Modlitewnik "Modlitwy w różnych potrzebach"

advertisement
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich
zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwo ści i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu zastępów
anielskich, szatana i inne złe duchy, które
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
ISBN 978-83-931698-1-8
.
Modlitwy w róznych potrzebach
okladka modlitwy_Layout 1 10-12-28 16:29 Strona 1
Modlitwy
w różnych potrzebach
Modlitwy
w różnych potrzebach
ISBN: 978-83-931698-1-8
Wydawnictwo Rosemaria
ul. Zbąszyńska 19/4
60-359 Poznań
[email protected]
www.rosemaria.pl
tel. 618 687 345
720 123 183
Redakcja i skład:
www.studio-ksiazki.pl
Druk:
GrafDruk Września, tel. 600 037 059
Spis treści
Pacierz
•
5
w ciągu dnia
Litanie
Prośby
•
•
•
14
22
45
w Rodzinie
•
53
Ojcostwo i macierzyństwo
duchowe
•
62
O ratunek w uzależnieniu
•
71
o pojednanie
•
78
89
Modlitwy o uwolnienie • 116
do świętych patronów
•
Pacierz
•
Znak Krzyża
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze Nasz
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie,
święć się Imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode złego. Amen.
pacierz
5
Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo
łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami, grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna
Jego jedynego, Pana naszego, który się począł
z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego
dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po
prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.
6
pacierz
Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
O wiarę
Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pełna,
żeby przeniknęła moje myśli, mój sposób sądzenia
o rzeczach Bożych i o rzeczach ludzkich.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była dobrowolna, to znaczy, żebym osobiście zgodził się
i przylgnął do tej wiary, żebym przyjął wszelkiego
rodzaju wyrzeczenia i wszelkie obowiązki, i żeby ta
wiara wyrażała szczyty mojej osobowości.
Wierzę w Ciebie, Panie!
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pewna,
oparta na całym szeregu dowodów i wewnętrznym
przeświadczeniu Ducha Świętego, pewna swoim
umacniającym światłem i uspokajającym światłem
i uspokajającym wnioskiem, który daje mi jak
gdyby odpoczynek dla duszy.
pacierz
7
O Panie, spraw, żeby wiara moja była silna, żeby
się nie lękała trudnych problemów, żeby była zawsze chciwa i gorliwa nowych świateł, żeby się nie
obawiała przeciwności ze strony tych, którzy wątpią, albo, którzy ją odrzucają, którzy jej zaprzeczają,
ale żeby spoczywała na przekonaniu wewnętrznym, że to jest Twoja prawda; żeby zawsze moja
wiara zwycięsko przechodziła ponad krytyką
i ciągle się utwierdzała, przezwyciężała trudności
dialektyczne i duchowe, na jakich upływa dzisiaj
nasze życie doczesne.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była skuteczna;
daj miłości mojej sposób, żebym mógł tę wiarę
wyrazić na zewnątrz tak, aby powstała prawdziwa
przyjaźń z Tobą, abym Ciebie, przez moją działalność, okazywał w cierpieniu, w oczekiwaniu ostatecznego objawienia, ciągłym poszukiwaniu i w dawaniu nieustannego świadectwa, żebym w tym
wszystkim znajdował także pokarm dla ufności
i dla nadziei.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pokorna,
ażeby opierała się nie tylko na doświadczeniu mojej myśli i mojego uczucia, ale żeby była wzbogacona
świadectwem Ducha Świętego i żeby nie szukała
lepszej gwarancji niż w uległości Tradycji i autorytetowi Magisterium Kościoła świętego. Amen.
8
pacierz
AKT WIARY
Panie Boże, niezachwianą wiarą wierzę i wyznaję
wszystko razem i z osobna, co Święty Kościół Katolicki przedkłada do wierzenia, ponieważ Ty,
Boże, to wszystko objawiłeś, Ty, który jesteś odwieczną prawdą i mądrością, która ani wprowadzić
w błąd nie może, ani też sama zbłądzić. W tej wierze postanawiam żyć i umrzeć. Amen.
AKT NADZIEI
Panie Boże, ufam przez Twoją łaskę w odpuszczenie wszystkich grzechów, a po tym życiu ufam, że
osiągnę wieczną szczęśliwość, ponieważ obietnicę
złożyłeś Ty, który jesteś nieskończenie potężny,
wierny, łaskawy i miłosierny. W tej nadziei postanawiam żyć i umrzeć. Amen.
AKT MIŁOŚCI
Panie Boże, kocham Cię ponad wszystko, a mego
bliźniego ze względu na Ciebie, ponieważ Ty jesteś najwyższym, nieskończonym i najdoskonal-
pacierz
9
szym dobrem, godnym wszelkiej miłości. W tej miłości postanawiam żyć i umrzeć. Amen.
AKT ŻALU
Boże mój, z całego serca żałuję za wszystkie moje
grzechy i wyrzekam się ich, ponieważ grzesząc nie
tylko zasłużyłem na kary sprawiedliwie przez Ciebie ustanowione, ale szczególnie dlatego żałuję, że
obraziłem Ciebie, najwyższe dobro i jedynie godnego, aby być ponad wszystko kochanym. Dlatego
z całą mocą przyrzekam, z pomocą łaski Twojej, już
więcej nie grzeszyć i na przyszłość unikać bliskich
okazji do grzechu. Amen.
MODLITWY ANIOŁA
Boże mój, wierzę, w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję
Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy
w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie
nie miłują.
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu
Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
10
pacierz
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On
jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego
Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.
DZIESIĘĆ
PRZYKAZAŃ BOŻYCH
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede
Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego
nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
pacierz
11
NAJWIĘKSZE
PRZYKAZANIE
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
NOWE
PRZYKAZANIE
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Przykazania kościelne
1. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć
we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac
służebnych.
2. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej
raz w roku spowiadać się ze swych grzechów.
12
pacierz
3. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej
raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię
świętą.
4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół
wierni są zobowiązani powstrzymywać się od
spożywania mięsa i zachować post.
5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.
O POKORĘ
Boże, który sprzeciwiasz się pysznym, a łaskę dajesz pokornym, udziel mi cnoty prawdziwej pokory.
Spraw, abym naśladując pokorę Twego Syna Jedynego, a mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nigdy nie obrażał Cię pychą. Udziel mi łaski
coraz pełniejszego rozumienia miejsca pokory
w życiu ucznia Jezusa Chrystusa. Amen.
pacierz
13
w ciągu dnia
•
MODLITWA ŚW. BERNARDA
DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie
słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad
pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko
Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz
je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
ŚW. JÓZEF
Dzięki obecności i służbie świętego Józefa, Jezus nie był
wychowywany przez „samotną matkę” ale w rodzinie,
14
w ciągu dnia
a Maryja miała opiekę i ochronę oblubieńca i męża.
W swojej dyspozycyjności wobec Woli Bożej i szlachetności w stosunku do ludzi święty Józef jest przykładem i pomocą w budowaniu wspólnoty Kościoła
także dzisiaj.
ŚWIĘTY JÓZEFIE,
dziękujemy Ci, że w posłuszeństwie Duchowi
Świętemu, ciągle na nowo byłeś gotowy rezygnować ze swoich pragnień i planów.
Pomóż nam, abyśmy tak jak Ty ojcowskim sercem potrafili służyć i kochać Jezusa i Maryję, Kościół i wszystkich potrzebujących. Amen.
DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, we mnie tchnij –
abym to, co święte, myślał.
Duchu Święty popchnij mnie –
abym to, co święte, czynił.
Duchu Święty pociągnij mnie –
abym to, co święte, kochał.
w ciągu dnia
15
Duchu Święty, umacniaj mnie –
abym to, co święte, chronił.
Duchu Święty ochroń mnie –
abym tego, co święte, nigdy nie zgubił. Amen.
O DUCHU ŚWIĘTY,
duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj,
wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam
robić, i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość
we wszystkim, co z Woli Twojej mnie spotka, tylko
okaż mi Twoją Wolę.
PANIE, UCZYŃ MNIE
NARZĘDZIEM TWOJEGO POKOJU!
Pozwól mi nieść miłość tam,
gdzie panuje nienawiść.
Pozwól mi nieść zrozumienie tam,
gdzie panuje występek.
Pozwól mi nieść zgodę tam,
gdzie panuje niezgoda.
Pozwól mi nieść wiarę tam,
gdzie wkradło się zwątpienie.
16
w ciągu dnia
Pozwól mi nieść prawdę tam,
gdzie panuje fałsz i błąd.
Pozwól mi nieść nadzieję tam,
gdzie panuje rozpacz.
Pozwól mi nieść światło tam,
gdzie panują ciemności.
Pozwól mi nieść radość tam,
gdzie panuje troska i smutek.
Pozwól, o Panie, nie tyle szukać pociechy,
co pocieszać;
nie tyle szukać zrozumienia, ile innych rozumieć;
nie tyle szukać miłości, ile kochać.
Bo udzielając innym, otrzymuje się,
zapominając o sobie, znajduje się siebie,
przebaczając, otrzymuje się przebaczenie,
umierając, zmartwychwstaje się do życia wiecznego. Amen.
O POGODĘ DUCHA
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się
z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym
zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
w ciągu dnia
17
ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze
serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna
Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
K: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci na
wieki.
18
w ciągu dnia
KRÓLOWO NIEBA
Odmawia się w okresie wielkanocnym
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat
przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego
Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego
Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia
wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszelkiego złego
I zaprowadź do żywota wiecznego. Amen.
w ciągu dnia
19
ZA ZMARŁYCH
K:
W:
K:
W:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A Światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
MODLITWA WIECZORNA
Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi.
Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za
to, Panie.
Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość.
W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie
– myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy
oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi.
Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc,
równie nieunikniona i tak jak ona głęboka. Spraw,
aby była najpiękniejszą z nocy.
Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci
duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci.
Ojcze przyjmij mnie. Spraw bym zasypiając spokojnie nauczył się umierać.
Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego.
20
w ciągu dnia
AKT ZAWIERZENIA SIĘ
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI,
KRÓLOWEJ POLSKI
Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Sługę Bożego
Jana Pawła II mówię dziś: cały jestem Twój.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem; mój umysł,
serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia,
słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną
– każdy mój krok, czyn, słowo i myśl.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam
także moją rodzinę i wszystko co posiadam.
Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy
i cierpienia.Ty, Najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne
do przemiany i uzdrowienia.
Prowadź po drogach życia i posługuj się nami
do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa
Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego
pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.
Pod Twoją obronę…
w ciągu dnia
21
litanie
•
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO
IMIENIA JEZUS
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
22
litanie
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
litanie
23
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
24
litanie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Jezu.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł:
„Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię
z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy
nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
litanie
25
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
Świętego utworzone,
Serce Jezusa,ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa,w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa,hojne dla wszystkich,którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
26
litanie
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K: Jezu cichy i pokornego serca.
W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę,
i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
składa – Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą
Twego miłosierdzia, I racz udzielić przebaczenia
w imię tego Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
litanie
27
AKT POŚWIĘCENIA
RODZAJU LUDZKIEGO
K: O Jezu, Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp
Twego ołtarza (lub: przed Twoim obliczem).
W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć
chcemy.
K: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad
jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym,
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co
prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
K: Króluj tym, których albo błędne mniemania
uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź
ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby
rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej
wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju
28
litanie
i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od
końca do końca, jeden brzmiał głos:
W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało
się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na
wieki. Amen.
LITANIA LORETAŃSKA
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
litanie
29
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo Niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
30
litanie
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
litanie
31
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom
swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze
Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Który z Tobą żyje i Króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen
Antyfona: Pod Twoją obronę…
LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
32
litanie
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.
litanie
33
K: Ustanowił go Panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, który w niewysłowionej
Opatrzności raczyłeś wybrać świętego Józefa na
Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej, spraw,
prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo
w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
LITANIA
DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
I. BŁAGANIA DO BOGA
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
34
litanie
II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,
Patriarchowie i prorocy
Święty Abrahamie,
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święta Anno,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Apostołowie i uczniowie
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
litanie
35
Męczennicy
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,
Święci Izaaku i Janie z Ameryki,
Święty Piotrze z Polinezji,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy,
Biskupi i doktorzy
Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
36
litanie
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chryzostomie,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Kapłani i zakonnicy
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Różo z Limy,
Świeccy
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
litanie
37
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale.
IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,
wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
38
litanie
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych
i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu
i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój
i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim
kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe
duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do
światła Ewangelii,
V. ZAKOŃCZENIE
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
litanie
39
MODLITWA
Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem
pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego
Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co
Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie
i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły
w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
LITANIA
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy,
ufamy Tobie.
40
litanie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z miłości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego
Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję
Pannę na Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego,
litanie
41
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów
świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty,
Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary
świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska
zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz
czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.
42
litanie
Baranku Boży, któryś okazał największe
miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie
ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego
miłosierdzia gładzisz grzechy nasze
zmiłuj się nad nami.
K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
(Ps 144,9)
W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wysławiać będziemy. (Ps 88,2)
Módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest
niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj
na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie
swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze
ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym
Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem
Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki
wieków. Amen.
litanie
43
KORONKA
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Uczyń znak Krzyża i odmów: Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Wierzę w Boga Następnie jeden raz na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiarowuję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za
grzechy nasze i całego świata.
Później dziesięć razy na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
Na zakończenie trzy razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
44
litanie
prośby
•
O RADOŚĆ UBÓSTWA
Panie Jezu Chryste, stałeś się ubogim, sługą Twojego ludu i całej ludzkości. Straciłeś niebo, aby stać
się misjonarzem Twojego Ojca Niebieskiego. Wybrałeś ubóstwo Betlejem i ucieczki do Egiptu oraz
prostotę Nazaretu. Chciałeś żyć z pracy własnych
rąk w warsztacie świętego Józefa i służąc jako nauczyciel przeżyłeś zależność od dobrodziejów. Nie
chciałeś być tym, który tylko daje, ale również przyjmowałeś pomoc i gościnę od różnych ludzi. Jeszcze na drodze do Golgoty uczyniłeś się zależnym
od pomocy innych.
Dziękujemy za przykład Twojego ubóstwa materialnego jak i duchowego. Jeszcze po śmierci pozwalasz na otwarcie Twojego serca, aby służyć do
ostatniej kropli Krwi. W ten sposób pokazujesz nam,
że prawdziwie posiada ten, który daje, znajduje ten,
prośby
45
który traci i ten obfituje w bogactwa, który dla Boga
jest ubogi.
Jezu,wielbimy z Tobą Ojca Niebieskiego,który zechciał objawić tę tajemnicę nie mądrym i uczonym,
ale maluczkim i pokornym. W Twoim Duchu chcemy adorować Boga, który wypełnia ubogich swoimi
darami.Szczególnie dziękujemy za dar Ewangelii i wiary, za dar Twojej Przenajdroższej Krwi, dzięki której
potrafimy służyć pojednaniu.Dziękujemy również za
Kościół i tę Wspólnotę, która nas uczy w ubóstwie
ewangelicznym posiadać wszystko.
Dziękując za Twoje dary, prosimy o Twoją pomoc, w służbie dla biednych. Naucz nas z radością
dzielić się i daj nam odwagę w walce o skrzywdzonych i cierpiących niedostatek. Ochroń nas przed
nędzą, która przytłacza ducha i niszczy kulturę,
i broń nas wobec bogactwa i materializmu duszącego wiarę i wartości serca. Amen.
O DAR CZYSTOŚCI
Panie Jezu Chryste,Ty nazwałeś błogosławionymi
tych, którzy mają czyste serce, i obiecałeś, że oni
Boga oglądać będą. Często tracę Cię z oczu, ponieważ moje serce jest zajęte i splamione egoiz-
46
prośby
mem, zazdrością i ambicją. Przez brak skromności
i przez ciekawość wypełniam nieraz moje myśli
i uczucia niepokojem i ciemnymi pragnieniami.
Wtedy tracę radość wiary i jasność sumienia.
Ciężko mi jest się modlić, denerwują mnie ludzie
i słabnie miłość bliźniego.
Jezu, nie widzę i nie szanuję Ciebie w drugim
człowieku, ponieważ moje serce nie jest naprawdę
wolne. A jednak pragnę nowego i autentycznego
życia. W zaufaniu Twojej Najdroższej Krwi błagam
o oczyszczenie mojego sumienia. Chcę na nowo,
jak dziecko, przyjąć Ciebie czystym sercem i dzielić się Twoją miłością ze wszystkimi ludźmi.
Niech Twoje Rany przypominają mi, jak bardzo
mnie kochasz,niech Twoja Krew umacnia mnie w pokusach i niebezpieczeństwach. Niech Twoi Aniołowie wyprowadzą mnie z niebezpieczeństwa, jeżeli
tylko ucieczka może uratować mnie od grzechu.
Duchu Święty, kieruj mną w relacji do innych ludzi. Przez Ciebie pragnę być otwarty dla wszystkich. Daj mi Twoją mądrość, aby odróżniać prawdziwą miłość do innych od szukania samego siebie
pod pretekstem pomocy potrzebującym. Naucz nas
dawać, a zarazem wymagać od siebie i od innych.
Pragnę łączyć bliskość i naturalność w kontakcie z ludźmi z zachowaniem potrzebnego dys-
prośby
47
tansu. Uczucia dobroci niech nie staną się narzędziem zła ukrytego pod płaszczykiem ratowania
człowieka. Troska o własną czystość i świętość
niech nigdy nie będzie powodem tego, że ktoś nie
doświadczy Miłości i Miłosierdzia Bożego.
Maryjo, Matko pięknej miłości, tak jak Ty
pragnę zawsze nosić w sercu Jezusa. Niech Twoja
pokora uczy mnie czułości i zarazem zdrowej
niepewności siebie, abym stawał się coraz bardziej
czystym kielichem Krwi Twojego Syna. Amen.
O MĄDROŚĆ POSŁUSZEŃSTWA
Panie Jezu Chryste, nie przyszedłeś na świat po to,
aby Tobie służono. Chciałeś służyć i oddać swoje życie i Krew na okup za wszystkich ludzi. Przez cierpienie chciałeś uczyć się posłuszeństwa, aby we
wszystkim być na równi z nami. Nieraz walczyłeś
w modlitwie o poznanie i wypełnienie Woli Ojca
Niebieskiego, którą nazywałeś swoim pokarmem.
Przez to kochałeś też na tej ziemi Twojego Ojca
Przedwiecznego.
Panie Jezu, pragniemy razem z Tobą kochać
Boga Ojca i wszystkich ludzi. Dlatego prosimy dzisiaj o szczególną łaskę posłuszeństwa. Wiemy, że bez
48
prośby
posłuszeństwa nie możemy żyć w jedności z Tobą ani
przyczyniać się do budowania jedności na tej ziemi.
Dlatego prosimy o pokorę i mądrość. Niech pokora zwalczy każdą formę ambicji, a mądrość pomoże nam stracić w posłuszeństwie to, co jest tylko dobre, aby otrzymać jako dar to, co lepsze.
Pragniemy przez łaskę posłuszeństwa pogłębiać tajemnicę krzyża i zmartwychwstania w naszym życiu.
Niech nasze posłuszeństwo będzie otwarte i aktywne oraz gotowe, aby pomagać odpowiedzialnym i zarazem przyjmować od nich również nieprzyjemne lub
niezrozumiałe decyzje. Pozwól nam również walczyć
zdecydowanie, jeżeli chodzi o demaskowanie grzechu, ale pomóż nam przy tym zawsze szanować „sanktuarium sumienia”. Amen.
W CHOROBIE
I CIERPIENIU
Panie Jezu Chryste, powiedziałeś kiedyś: „Przyjdźcie
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”.Ty wiesz, co znaczy cierpieć fizycznie i przeżywać ciemności ducha. Dlatego Twoje zaproszenie szczególnie mocno przemawia do mojego serca w tej chwili.
prośby
49
Już ta myśl, że nie cierpię samotnie, pociesza mnie
i pomaga mi. Mogę złączyć moje bóle z Twoimi.
W ten sposób cierpienia te biorą udział w dziele zbawienia i nabierają nieskończonej wartości.
Dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę i nadzieję,
którą mi dałeś przez tajemnicę krzyża. Twoje
Rany mówią do mnie głośniej niż wszystkie słowa,
a spojrzenie na Twoją Najświętszą Krew umacnia
mnie nawet wtedy, gdy już nie jestem w stanie myśleć, ani modlić się.
Przepraszam za momenty słabości, w których narzekałem i nie kierowałem mego serca do Ciebie.
Wiem, że mnie rozumiesz. Na Górze Oliwnej i w samotności Kalwarii też walczyłeś o zgodę z Wolą
Ojca. Bądź przy mnie i umacniaj mego ducha Twoim Duchem, aby Twoja miłość zawsze we mnie zwyciężała. Z Tobą pragnę z całego serca powtarzać:
Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.
Proszę o zdrowie i nowe światło dla mojej duszy.
O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI
Panie, Boże mój, wiem, że nic w moim życiu nie jest
tak pewne, jak moja śmierć i że nic nie jest tak niepewne, jak moment zakończenia życia na tej zie-
50
prośby
mi. Dziękuję za wiarę, która daje mi nowe spojrzenie
na tę rzeczywistość.
Przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego
Syna już nie muszę bać się mojej śmierci. Dzięki
krwi Chrystusa mogę spokojnie oczekiwać na spotkanie z Sędzią: czeka na mnie Dom Ojca, który
mnie kocha, i miejsce przygotowane przez Zbawiciela.
Ale proszę o to, bym był dobrze przygotowany
na śmierć. Daj mi Twojego Ducha, abym był zawsze
gotowy na zakończenie ziemskiego życia, pojednany
z Tobą i ze wszystkimi.
Chcę być zawsze gotowy do życia, do pracy i do
cierpienia, jeśli to jest potrzebne dla zrealizowania
Twoich planów, które masz względem mnie i moich braci. Niech dzieje się Twoja Wola we wszystkim. Amen.
ZA NASZYCH ZMARŁYCH
Ojcze w niebie, od Ciebie pochodzi nasze życie i do
Ciebie każdy wróci. Dałeś nam ten pobyt na ziemi, abyśmy się przygotowali na udział w Twojej
wiecznej miłości. Nie zawsze wykorzystujemy dobrze ten czas i niektórzy – niestety – odrzucają Two-
prośby
51
ją przyjaźń. Inni pragną być u Ciebie, szukając prawdy, sprawiedliwości i dobroci, ale ludzka słabość plami czystość duszy. Dlatego muszą po śmierci najpierw przeżyć okres oczyszczenia, zanim będą
mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz.
Prosimy więc za wszystkich naszych zmarłych,
którzy cierpią w czyśćcu, widząc jasno w świetle
Twojej miłości własną niewdzięczność, zaniedbania i grzechy ziemskiego życia. Ojcze miłosierdzia,
uwolnij z cierpienia tych, za których Twój Umiłowany Syn przelał swoją Najdroższą Krew na zadośćuczynienie.
Wiemy, że puste słowa i wielomówstwo nie pomogą, ani nie uratują naszych zmarłych. Dlatego
chcemy ofiarować razem z Krwią Chrystusa również naszą krew jako znak miłości i solidarności. Niech trud naszej pracy, wierność przykazaniom Bożym, cierpliwość w cierpieniu i wzajemna miłość
przebiją granice śmierci i przyczynią się, do szybkiego i pełnego zjednoczenia się naszych zmarłych
z Tobą.
Prosimy przede wszystkim za tych, którym
winniśmy szczególną wdzięczność, od których
otrzymaliśmy życie, wiarę, lub inne dobrodziejstwa.
Spójrz także w Twoim miłosierdziu na tych, o których nikt nie pamięta. Amen.
52
prośby
w rodzinie
•
DLA MAŁŻEŃSTWa
w intencji odnowienia
łaski sakramentu
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten świat, a szczególnie za to,że zechciałeś stworzyć człowieka na Swoje podobieństwo: we wzajemnej miłości pomiędzy
mężczyzną i kobietą możemy przyczyniać się do rozwoju i dojrzewania naszego osobistego życia oraz
uczestniczyć w stwarzaniu nowego człowieka. Pragniemy na nowo i zwiększą świadomością przyjąć ten
dar sakramentalnego małżeństwa i rodziny.
Prosimy o przebaczenie każdego zaniedbania naszego powołania w stosunku do siebie nawzajem,
do naszych dzieci i bliskich oraz o oczyszczenie z naszych grzechów przez Krew Twojego Syna. Razem
z Jezusem pragniemy kroczyć Drogą Krzyżową, gdy
przygniatają nas problemy rodzące się pomiędzy
w rodzinie
53
nami i ciężar wychowania dzieci. Wierzymy, że krzyż
naszego małżeństwa i naszej rodziny może stać się
błogosławieństwem dla nas samych i wielu innych.
Pragniemy poprzez rozmowę i szukanie pełnej
prawdy przezwyciężyć powody kłótni i nieporozumień. Gotowi do pracy nad sobą obiecujemy, że będziemy zwracać sobie nawzajem uwagę na to, co
trzeba zmienić oraz przyjmować tę pomoc, aby nasza miłość mogła się odnawiać, stając się bardziej
dojrzałą. Niech pomoże nam w tym pokora i cierpliwość, którą chcemy czerpać ze wspólnej modlitwy
i rozważania przelań Krwi naszego Zbawiciela. Nie
chcemy jednak szukać jedynie wlanego szczęścia
w wąskim gronie. Przez życie według Słowa Bożego
niech nasza rodzina stanie się prawdziwym Kościołem i źródłem pokoju dla wielu. Niech Duch
Święty kieruje nami, kiedy w jedności pomagamy
naszym dzieciom, gościom, potrzebującym i innym
na drodze do nieba.
Razem z innymi rodzinami i ludźmi dobrej
woli chcemy coraz bardziej żyć i działać w jedności z naszą parafią i zaangażować się na rzecz odnowy
Kościoła i świata. Niech ludzie samotni doświadczą
przez nas pociechy i siły. Młodzież niech znajdzie
radość życia, zaufanie, dobrą radę i wiarę w przyszłość,
a rodziny dotknięte kryzysem, chorobą lub biedą –
54
w rodzinie
pomoc i nowe siły, by misja naszego małżeństwa
przyczyniła się dzięki Krwi Baranka do uratowania
wielu ludzi i budowania Twojego Królestwa. Amen.
O SZACUNEK
DLA LUDZKIEGO ŻYCIA
Panie Boże,Ty kochasz wszystkich ludzi i jesteś blisko zwłaszcza tych, którzy są bezsilni i zagrożeni.
Dlatego dałeś każdemu człowiekowi swojego
Anioła Stróża, a dzieci doświadczają Twojej dobroci
przez miłość i troskę swoich rodziców. Dlatego błagamy dzisiaj w intencji tych, których rodzice przeżywają kryzys. Dużo dzieci musi doświadczyć
tego, że są niechciane i wiele z nich przeżywa pod
sercem matki walkę o życie. Prosimy o pomoc dla
ich matek i ojców. Wlej Twojego Ducha w serca
tych, którzy z Tobą współdziałali, kiedy dziecko zostało poczęte, aby potrafili stać Się prawdziwymi matkami i ojcami. Pokaż im, jak wszystkie trudności
związane z przyjęciem nowego dziecka mogą stać
się błogosławieństwem dla rodziny.
Szczególnie prosimy o ducha pokory, aby rodzice byli gotowi prosić o pomoc i przyjąć ją, jeżeli jest
ona potrzebna dla dobrego rozwoju dzieci. Niech ża-
w rodzinie
55
dne dziecko nie traci życia z powodu braku miejsca, pokarmu lub opieki rodzicielskiej. Daj rodzicom
gotowość do dalszej służby,która daje dzieciom pierwszeństwo przed osobistymi planami czy karierą.
Wzbudź gotowość do adopcji dzieci w tych, którzy
sami nie mogą ich urodzić, i głębszą miłość w tych,
którzy powinni zgodzić się na oddanie do adopcji
własnych dzieci, jeżeli warunki życiowe są zbyt ograniczone, by zapewnić zdrowe wychowanie.
Nam wszystkim daj głęboki szacunek wobec ludzkiego życia, które jest Twoim szczególnym darem
i Twoją świętą własnością.Pozwól nam pomagać przez
radę i czyn wszystkim, którzy są zagrożeni błędnymi
poglądami, trudnościami życiowymi lub skutkami starych grzechów. Miłość do Krwi Chrystusa i zaufanie Twojej Ewangelii niech odnawia życie duchowe
w nas wszystkich, aby plaga dzieciobójstwa, która tak
mocno ogarnia nasze czasy, została przemieniona we
właściwą pokutę i nową ewangelizację. Amen.
MODLITWA ZAKOCHANYCH
Panie, nasz Boże, jak piękny jest twój świat – jak cenne jest nasze życie! Dałeś nam odkryć nowe uczucie – zakochaliśmy się. Kwiaty nabrały nowych ko-
56
w rodzinie
lorów, śpiew ptaków otwiera nam serca i nawet praca stała się lekka.
Jak bardzo się zmieniliśmy od momentu, gdy odkryliśmy naszą miłość do siebie nawzajem! Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to nowe doświadczenie. Wydaje nam się, że zaczęliśmy żyć dopiero od momentu, gdy nasza sympatia stała się ważniejsza od własnego „ja”, gdy zaczęliśmy więcej myśleć o innych niż o samym sobie.
A jednak czujemy też lęk. Wiemy, jak nietrwały
jest ten okres zakochania, jak szybko może się skończyć. Pragniemy być zawsze razem i czujemy się nawet pewni, a jednak musimy być gotowi na przykre
niespodzianki, a nawet na zerwanie ze sobą. Za bardzo się kochamy, aby przywiązywać drugiego do siebie, jeżeli okaże się, że nasza przyjaźń nie powinna
rozwijać się w kierunku małżeństwa.
Kochając, pragniemy uczyć się kochać; szukając
partnera na zawsze, chcemy dawać drugiemu wolność, zanim ślub sakramentalny połączy nas w Tobie.
Dlatego pragniemy przede wszystkim szanować
siebie nawzajem. Nasza miłość niech nie będzie zaborcza. Nie chcemy drugiego egoistycznie posiadać albo wykorzystywać Nie chcemy wymagać ani
dawać tego, co rani czystość albo zostawia przykre ślady.
w rodzinie
57
Pragniemy poznać się wzajemnie nie tylko przez
wymianę uczuć, ale jeszcze bardziej przez rozmowy,
wspólną pracę i przeżywanie razem problemów świata.
Nie chcemy zamykać się w naszym miłym zapale, ale pragniemy otwierać się na innych i wspólnie kochać tych, którzy są samotni i zagubieni, którzy cierpią.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, bądź zawsze
z nami, abyśmy uczyli się kochać jak Ty i razem
z Tobą. Amen.
Do Anioła Stróża męża
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie
wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak, jak przysięgaliśmy to sobie wobec
Boga, i osiągnęli życie wieczne. Pomóż mu w życiu
usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuję za wszystkie otrzymane za
Twoim pośrednictwem łaski Boże. Amen.
58
w rodzinie
Do Anioła Stróża żony
Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele, Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter,
wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę,
pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał
wszelkich z nią zatargów oraz konfliktów. Pomagaj
mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby
małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga.
Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas
zagrożenia, o co Cię gorąco proszę. Amen.
W ZWIĄZKU
NIESAKRAMENTALNYM
Panie Jezu, dopiero teraz rozumiem, jaki byłem niedojrzały, gdy po raz pierwszy wybrałem partnera na
życie i jak lekkomyślnie postępowałem po rozwodzie. Nie chciałem słuchać rady Kościoła i doświadczonych ludzi, bo szukałem bardziej własnego ziemskiego szczęścia aniżeli Ciebie. Moja wiara była tak dziecinna, że nie zauważyłem źródła
prawdziwego i trwałego szczęścia. Dopiero teraz
poznałem moje błędy, za które chcę odpokutować.
w rodzinie
59
Bardzo bołi mnie to, że na razie nie mogę przystąpić do Komunii świętej, bo jestem za słaby i jeszcze nie potrafię zmienić warunków mojego życia.
Panie,Ty wiesz, jak bardzo pragnę czystości i prawdziwej miłości. Dlatego proszę o oczyszczenie
i umocnienie przez Twoją Przenajdroższą Krew. Nie
chcę dalej oszukiwać ani moich najbliższych, ani samego siebie. Nie chcę krzywdzić nikogo przez to, że
nie byłem konsekwentny albo wymagałem za mało.
Wiem też, że największy dar dla moich dzieci to nie
dobrobyt, ale życie według wiary, życie razem z Tobą.
Dlatego proszę o ducha modlitwy i o wzajemną miłość, abyśmy w ten sposób doświadczyli Twojej obecności. Niech Słowo Boże będzie dla nas przyjęciem
Twojego Ducha, światłem i mocą we wszelkich sprawach rodzinnych i życiowych.
Jezu, ufam Ci, że mogę jeszcze na tej ziemi poprawić moje błędy i zadośćuczynić za krzywdę wyrządzoną innym. Amen.
Modlitwa dzieci
za rodziców
Panie Jezu, Ty, który z całego serca kochałeś Maryję i Józefa. Pomóż mi kochać moich rodziców
60
w rodzinie
i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław
ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła.
Proszę Cię, aby nasza rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu, aby królował w niej Twój pokój,
Twa miłość i Twoja łaska.
Modlitwa rodziców
za dzieci
Boże, źródło wszelkiej łaski i błogosławieństwa,
wspieraj plany i uczciwe zamiary moich dzieci, aby
wszystko czyniły w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw, aby zawsze oddawały Bogu, co
jest Bożego, a co ludzkie, ludziom.
Błogosław im, kiedy będą Ci wiernie służyć, ale
w szczególny sposób, gdy o Tobie zapomną, gdy
znajdą się nad brzegiem przepaści. Ratuj wtedy,
o Boże, dzieci moje. Chroń je od śmierci duszy, i od
potępienia wiecznego.
Błogosław im w ostatniej chwili ich życia, przeprowadź szczęśliwie na drugi świat, aby cała moja
rodzina mogła się tam spotkać w Twoich ramionach,
Ojcze najlepszy. Amen.
w rodzinie
61
OJCOSTWO
I MACIERZYŃSTWO
DUCHOWE
•
MODLITWA
OJCÓW DUCHOWYCH
Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za wielką łaskę ojcostwa duchowego. Dałeś mi taką miłość do Kościoła, że odważyłem się zrezygnować z własnej naturalnej rodziny. Przez Ducha Świętego mogę
w Chrystusie wciąż na nowo dawać życie. Tylu ludzi jest wdzięcznych za wiarę i za formację duchową.
Jestem szczęśliwy, że moje życie pomaga innym żyć
głębiej, że moja samotność pomaga innym żyć w jedności, że mogę pozwolić wielu dzieciom duchowym
brać udział w mojej modlitwie i w ten sposób zjednoczyć je z Tobą.
62
OJCOSTWO DUCHOWE
Boże, jak wspaniale jest brać udział w Twoim ojcostwie, mieć serce dla wszystkich, być przez Twoją miłość pociechą dla cierpiących. Proszę Cię w intencji całego Kościoła, a szczególnie tej wspólnoty, która jest mi dana jako duchowa rodzina. Pragnę służyć do końca, aby nikt z powodu mojej słabości nie stracił właściwego życia na tej ziemi
i w wieczności. Pozwól odnajdywać zagubionych,
ratuj chorych i zranionych i pozwól prowadzić do
Twojego Serca wszystkich, których mi powierzyłeś. Maryjo, Matko Kościoła, Matko Dobrego Pasterza, bądź Matką wszystkich, za których Jezus
przelał swoją Najdroższą Krew. Amen.
O KIEROWNIKA DUCHOWEGO
Panie Jezu, czuję się czasami niepewnie, a nawet
bezradnie. Potrafię dać światło innym, ale sam nie
wiem, jak iść dalej. Proszę o Twoją pomoc. Jestem
gotowy pogłębiać wiarę i wiedzę i pragnę mieć stałego kierownika duchowego. Dlatego proszę Cię,
pozwól mi znaleźć osoby, które w Twoim imieniu
mogą dać mi światło. Pozwól mi znaleźć Maryję
w osobie matki duchowej i daj mi ojca duchowego, któremu mógłbym w pełni zaufać w szukaniu
OJCOSTWO DUCHOWE
63
Woli Bożej. Niech Duch Święty pomoże mi
w szukaniu i odnajdywaniu, niech umacnia tych,
którzy są gotowi pomagać mi, i wynagródź ich służbę Twoją szczególną miłością i błogosławieństwem. Amen.
MODLITWA KAPŁANA
Jezu, pragnę być kapłanem z powołania: dałeś mi
udział w Twojej szczególnej służbie sakramentalnej jako prorok, kapłan i kierownik dusz. Z drżeniem odkrywam coraz bardziej wielkość mojego zadania, głębię Twojego zaufania i ciężar własnej
grzeszności. Dlatego proszę o Twojego Ducha,
o moc Twojej Krwi, Czystym sercem pragnę razem
z Tobą szukać jedynie spełnienia Woli Ojca Niebieskiego. Razem z Tobą i jak Ty pragnę żyć celibatem i wszystkimi radami Ewangelii.
Pozwól mi znaleźć współbraci w kapłaństwie,
z którymi będę mógł tworzyć właściwą wspólnotę duchową, w której będziemy mogli żyć i działać
razem z Tobą dla ratowania i uświęcenia wielu Twoich braci i sióstr, odkupionych Twoją Najdroższą
Krwią Amen.
64
OJCOSTWO DUCHOWE
O ŁASKĘ MACIERZYŃSTWA
DUCHOWEGO
Duchu Święty, przez Twoje działanie Maryja stała
się Matką Jezusa i Matką duchową wszystkich
Jego uczniów. Przez Twoją miłość wszyscy ludzie
mogą brać udział w macierzyństwie Bogarodzicy:
matki rodziny mogą też się cieszyć macierzyństwem duchowym,a dziewice poświęcone Bogu mogą
stać się matkami w Tobie.Dziękujemy za Twoją obecność, za Twoje natchnienie, przez które ludzie na tej
ziemi mogą brać udział w rodzicielstwie samego Boga.
Prosimy o Twoje światło i o Twoją moc dla tych,
kobiet, które są przygnębione przez troski i ciężary życia rodzinnego: niech doświadczenie własnego duchowego macierzyństwa daje im nową radość
i spełnienie. Bądź namaszczeniem i zapałem dla tych
kobiet, które przez powołanie do życia według rad
ewangelicznych mają szczególny charyzmat, by doświadczyć macierzyństwa Maryi w relacji do wielu przybranych dzieci.
Umacniaj wiarę nas wszystkich, jeżeli problemy
osobiste – samotność, zazdrość, wygodnictwo,
ambicja i inne pokusy – chcą zamykać nas we własnym egoizmie. Niech Twoje dary rozkwitną w życiu i działaniu tych, których Jezus odkupił własną
OJCOSTWO DUCHOWE
65
Krwią. Niech macierzyństwo duchowe będzie
ideałem i siłą, która przyciąga i umacnia wszystkich pragnących brać udział w misji Zbawiciela.
Maryjo, Matko naszych matek, bądź przykładem
i pomocą szczególnie dla matek duchowych. Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi i Opiekunie Świętej Rodziny, bądź patronem i obrońcą wszystkich,
którzy poświęcili się Bogu. Amen.
O ROZPOZNAME I PRZYJĘCIE
DARU DUCHOWEGO OJCOSTWA
I MACIERZYŃSTWA W KOŚCIELE
Panie Jezu Chryste,Ty jesteś naszym Nauczycielem
i Mistrzem.Ty jesteś Drogą do właściwego celu życia, Zbawieniem od wszelkich błędów i grzechów
oraz Prawdą, która daje prawdziwe szczęście. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam nie tylko Ewangelię, ale też pasterzy, którzy w Twoim imieniu kierują
Twoim ludem. Dziękujemy za kapłanów oraz za
wszystkich, którzy przez szczególną łaskę biorą udział
W charyzmacie kierownictwa duchowego. Dziękujemy również za dar duchowego macierzyństwa,
który szczególnie pielęgnuje życie duchowe oraz uzupełnia i umacnia kierownictwo Kościoła.
66
OJCOSTWO DUCHOWE
Prosimy o to, aby dar duchowego ojcostwa i macierzyństwa w Kościele był coraz bardziej znany i rozwijany, aby coraz więcej ludzi przyjęło z radością powołanie do świętości. Niech młodzież odkryje wielką szansę, jaką daje kierownictwo duchowe w rozwoju życia i powołania, niech dorośli poznają coraz
głębiej właściwy sens czasu, który im pozostał
i szybko ucieka. Niech kapłani, zakonnicy i osoby poświęcone Bogu cenią coraz bardziej szansę szczególnego udziału w ojcostwie i macierzyństwie Boga.
Maryjo, Matko Kościoła, Twoja macierzyńska
obecność i służba uzupełniała zawsze ojcowską misję Chrystusa-Kapłana. Umacniaj wszystkie kobiety w Kościele, aby z radością przyjęły swoje powołanie, aby służba kierowników i kapłanów mogła się
w pełni rozwijać dla dobra całego świata. Amen.
O JEDNOŚĆ
Z ODPOWIEDZIALNYMI KOŚCIOŁA
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za dar Kościoła, za
wspólnotę tych, których nie tylko odkupiłeś przez
Twoją Najdroższą Krew, ale którzy otrzymali udział
w Twojej misji: tak jak Ojciec Niebieski posłał Ciebie na świat, by go zbawić, tak teraz wspólnota Ko-
OJCOSTWO DUCHOWE
67
ścioła prowadzi dalej Twoje dzieło zbawienia. Przez
chrzest i bierzmowanie wszyscy członkowie Kościoła
biorą udział w Twoim powołaniu.
Dzisiaj pragnę dziękować Tobie szczególnie za
pasterzy Kościoła, którzy w Twoim imieniu kierują życiem i misją Twojej owczarni.
Szczególnie pragnę dziękować za to, że należę do
mojej rodziny parafialnej, że mamy kapłana żyjącego w jedności z naszym biskupem i biskupa żyjącego w jedności z następcą świętego Piotra.
Pragnę zawsze żyć w jedności z tymi, którzy mają
szczególne zadanie jednania, by przez jedność Kościoła służyć pojednaniu całego świata.
Pobłogosław tego kapłana, który mnie ochrzcił
i tego biskupa, który mnie bierzmował, ale też
wszystkich biskupów i kapłanów, którzy przekazują
Twoje życie i Twoją Ewangelię.
Pragnę jednak nie tylko prosić o Twoją łaskę dla
nich, ale również sam na swoim miejscu uczynić to,
co jest potrzebne i możliwe. Nie zawsze rozumiem
tych, którzy kierują Twoim Kościołem. Ochroń mnie
wtedy od destrukcyjnej krytyki i równocześnie daj
odwagę, by stawiać słuszne pytania, mówiąc prawdę w duchu dyskrecji i roztropności.
Przede wszystkim proszę o miłość do moich
Pasterzy, abym mógł ich lepiej rozumieć, być po-
68
OJCOSTWO DUCHOWE
ciechą i pomocą dla nich na swoim miejscu. Przez
jedność z moimi Pasterzami i życie w duchu
Ewangelii pragnę coraz bardziej brać udział w darach Ducha Świętego i być prawdziwym misjonarzem Chrystusa i Kościoła. Amen.
W INTENCJI
MATEK DUCHOWYCH
Panie Jezu Chryste! Dziękujemy Ci za powołanie
matki duchowej. Chciałeś uzupełnić służbę kapłaństwa przez charyzmat kobiet służących jak Maryja i niewiasty z Ewangelii wśród Apostołów. W ten
sposób każda wspólnota Kościoła może bardziej doświadczyć ducha Nazaretu.
Dziękujemy za niezliczone modlitwy sióstr zakonnych w intencji Kościoła i całej ludzkości, za ich
pokorną służbę we wszystkich potrzebach ludzi.
Przez ducha ubóstwa, dziewictwa i posłuszeństwa
Ty sam działasz dalej w siostrach zakonnych, jak kiedyś pomagałeś biednym i chorym w Twojej ojczyźnie i w drodze do Jeruzalem.Ta służba jest nie
tylko pomocą w potrzebach doczesnych, ale również umacnia i pogłębia wiarę. Prosimy za wszystkie siostry Tobie poświęcone, aby coraz bardziej
OJCOSTWO DUCHOWE
69
mogły się cieszyć swoim powołaniem, które tak bardzo przybliża je do Twojej Matki. Niech będą one
razem z Nią żywym znakiem, przypominającym
o Twojej miłości i o tym, że życie jest darem Boga,
który nabiera swojego pełnego znaczenia dopiero
w świetle wieczności. Panie Jezu, pomóż nam
wszystkim przez przykład i służbę tylu sióstr,
abyśmy żyli bardziej autentycznie według Ewangelii
i nie zagubili się wśród trosk i ambicji tego świata.
Nie jest przecież cenne nic, co nie ma wartości w życiu wiecznym. Pragniemy darzyć szacunkiem te, które służą nam jako matki duchowe i przyczyniają się
do tego, aby Kościół coraz bardziej stawał się
Twoją i naszą prawdziwą rodziną. Amen.
70
OJCOSTWO DUCHOWE
O RATUNEK
W UZALEŻNIENIU
•
W WALCE O WOLNOŚĆ
OD UZALEŻNIEŃ
Panie Boże, Ty dałeś mi życie i zdrowie, ale ja nie
uszanowałem Twoich darów. Przez lekkomyślność i zaniedbanie stałem się uzależniony. Niepotrzebnie uległem pokusom, a teraz czuję się jak
w więzieniu. Moja wolność jest ograniczona, moje
zdrowie słabe. Jestem problemem dla innych i dla
samego siebie. Pragnę się uwolnić z moich uzależnień, ale brak mi sił. Tyle razy próbowałem zaczynać nowe życie ale każda przegrana walka powiększała moją wewnętrzną pustkę, niechęć do samego siebie i niesmak do życia w ogóle.
A jednak pragnę żyć, pragnę zaczynać na nowo,
chcę zwyciężać to, co mnie ogranicza i trzyma w kaj-
W UZALEŻNIENIU
71
danach. (Wymień w sercu swoje konkretne uzależnienia,
z których pragniesz się uwolnić).
Uświadamiając sobie, że Krew Twojego Syna
zwyciężyła piekło i śmierć, pragnę się otworzyć
i przyjąć tę Boską siłę, to lekarstwo z nieba. Wiem,
że o własnych siłach niczego nie zmienię, dlatego
pragnę walczyć razem z Aniołami i wszystkimi, którzy ufają mocy Krwi Chrystusa.
Umocnij moją słabą wolę Twoją miłością, abym
nie szukał pociechy u ludzi i już nie powrócił do nałogu. Chcę roztropnie unikać kontaktów, znajomości,
sytuacji, które mnie kuszą, i wytrwać z modlitwą
i Słowem Życia, gdy pociąga mnie zła siła. Daj mi
mądrość, abym wiedział, kiedy mam wytrwać
w walce, a kiedy najlepszą walką jest ucieczka przed
pokusą.
Panie Jezu, każde uwolnienie od uzależnienia boli.
Boję się tego cierpienia, ale chcę patrzeć na Ciebie,
który wytrwałeś na drodze krzyżowej. Przez moc
Twojej Krwi chcę wytrwać, gdy mam wrażenie, że
już nie daję rady. Niech Twoja miłość umacnia mnie
i daje wytrwałość. Niech Duch Święty, który dał siłę
i zwycięstwo męczennikom, ratuje także mnie
oraz wszystkich, którzy pragną nowego życia
w godności człowieka i chrześcijanina. Amen.
72
W UZALEŻNIENIU
DLA WALCZĄCYCH
Z CHOROBĄ ALKOHOLIZMU
Ojcze Niebieski, jestem chory. Dałeś mi życie, zdrowie, ale przez nadużywanie alkoholu zniszczyłem
Twoje dary i straciłem swoją wolność. Wielu ludzi
cierpi przeze mnie, a inni dają mi odczuć, że nie jestem w porządku. Chciałbym być zdrowy, ale każde nowe postanowienie daje mi dodatkowe doświadczenie mojej słabości i niemocy. Wiem, że potrzebuję leczenia, a jednak boję się jego wymagań.
Wielu ludzi mną pogardza i tak samo boli mnie
obojętność innych. Nie widzę ratunku, jeżeli Ty nie
pomożesz.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją Najdroższą
Krew. Wiele razy plamiłem moje sumienie, straciłem zdrowie, pieniądze, przyjaciół i honor – a jednak przez Twoją Krew zawsze pozostawała mi godność człowieka, za którego umarł Syn Boży. Jedynie Twoja Krew daje mi nadzieję i odwagę nowego początku. Panie, ratuj moje życie, ratuj moją rodzinę, moich przyjaciół. Przyjmij moją słabość i nicość i wypełnij ją do końca swoją Najdroższą
Krwią. Przebaczając tym, którzy Ciebie przybili do
krzyża, dałeś nadzieję także mnie. Pragnę zmart-
W UZALEŻNIENIU
73
wychwstać z Tobą i przyjąć Twojego Ducha, aby stać
się nowym człowiekiem.
Duchu Święty, wypełnij moje serce, abym był pokorny. Własnymi siłami nie mogę się leczyć.
Potrzebuję pomocy od innych, potrzebuję prawdy,
wspólnoty i wytrwałości, potrzebuję nowej radości
życia i wiary, która jest Twoim darem. Umacniaj
mnie we wszystkich pokusach i kryzysach i pomóż
mi pomagać innym, którzy również walczą o prawdziwe życie.
Maryjo, Nadziejo pokutujących i Matko Dobrej
Rady, bądź zawsze blisko nas! Amen.
DLA CZŁONKÓW
RODZINY ALKOHOLIKA
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim
za wiarę, ponieważ bez niej już nie wiedziałbym, jak
żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej rodziny.
Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu!”. Nieraz zadaję sobie pytanie: jak długo musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem? Wte-
74
W UZALEŻNIENIU
dy zapominam o tym, że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż. Dlatego chcę już nie tyle patrzeć
na nasze cierpienie, co raczej rozważać Krew Twoich ran przelaną dla zbawienia całego świata.
Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy
zdrowia i leczenia dla naszego/naszej … Chcemy
wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów od choroby alkoholizmu. Chcemy z cierpliwością stworzyć warunki, które pozwolą na przyjęcie leczenia ciała i duszy. Chcemy z miłości wymagać tego, co potrzebne oraz unikać litości, która bardziej niszczy, niż buduje. Niech moc Twojej
Krwi wspiera nas w walce z własną słabością i daje
nam mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy stawiać warunki, a kiedy darować i przebaczać. Daj nam
szacunek wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas
od wszelkich wyrazów osądzania i potępiania.
Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego/
naszej … , pragniemy żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli jednak krzyż naszej rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia, daj
nam wiarę i wytrwałość do końca, aby nasza krew
razem z Twoją przyczyniła się do ratowania wielu
ludzi. Amen.
W UZALEŻNIENIU
75
PO OTRZYMANIU
DARU TRZEŹWOŚCI
Boże mój, tak bardzo pragnę Tobie dziękować za
Twoją Opatrzność. Dzięki pomocy Twojej laski
i wielu ludzi potrafiłem przyjąć dar trzeźwości. Czuję się nowym człowiekiem. Mogę jeszcze raz zacząć
swoje życie. Odzyskałem straconą wolność, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że tylko w konsekwentnej i pełnej trzeźwości potrafię zachować to
nowe życie. Jestem dalej alkoholikiem i tylko przez
pokorę, czuwanie oraz jedność z moimi braćmi
i siostrami, którzy przeżywają taką samą sytuację,
mogę zachowywać i rozwijać owoce leczenia.
Ze wstydem i żalem patrzę wstecz na smutne
okresy mojego życia, a zarazem z wdzięcznością zauważam, że uzyskałem przez moje leczenie więcej,
niż przedtem straciłem przez słabość i grzechy.
Uwielbiamy Ciebie, Panie Boże, za cud Twojej miłości, za „błogosławioną winę” w moim życiu! Podobnie jak Krew Chrystusa dała światu więcej, niż
zniszczył grzech pierworodny, ja też mogę dzisiaj
stwierdzić, że przez zwycięstwo nad chorobą
i grzechem stałem się bardziej dojrzały i bogaty niż
przedtem.
76
W UZALEŻNIENIU
Wiem, że ten dar Twojej łaski zobowiązuje mnie:
mam nie tylko czuwać nad własnymi słabościami
i pokusami z zewnątrz, ale ponadto czuję obowiązek pomocy tym, którzy męczą się jeszcze w chorobie alkoholizmu lub podobnych uzależnień.
Oczyszczony i umocniony przez Krew Chrystusa
i Ewangelię pragnę w jedności z moją wspólnotą
walczyć o godność i wolność wszystkich. Amen.
W was spotykam ludzi odkupionych, których
Chrystus przelał swoją Najdroższą Krew.Ta Krew
mówi do was o nieskończonej miłości Ojca i Jego
Syna Jezusa Chrystusa, o miłości do was i do wszystkich ludzi; ona jest dla was źródłem największej radości, jakiej świat nie może ofiarować, radości, że
można miłować, i świadomości, że jest się kochanym. Ona daje wam nadprzyrodzoną moc, która jest
potrzebna do rozpoczęcia nowego życia.
Sługa Boży Jan Paweł II
W UZALEŻNIENIU
77
O POJEDNANIE
•
MODLITWA O POJEDNANIE
Z PANEM BOGIEM
Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci, że mogę stanąć przed Tobą i rozmawiać z Tobą, że czuję
w swoim sercu zaufanie do Ciebie. Przebacz mi, że
tak często przesadnie próbowałem zrozumieć Ciebie i w ten sposób nieświadomie stawiałem siebie na
równi z Tobą, przez co ograniczałem Ciebie do pojęcia ludzkiego rozumu.Teraz lepiej niż kiedykolwiek
rozumiem, że jesteś niezmiernie Wielki i Święty i że
żaden człowiek czy też inna istota nie może w pełni Ciebie wytłumaczyć.Tym bardziej dziękuję, Ci za
to, że jednak mogę wiedzieć coś o Tobie i przez miłość Chrystusa odkrywać Ciebie coraz bardziej.
Przebacz mi wszelką krytykę Twojej Opatrzności. Wybacz, że narzekałem i wątpiłem w to, co do-
78
O POJEDNANIE
puszczasz. Czasami tak trudno mi wierzyć w Twoją wszechmogącą ojcowską dobroć, gdy doświadczam
w tym stworzonym przez Ciebie świecie wielkiej niesprawiedliwości, przemocy, katastrof… Istnieje tyle
zranień i krzywd spowodowanych winą innych ludzi, a Ty milczysz – przynajmniej na razie!
Panie Boże, nie rozumiem Ciebie, ale nie muszę
i już nie chcę próbować Ciebie zbytnio tłumaczyć!
Dziękuję Ci, że dajesz mi tyle światła. ale jeszcze
bardziej jestem wdzięczny za winę, którą złożyłeś
w moim sercu. Proszę tylko o łaskę, abym mógł widzieć i przyjmować jako Twój dar i zadanie to, co
jest trudne we mnie i w moim otoczeniu. Daj mi
zaufanie dziecka, abym mógł z Twoją pomocą rozwijać się przez te wszystkie trudności i abym coraz
bardziej brał udział w zbawczej miłości Twojego
Syna. Amen.
MODLITWA O MIŁOŚĆ,
KTÓRA UZDRAWIA I UWALNIA
Dobry Ojcze w niebie, z miłości mnie stworzyłeś,
z miłości odkupiłeś mnie Krwią Twojego Syna, z miłości obdarowałeś mnie Twoim Świętym Duchem
podczas chrztu świętego i bierzmowania.
O POJEDNANIE
79
Jestem dziełem Twojej miłości – a jednak tak
trudno jest mi kochać jak Ty i jako Twoje dziecko
dawać świadectwo o Twojej miłości.
Daj mi na nowo Twoją miłość, abym stał się zdrowy i wolny od moich wewnętrznych zranień, blokad i innych obciążeń. Niektóre z tych „ciężarów”
odziedziczyłem po moich przodkach, inne powstały
we wczesnym dzieciństwie, jeszcze innym sam jestem winien.
Naucz mnie kochać, tak jak Ty kochasz, abyś
patrząc na mnie mógł powiedzieć: „To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie!”.
Pozwól mi patrzeć na Jezusa,abym uczył się kochać
prawdziwie: On był dobry dla wszystkich, szczególnie
dla dzieci, dla biednych, chorych i zagubionych.
Jezus z miłości pozwolił na to, aby zostać wyszydzonym, zdradzonym i ubiczowanym – i to
wszystko ofiarował dla odkupienia ludzi.
Jezus przebaczył wszystko i wszystkim – nawet
wtedy, gdy przybijali Go do krzyża.
Ojcze Niebieski, pozwól mi przyjąć Ducha
Świętego, Ducha miłości i pojednania, Ducha pocieszenia i miłosierdzia, abym mógł otwierać się tutaj i dzisiaj na Twoją miłość, abym przekazując Twoją miłość mógł sam stać się zdrowy i wolny, uleczony
i odnowiony, radosny i szczęśliwy.
80
O POJEDNANIE
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za mnie
i za nas wszystkich. Amen.
MODLITWA O POJEDNANIE
Z WŁASNĄ RODZINĄ
Jezu, proszę, przebacz mi, że zaniedbałem własną
rodzinę. Często zapominałem modlić się za moich
przodków, a przecież przez nich otrzymałem życie,
które jest Twoim darem.
Od nich pochodzą moje dobre skłonności i uzdolnienia, ale też pewne obciążenia. Chcę być naprawdę wdzięczny za wszystko, co dobrego od nich
otrzymałem i prosić Cię, abyś przez swoje miłosierdzie przemienił to, co negatywne. Pozwól mi
modlić się i czynić zadość za tych zmarłych, którzy jeszcze potrzebują oczyszczenia. Przecież troska o naszych najbliższych zmarłych nie powinna
ograniczać się do zadbania o ich pogrzeb i grób.
Wzywając Twojego miłosierdzia, kieruję strumień
Przenajdroższej Krwi do wszystkich przodków po
linii matki i ojca, którzy jeszcze nie mogą w pełni
brać udziału w życiu Boga. Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam ich ojcowskiej miłości Wszechmogącego.
O POJEDNANIE
81
Proszę o oczyszczenie mnie w momencie mojego poczęcia w łonie mojej matki. Oczyść mnie ze
wszystkiego, co już wtedy mogło mnie obciążyć.
Uwalniaj okres, gdy byłem pod sercem matki,
z wszelkich negatywnych wpływów, lęków, z braku atmosfery radosnego oczekiwania na dziecko oraz
z braku pełnej miłości troski. Błogosław czas moich narodzin i zabierz to, co było dla mnie wtedy
przeszkodą, zawodem lub cierpieniem.
Uzdrawiaj czas po moim urodzeniu z wszelkich
negatywnych wpływów, spowodowanych chorobami, napięciami w rodzinie, samotnością i brakiem
ciepła czy bezpieczeństwa. Przebaczam wszystkim,
którzy w moim dzieciństwie lub w młodości wyrządzili mi krzywdę poprzez dawanie złego przykładu,
nakłanianie do grzechu, kłótnie, zazdrość, nadmierne wymagania lub przymuszanie. Równocześnie proszę, aby wybaczyły mi te wszystkie osoby, którym ja sam wyrządziłem krzywdę poprzez brak cierpliwości, posłuszeństwa, wyrozumiałości oraz wspólnej troski w potrzebach rodziny, a także poprzez
wszelkie formy egoizmu, wygodnictwa czy przemocy.
Proszę Cię, Jezu, wyciągnij wszelkie „gorzkie korzenie” z mojego serca. Uzdrów wszystkie bolesne
rany i oczyść mnie z nieczystych wspomnień.
Pozwól mi być błogosławieństwem dla mojej ro-
82
O POJEDNANIE
dziny, abym mógł pod opieką Świętej Rodziny i z Jej
pomocą nieść pociechę, ochronę i bezpieczeństwo
także innym ludziom.
Dziękuję za wszelką pomoc, którą moja rodzina otrzymuje przez naszych krewnych, będących już
w niebie i proszę też o wstawiennictwo Maryi i świętego Józefa, abyśmy wszyscy razem spotkali się
w Domu Ojca. Amen.
MODLITWA O POJEDNANIE
Z SAMYM SOBĄ
Ojcze Niebieski, nie jest mi łatwo przebaczyć innym, ale czasami jeszcze trudniej przebaczyć samemu sobie. Moja ukryta pycha nie chce dopuścić,
abym przyznał się do swoich słabości i grzechów,
abym był miłosierny dla siebie samego – a przecież
Ty już od dawna mi przebaczyłeś. Gdy przebaczam
innym, nogę „dobrze wypaść” wobec siebie samego. Dlatego odpowiada mi ta rola kogoś wielkodusznie litującego się nad bliźnimi. Jednak nie jest
mi łatwo pokornie się przyznać, że samemu też potrzebuję przebaczenia. Chciałbym raczej być „łaskawym”, aniżeli prosić o łaskę. Ojcze, przebacz mi
ten brak uczciwości i pokory. Moja wielkość nie po-
O POJEDNANIE
83
lega przecież na tym, że daję Tobie wspaniałe rzeczy, podkreślając swoje zasługi. Moje bogactwo
i wartość leżą w tym, że Ty kochasz mnie nieskończenie i wypełniasz moją duchową biedę Duchem Świętym, który przebacza mi grzechy, oczyszcza mnie i ubiera w nowe szaty łaski uświęcającej.
To Krew Chrystusa podarowuje mi nową godność
i szlachetność dziecka Bożego.
Daj mi pokorne serce, abym nie chciał być wielkim przed Tobą z własnych sił, ale jak dobre dziecko zawsze na nowo potrafił przyjąć pomoc. Amen.
MODLITWA O POJEDNANIE
ZE WSZYSTKIMI LUDŹMI
W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam wszystkim
ludziom, którzy wyrządzili mi krzywdę – kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób. Chcę im szczerze
i w pełni przebaczyć tak jak Jezus, który jeszcze
podczas ukrzyżowania modlił się za swoich katów:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Nie
zawsze udaje mi się prawdziwie i w pełni przebaczyć, chociaż pragnę to uczynić. Niektóre zranienia dalej działają w mojej podświadomości, a gorzkie emocje wracają na nowo. Dlatego proszę Cię,
84
O POJEDNANIE
Ojcze Niebieski, który kochasz wszystkie swoje
dzieci, uzdrów mnie z wszelkich moich znanych
i nieznanych mi zranień. Pozwól mi patrzeć na ludzi, szczególnie tych trudnych, przez Twoje
Ojcowskie Serce. Daj mi Twojego Ducha, Ducha
miłosierdzia, cierpliwości, gotowości do pojednania, Ducha szacunku wobec każdego człowieka –
Bożego stworzenia. Daj mi głód pojednania, abym
z Twoją mądrością i pomocą czynił wszystko, by
unikać nowych konfliktów i szukał tego, co prowadzi do pokoju i jedności. Daj mi radość pojednania – niezależnie od tego, ile ono kosztuje i pozwól mi też pomagać innym w procesie pojednania, aby Twoje Królestwo stało się widzialne już na
tej ziemi i aby coraz więcej ludzi doświadczyło pragnienia nieba. Amen.
MODLITWA
O ŁASKĘ PRZEBACZENIA
Panie Jezu, Zbawicielu! Nie chcesz, abyśmy za zło
złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali.
Mamy pojednać się z tymi, którzy wydają się nam
niesympatyczni, którzy nas zranili lub skrzywdzili. Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca mod-
O POJEDNANIE
85
lić się za tych, którzy przez charakter, poglądy albo
przykre doświadczenia są daleko od nas, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic więcej do czynienia.
Ale Twoja Najdroższa Krew przypomina nam,
że kochasz wszystkich – bez wyjątku. Zapłaciłeś też
za tych, od których chcemy uciec, których odtrącamy.
Sami otrzymaliśmy już tyle razy przebaczenie.
Codziennie prosimy o odpuszczenie, „jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Dlatego, Panie, błagamy o Twojego Ducha.
Niech oczyści nasze serca, naszą miłość i nasze spojrzenie na innych. Chcemy Twoimi oczyma patrzeć
na człowieka. Chcemy widzieć i doceniać dobro nawet wtedy, gdy ludzkie słabości i ograniczenia zaciemniają obraz.
Prosimy o łaskę prawdziwego i całkowitego
przebaczenia, abyśmy umieli kochać jak Ty, aby przez
naszą miłość Twoja zbawcza Krew na nowo dotknęła
dusz naszych bliźnich.
Daj nam przebaczać, abyśmy mogli otrzymać
przebaczenie i stać się radością i chwałą Twojego
i naszego Ojca Niebieskiego. Amen.
86
O POJEDNANIE
MODLITWA
O DUCHA JEDNOŚCI
Panie, Jezu Chryste, na krzyżu dałeś Twoją Najdroższą Krew”, aby zjednoczyć niebo i ziemię,
i wszystkich ludzi pomiędzy sobą.Tak bardzo pragnąłeś jedności, że w dniu przed śmiercią dałeś nam
w Eucharystii Twoje Ciało i Twoją Krew jako źródło Boskiej miłości. Otworzyłeś głębię Twojego Serca, modląc się za nas do Ojca Niebieskiego, „aby
wszyscy stanowili jedno”
Ale Twój świat, tak drogo odkupiony, jest podzielony, pełen skłócenia i wojen. Nawet ci, którzy
noszą Twoje imię i służą Ci w różnych Kościołach,
jeszcze nie w pełni potrafią dać światu świadectwo
jedności.
Prosimy o przebaczenie za nasze grzechy, za brak
pokory i otwartości, który spowodował albo przedłuża rozłam Twojego Mistycznego Ciała.
Pragniemy mocą Twojej Najświętszej Krwi
przyczyniać się do budowania jedności. Chcemy zaczynać od siebie, we własnej rodzinie, parafii, szkole, w pracy i tam, gdzie jesteśmy odpowiedzialni. Nie
chcemy pytać, kto jest winny, kto popełnił błąd, kto
zaczął… Pragniemy raczej płacić własną krwią, aby
stworzyć jedność razem z Tobą i tak jak Ty.
O POJEDNANIE
87
Prosimy o Twojego Ducha, abyśmy mogli widzieć, co prowadzi do jedności, abyśmy umieli dostrzegać dobro w każdym człowieku, abyśmy potrafili „siedemdziesiąt siedem razy” przebaczać
i w ten sposób mieli nadzieję znaleźć przebaczenie
u Ciebie.
Ty sam – obecny pomiędzy nami przez wzajemną
miłość – bądź naszą jednością która jest chwałą Boga
i świadectwem wiary dla świata. Amen.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała
cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą – przez Niego i to, co na ziemi, i to, co
w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew
Jego Krzyża.
88
O POJEDNANIE
DO ŚWIĘTYCH
PATRONÓW
•
MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY
Uwielbiamy Cię, Trójco Najświętsza i dziękujemy
za dar Świętej Rodziny. Ona jest naszym wzorem
i pomocą na drodze do nieba. Dziękujemy Ci, święty Józefie, za Twoją wierność Woli Bożej i dyspozycyjność w każdej nowej sytuacji. Ufamy Twojej
ojcowskiej opiece. Tobie zawierzamy nasze rodziny naturalne i duchowe, wszystkie potrzeby ciała,
duszy i ducha. Ochroń nas wobec niewłaściwej troski i naucz nas ufać Bogu Twoim zaufaniem.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego i Matko
Bożego Syna. Dziękujemy za Twoje macierzyństwo
w Nazarecie, na drodze do Golgoty, a teraz w całym Kościele i świecie. Bądź przy nas w naszych codziennych modlitwach i zajęciach, abyśmy w naszych
DO ŚWIĘTYCH
89
rodzinach i wspólnotach potrafili stworzyć właściwą rodzinę na wzór Twojej Rodziny w Nazarecie.
Daj nam udział w Twoim matczynym sercu, aby nasza służba stała się wyrazem wolności i radości i aby
nikt z nas nie czuł się niekochany.
Jezu,Ty jesteś Bogiem, który ukazuje swoją wielkość nie tylko jako ukrzyżowany, ale najpierw
przez przyjęcie postaci dziecka: chciałeś być mały,
słaby, zależny od pomocy i życzeń innych. Pomóż
nam przyjąć Ducha Bożego dziecięctwa, abyśmy
nauczyli się ufać i słuchać z miłości, jak Ty. Pragniemy wejść w Twoje Królestwo i przez szkołę Nazaretu przygotować się do udziału w gronie Twoich uczniów, którzy tworzą nową rodzinę – Kościół.
Tak pragniemy naśladować Ciebie i prawdziwie brać
udział w Twojej misji. Święta Rodzino, bądź naszym
wzorem i nadzieją. Amen.
Dla Ciebie Jezu, z Tobą Maryjo, w jedności ze
świętym Józefem.
MODLITWA DO MARYI
– MATKI I WZORU
Oddajemy Ci cześć, Najświętsza Matko, gdyż Bóg
wybrał Cię spośród wszystkich niewiast na Matkę
90
DO ŚWIĘTYCH
swojego Syna. Dla Niego stałaś się czystym i świętym mieszkaniem Bóg uchronił Cię od pierworodnej
skazy ludzkości i w Tobie zapoczątkował nowe stworzenie.
Wielką i godną czci jesteś w promiennej czystości Twojej duszy. Ty jesteś pierwszym owocem odkupienia, wysłużonym Krwią Twojego Syna, zanim
Jezus w Tobie stał się człowiekiem.Bóg tak wyjątkowo
obdarzył Cię łaskami, abyś mogła całkowicie spełnić
w sobie Jego plan zbawienia względem Ciebie.
Wypowiedziałaś swoje pełne „Tak” do Anioła,
który zwiastował Ci Boże orędzie, abyś została Matką Odkupiciela. Pełna ufności idziesz wiernie za
Wolą Bożą nie stawiając żadnych warunków. Jest
to droga doświadczeń, nieoczekiwanych wydarzeń, droga pełna wiary. I tak znajdziesz się na Kalwarii przed Twoim skrwawionym Synem, a całe życie prowadziło Cię pod krzyż.
Kochamy Cię, Matko spod krzyża, Matko Przenajdroższej Krwi. Na Kalwarii zostałaś Matką nas
wszystkich. Od Ciebie wziął Jezus swoją zbawczą
Krew, gdy dałaś Mu ludzkie życie, ale przez Ciebie płynie też Krew odkupienia z krzyża. Jako Matka Chrystusa stałaś się Matką Kościoła.
Pragniemy Cię kochać wraz z Twoim Synem i tak
jak On oddawać Ci cześć. Z Nim pragniemy ucze-
DO ŚWIĘTYCH
91
stniczyć w Twoich boleściach, z Nim cieszyć się
Twoimi radościami. Ukaż nam, Matko, jak możemy Cię bardziej kochać, aby nasza miłość była miłością dziecka, bardziej dojrzała.
Chcemy Ci towarzyszyć,Miłosierna Matko wszystkich ludzi. Z Tobą pragniemy mieć serce dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Z Tobą chcemy pocieszać i koić. Ty jesteś bliska także tym, którzy Cię
nie znają albo nie rozumieją,bo Jezus przelał Krew za
wszystkich.W ten sposób Twoje serce jest otwarte dla
każdego, szczególnie dla tych, którzy są opuszczeni,
zrozpaczeni i których nikt nie darzy miłością.
Bądź przy nas, Matko Przenajdroższej Krwi, abyśmy mogli być przy tych, których tak bardzo kochasz.
Udziel nam swojej wiary, abyśmy tak jak Ty byli ulegli Duchowi Bożemu. Napełnij nas Twoją pokorą
abyśmy naprawdę służyli tym, za których Jezus oddał życie. Daj nam udział w Twoim krzyżu, abyśmy
nieśli Twoje miłosierdzie tym, którzy żyją bez łaski.
Maryjo, nasza dobra Matko, pozwól nam na tej
ziemi zająć Twoje miejsce, aby Jezus coraz bardziej
żył w ludziach i aby Jego Królestwo się rozszerzało. Pomóż nam, abyśmy tak jak Ty dali swój wkład
w odkupienie ludzi i w ten sposób oddali także swoją krew z Krwią Chrystusa na chwałę Ojca i dla zbawienia ludzi. Amen.
92
DO ŚWIĘTYCH
MODLITWA DO MARYI
– MATKI BOŻEJ
K. Błogosławiona jesteś, Maryjo. W Tobie wypełniły się przepowiednie Starego Testamentu: krzak ognisty, drabina, którą ujrzał Jakub we
śnie, Arka Przymierza, brama zamknięta widziana przez Ezechiela. Witamy Cię, Matko
Najświętsza!
W. Ty porodziłaś Króla, który w wieczności włada niebem i Ziemią.
K. Błogosławiona któraś nakarmiła Tego, przez
którego wszystko istnieje.
W. Błogosławiona któraś nosiła w łonie Mocarza,
który nosi ziemię i wszystkim kieruje.
K. Błogosławionaś z której łona rozpromienił się
blask, wypełniając świat Twoją chwałą.
W. Bądź pozdrowiona, Zorzo zbawienia, Przyczyno naszej radości.
K. Bądź pozdrowiona nasza Ucieczko.
W. Bądź pozdrowiona, nasza Chwało. Przez Ciebie zostaliśmy wywyższeni do nieba.
K. Proś Boga, który się z Ciebie narodził, aby chronił Swój Kościół. Przez Twoją modlitwę, Matko Najwyższego Boga, niech nam udzieli pokoju.
DO ŚWIĘTYCH
93
W. Chwała Temu, który przyszedł przez Ciebie.
K. Niech będzie pochwalony Król królów,który stał
się człowiekiem i otworzył nam bramy raju.
W. Chwała wiecznemu Ojcu, który Go wysłał dla
naszego zbawienia. Uwielbienie Duchowi
Świętemu, który gładzi nasze grzechy.
K. Chwała Ojcu…
W. Jak była na początku…
MODLITWA DO MARYI
POD KRZYŻEM
K. Bądź pozdrowiona, Matko, w Twoim cierpieniu. Pod krzyżem swego Syna stałaś się Matką męczenników.
W. Maryjo Bolesna, Matko Kościoła, módl się za
nami.
K. Tobie Symeon przepowiedział: „Twoją duszę
miecz przeniknie”
W. Matko Bolesna, uwolnij świat od strachu.
K. Musiałaś uciekać Z Twoim Bożym Dzieciątkiem.
W. Pocieszaj wygnańców, daj im ojczyznę.
K. Z bólem serca szukałaś Twego Dziecka.
W. Ochraniaj zaginionych, ulżyj tym, którzy się
o nich martwią.
94
DO ŚWIĘTYCH
K. Spotkałaś Syna na drodze krzyżowej.
W. Pomóż nam pójść za Nim ze skruchą.
K. Wypełniona bólem stoisz pod krzyżem Twojego Syna i słyszysz słowa skierowane do
Jana: „Oto Matka twoja”
W. Jesteś też naszą Matką, spójrz na nas, Twoje
dzieci.
K. Trzymasz martwego Syna na łonie. Jak możemy Cię pocieszyć? Z kim Cię porównać?
Wielkie jak morze jest Twoje cierpienie.
W. Pocieszaj nas, dobra Matko, w każdym cierpieniu.
K. Nadzieję Twojego życia złożono w grobie: Maryjo, Matko Miłosierdzia, broń nas przed nieprzyjacielem.
W. Przyjmij nas w godzinę naszej śmierci.
K. Boże, przez cierpienie Twojego Syna serce Najświętszej Maryi Panny zostało przebite mieczem
boleści. Pod krzyżem cierpiała razem z Nim.
Spraw, abyśmy mogli uczestniczyć w cierpieniu
Matki Jezusa. Przez zasługi i wstawiennictwo
Wszystkich Świętych, którzy wytrwali pod
krzyżem, pozwól nam osiągnąć zbawienie.
W. Matko Święta, srogie rany, które zniósł Ukrzyżowany, wyryj mocno w duszy mej.
DO ŚWIĘTYCH
95
MODLITWA DO MARYI,
WSPOMOŻYCIELKI CHRZEŚCIJAN
K. Maryjo, Najświętsza Dziewico, Ty jesteś naszym wzorem i naszą nadzieją. Niech nasze
prośby dotrą do Twego serca. Za Twoim orędownictwem niech Pan Bóg łaskawie udzieli
nam tego, o co z wielką ufnością prosimy:
W. Twoja czystość niech pomoże nam zgładzić nasze grzechy, Twoja pokora niech uprosi uwolnienie z naszej pychy.
K. Żar Twojej miłości niech zastąpi naszą oziębłość, bogactwo Twych zasług niech przezwycięży naszą nędzę.
W. Twoja mocna dłoń niech osłania nas we
wszystkich niebezpieczeństwach i broni w godzinie naszej śmierci.
K. Twoje dobre serce niech współczuje cierpiącym
w czyśćcu i błaga za nimi u tronu Ojca.
W. Wstawiaj się za ludem Bożym i wspomagaj Kościół we wszystkich jego trudnościach. Okaż się
Wspomożycielką chrześcijan, zlituj się nad
opuszczonymi, podnieś tych, którzy nie mają
nadziei i pociesz smutnych.
K. Niech doznają Twojej pomocy, którzy czczą
Twoje święte Imię.
96
DO ŚWIĘTYCH
W.
K.
W.
K.
Nie opuszczaj też tych,Którzy jeszcze żyją bez wiary.
We wszelkim lęku w smutku i potrzebie,
Przyjdź nam z pomocą Najświętsza Dziewico!
Królowo nieba i ziemi, łaską przyodziana ponad wszystkich aniołów i ludzi. Ty jesteś nadzieją grzeszników, smutnych pociechą i Wspomożycielką wszystkich chrześcijan. Bądź dla nas
orędowniczką u tronu Twego Boskiego Syna,
abyśmy tutaj na ziemi służyli Mu wiernie i doszli do niebieskiej ojczyzny.
W. Amen.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA –
OJCA I OPIEKUNA SAMOTNYCH
Święty Józefie,Ty byłeś człowiekiem wiary zawsze gotowym do przekreślenia własnych planów,by wypełnić
pragnienia Boga. Zrezygnowałeś z posiadania własnej rodziny, kiedy była potrzebna Twoja służba dla Jezusa i Jego Matki. Stałeś się przybranym ojcem, opiekunem i pod kierownictwem Ducha Świętego i Jego
miłości spełniłeś rolę kochającego męża i ojca.
Twoje ciche wypełnianie Woli Bożej pokazuje, jak
można znaleźć pokój serca i siły duchowe. Wytrwałeś w szukaniu miejsca dla Jezusa, nie rezygnowałeś
w biedzie betlejemskiej, nie straciłeś nadziei w cza-
DO ŚWIĘTYCH
97
sie ucieczki do Egiptu i wierzyłeś dalej, kiedy Jezus
zgubił się podczas pielgrzymki do Jerozolimy.
W Twojej miłości zawsze służyłeś, szukając dobra
Żony i Dziecka. Oddając własne życie w codziennej
pracy i modlitwie, znalazłeś drogę do zrealizowania
siebie. W ten sposób stałeś się przykładem dla nas
wszystkich, którzy pragniemy uczyć się żyć i kochać.
Patrząc na Ciebie rozumiemy, że można pracować
ciężko,a jednak być wolnym,przeżywać krzywdy i pomimo tego zachować swoją godność i równowagę.
Twoja trwała czystość jest źródłem nowej i coraz głębszej miłości do Maryi, do Jezusa i do wszystkich.
Ojcze samotnych, przyjmij nas pod Twoją szczególną opiekę. Pozwól nam doświadczyć Twojej silnej obecności i odczuć Twoją ojcowską miłość. Razem z Tobą pragniemy mieć serce dla tych, którzy
są spragnieni miłości i bezpieczeństwa, którzy
cierpią z powodu braku ojcowskiej opieki lub rozbicia małżeństwa i rodziny. Bądź podporą dla zagubionych i pomóż znaleźć Boga tym, którzy doświadczają od ludzi zawodu lub zdrady.
Święty Józefie, pokaż nam drogę czystej miłości
dla samotnych, abyśmy potrafili kochać szczególnie tych, których nikt nie kocha. Bądź z nami, abyśmy mogli prawdziwie przekazać spragnionemu światu miłość Ojca Niebieskiego. Amen.
98
DO ŚWIĘTYCH
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
– PATRONA PRACUJĄCYCH
Święty Józefie z Nazaretu! Dawno już przeminęła sława i bogactwo Twoich królewskich przodków,
ale nadzieja przyjścia Zbawiciela z domu Dawida
żyła nadal także w Tobie. Już dawno Twoi przodkowie musieli się nauczyć, jak szukać szlachetności i mądrości Salomona w wartościach wiary
i serca. W miejsce bogactwa i potęgi weszła uczciwa praca i służba. W ten sposób historia Twojego
narodu i Twojej rodziny przygotowała Cię do
tego, byś mógł stać się opiekunem i wychowawcą
Świętej Rodziny i samego Zbawiciela.
Musiałeś okazać się mężny nie tylko w dramatycznych wydarzeniach z Betlejem, Egiptu i Jerozolimy również codzienność Nazaretu wymagała od
Ciebie wszystkich sił. Chodziło nie tylko o utrzymanie rodziny, zabezpieczenie pracy i bytu. Szlachetność wiary dała Ci głęboką więź z tym wszystkim, co podejmowałeś, czy to w warsztacie, czy na
budowie. Nie pracowałeś przede wszystkim dla pieniędzy czy ludzkiego mniemania o Tobie. Również
w pracy pierwsze miejsce należało do Boga.
Bóg sam był dla Ciebie źródłem uczciwości i wytrwałości, odpowiedzialności i gotowości do budo-
DO ŚWIĘTYCH
99
wania pokoju – także w krytycznych momentach relacji do współpracowników czy klientów. Ponieważ
pracowałeś przede wszystkim dla samego Boga
i z Nim w sercu, działanie i praca w pocie czoła stały się wyrazem i przedłużeniem Twojej modlitwy.Nikt
nie mógł jednocześnie tak osobiście i bezpośrednio
powiedzieć: dla Ciebie Jezu, z Tobą Maryjo!
Wielu innych potomków Dawida miało nadzieję być choćby jednym z ogniw łańcucha przed obiecanym Mesjaszem – Ty mogłeś nie tylko zobaczyć Go
własnymi oczyma, ale także po ojcowsku troszczyć się
o Niego i wychowywać Go. – W Twojej szkole Jezus
uczył się pracować i wyzwolił pracę od przekleństwa
grzechu pierworodnego. Przez Krew Syna Bożego,
a więc przez Jego trud, naukę, cierpienie, śmierć
i zmartwychwstanie,została uświęcona praca tych,którzy jednoczą się z Nim przez wiarę, nadzieję i miłość.
W ten sposób każda praca może teraz brać udział
w dziele Boga wciąż stwarzającego,a jednocześnie stać
się współpracą w dziele odkupienia.
Święty Józefie, dziękujemy Ci za wierność Twojej wiary i miłości, która potrafi służyć. Chcemy tak
jak Jezus uczyć się od Ciebie pracować. Chcemy
razem z Tobą cenić pracę, nie czyniąc z niej bożka. Za Twoim wstawiennictwem chcemy z pomocą Boga lepiej uczyć się dzielić miejscami pracy i jej
100 DO ŚWIĘTYCH
owocami, by coraz więcej ludzi mogło żyć w godności, pokoju i wolności. Amen.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
– PATRONA DOBREJ ŚMIERCI
Święty Józefie, Pan Bóg wybrał Ciebie na opiekuna Swiętej Rodziny. Byłeś gotowy stracić swoje plany i marzenia dla wypełnienia Woli Bożej. W ten
sposób byłeś zawsze gotowy, aby opuścić ten świat
i pójść do Ojca Niebieskiego. Pan Bóg dał Tobie to
szczęście, aby w godzinie śmierci mieć blisko siebie Jezusa i Jego Najświętszą Matkę.
Nie wiem,kiedy na mnie przyjdzie ta najważniejsza
godzina życia,ale pragnę być gotowy – tak jak Ty. Proszę o obecność kapłana, który przez sakrament pojednania i sakrament chorych oraz przez Komunię
świętą będzie mógł mi pomóc, podobnie jak kiedyś
Jezus umocnił Ciebie.Proszę również o obecność Maryi poprzez ludzi wiary i Ewangelii, którzy noszą
w sobie Jej żywy obraz, Jej duchowe macierzyństwo.
Pragnę Twojej szczególnej pomocy w tych momentach, w których Pan Bóg będzie stawiał mnie
przed podobnymi próbami, jak kiedyś Ciebie.
Pragnę uczyć się umierać przez tracenie własnej woli
DO ŚWIĘTYCH 101
dla Chrystusa i mężne życie Słowem Bożym
w trudzie codziennej pracy. W ten sposób chcę pod
Twoją opieką przygotować się na przejście do
wiecznej i prawdziwej ojczyzny. Amen.
HYMN DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Święty Józefie, patronie nasz,
Święty Józefie, patronie nasz,
módl się, módl się, módl się za nami!
Wzorze szlachetny, pomóż nam żyć
– chcemy posłuszni i wierni być
Bogu, Bogu, Bogu i Maryi!
Święty Józefie, kochamy Cię,
pracując sercem i modląc się
z Tobą, z Tobą, z Tobą na zawsze!
Św. Franciszek Ksawery
(1506–1552)
Kapłan, jezuita, patron dzieł misyjnych. Zmarł na misjach na Dalekim Wschodzie. Święty Franciszek Ksawery uczy nas żyć i umierać z radosną ofiarnością
w służbie ewangelizacji Kościoła i świata, widząc we
wszystkim okazję do misji.
102 DO ŚWIĘTYCH
O POWOŁANIA MISYJNE
Panie Jezu Chryste,Ty przez swoją Najdroższą Krew
odkupiłeś ludzi wszystkich pokoleń, języków, ras
i narodów. Ty otworzyłeś świętemu Franciszkowi
Ksaweremu bramy Dalekiego Wschodu.
Prosimy Cię za jego wstawiennictwem o liczne powołania zakonne i misyjne, aby Twoja Ewangelia dotarła do wszystkich narodów oraz oczyściła ludzi już
ochrzczonych od wszelkich form neopogaństwa.
Amen.
O GORLIWOŚĆ APOSTOLSKĄ
Święty Franciszku Ksawery, wielki Patronie misji, za
Twoim orędownictwem święty Kasper uratował
wzrok i we wszystkich trudnościach, na jakie napotykał w swym życiu i w swojej działalności, doznawał Twojej opieki i pomocy.Twoja miłość i ofiarność
niech otworzą także nasze oczy i serca dla Jezusa, który przelał swoją Krew za wszystkich ludzi.Niech Twój
niestrudzony zapał daje nam siły i rozpala w nas gorliwość, zwłaszcza w służbie ubogim i potrzebującym.
Dziękujemy Ci za wszelką pomoc, jakiej doznaliśmy za Twoim wstawiennictwem. Spraw byśmy za Twym wzorem coraz gorliwiej zabiegali o zba-
DO ŚWIĘTYCH 103
wienie wszystkich ludzi. Daj nam wielu świętych
misjonarzy i współpracowników dla winnicy Pańskiej, by chwała Krzyża Chrystusowego i cześć Przenajdroższej Krwi zabłysły w całym świecie.
Święty Franciszku Ksawery, Patronie misji i naszej Wspólnoty, módl się za nami.
ZRANIONY Z MIŁOŚCI
Jezu,Ty jesteś Bogiem mojego serca.Twoja miłość do
nas zadała Ci na krzyżu pięć ran. Przez wzgląd na te
rany proszę Cię: przyjdź z pomocą Twoim sługom,których odkupiłeś za cenę swojej Krwi. Amen.
Św. Katarzyna ze Sieny
(1347–1380)
Tercjarka zakonu św. Dominika, Doktor Kościoła.
Przyczyniła się do utrwalenia pokoju pomiędzy miastami stawała w obronie praw papieża. W swoich pismach często przywoływała Krew Chrystusa. Jest
wzorem kontemplacji tajemnicy Krwi Chrystusa jako
źródła adoracji i mocy w walce z siłami ciemności.
104 DO ŚWIĘTYCH
KREW I OGIEŃ
Jezu, jesteś dobrocią i miłością! Ofiarowałeś własne życie, by przyodziać nas w łaskę. Na drzewie świętego Krzyża rozpiąłeś swoje Ciało. Ukazałeś się jako
zabity Baranek, który krwawi ze wszystkich członków. We Krwi stworzyłeś nas do życia w łasce.
Dobry Jezu, dusza moja pragnie zanurzyć się i wykąpać w Twojej Krwi, gdyż we Krwi znajduję źródło miłosierdzia, we Krwi dobroć, we Krwi ogień, we
Krwi prawdziwą pobożność, we Krwi zostają przezwyciężone winy, we Krwi taje zatwardziałość naszych serc, we Krwi gorzkie wydarzenia stają się
słodkie, a ciężkie winy – lekkimi…
W Twojej Krwi, o Jezu, rozwijają się wszelkie cnoty, zatop przeto mą duszę, by okryła się prawdziwymi cnotami. Amen.
Św. Kasper del Bufało
(1786–1837)
Kapłan rzymski, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, największy apostoł Krwi Chrystusa. Jest wzorem poświęcenia się Bogu w tajemnicy
Krwi Chrystusa dla odnowy Kościoła.
DO ŚWIĘTYCH 105
za kościół
Święty Kasprze, byłeś wiemy Kościołowi, gdy był
prześladowany; za Ojca Świętego przyjąłeś na siebie hańbę i więzy. Prosimy, byś wstawiał się za dzisiejszym Kościołem. Daj nam poznać, jak mamy żyć
Ewangelią Krzyża i jak ją przekazywać.Tak jak Ty,
chcielibyśmy służyć biednym i opuszczonym. Uczyń
naszą miłość do Krwi Chrystusa tak mocno abyśmy byli gotowi poświęcić dla niej nasze życie.
Dziękujemy Bogu za Twój przykład. Jednocz ze
sobą coraz bardziej naszą wspólnotę, byśmy zawsze
z nowym zapałem przeżywali nasze powołanie na
chwałę Boga i dla zbawienia dusz. Amen.
O MIŁOŚĆ
DO NAJDROŻSZEJ KRWI
Święty Kasprze,Tyś tak bardzo umiłował Jezusa, że
poszedłeś za Nim również drogą krzyża. Cierpienia
i gorycze życia nie były dla Ciebie złem, lecz niewątpliwym znakiem, że to sam Bóg działa, by oczyścić duszę i doprowadzić ją do świętości. Dlatego nie
traciłeś odwagi, gdy byłeś nawiedzany przez ból fizyczny albo przez lęk i ciemność wewnętrzną. Natomiast patrzyłeś na Jezusa, który obecny jest w każ-
106 DO ŚWIĘTYCH
dym krzyżu. Uwierzyłeś w miłość Bożą która obficie spływa na nas w Przenajdroższej Krwi. Rany Pana
Jezusa były dla Ciebie miejscem ucieczki.
W nich odnajdywałeś pokój,bezpieczeństwo,a nawet radość serca,która udzielała się innym.Święty Kasprze, daj nam uczestniczyć w Twojej wierze, w Twojej nadziei, w Twojej miłości. Twój przykład i Twoje
wstawiennictwo niech nam dadzą prawdziwy i trwały zapał ku czci Krwi Chrystusa, która pomaga nam
stawać się coraz bardziej podobnymi do Ukrzyżowanego Pana. Pragniemy nie tylko słowami, ale całym
naszym życiem i poprzez naszą śmierć chwalić „Zdrój
Miłosierdzia”, aby jak najliczniejsi ludzie odnaleźli
prawdziwe szczęście i wieczną chwałę. Amen.
NASZE ŻYCIE
Nasze życie niech będzie całkowicie zwrócone ku miłości Boga, który nas tak bardzo umiłował, że stał się
naszym Odkupicielem i Ofiarą miłości za nas: „On
nas umiłował i obmył we Krwi swojej”. W jaki sposób możemy rzeczywiście i skutecznie przyjmować
ten zbawienny napój odkupienia dla nas samych i dla
innych? Wtedy, gdy mając to na uwadze, powtórzymy za świętym Pawłem: „Dopełniam braki udręk
DO ŚWIĘTYCH 107
Chrystusa”. Zanurzajmy się w duchu w świętych Ranach Jezusa Chrystusa, naszego Pana.Tam niech będzie miejsce naszego spoczynku i pokoju.
NASZA DROGA
Doskonałość nie polega na dokonywaniu wielkich
rzeczy, lecz na dokładnym wypełnianiu Woli Bożej.
Musimy iść każdą drogą, jaką z miłości wybrał
nam Bóg. Będzie ona może prosta lub kamienista,
sucha albo w błocie. Jeśli wszystkie zajęcia spełniamy
dobrze, to postępujemy naprzód i zasługujemy, aby
otrzymać większe laski.
Szczególną pomoc otrzymujemy wtedy, jeśli
każde zadanie spełniamy tak doskonale, jakbyśmy
nic innego nie mieli do wykonania.
Powinniśmy zawsze pamiętać, że Bóg jest obecny. On jest nam bliski jako Pan i jako Ojciec, który nas kocha.
Św. Maria De Mattias
(1805–1866)
Założycielka Zgromadzenia sióstr Adoratorek Krwi
Chrystusa ASC. Daje szczególny przykład udziału
108 DO ŚWIĘTYCH
w misji Kościoła przez troskę o formację dziewcząt, kobiet i całych rodzin.
O PRZYJĘCIE KAŻDEGO KRZYŻA
Święta Mario De Mattias, pragnę tak jak Ty przyjmować każdy krzyż i być głęboko zjednoczony
z Chrystusem w naśladowaniu Go w drodze do Ojca.
Pomagaj mi wzrastać w jedności z Nim przez codzienne umieranie dla siebie. Pokaż mi, jak mam pić
z kielicha cierpienia. Usposabiaj mnie do realizowania
w życiu Tajemnicy Krzyża w taki sposób, aby być znakiem nadziei i radości dla wszystkich, wśród których,
z którymi i dla których pracuję. Amen.
O WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ
Święta Mario De Mattias,Ty przez wiarę odnalazłaś
w Krzyżu Chrystusa i w Jego wylanej Krwi zachętę i siłę do podjęcia swego apostolskiego dzieła. Od
najmłodszych lat uczyłaś dziewczęta modlitwy
i chrześcijańskiego życia, budziłaś świadomość
ludzkiej godności i odpowiedzialności za zbawienie świata. Uproś nam u Pana żywą wiarę.
DO ŚWIĘTYCH 109
Twoje nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi
Chrystusa wyrażało się w modlitwie i w życiu. Byłaś uległa Woli Bożej i ufna w Jego Opatrzność.Przyjmowałaś z radością chorobę, trud i prześladowanie
wiedząc, że „,ziarno, zanim owoc przyniesie, musi
obumrzeć”.Uproś nam u Pana wzrost czynnej nadziei.
Święta Mario De Mattias,Ty odpowiedziałaś z gotowością i radością Bogu,„który tak umiłował świat,
że dał Syna swego Jedynego”; Ty przez swoją wielką miłość pociągnęłaś wiele ludzi do naśladowania
Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Uproś
nam u Pana wzrost w miłości Boga i ludzi, a także
łaskę o którą Cię z ufnością prosimy.
ODWAŻNA MIŁOŚĆ
Święta Mario De Mattias; Ty widziałaś potrzeby rodzin i dlatego zaopiekowałaś się szczególnie dziewczętami i niewiastami, by wychowywać dobre matki i w ten sposób przyczyniać się do odnowy Kościoła
i całego społeczeństwa. Miłość do Krwi Chrystusa
uczyniła Cię tak silną i wytrwałą, że pomimo wszelkich trudności i sprzeciwów szłaś wiernie za wezwaniem Twego ukrzyżowanego Oblubieńca. Ukazuj
także i nam źródło przebaczenia jako siłę w cierpie-
110 DO ŚWIĘTYCH
niu i radość w służbie innym. Módl się za nami, abyśmy i my dzisiaj żyli Twoją odwagą i miłością, i w ten
sposób pomagali ludziom w dojściu do Boga. Amen.
OJCIEC PIO (1887–1968)
Zakonnik – kapucyn. Kapłan, spowiednik stygmatyk.
Święty Ojciec Pio pomaga nam brać osobisty udział
w wynagradzającym cierpieniu Chrystusa dla zbawienia ludzi.
WEZWANIA DO ŚW. OJCA PIO
Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wiemy naśladowco świętego Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
DO ŚWIĘTYCH 111
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga,
K. Módl się za nami, święty Ojcze Pio,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ojciec
Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw,
prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego
pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się
z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.
112 DO ŚWIĘTYCH
NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM
ŚWIĘTEGO O. PIO
O Jezu kochany! Ty przez Twą Najdroższą Krew dałeś życie wieczne tym, którzy biorą na siebie krzyż
i idą za Toba błagamy Cię, abyś dzięki Twojej łasce dał nam poznać przemożne wstawiennictwo
Twojego sługi świętego Ojca Pio, który w czasie swego ziemskiego życia został wybrany do noszenia
w cierpieniu, pokucie i miłości stygmatów Twych
Najświętszych Ran.
O Panie! Udziel nam laski, byśmy przez naśladowanie św. Ojca Pio mogli wzrastać w miłości
i życzliwości do wszystkich ludzi oraz spłacali Ci
dług, łącząc swoje cierpienia z Twoją męką w chorobie, samotności, utrudzeniu i śmierci. Obyśmy
mogli zawsze wzrastać w pobożności wobec Twej
Matki, Najświętszej Maryi Panny, być zawsze posłusznymi Ojcu świętemu i wrażliwymi na potrzeby Twojego Kościoła.
O Panie! Udziel nam łaski nie tylko spełnienia
próśb, które zanosimy do Ciebie w tej nowennie,
prosząc Cię o (wymień łaskę), ale również tej łaski, by wszyscy ludzie mogli otrzymać siły do pójścia za Tobą, który jesteś Drogą Prawdą i Życiem.
Amen.
DO ŚWIĘTYCH 113
Maryjo, Królowo nieba! Uproś nam dobre, święte powołania.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.
MODLITWA DO O. PIO
Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż
nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni
tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba zanim Jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary,
abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich
i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas
w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw,
abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne
przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej
Matki.Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do
szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy
nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Sługa Boży Jan Paweł II
114 DO ŚWIĘTYCH
Modlitwa o wstawiennictwo
Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami
Męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam
przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania
w kościele świętym. Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć
w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.
PRZED DZIECIĄTKIEM JEZUS
O Boże Dziecię, Twoja delikatność podbija moje
serce. Ujęła mnie też Twoja miłość. Pozwól, aby
w zetknięciu Twoim ogniem moja dusza rozpływała
się Z miłości, a Twój ogień mnie pochłaniał, spalał, obrócił w popiół tutaj u Twoich stóp i pozostawił roztopionego z miłości i sławiącego Twoją dobroć i Twoją miłość.
św. ojciec Pio
DO ŚWIĘTYCH 115
MODLITWY
O UWOLNIENIE
•
przeciwko
wszelkiemu złu
Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu
Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, aniołowie, archaniołowie i święci z nieba,
zstąpcie na mnie.
Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie, napełnij
mnie sobą, posługuj się mną. Odpędź ode mnie
wszystkie moce zła, zniszcz je, abym ja był zdrów
i mógł dobrze pracować.
Oddal ode mnie czary, gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia,
przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie
diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest
złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotno-
116 O UWOLNIENIE
ścią, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha. Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym, aby już nigdy
więcej nie dotykały mnie ani żadnego innego
stworzenia na tym świecie. Rozkazuję i polecam
mocą Boga wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym,
wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby
mnie opuściły natychmiast, aby mnie opuściły raz
na zawsze i by poszły do piekła wieczystego, związane przez św. Michała Archanioła, św. Gabriela,
św. Rafała, przez naszych Aniołów Stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.
Przeciw
bluźnierczym
myślom i koszmarom
O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, proszę
Cię najpokorniej i z największą ufnością, na jaką
moje serce zdobyć się może racz uwolnić mnie od
wszystkich złych, bluźnierczych, nieczystych, napastliwych myśli.
O UWOLNIENIE 117
Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój. Wyzwól
od nocnych koszmarów. Spełnij o Panie swoją obietnicę, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku i którą ponawiasz wobec nas podczas każdej Mszy świętej: „Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam
daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję.”
Jeśli zaś w napastliwych, natrętnych myślach, które zadają mi tyle cierpień jest udział złego ducha,
proszę pokornie: Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany, rozkaż mu by odszedł ode mnie
i nie wracał więcej. Niech znajdę w Twoim Najświętszym Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie,
abym mógł wychwalać potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia.
Jezu ufam Tobie! Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa, Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
przeciw czarom
Kyrie Eleison. Panie, nasz Boże, Władco wieków
wszechpotężny i wszechmogący, Ty stworzyłeś
wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty
w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy
mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką
i uratowałeś swoich trzech świętych młodzieńców.
118 O UWOLNIENIE
Ty jesteś nauczycielem i lekarzem swoich dusz. Ty
jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie.
Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie,
wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki
złych i nikczemnych osób działających na szkodę
Twego sługi (imię).
Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez
czary dostąpił obfitości dóbr, mocy, powodzenia
w życiu i miłości. Ty, Panie, który darzysz miłością
ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie,Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą
moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych. Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością: Pan jest
moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek. Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś
ze mną. Ty jesteś moim Bogiem, moją mocą,
moim potężnym Panem, Panem pokoju, Ojcem
przyszłych wieków.
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad
Twoim obrazem i wybaw Twego sługę od wszelkiej
O UWOLNIENIE 119
szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez
wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej pani Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi,
jaśniejących archaniołów i wszystkich świętych Twoich. Amen.
o uwolnienie
Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś
Ojcem. Ciebie prosimy przez wstawiennictwo
i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby
nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu
dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
120 O UWOLNIENIE
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś: pokój zostawiam wam,
pokój mój wam daję przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
O OCHRONĘ
PRZEZ KREW CHRYSTUSA
Panie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli
egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci
przez krew baranka.Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować
Twoją Najdroższą Krew – nie tylko podczas
Eucharystii, ale też – w sposób duchowy – w innych
sakramentach, poprzez Słowo Boże oraz przez mistyczną obecność tej Krwi w każdej ranie i w każdym cierpieniu odkupionej ludzkości.
Proszę teraz o szczególną ochronę przez Twoją
Krew i o Jej zbawienną moc nie tylko dla mnie sa-
O UWOLNIENIE 121
mego, ale również dla moich krewnych, znajomych
i dla wszystkich, do których może się kierować gniew
i zemsta duchów nieczystych, sprowokowanych
przez moją modlitwę. Ufając Twojemu miłosierdziu,
zanurzam wszystkich tych ludzi i samego siebie
w Twojej Najdroższej Krwi, chroniąc nas w Twoich świętych ranach.
Proszę o oczyszczenie relacji do wszystkich
moich przodków oraz do żyjących jeszcze na tej ziemi, z którymi jestem lub byłem w kontakcie. Niech tym, co nas łączy, będzie jedynie Twoja zbawcza
miłość, przelana na krzyżu!
Zabierz wszystko, co poprzez grzech i winę stało się moim dziedzicznym obciążeniem. Oczyść relacje pomiędzy żyjącymi a zmarłymi od wszelkich
przeszkód i uświęcaj je przez Twojego Ducha Świętego.Twoja Najdroższa Krew niech jaśnieje też w naszych zranieniach jako znak zwycięstwa – tak jak
w Twoich ranach w dniu zmartwychwstania. Amen.
O UWOLNIENIE
I ODNOWIENIE WIARY
Jestem wdzięczny za moje życie, które podarowała mi Odwieczna Miłość. Przez Jezusa Chrystusa
proszę Boga Ojca o odnowienie łaski chrztu świę-
122 O UWOLNIENIE
tego. Dzięki niej stałem się dzieckiem Boga i Kościoła: chcę być nim w pełni i postanawiam żyć według Słowa Bożego pod przewodnictwem pasterzy
Kościoła. Dlatego przebaczam wszystkim ludziom,
którzy mnie kiedykolwiek – świadomie lub nieświadomie – zranili albo wyrządzili mi szkodę. Jednocześnie proszę o przebaczenie wszystkich moich
grzechów, jak również o uwolnienie mnie od
„winy”, która przez moich przodków lub przez inne
negatywne wpływy może ciążyć na mnie i na mojej rodzinie.
W Imię Jezusa wyrzekam się szatana i wszystkich jego towarzyszy oraz pomocników, jak i dusz
potępionych. Mocą sakramentu chrztu świętego zrywam i niszczę wszystkie kontakty i wpływy, które
powstały przez nasze grzechy lub praktyki okultystyczne związane z mocami ciemności.
Przez zasługi Przenajdroższej Krwi Chrystusa
proszę o całkowite uwolnienie od wszelkich skutków przekleństw, klątw, wróżbiarstwa, magii lub spirytyzmu. Unicestwiam je w Zdroju Miłosierdzia wypływającym dla nas z ran Chrystusa.
Proszę Ducha Świętego o zerwanie wszystkich
złych powiązań, które łączą mnie jeszcze z moimi
przodkami lub innymi osobami i rzeczami. Przez
działanie świętego Michała Archanioła oddaję
O UWOLNIENIE 123
Sprawiedliwości i Miłosierdziu Boga tych zmarłych,
którzy bez łaski Bożej odeszli z tego świata.
Przez wstawiennictwo Maryi, Niepokalanie Poczętej Dziewicy i Matki Bożej, „Niewiasty obleczonej w słońce”i Zwyciężczyni we wszystkich walkach z szatanem, proszę o całkowite uwolnienie mojego ciała, mojej duszy i mojego ducha od wszystkich szatańskich obciążeń, abym mógł ze wszystkimi Aniołami i świętymi świadczyć i wychwalać
Bożą wszechmoc, miłosierdzie, dobroć i miłość, teraz i w wieczności.
Proszę o pomoc także mojego Anioła Stróża, moich patronów i wszystkich przyjaciół Boga, abym
wolny od nękania złych duchów i od pokus – mógł
wieść życie w pokorze, mądrości i wdzięczności,
zgodnie z Wolą Bożą i według pragnienia Serca Jezusa. Amen.
Duszo Chrystusowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie,
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
124 O UWOLNIENIE
W ranach Swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do Siebie,
Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię.
Na wieki wieków. Amen.
o zwycięstwo nad szatanem
Boże Ojcze Wszechmogący,Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał
Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który
dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom
szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie
na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego
nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed
zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.
Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który nie-
O UWOLNIENIE 125
winnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją.
Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej
Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła,
Aniołów i Świętych.
Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek
i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na
naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie
błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi
swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty
Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem „Któż
jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej
walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad
światem. Amen.
o uzdrowienie wewnętrzne
Panie Jezu,Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone, proszę Cię, abyś uzdrowił
urazy powodujące niepokoje w moim sercu. Proszę
Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę Cię, abyś wszedł
w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od
126 O UWOLNIENIE
tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie
Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je
wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.
Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany,
otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic
z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi
cierpienia, zmartwień, niepokoju. Ulecz, Panie,
wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te
urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym
do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć
serca strapione, ulecz moje serce.
Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych. Oddaję Ci moje
serce. Zechciej je przyjąć, Panie, i oczyścić. Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. Pomóż
mi być pokornym i cichym. Ulecz mnie, Panie,
z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem
i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, Twego zwycięstwa nad
grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.
O UWOLNIENIE 127
o uwolnienie od pokus
Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą, który z powodu nadmiaru pokus stał się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego
(zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł
podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie
odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
EGZORCYZM PROSTY
Mocą Najświętszej Krwi Chrystusa duchy złe,
które działacie na…/w… (osoba /okoliczność) odsyłam was pod stopy Ukrzyżowanego i do Jego dyspozycji. Idźcie i nie wracajcie. Amen.
Przez znak krzyża
Przez znak krzyża, od nieprzyjaciół, uwolnij nas,
Boże nasz.
Per signum crucis de inimicis nostris libera nos,
Deus noster.
128 O UWOLNIENIE
Żywy płomieniu Miłości
Żywy płomieniu Miłości Niepokalanego Serca
Maryi, oślepiaj szatana. Amen
Dostojna Królowo Niebios
Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały
ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko,Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.
Maryjo, Królowo niebios
Maryjo, Królowo niebios, Matko i władczyni ludzi,
która z Bożego nakazu i Bożą mocą, miażdżysz głowę szatana, posłuszni Twemu macierzyńskiemu wez-
O UWOLNIENIE 129
waniu przychodzimy do Ciebie, abyś obdarzała nas
łaskami i cudami swej dobroci.
Wysłuchaj modlitwy Twych strapionych dzieci.
Maryjo,jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwiaj znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca ludzkie.
Bądź nam pociechą w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach. Spraw,
abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali się być w łasce, aby zasłużyć na radości nieba.
Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż
Kościołowi Twojego Syna, wytrwać w takim samym
zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielić nie wypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia,
dla wolności całego stworzenia.
O Matko ludzi i narodów,Ty znasz wszystkie ich
cierpienia i wszystkie nadzieje. Twoje macierzyńskie Serce Odczuwa, wszelkie wstrząsające światem
zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością przyjmij nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością matki i służebnicy Pańskiej tych, którzy tego najbardziej
potrzebują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty
sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macie-
130 O UWOLNIENIE
rzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, która z serdeczną
czułością Tobie, Matko, powierzamy. Niech dla
wszystkich nastanie czas pokoju i wolności, czas
prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen.
modlitwa leona XIII
do św. Michała archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu zastępów
anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą
Bożą strąć do piekła. Amen.
Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in
mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.
Holy Michael, the Archangel, defend us in battle.
Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray; and do you, O Prince of the heavenly host,
O UWOLNIENIE 131
by the power of God cast into hell Satan and all the
evil spirits who wander through the world seeking
the ruin of souls. Amen
Heiliger Erzengel Michael, beschirme uns im
Kampfe, beschütze uns gegen die Bosheit und die
Nachstellungen des bösen Feindes. Ihm möge
Gott gebieten, so flehen wir inständig. Du aber, Fürst
der himmlischen Heerscharen, wollest den Satan
und die anderen bösen Geister, die zum Verderben
der Seelen in der Welt umhergehen, mit Gottes
Kraft in die Hölle hinabstoßen. Amen.
Poświęcenie się
św. Michałowi Archaniołowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż
bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą
dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich
modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich,
których biorę za świadków mego nabożeństwa ku
Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego
obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno
132 O UWOLNIENIE
czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź
moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę
i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.
o obronę przed złem
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata
i Krwią Jego dał się przebłagać,daj nam,prosimy,godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy
radowali się wiekuistym szczęściem w niebios:
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo domu
Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze
towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O UWOLNIENIE 133
Litania do Najdroższej
Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
134 O UWOLNIENIE
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa,wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa,wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
MÓDLMY SIĘ. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś
Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam,
prosimy,godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem
w niebios: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.Amen.
O UWOLNIENIE 135
Odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę,
którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem
z Kościołem w dniu naszego chrztu. A zatem
pytam każdego z Was: czy wyrzekasz się
grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W. Wyrzekam się.
K. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do
zła, aby cię grzech nie opanował?
W. Wyrzekam się.
K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym
sprawcą grzechu?
W. Wyrzekam się.
K. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi?
W. Wierzę.
K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi
Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, któ-
136 O UWOLNIENIE
W.
K.
W.
K.
ry powstał z martwych i zasiada po prawicy
Ojca?
Wierzę.
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wierzę.
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
nabożeństwo Leona XIII
(POD PRZEWODNICTWEM KAPŁANA)
K. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego,
święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw
księstwom i mocom,przeciw władcom ciemności tego
świata oraz złym duchom,krążącym w przestworzach.
Przybądź na pomoc ludziom których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo Swoje oraz wykupił
za wielka cenę z niewoli szatańskiej.
Ciebie czci Kościół święty jako Stróża i Patrona; Tobie powierzył Pan odkupione dusze, byś je
umieścił w niebieskiej szczęśliwości.
O UWOLNIENIE 137
Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi stopami
starł szatana i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi.
Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego, aby
rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie, i pochwyć smoka, węża starodawnego, który jest diabłem i szatanem, a związawszy go rzuć w przepaść,
aby więcej nie zwodził narodów. Amen.
Trzy razy Zdrowaś Maryjo
Antyfona
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc
i płacząc na tym łez padole. Przeto więc, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy na nas
zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
K. Módl sie za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj
łaskawie na lud do Ciebie wołający, a za przyczyna
chwalebnej i niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy
Maryi, z świętym Józefem Jej Oblubieńcem, z świę-
138 O UWOLNIENIE
tymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, i ze
wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie
modlitw, które zanosimy za nawrócenie grzeszników,
za wolność i podwyższenie świętej Matki Kościoła. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Święty Michale Archaniele... (str. 131).
Salve, Regina,
Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui nobis post lioc exsilium, ostende. clemens! o pia! o dulcis Virgo Maria!
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice ; et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, ac bea-
O UWOLNIENIE 139
tis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro iibertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
V. Sancte Michael Archangele, (str. 131)
R. Amen.
Przed ważnym zajęciem
– Rycerstwo św. Michała
Te i pozostałe modlitwy z dopiskiem „Rycerstwo św. Michała” mogą odmawiać tylko sami Rycerze i Członkowie Wspomagający Rycerstwa św. Michała Archanioła.
Pozostali świeccy mogą ją odmawiać za pozwoleniem
księdza egzorcysty w szczególnych okolicznościach.
Informacje o Rycerstwie znaleźć można na stronie internetowej www.kjb24.pl.
W imię Boga † w Trójcy Jedynego, w imię Ojca †
Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy
z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie, i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej
pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Pa-
140 O UWOLNIENIE
nem i rozkazuje wam: Oddalcie się i nie wracajcie
więcej tutaj. Amen.
Boże, Najwyższy nasz Panie,Twoją Boską mocą
uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!
Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.
Modlitwa wyzwolenia
– Rycerstwo św. Michała
Modlitwa Rycerstwa św. Michała Archanioła
Panie Jezu Chryste! Uznaję Cię moim Stwórcą,
Zbawcą, Panem i Królem!
Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za
nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś,
teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla
mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem
dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego
szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.
Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu.
Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele,
O UWOLNIENIE 141
mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci,
a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi
w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza
moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla
mej duszy!
Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospałe
i oziębłe dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za
to, że nie otwieram się w pełni na działanie Ducha
Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam
w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów.
Żałuję, Panie, że wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd
całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko
mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! Wyrzekam
się szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności.
Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie
i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała
Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci
szatanie:
142 O UWOLNIENIE
Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj
więcej! Odejdź † od moich bliskich, (od mego męża,
żony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych,
sąsiadów, przyjaciół i znajomych!
JEZUS CHRYSTUS jest moją silą i mocą!
Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć
do Ciebie!
W imię Jezusa † rozkazuję wam przeklęte duchy;
odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!
Mocą Chrystusa † nakazuję ci: odejdź ode mnie
i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!
Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cię na dno piekła! Należę do mego
Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za
mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać
i uwielbiać, i Jemu dziękować!
Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa
i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.
O mój Zbawicielu! Chcę odtąd używać mego
zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze
i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością,
że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem
O UWOLNIENIE 143
z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę
wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Modlitwa o uwolnienie
– Rycerstwo św. Michała
Modlitwa Rycerstwa św. Michała Archanioła
W imię Boga † w Trójcy Jedynego przez zasługi
i moc wszystkich Chórów Anielskich: Serafinów,
Cherubinów,Tronów, Panowań, Mocarstw, Władz,
Zwierzchności, Archaniołów i Aniołów Stróżów –
rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: pychy,
łakomstwa, zazdrości, gniewu, obżarstwa, pijaństwa,
lenistwa, kłamstwa, bogobójstwa, bratobójstwa,
dzieciobójstwa, zdrady i wszego złego – idźcie precz
na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. Amen. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi
i nam budować Jego Mistycznego Ciała tu, na ziemi. Amen.
144 O UWOLNIENIE
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich
zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwo ści i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu zastępów
anielskich, szatana i inne złe duchy, które
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
ISBN 978-83-931698-1-8
.
Modlitwy w róznych potrzebach
okladka modlitwy_Layout 1 10-12-28 16:29 Strona 1
Download