaniu, pojmie u stóp krzyża to, co najważniejsze, że
prawdziwa jest tylko miłość złączona z Bogiem, który "jest miłością". Amen”.
WSZYSCY: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Witaj, Najczystsza
Królowo serc lub Usłysz Bożej Matki głos.
JAN PAWEŁ II - ORĘDOWNIK U BOGA
PROWADZĄCY: Maryja z bólem serca szukała Jezusa, z bólem
serca stała pod krzyżem. Św. Jan Paweł II znajdował w Niej
oparcie, gdy sam doświadczał cierpienia. Modlitwa Litanii
polecajmy orędownictwu Matki Bożej i Ojca Świętego wszystkich
ludzi cierpiących oraz przygotowanie do Światowych Dni
Młodzieży.
Litania do św. Jana Pawła II.
PROWADZĄCY: Nasza ziemia, cała nasza ziemia, jest spragniona wody Ducha
Świętego, potrzebuje Jego mocy, Jego życia. Wołajmy z głębi serca:
WSZYSCY: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew
powtarza się po każdej prośbie.
LEKTORZY:
 Kościół prześladowany szuka oblicza Jezusa, by w Nim odnaleźć sens
swego cierpienia. Przyjdź, Duchu Święty!
 Kościół zraniony grzechem szuka oblicza Jezusa, by Jego spojrzenie
skruszyło twarde serca. Przyjdź, Duchu Święty!
 Kościół podzielony szuka oblicza Jezusa, by w Nim na nowo rozpoznać
Zbawcę wszystkich wzywających Jego imienia. Przyjdź, Duchu Święty!
 Kościół - Matka szuka swych zagubionych dzieci, pragnie pocieszyć
strapione, nieść pomoc skrzywdzonym, wyprosić miłosierdzie i nawrócenie
winowajcom, nawołuje do opamiętania, pojednania i pokoju… Bez Ciebie
nic nie możemy - przyjdź, Duchu Święty!
WSZYSCY: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. O Pani, ufność
nasza lub Jak paciorki różańca przesuwają się chwile.
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze
wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę
wątpiącym, Nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość
smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem
przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko
Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub
Totus Tuus, Maria.
Niniejsze pomoce redagowane są w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Adres redakcji:
Wydawnictwo: [email protected]
http://www.wieczoryjp2.adoremus.pl/
Download