pojęcie polityki ekonomicznej, jej funkcje, cele

advertisement
POJĘCIE POLITYKI EKONOMICZNEJ, JEJ
FUNKCJE, CELE, GŁÓWNE DZIEDZINY
Współcześnie terminu „polityka" używa się głównie
do określenia działalności władz państwowych w
kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie
oraz stosunków państwa z zagranicą. Często jednak
pojęciu „polityka" nadaje się szersze znaczenie,
obejmujące wszelką działalność służącą wpływaniu na
sprawy publiczne, i to bez względu na to, kto ją
prowadzi. Podmiotem polityki w tym znaczeniu jest
więc nie tylko władza państwowa, lecz także każda
organizacja, grupa społeczna czy nawet osoba
podejmująca działania, których celem jest wywarcie
określonego wpływu na tok spraw publicznych. W roli
podmiotów polityki w naszych czasach występują też
różne organizacje międzynarodowe.
Uzupełniając
termin
„polityka"
odpowiednio
dobranym określeniem, wskazujemy bliżej na jej
przedmiot, czyli rodzaj spraw, których interesująca
nas działalność dotyczy. Mówimy więc o polityce
zagranicznej, polityce kulturalnej, polityce wojskowej;
gdy chcemy analizować działalność państwa
odnoszącą się do gospodarki, używamy pojęcia
polityka gospodarcza (jest ono używane zamiennie z
pojęciem polityka ekonomiczna).
Wg. S. Kruszczyńskiego pojęcie to oznacza
„bezpośrednie kierowanie gospodarką narodową przez
państwo lub pośrednie oddziaływanie państwa na
funkcjonowanie i rozwój tej gospodarki”
K. Secomski za politykę ekonomiczną uważa
„działalność państwa polegającą na określaniu
bieżących i perspektywicznych celów społecznogospodarczych oraz ich realizacji za pomocą metod i
środków wynikających z zasady racjonalnego
gospodarowania"
S. Kuziński z kolei przytacza taką oto definicję:
„polityka
gospodarcza
jest
praktycznym
zastosowaniem praw ujawnionych przez ekonomię
polityczną dla osiągnięcia, za pomocą metod
racjonalnego gospodarowania, celów określanych
przez państwo'".
Przez politykę gospodarczą będziemy rozumieć
świadome oddziaływanie władz państwowych na
gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę
i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w
państwie oraz na jego relacje gospodarcze z
zagranicą.
Funkcje polityki ekonomicznej
Jako nauka polityka- stanowioca metodyczną
systematyczną
refleksję
na
temat
celu
interwencjonalizmu państwowego w sferze gosp, na
temat skuteczności stosowanych narzędzi obejmuje
rozważanie na temat warunków gosp – społekonomicznych, jakie powinno być spełnione aby
stopień osiągnięcia celu polityczno gospodarczego był
możliwie największy. Jako praktyka jest to po prostu
codzienna działalność parlamentu, rządu, komisji i
innych organizacji i instytucji, których działalność
wpływa na warunki w jakich przebiegają procesy w
sferze gospodarczj.
Polityka ekonomiczna- jest to odnosza ca się do całej
gospodarki narodowej działalność państwa jako
zbiorowego
podmiotu
polegająca
na
wykorzystaniu
dostępnych
instrumentów
ekonomicznych, prawnych i politycznych w celu
odpowiedniego
kształtowania
stosunków
ekonomicznych wewnątrz kraju i za granicą.
Funkcje państwa
Funkcja publiczna – jej wypełnienie oznacza
bezpośrednią aktywność państwa w administrację
obrony narodowej, bezpieczeństwa wewnętrznego,
sadownictwa, dyplomacji. Państwo dba, aby tworzyć
sprawiedliwe prawo. Państwo w wypełnieniu funkcji
ma możliwość wykorzystania niezbędnej przemocy,
także fizycznej, która jest wykorzystywana zgodnie z
prawem, tylko państwo może tak postąpić.
Wypełnienie funkcji socjalnej oznacza : 1. ochrona
zdrowia obywateli, 2. Szkolnictwo, 3. Pomoc i opieka
społeczna dla nie potrafiących znaleźć środków do
życia.
Funkcja socjalna może też ulec przerostowi ( z tym
przerostem mieliśmy do czynienia w socjalizmie
realnym).
Funkcja gospodarcza oznacza kształtowanie przez
państwo
stosunków
ekonomicznych
przez
prowadzenie
polityki
ekonomicznej
przez
podejmowanie wszelkich działeń regulacyjnych,
bezpośrednie uczestnictwo państwa w procesach
gospodarczych
(istnienie
przedsiębiorstw
państwowych).
Funkcja regulacyjna państwa- potrzeby działań
państwa wynikają z ujawniającej się okresowo
nieefektywności wolno konkurencyjnego rynku i z
faktu powstawania tak zwanych zewnętrznych efektów
prowadzących działalność gospodarczą a również z
powodu braku możliwości prowadzenia negocjacji
między zainteresowanymi bezpośrednio stronami .
Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki
gospodarczej
Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
W literaturze znajdujemy różne sposoby klasyfikacji
uwarunkowań polityki ekonomicznej. Na przykład B.
Prandecka wyróżniła uwarunkowania zewnętrzne i
wewnętrzne, do pierwszych zaliczając sytuacje
międzynarodową danego kraju oraz możliwości
eksportowe i importowe, a do drugich uwarunkowania ustrojowo-systemowe, geograficznoprzyrodnicze, społeczne oraz wyznaczane przez
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.
Nieco inaczej ujmuje to S. Kuziński, który wyróżnia
uwarunkowania systemowe, społeczne i materialne,
odnosząc swój podział do sytuacji po drugiej wojnie
światowej w Polsce.
W naszych rozważaniach nawiązujemy do podziału
proponowanego przez B. Prandecką, pomijając jednak
scharakteryzowane już warunki ustrojowo-systemowe,
które rozstrzygając o całości regulacje w gospodarce
narodowej określają funkcje polityki ekonomicznej.
Cele, założenia, przesłanki
Państwo ingeruje w sprawy gospodarcze w imię
realizacji
określonych
celów.
Układ
celów
formułowanych przez politykę ekonomiczna wpływa
w zasadniczy sposób na jej kształt i formę; na układ
celów oddziałują jednak także uwarunkowania i
czynniki doktrynalne.
W związku z tym cele polityki ekonomicznej
rozpatrywano często w aspektach ustrojowosystemowych: uwydatniano odmienności celów
polityki gospodarczej w kapitalizmie i socjalizmie.
Oczywiste jest, że występujące tu różnice mają istotne
znaczenie. Polityka ekonomiczna w ustroju opartym
na własności indywidualnej musi przyczyniać się do
tworzenia warunków umożliwiających rozwój
przedsiębiorstw prywatnych, starając się przełamywać
ograniczenia koniunkturalne i zapewniać stałą stopę
wzrostu gospodarczego. Wśród celów polityki
ekonomicznej w krajach kapitalistycznych wymienia
się też często pełne zatrudnienie, stabilizacje cen,
zapewnienie równowagi bilansu płatniczego. W
krajach realnego socjalizmu cel polityki ekonomicznej
formułowano propagandowo-miała nim być poprawa
warunków bytowych ludności przez kształtowanie
stopy wzrostu gospodarczego i przeobrażenie jego
struktury. W praktyce w krajach tych cele polityki
gospodarczej formułowano bardzo rozmaicie; ich
realizacja z reguły nie odpowiadała deklaracjom
zwłaszcza w odniesieniu do warunków życia.
W większości krajów na czoło zespołu celów
deklarowanych w polityce gospodarczej wysuwa się
takie powszechnie uznawane wartości, jak:
suwerenność narodowa, sprawiedliwość, wolność i
praw człowieka, postęp społeczno-ekonomiczny,
równość szans itd. Różnice powstają przy interpretacji
i konkretyzacji tych sformułowań. Dokładniejsza
analiza układów konkretnych celów polityki
gospodarczej wykazuje, że występują w niej cele
niejednorodne, często względem siebie konkurencyjne.
Oprócz celów dotyczących wartości podstawowych
możemy wyróżnić cele: ustrojowo-systemowe i
polityczne, ekonomiczne, społeczne, ekologiczne,
dotyczące umacniania siły militarnej państwa.
CELE:
* generalne: suwerenność narodowa, sprawiedliwość,
postęp techniczny, prawa człowieka;
* ustrojowo-systemowe i polityczne: umacnianie
istniejącego
ustroju
społeczno-gospodarczego,
zapewnienie jego ewolucji;
* ekonomiczne: pomnażanie bogactwa kraju,
powiększanie dobrobytu, efektywne wykorzystanie
zasobów, wzrost gospodarczy, przemiany strukturalne,
wzrost przedsiębiorczości, równowaga gospodarcza,
wzrost udziału w międzynarodowym podziale pracy,
* społeczne: sprawiedliwy podział dochodu, gwarancja
zatrudnienia(pełne zatrudnieni), wyrównywanie szans
awansu, dostęp do dóbr kulturalnych i oświaty,
zapewnienie ochrony zdrowia, zabezpieczenie
społeczne;
* ekologiczne: ochrona środowiska kulturalnego,
rekultywacja
* obronno- militarne: powiększenie potencjału gałęzi
o znaczeniu obronnym, zapewnienie niezbędnych
rezerw mocy produkcyjnych i środków produkcji.
Główne dziedziny polityki ekonomicznej
Cele i oddziaływania systemu polityki ekonomicznej
dotyczą wielu dziedzin i aspektów społecznego
procesu gospodarczego, co pociąga za sobą
konieczność dokładnej identyfikacji występujących w
tych
dziedzinach
problemów,
a
następnie
odpowiedniej konkretyzacji sposobów i środków
ingerowania państwa. W związku z tym w ramach
polityki ekonomicznej wykształcają się różne jej
dziedziny i podsystemy.
Zwróciliśmy już uwagę na odpowiadający podziałowi
ekonomi na makroekonomię i mikroekonomię podział
polityki gospodarczej na makroekonomiczną i
mikroekonomiczną. Polityka makroekonomiczna
obejmuje te oddziaływania państwa, które dotyczą
całokształtu procesu gospodarczego lub jego
znaczących części i prowadzone są głównie za
pośrednictwem takich mechanizmów regulacji, jak
pieniądz
i
budżet
państwa.
Polityka
mikroekonomiczna zajmuje się regulacją konkretnych
zagadnień gospodarki, jej poszczególnych gałęzi,
rodzajów produkcji, rynków na określone towary i
usługi.
W naszych rozważaniach stosujemy także podział
akcentujący rodzaje problemów, która polityka
ekonomiczna podejmuje. W polityce ekonomicznej
państwa musimy więc podkreślić znaczenie polityki
wzrostu i polityki strukturalnej, wyodrębniając je w
systemie.
Funkcją polityki wzrostu jest dynamizowanie
społecznego procesu gospodarczego w skali
długookresowej, przeciwdziałanie siłom i zjawiskom,
które mogłyby wzrost hamować czy osłabiać. Gdy
wahania koniunkturalne występują cyklicznie, polityka
wzrostu obejmuje przedsięwzięcia zmierzające do
łagodzenia przebiegu cyklu, zwalczania czynników
kryzysogennych , skracania fazy kryzysu i depresji,
stymulowania ożywienia i rozkwitu.
Polityka strukturalna zmierza do przekształcania
układu relacji i proporcji występujących między
poszczególnymi sektorami, działami i gałęziami
gospodarki oraz rodzajami produkcji społecznej a jej
całością przez preferowanie rozwoju wybranych
sektorów i gałęzi. Polityka strukturalna ma zwykle na
uwadze nie tylko proporcje działowo- gałęziowe i
rodzajowe, lecz także inne proporcje występujące w
gospodarstwie narodowym (typu społecznego,
technologicznego, terytorialnego).
Uwzględnienie w celach i uwarunkowaniach polityki
gospodarczej zróżnicowań terytorialnych na obszarze
kraju pociąga za sobą wyodrębnienie polityki
regionalnej. Pojęciem tym określa się zwykle
oddziaływanie państwa oraz występujących w jego
imieniu władz centralnych i regionalnych na proces
rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego
regionów.
Z kolei waga narastających zagrożeń i zniszczeń
Środowiska naturalnego znalazła odzwierciedlenie w
wyodrębnieniu i rozwoju polityki ekologicznej.
W nowoczesnych ujęciach polityka wzrostu, polityka
strukturalna, polityka regionalna i polityka ekologiczna
są ze sobą integrowane i stanowią części składowe
ogólnej
polityki
rozwoju
społecznogospodarczego.
Wyodrębnienie dalszych podsystemów polityki
ekonomicznej można oprzeć na różnych kryteriach.
Sądzimy, że szczególne znaczenie ma tu kryterium
przedmiotowe, przyjmujące za podstawę podziału
dziedziny gospodarki, na które jest skierowane
oddziaływanie rządu, i kryterium instrumentacji,
odnoszące się do rodzaju czynników i mechanizmów,
za pomocą których można realizować wysunięte cele.
Oddziaływania państwa na procesy gospodarcze
zachodzące w poszczególnych działach i gałęziach
gospodarki narodowej czasem określa się mianem
polityki sektorowej. Obejmuje ona: politykę
przemysłową, politykę rolną (agrarną), politykę
handlową (często wyodrębnia się też politykę
handlu zagranicznego i współpracy z zagranicą),
politykę komunikacyjną, politykę komunalną itd.
Podział ten, opierając się na przedmiocie oddziaływań
rządu, jest zwykle skorelowany z podmiotowym
podziałem zadań między organy rządowe, czyli
ministerstwa:
przemysłu,
rolnictwa,
handlu,
komunikacji itd.
Wyodrębnienie
w
ujęciu
przedmiotowym
poszczególnych części polityki ekonomicznej wiąże ją
następnie z polityką społeczną, obejmującą politykę
oświatową, politykę ochrony zdrowia, politykę
mieszkaniową, a także politykę demograficzną
(starającą się wpływać na procesy reprodukcji
ludności). Ta ostatnia może zmierzać do pobudzania
lub ograniczania dynamiki biologicznego rozwoju
ludności; wiąże się z nią także polityka migracyjna,
której funkcją jest pobudzanie i ułatwianie lub
hamowanie i ograniczanie przemieszczeń ludności w
obrębie kraju i do jego otoczenia. Za ścisłym
powiązaniem polityki ekonomicznej i społecznej
przemawia m.in. konieczność odpowiedniego
sterowania rozwojem infrastruktury, która jest bazą
materialną wszystkich urządzeń służących świadczeniu
usług na rzecz gospodarki i ludności oraz
zespalających elementy gospodarki i systemu
osadniczego w przestrzeni.
Przyjmując za podstawę kryterium instrumentacji,
wydzielamy
dziedziny
(podsystemy)
polityki
ekonomicznej, kierując się rodzajem sposobów,
mechanizmów i czynników, których używa ona w
oddziaływaniu na gospodarkę. W gospodarce
rynkowej role podstawowego mechanizmu odgrywa
pieniądz. Jego regulacja jest przedmiotem polityki
pieniężnej (zwanej też polityką monetarną),
obejmującej politykę emisyjną i politykę
kredytową, które dotyczą sfery działania banków.
Problemy asekuracji jednostek gospodarczych i osób
fizycznych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami i
ryzykiem - w tym też związanym z prowadzeniem
działalności gospodarczej - są regulowane przez
politykę ubezpieczeń. Natomiast oddziaływania
państwa na podstawowe parametry gospodarki, takie
jak ceny, płace i dochody, obecnie łączy się zwykle w
ramach zintegrowanej polityki cenowo-dochodowej.
Dochody jednostek gospodarujących i osób
fizycznych są źródłem dochodu skarbu państwa.
Zagadnieniami ich kształtowania zajmuje się
historycznie najstarsza część polityki ekonomicznej, a
mianowicie polityka skarbowa (fiskalna), dziś
najczęściej określana mianem polityki budżetowej.
Do jej funkcji należy określanie i racjonalizowanie
wydatków i dochodów aparatu państwowego.
Bezpośrednim wsparciem polityki skarbowej jest
polityka podatkowa, zajmująca się sposobami
obciążania
podmiotów
gospodarujących
i
mieszkańców kraju świadczeniami na rzecz państwa
oraz ściąganiem tych świadczeń. Nowoczesna polityka
podatkowa, podobnie jak polityka celna, może
jednak spełniać równie ważne funkcje instrumentalne
względem polityki wzrostu i polityki strukturalnej,
wpływając - przez różnicowanie stawek podatkowych i
celnych - na pożądane zachowanie się podmiotów
gospodarujących, na ułatwianie rozwoju lub ochronę
przed zagraniczną konkurencją pewnych gałęzi i
rodzajów produkcji.
Z punktu widzenia czynników rozwoju zasadnicze
znaczenie ma polityka inwestycyjna, która wpływa
na proces reprodukcji zasobów majątkowych w
gospodarce, na ich powiększanie, unowocześnianie,
strukturę
rodzajową,
działowo-gałeziową
i
przestrzenną. Blisko związana z nią jest polityka
lokalizacyjna, służąca realizacji założeń polityki
regionalnej
i
pożądanego
przestrzennego
zagospodarowania
kraju
przez
odpowiednie
sterowanie rozmieszczeniem inwestycji.
Regulacja procesów gospodarowania czynnikiem
ludzkim w gospodarce należy do polityki
zatrudnienia, wywodzącej się z działań zwalczających
bezrobocie. Współczesna polityka zatrudnienia
obejmuje m.in. problemy przygotowaniu zawodowego
młodzieży (tu styka się z polityką oświatową),
podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania
pracujących, zwiększania mobilności czynnika pracy,
harmonizowania dynamiki wzrostu liczby stanowisk
pracy z przyrostem zasobów siły roboczej, regulacji
stosunków pracy.
Kolejnym
ważnym
członem
mechanizmu
kształtowania czynników rozwoju jest polityka
naukowa i innowacyjna, służąca stymulowaniu
badań naukowych oraz zapewnianiu sprawnego
wdrażania osiągnięć nauki i techniki do praktyki
gospodarczej.
Dziedziny polityki ekonomicznej
1.podzial ze względu na rodzaje problemów, które
polityka ekonomiczna podejmuje: a) polityka
wzrostu b) polityka strukturalna
c) polityka
regionalna d) polityka ekologiczna
2. kryterium przedmiotowe przyjmujące za
podstawę podziału dziedziny gospodarki, na
które jest skierowane oddziaływanie rządu: a) p.
przemysłowa b) p. rolna c) p. handlowa d) p.
komunikacyjna e) p. komunalna f) p. turystyczna
g) p. mieszkaniowa
3. kryterium instrumentacji, odnoszące się do
rodzaju czynników i mechanizmów, za pomocą
których można realizować wysunięte cele: a) p.
pieniężna (obejmuje p. emisyjną i p. kredytową) b) p.
ubezpieczeń
c) p. cenowo-dochodowa
d) p.
budżetowa e) p. podatkowa
f) p. celna g) p. inwestycyjna h) p. lokalizacyjna i)
p. zatrudnienia j) p. naukowa i innowacyjna
WZROST GOSPODARCZY
JEGO ROZWOJU
I
STRATEGIE
Wzrost gospodarczy – jest to rozszerzenie się
zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług
pożądanych przez ludzi; jest procesem tworzenia i
powiększania rzeczywistych rozmiarów społecznego
produktu.
Ponieważ zdolności produkcyjne gospodarki zależą
przede wszystkim od ilości i jakości występujących w
niej zasobów, jak również od poziomu techniki,
wzrost gospodarczy musi wziąć się z rozszerzaniem i
ulepszaniem tych czynników produkcji.
Na rozwój gospodarczy - składają się strukturalne
oraz
inne
zmiany
towarzyszące
wzrostowi
gospodarczemu. Obejmuje on, ale i wykracza poza
doskonalenie techniki i umiejętności, a więc poza
czynniki pobudzające wzrost gospodarczy.
Oddziaływanie państwa na wzrost gospodarczy
powinno obejmować:
1.zachęcanie do oszczędzania i do przekształcania
oszczędności w inwestycje kapitałowe;
2.ułatwianie inwestowania w najbardziej wydajnych
dziedzinach gospodarki i w najbardziej efektywne
przedsięwzięcia;
3.sprzyjanie innowacjom, pobudzanie i ułatwianie
modernizacji aparatu wytwórczego.
Istnieje także możliwość ubiegania się o zewnętrzną
pomoc w postaci kredytów zagranicznych lub
przyciągania zagranicznych inwestorów.
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do
Polski zwiększał się wraz ze wzrostem zaufania do
naszej gospodarki i przyjętego kierunku zmian.
Z punktu widzenia budowania podstaw trwałego
wzrostu gospodarczego Polsce niezbędne jest
działanie środkami polityki ekonomicznej w kierunku
podwyższenia poziomu nakładów inwestycyjnych i
poprawy ich efektywności. Dużą rolę w tym zakresie
powinna odegrać polityka podatkowa i polityka
dochodowa, które muszą sprzyjać tworzeniu się
kapitału i jego właściwej alokacji. Z kolei polityka
antymonopolowa nie powinna dopuszczać do
tworzenia się na rynku krajowym struktur i praktyk
monopolistycznych wiodących do obniżenia dynamiki
wzrostu.
Przeszkody rozwoju gospodarczego:
* przeludnienie – przyrost ludności nie tylko oznacza
przyrost zasobów pracy i produkcji lecz także przyrost
ilości osób, które trzeba wyżywić. Im więcej ludzi tym
mniej kapitału i zasobów naturalnych w przeliczeniu
na 1 mieszkańca oraz tym większy popyt na żywność.
Silny popyt na żywność pozwala jedynie na niewielkie
oszczędności i utrudnia rozwój przemysłu.
* brak infrastruktury – infrastruktura jest pojęciem
szerokim, obejmującym drogi, linie kolejowe, porty
lotnicze, budownictwo mieszkaniowe itp.
Powstanie infrastruktury wpływa pobudzająco na
rozwój ekonomiczny, natomiast jej brak powoduje, że
firmy nie będą skłonne lokować swoich zakładów w
tych krajach.
* Inne przeszkody:
-Niska stopa oszczędności
-Ograniczona oferta eksportowa
-Czynniki socjokulturowe
Niska stopa oszczędności – oszczędności to istotny
warunek wstępny powstawania kapitału, ponieważ
umożliwiają wykorzystanie środków na budowę
zakładów
przemysłowych
oraz
wyposażenia.
Niemożność akumulacji kapitału tanowi poważną
przeszkodę w rozwoju gospodarczym.
Ograniczona oferta eksportowa – kraje rozwijające
eksportują głównie produkty rolne, nie przetworzone
paliwa oraz metale. Wiele z nich główną część
dochodów czerpie z eksportu jednego produktu. Taka
zależność od jednego surowego produktu naraża kraj
na uciążliwe skutki wahań koniunktury (przykładem
może być Nigeria – około 80% globalnych dochodów
eksportowych dostarcza jej ropa naftowa).
Czynniki socjokulturowe – społeczne różnice
wynikające z poziomu wykształcenia, przekonań
politycznych, religii oraz płci mogą ograniczająco
wpływać na poziom zatrudnienia. Różnice językowe
mogą utrudniać porozumiewanie się oraz szkolenia
zawodowe.
Różnice społeczne oraz wartości religijne są również
istotnymi determinantami rozwoju gospodarczego.
Gospodarczego niektórych krajach rozwijających się
prowadzenie przedsiębiorstwa uważane jest za zajęcie
o niższej randze niż inne zawody.
POLITYKA PIENIĘŻNA
Strategia polityki pieniężnej
Doświadczenia związane z realizacją strategii
bezpośredniego celu inflacyjnego, zakończenie
procesu obniżania inflacji oraz zbliżająca się
perspektywa uczestnictwa w Unii Europejskiej, a
następnie w strefie euro, wyznaczają ramy dla Strategii
polityki pieniężnej po 2003 roku. W porównaniu z
wcześniejszą Strategią nastawioną na ograniczanie
inflacji zmianie ulega podstawowe zadanie polityki
pieniężnej. Jest nim obecnie ustabilizowanie inflacji na
niskim poziomie. Osiągnięcie niskiej inflacji, przy
niskich oczekiwaniach inflacyjnych, pozwala na
prowadzenie mniej restrykcyjnej polityki pieniężnej niż
w okresie obniżania inflacji. Przedstawiona zmiana ma
podstawowe znaczenie dla prowadzenia polityki
pieniężnej po 2003 roku, w warunkach malejącego wraz z przybliżaniem się terminu wejścia Polski do
strefy euro - ryzyka makroekonomicznego. Strategia
BCI będzie mogła być realizowana przy relatywnie
mniejszym - w stosunku do strefy euro - dysparytecie
krótkoterminowych stóp procentowych.
Wysoka skuteczność strategii bezpośredniego celu
inflacyjnego w okresie ograniczania inflacji wzmacnia
zasadność stosowania tego sposobu postępowania w
warunkach stabilizowania inflacji. Jak się często
podkreśla strategia BCI, choć wiąże się z możliwością
wystąpienia dużych wahań kursu, wykazuje najwięcej
zalet w odniesieniu do krajów, które utrzymują inflację
na niskim poziomie. W takich warunkach bank
centralny posiada już wiarygodność antyinflacyjną,
zmniejsza się ryzyko istotnego odchylenia faktycznej
inflacji od celu inflacyjnego i zwiększa się w
konsekwencji elastyczność polityki pieniężnej w reakcji
na nieprzewidziane wstrząsy. W związku z tym należy
nadal kształtować politykę pieniężną w ramach
strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w
warunkach płynnego kursu walutowego. Biorąc pod
uwagę dotychczasowe doświadczenia Rada uznaje, że
taka strategia jest najbardziej skutecznym sposobem
kontrolowania inflacji oraz zmniejsza ryzyko
wystąpienia poważnych zaburzeń na rynku
walutowym.
W ramach prowadzenia strategii BCI bank centralny
na podstawie wszechstronnej analizy danych
makroekonomicznych wyznacza i publicznie ogłasza
cel inflacyjny, a następnie tak dostosowuje poziom
stóp
procentowych,
aby
zmaksymalizować
prawdopodobieństwo jego realizacji. Taka polityka
pieniężna pozwala na skuteczne utrwalenie niskich
oczekiwań inflacyjnych, co z kolei ułatwia
stabilizowanie inflacji.
System płynnego kursu walutowego sprzyja
skuteczności
strategii
BCI,
gdyż
polityka
oddziaływania na kurs walutowy mogłaby wymuszać
zmiany stóp procentowych niezgodne z przyjętym
celem inflacyjnym. Dlatego do momentu wejścia do
ERM II powinien być utrzymany system płynnego
kursu walutowego, a wprowadzone po tym okresie
pasmo możliwych wahań kursu w ramach ERM II
powinno mieć maksymalnie dopuszczalną szerokość.
Cel polityki pieniężnej
Zdobyte doświadczenia w realizacji strategii BCI oraz
nowe wyzwania stojące przed polityką pieniężną po
2003
roku
wymuszają
pewną
modyfikację
prowadzonej
strategii
polityki
pieniężnej.
Stabilizowanie inflacji na niskim poziomie pozwala na
rezygnację
z
inflacyjnych
celów
rocznych
wyznaczanych na koniec danego roku kalendarzowego
na rzecz realizacji celu ciągłego. Wydłużony w ten
sposób
horyzont
czasowy
umożliwi
pełne
uwzględnienie opóźnień między decyzjami banku
centralnego a ich skutkami i zwiększy dodatkowo
wiarygodność i elastyczność polityki pieniężnej.
Wyznaczenie ciągłego celu inflacyjnego jest też zgodne
z otwartymi ramami czasowymi nowej Strategii.
Podstawowym zadaniem Strategii jest członkostwo
Polski w strefie euro, które zdaniem Rady powinno
nastąpić w możliwie najszybszym terminie. Jest ono
jednak warunkowane
spełnieniem
wszystkich
kryteriów konwergencji nominalnej, które tylko w
części zależy od polityki pieniężnej.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania celem
polityki pieniężnej po 2003 r. jest ustabilizowanie
stopy inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym
przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.
Zdaniem Rady, określony wyżej ciągły cel inflacyjny
jest w warunkach polskich spójny z szybkim wzrostem
gospodarczym. Jednocześnie wyznaczony poziom celu
inflacyjnego jest bliski oczekiwanej wartości
referencyjnej dla kryterium inflacyjnego. W latach 1998
- 2002 wartość referencyjna kształtowała się w
przedziale 1,8% - 3,4%, a przeciętnie wynosiła 2,7%.
Ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5% nie
gwarantuje więc spełnienia kryterium inflacyjnego,
jednak ewentualne późniejsze dostosowanie inflacji do
wymogu tego kryterium nie będzie wiązało się z
koniecznością znacznego obniżania w krótkim okresie
tempa wzrostu cen w Polsce.
Choć przyjęty cel inflacyjny przekracza poziom inflacji
z końca 2002 r., to nie oznacza on konieczności
prowadzenia ekspansywnej polityki pieniężnej przez
NBP. Spadek tempa wzrostu cen w 2002 r. wynikał
bowiem w znacznym stopniu z wystąpienia
przejściowych czynników, takich jak dobre zbiory w
rolnictwie czy obniżka akcyzy na wyroby spirytusowe.
Ocena stopnia realizacji ciągłego celu inflacyjnego na
poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań
+/- 1 punkt procentowy będzie się opierać na
wskaźniku wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rok do roku. Taka
miara inflacji jest powszechnie stosowana w polskiej
gospodarce od początku okresu transformacji i jest
najsilniej zakorzeniona w świadomości społeczeństwa
spośród różnych wskaźników wzrostu cen. W razie
ukształtowania się inflacji poza przedziałem
dopuszczalnych wahań w wyniku pojawienia się
nieoczekiwanych wstrząsów polityka pieniężna będzie
prowadzona w taki sposób, aby umożliwić powrót
inflacji do poziomu zgodnego z wyznaczonym celem
w średnim horyzoncie czasowym. W takim horyzoncie
cel polityki pieniężnej będzie realizowany w sposób
zapewniający minimalizację wahań produkcji .
Dążenie do szybkiego członkostwa w strefie euro
sprawia, że niezbędne jest publikowanie i śledzenie
dodatkowego indeksu cen, który służy do weryfikacji
spełnienia inflacyjnego kryterium konwergencji z
Maastricht. Jest nim zharmonizowany wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych (HICP) w ujęciu
dwunastomiesięcznej średniej ruchomej. Opiera się on
nadal na koszyku towarów i usług konsumpcyjnych,
który najlepiej odzwierciedla zmiany siły nabywczej
dochodów przeciętnego polskiego gospodarstwa
domowego, a różnice pomiędzy krajowym
wskaźnikiem CPI i indeksem HICP są nieznaczne.
Ponieważ wadą opisanych wskaźników jest ich
podatność na działanie wstrząsów niezależnych od
polityki pieniężnej - np. zmiany podaży żywności czy
cen paliw, do wewnętrznych analiz Rada będzie także
wykorzystywała liczone w NBP i publikowane miary
inflacji bazowej.
W dalszym ciągu konieczne będzie wspieranie polityki
pieniężnej aktywną działalnością informacyjną. Takie
działanie sprzyja zmniejszeniu niepewności i pozwala
lepiej rozumieć decyzje banku centralnego przez
uczestników życia gospodarczego. W ten sposób
zwiększa
się
przejrzystość
i
wiarygodność
prowadzonej polityki pieniężnej. Otwartość banku
centralnego pozwala uczestnikom życia gospodarczego
stosunkowo łatwo oceniać jego decyzje z punktu
widzenia stopnia realizacji wyznaczonych celów
polityki pieniężnej. Aktywna działalność informacyjna
przyczynia
się
również
do
zwiększenia
odpowiedzialności
banku
centralnego
przed
uczestnikami życia gospodarczego za prowadzoną
politykę pieniężną. Do podstawowych narzędzi
komunikacji społecznej będą należeć publikowane
kwartalnie raporty o inflacji, komunikaty z posiedzeń
Rady, inne materiały publikowane na stronie
internetowej NBP, konferencje prasowe, publiczne
wystąpienia oraz uczestnictwo w seminariach i
konferencjach naukowych.
Instrumenty polityki pieniężnej
W ramach przyjętej strategii bank centralny będzie tak
kształtował zestaw instrumentów polityki pieniężnej,
aby osiągnąć założony cel inflacyjny. NBP będzie
dążył do ujednolicenia instrumentów w ramach
operacji otwartego rynku z funkcjonującymi w
Eurosystemie, jednakże ich dobór i szybkość
dostosowań uzależnione będą od uwarunkowań
rynkowych, a w szczególności od poziomu płynności
w sektorze bankowym.
Stopa procentowa będzie głównym instrumentem
realizacji celu inflacyjnego. Stopami wytyczającymi
kierunek polityki pieniężnej będą stopa referencyjna,
stopa lombardowa i stopa depozytowa.
Stopa referencyjna będzie określać rentowność
podstawowych operacji NBP przeprowadzanych w
ramach operacji otwartego rynku. Stopa ta będzie
bezpośrednio oddziaływać na poziom oprocentowania
depozytów
na
rynku
międzybankowym
o
porównywalnym terminie zapadalności.
Stopa lombardowa będzie wyznaczać maksymalny
koszt pozyskania pieniądza w banku centralnym,
określając górny pułap dla wahań rynkowych stóp
O/N.
Stopa depozytowa będzie stanowić dolne ograniczenie
korytarza wahań krótkoterminowych stóp rynkowych.
Konieczność ograniczania skali nadpłynności na
krajowym rynku pieniężnym sprawiła, że stopa
rezerwy obowiązkowej jest obecnie wyższa niż w
Eurosystemie. W najbliższych latach w systemie
rezerwy obowiązkowej największe znaczenie będą
mieć zmiany polegające m.in. na zmniejszeniu stopy
rezerwy obowiązkowej do poziomu obowiązującego w
Eurosystemie oraz - pod warunkiem wprowadzenia
odpowiednich podstaw prawnych - oprocentowaniu
środków rezerwy. Zmiany te mają szczególne
znaczenie nie tylko z punktu widzenia dostosowań do
standardów EBC, ale również z punktu widzenia
konkurencyjności polskiego systemu bankowego
wobec zagranicy.
Łagodzeniu wpływu krótkoterminowych zmian
płynności w sektorze bankowym na poziom stawek
rynkowych służyć będą operacje kredytowo depozytowe. Kredyt lombardowy umożliwi bankom
zaciągnięcie kredytu na koniec dnia, zaś lokata na
koniec dnia złożenie jednodniowego depozytu.
POLITYKA BUDŻETOWA
Funkcje polityki budżetowej
FUNKCJA ALOKACYJNA
Alokacja zasobów jest tradycyjna funkcją polityki
budżetowej. Gromadzenie dochodów i dokonywanie
wydatków przez państwo jest jednoznaczne z
dokonywaniem zmian struktury wytwarzanego
produktu społecznego. Treścią alokacyjnych zadań
polityki budżetowej jest kształtowanie podziału
czynników wytwórczych miedzy sektor prywatny i
sektor publiczny, a następnie ich dalsza alokacja
wewnątrz tych sektorów. W ramach sektora
publicznego proces alokacji następuje przez
bezpośrednie
określenie
wielkości
środków
przeznaczonych na konkretne zadania, co w
konsekwencji przesądza o zakresie i formie
wytwarzania
poszczególnych
rodzajów
usług
publicznych. W ramach sektora prywatnego proces
alokacji budżetowej dokonuje się pośrednio, przez
korygowanie cen dóbr, usług i czynników produkcji za
pomocą dotacji (subsydiów) i podatków.
Wprawdzie realizacji alokacyjnej funkcji polityki
budżetowej służą zarówno dochody, jak i wydatki
budżetowe, jednak zasadniczym odzwierciedleniem
alokacji budżetowej jest wydatkowa strona budżetu,
określająca zakres działalności sektora publicznego.
Należy podkreślić, że niektóre usługi wykonywane w
ramach sektora publicznego- zwłaszcza dotyczące
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego,
administracji, oświaty i infrastruktury technicznejwpływają znacząco na efektywność wytwarzanego
produktu społecznego. Gdy zakres wytwarzania usług
publicznych jest niewystarczający- efektywność
wykorzystania tych czynników jest zwykle niska.
Po drugiej wojnie światowej w krajach wysoko
rozwiniętych zanotowano znaczny wzrost roli sektora
publicznego. Renesans koncepcji neoliberalnych w
latach osiemdziesiątych spowodował jednak dążenie
do ograniczenia, a przynajmniej zahamowania wzrostu
roli sektora publicznego. Tendencję tę uzasadnia się
tym, że ekspansja sektora publicznego powoduje
nienadążanie wzrostu dochodów publicznych za
wzrostem wydatków i stały brak równowagi
finansowej w sektorze publicznym. Zdaniem
przeciwników interwencjonizmu państwowego, sektor
publiczny w wielu krajach osiągnął rozmiary
zagrażające długookresowym możliwościom wzrostu
gospodarczego, kontrolowanie zaś przez państwo
wielkości sektora publicznego staje się coraz
trudniejsze. Ostatnio jednak m.in. w Stanach
Zjednoczonych pojawiły się głosy postulujące
ponowne zwiększenie rządowych programów
socjalnych wspieranych przez budżet. Szczególnego
znaczenia w związku z tym nabiera usprawnienie i
racjonalizacja alokacji budżetowej w sektorze
publicznym. W tym zakresie w ostatnich latach
podjęto m.in. próby wprowadzenia analizy i oceny
efektywności wydatków publicznych jako podstawy
podejmowania decyzji alokacyjnych.
W Polsce w ostatnich latach nastąpiły zmiany w
strukturze wydatków budżetowych. Zakres alokacji
środków na rzecz osób opłacanych bezpośrednio z
budżetu (sfera budżetowa) wzrósł ponad dwukrotnie.
Tak znaczny wzrost wynikał przede wszystkim z
potrzeby zbliżenia dochodów pracowników sfery
pozabudżetowej oraz ze wzrostu wydatków na
świadczenia społeczne.
FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA
Redystrybucyjna funkcja polityki budżetowej polega na
świadomym oddziaływaniu przez państwo na
ostateczny podział dochodów indywidualnych.
Niezależnie od tego, jak kształtuje się podział
dochodów pierwotnych przez politykę redukowania
(podatki) i uzupełniania (pieniężne transfery socjalne)
dochodów indywidualnych może wpływać na
kształtowanie podziału dochodów w społeczeństwie.
W praktyce polityki budżetowej można wyróżnić trzy
płaszczyzny oddziaływania budżetu na podział
dochodów w społeczeństwie
Pierwsza płaszczyzną jest wspomniana już
bezpośrednia redystrybucja dochodów pieniężnych za
pomocą systemu podatków i pieniężnych transferów
socjalnych,
obejmujących
różne
świadczenia
społeczne, będące przedmiotem zainteresowania
polityki społecznej
Drugą płaszczyzną, już o bardziej pośrednim
charakterze, jest bezpłatne(lub częściowo tylko
odpłatne) zaspokajanie pewnych potrzeb poprzez
wykonywanie przez sektor publiczny określonych
usług społecznych (oświata, ochrona zdrowia itd.).
Świadczenia te nie zmieniają podziału dochodów
pieniężnych, niemniej jednak przez uniezależnienia
stopnia zaspokojenia pewnych potrzeb od dochodu
pieniężnego przyczyniają się do zmniejszenia realnych
różnic w standardzie życia.
Trzecią płaszczyzną- o najbardziej pośrednim wpływie
na podział dochodów- jest oddziaływanie na warunki,
w jakich się kształtuje pierwotna dystrybucja
dochodów ( np. wydatki na szkolenie zawodowe).
Przedmiotem oddziaływania tym wypadku jest nie
redystrybucja
dochodów
pieniężnych,
lecz
kształtowanie warunków rynkowego podziału
dochodów.
Zarówno bezpłatne zaspokajanie przez państwo
określonych
potrzeb,
jak
i
długookresowe
oddziaływania na warunki rynkowego podziału
dochodów mogą odgrywać istotną rolę w niwelowaniu
zróżnicowania stopy życiowej społeczeństwie, a tym
samym
ograniczać
potrzebę
bezpośredniego
korygowania podziału dochodów pieniężnych. Jednak
tylko pierwsza płaszczyzna oddziaływania, a więc
bezpośrednie korygowanie podziału dochodów
pieniężnych. Jednak tylko pierwsza płaszczyzna
oddziaływania, a więc bezpośrednie kierowanie
podziału dochodów pieniężnych za pomocą podatków
oraz transferów socjalnych, ma decydujące znaczenie
w dystrybucji dochodów i jest właściwym
przedmiotem redystrybucyjnej funkcji polityki
budżetowej.
Jednym z podstawowych instrumentów polityki
gospodarczej jest podatek. Można go określić jako
„dokonywane przez władzę publiczną przymusowe
pobranie, którego podstawowym celem jest pokrycie
obciążeń publicznych, repartycja zaś uwzględnia
zdolności podatkowe obywateli”.
Ustawa z 1997 r. o ordynacji podatkowej( Dz. U. 1997,
nr 137,poz. 926) stanowi, że podatek jest
publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym
oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz
skarbu państwa lub gminy. Tradycyjnie podstawowym
celem podatku jest konieczność zapewnienia środków
finansowych na pokrycie wydatków publicznych.
Ponadto podatki są wykorzystywane również do
osiągania innych celów społeczno- gospodarczych.
W polityce gospodarczej redystrybucyjna funkcja
podatków sprowadza się przede wszystkim do
wykorzystania
opodatkowania
jako
narzędzia
makroekonomicznego
kształtowania
popytu.
Działania służące temu celowi mogą przybierać postać
zarówno uznaniowego manewrowania poziomem
obciążeń, stosownie do zmian w poziomie aktywności
gospodarczej, jak i dążenia do takiego ukształtowania
systemu podatkowego aby mógł on samoczynnie
reagować na zmiany koniunktury gospodarczej.
Interwencja władz publicznych w postaci pobierania
podatków jest spowodowana także potrzebą osiągania
celów społecznych. Władze państwowe, wychodzące
założenia, że dystrybucja dochodów ukształtowana
przez działanie mechanizmów rynkowych jest
nadmiernie zróżnicowana, dokonują jej korekty przez
opodatkowanie
dochodów
oraz
majątku.
Opodatkowanie to może mieć charakter stały(ryczałt),
liniowy (w stałej proporcji do dochodu), degresywny
lub progresywny. Zdecydowanie najczęściej stosowana
jest formuła progresywna, przyczyniająca się niekiedy
do znacznego spłaszczenia dochodów.
W działaniach zmierzających do osiągnięcia celów
społecznych podatki SA wykorzystane również jako
narzędzia oddziaływania na strukturę konsumpcji
przez selektywne zróżnicowanie podatku wliczanego
do cen wybranych produktów. Jest to uzasadnione
względami natury zdrowotnej (zniechęcanie do
niepożądanej konsumpcji tytoniu czy alkoholu przez
stosowanie wysokiego podatku od wartości dodanej)
albo też dążeniem do uwzględniania w cenie
dodatkowych kosztów- poza kosztami producentaponoszonych przez społeczeństwo w związku
produkcją i konsumpcją tych produktów (np.
zanieczyszczanie środowiska naturalnego).
Podstawowe zadania, jakie może spełnia podatek, są
realizowane przez system podatkowy. Można go
określić jako zespół podatków pobierany w danym
państwie. Istotne różnice występujące w strukturze
systemu podatkowego poszczególnych państw
wynikają częściowo z odmienności tradycji
podatkowej; w znacznym stopniu odzwierciedlają też
różne podejmowanie roli, jaką państwo powinno
odgrywać w sferze gospodarczej i socjalnej.
W rozwiniętych krajach europejskich w strukturze
systemów podatkowych wyróżnia się trzy grupy
podatków. Ich udział w dochodach publicznych tytułu
opodatkowania jest rozłożony równomiernie.
W Polsce w latach 1992-1993 nastąpiła zmiana
systemie podatkowym. Polegała ona przede wszystkim
na
wprowadzeniu
powszechnego
podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz na zwiększeniu
strukturze dochodów budżetu państwa udziału
podatków pośrednich.
FUNKCJA STABILIZACYJNA
Stabilizacyjna funkcja polityki budżetowej polega na
wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych
do
osiągnięcia
makroekonomicznych
celów
gospodarczych: wysokiego stopnia wykorzystania
potencjału wytwórczego (ograniczenie bezrobocia),
stabilności ogólnego poziomu cen, wysokiego
zrównoważonego tempa wzrostu gospodarczego oraz
stabilności
bilansu
płatniczego.
Koncepcja
świadomego wykorzystywania dochodów i wydatków
budżetowych trudem torowała sobie drogę do
praktyki polityki gospodarczej. Decydujący wpływ na
jej rozwój wywarła teoria J.M. Keynesa. Podważając
tradycyjne poglądy na rolę oszczędności, podatku,
kredytu i budżetu państwa, stworzyła ona nowe
przesłanki polityki gospodarczej, zgodnie z którymi
państwo
oddziałuje
na
ukształtowanie
na
odpowiednim poziomie popytu efektywnego, przy
uwzględnieniu
występujących
skłonności
do
konsumpcji inwestowania.
Przyjęcie rozmiarów globalnego popytu
za podstawowy czynnik wyznaczający perspektywy
wzrostu dochodu było też podstawą keynesowskiej
koncepcji interwencji państwa w przebieg procesów
gospodarczych za pomocą narzędzi budżetowych.
Gdy istniejący popyt ogranicza działalność
gospodarczą do poziomu nie zapewniającego
wykorzystania potencjału wytwórczego, polityka
gospodarcza powinna stymulować wzrost popytu.
Osiąga się to przez zmniejszania przychodów budżetu
( obniżkę podatków ) oraz zwiększanie wydatków
budżetu (z jednoczesnym dopuszczeniem do
wystąpienia deficytu budżetowego). Prowadzi to do
wzrostu konsumpcji i inwestycji, działanie zaś efektu
mnożnikowego
powoduje
dodatkowy
wzrost
wydatków ludności. Natomiast razie potrzeby
hamowania nadmiernie ,,gorącej” koniunktury, a także
konieczności przeciwdziałania wzrostowi inflacji,
trzeba dążyć do zwiększania przychodów budżetu oraz
ograniczania wydatków, co przyczynia się do
zmniejszenia konsumpcji i inwestycji, obniżenia
poziomu zatrudnienia i produkcji oraz hamowania
wzrostu cen (tabela 1).
Za najbardziej skuteczne narzędzie
polityki budżetowej uważa się, o czym już była mowa,
zmiany w obciążeniach podatkowych w zależności od
sytuacji koniunkturalnej. Instrumenty podatkowe
mogą pobudzać wzrost gospodarczy. Można na nie
oddziaływać przez pomniejszenie podatku od wartości
dodanej o kwotę przypadającą na inwestycje,
odliczanie kosztów inwestycji od podlegającego
opodatkowaniu dochodu osób fizycznych i spółek, a
także przez ulgi podatkowe związane z eksportem,
stymulujące rozwój gałęzi produkujących na eksport.
Polityka fiskalna może być także
skutecznym
środkiem
regulowania
popytu
konsumpcyjnego. Gdy bieżący popyt konsumpcyjny
przewyższa podaż towarów na rynku, powstaje
nierównowaga typu inflacyjnego, wywołująca wzrost
cen. Przy niemożności przywrócenia równowagi przez
szybki wzrost podaży towarów skutecznym
rozwiązaniem będzie ograniczenie siły nabywczej za
pomocą
zwiększenia
obciążenia
podatkami
bezpośrednimi (podatek dochodowy) lub pośrednimi
(głównie podatek od wartości dodanej). Bardziej
skutecznie działa podatek od wartości dodanej zmiany
stawki powodują bowiem natychmiastową zmianę cen
detalicznych.
Przedstawiciele
orientacji
propodażowej (tzw. ekonomiki podaży), dla których
nie kwestie oddziaływania państwa na poziom
globalnego popytu są głównym przedmiotem
zainteresowania, lecz motywy i warunki działania
prywatnego producenta, szczególną uwagę zwracają na
wpływ podatków na poziom produktu społecznego.
Ich zdaniem, przy niskim, bliskim zera opodatkowaniu
produkt społeczny jest niski, gdyż państwo nie jest w
stanie dostarczać w odpowiednim rozmiarze
podstawowych dóbr publicznych niezbędnych do
prawidłowego
funkcjonowania
systemu
gospodarczego (m.in. bezpieczeństwo publiczne,
wymiar sprawiedliwości). W miarę wzrostu
opodatkowania rośnie również podaż dóbr
publicznych, stwarzając bardziej korzystne warunki
rozwoju działalności gospodarczej. Początkowo
pozytywne skutki rosnącej podaży podstawowych
dóbr publicznych przewyższają negatywne skutki
oddziaływania wzrostu podatków na bodźce do pracy,
oszczędzania i inwestowania. Dalszy wzrost
opodatkowania pociąga za sobą coraz mniejszy
przyrost wydajności, związany ze wzrostem podaży
dóbr publicznych, natomiast w coraz większym
zakresie ujawniają się ujemne skutki osłabienia
bodźców do pracy, oszczędzenia i inwestowania. Tak
więc przy pewnym poziomie obciążeń podatkowych
poziomu produktu społecznego osiąga maksimum;
dalszy wzrost stopy opodatkowania pociąga za sobą
jego spadek. Podobna zależność występuje między
poziomem opodatkowania a wielkością dochodów
budżetowych. Graficzną prezentacją tej zależności jest
tzw. krzywa Laffera (rys zrobić?????). Wielkość
dochodów budżetowych jest iloczynem stopy
opodatkowania i podstawy wymiaru podatku.
Podstawa ta jest bezpośrednio związana z poziomem
aktywności gospodarczej. Dopóki wzrost stopy
podatkowej wiąże się ze wzrostem produktu
społecznego, dopóty dochody budżetowe rosną
ponadproporcjonalnie w stosunku do wzrostu
podstawy wymiaru. Po przekroczeniu przez stopę
podatkową pewnego poziomu, odpowiadającego
maksymalnej wielkości produktu społecznego,
bezpośredni wpływ wyższej stopy podatkowej na
wzrost dochodów budżetowych zaczyna być coraz
bardziej neutralizowany przez spadek podstawy
wymiaru; dochody budżetowe zaczynają maleć i w
końcu zanikają przy stopie opodatkowania równej
100%.
Problem ten był też przedmiotem badań
empirycznych. Wykazały one, że rzeczywisty kształt
krzywej Laffera różni się w sposób istotny od
teoretycznego, mianowicie pnie się ostro w górę
dopiero przy stopie podatkowej zbliżonej do 80%
zaczyna spadać. Badania przeprowadzono w Stanach
Zjednoczonych, a wyniki opublikowano w 1982r.; ten
realny kształt krzywej Laffera.
PASYWNA
I
AKTYWNA
POLITYKA
BUDŻETOWA
PASYWNA POLITYKA
W teorii finansów publicznych wyodrębnia się politykę
budżetową pasywną i aktywną (dyskrecjonalną).
Pasywna polityka budżetowa jest oparta na założeniu,
że określone elementy dochodów i wydatków
budżetowych cechuje na gruncie ustawowych zasad
poboru
lub
wydatkowania
tendencja
do
automatycznego reagowania na zmiany sytuacji
gospodarczej w celu wyzwalania impulsów
kompensujących, będących przeciwwagą wahań
koniunktury. Ta forma polityki budżetowej opiera się
na koncepcji działania automatycznych stabilizatorów.
Automatyczne stabilizatory oddziałują na popyt
globalny. Uruchamianie ich nie wymaga żadnych
decyzji, natomiast moment ,,wejścia do akcji” oraz siła
działania stabilizatorów wynika niemal wyłącznie z
rozwoju sytuacji gospodarczej. Mechanizm ich
działania można przedstawić następująco. Gdy spadają
dochody brutto ludności, rośnie bezrobocie.
Elastyczność systemu podatkowego (wynikająca z
progresywnego charakteru stawek podatkowych)
sprawia, że wpływy podatkowe maleją jeszcze szybciej
coraz mniejsza część dochodów ludności w postaci
podatków trafia do budżetu. Dochód pozostający do
dyspozycji, będący podstawą wydatków na zakup dóbr
i usług, zmniejsza się wolniej niż dochody brutto, w
rezultacie spadek popytu globalnego jest mniejszy, niż
wynikałoby to z rozmiarów pierwotnego spadku
dochodów brutto.
Inaczej jest w okresie ożywienia gospodarczego.
Elastyczność systemu podatkowego sprawia, że wzrost
dochodu pozostającego do dyspozycji następuje
wolniej niż wzrost produktu społecznego; wskutek
tego zatrudnienie i produkcja także rosną relatywnie
wolniej.
Po stronie dochodów budżetowych automatyczny
efekt stabilizujący wiąże się ze stosowaniem podatków
wymierzanych od tych podstaw opodatkowania, które
zmieniają się zależnie od poziomu aktywności
gospodarczej, a więc przede wszystkim podatków od
dochodów indywidualnych i od zysków, podatków
pośrednich od sprzedaży. Po stronie wydatków
budżetowych zaś elastyczność wobec zmian w
poziomie produktu społecznego cechuje zasiłki z
tytułu bezrobocia, pomoc społeczną i subsydia dla
rolnictwa.
Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury
prowadzi do określonych zmian salda budżetu
państwa. W okresie ekspansji automatyczne
stabilizatory wywołują tendencję do powstawania
nadwyżki budżetowej (czy też zmniejszania się
deficytu), a w okresie recesji przyczyniają się do
powstania
(czy
też
powiększania)
deficytu
budżetowego.
Podstawowa zaleta stabilizatorów, którą jest szybkość
reakcji na cykliczne wahania popytu, może sugerować,
że pasywna polityka budżetowa powinna być
skuteczną formą budżetowego reagowania na zmiany
sytuacji koniunkturalnej. Dodatkowym argumentem
przeciwników interwencjonizmu państwowego jest
samoczynny charakter automatycznej stabilizacji,
upodabniający ją do naturalnych mechanizmów
rynkowych. Przeszkodą jest jednak to, że
automatyczne stabilizatory mają wiele istotnych
słabości. Najwonniejszą z nich jest mechaniczny
charakter ich reakcji na zmiany popytu globalnego.
Wobec zakłóceń natury strukturalnej są one bezradne,
nie sa też w stanie stworzyć bodźców do zmiany
istniejącej sytuacji gospodarczej. Ich funkcją jest
obrona istniejącego poziomu aktywności gospodarczej
przez obronę wyjściowych rozmiarów popytu
globalnego, niezależnie od tego, czy popyt ten
ustabilizował się na poziomie zapewniającym wysokie
zatrudnienie, czy też nie. Ich działanie zmniejsza skalę
problemów wynikających ze zbyt szybkiego spadku
lub wzrostu popytu globalnego, ale nie może po nich
oczekiwać działania, którego celem byłby powrót do
pożądanego poziomu popytu globalnego. Wynika to z
samej natury ich działania, w przeciwieństwie bowiem
do polityki świadomych wydatków państwa, nie
tworzą one dochodów w czasie recesji (dokładniej nie
tworzą nowego popytu), lecz hamują jedynie spadek
już istniejących.
W związku z tym zwolennicy aktywnej ingerencji
państwa w procesy gospodarcze przypisują
stabilizatorom ograniczoną rolę w polityce
budżetowej.
Przedstawiciele
tego
nurtu
w
automatycznych stabilizatorach widzą tylko pierwszą
linię
obrony
przed
cyklicznymi wahaniami
koniunktury,
wymagającą
korygującego
i
uzupełniającego wsparcia ze strony aktywnej
(dyskrecjonalnej) polityki budżetowej.
AKTYWNA (DYSKRECJONALNA) POLITYKA
BUDŻETOWA
Aktywna polityka budżetowa ma miejsce wówczas,
gdy rząd stosuje wybrane środki w celu
przeciwdziałania cyklicznym fluktuacjom oraz w celu
stabilizacji cen czy ograniczania bezrobocia. Polityka ta
wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych w
programach budżetowych.
Podstawowymi rodzajami aktywnych posunięć z
zakresu polityki budżetowej są:
1.zmiany stawek podatków
2.zmiany podziału transferów z budżetu państwa (np.
zwiększenie subwencji rządu władz lokalnych z tytułu
ich udziału w ponoszeniu ciężarów lokalnej pomocy
społecznej)
3.zmiany wydatków na roboty i inwestycje publiczne
Prowadzenie polityki aktywnej jest
zadaniem złożonym i niełatwym. Powstanie zakłóceń
w funkcjonowaniu gospodarki jest procesem
przechodzącym różne stadia; działania podejmowane
w ramach aktywnej polityki budżetowej i mające na
celu neutralizację tych zakłóceń zaczynają dawać
efekty dopiero po upływie pewnego czasu. W związku
z tym efekty te mogą wystąpić już w innych warunkach
i w razie zmiany sytuacji koniunkturalnej spowodować
destabilizację gospodarki. Opóźnienia w reakcji
polityki budżetowej na zakłócenia w funkcjonowaniu
gospodarki wynikają z różnych obiektywnych
przyczyn. W związku z tym okres, jaki upływa od
powstania zakłócenia do wystąpienia wszystkich
efektów działań podjętych w ramach polityki
budżetowej, może być podzielony na kilka faz:
*fazę rozpoznania, obejmującą okres od powstania
zakłócenia do jego ujawnienia się w danych
sprawozdawczych, umożliwiających ocenę sytuacji, a
więc okres w ramach polityki budżetowej jest
niezbędne (głównym elementem tej fazy jest
prognozowanie i programowanie rozwoju sytuacji
gospodarczej)
*fazę decyzyjną obejmującą ustalenie form i zakresu
niezbędnych zmian w polityce budżetowej (wybór
instrumentów oddziaływania, określenie skutków
projektowanych zmian)
*fazę instrumentalną, obejmującą postępowanie
administracyjne i legislacyjne związane z realizacją
zamierzonych zmian w polityce budżetowej
Pełny cykl reakcji polityki budżetowej
na zakłócenia koniunkturalne obejmuje również okres,
jaki upływa między uruchomieniem działania
instrumentów a efektem w postaci wpływu tego
działania na zmianę globalnego popytu.
Charakterystyczną cechą opóźnień w
reakcji polityki budżetowej na wahania koniunkturalne
jest to, że opóźnienia ta nie są jednakowe w każdej
fazie cyklu koniunkturalnego. Sprzeczności interesów,
decydujące w znacznym stopniu o skali opóźnień,
przejawiają się z różną siłą, zależnie od tego, czy też
zredukowanie popytu w celu osłabienia presji
inflacyjnej. W okresie recesji każda z grup społecznych
jest
zainteresowana
osiągnięciem
możliwie
największych korzyści ze wzrostu wydatków państwa,
co sprawia, że powstają kontrowersje dotyczące
struktury i kierunków wydatków publicznych.
Przeciwdziałanie zaś tendencjom inflacyjnym,
wymagające z kolei redukcji wydatków publicznych i
wzrostu obciążeń podatkowych, potęguje te
sprzeczności. Osiągnięcie porozumienia co do
kształtowania polityki budżetowej w związku z tym
staje się nieraz bardzo czasochłonne.
Wymienione cechy aktywnej polityki
budżetowej sprawiają, iż w długofalowym ujęciu kryje
ona w sobie pewne ryzyko: że interwencja, zamiast
przyczynić się do złagodzenia cyklicznych wahań,
będzie źródłem tendencji inflacyjnych. Z tego powodu
przeciwnicy dyskrecjonalnej polityki budżetowej
kwestionują przydatność instrumentów budżetowych
jako narzędzia makroekonomicznego regulowania
procesów gospodarczych. Twierdzą oni, że system
automatycznych stabilizatorów jest mniej szkodliwy
niż działania administracji państwowej. W podejściu
tym wyraża się jednak także wpływ bardziej ogólnych
założeń
doktrynalnych przyjmowanych przez
przeciwników ingerowania państwa w gospodarkę.
KRYTERIA KONWRGENCJI
Korzyści z przyjęcia Euro: Efekty bezpośrednie: ograniczenie
kosztów
transakcyjnych,-eliminacja
ryzyka kursowego; -spadek stóp procentowych; Efekty
długookresowe: -wzrost bezpośrednich inwestycji
bezpośrednich; -ożywienie wymiany handlowej; spadek ryzyka makroekonomicznego kraju; -integracja
rynku finansowego; -wzrost konkurencji;
Kryterium stabilności cen (inflacji)
Kraj spełnia to kryterium jeśli jego średnioroczna
stopa inflacji HICP nie przekracza wartości
referencyjnej (granicznej). Wartość referencyjną
uzyskuje się poprzez: *wybór trzech krajów
członkowskich UE o najniższych średniorocznych
stopach inflacji HICP; *wyliczenie średniej
arytmetycznej ze średniorocznych stopach inflacji
HICP; *dodanie do tej średniej 1,5ptk.proc.
W 2003 roku RPP przyjęła ciągły cel inflacyjny na
poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań
+/-1 ptk.proc. Polska: 2000 rok- 10,2%; 2003 rok
listopad – 0,6%; Od sierpnia 2002 roku Polska spełnia
to kryterium.
Kryterium stóp procentowych
W celu uniknięcia nadmiernych wahań wartości
referencyjnej do wyznaczenia tego kryterium
wykorzystuje się średnią rentowność obligacji
obserwowaną w ciągu roku (12 miesięczną średnią
ruchomą).
Wartość referencyjna wyznacza się poprzez: *wybór 3
krajów
członkowskich
UE
o
najniższych
średniorocznych stopach inflacji HICP; *wyliczenie
średniej arytmetycznej z dwunastomiesięcznych
średnich ruchomych długoterminowych nominalnych
stóp procentowych dla tych trzech krajów; *dodanie
do wyliczonej średniej 2 ptk.proc.
Polska: grudzień 2000 roku- 11,8%; listopad 2003 r –
5,6%, osiągając poziom o 0,5 ptk proc niższy od
wartości referencyjnej. Od marca 2003 r. Polska
spełnia to kryterium.
Kryteria fiskalne ( deficytu budżetowego, długu
publicznego)
Kraj kandydujący nie może wykazywać planowanego
lub faktycznego deficytu sektora finansów publicznych
wyższego niż 3% PKB, a relacja jego długu
publicznego do PKB nie powinna przekraczać 60%.
Polska kryterium deficytu nie spełnia, bo w 2002 roku3,8%, 2003 -4,2%; 2004-5,7%; 2005 -3,9%; 2006-2,6%
(w planowaniu będzie rósł). Kryterium długu
publicznego jest spełnione: 2003-44,8%; 2004- 47,6%;
2005-51,4%; 2006-51,3%.
Kryterium kursowe
Kraj kandydujący powinien przez co najmniej 2 lata
uczestniczyć w systemie ERM II
(Europejski
mechanizm kursowy). W ciągu tego okresu kurs waluty
krajowej do euro powinien się utrzymywać albo na
tzw. Normalnym paśmie wahań względem centralnego
parytetu, wynoszącym +/- 15%, albo w paśmie
węższym, indywidualnie wynegocjowanym przez kraj
uczestniczący w ERM II. W ciągu tych dwóch lat nie
powinny wystąpić poważne napięcia na rynku
walutowym. Polska nie uczestniczy na razie w systemie
ERM II.
Stopy procentowe
1.Charakterystyka zjawiska zerowej granicy
krótkoterminowych stóp procentowych.
Problem zerowej granicy krótkoterminowych stóp
procentowych wiąże się ściśle z zagadnieniem pułapki
płynności jako bariery dla skuteczności polityki
pieniężnej przy zwalczaniu deflacji. Renesans
zainteresowania tą problematyką w ostatnich latach
wywołały rekordowo niskie do niedawna stopy
procentowe w większości krajów uprzemysłowionych,
a w szczególności doświadczenia Japonii od początku
lat 1990. Zerowa granica nominalnych stóp
procentowych oznacza, że nie mogą one spaść poniżej
pewnej granicy, jaką jest zero. Po osiągnięciu tej
granicy bank centralny ma ograniczone pole działania
w wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi polityki
pieniężnej w celu przeciwdziałania presji deflacyjnej i
stabilizowania gospodarki. Kluczową rolę odgrywa tu
zarówno aktualny poziom inflacji, jak i charakter
oczekiwań inflacyjnych. Skoro, zgodnie z równaniem
Irvinga Fishera, realna stopa procentowa jest różnicą
między nominalną stopą procentową a stopą inflacji,
to wraz ze spadkiem nominalnych stóp procentowych
i obniżaniem inflacji maleje przestrzeń do obniżania
realnych stóp procentowych. W przypadku zaś
osiągnięcia zerowej granicy stóp nominalnych przy
spadających bądź stabilnych cenach, osiągnięcie realnie
ujemnych stóp procentowych jest niemożliwe. Tak
więc w sytuacji, gdy występują szoki deflacyjne,
tradycyjny kanał stóp procentowych jako mechanizm
transmisji impulsów polityki pieniężnej do sfery realnej
przestaje funkcjonować. Co więcej, spadek inflacji a co
za tym idzie wzrost realnej stopy procentowej może
uruchomić samonapędzający się cykl deflacyjny, gdy
obniżony pod wpływem wyższej realnej stopy
procentowej popyt skutkuje dalszym spadkiem cen i
dalszym wzrostem realnej stopy procentowej. Zatem
należałoby bliżej spojrzeć na cele operacyjne
wykorzystywane w praktyce przez bank centralny oraz
rozpatrzyć inne niż stopa procentowa kanały
transmisji impulsów polityki pieniężnej.
2.Cele operacyjne banku centralnego.
Przy braku możliwości bezpośredniego oddziaływania
na cel swojej polityki, bank centralny wykorzystuje
dostępne instrumenty do kształtowania pożądanych
parametrów. Inaczej mówiąc, bank centralny poprzez
zmiany stopy referencyjnej czy operacje otwartego
rynku i idące za tym zmiany na rynku pieniężnym i
kapitałowym, doprowadzał do zmian w sektorze
realnym gospodarki.. ,,W tradycyjnym ujęciu,
wykorzystując kanał kosztu i dostępności kredytu dla
rozluźnienia polityki pieniężnej w celu ożywienia
koniunktury bank centralny szacował wymagany dla
realizacji celu ostatecznego wzrost podaży pieniądza,
następnie zaś kształtował poziom rezerw w systemie
bankowym warunkujący, w ocenie banku centralnego,
osiągnięcie pożądanego wzrostu podaży pieniądza”1.
Praktycznie banki centralne w ostatnich latach
przeszły z podejścia ilościowego na cenowe, w którym
to celem nie jest pożądany poziom rezerw, lecz ich
cena – wybrana krótkoterminowa stopa procentowa
banku centralnego. Spowodowane to było zmianami
na rynkach finansowych, jak również potrzeba
czytelnej dla uczestników rynków polityki pieniężnej.
Przyjęcie jako celu operacyjnego stóp procentowych
było logicznym następstwem zmian na rynkach
finansowych. Jak wskazuje Sellon, kontrola stóp
procentowych jest technicznie łatwiejsza, nie zależy
bowiem od znajomości kształtowania się popytu na
pieniądz. Jednocześnie istotne znaczenie miała kwestia
przejrzystości polityki pieniężnej jako element polityki
informacyjnej banku centralnego – ogłaszanie
docelowego poziomu stopy referencyjnej bardziej
czytelnie informuje uczestników rynków finansowych
o kierunku polityki pieniężnej.
3. Kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej
do sfery realnej w warunkach zerowej granicy
nominalnych stóp procentowych.
Jak już zostało zaznaczone, przy zbliżaniu się
nominalnych krótkookresowych stóp procentowych
do zera, dosyć mocno ograniczone jest pole manewru
polityki pieniężnej, gdyż tradycyjny kanał stóp
procentowych jako mechanizm transmisji impulsów
polityki banku centralnego do sfery realnej gospodarki
przestaje funkcjonować. Dla przeciwdziałania presji
deflacyjnej i stabilizacji gospodarki możliwe jest jednak
wykorzystanie kanałów alternatywnych. Ujęcie tego
zagadnienia zaprezentował Sellon, który wskazał trzy
kanały przez które bank centralny może wpływać na
poziom aktywności gospodarczej. Są to kanały
krótkoterminowych stóp procentowych, kredytowy
oraz długoterminowych stóp procentowych.
3.1. Kanał krótkoterminowych stóp procentowych.
Opiera się on na wpływie krótkoterminowych stóp
procentowych
na
gospodarkę,
zarówno
w
bezpośrednim (koszt kredytów krótkoterminowych),
jak i pośrednim stopniu, w jakim zmiany stóp
krótkoterminowych wpłyną na zmiany stop
długoterminowych, wpływając na skalę inwestycji.
Zaistnienie sytuacji zero bund zamyka ten kanał.
3.2. Kanał kredytowy.
Opiera się on na przyjęciu, że zwiększenie poziomu
rezerw instytucji depozytowych poprzez operacje
otwartego rynku w jakiejś części spowoduje wzrost ich
popytu na aktywa dochodowe – kredyty i papiery
wartościowe. Jeśli wzrost ten nastąpi, to wpłynie on
bezpośrednio na poziom aktywności gospodarczej
przyczyniając się ponadto do obniżenia średnio- i
długoterminowych stóp procentowych.
W kategoriach modelu IS-LM przyjęcie za cel
operacyjny poziomu rezerw powoduje prowadzenie
polityki mającej na celu przesunięcie funkcji LM dla
osiągnięcia pożądanej kombinacji stopy procentowej i
realnego dochodu. Wymaga to jednak znajomości
przebiegu zarówno tej funkcji, jak i funkcji IS.
Przyjęcie natomiast za cel stopy procentowej wymaga
jedynie znajomości przebiegu funkcji IS.
3.3. Kanał długoterminowych stóp procentowych.
Wskazuje on na możliwość bezpośredniego
oddziaływania banku centralnego na poziom tych
stóp. Działania te polegają m.in. na zakupie przez
bank
centralny
długoterminowych
papierów
wartościowych bądź na kształtowaniu oczekiwań
rynków finansowych co do przyszłego charakteru
polityki pieniężnej.
4.Możliwości polityki pieniężnej w warunkach
zero bund.
Należy poruszyć kwestię drożności kanału
kredytowego
oraz
długoterminowych
stóp
procentowych jako alternatyw transmisji ekspansywnej
polityki pieniężnej w warunkach zerowej granicy
nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych.
Kluczowa jest także rola charakteru oczekiwań
uczestników rynków finansowych.
4.1. Kanał kredytowy (powrót do podejścia
ilościowego)
W warunkach zero bund zasilające w płynność
operacje otwartego rynku np. skup papierów
wartościowych
nie
mogą
zmniejszyć
krótkoterminowych stóp procentowych poniżej ich
dolnej granicy, lecz mogą doprowadzić do zmiany
struktury
aktywów
instytucji
depozytowych,
uruchamiając procesy wzrostowe. Dopóki bank
centralny może oraz chce skupować aktywa, ekspansja
pieniężna może być kontynuowana, lecz nie oznacza
to jeszcze przeniesienia impulsów takiej polityki do
sfery realnej. Niektórzy są przekonani o
bezskuteczności takiej polityki argumentując to
wysoką substytucyjnością papierów wartościowych i
pieniądza podczas takich procesów. Jeśli jednak
przyjąć że aktywa finansowe i pieniądz są doskonałymi
substytutami, to zgodnie z koncepcją Jamesa Tobina
wzrost ilości rezerw pieniądza w portfelach banków
uruchomi łańcuch procesów dostosowawczych,
skutkiem czego będzie wzrost cen papierów
wartościowych, wzrost wolumenu kredytów i
obniżenie długoterminowych stóp procentowych. Przy
zmianach cen aktywów możemy wyróżnić efekty
bezpośrednie i pośrednie. Te drugie związane są z
kształtowaniem oczekiwań uczestników rynku
finansowego. Co do bezpośrednich efektów, to na
podstawie teorii dostosowań struktury portfela
aktywów przy niedoskonałej substytucyjności tych
aktywów operacje otwartego rynku wywołują zmiany
cen. Bardzo duże znaczenie mają natomiast
oczekiwania uczestników rynku co do trwałości
ekspansji pieniężnej. Jeśli istnieją oczekiwania, że
wzrost podaży pieniądza będzie utrzymywał się w
przyszłości, skutkować to będzie oczekiwaniom
wyższych przyszłych cen. Taka zmiana oczekiwań
(dotycząca nawet dalekiej przyszłości) wpłynie na
obniżenie realnych stóp procentowych, umożliwiające
wyjście z pułapki deflacyjnej. Kluczową rolę odgrywa
tu wiarygodność banku centralnego co do ciągłości
swej ekspansywnej polityki pieniężnej.
Efekty bezpośrednie jak i pośrednie są ze sobą
powiązane. Jeśli bank centralny jest wiarygodny,
wówczas nawet niewielkie rozmiary ekspansji
pieniężnej zaowocują wzrostem cen aktywów
finansowych i spadkiem realnych stóp procentowych.
Gdy zaś istnieją wątpliwości co do ciągłości takiej
polityki, wówczas aby zmniejszyć stopy procentowe
należy nasilić ekspansję pieniężną. Kwestia oczekiwań
inflacyjnych jest więc kluczowa przy zwalczaniu
deflacji. Możliwości ich kształtowania zostaną
omówione w punkcie 4.3.
4.2.
Bezpośrednie
oddziaływanie
na
długoterminowe stopy procentowe.
Bezpośrednie
oddziaływanie
na
poziom
długoterminowych stóp procentowych może polegać
na skupowaniu przez bank centralny instrumentów z
długim terminem zapadalności, co prowadzi do
zwiększenia ich ceny i obniżenia dochodowości.
Podobny skutek bank centralny może spowodować
określając maksymalną granicę stopy zwrotu z
instrumentów długoterminowych.. Wiąże się to z
zobowiązaniem banku do podtrzymywania ich ceny
przez interwencyjny skup, jeśli okaże się konieczny.
Wyraźne określenie granicy dochodowości jest
potencjalnie bardziej skuteczne, ponieważ bank
centralny precyzyjnie określa pożądaną wysokość
długoterminowych stóp procentowych, a zakładając
odpowiednią jego wiarygodność, uruchamia korzystne
oczekiwania uczestników rynku finansowego. W takim
przypadku wielkość interwencyjnych zakupów byłaby
niższa niż bez takiej deklaracji.
Bank centralny może także skupować instrumenty
długoterminowe obniżając ich dochodowość oraz
sprzedawać instrumenty krótkoterminowe aby
podnieść ich dochodowość. Działania takie są celowe
wówczas, gdy przy bardzo niskich stopach rynku
pieniężnego transakcje overnight zamierają, co
prowadzi do tego, że rynek transakcji jednodniowych a
za nim pozostałe segmenty rynku przestają być
efektywne jako element mechanizmu transmisji
polityki pieniężnej.
Bezpośrednia
ingerencja
w
poziom
długoterminowych stóp procentowych poprzez
opisywane wcześniej operacje otwartego rynku jest
raczej propozycją teoretyczną, prawie niestosowaną w
praktyce. Wynika to z kilku czynników:
a//w odniesieniu do skupu papierów wartościowych
bez
formalnego
ogłoszenia
pożądanej
ich
dochodowości bardzo trudne jest określenie skali
takich transakcji, co jest niezbędne dla osiągnięcia
efektu spadku stóp,
b//nabycie do portfela banku centralnego dużej ilości
długoterminowych papierów wartościowych naraża
bank na duże straty kapitałowe po ożywieniu
gospodarki z towarzyszącym temu wzrostem stóp
procentowych (jeśli uczestnicy rynków oczekują, że
bank centralny nie jest w stanie ponieść takich strat,
operacje otwartego rynku mogą nie przynieść
pożądanych rezultatów),
c//interwencje na rynku długoterminowych papierów
wartościowych mogą zaburzyć działanie mechanizmu
rynkowego w procesie alokacji kapitału.
4.3. Kształtowanie oczekiwań uczestników rynku.
Aspekt ten, co już zostało określone jest kluczowy dla
przeciwdziałania presji deflacyjnej oraz dla stabilizacji
gospodarki. W warunkach zero bound polityka
informacyjna banku centralnego przy odpowiedniej
jego wiarygodności może się okazać najpotężniejszym
narzędziem walki z deflacją. Podstawowym
problemem jest tu wybór sposobu komunikowania
zamierzeń banku centralnego w sytuacji braku
możliwości dalszego obniżania stopy referencyjnej.
Jednym z rozwiązań jest zadeklarowanie przez bank
centralny, że polityka pieniężna pozostanie
ekspansywna tak długo, jak długo nie zostanie
przywrócone ożywienie gospodarcze. Bank centralny
może także powziąć bardziej precyzyjne zobowiązanie
utrzymywania niskich stóp procentowych. Może to
zrobić na określony czas bądź też do osiągnięcia przez
gospodarkę ilościowo określonego parametru (tempo
wzrostu gospodarczego, stopa inflacji).
Duże znaczenie w tym wypadku ma konflikt między
bieżącą potrzebą obniżenia długoterminowych stóp
procentowych
a
zachowaniem
możliwości
prowadzenia elastycznej polityki pieniężnej w
przyszłości.
Bardziej
ogólnikowe
deklaracje
pozostawiają wspomnianą elastyczność, lecz efekt
obniżenia stóp może być słaby a nawet podczas
symptomów ożywienia w gospodarce stopy
procentowe
mogą
gwałtownie
wzrosnąć.
Precyzyjniejsze zobowiązania banku centralnego może
być skuteczniejsze przy obniżaniu długoterminowych
stóp procentowych, jednak, gdy ożywienie przyjdzie
wcześniej niż zakładał bank centralny, nie może on
odejść od ekspansji monetarnej jeśli nie chce utracić
wiarygodności.
Podsumowanie.
Podsumowując, przy wykorzystaniu dla ożywienia
gospodarki innych niż stopa procentowa kanałów
transmisji polityki pieniężnej do sfery realnej, o ich
drożności decyduje charakter oczekiwań uczestników
rynku finansowego. Pułapka płynności, w której
polityka pieniężna traci swą skuteczność to sytuacja
zerowych nominalnych stóp procentowych z
towarzyszącym temu zjawisku trwałą deflacją i
oczekiwaniami deflacyjnymi.
Polityka strukturalna
Przemiany strukturalne w gospodarce
Struktura gospodarcza to układ elementów gospodarki
oraz zespół występujących między nimi relacji.
Szersze ujecie pojęcia struktury obok relacji
ilościowych obejmuje też relacje jakościowe.
W tym ujęciu badanie struktury może obejmować jej
efektywność.
Istotne są zmiany strukturalne przebiegające w
układzie przedmiotowym (rodzajowym), który
charakteryzuje
dziełowo-gałęziową
strukturę
gospodarki.
Kolejny ważny układ strukturalny to struktura
terytorialna
(przestrzenna),
określająca
rozmieszczenie elementów gospodarki narodowej w
podziale na różne jednostki terytorialne kraju.
Bardzo ważna rola przypada też strukturze
instytucjonalnej. Układ ten ma podstawowe
znaczenie dla kształtowania się stosunków
ekonomicznych w kraju, a także dla funkcjonowania
systemu gospodarczego stosowanych w nim rozwiązań
regulacyjnych.
Ze względu na stosunki gospodarcze zewnętrzne
ważny jest układ struktury określający podział pracy i
specjalizację międzynarodową. Układ ten informuje
o strukturze zasobów naturalnych i produkcji z punktu
widzenia
specyfiki,
decydującej
o przewadze komparatywnej i konkurencyjności
towarów w porównaniu z podobnymi towarami
wytwarzanymi za granicą.
Przemiany strukturalne w gospodarkach krajów
rozwiniętych i międzynarodowych ugrupowań
gospodarczych wyrażają się w ograniczaniu
produkcji
i
zatrudnienia
w
gałęziach
przestarzałej
technologii,
zmniejszającym się popycie na ich wyroby oraz
w jednoczesnym przyspieszeniu tempa wzrostu w
gałęziach stosujących nowoczesne technologie,
na wyroby, których rośnie zapotrzebowanie
zarówno na rynkach wewnętrznych jak i
zewnętrznych.
Tendencji tej towarzyszy dynamiczny
wzrost udziału sfery usług w dochodzie
narodowym,
powodując
różne
konsekwencje
społeczno-ekonomiczne o charakterze wewnętrznym i
międzynarodowym. Wydajność pracy w usługach
rośnie wolniej niż w innych sektorach, co zwalnia
wzrost tempa wzrostu gospodarczego.
Postęp techniczny i technologiczny oraz towarzyszące
mu
zmiany
strukturalne
w aparacie wytwórczym poszczególnych krajów
powodują występowanie procesu decentralizacji
organizacyjnych
struktur
przemysłowych.
Wyraźnie
nową
rolę
w
gospodarce
zaczynają
spełniać
przedsiębiorstwa mniejsze. Zmienia się znaczenie
skali produkcji w dążeniu do maksymalizacji
rentowności. Przyczyny to:
1//postęp naukowo-techniczny powoduje, że
osiąganie wysokiej rentowności stało się niemożliwe
też w warunkach małoseryjnej produkcji.
2//nowe metody wytwarzania charakteryzujące się
wysoką intensywnością technologiczną i wysoką
materiałochłonnością,
mogą
powstawać
w
stosunkowo niewielkich przedsiębiorstwach, biurach
projektowych. Na podstawie wykorzystania coraz
łatwiej dostępnego kapitału zwiększonego ryzyka
(venture capital) powstaje coraz więcej przedsiębiorstw
nastawionych na promocję nowych kierunków
wytwarzania oraz zastosowanie najnowocześniejszych
technologii.
Przemiany w strukturze aparatu wytwórczego,
form organizacji procesu produkcyjnego oraz
popytu powodują zmiany w strukturze dynamice
obrotów towarowych na rynkach światowych.
Rodzaje i kierunki polityki strukturalnej
Cele polityki przeobrażeń strukturalnych są
znacznie zróżnicowane w poszczególnych krajach w
zależności od ich warunków rozwojowych.
Podstawowe cele:
1//dążenie
do
poprawy
ekonomicznej
efektywności
gospodarki
przez
szybsze
przemieszczenie zasobów gospodarki z dziedzin o
niskiej efektywności ekonomicznej do dających
wysokie dochody,
2//przyspieszenie
wzrostu
gospodarczego
przeciwdziałanie bezrobociu,
3//dążenie do unowocześnienia gospodarki przez
szybszy rozwój tych dziedzin działalności, które
odgrywają rolę nośników współczesnego postępu
technicznego, technologicznego organizacyjnego,
4//dążenie do podniesienia konkurencyjności
krajowych wyrobów na rynkach światowych oraz
wzmocnienie proeksportowej orientacji gospodarki,
5//wykorzystanie procesu zmian strukturalnych do
ograniczenia wpływu barier surowcowych,
energetycznych, demograficznych występujących w
procesie rozwoju.
Polityka przekształceń strukturalnych odnosi
się przede wszystkim do gospodarki jako całości,
szczególnym kierunkiem jest polityka przekształceń
struktury własnościowej. Polityka przekształceń
strukturalnych może przybrać różne formy. Rządy
mogą popierać dokonywanie odpowiednich zmian,
czyli prowadzić politykę dostosowawczą, kładąc
nacisk na rozwój nowych dynamicznie rozwijających
się dziedzin gospodarki, mogą hamować upadek
niektórych dziedzin, ograniczać swobodną wymian ę
międzynarodową.
Kolejny typ dostosowań to polityka
zapobiegawcza, opierająca się na mechanizmie
rynkowym i popieraniu prywatnej inicjatywy. Rząd
zwykle nie podejmuje działań bezpośrednio
skierowanych na przekształcenia strukturalne, uznając,
że najlepszym ich regulatorem jest rynek.
Wyróżnić można antycypacyjną politykę
strukturalną,
polegającą
na
ułatwianiu
przedsiębiorstwom dostosowania się do nowych
warunków gospodarowania w przyszłości. Polityka ta
ma na celu ułatwienie przesunięć zasobów kapitału i
pracy do gałęzi „wzrostowych”, zazwyczaj są to nowe
gałęzie (gałęzie wysokiej techniki).
W praktyce gospodarczej dość trudno jest
stosować tylko jeden z opisanych typów polityki
strukturalnej. Rzadko opiera się ona na rozwiązaniach
skrajnych.
POLITYKA PRZEMYSŁOWA
Funkcje i charakter polityki przemysłowej
Mimo, ze udział przemysłu w tworzeniu
produktu narodowego w większości wysoko
rozwiniętych krajów przemysłowych pozostaje na tym
samym poziomie lub nawet maleje na korzyść usług,
przemiany strukturalne wewnątrz przemysłu maja
decydujące znaczenie w kształtowaniu przeobrażeń
strukturalnych w całej gospodarce. Zjawisko to
spowodowało, ze obecnie rośnie zainteresowanie
polityka przemysłową, chociaż jeszcze niedawno, bo
na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych,
wielu ekonomistów traktowało ja jako narzędzie
deformujące zasady gospodarki rynkowej, a
interweniowanie państwa w rozwój przemysłu
dopuszczano prawie wyłącznie w kontekście polityki
konkurencyjnej.
Oficjalnie polityka przemysłowa jako
forma interwencji została uznana w raporcie OECD w
1975r.; obecnie dostosowania wymuszone przez
konkurencje międzynarodową dokonują się w każdym
kraju, przy stałej, lecz elastycznej ingerencji rządów.
Nie oznacza to jednak, ze wszelkie formy interwencji
państwa w dziedzinie przemysłu musza się składać na
politykę przemysłowa, wyłączyć z niej możemy
interwencje, które maja wpływ na przedsiębiorstwa
przemysłowe, ale wynikają z niezamierzonego
oddziaływania.
Ze względu na to, ze polityka przemysłowa przyjmuje
bardzo zróżnicowane formy, może: wspomagać
otoczenie przedsiębiorstw, podejmować działania
kierowane bezpośrednio do grupy przedsiębiorstw
przemysłowych, określa się ja jako „ogół
skoordynowanych działań rządów, skierowanych
na kształtowanie warunków określających reakcje
podmiotów
gospodarczych,
z
zamiarem
osiągnięcia celów uznanych za ważne” Przez
politykę przemysłową rozumie się działalność
interwencyjna państwa prowadzoną w stosunku
do przemysłu, a polegającą na modyfikacji
alokacji dokonywanej przez rynek.
Działania władz publicznych mogą
obejmować tez zapewnienie dopływu odpowiednio
wykwalifikowanej
siły
roboczej,
rozwoju
infrastruktury, dostaw urządzeń i komponentów, a
także podejmowanie programów restrukturyzacyjnych
całych gałęzi. Ten typ działań, często określanych jako
aktywny rodzaj polityki przemysłowej, ma za
zadanie pobudzenie zmian strukturalnych w
przemyśle, innowacyjność oraz podnoszenie
efektywności
i
konkurencyjności
międzynarodowej
przedsiębiorstw
przemysłowych.
Kryteria ingerencji w kształtowanie struktury
przemysłu
W literaturze ekonomicznej można
spotkać różne kryteria wyboru gałęzi przemysłu, które
zasługują na poparcie ze strony rządów prowadzących
aktywną politykę przemysłową. Zwykle uważa się, że
należy popierać:
1.Gałęzie osiągające duża wartość dodaną na
jednego zatrudnionego. Popieranie ich prowadzi do
dynamizacji przyrostu wartości dodanej w skali całego
przemysłu, a w ostatecznym wyniku do szybkiego
powiększania dochodu narodowego. Przeciwnicy tego
poglądu uważają jedna, ze wysoka wartość dodana
przypadająca na jednego zatrudnionego odzwierciedla
wysokie nakłady w tych właśnie gałęziach i jest
rekompensatą za wysokie koszty kapitału lub
wykształcenia pracowników.
2.Gałęzie będące podporą rozwoju innych gałęzi
przemysłu, tzn. te, które dostarczają środków
produkcji. Popieranie gałęzi wytwarzających produkty
pośrednie prowadzi do obniżenia ich cen, a to z kolej
przyczynia się do rozwoju innych gałęzi. Przeciwnicy
twierdzą, ze jedynie w razie niedoskonałości rynku SA
podstawy do promowania produkcji gałęzi
podstawowych.
3.Gałęzie o potencjalnych rezerwach przyszłego
rozwoju i z tego powodu mogące rozwijać się bardzo
dynamicznie w przyszłości. Przeciwnicy tego
stanowiska twierdzą, że w warunkach prawidłowego
funkcjonowania rynków ingerencja państwa jest
zbyteczna, bo jeśli wiadomo, z której gałęzi nastąpi
szybki rozwój, to zarówno kapitał, jak i praca
przepływają tam bez specjalnej zachęty.
4.Gałęzie wymagające osłony, dlatego, ze inne kraje
gwarantują tym gałęziom u siebie poparcie,
subsydiując ich produkcję.
5.Gałęzie przemysłu o wysokiej technologii
Do najbardziej typowych instrumentów
polityki przemysłowej zaliczamy: ulgi podatkowe,
subwencje,
kredyty,
pożyczki,
gwarancje,
przyspieszoną amortyzację, cła, kontyngenty,
standaryzację.
Wybór instrumentów polityki
przemysłowej musi być dostosowany do charakteru
trzech podstawowych typów oddziaływania:
1.
Bodźcowego
2.
Regulacyjnego
3.
Bezpośredniego
1.Bodźcami stosowanymi najczęściej są subsydia,
bezpośrednio lub pośrednio oddziaływające na ceny.
Subsydia mogą przyjmować wiele rożnych form, np.:
ulg podatkowe, ulgi celne, dostęp do tanich kredytów,
zakupy od władz po cenach niższych niż rynkowe i
zakupy władz po cenach wyższych niż rynkowe,
transfer bezpośredni. Subsydia mogą być kierowane
do sprzedającego oraz do kupującego, mogą
występować na rynku dóbr i usług oraz na rynku
czynników produkcji. Subsydiowanie może mieć
charakter powszechny, ale także selektywny.
2.W powszechnym rozumieniu regulacja państwa
polega na nakładaniu na podmioty gospodarcze
określonych ograniczeń, ustalaniu reguł zachowania i
kontroli ich przestrzegania. Problem właściwej
regulacji w sferze polityki przemysłowej nabrał
szczególnego znaczenia w latach osiemdziesiątych. W
trakcie dyskusji na temat roli współczesnego państwa
w gospodarce uznano, ze właściwa regulacja w
przemyśle powinna:
a)pomagać w zmniejszaniu bezpośrednich kosztów
produkcji,
b)obniżaniu bariery rozwoju przedsiębiorczości (np.:
zmniejszając zakres formalności wymaganych przy
tworzeniu przedsiębiorstwa), liberalizować warunki
zwalniania zatrudnionych,
c)zmniejszać zniekształcenia sytemu cen, które
powodują alokację zasobów, a wynikają np.: z
nadużywania
przez
niektórych
producentów
dominującej pozycji rynkowej,
d)sprzyjając zmianom w technologii
Europejska polityka przemysłowa
W krajach Wspólnoty Europejskiej
wyróżnia się trzy podstawowe cele pomocowe:
horyzontalne,
sektorowe
i
regionalne
(wyodrębnione z reguł horyzontalnych).
Pomoc horyzontalna odnosi się do takich
działań, jak wspomaganie małych i średnich
przedsiębiorstw,
prac
badawczo-rozwojowych,
ochrony środowiska, promocji eksportowych (głównie
w postaci subsydiów) i ogólnej pomocy inwestycyjnej,
która nie została skierowana do ściśle określonych
sektorów. Najważniejszymi rodzajami wydatków w
ramach pomocy horyzontalnej są: subsydia handlowe,
wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw oraz
prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe (ok. 10%
dla każdego państwa członkowskiego). Pomiędzy
wspólnotowymi krajami członkowskimi istnieją
różnice w strukturze pomocy horyzontalnej. W latach
1988 - 1990 udział wydatków na prace badawczorozwojowe był największy w Danii i Holandii, a na
wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw - w
Belgii, Holandii i Luksemburgu, zaś subsydia
eksportowe - w Grecji, Francji i Irlandii.
Pomoc sektorowa związana jest z
restrukturyzacją poszczególnych gałęzi przemysłu (np.
pomoc dla budownictwa okrętowego), ale także
pojedynczych firm. Pomoc na restrukturyzację jest
badana ze szczególną starannością i jest normalnie
dozwolona tam, gdzie istnieje możliwość zmniejszania
się zdolności produkcyjnych. Wspólnotowe przepisy
stosują się do tzw. wrażliwych sektorów, które w
większości są upadającymi gałęziami przemysłu z
chronicznym nadmiarem zdolności produkcyjnych
(np. górnictwo, przemysł stalowy, stoczniowy,
samochodowy, włókien syntetycznych), łącząc troskę
o utrzymanie konkurencji na rynku wewnętrznym z
potrzebą restrukturyzacji przemysłowej. Wspólną
cechą tych przepisów jest restrykcyjny stosunek do
pomocy, która może prowadzić do wzrostu mocy
produkcyjnych. W ustalanych regułach pomocy
sektorowej najważniejszym problemem branym pod
uwagę jest trwała nadwyżka zdolności produkcyjnych
w różnych dziedzinach przemysłu WE. W niektórych
sektorach taka pomoc jest ściśle ograniczona lub
całkowicie zabroniona. Ogólnie może być przyznana
jednorazowo. Pomoc taka podlega ścisłemu
nadzorowi Komisji Europejskiej i żaden kraj
członkowski nie może wdrożyć programu pomocy
sektorowej bez jej akceptacji.
Natomiast pomoc regionalna związana
jest z trzema przesłankami odstępstw (regional
derogations) określonych w Traktacie Rzymskim:
- odniesionych do obszarów RFN poszkodowanych
podziałem (art. 92.2.c),
- dotyczących obszarów z niskim poziomem stopy
życiowej lub wysokim wskaźnikiem bezrobocia.
Cele Polskiej Polityki przemysłowej
Priorytetowymi
kierunkami
strategii
rządu
prowadzącymi do tego celu, artykułowanymi w tym
programie,
stały
się:
1. Polityka proeksportowa
Zasadniczym
celem
polityki
proeksportowej jest wykorzystanie wzrastającej
dynamiki eksportu jako podstawowego, stałego
czynnika wzrostu gospodarczego w Polsce.
W tym celu było przewidziane wzmocnienie działania
środków stymulowania eksportu w zakresie
instrumentów finansowych poprzez stworzenie
niezbędnej
infrastruktury
instytucjonalnej
w
odniesieniu do ubezpieczeń i gwarancji rządowych dla
kontraktów eksportowych, a także ulg podatkowych.
Istotną sprawą jest tu prawne uregulowanie
problematyki dopuszczalnej "pomocy państwa" oraz
zasad i instrumentów udzielania takiej pomocy
zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz
postanowieniami GATT/WTO i OECD (zwłaszcza w
odniesieniu do proeksportowych ulg podatkowych)
.Do stymulacji eksportu przewidziano również
uruchomienie
instrumentów
informacyjnoorganizacyjnych, w postaci przede wszystkim://monitorowania przedsiębiorstw o znacznym udziale
eksportu w wartości sprzedaży lub o najwyższej jego
dynamice, w celu prowadzenia polityki informacyjnej
wobec
potencjalnych
inwestorów,
jak
i
przedsiębiorstw,//- działania na rzecz zwiększania
udziału polskich przedsiębiorstw w kooperacji
międzynarodowej.
2. Polityka techniczna.
Według Programu polityki przemysłowej działania
rządu w zakresie realizacji polityki technicznej
koncentrują się w czterech zasadniczych sferach:
badawczo-rozwojowej,
infrastruktury
wdrożeń,
jakości
i
nowoczesności,
- informacyjno-szkoleniowej
Celem działań w sferze badawczorozwojowej jest ukierunkowanie pracy zaplecza
badawczego
przemysłu
na
zwiększenie
konkurencyjności polskich produktów, łącznie z
promowaniem inicjatyw związanych z uczestnictwem
polskich jednostek badawczo-rozwojowych w
międzynarodowych programach badawczych oraz
stworzenie systemu informacji i sieci połączeń między
jednostkami badawczymi a gospodarką. Istotne jest
tworzenie
możliwości
dostępu
podmiotów
gospodarczych do programów UE i OECD, w ramach
stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami i wejścia do
OECD.
W sferze infrastruktury wdrożeń polityka techniczna
ma prowadzić do wzmocnienia transferu nowych
technologii i rozwiązań technicznych i organizacyjnych
do przedsiębiorstw. W tym celu powołana została
Agencja Techniki i Technologii o zasięgu krajowym i
są rozwijane agencje rozwoju regionalnego,
wspierające wdrożenia, promocję i transfer nowych
technologii do małych i średnich przedsiębiorstw.
W świetle konieczności dostosowania polskiej
gospodarki do standardów europejskich, istotne stają
się działania polityki technicznej w sferze jakości i
nowoczesności, polegające na harmonizowaniu
krajowych standardów technicznych, systemów jakości
(atestacji i certyfikacji) oraz przepisów bezpieczeństwa
ze standardami Unii Europejskiej, wymuszające
odpowiedni poziom jakości i nowoczesności
produkcji. Jest to niezbędny warunek przystąpienia
Polski
do
wspólnego
rynku,
osiągania
międzynarodowej
konkurencyjności
polskiego
przemysłu i rozwijania wymiany międzynarodowej.
Celem polityki technicznej w tym zakresie jest więc
osiąganie
międzynarodowych
standardów
technicznych i wzrost nowoczesności produkcji, w
tym intensyfikacja działań proekologicznych poprzez
wprowadzanie do programów produkcji i rozwoju
przedsiębiorstw
zasad
"czystszej
produkcji",
opracowanie modelu oceny technologii ze względu na
ochronę środowiska, propagowanie recyklingu i
technologii proekologicznej.
3. Polityka strukturalna.
Rozwój
polskiego
przemysłu
i
osiągnięcie
konkurencyjności polskich produktów na rynkach
międzynarodowych jest uwarunkowane dokonaniem
restrukturyzacji przemysłu w zakresie form własności,
struktury gałęziowej, wielkości przedsiębiorstw i
przekształceń
wewnątrz
przedsiębiorstw.
Udział polskiego sektora państwowego w wytwarzaniu
PKB, produkcji i zatrudnieniu, chociaż ulega
obniżeniu, nadal jest bardzo wysoki, zwłaszcza w
odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. Polityka
strukturalna zakłada więc działania prowadzące do
przyspieszenia
procesu
przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych w bardziej efektywne
spółki prawa handlowego. Należą również do niej
działania wspierające rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw,
przede
wszystkim
tworzenie
sprzyjających warunków podatkowych i kredytowych
oraz warunków dostępu do nowych technologii,
systemów jakości i zarządzania. Potrzebne są tu nowe
rozwiązania instytucjonalne, zarówno w postaci
odpowiednich instytucji pośredniczących, np.
finansowych, wspierających lokalne fundusze poręczeń
kredytowych, jak i w postaci zmian legislacyjnych, np.
przygotowania i uchwalenia "prawa przemysłowego".
Download