Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

advertisement
Oświadczenie o nie prowadzeniu
działalności gospodarczej
. ……………………………………
Miejscowość, data
………………………………………
Imię, nazwisko
……………………………………….
………………………………………
adres
……………………………………..
PESEL
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nieruchomość na której znajdują się zalegające wyroby
azbestowe, nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013r, poz. 672 z późn. Zm.).
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 297 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z
1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) każdy kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.
……………………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenia
Download