Granice orzekania pra

advertisement
20
paŸdziernika
Emergentnoœæ – powstawanie z³o¿onoœci
z konkurencyjnoœci oddzia³ywañ, nieliniowoœci
i fluktuacji w uk³adach przyrodniczych
prof. dr hab. Józef Spa³ek
10/11
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloñski
Wydziaù Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
17
listopada
Ca³un Turyñski: wielka
tajemnica, czy mistyfikacja
prof. dr hab. Idzi Panic
Zakùad Historii Úredniowiecznej,
Wydziaù Nauk Spoùecznych, Uniwersytet Úlàski
8
grudnia
Terra incognita? Granice poznania
geologicznej przesz³oœci, teraŸniejszoœci
i przysz³oœci Ziemi
prof. dr hab. Janusz Janeczek
Terra incognita? Granice poznania
geologicznej przesz³oœci, teraŸniejszoœci
i przysz³oœci Ziemi
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii,
Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski
12
stycznia
Dlaczego antropologia
nie jest g³adk¹ opowieœci¹?
stycznia
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii,
Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski
dr hab. Aleksandra Kunce
Zak³ad Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze,
Wydzia³ Filologiczny, Uniwersytet Œl¹ski
19
prof. dr hab. Janusz Janeczek
Granice orzekania prawdy
prof. dr hab. Adam Jonkisz
Katedra Filozofii i Nauk Ekonomicznych, Akademia
Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Bia³a
Problem granic w filozofii i nauce
Czwarta edycja
semestr zimowy 10/11
Seminarium odbywa siê na Wydziale Nauk Spo³ecznych
sala sympozjalna III (IV piêtro)
8 grudnia, godz. 15.30
10/11
prof. dr hab. Janusz Janeczek
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii,
Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski
Janusz Janeczek
Terra incognita?
Granice poznania geologicznej
przesz³oœci, teraŸniejszoœci
i przysz³oœci Ziemi
Ostatnie, tragiczne w skutkach trzêsienie Ziemi na Haiti
by³o otrzeŸwiaj¹cym przypomnieniem ograniczonego
zakresu poznania naszej planety. Równie¿ kontrowersje
wokó³ globalnego ocieplenia wskazuj¹ jak dalecy jesteœmy
od zrozumienia z³o¿onoœci procesów naturalnych.
Na rz¹dz¹ce nimi prawa fizyki nak³adaj¹ siê zdarzenia
losowe oraz mnogoœæ czynników czyni¹cych przewidywanie krótkookresowych, dynamicznych zjawisk naturalnych zadaniem niezwykle trudnym. W sukurs przychodzi
odwrócona zasada aktualizmu geologicznego: „poznanie
przesz³oœci jest kluczem do prognozowania przysz³oœci”
wraz z rozumowaniem przez analogiê pozwalaj¹c na wykorzystanie zdobyczy nauk geologicznych, z natury swojej
historycznych do przewidywania przysz³ych zdarzeñ,
co ma znaczenie nie tylko poznawcze, ale i praktyczne.
Wszelako, czy poznaliœmy ju¿ dostatecznie przesz³oœæ
Ziemi aby dokonywaæ jej projekcji na przysz³oœæ? W ogólnych zarysach i w wielu szczegó³ach tak. Jednak¿e wiele
kart z zamierzch³ej przesz³oœci zosta³o raz na zawsze usuniêtych, a nieustaj¹cy cykl tworzenia i przeobra¿ania materii ziemskiej czyni rekonstrukcjê przesz³ych zdarzeñ
fragmentaryczn¹ i obarczon¹ du¿¹ doz¹ niepewnoœci.
Ale i teraŸniejszoœæ nie jest pozbawiona bia³ych plam.
Tajemnice g³êbokiego wnêtrza Ziemi i oceanicznych g³êbin
oraz dok³adna znajomoœæ zasobów surowcowych stanowi¹
obecnie najwiêksze wyzwania rzucone geologom Mimo
naturalnych ograniczeñ postêp w geologicznym poznaniu
Ziemi jest ogromny. W du¿ej mierze za spraw¹ rewolucyjnej teorii p³yt litosferycznych i coraz to doskonalszych
metod badawczych.
12
stycznia
Dlaczego antropologia
nie jest g³adk¹ opowieœci¹?
dr hab. Aleksandra Kunce
Zak³ad Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze,
Wydzia³ Filologiczny, Uniwersytet Œl¹ski
Download